Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1898

No 7003 Hoofdkiesdistriet GOUDA Door onderstaande Kiesvereenigpingen zijn g esteld tot Candidaten voor het Lidmaatschap van de Provinciale Staten waarvan de stemming bepaald is op VRIJTDAG 17 JVm 1S08 de Heeren BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Rrimpen 7d Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden aftredende leden Maandag 13 Juni 18198e 37s e Jaargang mwim coüJiMTa Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ji TtMtm Na St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend f Ar plaatsruimte van Advertentiën tot 1 uur des mido TalefMi Ra Kt De Uitgave dezer Cïourant geschiedt dagelij ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 iraiHo per poêt ƒ 1 70 i Aironderlüke Nommers VUP CENTEN welke den Kiezel met den meesten aandrang worden aanbevolen c SUmBuraau is gaepanó van smorganê S iet gmióóags S uur Te huur ofte koop aangelwden om terstond te aanvtuTrden HËËRËNHOS niet TUE staande aan den KATTENSINGEL Wyk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamen met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding vqor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Tot ledan worden bsnonad iê bh C P W Deiriag o A Vbgiirluig c een Tooraitter en twee ledeB in het tembaretu Ten bet derde diitrict Tot rooraitter werdt benoemd de heet J M NootboTen ven Qoor Tot leden worden benoemd de hb O Krook en H k a Bttuter Niete meer aan de orde zgnde wordt deTeigedering geiloten Barg rlUk Stand Koordrecbt GEBOBEN NicolM onder W O Geneogelijk en C Hoogendooro OVEBLEDEN A Mal ond G5 j L WolT ri ood 12 w GEHUWD P 1 f der Pol l Boikeop ood 24 j en H C Bongeri ood 27 i NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCBE Glacé ïïandsclioeiieii Toor DAMES en HEEBEN A Taa OS At Md Tkillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepltoa IKm 31 beurs van Amsterdam Utkn Vil Vrkn 8 f 7 101 8B 8B 84V 17 M l n 7i 1 i 86V lï 1041 8 8BV 10 4 88 S 480 100 41 101 1 8 V l s7i 108 88 80 U8 luV 08 17 IQO Va 7 110 18 17 9 JUNI NiDUUMo Cert Ned W S t dito dito dito II dito dito dito I H01l0l 0bl G mdl l8gl8S t ITAUI iDHhruring 1S6S 81 B Ü0lTl 0bl in papier ISai dito Id Hirer ISSS t Po t 04I OM met ooupon 8 dito ticket 8 8B SviUlln Obl Biiunl lB 4 4 dito Oeeoei 1110 4 diloUjBollu 18Bi 4 dito b i Hope lt8 0 4 dltoioKoud leen 1189 B dKo itllo dito 1884 6 BriKJl Parptt ukuld 1881 4 ToBllli Oepr CoDT Ieen 18 0 4 Oeo leeaini lerie D Geo leuning MrieC ZuiuAn Rip V obl lam i Muloo Obl BaiLBeh 18 0 t VmnoiLA Obt 4 oebep 1881 AvniluiAil Olj tlen 18 3 HonoluH Btod loee 1 4 S Nlu N Afr Heudeliv uod Arendib T b M Oertifimten OeiiHutachtppq dito Arn Hypothaekb pendbr 4 Huw L i Pr Lieo oeri S NlD Hoil IJ Spoori Mü und H tot Kipl T BI Bpw uod Neii lod Bpooriregn und Ned Zuid Afr Bpm und S dito dito dito ISil dito i iTAUlSpoor 1887 81 A Sobl S B 7 a 78 loof 10 100 187 1 1 103 B V loi ii 16 ua 181 Soid It l 8pwmy A H obl 8 POLIN Wanishan Weauen aand 4 Hvtu Gr Uiiu Bpw Hij obl 4 a BalliKho dito und Peatowa dito aaod 5 Ivang Dombr dile uod Kerak Ck Aio ap ktp obl 4 dito dito obiig 4 l Vl BOV BV 178 i 7 10 106 100 100 llBVa 1187 Il AlOllulli 0 nt Pae 8p MiJ obl Okio kNoHb W pr ar aand dito dilo W n Bt Peter obl 7 Denierk Hio Gr Spm eert r a Ulinoia Central obl ia goud 4 LouUi a Kaahrilla Oert r aand Mnioo N Spw Mij lehvp o Miu Kaniaa r 4pct prat und N York Ontaaiofc Weat aand dito Pnnn Oblo obiig Oregon alif Ia hYp in goud Bt Paul Minn kM nit obl 7 Un Pu llooflign obiig dito lUto Lino UI lahjrp O CxKloa üan South Cert T und ViK C IUIIv kNa leb d o ü Amatord Omnibui M j und Botteid TramwogUaata und Nin Stad Amalerdam und i atad Kolterdam aan 8 BlUlll Stad Antxarpen IBü IVi Btad Bruuel 18881 HOKO TbeU Kagullr Oeaellieil 4 OoaTlHI BtuUleoning 1880 B K K Oo t B Cr 1880 S Fiiue Btad Madrid 8 1888 Neo Var Bei H p Bpobl eert APVERTENTIEN HAAR TAND NAGEL en KNEYBLBORSTBLS worden ateeda op garantie rerkoobt alamede een mime sorteeriug KAMMEN bg H P VAN WimiRBEN Cotffntr Kleiweg OeuiUi Küneratiiging tBurgtrpUekf te Oouda J M NOOTHOVEN VAN QOOE VoorzOUr D BOIJTEB Seentaru fl J NEDEBBOBST PmmngmmUr H KNOTTEL Dr A VAN IJBENDUK C M DB JONG P J BELLAABT Bamtrichttdu Kiaveremigingt U Baattndn C J M KBOON VoorzUUT 1 BROCWEK DE KONING PmtinsmutUr B E BOER dOHa LEEUWENHOEK B VAN DIJK Stein A DE JAQEB Vliit W DOGTBBOU D KBNEMAN P O MDLLEB StcrtUm Kennisgeving Ce Doorvaart aan de Brug aan bet Visschertje begin Onde Qouwe te SOUOA is vanaf heden t t den 23 JÏÏNI gesloten Open1 aar Onderwijs ToelatlBg nn Leerlliigen p de Burger solislei De COMMISSIE tu Toeiioht op het Uger Onderwija alhier maakt bekend dat de InschrUviog van LeerliogeD wier plaatiing men na het eindigen der lomer raoantie in 1898 op boTengenoemde eoholen Terlangt lal geiohieden op DINSDAG den 28n JUNI 1868 dea namiddagi ten rgf nnr De Gommiasie reatigt de aandacht dat het achoolgeld op de 2e Bnrgersebolen roor Jongena en Meiajee ia verlaagt tot dertig i den jaara Voor Toidere biionderheden wordt nrweien naar de aanplakbiljetten Namena d Commiaaie Dt Seemaru J H VAN DEB VOORT Oouda 10 Jani 1898 StedeUjke Gasfabriek te OUD De jarije ran het gaa ia O cent fer M aa voar Kooktoeetellen o Motoren 4Vi ok Older lekere roorwaaiden worden peroaelea gratia aan de hoiifitbnia Torbonden met 15 meter rrije leiding achter den gaametor Voar 3 en £ lichtgumeten bedraagt de banr 10 ent per maand Bewoaera Tau nrceelen ia ten hoogate 2 25 per week kannen wèkeig f afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoaatellen ena tegen betaling wa enige centen per week ia hnnr bekomen KiMvtrumgmff BurgerpUehi te Krimptn a d Uk eti Onutrêten H BOOGAEBDT Bi Krimpen e dUk Wn Vt K VAN DEN BEBO Pmmngm S MAN IN T VELD Lekkeikerk C J GOBTEB Ouderkerk d Uiel J HOEFLAKB Krimpen e d IJael Seerelari KUntrumging tLtOerktrkt te Lekieritrk Dr L A VAN LANQERAAD Vooriültr S KAKBBBEEE cr aru A B SWBTS PemmgnuaUr H DE JONG Mi H DE VOS Kiaveruniging tAwwneritettUjmmtnttl ADB KOK Bi Voorzitter A 8TUUBHAN Ji Seentarii A ZANBN Bi FtnnmgmiaUr i TE HBNNIPPE HEBM DB JONG Px FBMSCHE STOOMVEBYEBU ekemlsole WusckerU Ti H OPPËNHEIMER 19 KruMtade Botterdam Gekrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoafddepAtr roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spaoialiteit roor het atoomes en rerrea Tan alle Heerenea Damaigarderaben alaook alle Kindergoaderen Speciale inrichting Toor het atooaaea ran plochemantela Toemn bont eni QordgneB talelkleeden eni worden naar de aienwate en laatate methode goTerU Alle goaderen ketig geatoomd of goTorfdworden onaohadelgk Taor de gnondheid en Talgaaa etaal bewerkt E CASSOTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBMJSKUBBW MAANDAG DINSDAG DONDEaDAG en ZATEBDAQ Tan S tot C nar WOENSDAG en VSIJDAQ ran 1 tot i nni t ZONDAGS niat Kitnerttaging tSehtxmkmtn n OmHrütnt USduofJmm VooToUér M J O VAK WEEL Stcreluri B VAN GALCAB Ptnmngvuattr C L VINCK E C A J CBI8TAN SittvtrtemgiMg tOudtwttert U Owlawater AvO VAN ABL8T Coornlter H ANKEB J W DE BBDIJN A VAN ABL8T PmtingmtuUr M J J NIELSEN JStcr ru KUnmmigirig tBurgerplichb te Ifoerin J A P LEVENKAMP rooriUfr Mr F W TEB SPILL Sfnlaru M 8 NIBKBBK PmmnynuMter C MUNUBFF Buwoutewurder 9 E R I C H T TOOK Dl SCHEEP7AABT De COMMISSARIS Dia KONINGIN in de ProTincie ZitidHolUmd bjpngt ter keaniiTaa belanghebbenden dat de cheepTaait door de WAAIBBSI UIS in den lambckM MJê H boren OrOJ tan behoere Tan te Tarriehtan haritallingen gmémremée ee m ig e IfftI metingmmg m Wetuéag item MM Jmmt e K zal worden beperkt i Ormmluigt dan 8 Jnni 1898 De Oommiaiaris der Eoniagin Toornoemd FOGK ♦ J FOIKB OODB SCHIEDAMMER GENEVEE MerMt NIGHTOAP M H3 Ala bawüa raa eeklkeid ia eaaket ea kork ateeda Toa aiaa aaa dea naaaa dar fiiaaa F HOPn Jc CHItDAI VerI P Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Loting Toor de Schutterij AFKONDIGING BUBQEMKBSTEll ao WETHOUDERS ran Gouda Gauaa art 10 dar Wat raa U Apnl 18 auatablad oo 17 bmogao tor kennii ran da balangkabbandan dal da LOTINt roor da 8C HUTTEBIJ aal plaats hebban in bat lAADHUIS deaer GamaeDta op Maandag den 80a Juni aaastaanda dea TOormiddaga tan tiennre roor da iagaaohrarenen Tan daaei jaie of geboren in 1873 en tan alf ure Toor de iogeaeknveaea ran vorige jaren of geboren ia IIII4 tot ea nat U7I ingaalotas orden j in kuu belang aangemaand om op de htarbovan geaaide plaala ea op den bepaalden t in peiaoon tegenwoordig te aijo of ingeral a door xiakte of eeaig ander wettig beletaal bierin verhinderd worden een ander mat hnnne belangen of omalandigheden bekend in hunne plaata te doen vericbijaen Voorta worden de ingeaehrevanen verwittigd dat de Alpkabetiiobe Naamlijat voor hen ter inuge ligt op de plaataciyke Secrataria van Woensdag dan ISn tol en mat Zaterdag den 18n Jnni 1898 van des voormiddags tien tot das namiddags ééa nur Gouda dan lln Jnni 1898 Burgemeester en Wetboodars voomoamd R h MAKTKNB De üeorelaria BROUWER KENNISGEVING iMmiCHTÜtQlS WKLKI OKVAAtt aCIlAÜK Of UfNl n kUMNEN VeiU 0 UtA KiN BURüEMEESTKR d WKTU0ÜDER8 tu Qouda 6el t op ds artt fi b 7 dsr Hinderwot BreagoD t r algoiMne kennii du op d S orQttrit t r riiis is gtl gd ton venoolc met bylagea ran P Tab der Pol ftrma Daalmana fe Co om TorKuoDiD tot h t Tarme rdor8D der bewngkraoht ter uitbreldiDg sija kleederblaekar ia bat parceal nlflgaa aan den Fluwtteleo Singel Wyk B No S67 Kadartraal bekecd Sectie A No 400 Dat op Vrydag dac 14 Juni 1B98 ilei nanidcUga tan IVa ura op bat Baadhuit geleKenhaid ii om bezwaren tegen de gavrauda TerganaiLg ia te brengan au dat gedurenda drio dagen vuur dien dag op da Secrdtarie der Gemeente van de ter cake iugakoBiaa Mkriftaren kan wontan kennia genomen Oonda dan 10 Juni 1S98 Buigemeaitar eo Wathouden Toornoemd B U MABTËNS De SeoraUrii BttOIJWER BultealaDdsclk Overzicht ia kat Kagakeke Lagerfaoia werd gieter FEVILLETOX Het Leven te Baden Sm Btunaeke Boman M Irina prak driftig ja bgna tooralg ylk veraakar q gy targiat u yNaen ik Tatgii mij aiet Heb ik dan nial Tan moigan heden toen vg elkander ontmoetten heb ik toen niat geaien dat gtj my herkandet Keg mjj eerlqk hebt gij mij niat harkend f Wa nlyk Irim Pawlowna yOiigori Michailowitcfa g lijt een oprecht men eh ea habt idtyd d waarheid geeproken ug mjj of gy mij barkand habt an of gy mjj met opsat niet gegroat hebt Litwinirf lag Irioa aan Uara oi n tintaldm Tan ean opmerkelyk tuur en h re wangen en lippen Hhianan doodablaek De uitdrukking Tan haar whoon galaat da toon ran baar hartstocbtelgk gefluiiter had laU onwacntaaitbaar ameekends lydtina Litwiaof kon xieh niet langer goed houden a ik hab n faerkand zeide h niet tonder aioh gewald aan te doen Iriu ontatdide raa en liat lauauun hai amen ukkon f Ko waarom giagt gy mij dan roorby flniitarda aij Waarom waaram Ean bitter bykaoa hooaawHg nroa baklanda ham borat an kaal n Mff MMButriqi ki I Wunmf Q rntact by het dekü war da begrootiog vo ket mi uiaierie van boikealaDdt he ukea door ür Charlea Dilka voorgaMald het aalaria raa lotd ikliaborj te varniioderea met 100 p at H beetreed daarbij op scherpe wyze da boHl laodaebe ataatknode der Ëngelache regeeria t die hg volkomeo mialokt noemde De beer Canon verdedigde de ataatknnda der regeeriog Ue belrekkingen net de Vel eeoigde Staten teide bg ago ntlt ieii nioM Triendachappelgken aard Er ia allf reden te gelooven dat da oioeilgkhedaA in Weit Afrika op den goeden vreg ign om lot een Treedsame oploiaing te komen In China ign nienwe cooceeaiea verkragen waardoor Hongkong beter beeohermd wordt Date rn andere voordeslen ie China agn voraeketd voor Eogeiand aooder oorlog zonder de vrieedaohappelgke betrekkingen met nadere mogendheden in gevaar te breogen eo sender de nationale eer op te offeren Oe miniatar vaa koloniëo de heer Chamberlain ontkende dat er varachil van gevoelen bestaat tniacheo lord Saliaboi en hem aelf In ego redevoering te nirmiogham had hg geen slaatkondige meeoiogao neergelegd maar alleen dea toetUnd uiteengevet van een gewichtig naagatnk waarin Kngeland betrokken ia Zyn toaepraak had geeaaaloa de bedoeling het land eene vernederende poaitie te plaatsen bg galoolt dat Engeland da machtigate natie ddk waNld ia maar dan is het aog aiet alma h4 i C aaaberlain zeide niet de bedoeling ts hebben een enkel woord terag te nemen van zgn redavoering bet waa ham niet te doea geweest ata uitroeper voor het atoiten van boadganootsohappen op te treden Wg kannen beat alleen ataan in de wereld maar wg konnen in dat geval niat langer den overwegenden invloed nitoefenen die wg tot nog loe in Cbina aitaelenden ea wg konnen dan ook niet Taitbooden aan den eiseb dat Cbina voor den haudal van alle naliün moet worden opengesteld Zoolang Cbina in den tegenwoordigen toeatend ia en Engeland gaan bondgenooten heeft ia bat oomogalgk de oaaihankelgkheid van China te bewaren tegen de inralleo van een groot militair rgk Indien het bekend werd dat Engeland genegen ia bondgeuootachappen voor de bescherming van wederzgdaehe belangen met wedarkeerige voordeelen in ganstige overweging te nemen ia het niet onwaarachgnigk dat in die rickting stappen lollea worden gedaan Zoolang Engeland geïsoleerd ia ia het onmogelgk te zeggen of het niet op een gegevao oogeoblik een conbiealie van drie dat P Ufflik aan Mwkott oa Traag dan oog waarom P Gy bobt my du geen ergiffeaii getdionken PUwe belofte Litwinof Tiel baar in de redo Ik heb niets beloofd I Venelioon de toherpte Tan mijne nitdrukkinKan maar gy Terlingt waarheid ran mij oordeel dan zelf Aaa wetka audero omsUndigheid dan aan uwe TOor my on Ter klaarbare ooquatterie dan aan den wonicb om Tan nw inTload op m j nog eens de proef to namen aal ik uire Qv B ik weet me niet anders nit te druk km ave hardnekkigheid toeaohryTen Onze wegen loopcn Ter oiteen Ik heb aliei Tergeten sn doorgawonteld en ben thans een ander mensoh geworden Gg xijt getrouwd jyt gelukkig naar het uiterlijke altham neemt in do wereld een bony danswoardige potitia IQ waartoe zal das eene toenadering tuuohen ons leiden Wat bon ik o Wat zijt gy nij ij kannen elkander nauwelijka meer begrijpen en hebbéa n in het tegenwoordige noch in het Tarledene uti mei elkander gemeen Ik bedoel namelijk ta het Terledene Litwinof sprak dftu woorden hUittg afgebroken uit en zonder baar aan ta zien Irina bewoog zich niet alleen strekte zy ran tyd tot tljtt de handen naar hem uit U wilde zy hem bezweren om niet Terder Toort te gaan By de IsaUte woorden Tan Litwinof boel zij ztoh op de lippen Baiden waren ongemerkt Tan den weg afgegaan rigori MiohaU witch begon Irina op kalman rosten toon getoü mij indien ik onderateld had dat er nog ook maar oen klein deel Tan mijn Troemrea inTload op n ware overgebleTan dan zoo ik 1 funeiton hebben Daar dit nn niet het geral is in 1 a i 11 i i i ii moganhailÉii logon lich val hebben Daarom veriiugt CkHikerlaia uo ernstig dat nanwei belrekkiugto met da ITereenigde Staten tallen worden aangeknoopt Re nntia vao air Charlaa Dilke werd met 25t atemlnen tegen 128 verworpen in do Tiasea werd giataran uit Poking geaaiad l een verdrag baden geteekend Terktfgt Engeland voor U j jaar in paoht een stuk frood van 200 vierkante Eng mg om Hoimltong mat inbegrip van het eiland Lantao Ik oak de wateren tan de Mira on de Dear B T dafan heelt aan Cbina kanaia gegeven dat bei ttitalnitend voor Japanneeien beatemdo nadanettiogen verlangt te Foa tsjou Woesoei iaaji Foe ning Jo tsjoa eo Tsjingwair te loomede een vergoeding van £ 15 000 Tear de aehade in bet oproer te Sja 4ji aao JaflRÉecbe eigendommen toegebracht U het verdrag toascheo Engeland en China gaaMUi betreffende den afatand van grond bg Hoalkong ia ook bepaald dat ChioeeHhe oór itehepen ia oorlog of vrede het recht tatti hebben de Mira an da Dyp Day in te Tama Daeiach om dadelgk in varaeheiden Cbiaeeeebe plaatasD Japansche nederaettiogen te veatigeo baaoert Japan op het protocol van October IH JV T Pehing ontksnt men dat bal plan beataal den hoofdzetel van da regeering eerlang naat eldora over te brengen De Tiniaa acht in een hoofdartikel het verdrag aangaande Hongkong doeltreffend Eo het blad wijat op den raerkwaardigen ommekeer dia er in de gedachten over Hongkonga waarde gekomen ia aedart Engelaod de plaala overnam Toontertgd boette Hongkong ait politiek en handelaoogpont waardalooa Da gescfaiedenia an de eglera van den handel leeian wel andere Verspreide iJerichten Spioje en de Vereenlgde Stalen Da aMorniog Poata verneant ait Washington dat atallige berichten nit Port ao Prince ontvangen agn over een landing Tan Ameri kaanacha troepen bg Agnadorea en Itaquiti de Amerikanen zonden de Bpaojaardeo varNlagen eo atefke atsllingen op de hoogten bg Santiago iogenoKen hebben De sTimeaa ontvangt oit New Tork het bericht dat een Amerikaanaefaa kanonnoerboot hg Santiago een militairen trein beechoteo haait veel aoldaten werden gedood De aPoatc meldt dat de kruiaer Charlaaton oa ik het besluit nam in weerwil Tan mijnerroegore tcbuld de Tnandsohap met u te hernieuwen too gafchiadde dat alleen omdat ik tOrndatF Troeg liitwmof byna ruw Omdat TerTolgde Irina met nieuwe kraeht omdat deze wereld mij te ondragoliljk to eng werd in weerwil Tan myne ben ydenswaardige poiitie gelyk gy het noemt Ik zag u een mensoh netwezenlek geToel onder al dia doode poppen staan gij hebt Ttïur eeui e dagen bij bet ouda kasteelzelf Toorbeolden daarrac gezien eo ik Terheugdemij oTer u als oTer eene bron ut de woeityn Kngij noemt mg een coquette en venlenkt mij en toot mg Tan n onder het roorwendael dat ik mijeenmaal aan u en nog meer aan my zelre rorgrepenhebP Gy hebt u zelf uw lot gekozen sprak Litwinof somber hg had zich ran hoar afgekeerd fflk zelf ik zelf ik klaag immers ook niet ik heb geen recht tot klagen Tieide Irina schielijk terwijl haar blgkboar zelfs de erust Tan Litwinof eenheiraelgk genoegen verschafte rik weet dat gy my reroordeelen moet ik beproef ook niet mij te rerdedigen eo wit n slechts mgo geToel bloot lenen ik wil u OTertuigen dat ik niet coquetteer Toenik u wederzag kwam al het goede uit mijne jengd by mij boten uit dien tijd toen ik myn lot nogniet gekozen had een tijd die als een lichte streepachter de laatste tien jaren Hgt yZoorer my bekend is begon de Uohte streep van uw leren eerst met den dag waarop wij ran elkander gescheiden raakten Irina drukte haar zakdoek tegen de lippen fWat gy daar zegt ii uer wreed Chigori Miohai te Ilonoloeloe de tranaportschapen opwacht dia nn troepen naar Manila overbrengen Al de achapen tullen eertt naar da Ladronta ataTtotn dia in beait uilen worden genomen Hat eiland Gnajan tal tot koleoitatioo ingerioht worden De Charleaton en de tranapottachapan gaan dan naar Manila Er aal aitta bekend worden omtrent de rioh ting waarin hal raaerva eakadar aioh aal bawegen want de ordert uilen eenl ia Tolle toe overhandigd worden De wacht van kal aakader is vardtald Aan da aTimaaa wordt ait UtUwa ÉHeiod dat da Oanadoeeehe regaaring wal da a lting van Dnboae en Caranaa oTtrweegt maar nog geen bealail gai onaao heeft In dan Spainaohan miaiaterraad liaaft de miniatar van oorlog den indruk teweeggaktaoht door de jongate berichten veraaoht daar te ontkennen dat da toeiUnd van genanMlkaguaii too wanhopig ia Ten aaniitn val M Filippgoen heelt de ministerraad radicale kaaliaaingan genomen welke geheim gehouden worden Oa miniatar lan manna ia geuiachtigd deomvangrgkate maatregelen te nemen die hg noodig zal achten voor da Filippjjnea Hagatta hoeft verklaard dat de regaenag gveoeiina Toornemant is bet initiatief tot vredaeOHdarhandalittgao te nemen eo dat bem nisl bekend waadataeaige mogendheid daartoe bereid waa De minitUrraad beeft kat oatalag vaa dea kapitein gaaaraal van Madrid Daban aaaga nomau en den oud minitttr van oorlog Chinchilla ia tgn plaats benoemd Oedurende da afwaaigbaid vaa dao miaiater van mariae dia naar Cadiz vertrokken ia aal de romieter van oorlog dieaa departement ad iatarioi beeturaa Da minialer tal sier dagen te Cadii bigven joiat dan tgd dia aoodig ia om bel ratervaaekadar tot vertrek ia gareedbaid te brengen Dit tal in zgn gahael san Cadii vertrekken en beataan uit vgltian schapen waaronder da pantteracbepen Palayo Carloa V Alfonso XII Viloria dria terpedojageii en da holpkroiaart I atria en Uapido Er ia een sterke vloot van zeallan acbepen in de wateren van l lorida bgeeu teo einde de tranaportacliepeo met troepen outtrwgld naar Cuba te vergezellen Bet Amarikaanache departement van marine maakt een ballatin openbaar volgens hetwelk Sampaon den 7dan dezer aan de Harblehaad on de Yankee laat gaf beiil te nemen van da buiteobaai van Guaotamo Ze voeren Woenst dagavoad da haven blonen an dwongoa een Spaaoache kanonnearboot da wgk te neman naar da binnenhaven De Amarikaaaaehe aehapen namao bezit van de baiteobati waar de Marblehead thans de wacht hondl lowitcb Haar toeh kan ik nint boot op u worden O neon dat waren geen heldere dagen niet itii mijn geink heb ik Moekou Tarlateo want ik hab geen enkel oogenblik Tan Treugde beleefd ieloof dat wat men u ook sndeti unen raoge Indien tk gelukkig wara zoa ik dan zinS met u kannen apreken als ik thani doeP Ik herhaal fart u i weet niet wat dat Toor measehan ayn Ze hebban Tas niets geroet of begrip se hebben zelfs in l gaheel geen Terstand ni esprit ni Intelligenoe bjj ben is allee slechts slnwheid en berekening In dra grond zijo zg eren onTersohilIig roor muziek als Toor puceia en knnst tij sul m tegenwerpen dat ik zelre Toor die dingen onTersahilIlg ben tk Tertakar u echter dat ik het niet in die mate ben als zij ürigori MiohailowitobI Kr staat niet meer een dame Tan de wereld Toor o zie mg maar eens aan mat de lionne gelijk men mg ploegt te noemen maar een arm zwak snbepael dat warkeiyk mede tyden rerdieiU Verwoader u niet orer hetgcrn ik zeg ik strek de bind naar u uit a s een bedelares rersta mij wel als een bedelsres U smeek u om een aalmoes roegde ey er onwülrkeurig bg met eene uitdrukking ran bartstocbtelgkbeid die lij niet wist te bedwingen ik smeek u om een aalmoes De spraak begaf haar Litwinof bief z u hoofd Of en zag Irina aan zij hijgde cfti Jharo lippen beefden By dien aanblik begon het hart hem laid te kloppM en terstond was zgn wreTel Terdweaen Waéit