Goudsche Courant, dinsdag 14 juni 1898

Dinsdag 14 Juni 1808 37ste Jaargang Pïo 7004 Dal is iDüeo anpoor dage J ii dal erJtoiUail fHteh f i llleüei ta JM gM II k W f I I Il 1 Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amslel 60ÜMHE COÜMNT NwuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken janbeveiend m M BËLONJE Jr KeiaerstfMt K 116 T M M II et ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 reg l a 50 Centen iedere r el meer 10 Goiitaii Üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 unr des midd TdefMi Me t De Uitgave deaer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maandcB ia liJ6 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers V IJ F CENTEN KNIPGURSDSvoorDAIES te eOUDA UiMuUtnd naar Maat tonder papieren Patronen Bg genoegzime deelueming tgn ondergeteekendan voornemenii eenen ttSfMfCCHMC te geve naar mn op de AotwerpichB Tentoonstelling met Gooden Medaille bekroond tyiteem waardoor Dame in etaat zgn onder garantie in IS le en h a uur uelfHanOig te kunnen Terraardigen Ooitomei Capee Peignoirt eni en alle oorten van Kindergacderobe ar B Zonder veranderen m ket pateen II i ergeU f teermi ten f 0 ronder verdere onlcotun Begin van den Cnnna 16 JUNI De Curins wordtgehonden DIN8DA08 DONDBROAOS an ZATBBDAG8 Tan 9 12 nur Prima retawntiSn ran eerste Damea nit het land die den enrini met nccè gevolgd hebben Aanmeldingen geilere men onder No 4461 aan het Bureau dmer Courant te richten of aan het adre Tan Dames ANKERSNIT Bugo de Orootêtraat 41 Den Haag DelftscheSlaolic lH nd Si aLY Die£tJ p p soos TIBNOEWEG SS OoMkoopiit adrtê voor den AANLEG van QAS ea WATEEILEIDINQ en de leTering ran Gasornamenten en K ookstellen Citroen Extract Ben eierlepel Tan dit BXTttACT ii voWortdo om een heerlgk glas Kwaat LBJUOSaQVASB te maken Flacons met gebroiknanwijniig MO n tS Cent per itak bg S vim OME KLEIWEG 2 GOUDA TE KOOP of TE HUUR voor biliyken prgs een flink WinkelMs geschikt Toot allen handel op den drakaten 0j stand te Oudunttr Adraa Bnrean demr Courant onder No 34S4 Wa Il U beita bwiiruf tsfea JUit ndl Uwtunstiek LeBdeap Dsa karton fMer faii Expeiier nueo TU StMei aetd Ifgt kaetMMIIMaiaate sgj AiierfaiilxiBler Tgf JMel dn stnds In W knii osj Fr Aikerfaiiilxieller Prijs 60 east 76 oaat aa fl i6 ie ll Tt rbin4aa la da maaata liwtheken an b f A Mitas 4 Oa ta Batiatdsm Te GOUDA bg C LÜGBtt Apotheker Markt en bg WOLFF t Co WesthaTca 19 Pr3istrB kkiiig 23Jiim 500 00O Mark l hoofdprije in het galukkigit Rcial biedt de niuuiiile grOOte QeldverlOtlng die door do Ilooge Hegeering van Hamburg gcwdgek urd en gewaarborgd ia De voordaelige inrichting ran het nieuwe plan bislaal d rin dal in den loop ran slecht weinige maanden in 7 Torlolingen ran 118 000 loten 68 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark Ier roüedige bailiiting zullen laomen daaronder Rijn kapitale prijien ran era tueet 600 000 Hark b uitnemendhoi echter 2prijuinikM iO 000 f J prijsan i M 10 000 I teprijcenlM 6 000 i 106 prqisn K M S OOO Uotprüun M S OOO 81 prijzen il M 1 000 1 JU preien M 400 S e5 pr jeenkM 166 1 40 pr i M 800 iOO 184 104 100 78 46 11 1 priJB k M 300 000 1 prgs a M S00 000 iprqi it M 100 000 Iprysen aM 76 000 Iprga aM 70 000 Iprtja i M 66 000 1 prija s M 00 000 Ipr a iM 66 000 S prljten a U 60 000 Ipr i iU 40 000 I prgi n M 80 000 De annilaande eemlo prijllrekking daaer groolo door den Staat gewaarborgde üeldrarlooting ia ran ambliwoge bepaald plaali Ie hebben op den 23 Juni e k en koal hiarroor 1 gebeel orgüieel lol aleohla M of 3601 half 176 1 kwart VI 0 togen inionding fan hel bedrag per poitwiaael of tegen roinhoura Alle eoumintes worden onmiddellijk melde grooUte lorgruldighaid uitgeroerd en ieder apeler ontfangt ran on do roet hal wapeo ran don Staal Tooniene Orglneele Loten lf in handen üi iedere beitelliug wordl hot rereiichte offlcieela plan waaruil de rerdeehng der prijaen op de reraohillendo klassen als ooi de betreffende inleggeldan Ie rornamen i gratii bijgoroegd en renden wij aan onie Bagunitigsri ooaangenugd na alka trekking de ofücieele lusten De aitbelaling der prijssn gesobiedt slasda prompt onder waarborg ran den Stasi en kan door directe loeiendlng of ook naar serkietiag dar llelsnghabl nden in alle grootere plaatsen ran Nederland bawerkilelligd worden Ons debiel is alaeda door hel geluk begunstigd en onder rale andere aaatienlgke prgsan hebben wy meermalen votgena ofiicieele bewijien de eerste HoofdprtjiaD rerkregon en oase Begunstigers self uitbaUald o a Hark Ï60 0OO 100000 80000 60 000 40 000 una Het is te roorzien dal bg desa op den bechtsteu rondslag e e tltde onder nemlnit ran alle kanton op aane zoer werkaime deelneming bepaald kan worden gerekend men geliere dsrhalre wegens de reeds Ophanden sgude trokking alle orders l n spoedigste reohlstreeks ta zenden aan Kaufmann Simon Biaki n m Geltlwiualun in Hamburg PS HiermBde danken wij or het rtrouwM ons tot hiertM jiesobookeD oa daar w bij het begin der nieuwe Terloting ter dMlnentÏDg ioTiteeron tullen wy ook voor het vervolg bemoeid sijn door een stipte on re ete bedieoing da tevredenheid van onBS getierde BegunitigerB te verwerven B E XS I C S Ta De STORY CLAHK ORGAN Co heeft toen de Spaamwh Amerik OorlOK dreigde in aller ijl een enormen roorraad haror OKGUiS gelondan bedunkt dat genÜBan Igd hsR zanding tou moelaa worden gwtaakt Vandaar dat TOOT dit OOgenbUk door OTeraiaticeo roorraad oen groot aanUl tegen beduidend verminderden prU rorkrggbaar zijn Bekend ia dat da gewone saaie prijzen ran het STORY CLASK ORQEL reada uiteral bUl k U LraDubbara roor een itroantend AUER OROBL den rerminderdan prijs geUeren zich apoedig ta rarroegeo bij L O DE LANG Gouda oveP iotor en ioteria SurprisO fMafaócr aiiwiaiiie Nationale Nikkektalen ing 8chroelde Frame s worden uaajr keuze gemonteerd 1 Merk ASTBA eigea abrikaal degaat gMdkiwp sterk REFAREEREN BHAILUSEREN VBBNIKKELBN Sport en silrLÖ ex xrej @j2Jtoeijc LÖ ei i W I D van RIJMMAM Yeerstal rouda tOoedkoopste en lolieds t adrei voor Vervoer vao Inboedel oowel binnen ais buiten de atad met gesloten wageaiB i i y A GRAVEST E IJ N Oude Gouwe JUe umrllf tegen Tranêport êehade veraektrd I umriu t Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben prada tigr net irLgrerldaut mumm m m staande aan den KATTEN81NGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zold r Meidenkamers boven en beaeden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesprbeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding en geheel ingerioht naar de eischen des tijds Te bevrajfen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sj aars Koopsom ƒ 8000 ONTVANGEN iismsffl 1111 Du bbfile Buurt flllpOLTEI S eene nieawe zending Schoolschriften CaiFFBOR 5 b VEL tCOP A PD 1KB OUDE f 8CHIEDAMMEB GEITEVEE Jïerfti NIGHTCAP 12 stuks k 321 Ct A BRINKMAN ZN imxi Zenuw eh Haaglijéers woidt nit OTertniging aia een werkeigke haip in den nood het l oek aanbcTolen Na ontvangal Tan adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toeaeioBden door BLOKFOEL S Boekh Ztatbom t el Vsrki gbaar bij M PEETERS il N B Ala bewija ran echtkeid ia caobet en kurk stetMls vnoi zien van den naam dar Firma P HOPPE r en i ei nis evikg De BUBOEMEESTEB der gamaanis Gouda Ovisn Artikel 66 der Kieswet Brengt ter openbare kennia dat op Vrijdag den 17 Juni a B tusschen des roormiddsgs aoht on des aaiddags rijf unr de stemming zal gciohieden ter TarruUiag sso drie pisataen in de Proriaciale Staten t b Zaid Holand waarroor oandidalen zgn BBOUWER M D N BKÜKT PJs C VAN QAIEN J Ti HOOG V KNUFT Hs A TAK Dl WEUDe S M C J En berinaert aan den inhoud ran art 118 ran het Welhoek ran Strafrecht luidende Hij die opzelleluk zich roor een ander uitgerende aan eene kia tans weltelijk roorsohrift uitgsschroren rerkiesiog deelneemt wordt gdtiafl mol goiangenisslrsf rso ten hoogste een jssr Qoada dan 18 Juni aB De nrgameester roornoemd R L MAUTENS BultenlaDdsch Overzlcbt Baeda dagen lang staan de Amerikaaischetroepen te Kay We t gereed om naar Cubate Tartrskken Reeds dagen lang baal da trans ortTloot onder atoom t liggen an ia eeneskader klaar on da troepen te geleiden Maar Tan het rarlrek is tot nogtoe nietsgekomen Uan begint te sraaien dat du nitatal wel eens san saer langen door on kannen sgn Er tgn te New York nit het Zuiden berichten taa gala koorta ontTangen Het sETening Joarnals herat een telegramuit Hongkong san 11 Jnni waarin gemeldwordt dat het beslissend gasecht tnsicheu deonsUndalingen en de Spanjaarden roor bet bentTau Manilla gelererd wordt Daway neemtdaaraan geen daal maar bij tiet aandachtigtoe dat geen bloedbad door da insnrgantenwordt aangericht Naar gemald wordt hebban de opitandeliDgan NianwManilla baset De hooiden san dan opsUnd bahben dan goararneor aangetagd dat bg niet op kwartier behoeft te rekenen indien bg den prgs niet tarugnaemt diaa hg op het beold Tan Agoinaldo beeft Hat aehgsl dat da stemming te Madrid weer iet kalmer is Manilla is ook nog nipt FEVILLETOai Het Leven te Baden Sm Rmêtiish Sówum ai güü agt dat onu wegen uiteen geloopen EÏjn ging IriM voort ik woet hot gy howt uit genegnbeid en heb u een rast ptaa voor uw leven afmbtkeid maar waarom Grigori Hichailowitch uUea wq tmi deawegen van elkander verrreemcfeti wq kannen toch tenntinste belang in elkander btaveo ttUen Of meent gij dat ik in decen poel geheel atomp geheel gevoello geworden ben Neen denk 100 iets niet ik btd er h om Schenk m uwe deelneming seheak my die in naam van de dag n nn voorheen laat toch onze ontmoeting niet ge heel e al doellooe zyn geweeet dat tou te hard sqn ïipial toch buitendien niet van langen duur BjJB ik weet m j niet uit te drukken maar gö Kult my begröpen ik verlang ilechti weinig Mer weinig ik verlang aleehts at deelneming ea dat gq m niet tersgitoof Irina verrttHnde en tranen veimeifgden xioh met haar rtem Zy luchtte diep u f itwinof bedeeed van ter sjjde aa en reikte hem Me hand Litwiaof freep die en drukte aar ueht vLaat ona toeh vrienden aqn fluiaterde Irioa Vrienden lei Litwinof bedenk Lyk Ja viiendea of al u dat tê veel gevergd rfd jat laat one dan toofa wwiaet goede bekaudea gevallen sooaU mea rsede of gesegd of Toor z d heeft Uit de Spaaowbe kranten pnMdtt echter nog at eeoige o u tevredenheid Do ïlmpareiaU rept van gebrek aao doortioht en voort vareodbeid bj de regeerdero en verlangt een nationaal bewiad vour een laataia kracbti intpanaing MilitnJre organen benonereo dak generaal Polaviija bg sijn tarngkeer naar bet moederland aanried 20 000 man troepen t aeoden eo bet eekader ta vanterken maar tyn opvolger Primo de Rivera in plaats daarvan onderbandcÜDgeu aanknoopte met Agnioaldo ea andere aaovoerdern der rebelteo die na ali de boodgenooten der Yankees optreden Donderdag komt d ItaliaanBche BCamer weer bgeen De sOpiaionec boadt bet voor waarechgolijk dat de Regeering d volgeode maatregelen aal ToorRtellen 1 de goedkenring van de boitengewone maatregelen die geoomen ago naar aanleiding ran de jongste rus rstoringen 2 hat aanvallen van de leemten die gebleken sgn te beitaao in enkele wetten voornamelgk in die op de Tare oigiogen en op de Pers om da oataüge propaganda ie beteogelen 3 het door ett D va staatboishoudkondige bervorraiogen Wat dit laatitfl betreft wordt apeciaal genoemd een plan tot bat oitvoereo van opeiibar Wfrkea in verwbiUende deelan dei land afschafSog Tan octrooien Verspreide Berichten Sp oje en de Vereeoigde SUten De dagbladen te Weenen sgn van oordeel dat thans het tgistip i gekomen voor bet doen van voorbereidende stappen voor deo vrede Het Fremdenblak zegt dat belgeen opdeFilippgnen roorvalt stof tol nadenken moet opleveren voor meer dan ééoe mogendheid £ r is geen enkele bevestigiog van bet baweren dat Spanje itappeo eou hebben gedaan bg eene der groote mogendheden De bew ing in de buiten la ndsebe pers ten ganste van den vrede wordt te A4 drid geeossiat goedgekenrd Verscheiden geoemls z en lat Spanje den oorlog op Goba twee jaren kan uithoml ii velfs onder do meeat ooganStige sqn dan sullen wij doen alsof er nooit ieti tussohen oËe WB voorgevallen Alsof er nooit iets wai voorgevallen herhaalde Lïtwiaof weder rOÏj uidet m j too even Irina Pawlowoa dat ik de vroegere dagen niet vergeten wilde als ik ES na eeoi niet vergeten kan P Er gleed eea laehje over Irina s gelaat doch hst verdween terstond weder om voor eea bekommerde beangstigde aitdrukkiag plaats te maken fDoe tooals ik Origori Miohailowitoh herinner u alteen het Koede Qeel mg echter i66t sUm thans uw woord uw woord van eer dat gij mij niet verder mijden salt mq niet verder suit krenken I Belooft gij mü dat Ja ffEn dat gij alle booie gedachten uit aw hoofd salt verbaaaenF vJa Kn toch wie begrgpt u Jk kan u niet begrijpen Wacht maar sj suit mg wel begrepen Oq belooft het mij ni fik heb reeas ja gesegd Ik dank u i sok ar aan dat ik gewoon ben u te vertrouwm Ik zal u van daag of morgen verwachten en het huia niet uitgaan Thans t cfater moet ik weg De hertogin ging hier zoo juist voorb Zq heeft mg gezien en zou zich verbeelden dat ik baar hooge persoon verwaarloosde Tot wederziens Kom geef mg toch de hand vtte r vlte I Tot wederziens I Nadat rrina de hand van Litmof stevig hifi gedrukt liep 1 op eene bejaarde dame van eeivrooraaa uiterljik tos dia met looms sobredenn vergsssM van twee dames en een lirersi bsdieode langs oaataDdighedeo Het is derhalv noiteloos legt men thans orer dao vrede te spreken wanneer deze niet in tiob lait het herstel der imo gslgk tg vóór den oorlog waren iDe egaeriog beeft geeosrlci vredaa oorslel omvangen van de m endfaeden en in de politis ka kringen versekert men dat bgatdian sy a Pce voorstellen ontving eg ze van de hand vm wgun omdat Spanje bealoteo heeft den omg voort t sekten tot hi oitersta jh minittar van maritte ie Madrid aal enkele d D ta Cadix blgven op het admiraalseebip H t meereodeel dar dagbladen aegt dat bet pn iischer son sjjn bet reaerva eskadar te bastaren oor de verdediging der kosten of hét uit te senden om da asndseht der Ver aiHgde Stsien af te leiden ipa minister van marine ba ft met ds transaUaoiischr stoomvaartroaatsohappg eene ovareenkomsi ges oten voor het vervoer van oorlogsmatenael en levensmiddelen naar Coba waarvan de blokkade slechts in naam bestaat Ds Temps meldt dat ke Bantti o de lavansmidelen seer sebaarseh sgn aen baodvol booaan koak r 20 cent Ue pn viaeie Baokiago wordt nog steeds bak staslsl gatetstard oftr de koortsen pit New York wordt aan d Tempt gemeld dat de Amenkaansebe admiraliteit aan Cervera he H laten weten dak ala bg zgna eigene schepn last rsrnietigen om te voorkomen dat ag g ftftmen worden Spanje boren da oorlogsver iog f ene aom aal babbeo te rargoadAp gsfflli staande aao da waarde van de vloot De beriobteo nit Wasbïagton volgens welke vt eene eeoigssins gespannen rerboodiog soa tgn onUkaan koavchen Duitschlaod en de Ver eeoigde Hiaten omdat Doitichland verklaringeo lou habben verlangd ten aanzien van de Filippgoen welke door de Unie geweigerd Konden igni missea lederen werkeiyken grond Voor Daiksobland son er eerst daij sprake agn raa een FiIJppöneo kwestie als de Amerikanen die ailaodeo werketgk veroveren en bon verder lot oa stakinK der vgaadelgkheden geregeld moest worden Wegens dreigende beriobteo nil Maaila 1 het pantssrscfaip Kaiser gistereo van Nagasaki naar Manila vertrokken Als bet daar aangekomen zal ztjn cal viceadmiraal Diederiohs er te beschikken hebben over A zeer gruote oorlogascbepen eo 1 kleiner ie samen met een inhood van 19 768 ton eo met 1586 man Diedericbs aoa desnoods troepen aao laad isttan ter basobermiog rao teven en sifpndom rap Doitschsra Alle berichten over stappen ten beboerevao defi vrede worden hier bescboowd als voorbarig of als Spaaoscbe proefhillons Vóór de over het zandpad wandelde Kb bon josr cfacre madame zei de hooggeborene onderwgl Irina haar eerbiedig groette Comment alles vou aujdurd buiF vsnss p pea avec moi Votre Altesse a trop de bont l hoorde men Irina nog op vleieAden toon teggen XIV I Litwinof wachtte tot dat de hertogin sifih met haar gansche gevolg verw dsrd had en begaf zich toen ook in de alMe Hg kon zich geen volkomen re keusehap geven omtrent hetgeen bij zoo even ondervonden had bij achaamde ziofa was verbaasd en voelde tegetgksrtgd zioh in zjjne eigrnliefde gestreeld Irina s onverwachte verklaring had hem verrast hare gloeiende sohielgke woorden troffen hem als een slagregen yOie dames van de wereld zgn toch wonderlijke ens lacht hij bg zioh zelven geen poor Van coffiquentie is er bij se se worden door het gezelschap waarin ze loven bedorven ea zgn toch niet bUnd voor hare eigene ontaarding Eigenlijk dacht hg aan geheel andere dingen doch herhaalde werktuigelgk die afi ezaagde gemeenplaats om daarachter gedachten die hem meer schenen te kwellen te verbergen Hij begreep dat hij ziob thans niet in ernstige gedachten verdiepen dorst omdat hij zioh in dat geval verwijtingen zou doen en ging daarop met langzame schreden verder in zenuwBohtige spanning zijn aandacht vestigende op alles wat hem tegenkwam Doch ondertuMohen had hij in t geheel ni t gelet op eene bank waartegen hij bijna met zijne beenen f uit zou hebben Op die bank zat een heer die in een aienwsblad verdiept was sn in wien Litwinof niet soodra Po gaaf van Manila of de verovering ran Saniiag loaden getootk men de Vereemgde Staten van het slnitao van den vrede oielv willen wetao Volgens aen tatagram mi Waahington ia da gele koorts uilgebrokeo in U iBsA j in bet stroomgebied van de lliasi sip 2 feD fut sonen sgn erdoor aangetast De n feering van de Vereanigda Stalaa wordt erdoor iel nrgasteld Mae Kiolej beangatigd omdat bet fait beteakeneo ka dat de operakiCo om Baotlago eo elders op Caba moatee worden gastaakk Middflaiwgl beraamt da regeering de noodiga voorzorgen Zg xendl een officier vao gssondheid naar Mac Heory om de siek n te isolaerM eo de ziekte te beatrgden en laak lasaretkampementeo inrkhtto in Tampa Kejr Wast on Naw Orlaans Volgens een telegram it Havana hebban de Amerikanea Baiqairt gebombftrdaerd ten ooetan van Santiago Het bericht over aan bombardement van Kaottago op den vorigen Vrgdag wordl ta üsvaoa t ehgesprokao Z kerdl f bombardearden aohk sebspan van Sampaon s smaldael Santiago Tagelgkartgd naderdan veracheiden booten gesleept door kleine stoombootje de omliggeoUe kust om ar troepen aao wal te zetten Üet bombardement donrde drie nor ïh Spanjaarden mot belaid opgesteld bet ponk waar de sgaod aan w witde gaan lo P 9i oódat ds Amatikanen er niet in slaagden kroapen te ooischepen en atdaineden Ds Amarikaaasobe bummeo bobben geen seb do hoegenaamd varooriaakt want ds sebspen van dsn vijand bsog om bjooeo hot bereik vao ds kaooooen no de forten te komen bleven op tameljjk groeien afstand ran ds kaal Volgens san partioaljar telegram den n dezer ait Msoila verzonden wordt de toestand beter ondanks den opstand van de proviooio Maoila De hoofdstad is beeloteii zieh Ie vardedigen De gaest der bevolking is nltmnnkend De verdedigingswerken ego vormoerdard Nieowe bataljons vrgwit igers sgn gevormd Da opstandelingen dorveo de stad nist aan ta vallen Hen heeffc er levensmiddelen roer twee mnaodeo Te Madrid rerznkert meo ie wetingsliebte kringen dat bet bericht van Londeoaoha bladen orsr eeo telegram dsi Sagasta in verband mot V rodesonder handel mgoo coa varsoodsn bsbbsn ongegrond is UuslaVd £ ea brng van lanosn en ketels Daor bet tweede regiment kosakkeo vao hek Uns liKbejtfBr tgn proeven geoomen met oon ge heel neowe pont dis in tgd van nood snel gemaakt on av n gAmakkelgk kan wordent tngin kerksnde of hij msakte hem door sen sachtan uitriep op iiuh opmerkzaam Potugin Ingde igo nieuwtblau tar tijde en zag I itwinQr irnitig maar opmerkzaam aaa en ook Litwinof deed eveazoo Mag ik naast a gaan zitten V vroeg hij eiudelgk Wees o goed Maar ik doe u vooraf weten dat mijns stemming op t oogsnhUk unverdrsgsl jk ia als van een echt menao tien hater en dal ik van da alles van de donkerste tgde bezie fndion g j das een gsaprek met my wilt asnkooopen moogt g j wel teer toegevend zijn fUwe stemming komt m j zeer van pas Bofoa Iwaaowitcb hernam Litwinof tsrwyi k j zioh op ds bank nederzette Hasr wsarom i t gij zoo slsoht geluimd Kigealltk mooht ik hst ot zyn begon Potugin Want heb ik hier jxtst Jn het grootste genoegen een ontwerp van reohtsj PFvorming in iUsland geeien on zie met oprechte voldoening dat men ten ooseot eindelgk veniandig geworden is oa hst voor goed beeft opg oven om onder roorwaadsA van töllataodigheiii van natioaale kleur aan de zuivers en bondige logica vsn het Westen nog een stukje eigsndommelgks too te voegen integendeel men heeft het goede van buïte s landt geheel en al overgenomen Aan de roncetsie ia de boerankwestis hebben m reeds genoeg IIl b jp evenwel benieawd te zien hoe ze het met de gemficst oederen waMuu maken 1 Ik zou dus geen grond hebben om oatstsmd te zijn indien ik Di tot mgn leedweien juist zoo even eon vrü laag g prek had gehad met seu volbloed Rus die origineels en Autodidacten zallea mÜ nog niet in mlJD graf met vrf U n t