Goudsche Courant, dinsdag 14 juni 1898

Naar wg veraaman tal kat comité aaa bet nuttige ook bet aangaoama trachten la verbinden door toevoeging nn varaebilleade attracties uodat elk wat wila zal riadan Hbl De minister van oorlog beeft eane nader regeling vaatgeetald van het voorbereidend militair onderricht Onder voorbereidend militair onderricht bagrgpt deia regeling bet elementair practiacb aa tbeoretiscb onderwga in den dianat der infaa tarie ao der veetiog artillaria dat door officieren en minder kader vaa bat leger wordt geffeveu aan jongelieden bniten den troep die zicb tot bat ontvangen van dat ondarwgs vrgsrillig aanmelden Het voorbereidend militair onderricht beeft ia het algemeen ten doel door locale oefening die zooveel mogelgk aanalaitiog zoekt bg het schootonderwgs io ds gymnastiek de bekendheid ta bevorderen met d eanvoudisste militaire exercitiën terwgl bet tevens leert kenaan da algemeene plichten van den soldaat Hst voorbereidend militair onderricht vormt eenen cnrsns dis loopt over twee achtereenvolgende wintertgdperken telkens van ongeveer half October tot ultimo Febmeri ee gedurende ten miuete 3 uren p r week Het onderricht is kosteloos voor deelnemen en kan worden gevolgd door joogelieden van 16 tot 24 jaren De aanmelding tot deelneming geschiedt jaarljjks vóór 1 Juli in plaatsen waar infanterie of veatiog artitlerie in garnizoen ligt bg dea cemmaodeerendea officier in andere plaateen bg deo bnrgeaieaster Bg de rgwielfabriek Sjimplai te Amsterdam tgu gedurende 8 dagen eenige officieren van de regimenten infanterie gedetacheerd ten einde zich op de hoogte te strllen van da reparatie de behaideliog enz van genoemd rgwiel tends bracbtan ig het geeprak op da nienwe geldene net da beelUnii van de Koningin waarvan de vroaw ar heel gaarne eenige aoa hetitten en daarom wel tien eenU boven de waarde soa willea geven indien sg maar wiit wsar ze ta verkrggen waren Geen kwaad vermoedaode en de menacbeo gaaroe een genoagau willende doen haalde da man een laadje met zilvergeld uit ign aecretaire en wai zalf in aga echik dat men want de beide Belgen bielpen dapper meszeeken eenige der too begeerde eienplaren tostcben het andere geld ontdekte Toen de man bg het verrakanan zeide niet de minste winst te hegeerau waren loowel de Belg als diens vrouw een en al dankbaarheid en trokken daarna al Dit laatsU ging echter too overhaast dat de melkboer op eens kwead vermoeden kreeg ea daarom tga geld dat hg reeds weder had weggeborgen ging natellen Het rMultaat hiervan waa dat de man tot de treurige ontdekking kwam dat het IweeUl dat hg too benidwillig bad gebolpeu hem Hink had bestolen door by het toeken naar nieuwe guldens met bijzondere iagervlugkeid ander zilvergeld te doen verdwgnen Toen de politie van het gebeurde kennis kreeg waa vaa het tweetal geen spoor meer ie vindan eene batpoadigiag in de veraeoding ran de correspondeatie zal van 16 deiar af in aansluiting op de balaugfjikste poattraiaan van dea Haag naar Gouda onder geleide ven een postbeambte eene verieodiog van brieven en andere tokken met de trams van de StaatMpoor van Seheveningen naar dba Haag plaata hebben Tot heemraden van den polder Bioemendaal alhier zgn herkozen de beereo J vaa den Heuvel en J Voorend Tot t mmitteerde ingelanden werden gekoien de hearen V A Van der Hee en W Figie en he kozen de hoeren C Breeduk eu A de Vos Beurs van Imslerdam ïrkm ilaikn BoDtOBAVEH Nad r wordt van hier aaa de V R Ct v gemeld datjiet schieten op hel fort de Wierioberscbans voorloopig geetaakt ia nadat dit door den bnrgeraeester verboden ie AtPin l n RuH Beroepen uji de Ned Hervormde Kerk loet alhier dr E J V Poithnmus Megjae te Heinenoord KaïMPas a d IJsel Tot onderwgieres alhier is benoemd mej A O E Theiingh U Utreeot KxinptN a ii Lek Aangenomen het beroep bg de Ned Harv Kerk alhier door ds J G Dekking te Jaarsveld c a Door da betrokken Spoorweg maatacbnppgeo tal een nie w tarief voor het Duitech Engelecb reitigera ea bagageverkeer worden ingevoerd dat nienwe vracbtprgien Aevat voor reieigers en bagage in verkeer toaschen Duitseha stations en Londen De gevangenneming van een brievenbesteller drr poatergen te Rotterdam betreft eens andere ontvreemding dan aauvankelgk gemeld Door een firma nit de Boompjea aldaar waa een jeugdige kantoorbedieode net brieten naar bet poatkaetoor geaondeo waaronder ook een met lak gezegelde brief inhoudende geldawaarde Deae brief moeet aai het loket voor aaniie teekende brieven worden afgegeven doch aard door den bediende abniievelgk in de bm geworpen Om de font te heratellen wendde hg zich oogenblikkelgk tot een derpoatanbtanaren die niet dadalgk geirgenheid bad een en ander te ooderzoeken De bediende glde daarop naar tgn patroon die zich dadelgk tot een der hoolJamblenaren wendde waarop bg onderzoek bleek dat de brief in kweatie verdwenen was De verdenking viel op een der bestellers en werd de officier ven justitie met een en ander In kennis geeteld Op bevd van de rechtbank werd Vrgdagoamiddag door den rechter van instructie eene huiszoeking ten hui e van den brieveabeslellrr in de Scbooletraat gehouden en de stukken van overtaiging in beslag genomen De inbechtenifcueming werd daarop onmiddal lyk gelaat eu de besteller op atraat in arrest genomen en i aer de strafgevuogenis overgebracht Bii il ong ebawd Omtrent de ontvreemding van een asngeteekeuAin brief op de ronte Antwerp KRotterdam uit een vrrzegeld pakket ia nog niets oaders bekend STADSNIEUWS LcKKtutEL Van den be r Jsn v Liaborg graan handelaar alhier ia Vrgdagavond 7 uur het pakuoia iogeatort doordat de zolders te zwaar met graan waren beladen Wa bet oi eval een 10 minuten vroeger gebeurd dan zauden er wellioht gekweteteu zgn geveest daar men er even te voren nog werkzaam wss WIELERNIE WS Bet programma voor bet op Zoadag 26 Juni e k op het iportterrein Den Haag te hoaden bloemencorso bevat 7 nnmmen bestaaoda uit bloemencorso s van twee of viervielige rg en voertuigen iportkarren en bokkeuwagens ringsteken te peard en met paard en sjeeè en kopstdkeo te psard Als prgieu worden uitgeloofd kuustvoorwerpen verguldzUveren en bronten medailles en prgten in geld VERSCHEIDENHEID Te Koekelborg in Belgiacb Brabant ii verleden week de blikeem gula ee in een draaimolen welke voor het grootste gedeelti werd vernield Van bat draaiend publiek dat teer verschrikt vluchtte ward gelukkig niemand ernetig gewond Alleen werden de klee deren van een dienstmeisje verzengd en geraakten een aantal kinderen onder den voet Eene taogondarwgzeres te Pargs maj Rov ilo had voor eenigen lijd beur haar ver loren en ernitige braudwonden bekomen door onvoorzichtigheid van haar kapper die baar een baarwasichiag met petroleum gaf in de nabgheid van een onbedekte piritusvlam Zg eiachte deswege schadevergoeding ea de Recht bank beeft haar die nn torgekend evenwel niet zooals zg eiscbte Ki 500 francs maar alechti 2000 fr Gemengde Berichten Te Hendrik Ido Ambacht is hedennacht te half twee een zware brand uitgebroken ia een boerenbofstede die met een paar ar iderawoaingen een prooi der vlammen is geworden Een 21 jarige boerenzoon ie juist van de kermis buiswaarta keerde wilde de paarden in de stal lossngden doch kwam door verstikking om het leven Nader meldt men uit t Qravembage De recbtbaak alhier heeft geen machtiging verleend tot plaatsing ia een krankzinnigengeaticht van den ter beschikking van dejustitie gettalden kapitein Veiaer Kapitein Vemer is Zaterdagavond met den celwigen nit het gemeante ziekenboie naar da gevaugeoia overgebracht Nader wordt medegedeeld dat kapitein V m Zaterdagavond op bevel van da rechtbank inraadkamer naar het buis van bewaring iaovergebracht alwaar gister Zoadag de ioatructieis geopend Alsnog ia eane definitief baaliliingvan de rechtbank ta wachten of kapitein Vemeria een kranktinnigengeeticht tal worden geplaatst daa wal of hg voorloopig in hechtenistal bljiven Een der eerate Stutistoomtrzm treinen van Scbeunioieo naar den Haag is Zaterdag ochtend aan de Koekamp ontsgoord De machina kantelde eenige meters Ver ler om de machinist had bg hst omvallen van de locomotief nog juist den tjjd er af ta springen Hg kwam er goad af en keu belpen aan bet vrgmakeu van de baan Geen der paaaagiera kreeg letsel De goederenwagen was vóór 9 unr weer op bet spoor geplaatst en de rgtoigen habbeo geen noemeoiwaardiga schade beloopen Men vermoedt dat de ontsporing nntUaan Binnenlandsche Granen BOTTEUDAM 18 Juni 1898 TARWE per HL 8 50 a 10 50 per 100 K ü ll 5 4 18 Canada per H I 8 il ƒ 8 76 BCKiOE per 11 L 5 75 k V HAVER per H L 8 15 k 4 10 per 100 K o 7 85 il 8 ï 1 PA PUEB00NEN per H L 5 75 ft ƒ 86 WITTE BOONEN per ll I ft i loBEUINE BOONEM per H L 8 40 i o BLAUWE ERWTEN Kookioorteo H l 5 i e 8 7 Niet kookaoortoH 0 40 il 6 60 KAÜAiEIEZAAD per H L 6 il jo F6r Telegraaf Mindere Tar e 50 Haver 10 Kiet Kookaoorton 16 oenl liigor Kongo eeuasche UI nt hoogar GOUDA 13 Juni 1898 r Beden morgen ten ongeveer half elf is een werkvrouw in bet Bestedelingenbuis alhier an een trapleer afgevallen waardoor tg haar pols brak en aan bet gelast verwond geraakte Dr Spruit verleende b aar geneeiknndige hulp Zatardegmiddag werd ten kantore van de firoii W V d Lugt en Zoon te Rotterdam aanbesteed hat mskea der bouten en genetselde fnndeeringeu voor een pakbnispaud op aan terrain op bet Noorderciland aldaar I agata iaschrgvor waa onie siedgenoot de heer C P W Deasjng voor f 26 933 De heer H J Nedarharat klhiar had ingaechreven voor f27 T43 Da haar A H Taminiaa alhier ii benoemd tot ondarwgiar te Naord jjkerhout Bji Kon Baal ia o a benoemd bg hef 3e ng tot kapt da le luit L W C Q van dar Gatden van het 5e reg en bg het 4de regiment vestingartllerie tot eersle laiteoaat da twaadelnilenant J Jangsling van het korpt Da rachtbMik to Hottardam heeft Zatordag j l hetlnillissaaantnitgeaproken TaaOarhardw Bermaona Aatonins Hoedt hehangara en itotreardaiikaeaht en tgne echlgenooto Wilbeloina Tarvoart modiite beiden wonaada te Gouda Reibtorcomnissaria mr J H van Mania corntor mr M M Schim van dar LoaS ta eosda Voor examen B art 64 der Folytacbaiaeha achool is o a geslaagd de heer A A Reidt oad leerliog dar B H Burgerschool alhier Om la voanian in de beboaita aan het hadbais to Sobavaningan en de omgeving aan De politie ta Uoiton heeft onlangs e n landlooper iB bedelaar opgepakt die buitengewoon goed in zgn kleereu tat s Mans bafiage bestond nl uit een overjar vier jassen twee VHtoo twee broeken een onderbroek vgl hemden een ondermt en igt pair kousen Eea iu Juni voorkomend storfgeval ten ge olge 4in koode ziet er haast ongelooflijk eit Toch is het voorgekomen en niet io hst hooge Noorden maar nog wal te Pargs waar de 63 jarige Jean Doffourg Donderdag jl in tgn woning in de me Ponisot feitelgk van koude b weken is althans door den geneesheer werd als oorzaak van den dood geconstateerd Door koude veroorzaakte coooeetie In Süpplingenburg Brunswgk heeft een 15 jarige knaap onder het spelen een jong meisje doodgascbotoo onder den uitroep Je heb lang genoeg geleefd De kogel drong in het hoofd zoodat het meisje direct een Igk waa Te Berlgn daad i ch Donderdag in den koninkigken achouwhiirg een amueent inter rvoor In dezen achoowbnrg mag de of apeelator niet bedanken telfa niet voor bet meen atormachtig appltui Donderdag trachtte het publiek onder den indruk van mejoff Poppe a spel ala Medea de banden der etiketta to doen apriogen Een daverend applaus brak los aa de twe ede acte en hield aao gedurende de gedeele pauze mtar bet scherm reea niet Toen evenwel in de derde acte de gevierde actrice weder op het tooneel varscheeu brak het apptana weder zoodanig loa dat zg vele malen danken meeet R B O x A iiad e FoTilard2pe 6 0 Cts tot 3 9S per Metor Japanach Jhineesch act in de nieuwste deasins en klenren zoowel Zwarto Witte en geklenrde ÊMenmebera mUée van as cta tot per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast act circa 240 vorsohe qualiteiten en 2000 versch kleuren dessin eet g rif van port en rechten m knC STAiSn per omgaande Dubbel btietiiort naar Zwitsorlan l G BeDneberg s ZijèJériekeii K en K fiofl NIEUWE ZENÜESTG met GOUD bekroonde DEEN8CHE Glacé landschpenen voor DAMES en HBEBEN A 7 n OS At Md Tailleur Kleiweg E 73 73o QOUIIA Telepkoon Ifo 3f Directe Spourwegverblndlngen met GUUÜA Zomerdlenst 1898 r AanxevitogeD I Mei TUd van Greeawlcb COVDA ROTTI DlMiuorif OTl 3 4 T 8 DAM tiMtm f 3 7 4 58 4 58 5 5 5 11 5 19 4 4 15 5 11 5 10 5 11 1 51 8 14 7 3 9 10 9 14 9 16 9 54 10 11 11 11 5 40 4 1 8 88 1 50 9 80 84 9 4810 13 10 80 11 88 7 85 7 58 8 40 10 19 11 88 11 80 18 87 1 44 8 50 8 4 4 06 4 4 6 86 fM 8 17 lO M e 1 54 4 60 J7 I t8 1 01 4 67 M4 10 41 1 08 6 04 41 11 4 11 08 18 7 I I4 i n 4 05 84 6 10 1 46 6 65 8 47 7 48 8 11 9 9 47 10 18 e O U D a I E N B A 0 liM 1 1 14 8 41 4 49 5 l 5 54 8 11 11 61 1 8 1 19 1 88 1 48 4 61 7 IK 6 81 5 87 9 17 8 M 9 67 10 14 7 84 7 61 l S3 8 54 10 10 8 14 10 18 8 16 10 11 8 19 10 88 I n4 8 84 9 I ll 10 88 11 8 8 41 4 16 5 15 8 68 8 18 8 M 9 41 9 68 10 88 10 44 18 81 1 4t 8 40 1 81 1 41 1 68 1 06 1 17 sHage 5 48 7 10 7 40 Yoorbarg 6 58 Zoeterneer Keffweard 8 8 y 7evBnbaiaen Moerkepelle 8 17 Hned 8J8 7 41 8 0S 4 4 88 tM 4 U nt 6 0 4 87 8 16 8 14 4 08 11 60 vUa mna i lt 53 10 3 17 4 81 5 10 6 47 8 05 55 S l door 10 171 1 87 6 87 7 10 10 34 1 45 3 34 6 46 t i 1 18 8 43 10 86 10 41 8 88 4 l89 69 10 51 U U a O D u a a h h t r k D a m o d 59 8 14 48 10 17 I U t tO T I1 8 88 1 17 10 81 Anut W 8 01 9 05 10 86 18 48 8 00 87 8 40 lO Oi 11 87 AmsU 0 8 810 9 J 10 60 1 03616 8 86 10 18 M 4I d l DA li TSfCH 1 8 14 9 07 10 19 10 57 18 00 18 10 11 14 11 11 11J7 8 66 Hl 10 51 11 48 18 81 8 86 4 48 6 36 30 68 7 58 P IO 9 07 86 10 08 10 314 18 60 7 13 9 10 9 88 10 64 4 84 9 88 16 10 88 11 38 11 01 1 37 3 08 1 88 38 11 65 11 14 3 4748 ft 61 11 10 11 11 1 0 8 40 Milaan heeft dezer dagen het schonwapel opgeleverd van een zeer origineele grappen nuuE Hat betrof aan aauenwedstrgd gaor Vi r f 8 0 W 7 06 8 10 06 11 16 8 58 8 48 4 4S 8 10 7 4 41 7 80 8 86 9 10 11 30 3 08 4 00 5 00 8 81 8 80 10 00 8 0 9 18 la n 41 61 8 88 4 47 6 41 7 41 8 4 lUO 1 1 8 88 9 48 6I a S4 11 10 a ada weggonoiiMo Hot mstariMl durroor ii itgadi uwetig Man gebraikt Mnulgk d luHd aa da kalalf dar wldataD FuniuK Da Broualieha Soir dia raadi maar Montiabariobtan batraChada Drejfoi rnapraidda daalt thani da tolgaada woordao niada ali aikoaitig nit aan partioo iar gaiprak dat Picqoart met o tijaer TriabdaD bad Alt bat rtTiaa proeaa Tan Dreyiui geopaod wordtf aai ik aprakao maar op dasa Tcorwairda dat de zittiog met opao deorao wordt gahoad D En wat ik leggen zal lal lóo daidelgk zóo helder zóo afdoend wezeo dat er geen twgfel mear mogelgk it zelli oiet roer degnneo die t meaat tegen dan arootdeelda tan 1894 ign ioganomao e Door den Baad tan bat Lagioan ran Eer talleo geen tappaa gedaan worden om Zola te icbrappeD voor zgo zaak door da gereebtehoren ii algebandeld Het garoebt loopt dat de militaire aotoriteiten da taak tot aan eind willen brengen en den verdediger zolleo beletteu ran bet recht Tan verjaring gebraik te maken Daartagenofer elaat het gerocbt dat de verdadigera ran Urejfaa aan nieowa campagne tullen openen meer lanaatiawekkeDd dan de roriga Midde lerwgl zit da generale etaf ook niet itil en f neemt tairgke maatregelen tot zelfverdedigiog Een aantal vreemdelingen dia aan da vorige agitatie dealnameo worden alvait nit het land geiat Da laidrncbt ge lanator Deatieni Jnnca heelt naar aanleiding van een verkietiogeruzie met den aodd paté Bucon dia zgn zetel aan Panl da Caeaagnac g rlonr geduelleerd De aenator werd aan den rechterarm gewond Voorta hebben geduelleerd de madiaeba doetoren Jaan Charcot ea Lagaloota naar aanleiding van aan artikel in de Opinion MMicale over da familiaqaaaitieeBngo Charcot Dandat Charcot ii aan den daim gewond BINNENLAND Naar men verneami ie epoedig een gonatige baiobikkiog ta wachten op de aanvrage voor den aanleg van aan recbtetreakioha apoorwegverbinding Iniaoben itotterdam en Sebaveaingan via Dan Haag Waarecbgnlgk Ml op date Ign evenall op de aan te leggen Ign Ansiar dam Haarlem van alectriicha trekkracht gebruik worden gemaakt Men rakrnt den ïfalud binnen 20 minlen al ta laggan Uit goede bron verneemt e Tal dat da promotie bg t wapen der inf aindalgk dezer dagen lal komen Hat raadalid Th Scbttrmann drong verleden jaar by B en W van Baarlam aan op het verpachten van da itaanplaatien op de kermii in plaati van ze zooali tot nu toe b loting toe te wgzen en dan een vait geld par M te laten betalen B en W zgn daarin getreden en Vrgdag bad dia verpachting plaati Verleden jaar brachten de itaanplaatean even f 4000 op Nn werd ingeiobreveo voor twee a mdiaaimolani tegen f 1490 en voor twee aftere aolke molene f UGO Er waren roim 300 biljetten en matig brrekand tal de vetpicbting een kleine f GOOO voudeel opleveren Geuda 7 15 Moordreoht door 7 88 Nieuwerkerk r 7 89 Oepelle 7 48 Rori rdua SO 7 51 8 85 48 1 49 8 0 9 CB 1 88 5 51 8 15 51 8 03 8 U 10 e 8 15 8 88 7 10 4 48 4 81 5 04 5 11 5 17 ftatterdei Oapelte Hteawerkerk Uoordreobt Qeads 7 8U 7 48 7 58 8 07 8 80 8 41 8 61 08 8 08 Gouda Zaveihnisen Moerkapelle ZoetermeerZegwsard Voorburg s Ha 8A4 7 11 7 68 r 8 10 7 04 7 41 8 811 5 10 8 89 5 85 6 51 6 48 7 8 8 08 uouda Oudaw Veerd irireehl 8 40 9 00 U IO 10 9 1 10 10 I l 8 10 Utrecht 1 81 8 33 7 45 8 87 Woerden 1 49 8 13 8 08 üudew 8 14 Ooada l Voor rekening van H M da KoningiaRagentaa aal in hal inititnnt laor doofatommen ta Rotterdam voor vier jaren een kind van een arbeider nit Qravandeat worden opgenomen Over de Ned Open beeft da Amat Ct 4a volgende biriebten De beer Leanwin zei niet meer ileal nitmakan vaa bet gezalaebap en hoopt licb eli concerttenger verder te ontwikkelen Ook de beer Joe Tgieen eolo repetitaor gaat zich ali eoacertzaoger vestigen Niet ader geingagaard zijn de danin CalpKiefal SoboH en Marie van Gelder deze ttodeert thana te Bajreath en de beeren Pooai en Bbbeler Ook Orelio ia nog niet geSogageard De bearan Urine Plippaaa es Van den Hoeck wel En er ia erLitig ipraka van dat metronw Direkzvan da Weghe weer tot het gezelicbsp tal terngkeeren De beer Fee e zal Vermoedelgk ala tweede kepelmeaitar optreden Een voorproefje van de nadere interpellatie in de Tweede Kamer In Da Soaiaatdemokraatf achrijh mr Troelitra over de beKhikking in de zaak Hogarbaii e De vericbgnioft van bet fltttk van den officier van joititia te Leeawardao bateekent een enormen vooruitgang in deze zaak Van dit oognublik af weten wg wat de ergete beacbeldigar der Hogerbuiaen te bnanen nadeale kennen aanvoeren wa hebben on boovait Eéa ding itaat tbena officieel vaat de achtergebleven lantaren ia die van Tjeerd Stienatra Daarmeda ia de kern van het bewgimateriaal Ier oottaeting der Hogerbaieen bu ten debat gesteld De tgd bet gebeele atak te bebaodeleo ontbreekt mg tbana Earatdaaga zal ik aaotoonen dat bet etak alle joridiaobe en icoreele waarde miat een mialukte poging ii óm bet publiek zand in de oogen te etrooieo zoodat bet vericbeideee leogeni bevat waaronder aeer onoootele door de critiek van eea deekaodige ala ipiorag niteengeb azen kan worden Het hoofdbestuur van da Holl Haattcbappg van Landbouw heeft beeloten voor de benoeming van een aecretaria psaniogmeeater der maatacbappg voor te dragen dan beer S G Kortoweg te aGravenbaga Boeael de termgn tot bet aanvragen van plaataruimte op de ioternationate bakkergtentooostetliog te s Graveobage reeds lang gesloten ia gaat toch oog geen dag roorbg londfr dat weer nieuwe aanvragen komen welke echter afleen nog door het comité worden aaogenomea voor zoorarre de mogeIgkbeid daartoe alsnog bestaat Het ii vooral bet bnitenlaad dat in de laatste dagen net kracht komt opcetten DmticbliBl zal M lalrgkit vertegenwoordigd tgu Daarop lal België volgen Voorts komen nog inaeudiogen nit Frenkrgk Zwiteerltqd luliS Ooatenryk Hongarge Iluslaod Eogeland enz Behalve brovden en b podjea taartjes en allerlei gebakjas zal er nog brei wat te zen ign De afdeeling werktuigen belooft goed voor tien te etllea worden verder komen er vervoermiddelen rgtoigen en rgwialen natourIgk dat in ooteo sporttgd deze laatste niet ontbreken verlichtii gatoestelleu lafeliiUer eetzalen net vorilelgk gedekte tafels en laat not least een grootacba inzending van bet miuiiteria vaa oorlog zoowel op het terrein als ia het hoofdgebouw Op bet terrein zal men kunnen zien hoe in oorlogetgd te velde gekookt en gebakken wordt Binnen eenige dagen sullen geoie aoldaten reeds een aanvang maken met de daartoe noodige werken u aiee tuinRk nceaaioaarnte r o U D A 11 53 1 111 1 7 1 14 1 88 1 80 11 11 18 18 U H 11 85 U 41 l 11 18 9 18 1 18 11 16 11 18 11 80 11 41 11 68 11 48 H 111 11 11 87 10 1J 10 8i 10 48 10 14 11 57 11 1 9 8 8S 18 01 9 0 8 10 I8 t tl 5 10 8 07 De bouw van een tweetal bakkergeo recht tegenover den muziektea pel vordert reeds goed Uet aadare boawargen op bet terrein aal de volgende week aan aanvang warden gemaakt Tevens zal dan begonnen wordei aanleg der verlichting van den tuï maatschappij De Meteoor conceeaioaï van het Wasbiugtonliobt ia iout aaa ataaa op da mili daar da mg goed ia orde waa Er waran epoadig aoatasi fotagralan ter plaatae dia bet geval opaaman Hat varkaac naar Schaveaiagen ondervood gean tartraciag Verkiesings verzuimeo I Ia bet district Haarlemmeraiaar hadden de Katboliekaa den heer J J Itüniersa ctsdidaat willen alellan voor da Provinciale Stalaa Zg kwamen echter met hnn naamlgit ta hut op het Gameeatahnii Te Aeaan ia ieta dergelgka gebeurd met daa eandidaat dat aatiravointionairan Eéa dar kiezers die op zich had genolaeu den eandidaat tan stadbuiaa op ta geven vertniou dit Tot welk een doliinnigbeid aan woedend mensch kan overelaan bleek Vrgdag ta Botterdam Na eao twist mei tgne vrouw die niet epoedig genoeg naar ign zin da daar opende sprong tekere P uil het loldarraam tgner woning aan de Zwarle Paardenatraat op de atraat Ug brak dea recbtarpola en wanl aan bet hoofd verwoad Een mntikant nit Arntanl aldne verhaalt de Arnh Cl a had eene verbiotenia aangegaan ta Amatardam an kamere gebaurd in eene atraat waar al de baizau onder Md gevel zgn geboawd en volmaakt op alkaar galgken Op zekeren avond dat hg bet kaartje waarop hg het buianommer bad geachrarea kwgt waa en bg wanhoopte het hnia ta vinden tot hem eeasklape iets inviel Bg verbeeldde zich dat hjj den klank sou kanueo berkannan van da bal au hg liep de straat door overal bellende Toen hg den rechten toon meende te booren bleef lig wachten op het opeadoao au t waa foo Daar woonde hg Maar ongelnkkigerwgs had na juist aan politiegent zjjne bewegingen gezien en hg werd ingerekend Ben 2 jarig kind van een warkman la Kampen is door een wagen der gemeentereiniging overreden het kind waa dadalgk dood Te Doaebnrg is een militair bg bat baden ia den IJiel verdronken De ionrsge koopman nit het istainde te Qravenhage die Vrgdag door het vallen van een ladder een heeeenichuddiog bekwam is in den afgeloopen nacht in het g ttinti riatan huil overleden Een twaetel aociaal democraten zoog Vrgdagavond te Rotterdam beleeditende liederen voor ons Vorstenbnis en bood brochuree ts koop aan met pillen s all middel tegen kroningswoede Een menigte van circa 400 personen achtarnlgde ben er werd met measen gedreigd Per tram werden rg onder politiebeecherming naar een politiepost overgebracht voordat bek bg da bevolking tot een uitbarsting kwam Da juwelier S Wolf te Bergen op Zoom bg wien eenige maanden geleden een brninla jnweelan diefatal plaats had waarvan da daders tot nog toe onbekend bleven beeft naar nan meld de aasurantia maatschappg bg welke hg tagen inbraak was verzekerd een procee aangedaan wegens niet niikaering der schade De miatechappg grondt baar weigering op het niet aanwaaig zgn van vdoidelgkec sporen van inbraak 9 8 7 55 laOl 8 00 8 18 1 15 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 10 15 10 84 8 48 1 10 lo ia 10 84 I 80 7 15 8 9 87 10 10 s 9 47 i ia f 10 01 7 45 t lO 10 07 10 80 6 80 18 I U w 1 60 7 10 7 15 10 08 9 18 9 84 8 41 9 61 7 48 1 88 10 10 10 81 Bg eea melkverkooper te Otreobt varvoegdan zich een man an een vrouw blgkbaar nit BelgiS afkomstig met bet verzoek om hnot een rgkidaalder te willen wisselen Al pra i 10 3VSI NaoaaLAan Cert Ned W 8 8 dito dito dilo 3 dito dito dito 3 Hoiioaa Obl Oeudl 18S1 88 4 JtAJj naobrijving 1888 81 5 OosTa a Ohl inp pi iM gdilo ie u r 1888 1 PoatuoiU OU net eoupoa Sdito ticket 3 8oai iiin OH Bianeal 1894 4 dito Ceeoua 1880 4 dito bil HoUi 1819 4 dito bu Hope 1839 90 4 diloingood leen 1883 8 dito dilo dilo 1884 5 SfAKJa Perprt 8ebuiai88l 4 Tuattu Oepr Conv leea 1890 4 live leeoinfi aeric D Oee Ie nluj eerie C ZulD Ara Rap v oW 1898 t Ullloo Übl Buil Sok 1890 8 VtKuuiia Olil 4oubep 1881 AaertaDA üb atien 1898 S HoTTSfllAn Stad leea 1884 3 Ntu N Afr Haoilelav eanil Arendall Tab Mii Certi oalen Deli Ma i h pp j dito Am Hypolkeekb pandbr 4 ulLMij dar Varateul aaad a Ur Hypolkoekl uuidbr Si Kederlenüache haitk akad Med H dudelaiaatacb dito N W h p Hvp b paiidbr 5 R tt Hypotheekb pandbr Si l tr llypalkaekb dito 31 OcevMt loat Hniif baat aaad HuaL llypotheeH u k p dh 4V AniaiZA Rqut hypotk pandb 5 Ma w L i Pr Lieo eert 8 Ntn lloU IJ Spoor Hij aand Mg lot Kipl r 8t Bpw aaud Ned lud Spoorwegm aaud Ned Zuid Afr 8pn aand 8 dito dito dito 1191 ditol lT U 8poorwl 1887 89 A Eobl S 86 98 101 88 84 a VI 88 97 a 98 1 8 Va ♦ 8IV 86 104 98 1 Via ooy mil 84 803 480 Ifv I 1011 198 145 15 99 s 108 81 30 1181 808 817 lOOV 84 i V gnniaaard door da oeie n daï Bnoatamponie wat beteekent vereeoiging der vroolgke getallen Ta rgke coucorrenten nit devooraaamate plaateen in dan omtrek tgn komen opdat gen meu zag er alle soorten van neuten groota en kleine wipneuten gebogen neuten puntige en stompe neuten neuzen van ünekscheu en Romeiuachen vorm Alleen het buitengewone reukorgaan van Cyrano de Bergerac miate men In het restaorant della Asse werden onder toeloop van een menigte nieuwsgierigen de toegekende prgzen uitgereikt door den voonitter signer Urivio A De eerste prga ward gewonnen door een florentgu Fortonato Michelati genaamd wiens neus hewondereuswaardig mooi moet zgn AnderiB prgswinners kregen nevens de gelukwenschen der jury een beun net geld Tot verhooging der feestvreugde hield de prasident een letmg over den invloed der neuzen in de geacluedani wat niet het minit grappig deel Tan het programma was Ken Toea de meester hem vaneg wat hg io echool met zoo a groot mai moeet doen antwoordde bg brutaal Daar bad ik je mede gealoken als je me vandaag op mgn handen goslagsn bad mgn vader heeft het me er voor gegeven De saak tal natuurlgk door da autoriteiten worden onderiocfat en den onverstandigen vader tal waaricbgulgk een fiinke geldboete wordtn opgelegd Zuid IUl Sp o j A H obl 8 l it u n i wu PoUM Waraehaa Haauen aaed 4 Ruai Or Hum ap M obl 4 Bcltiacbe dito aand ïaalowa dito taid 5 Iwana Donbr dKa aaad 5 Knrak Oh Aaoar Sp kap obl 4 dito dito oblk 4 AniaikA Ceat s 150 98 7BV loof 108 100 ♦ V U7 W a 108 56 108 nvi 15 118 188 Vs De bewoners van Keoarieh Anerika hebben een mooie jonge dame mise Jennj Parker tot bnrgemeaaUres gekoten Dat is de eerste vrouwelgke burgemeeitèree l li De jonge dame beeft uitdrukkelgk verklaard de wet Ie tullen bandhaveM bg mogelgke g sohil en met den gemeenteraad waartoe dan ook wel kans bestaat V ATJIBH De eorraapondant te BaUvU van hot Hbld seint dilo l oBo Üblo oblig 8 Orenon Calif Ia byp lu oud 5 8t Haul Mlua k Mauit oU 7 Ud Pee Hoorhijo oblig 8 dito dito Line el Is byp O 5 Ua aoa Ibd 8autk aert v aaud n Ü Halle kNa Uk d o O Amaterd Oranibui Mg aaad Kotterd Tramweg Maata aaod Ntu 8lad Amilerdam aand 8 Blad Rotterdam aan 8 BtLUIi Stad AuMerpeo 18 7 S i 100 1I 1 tÈ 1 De Selimoen cilonae is verder overbodig geoordeeld en keert naar den kratoii terag Er worden wrgen geconitrneard naar Oaroeten de VII Meakias sPolim is met tgu familie naar Toakoi Bintsra Kemaogao gevlucht 801 V 178 1971 105 108 MARKTBERICHTEN 100 HO 118 Vis Stad Bruaael 1888 8 HoKu Theias Kegullr Oaaellieb 4 Ooatua HtaaMseuing 1880 5 K K Ooat B i r 1880 3 SrAlil Stad Madrid 8 1188 Ntn Ver Bea Hvp Hpnbl eert AI VERTENTIEN ONZICHTBAËËÏT HEERKN en DAIHES FRDIIfiN TOUFETS SGHEIOnCBI en verdere HAAIlWBitKEN munton nit door 80LIBDE AFWEBItINO bg H p m mmmm Coiffeur Mtetweg Oouda Bji vonnis or ArrondisaemenU Uechtbank to liotUrdam van den 11 JUNI 1808 tgn OEBBABDUa HBHUASVS AKTONI va BOBDT behangen en stofleardara knecht en tgne Eehtgenooto WILBBJLIdlNA TBUVOBBT modUto beiden wonende to Qtaida verklaard in itaat van faiJlialement Tot rechtor CJomminarii is basoamddo JEdel Achtbare Heer Mr J H tak HKUBden tot CnratoT de ondergeteekenda De Curator Mr M M SCHIM TA DH UOVn Advocaat an Proeurenr Qouda Kleiweg E 28 A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Uereelt zich aan tot het lerer M na hett Zeeuwsch Tarwebrood i 14 M F lib