Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1898

It No 7605 Woensdag 15 Juni J898 37ste Jaargang HoofdkBesdistriet GO CDA Dooi onderstaande Kiesvereenigfingfen zijn g esteld tot Candidaten voor het Lidmaatschap van de Provinciale Slaten waarvan de stemming bepaald is op VRIJDAG 17 JUm 1898 de Heeren BROUWER Mr D I te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen l Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden aftredende leden welke den Kiezers mei den meesten aandrang worden aanbevolen ef SfamSureau is geopend van s morgens 2 liot smièèags 5 uur mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en OmstreÈen Telefoon No ft ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Kieavereeniging 9 Schoonhoven en Omatreken te Sclioonhoven Voorzitter M J C VAN WEEL Secretarie R VAN CALCAR Penningmeeater C L VINCK E C A J CRISTAN Kieavereeniging tOudeuiater te Oudewater A C VAN AELST Voorzitter H ANKER J W DE BRÜIJN A VAN AELST Penningmeeater M J J NIELSEN Secretaria Kieavereeniging tBurgerpliehtt te Woerden J A P LEVENKAMP Voorzitter Mr P W TER SPILL Secretarie M S NIEKERK Penningmeeater C MIJNLIEFF Barwoutswaarder Zaterdags I8 Juni WOttpT DS 7JZERWINKEL V4 JAN ROND thanarLANGK ÖROEN IS D A L ü verplaat§t E orte Groenendaal 1199 200 3de en 4de huis vanaf de MiRKT Prijstre kMng 23 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de uieawBtfl groote Geldverloting die door lp Hooge Kegeering tan Hambutg goedgekeurd en gewaarborgd ia De Toordeelige inrichtiug van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slecht weinige maanden in 7 Tetlotïngen van 118 000 loten 59 180 pryzen bedragende Mark 2 prijzen iM 20 000 26 prijzen a M 10 000 56 prijzen a M 6 000 106 prijzen a M 3 000 208 prijzen a M 2 000 812pryzenaM 1 000 1618 prijzen a M 400 36962pryzenaM 155 1940 pt a M 800 200 184 104 100 73 46 21 ter volledige bealiasing zullen komen daaronder 8ijn kapitEÜe pryzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid eohter 1 prijs a M 800 000 l prijs a M 200 000 IpriJB ttM 100 0001 S prijzen aM 7K 000 Iprys aM 70 000 1 prijs aM 65 000 prijs nM 60 000 Iprys aM 55 000 prijzen aM 60 0001 prijs ïiM 40 0001 prijs aM 80 000 De ttanstaande eerste prijstrekking dgzer groote door den Staat gewaarborgde beldverlooting ia van ambtswege bepaild plaats te hebben op den 23 Juni e k en koat hiervoor 1 geheel orgineel Iot slechts M6 of 3601 half 175 1 kwart u 1V i O 90 tegen inzending van het bedrag per postwi ftel of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk raet de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons ün mot het wapen van den Staat voorziene OrgiZieele IiOton z If in tiandAn Bg iedere beatelling wordt het vereischte offlqieele plan Vaaruit de verdeeling der pryzen op dt versohillende klassen ala ook de btiireffende inleggelden te vernemen is gratis bygevoegd en zanden wij aan onze Begunstigers onsangovraagd na elke trekking de offioieelo lijsten De ttilhotaling dej prijaen geschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataeu van Nederiand bewerkstellig worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele audsro aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen on onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 25Q OOO 100000 80000 80 000 40 000 m 7 Het is te voorzien dat bij ieze op den hecht teii iprondslaic gevestigde onderneming van alle kanten o eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend meo gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle ordera ten apoedigate rechtstreeks te zenden aan Kaufmann Simon BankieVs en Oeld wisselaars in Hamburg PS Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot hiertoe geschonken on daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zuIIoq w ook voor het vervolg bemoeid zijn door oen stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Stedelijke Gasfakiek te GOUDA De prflfl Tan het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Vj et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gaemeter Voor 3 en 5 licbt asmeters bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoaere van perceelen van ten hoogste ƒ 2 26 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week if haar bekomen KUsvereeniging Burgerplic U te Qouda 3 M NOOTHOVEN VAN GOOR VooriiUer D RÜIJTEB Secrelarü fl J NEOEBHORST Penmngmeetter H KNUTTEL Dr A VAN IJSENDUK C M DE JONG P J BELLAABT Haaatrechtiche Kietvereenigingt U BaatlreclU C J M KROON Voorzitter J BROCWER DE KONING PenmngmeetUr B B BOER JOHa LEEUWENHOEK i R VAN DIJK Stein A DE JAGER Vlist W DOGTEKOM D BENEMAN P O MOLLEB Seeretarü Aangeboden een GROOTE PARTIJ Eijn DEÏÏMNGEOM ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres G MEIJER AMERONGEN Een ware Schat 1 voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfboTlekking Oname en geheuue uitspattingea ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG HoUaudache nitgaye met 27 afb Prjs 2 ulden Ieder die aan de Teraohrikkoljke gevolgen van deze ondea d Ijdt moet h t lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boelEhandel in Holland D j m mm I Dubbele Burnt B 10 TAILLE it B 10 J EUR I KRAEPELIEN HOLM Chemisdi ïuirere MelkSUlker ISFEGIiAL VOOR KINDERVOEDING alom verkr gbaar in bnaaen ik kgr 0 90 V kgr f 0 50 en a kgr Hl Ö 25 Men vra ge uitdrukkelijk I a s KRAEPELIEN HOLU a n m i iLSTemi Uelkaaiker et eiacht op de £ tiquetten neventataand Fa iriekemerk en de hdndteekening ean EEAEPELIEU HOLM Hofleveranciers Xei t Kiesvereeniging Burgerplicht € te Krimpen a d Lek en Omatreken M BOOGAERDT Bz Krimpen n dLek Wn Vz K VAN DEN BERG Penvingm S MAN IN T VELD Lekkerkerk C J GORTER Onderkerk a d IJsel J HOEFLAKE Krimpen a d IJsel Secretarie Kieavereeniging Lekkerkerk te Lekkerkerk Dr L A VAN LANGERAAD Voorzitter S KAKEBEEKB Secretarie A B SWETS Penningmeeiter H DE JONG Mz H DE VOS Kieavereeniging tAmmerstoU te Ammeratol ADR KOK Hz Voorzitter A STUURMAN Jz Secretarie A ZANEN Sz FenningmeetUr J TE HBNNIPPE HERM DE JONG Pz DE STEDELIJKE BTPOTHEERBANL KecetUga te a tiHMrgSmHMGE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eerële hypothecair verbaua op hiUmen en htiute rtjeu Geeft 3i en 4 paudbrteveu uit tegen den koera van 0S en tooi in atukkon van 1000 500 ƒ 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouoi voor de pandhrteveu bij de Heeren M J OGIER Co Kassiers en Commissionuairs in Effecten voor de hypotheken bj den Heer W J POBTUIJN DROOGLEEVBB Haven aldaar Directeuren DROOGLKEVER FORTUYN Ma S JULES ENTHOVEN Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mimii mmum en lusten ook volg ens op te geven Profiel l§lpoedlge aflevering Nette ultwoering Concurreerende prijzeu Het groote aantal zenuwkwalen van zenLT hoofditiin af tot de voorafgaande keHt ekenea van apoplexie bttr8 iberotrt toe troUMr n nog HtpedB alle mlddolen door de mediaolin wetenechap aanKewend Eerst uu dan nieuwen tUd kont de Oer toe dat eiJ door het gebruik maken van den eenvondteitenweg ttamelljk langi dehald ene pli7Biolog Bobe ontdekkiDz gedaan Ii eft di9 na lionderde prbèfnemtngen tliani over de geheelewereld verbreid in en terwijl zij inwateneeliapiiolijke kringen de hoogitebelangatelllng wekt tovoBieene weldaad blijkt te zijn voet de aan Eennwlcwalen lijdende menaöhbeid Dese geneeiw io ii nitcoTonden door den goweeen OfScier van Qezoiidtieit Ur KomanWeiHBmaim t VÜBtiofen en beroat op do on dervindiQg opgedaan in eene EO jarige prakÜJk I oo waaieliInK vnn h t li offU eninnal per ilag worden ilwartoa geschikte Mtoffen door de hnld onmlddeligk ftan h aennwtteatel inedeicedeeld Uet deze geneenwijBe werden werkei tk Bchitterende roanltaten vwtoegen en slj maakte sooveel opgang dat van eea door den uitvinder gesehnven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vaorkaming en geneilngbinnen korten W d reeds de Sle dmkverB henen ib Dit bootje bevat niet alleo tot hot groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent li t wezen der nieuwere ttierapte en do daannodo aelfain wanliopige gevallen v rkregen qltwi i king maar ook vindt men daarin we ton schappelijke vertiiiudellngcn nitde inrdlach l lnil n die aan deze goneeBwiJüe gewijd zijn zoomede anofarift van tal viin cütni flcKrlften van hong epIa tBtQ gencoHkuudigea ouder welke P Meniere mad dr proreiior aan do pDlyklInlek Ie Parijs mo Rougamont 10 Steingrebar med dr praktlieerend gsnaeiheer aan het kraakilriiiligen nflstioht de Cliarenton SanitatsrBth Dr Cohn to Stottm Groismann med dr arrond artl ta JötiUeoeN Dr p Foreitler gHneesheer dlreoteur van hst hoipltaat te Agen Gehelmrath Dr Soherlni kaïteel Butearelii Bad Eme Dane med dr geneesheer dlreoteur ttsr galVBno therapeutiaohB Inriohting voOr lanHwtiJdva te Par l rwu St Honoré 334 Consul von Aachetibach med dr te Corru Dr Butbaoh arrend arU de Zlrknlti OI r tflbtMit Jeohl med dr te Weenen Or C Sonoaval teia Farrière Eure lid van dM Canieil Central d bygitae et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier KennwtceHtel mvKr of minder aMicedaan M Of aan xoKORKMMd aennwacbtlKhcId lijden waai van de kenteekenen zijn oltronisotia boordpiln migraine tobela boofdp ii bloedandrani frnota prlkkoIbBarheld gejaagdhe d ilapeloeiheld iiohamitlike onrust OQ aqkahagaH ke taestand vorder alle zieken die door beroeite retroffen werden on nog lUden aan de gcvtflgen dauTMi Eooala verlammingen onvermogan Int spreken r are tongval moeleirik slikken stijfheid dar gawHchlan mst vsortdurende pl n plaatsailjke ïwafcte verzwakking van geheugen enz eihsij dte reeda onder geneeskundige bebandellng geweest zijn maar door dn bekjüida middelen als onthoadtngsen en fcondwaterkanr wriiven elerstrlBeeren Btoomlooi of zeebitde F een genezing of leniging hunnor kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vrees sevoelen voor beroerte enaaaitoe reden hebben wegene veracbijneelen als zloii aanboudand angstig voelen verdoovlng in liet koofl hoordpllfl Mt inlteHBheld iHkkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder hst voorhoeft lulling ia aooree het vo an van kriebalMB In en het slspan van banden en voeten aan al dese drlo oatogoriCn T n sMnwlUdera all ook aan Jonge meisjes lijdende aan biccltmaht en kraotitelooiheld ook nn geaonde lein aan jongs parionen die veel met hot hoofd werken en geeeteliike reaotie willen voorkomen wordt dringend aangaraden zich het boven vermelde werkje aan te achaffen hetwelk op aanvrage keateteos en ft enao verlonden wordt door Amsterdam door M CI RBAV 4 Co Heiligeweg 42 Kottordaui F R van R VKTKN KOLFF Apotheker Korte Hoofateeg 1 Vtreeht I OBUV A POKTOV Oudegraoht bij de Öaardbrog P iM Üp de joDgHte hygiennisch medioinale tentoonstelling la do l r WelieMkan scho fleneo tUh or de Uediacho JnriJ net de Kllverea Medaille bekroond ke i isgevii g BURQEMEBSTBS en WETHOUDERS rao Goud brengfD ter algemeeoe kenoie dat op DlNSDA j den 21n JUNI a ostunde aanrangelide des roormiddagB tee 10 ure eene ALQEHEENE COLLECTE met open schalen aan de Uuizen tal geschieden ten behoeTB Tan het FONDS ter aanmoediging en ondersteuning ran den getrapenden dienst in de Ne derlanden Kameni de Oammiaii vbb bedoeld fonds brengen iq den ingesetenen in herinnering dat de Collecteplaats heeft niet om datgene t doan traartoe de STAAT Terplioht is maar om BUITENGEWONE belooniogen uittereiken aan hen die by de verschillende oorlogen soowel in 181S en 18SI nis bijdie in onze Oostindisehe bezittingen lijf en leren roor het Vaderland hebben reil gehad waarom zg rartrouwen dat een ieder door het schenken ran wne milde gift zal villen medewerken tot bevordering ran het goede doel Qonds den 14 Juni 1198 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Seoretaris BROUWER DE VERKIEZING De Kiezen in het district Qonda 7 ijn tegen Vrijdag opgeroepen om te voorzien in de Yacaturea die ontstaan door het periodiek aftreden van drie verdienatelijke leden der Staten Voor ons is de keu niet moeielijk Zes jaar geleden zijn de heeren D N Brouwer en P van der Hoog na warmen strijd in dit college gebracht terwyl de heer A Knijff Hz reeds sedert 1874 ons daarin vertegenwoordigt Terwijl deze laatste dus reeds sedert het vierde eener eeuw met eere den zetel bekleed heeft en dus daar zijn sporen heeft verdiend kunnen wij volmondig van de beide andere heeren getuigen dat zij volkomen aan de verwachting hebben beantwoord en zich met ijver en talent hebben gekweten van het hun opgedragen mandaat Het is dus onzes inziens een plicht der dankbaarheid deze heeren weder te verkiezen nu zij zich beschikbaar stellen Veel woorden tot hunne aanbeveling behoeven zeker niet gebruikt te worden Zy behooren alle drie tot een verschillend deel van ons uitgestrekt district zoodat FEVtLLETOX Het Leven te Baden Em RutmcAe Roman S8 Wat waa óai voor een orgineele Eua vroeg Litwioof Ër loopt bier een dikke beer rond diu zïah zalven voor een geniaal muzikant houdt j Ik ben meent hy natuarlijk nieta een nul omdat ik aiets geleerd heb en toch heb ik onein dig meer melodiea en idee a in mijn hoofd dan Ueijerbear Ik antvoordde daarop eehtar in de eerste plaats waarom hebt gij dan ciets geleerd en tan tweede niet alleen Meijerbeer maar zelfs de mioate Daitsohe fluitspeler die ergenain een aobterhoek vau Duitachtand zijne partij in het orke i met alle beaobeidenheid afspeelt heeft twintig maal meer idee s dan al onze oi neelen te zameo Terwijl eohter da flattiat lijn idee s voor zioh houdt en te bedeesd ia om te in het vaderland ran een Haydn en een Mozart te laten lachten zoo staken onze orifiineeleD als zij kat een of andere walsje of liedje klakkeloos hebben asMangettansd hunne banden dadelijk in den zak en hunne opgeblazen lippen aohijnen te willen zeggen fik ben een genie Svenzoo is het in de schilderkunst ovenzoo is het in aUes O die origineelen I Ze zijn altijd daar te vinden waar het zoowel aan Bsenlüke beschaving die tot in merg en bloed ia doorgedrongen ala aan kunat ontbreekt t pralen zij met de onderscheiden behoeften van de plaats hunner inwoning en haar omstreken bijzonder bekend tevens door hun ambt en werkkring geheel vertrouwd zijn met de belangen van het district en de Provincie Deze locale kennis is van veel gewicht omdat in de Staten allerlei belangen worden besproken die daarop betrekking hebben zaken van polders en waterschappen vaarten en wegen en dergelijke De heer Knijiï te Rietveld is door zijn langdurig lidmaatschap bij de kiezers bekend genoeg terwijl ieder weel dathij ook zitting heeft in de Tweede Kamer voor het district Bodegraven een bewijs dat zijne medeburgers op hem kunnen rekenen waar het geldt het bepleiten hunner belangen De heer Mr Brouwer is bijzonder bekend met de hoofdplaats van ons district waar hij het ambt van secretaris bekleedt Hij heeft dus een grondige kennis van gemeente administratie terwijl hij tevens zitting heeft in polderbesturen en zoo doende met recht een verdienstelijk lid der Staten heeten mag De Qouwenaars zullen er prijs op stellen hnn bekwamen secretaris in de Staten te houden en zeker niet achterülijven waar het geldt aan hunnen vertegenwoordiger een blijk van waardeering te geven terwijl hij door zijn betrekkingen met de buitengemeenten zich daar niet het minst door zijn minzaam optreden en degelijke eigenschappen vele vrienden verworven heeft De heer Van der Hoog te Krimpen a d Lek kent meer de Krimpeuerwaard maar behalve dat hij als reeder en grondeigenaar met velerlei zaken bekend en met allerlei personen in aanraking is iieeft hij door zijne staatkundige werkzaamheid in onze geheele streek bekendheid verworven zoodat hij zeker in de Prov Staten op zijn plaats is en door de toewijding waarmede hij werkzaam was alleszins verdient opnieuw afgevaardigd te worden Dit wat betreft de persoonlijke eigenschappen die wij gaarne zien in een goed lid van de Staten Maar nog uit een ander oogpunt verdienen de aftredende leden herkozen te worden Zij zijn vertegenwoordigers van de vrijzinnige richting men kan op hen rekenen waar het ver met natuurgenie I Waarl k het werd boog tijd om die grootsprekery en den ophef dien men van hen maakt op ata te petten wat is meer om van te apuwen dan gedurig te hooren b j ons in Rualand ia nog niemand van honger gestorven ea men rijdt op de landwetjen naar evenredigheid zeer snel Zij komen me altijd op het lijf met den rgkdom der Bussiache natuur met bet geniale instinct met Kulibin Maar waarin bestaat dan dat talent I In een gelol als van iemand die slaapdronken ia en in een raw compilearan I Instinct alsof men daarmede pralen kan I Neem sens een mier en verwijder haar eens een mijl van haar zwerm zoo zal zij toch den w naar huis weten te vindan de mensoh weet zoo iets niet staat hg dus beoeden de mier Het instinct hoe geniaal het ook zgn moge is den mensch onwaardig het eenroudige gezonde verstand dat aan allen gemeen is is dea meoschen eeuige goed zijn trots Doch wat Kulibiu betreft die zonder een werktuigkundige te ijn bij geluk een uurwerk heeft vervaardigd ik zou dat uurwerk op de schandpaal laten vastmaken om aan de men schen te zeggen ziet zoo most gij het niet maken Katuurlijk is dat niet de schuld van Kulibin maar zijn uurwerk blijft niettemin een onbruikbaar ding Ook Teluchkin die op ds spita van het admiraliteitsgebouw geklommen ia verdient om zijne stoutmoedigheid en behendigheid onzen lof waarom zou men hem ook niet prijzen Haar het is bespottelijk om zooals gebeurd ia bij die gelegenheid met de Duitache architecten te spotten die naar het heet nergens toe deugen dan om zioh te verrijken want Teluohkin heeft ze volstrekt niet onnoodig gemaakt immars werd het ook na zijn beklimmen van de spita kiezuigen geldt van de Eerste Kamer Zooals de kiezers weten wordt tegenwoordig bjj deze verkiezingen op de politieke riohiipg der candidaten bijzondere nadraW gelegd juist omdat de Staten het kieSBllege vormen voor de Eerste Kamer Datfia dan ook de reden waarom de tegenjBrtij andere mannen op de voorgrond stelt Welnu de aftredende leden zijn alle drie onverdachte liberalen die zij mo n in onderdeelen afwijkendemeeningen vooHtaan in hoofdzaak het p ogramma volgen der liberale partij die den weg der hervorming op wil en homogeen is met het tegenwoordig ministerie Uit dien hoofde verdienen zij den ateun van allen die met ons diezelfde richting uit willen Zij zijn dan ook door alle liberale Kieivereenigingen in het district eenstemmig als candidaten geproclameerd en wie zieB wil door welke personen hun candidataur wordt gesteund raadplege de lijsten welke wij in dit nummer afdrukken Zij zullen daarbij zeker namen vinden van mannen uit hun omgeving in wie zij vertrouwen stellen en die zij veilig als raadslieden kunnen aannemen Wij vertrouwen dus dat a s Vrijdag ie4 r kiezer met zijn kaart gewapend op zijn post zal zijn Vrijzinnigen Laat u niet door plaatselijken naijver verleiden een der candidaten der tegenpartij over te nemen Het geldt hier een groot belang waarbij men ter wille van het beginsel trouw moet blijveij aan de candidaten die door de libftWen na rijpe overweging gesteld zijnj takt zijn alle drie mannen die uw veipj 4 en waardig zijn en op wie ge reketfcfl kunt als de vlag uwer richting moet worden vertoond Alle Bchakeeringen onzer partij moeten de handen ineenslaan om de overwinning te behalen want de ondervinding heep geleerd dat de tegenpartij over groote krachten beschikt Blijft dps niet hangen aan kleine verschillen over ieta meer of iets minder maar steunt de aftredende leden met uw stem omdat zij in hoofdzaak dezelfde beginselen toegedaan zijn als gij Stemt a s Vrijdag de heeren Ir 1 1 BEOÏÏWEE noodzctkelijk een geheele stellaadja om den toren te bouwen en op de gewone wijze te repareeren De hemel beware ona in Uuslaad voor de meening alaof men zouder te teeren ieta hoegenaamd maobtig kon worden Neen al zijt ge nog zoo reratandig het ABC moet ge toch leeren Wilt ge dit niet blijf dan rustig zitten en zwijg Hu I ik beo aardig warm geworden Potugin nam zijn hoed af on woei met zijn zakdoek om zich te verkoelen ffEuaaische kunattaleotan begon bij op nieuw jyEuBsische kunst Het liussiach afaluitings systeem ken ik wel de Euaaiaohe onmacht ken ik ook maar het spijt mij van Bussiiche kunst heb ik nergens een apoor aangetroffen Twintig jaar lang huldigde mee die verwaande nulliteit dien Brulof en meende een eigen school te hebben gevormd die al de andere zoo mogelijk in de achaduw zou Blellen Bussiache kunat ha ha hal Maar met uw verlof Sofon Iwanowitcb merkte Litwinof op hebt gij dan ook voor Glinka geen woord van lof over P Potugin krat de zich achter het oor ff Uitzonderingen ziet ge bevestigen slechts den regel maar ook in dit geval is bet bg ona nirt zonder snoeven afgeloopen Niemand zal ontkennen dat Glinka inderdaad een eerste muaions is en dat alleen uiten inwendige omstandigheden en beletselen hem ongelukkig verhinderd hebben om de atiohter te worden Vaa do Raasische opera Maar met een dergelijke hulpeMf men imkers niet tevreden 1 Hij werd daarMriot generaal en chef tot opper hofmaarschalk op pit gebied der mnziek verheven en zegepralend riep men het Westen toe P VAIDEEÏÏOOGen A MLTEE Hzn Bulteniandsch Overzicht Het bareao der Fraosohe Kamsr ia thROB oompleet meo beeft drie dagen noodig gebad om bet Bamea te stelIeD Ooder de aecretariaaen ia een aociali t □ een lid van de rechterzgde getyk dat gewoonte ia Oertien ledeo meest Bocialiaten hebben een voorstel tot bersieningdi ir Ooastitotie ingediend Tooruameiyk atrekkericfe om den Senaat tot een zoiver tobaerveerend en cootroteerendf ticbaam te maken De interpellatie over de algemeene politiek is gisteren niet afgeloopeo beden wordt z i voortgezet j V De premier tan Nieuw Zoid Wallia bdeH na t kennen gegeven dat hg gaarne aan een nieowe conferentie over een Anitraliaohen Staatsbond zal deelnemen maar dat de wgzigingen van bet plan dan beati t in bet voordeel van Nienw Znid Walhs moesten yn Sir E Braddon de premier van Taamania wfigert eTenala de Begeering van Znid Anatralië aan een nieowe conferentie deel te nomen Oe BritBcbe opperbevelhebber veldmaaracbalk Wolaeley zal naar luid der berichten tot gouveroear generast van Canada worden benoemd Ala zijn vermoedelgke opvolger in bet opperbevel over de Britacbe atrydmacbt worden lord Uoberts en de hertog van Connanght genoemd De Daily Grapbicc meldt dat de Afrikaaoacbe geschillen die tDaacben Ëogoland en Frankrijk hangende waren feitelijk geregeld zyn Over de hoofdzaken ia men het reeda veertien dagen geleden eena geworden op gtoDdsUgen die de entente over de vraagstokkeo van oddergeachikteu aard bijzonder hebben vergemakkelijkt In de afgeloopen week ia wederom ie Cardiff een bespreking gehondfn tussobeo de eigeDsars der kolenmgnon in Walei en de arbeiders Van de zgde der werkitakers waren 125 gevolmachtigden aanwezig die 92 504 arbeiders vertegenwoordigden Het reanltaat der onderbaodeliDgon waa niet bevredigend De atakera blgven een loooaverboogiog eischen van 10 pet waaraan niet kan worden voldaan Ten gevolge van de atrike heeraobt in ZaidWales na groote ellende Te Barrj dat Wat hebt gg daar gg geen Ohnka bezit O gij kinderachtige onooozelheid voor wie geen grenzen geen overleveringen van de kunat bestaan die de kunat beoordeelt naar die van den kunstenaar Kappo I Ala ik hiervan spreek kan ik de volgende geschiedenis die ik u hier wil mededeelen nooit uit het hoofd zotten Ik bezocht dit voorjaar bet glazen paleis te Londen zooals gij weet is daarin alles tentoongesteld wat monaohelijke vlijt heeft voortgebracht het is om zoo te zeggen eene enoyclope die der measchbeid Toen ik daarin rondwandelde en al die marhinea werktuigen en atandbeelden van eerste mannen uit het vak zag dacht ik bij mij zolven wanneer or bet een of ander hoog bevel was uitgevaardigd dat ala een volk van de aarde verdween dan tevens uit het glazenpaleia alles verdwijoen moest wat dat volk bedacht en uitgevonden had dan kon dit oude goede Rusland doodbedaard in den Tartarus verzinken zonder dat er in het glazen pateis een nagel een speld werd verroerd om het te volgen dat brave Rusland AUea zou rustig op zijn plaats blijven omdat zelfs de kookmaohine de sohooneD van kemelshaar het kromhout en de knoet die beroemde voortbrengaelen van one land niet door ons zgn uitgevonden Een dergelijke proefneming zou zelfs bg de Sandwichseilanden een ander rosnltaat opleveren want daar hunne bewoners bijzondere booten en speren hebben uitgevonden zouden de bewoners van het glazen paleis deze voorwerpen al spoedig miaaen Dat ia wangunst dat is kwaadwillige overdrijving zult ge zeggen