Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1898

No 7606 Donderdag 16 Juni 1808 378te Jaargang Hoofdkiesdistrict GOUDA Door onderstaande Biesvereenig ing en zijn gresteld tot Gandidaten voor het Lidmaatschap van de Provinciale Staten waarvan de stemming bepaald is op VRIJDAG 17 JUm 1808 me Heeren BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld by Woerden aftredende leden welke den Kiezers met den meesten aandrang worden aanbevolen tjlCet ShmSureau is geopend van s morgens S tot smiéóags S uur fiOÜDSCïïE MOT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeJi a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte ji Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefdon No St j De Uitgave dezer Courant g eschiedt dA g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en F e tdagen De prijs per drie maanden is jfTSST nco pers post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VUF CENTS ü Bij de op VK1JD G 17 Jüi l e k te houden stemming ter verkiezing van drie Leden voor de Provinciale Staten van Zuid Holland beveelt het Bestuur van de Haastrechtsche Riesvereeniging ten zeerste aan de aftredende Leden BROUWER Mr D N Secretaris der gemeente Gouda VAi DER HOOG P Industrieel te Krimpen aid Lek KIIIJFF Hz A Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Burgemeester der gemeente Rietveld c a GEEN WONDER IJSSELSTUm Reclame Zeep de volle sympathie geniet van een ieder die eenmaal met haar heeft kennis gemaakt IJlSiSELfilTlJIl S RECLAME ZEEP is aangenaam van iw zeer verfrisscbend volmaakt zuiver en daarbij zóó zacht dat ze voor elkè teedere huid een ware weldaad Is ljri§IELSITI Vl § RECLAME ZEEP mag in geen Badkamer en ob geen Toilettafel ontbreken Yerkrijgbaar bij de voornaamste Winkeliers k 8 cent per stuk nienw onovertroffen Prof Dr Liobere welbekend inüw KSACBf si xis Alleen echt met Fabriekametk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zeUa de raeeat hardnekkige zenuw ttiektenf Tooral ontstaan door I afdwalingen op jengdigen leeft d Totale genezing Tan elke zwakte Bl ekzucht Benanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spysvertering Onvermogen ïmpotenz PoUatióne enz Uit roerige prospectcasen Prysper fleaoh fl 1 11 8 fl 3 dubbele floach fl 61 CentraalDepot Matth T d Vegte Zaltbommel Depot C HappeL s Grarenhoge C J W Snabilié Rotterdam M CUban Co AmBterdam Loblij en Porton Utrecht ea bii alle drogisten Delflsche Slaolie HAASTRECHT 9 Juni 1898 Stedelijke Qasfaljiiek te GOLDA De prijg van het gas is 6 cent per M ea voor Kooktoestelleu of Motoren 4Va o Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Yoor 3 ea 5 lichl asmetera bedrag de hunt 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen VAN Blommestein s Iimkt is prü JonderVindelijf de BESTFI en volkomen ONSCHADLlUK APELDOORN HOLLAND ü uk ao A BRINKMAM Zn Gouda Kmveritniging BurgerplklUt te Gouda J M NOOTHOVEN VAN GOOR VooriiUer D ROUTER Socretarii a J NEDERHORST PmningmuiUr H KNOTTBL Ur A VAN IJ8ENDIJK C M DE JONG P J BELLAAET Haaitrechtache Kieivereenigingt ie HaattreelU C J M KROON VoorzitUr 3 BROUWER DE KONING PetmingmeeiUr B E BOER JOHa LEEUWENHOEK R VAN DIJK Stein A DB JAGER Vlist W DOGTEROM D RBNEMAN P O MULLER Secretarie Kieavereeniging BurgerpUcht ie Krimpen a d Lek en Otmireken M BOOGAEKDT Bz Krimpen a d Lek Wn Vz K VAN DEN BERG Penmngm S MAN IN T VELD Lekkotkerk C J GORTER Ouderkerk a d IJsel J HOEFLAKE Krimpen a d IJsel Secretarie Kiesvereeniging Lekkerkerke ie Lekkerkerk Dr L A VAN LANGERAAD VoorzitUr S KAKEBEEKE Secretarie A B SWETS Pertningmeeeter H DE JONG Mz H DE VOS Kieevereeniging AmmeratoU te Ammeretol ADR KOK Hz Voorzitter A STUURMAN Jz Secretarie A ZANEN Hz Penningmeeeier J TE HENNIPPE HERM DE JONG Pz Het Bestuur Toornoemd C J M KROON Voorzitter P O MOLLBE Secrelarie J BROUWER DE KONING FenningmieeUr i LEEOWENHOEK Haastrecht W DOGTEROM D RENEMAN B E BOER R J T DIJK Stein A DE JAGER Vlist Kieevereeniging tScKoonlunen en Ometreken e te Schoonhoven Voorzitttr M J O VAN WEEL Secretarie K VAN CALCAR Penningtneeeter C L VINCK E C A J CRISTAN Kieevereeniging tOudeutatere te Oucteuater A C VAN AELST Voorzitter H ANKER J W DE BROUN A VAN AELST P niiiiiijrm r M J J NIELSEN Secretaru Kieevereeniging eBurgerplieht te Wotritn J A P LEVENKAMP VoorztUw Mr F W TER SPILL Secretarie M S NIEKERK Pemiingmeetttr C MIJNLIEFF Barwoütswaarder A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTEL 149 b d Hooge Sluis Amsterilani zal a DONDERDAG 16 JUNI zijne geachte Abonné s bezoeken ii te CmmhIteere ot te ontbieden in t Hotel d ZiLK Tan f tot 4 HHr jÊUliêepUlche en pynloou beH P handeling Tan MAkéoami en ran Magell elk in t Tleeich of in de hoogte groeien Zaterdag 18 Juni WOUDT DR IJZERWINKEL TAK JAN ROND thans LANGE GKOENENDAAL verplaats Eorte Qroenendaal 1199 200 3de en 4de huis T naf de MARKT I Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI top deze courant wenschen te abonneeren tegen den prijs van f 1 26 binnen en i 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco Kiesers As Vrijdag wacht U de stembus tooi de ProT Staten Zorgt dat ge op het appèl zijt om OBzen uitnemenden Tertegenvoordiger Mr D N Brouwer Toor het district te behouden Het is in het belang der stad dat de secretaris welke geheel op de hoogte is Tan onze zaken zitting houde in een college waar zjjn iJTer en kunde ojtfgroote diensten heelt bewezen Bicht uwe zaken zoo in Tr innige kiezers dat ge Vrijdag tisschen 8 en 5 ure gelegenheid hebt te stemmen in het b lokaal dat op Uwe kaart is aangewezen f Tergnet niet dat trouwe opkomst noodzakelijk is om onze candidaten te doen legeTieren I Het zijn de heeren BROïïTO lr D N VAI DEE lOOG P KHJFE A BulteniaDdsch Overzicht Het mlnisterit t8d boitenlaDdBche zakea is WuKingtOD maakt bskead dat noch de heer Haj Amerikaaoscb gezant ta LoodeD noch I MO aader effioUel persooQ den val van Manila L gemald heeft 1 Een telegram ait Sao Francitco bevat het t bericht dat nog alecbta 16 000 man beschikbaar r zgn TDor de expeditie naar de Filippgoen t terwyi geoeraal Uerritl verzekert het metoiet minder dan 20 000 man te kanoen doeo FEVILLETOJX Het Leven te Baden Se SMttiicit Ronm 88 Baarop zal ik antwoorden in de eerste plaats ben ik geen soliimpziak bediller en ia de tweede plaats naar ket sobijat ziet men niet alteen den duivel niet gaarne in de oogen maar ook tioh zelf niet en zyn het niet enkel de kinderen die gaarne in sloep geiongea worden Onze oade uitvindingen hebben wg van bet Oosten onze nieawe vaa het Weiten en toch honden wij niet op van de Kassiseha knust te spreken 1 Sommigen die de anderen willen overtreffen hebben zelfs een eigene Ruseisehe watenscbap ontdekt took is ook bg ons twee maal twee vier maar wij spraken het met meer nadruk uit frUalt Sofon Iwonowitok riep Litwinof uit ffHkltl Wij zanden toeh ook op ds wereldtentoonstellingen in en Europa doet tooh ook bg ons inkoopan gJi van ruwe producten En let wel op onze ruwe stoffen i jn allean daarom zoo gaed omdat het andere des te slechter is en beide tot elkaader in zekere omgekeerde verkonding atsan onze varkanaboratds bgv aïja zoo btng en eievig omdat onze varkens slacht sijn het lader ia dik en stevig omdat da ko ieiv roagar zgn het amser hard omdat het r tegelijk met een deal vaa het vlaesoh wordt In de Fraoeohe Kamer werd gisteren de behaodeliog der interpellatiee voortgezet De miDÏBterpresident Melioe den heer Boargeois beantvoordend verdedigde aich t en de beeoholdigiog een aoti demooratiache staatkande te hebben geroerd Oe re ieering ia geneigd tot verzoening De opkomst der aooaliaten zon dan ondergang der repabliek tengevolge hebben en Fraokryk zgn plaati ala wareldryk doen verlietflo Uéline en Boorgeoia gaan voort bnnne programma s te bespreken Dromont die daarna aan bet woord komt tegt wij zgn antisemieten omilat de groote fortuinen in handen der joden zgn Hat jodendom is een gevaar Hy verwgt da r eering haar dabbeUiDoige bonding io de Oosterscbe qnaestie en in de laakDrejfni en valt op heftige wyze deo gonveroeor vao Algiers aan wiuns terogroeping hy Terlangt Da heeren Mélioe Trouillot Oaasagnae Briifion en Ribot nemen deet aan de hierop gevolgde beraadslaging die zeer oostuimlg wordt Ten slotte atelt Trooillot ten einde den afgevaardigden gelegenheid te geven om de sterkte der partyen te meten een motie voor om de staatkoode gedurende de laatste twee jaren gevolgd goed te kenron Méline verwerpt deze motie Trouillot vraatjt voor zyn motie de prioriteit deze wordt verworpen met 294 tegen 271 stemmen De Eamar neemt daarna in behandeling de mptie van den heer Ribot door Méline namens de Regeeriog aangenomen Het eerata deel der motie waarin de verklaringen der Regeering worden goedgekeurd wordt aangenomen met 295 tegen 272 stemstemmeo Het tweede deel waarin gezegd wordt dat de Earner besloten is zich te wyden aan een demooratische bervormiogsstaatkoDde gegrond op de vereenigiog der repoblikeinsche groepen wordt aangenomen met 527 tegen 5 stammen Ricard stelt voor aan de motïe Ribot de woorden toe te voegen waarbg zg atennt op de oitslaiteod repoblikeinsobe meerderheid Méline verwerpt deze toevoeging By de stemming biykt de toevoeging van Picard aangenomen te zgn met 295 tegen 246 stemmen Er ontstond een onUettend tamnlt Er wordt geroepen Rak aiti gg zgt geslagen De deor nitlc Groepen vormen zich die levendig discQssieeren over de beteekenia der etemmiog De geheele motie Ribot Ricard wordt door Méline aangenomen en vervolgens in zyn geheel in stemming gebracht Oe motie wordt aangenomen met 284 tegen 272 stemmen uitgescheurd Maar wat heb ik dat alles ooic voor u uiteeu ta zetten daar gg ala tecboious bet zeker nog veel beter weet Men praat altgd over bet uitvindiQgatalant vao ons land over het Kussisoba uitviodingstalent I Onze heeren landeigenaars klagen echter en Igden verlitzen omdat zg geene bruikbare koorneesten bezittea en daarom al ban koorn in den eest moeten brengen zoobIb men dat reeds ten tgde van Rurik gedaan heeft deze eesten zgn echter buitengewoon kostbaar en branden daarenboven nog zeer dikwijls of l e landeigenaars klagen maar van koorneeaton is geen sprake En waarom zyn er geen F omdat de Duitscber ze niet miat daar hij zijn koom maalt zonder bet te droogen ea dus nataurlijk ook niets behoeft uit te vinden maar wjj daartoe niat in ataat zgn I Ik zeg niet in staat en daarmede boatal Voortaan beloof ilÉ iedereu OrigineelBua en autodidaot dia mg in den weg mocht komen dit voorbeeld onder den neus ta wrgven waar ia de koorneest I Geef m I Ja waar hem van dsan gehaald F Maar om zulk een ouden sohoen van St Simon ol Fourier dia sinds lang ia versietan op te nemen dien op zijn hoofd te zetten en bg sioh te dragen als een heiligdom ja dat kanoea wij toen ik echter eens zulk een aohrgver an eoonamist op de manier van onzen Woroibilof aitnoodigde om mg tvrintig steden in ditzelfde Frankrijk te noemen toen kwam er het vo gende uit de econO miat noemde mg in vertwijfeling zeer spoedig Montformail dat hij zich waarachijal k uit den roman van Paul de Gook herinnerde Daarbij schoot mg onwillekeurig de volgende geschiedenis te binnen Ik doorkruiste eaaa met bond en geweer bet bosoh fZjjt gij jager F vroeg Litwinof Hel tamnlt is onbeiobryfeiyk T 9 15 wordt de zitting opgeheven Donderdag hebben in Dnitschland deRgksdagverbieziagen plaats doch men merkt met eenige nitzonderingen oiet dat de strgd heviger wordt Eeo ding verwacht men met zekerheid dat de eocisAl democraten weer wat zol en winnen Het gevaar daarvan zien de meeste menschen niet ia Wat geeft bet of de sooiaat demooratan in plaats vaa 49 nn eens 60 plaatsen innemen Qevaarlgk worden zy daardoor n niet en zij zgn tocb maar de beste critici van eiken aanval op de vrgheid c Zoo cedeneereo velen maar de nitwerkiog van de toeneming der macht der sociaal lemocrstische party reactioonaire maatregalen zieo y niet De portgen hebben zich in de veraohillende distrieten zeer verscbilleod gegroepeerd Zoo maken de nationaal liberalen te Berlyo gemeene zaak m t de progreetisten tegen da sooialiaten terwyi elders de progresaisten met de aocialisten meegaan tegen de nationaal liberalen en con sorvatieven Zoo zijn er in Beieren batbo liekeo en conaervatieveo die samen tegen aocièlisten en christelij k democraten te velde trekktto Wftt de uitslag zal zgn is dan ouk er moe Jj k te voorspellen Maar er is wel kans dal de Mgeering niet versterkt uit den strgd lal komen V De herstemmingen voorde Provinciale Raden in BelgiS zyn byns zonder onderscheid gunstig geweest voor de liberalen In Brabant wsar de strgd het zwaarst waa ia ook de overwinning volkomen Brussel Ixelles Laekeo Molenbeek SaintJean Saint Gilles Saint Josse ten Noode zgn geheel en at aan de liberalen gekomen te Lenven zyu de aftredeade clericalen gekozen Antwerpen is liberaal gebleven Gent beeft een meerderbsid van vier liberalen op veertien leden in Henegouwen hebben de liberalen de oferwioniog behaald op de soeia isten Te Luik werden acht socialisten en zeven clericalen gekozen maar in Namen behralden de tiberslen weer een sohit terende overwinaiog De Raad vaa deze provincie die tot nog bestond uit dertien clericalen telt thans slechts vier clericalen en 9 liberalen en radicalen Verspreide Berichten Spanje ta de Vereenigde Staten De Spaanscfae minister van oorlog beeft vao ffSomtijde jaag ik een weinig Ik zocht naar een moeras waarop ik eens opmerkzaam gemaakt was geworden en waarin ziob snippen moesten opboudeu Ik loop op een kraam in het dorp toe en zie daarvoor een koopman hg Isohte waarom F weet ik niet Ik vroeg hem Is hier een moeras in de nabijheid en kan ik daar snippen vinden F Ga gerust masr je gang zeide hg op zulk een vriendelijken toon als had ik hem een roebel gegeven zolÉor gg zult een prooht van eeu moerae vinden en wild gevogelte in overvloed Ik begaf mg op weg maar vond noch eenig wild noch het moeras zalf Nu verzoek ik u mg te zeggen waarom aigenlijk de Eus zulk een vermaak schept in het liegen F Waarom loog die economist waarom die koopman P Litwinof aatwoordde niet en cnohtte vol deelneming vBegin met dien economist maar eens een gesprek over de moeielgkste vragen der staathuishoudkunde doch het moet in algemeene termen zgn zonder daadzaken hg zal even als een joige adelaar naar sena voor ons onbereikbare hoogte opstijgen Intuaaeheo is bet mij eenmaat gelukt zulk ten vogel te vangen ik had mg zooaU gij zien zult van eene smaketijke lokspijs bediend Tusschen mij en een onzer bedendaagache jongelieden kwam namelgk het gesprek op het vraagstuk dit is eene geliefkoosde uitdrnkkiog van die heeren omtrent bet goed reoht van het huwelgk De jongeling bestreed dit natuurlijk mat echt kinderlijken ijver Welke gronden ik ook tegen hem mocht aanvoeren bet hiel alles nieta 1 Hg scheen volkomen onvatbaar U n voor elk bewijs Kensklaps kwam er den commandant der Vicajea eilanden Filippgnen het volgeode telegram ontvangen Hoewel ik zeven stoombootjea naar Lnzon gezonden heb blgf ik zonder berichten van Manila want de vgandeiyke macht beeft de telegrafische gemeenscbap metLnzoo afgesneden Volgens berichten den laten Jnoi door een Ëogelsche kanonoeerboot gebracht bad de toestand te Manila zgn normaal aanzien hernomen Inlanders van Mindanao hebben de militaire linie TarkuraO DineoMarabnitaanga vallen Zg werden op twee punten ternggeslagen en lieten 36 dooden op het terrein wy zeveo dooden en 18 gekwetsten In den nacbt van 6 dezer ia een Amerikaaoiebe kroiser met gedoofde vureo de haveo bioneogekomen heeft die verkend en ia in zoideiyke richting lertrokkeo Sedert hebbeo wg geen bericht vaa het vgandelyke eskader Ik neem nuiatregeleo om de troepen en de ioReceteoao lu bet leven te houden met da halpbronnen van het land De geest der troepeo is nitmontead De minister van bniteolaodsobe zaken spreekt volstrekt het garncht tegeo dat eenige Amerikaansohe schepen den tr egaog tot de baai vao Santiago geforceerd zonden hebben In de Spaansebe Kamer vraagt Uria dat er een eoqnête worde iogesteld naar het bestuar der Filippyneo onder Blanco Potavièja en Primo de Rivera Hg critiaeert het beheer van Blanco dien bg veraotwoordelgk stel t voor bet fosilleeren der personen ala verdachten te Manila gofaogeo geoomeo Uria keurt voorts het beleid van Rivera af dien hg veraotwoordeiyk atelt voor de op de Filippgaeo faeerscbende desorganiaatie De minister van kolooiSa antwoordt dat de regeering niat verplicht ia het onder vorige ministeriea gebenrda te verdedigen Aan de Timea wordt uit Singapore geseind Volgens berichten van de Filippgneo worden er berbaaldeiyk cpnferentiën gehouden tusschen den Dnitschen ooosol ea den Spaanscheu gouverneur Dit eeft voedael aan gerncbten dat Dait chland plannen van inmenging en het oog heeft op den So oarohipet In de Spaausche Kamer verklaart de minister van binnenlandse be zakeo geen tgding ontvangen te hebbeo oopeos het namen van de Marianneeilanden Ladronea door de Amerikanen De minister van oorlog verklaart dat er ook geen officieel telegram is over de ontsohepiag van Ameribsoen op Cuba De Amerikaaosobe loitenants Neville en Shaw die de Amerikunsohe voorposten bg Gaimtnera aanvoerden zyn geheel nilgepnt io het kamp teroggekeerd Zy hadden een man verloren De posten waren door een overmaoht omsingeld maar hielden onopboodelgk een gedachte bg mij op 8ta rag toe op te merkan mijn waardste heer zeide ik met daze jongelieden moet men namelgk zeer eerbiedig spreken dat ik mg niet weinig over u verwonder gy houdt u met de natuurwetensohappan bezig en hebt u tooh tot op dit oogenbUk de daadsaak laten ontgaan dat alle vleesohvretende en op buit jaoht makende dieren viervoetige zoowel als vogels voor de voeding van zichzelf en van hunne jongen zorgen moeten en gij rekent dan mensoh tooh ongetwijfeld tot deze diersoort F Katuurlgk reken ik hom daar onder zei fé joagehng met deftigheid de menach is immers over bet algemeen niets anders dan een vleesohvretend dier Ea een roofdier voegde ik er bg Voorzeker ook een roofdier bevoatigde hg Voortreffelgk gelegd ging ik voort Welnu nu verwonder ik er mij juist over dat het n ontgaan is hoe al die dieren in monogamie leven De jongeling ontstelde ffUoe zoo f t Is immers zeer eenvoudig Denk maar aan den leeuw den wolf den vos den havik deu valk en hoe sou het ook anders mogelijk zijnF Het valt bun tooh reeds met hun beiden raoeielijk om hunne jongen op te kweeken De jongeling werd nadenkend In dat geval zeide hij vervolgens mag het dier den mensch niet tot een voorbeeld strekken Toen noemde ik hem een idealist waarop g den joigeling iena badt mosten zien hij werd geheel ontroostbaar tot schreiens toe ontroostbaar Ik moeat ham genist stellen en hem bMoven dat ik hem niet bij zgn kameraden zou aanklagen want den bgnaam van een idealiteit ta verdienen houden onze hedeudaagsche jongelieden niet voor z r jol