Goudsche Courant, donderdag 16 juni 1898

1 Mei Tüd van Greeowlcii 6 14 7 81 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 OVDl ROTTI Dl M Timr lUl li lS li tS i U 8 4S 8 17 4 t8 4 6S 11 88 l S b 11 88 1 7 5 18 r 11 48 1 14 S 19 51 18 88 l SJ 8 80 4 4 15 6 88 10 9 10 14 S4 10 11 11 U S 40 l in 6 88 1 50 80 M9 4Slo l8 lo SO U sV 87 9 47 4 10 01 80 10 07 lO SO 11 85 11 60 18 87 6 16 61 7 85 7 68 8 40 9 88 n 54 UM 19 47 tM 7 lO 7 46 8 U 9 eODDA UEN H4AG iM Tem 11 18 18 16 18 66 8 14 8 46 4 4 4 6811 80 1 8 6 7 11 41 1 1 6 18 11 66 1 88 6 86 6 64 I U 7 84 9 17 9 88 9 57 10 14 11 16 ll 4 ï 18 4 Ï 48 8 48 u 5 i6 5 87 6 68 6 88 W 8 04 46 10 86 10 44 4 98 4 S9 4 58 6 04 6 16 11 87 11 86 18 88 11 67 18 0 6 18 50 ö o U D A A H S T K K D A H l s la 3 8 14 9 41 10 7 t ll V80 T tl 8 11 17 10 11 Amat W 8 01 9 0610 85 18 48 6 00 0 87 8 10 10 0 11 87 Amat 0 8 8 80 88 10 50 1 08 5 11 8 5110 18 U U O I D A U T B O H l lil nru 1 84 7 18 7 68 8 14 07 10 1 10 67 18 00 18 10 18 58 8 80 8 17 4 88 5 80 6 47 03 6 8S 8 86 door lO lV 11 14 8 87 6 87 7 10 10 84 8 10 U 88 18 87 8 45 8 84 6 45 6 84 7 18 8 4810 8610 41 1 86 8 08 3 5o 6 04 e 88 4 7 89 5 10 61 11 1 7 04 7 48 8 SR 8 56 9 89 lo 61 11 46 18 88 9 06 lLltXUJ 4 4 8 7 45 8 46 lAnu W 7 80 8 86 80 lfwTM 4 00 1 00 6 88 8 M 10 00 Vm t n S t 06 8 10 I 1 j K 10 88 8 06 9 16 10 88 11 66 18 84 a 4 a i o i ma n u o r uL r68 ir 11 10 l U o J 0 i Vi 56 10 4 ll l S 9 1 1 X 5V 4 4 4 7 M XU0 Gouda Tarende den vgand van zich af Uen gelooft dat BÖ de BpanjaardeD zware verlÏBzen hebbea toegebracht het ii seker dat Tgf SpaDJaarden geanaoTeld zga Hei oorlogiiohip T xaa heeft nog meei manachappeD benereDi twee kaDonoea aan land gezet De Spaansche mioUter van oorlog verklaarde dat de toeBtand te Manila niet zoo slecht is als men zegt daar generaal Aogntti er 20 000 man heeft sameogetrokkeD en 199 kanonnen Tan groote Bohootiverheid bezit DUITSOHLAHD Een niflt alledaagsche moord is te Darmstadt gebeurd waar een bkkkersgQzel een bg denz lMeu meester dienenden knecht op diens Terzoek dood heelt geichoten De rampzalige man beproefde daarop nit angst zich zelf te Terdoen maar slaagde bier niet in De politie bracht hem naar bet gaithois De Termoorde knecht had geld fan zgo patroon verdoukeremkand en bad al vroeger t en dezen en gene gesegd dat hg zgn leren ben was Qisterenocbtend is op het Spree hg GharloiUnbnrg een boot met werklieden gezonken Vier hunner zgn ip den loop ran den dag ais lyken opgehaald Te Rüdolitadt ia de bekende bonffdoozenfabriek van Richter met een daarbg beboorende boekbinderg in de asch gelegd Feankruk In een boschje bg bei kasteel van graaf Bonide Castelline den nieawen Teelbesprokett dépnté der Batsei Alpeo zgn onlangs twee kinderlgkjes tweelingao geTonden Bg onderzoek werd de ongehuwde moeder ontdekt onder het die o at person eel van den graaf de kinderen waren doodgeboren Dadelgk scbrdef Henri Tarot in de socialistiaofae Péttte Républiqne dat de graaf de vader was en deze in plaats een aanklacht in te diepen zendt hem zgn getoigen Er zon nn beden geduelleerd worden Te Biot bg Antibes ia een hnin ingestort Het sleepte twee aangren eode woningen is zgn fal mede Het werd bewoond door een gezin dat jniat een feest gaf ter eere van de communie van ean der kinderen een en dertig personen werden onderde pninhoopen bedolven Geen enkel waarschuwend teeken wss voorafgegaan het buis was oud maar men bad geen sobenren of verzakkingen bemerkt De glings Ontboden soldaten haalden zes en twintiglgken nit bet poin ie vooraobgo alteQ afachnwelgk verminkt De fgf andere personen die bedolven werden zgn zwaar gewond Bg Pargs heeft een tweegovechi plaats gehad tniscben den niet herkozen oud af ge vaardigde Bascon en senator Destrienx De aanleiding tot don airgd was een polemiek over de ver ktezingen De heer Desirienx werd licht gewond Volgens de Libre Parole tat het prooesZola de eerstrolgende zitting van hei Hof vin Assisen te Versailles openen Deze zitting vangt den 4 an Juli aan Het blad sobgot aU zeker aan ie nemen dat bet Hof van Cassatie bei bezwaar der beklaagden tegen de bevoegdheid van het Bof te Versailles niet ontvanketgk zal verklaren Itali 8 85 48 8 40 8 8 9 CB 0 ud Moordieokt door 7 S lfi u eAerk 7 8 Oapelle v 7 48 tt ïf rdM 6 80 7 Bottndui a paUeNieawtrknkEoordrwM onda 1 18 5 58 1 08 6 11 18 8 86 4 45 4 65 6 04 5 11 5 17 S 8Ö 8 48 1 61 e 08 9 08 7 7 48 7 68 8 07 8 18 Sondi ZanihttiunHoarkipelle ZoatarmeerZegwun Voorborg Ham 7 80 48 5 68 17 J8 aJtop Toorburg Zoatormaer Zagwaaid ZefanhmMB Moaikapelle Annri 7 48 a 89 6 65 7 6 80 6 85 5 48 08 uenda Oudaw Waard Mag men de Standard gelooven dan zoo de Paos der regentes van Spanje hebben doen weien dat hg geneigd is een inmenging der mogendheden ten gunste van Spanje uit te lokken De Regentes heeft Z H geantwoord dai op het geschikte oogenblik de tnsochenkomst van den Pans van onschatbare waarde zon zn ZwrrSBELAKD Te Zurich hebben de Ubnrkoetiiers heiwark gestaakt omdat de stedelgke politie een naar hoa zin te laag tarief hxd vastgesteld voor den rit naar het buiten de stad gelegen schnttenhuin waar het Zondag feest was Deingrooten getale voor het schuttersfeest overgekomen vreemdelingen ondervonden van de werkstaking heel wat last DfiNEHAEKRN Sen groot moeras in Denemarken Vitdmosenc gelegen in Jailand staat in brand Een boofdopzieoer witde een p ar gasten wgsen hoeveel gas daar wel nit den grond opsteeg en wierp een brsndenden lucifer in t moerasPlotseling sloeg de vlam hoog op en was er geen blosichen aan t Was en is een indrakwekkend gezicht vooral in den nacht die zee van vour onder den stillen iterrenbamet waarnit groote roobznilen opstggen Reeds eenige dagen danrt de brand en Vel een meier diep in den rond dringt het vnnr Een s rke oostenwind drglt den brand voort waarran de rook zeer lastig is voor de bewoners in de buurt De oplichter die onwilieai oorzaak van den brand was meldde tich zelf dadelgk aaa bij de poliiie BINNENLAND TWEEDE KAMER Zitting van Dinsdag 14 Joni De heer Jansen is aU id geïnstalleerd Bij het ontwerp tot aanleg van den NoordOosier Locaaïspoorweg met hulp van den Staat als aandaethooder betoogde de heer Van Delden dat de streek meer behoefte heeft aan sioomtram ver bindingen dan aan een locaaU spoorweg De minister van Waterstaat antwoordde dat de noodzakelgkbeid van den spoorweg in bet noord oosten reeds lang erkend wordt en dat een locaa spoor sneller en goedkooper is dan een stoomtramign terwgl de zaak alleasins regeerIngssteun verdient En de aansluiting met Sloom tram wegen ia gewaarborgd Hei ontwerp is daarna zonder stemming aangenomen De internationale saniiairo overeenkomst is goedgekeurd na gedachtenwisseling tnsschen de beeren Van Kol en Van Earnebeek en de Regeering over de maatregelen tegen da overbrenging van de pest naar Indië en hei tegengaan der pelgrimstochten naar Mfkka De ministers De Beaufort eu Oremer wezen in sake de Mekkagangers op do noodige madewerking der Torksche Regeeriog eu vetder op hei bestaan vsn quarantaine inlichtingen in Indië verscheiden quanntaine eiablissemenien zgn bezet met ontsmetiingsovens Dank zg de energieke maatregelen ia de pest nit Indië geweerd 9 68 10 1 10 8 10 80 10 48 1 14 47 10 1 4 8 85 10 11 10 17 10 10 48 10 64 7 40 10 18 Daarna interpelleert de beer Troelstra over de zaakHogerhuis De beschikking van den officier van justitie ie Leeuwarden tot handhaving der Bchnld van de Hogerhnizan bevredigt hem niet stelt het volksgeweten niet gernst en beSmdigt den strgd voor het rscht niei Hg critiseeri uitvoerig de gepubliceerde beschikking door de openbaarmaking waarvan het oordeel van bei volk QVer deze zaak is ingeroepen Gelukkig is de vooropgezette opinie vao dtD officier niet een uitspraak van de rechtbault hei stuk is geen verweerschrift maar een eenzgdig pleidooi voor de onschuld van de aangewezen daders een verdachtmaking van getuigen voor gebroeders Bogerhois z i bewees de officier hei alibi van DgkBtra feenszins en interpellant hecht veel aan het steeds volhouden der beschuldiging tegen anderen dan de Hogerbuisen en ziet daarin geen comedie of een poging om de justitie op ean dwaalspoor te brengen Neen de beweging ter gunste van ds veroordeelden is ernstig Mr Troelstra vroeg ten slotte of de minister de vera oiwoordelgkbeid voor de beschikking van den officier van justitie op zich neemt en of bg eventueel gunstig zat adviseeren op een verzoek om gratie De ministe nntwoordde op de eerste vraag bevredigend Zgn advies over een verzoek om gratie zal afhangen van de omstandigheden Maar de minister stelde in bei licht dai in geen enkel opzicht de wet is geichonden dfi de veroordeeling op hei wettig en overtaigend bewgs is geschied en dat ten overvloede een nader dubbel onderzoek is geschied waarvan de uitkomsten publiek gemaakt zgn niet ten behoeve van de publieke opinie maar in t belang der personen dia volgens de o ertoiging van den rechter onschuldig beticht waren Een motie van dan heer TrjeUtra om aan te dringen op vrgatelling der gebroeders Hugerhols werd alleen ondersteund door de beeren Van Kol en Van der Zwaag en werd niet in beraadilaging gebracht De minister erkende aan den heer Van der Zwaag dat het institnut der revisie van strafvonnissen wel berzieniuR behoeft maar dat daartoe door dit geval geen aanleiding wordt gegeven De interpellatie was hiermee afgeloopen Uit het antwoord der regeeriuK op de interpellatie van den heer Van de Velde omtrent het boezemwater in Delfland bleek dat in af wachiing van nadere overleggingen omtrent voorloopig uitgfbi hie rapporten een proef wordt genomen ter voorkoming fan verdere vervuiling van het boezemwater Nog is aan de orde gesteld de sappletoire begroeting voor een pantserschip De snlUn van Siak beeft Den Haag weder verlaten hg is ntar Amsterdam vertrokken De Bultan zal daar tot Donderdag vertoeven en keert dan naar Ngmei en tarng na te Deveoter aan de Tapgtfabriek de iapgien die voor zgn nieuw paleis in bewerking zgn te hebben in oogenschouw genomen Na een kort opootnoud te Ngmegen gaat bg naar Londen Gemengde Berichten Men ichrgft nit Hendrik Ido Ambaobt Op laai der joaiitie ia B v P van Zwgndreob ie Dordrecht in voorloopige bewaring ebr chi in verband met den brand ie Hendrik Idq Ambacht Bg deu beer Steehouwer woonde eene dienstbode die vroeger met v P in beirekking gesiaan heeft Bierdoor en door zguB aanwezigheid bg dan brand achgnen vermoedens gerezen te zgn van bewga is echter geen sprake Giatermiddag viel een verver van een villa in bet Belgische park te Scheveningen Inwendig zwaar gekneusd werd bg per brancard naar bei ziekenhuis vervoerd Omtrent de werki king te Utrecht aan de drukkerg van het Utrecbi oh Nieuwsblad wordt ona nader gemeld dat gisterenavond ie 9 ure eene bespreking plaats bad tnaschen een depniatie nit de stakende werklieden en den uitgever De Liefde welke bespreking tot resultaat had dat de stakers besloten mei terzgdeiielling van hnnne eischen hedon het werk te hervatten W Claris te Rotterdam is gister van recbtsvervolgiog ontslagen in zake de braodstichtioff die in het Huis van bewaring op de Korte Hoogstraat heeft plaats gehad en waarvan hg verdacht werd 5 88 5 51 1 44 8 50 8 4 4 05 4 é 1 64 t 4 50 8 01 4 57 8 08 t t 6 04 8 14 S nll 4 06 4 84 6 10 4 8 4E 1 85 1 41 1 66 s oe 8 17 Uit Montfoort metdi man een diefstal van gouden en zilrarsn voorwarpan enz die Zaterdagmorgen ongeveer 8 onr heeft plaats gehad ien oadeels van de bnisbondster van den landboQwer W Sprugt Terwj beiden van huis waren ia het sloi van de voordeur vernield en zgc uit aan kast die in de binnenkamer stond de navolgende voorwerpen ontvreemd 1 katting van bruine koralen 4 strengen met gond n slot 2 bloedkoralen kettingen mei gondan sloten 4 en 7 strengen 1 paar breede outierwetscbe gouden oorbellan 1 gooden ketting met dito kruis eu scbuifje gemerkt J H S 1 gooden broche I breede gouden ring gemerkt A V 8 1 zilveren flacon 1 zilveren slootje afkomstig van aon atreng koralen 1 steenen flacon met koperen dop en een engeltje erop 1 paar zilveren oorbellen 1 zwart lederen portemoonaie met zilver gemonteerd met kleingeld kwartjes dnbbelljes en centen inhoudende oogevaer 3 gnlden 1 gebloemd builtje inhoudende een rgkidaalder alles gepakt in cartonnen doosjes benevens een paar vrouwenschoenen afgesneden bottines met ronde bakken Men verdenkt een landlooper gekleed in zwarte laoge jas aohtkanie pet net schoeisel waarscbgnlgk de vermisie schoenen en kort baar die in de richting van Rotterdam via Oedewater Gouda is geloopeo De burgemeester van Montfoort verzoekt opsporing en bericht Men sohrgft uit Haarlem Geld hadden sg niet doch zg beminden elkaar zeer en daar sg reeda 18 hg 20 jaar waa eu bg tevens met den zomer werk bad trouwden zg na 6 weken tïeleden en gingen wonen in de BaamsiVaat s Ochtends vroeg ging hij naar zijn werk en zg liet hem dan nit bu de buren riepen er over zoo n aardig paartje als dat nu was Maar een der buurvrouwen iel het op dat bgna lederen ochtend als de man ean ba t nnrije weg was een ander mansperaaon binnenging en dan nogal tang bleef en dit vertelde zg zoo langs haar neas weg aan den joo eu echtgenoot Na gisterochieod eeo poosje te zgn weggeweest kwam bg onverwacht thuis en zoowaar daar vond hg zgn vrouwtje in een ieedere omhelzing mei eeo ander Die andere was heel spoedig in niet best toonbaar toilet op atraat en de jonge man laadde daarop de meubeltjes op een kar reed er mede naar de woning zgoer moeder trok daar ia en liet zgn vronwtja iu de leege woning zitten Te Toggalre N B viel een tienjarige knaap mat eeo ledige krnik Dg wilde de krnik weder oprapen maar daardoor kwam da pnni van de balein zyoer paraplnie zóó diep in zgn oog dat bg kort daarna neerviel an per kar naar hni gebracht daar eenige oogenbÜkken laier overleed De politie te Doeabnrg beeft dén vorigep nacht drie paardendieven gearresteerd die zich hebben seholdig gemaakt aan het stelen van een paard ondtir die gemeente Het paard il reeds aan den eigenaar teruggegeven Door het arreii eren dezer personen heeft men de hand gelegd op een com ilot dieven die verleden ja ir versabeideoe paarden uit weiden gelegen in de gemeente Angerio hebban ontvreemd 8 80 8 61 9 6 10 04 10 18 11 18 10 11 10 18 10 86 t 10 84 10 54 11 80 7 66 8 08 8 0 8 18 8 86 848 9 1 lO l 8 10 19 7 86 6 17 6 87 8 84 S 41 47 Ü 83 8 64 10 8 l S 7 68 84 8 16 8 8 8 84 10 10 18 10 81 10 88 I 10 81 U 6 11 44 7 65 10 05 7 80 8 8 84 8 48 59 8 81 10 10 10 88 9 18 6 18 80 8 88 50 7 48 V Aan de Rgkawerf te Amsterdam wilde een sobilder werkzaam op de HolUudia eergistar een flinken slok nemen nit zgn waterkruik Bg vergissing zatte hij chiar ean krnik mat scherp voobb aan den mood Op de werf kon hem eenige hulp worden verleend maar zgn vervoer naar het Gasthuis was evenwel noodig Hg il er nog ligt met geheel misvormd hoofd en inwendig zwaar verbrand en ewond STADSNIEUWS GOUDA U Juni 1898 In de gisteravond gehouden vergader ug van de afd Gonda en Omstreken der Hollandsohe Maaatscbappg van Lindbonw werden ioi Afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering te Opmeer benoemd de hh D Boyter en M van Dentzig Besloten werd het 50 jarig beBtnan der efdeeling feestelgk te herdeoken De bevolkinft der provincie Zoid Hollaud bedroeft bigkens de opgave inde Si Ci f no 136 op 1 Jan 1898 534 338 mat aen 571 927 vrouwen totaal 1 106 265 zielen De volgeode gemeenten badden boven de 10 000 inwoners Delft 31 885 Dordrecht 37 631 Gorincbem 11 994 Gonda 21 559 sGrafenhage 196 325 Leiden 53 703 Rolterdara 298 433 Schiedam 26 884 öliedrecht 10 618 Vtaardmgen 15 762 ScHooNflOVBH Het gemeentebestunr alhirr beeft bg 8 Itrankzmoigeogesticbten aangeklopt voor plaatsing van een ptiiënt doch oveial te vergeefs Zelfs hei nieuwe gesticht Ëndegeest bg Oegstgeeit was geheel bezet ZosTBRHBRB ZiQWAAAT De heer P Vfin der Hagen pastoor alhier die dasr vóór twee jsar zijn zilveren trabtsfeeat mocht vieren hoopt 17 Juni den dag te herdijokeu dat hg 50 jaar geleden priester werd De gemeente alhisr schonk f600 san de feestcommissie voor de inhuldigingsfeeeteo Wanneer de inkomsten afgesloten zgn rekent men over rnim f2500 te kunnen beschikken Daarvoor kan nog wat gebeuren LsKKaaKEBK Gistermorgen te 11 uur had de 4Sjarige schipper J Neet wonende alhier a n boord au zgn ia de Nieuwehaven hizgend vaartuig bei ongeluk te vallen waardoor bg met het hoofd op een koker terechtkwam en Terwond werd Éen tgeni van poliiie bracht hem naar bet Ziekenhuis waar hg werd verbundan VooiBDBO Aan het gebouw van het Provinciaal bestuur werd eergisteren aanbesteed bei veibreeden van den Bgn eu bei maken van een walmnur en bescboeitng te Aarlanderveen Minste inschrgver was de heer S Sohoonboom ta Voorburg voor f 7678 KouDBB BBK a d Rijn De watctmolenaar ia den BonddgkfcbenpoMer alhier en sgn ecbtgenoote die aicb Laar bed wilden begeven waren juist bezig bun avondgebed te doen toen een bliksemsiraal tnaschen het knielend echtpaar door ging zonder een van beiden echter te treffen De straal vernielde een paar schildergen aan den wand en sloeg een stuk van een der molenwii ken Stolwuk De herbergier B van wien we laatst meldden dat hg door zgn broer zoo erubiig mei eene schaar aan bei oog verwond Vas is uit Amiierdam teroggekeerd en wat gevreesd werd is bewaarheid bet gebrnik vsn dat oog zal hg voortaan moeten missen Licht hg het ooglid op dau ziet hg wel iets doch alles verward en donker laat hg het weer los dan valt het neer en hangt oubewegelgk want da spieren zgn algestoken ledureen heeft diep medelgdsn met den msn die op zulk eene wgze voor betoonde hulpvaardigheid betoond werd Ahmbkstoi Zaterdag l l trad iu de fer gadering der kiesvereeniging Ammarsiol aIhief als spreker op de heer P van der Boog an Krimpen a d Lek ZKd legde zgne pjliticke richting bloot in vertohillende regeeringszaken Na sprekers rede trad de heer M Boogaerdt van Krimpen op om vooral de kieziers aan t sporen getrouw ter stemhna te komen en d liberale candidaten ie atonneo Zondag heeft de heer Heldt lid der Tweede ICamer van de Staien Generaal eene conferentie gebonden mei de leden der vereenigiog Broedertrouw alhier die zich hebbeu augealoten aan bat Alg Ned WerkliedenVerhond RECHTZAKEN Da ArroDdiisemeats Baohtbank te Rotterdam varoordeelde gisteren o a J H 28 jaar sjouwer te Goada w ens miabandeliDg van Fr Dea Hertog te Gonda tot 21 dagen gevangenisstraf W S 21 jaar tarfboer teCapelle a J iJsel wagens verzet tegen den gemeente veldwachter U Ouderkerk a d IJsel ioi 21 dagen gevangfDiiBtraf A J D 22 jaar slagerskneeht te Gouda wagens mishandeling van Neeltje v Leenwed b V van L Verhoef tot 3 maanden gevangeDiaatraf Ten sloiia werd bshandetd da zaak tegen W K 20 Jaar varensgezel niei verschenen J A 27 jaar en J v d M 19 jaar beiden eheepajager aa allen wonende ie Gonda Op dan 5 Mai badden beklaagden aoiga vertering gemaakt in da herberg vin Jobanoea Borst ie Gouda en wilden heengaan zonder beialao Toen Borst nu om betaling vroeg badden beklaagden hem te zamen en in vereeniging geflagen en geschopt Ëisch Toor ieder twee maanden gevBDgenisstraf uitspraak over 8 dagen WIELGBMIfiVWS De match Protiu Jacqoelin over 2000 M ia eergisteren te Lnik onbeslist gebleven De Ie atdeelinff werd door den Belg gewonnen in 4 33 sec In de 2de sfdeeling won Jacqoelin in 3 38 sec Protin bewBerde gehinderd ie zgn Bg de besligsiof wilde tot groot ongenoegen van het pabliek ge n van beide de leiding nemen doch zg stoorden er zich oiet aan en bg de laatstd bocht reden zg oog naast elkaar Zg verloren geen van beiden terrein en met denzelfden tgd passeeiden zg de eindstreep alzoo een dead heat Jacquelin weigerde over te rgden VERSCHEI DEN BEI O Baron Adolpbe de Rothscbild heeft te Onobjeeo stDomjacbt besteld van ongeveer 100 tonnen inbond 37 m lengie dai een snelheidheeft van 24 Icnoopenper uur Dit is hei snelstejacht in Europa De GiraIdic van Mac Calmout heeft nocit sneller geioopen dan 22 knoopeu f Omtrent den storm die den 16n Mei te Bima heeft gewoed werd aan de J B nit Makassar geseind Het btoomscbip Gener8al PeU hier aangekoraeo brengt h i bericht mede dat sommige der kleine Soenda eitandeo in de laatste dagen van April door zware stormen geteiiierd zgn Te Bima op Soembawa zgn eeoigo kampongs geheel verwoest de baat was ali bezaaid met drijvende Igkeo deelen van huiz u en boomeitmmen Te Labuean Badjoe zgn verscheidene Igken aangedreven en eveneens tal van huizen vernield waarnnJer de de woning van den beer de Si o Tu Dilly Portogeesch Timor hebben vele koffieplantages ware schade geleden en zgn ongeveer zesti personen om net leven gekomen Naar verder gemeld wordt bleef Koepang Neerlaud ch Timor gespaard De moordaaaslag te Bartlehiem onder Hallom heeft tot een eigenaardige moeilgkheid aanleiding gegeven In deo nacht is d e zwaar verwonde dsder op last van deu geoeesheer per schip vervoerd naar het diacouesaenbuis te Leeuwarden Op de vraag vaa de directrice weid door den begeleider geantwoord dat de patient wa voor rekening van bet gemeentebestuur van Ferwerderadeel Dit bleek Uter niet het geval te zgn En toch hoe onveraotwoordelgk zou het ook zonder dit antwoord geweest zijn den iu levensgevaar verkeerenden patient te weigeren waar de geneesheer verklaard bad dat hg in zgne woning niet kon behandeld worden Toen een psar dagen later ook de mishandelde vronw in hei diaconessenhois werd ebrncbt verklaarde Ferwerderadeelsarmbesionr de kosten voor hare verpleging te willen dragen maar die voor da verpleging van den man bealiit te weigeren Als reden werd opgegeven dat de man de dader was die zgne vronw en zich zelf willens en wetens bad verwondt eu dat hg dientengevolge niet door bet armbeeinur behoefde verzorgd te worden Dat de oogelnkkige in een vlaag van waanzin heeft gehandeld schijnt daarbg buiten relieuing e zgn gelaten Da vraag is nu maar wie zal dat betalen De man kan t zelf niet doen In een Engelsobc dameskrant cLadies Kennel Journal sohgft een dame AU ik er ooit toe besluit we r een poes te nomen moet het eeo Siameesohe sgn want ik geloof niet dat die zgos gelgke beeft in verstandigheid ea aanhanketgkheid WalliWalli die ik oppaste in een ziekte waarin het heest helaas verviel ioen het drie maanden oud was volgde mg daarna overat en lag aligd op mgu schouder ik hield hem a nachts op mgu kamer en hg hunkerde er altgd naar dai ik in bed ging Dan ging hg liggen slapen met zgn linkeroor in zgn bek al probeerde ik hem bet andereoor te geven Zgn dood kwam heel plotseling en was een groot verdriet voor me Ikheb nooit zooveel van een poes gebonden enik voel dat ik eigenlgk nooit meer een anderepoes kaa nemen INGEZONDEN M de Redacteur l Gelieve mg voor het onderstaande een plaatsje in uw geëerd blad af ie staan Bg voorbaai zeg ik n dank De Holl Maatschappg van Landbouw afd Gouda eu omstreken hield gisterenavond iu de Sociëteit Ons Genoegen c alhier een vergadering van de leden Als getrouw bezoeker was ik present en gaarne zon ik aan de vergadering eens wat gerraagd en misschien ook wel wat medegedeeld hebben doch ik werd hiervan teroggehoaden En waardoor Tot de vergadering was een verslaggerer toegelaten en dit vind ik niet goed Mg dunkt dat het hnishondelgk karakter hierdoor verloren gaat en van dien asrd was toch zeker wel de bgeenkomat van gisterenavond Dat van een lezing verslag wordt uitgebracht keur ik goed dit kao nni stichten doch waarom een verslaggever op eeo hnish vergadering toeganR verleend wordt begrgp ik niet daar hg enkele mededeelingen voor zgn blad wel van een bestuurslid of van een bezoeker vernemen kao Hopende dat wg op de rolgende huiah vergadering werkelgk onder ons zullen zgn teeken ik mg EEN L VNDBOÜWEE ËEN INTEaVIEW PER ItIJWIËL Van een onzer correspondenten Profiteerende van de eerste schoone dagen van de lente was Ik onlangs per rgwiol eeo uitstapje gaan maken in de omstreken van Melun Frankrgk op een kruisweg aangeko men aarzelde ik een oogenblik welken weg te nemen toen ik plotseling door een wielrgder zeer snel voorbg gereden werd Daar bg mg zoo aarzelende zag hield hg stil om mg in te liebten en ik was geheel en al verbaasd een grgsaard van 75 jaar voor mg te zien want zeer zeldzaam zgn er mannen die op dien l ftgd zich aan de genoegens van het rgwiel kannen overgeven M Etienne Darand 8 rue du four teMelun zeide hg mg zich zelf aan mg voorstellende Ik maak U wel mgn kompliment mgnbeer antwoordde ik hei komt zelden voor mannen van üw leeftgd op den weg te ontmoeten en wel 20 kilometers van hunne woonplaats evenzoo veel om naar uw hois ie gaanvoor Uwe 75 jarige beenen zulks is reeds eenaardig record M Onrand glimlachte over mgne verrassing leg Zeker zou ik verleden jaar niet het zelfde gedaan hebben Zonder twgfel gebrek aan oefening vroegik hem een interessant interview voorziende Volstrekt niet ik waa ziek en zellszeerernstig Ik leed aan hevige pgnen in de lendenen zoo zelfs dat ik geen kwartier loopenk m zonder uü te rusten mgne beenen warenopgezwollen en zeer gevoelig als men ze aanraakte de minste aanraking deed mg van pgnhet uiiachreeuwen U hebt dan geen geneesheer geraadpleegd 0 1 wel zeker en een groote hoeveelheidgeneesmiddelen genomen niets saf mg verlichting Toeu herinnerde ik mg dikwgls in decoaranten gevallen van genezingen gelezen tehebben te weeg gebracht door de Pink Pillenvoor bleeke personen van D Williams ik besloot er van te gebrniketi Van af de eerstedagen der behandeling gevoelde ik eene merkbare verbetering eu na verloop van eenige weken smaakte ik de voldoening mg geheel en algenezen te gevoelen en even zoo vlag als ggte zgn jongmensch 6g kunt dan ook weldenken welke erkentelgkheid ik gevoel voordeze wondervolle Pillen en dat ik nimmer nalaat ze aan die personen aan ie raden dienaar mg vril luisteren Machtigt U mg hekend te maken wat ik van U kern te hooren mgnheer Durand vroeg ik Mei genoegen antwoordde hg ik zoubgzonder gelukkig zgn aan personen die Igdende zgn een dienst te bewgzen wetende watnoodig is om hen te genezen Daarop bedankte ik M Darand barielgk voor zgne goedheid en zag hem na den weg naar Melon mei groote snelheid hernemende F R Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen Zg zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemen stering rhamatiek heupjicht zennwpgn St Vitus dans hoofdpgn zettuwziekte kliergezwellen enz zg zgn een hernieuwer van het bloed en een spierversterkend middel Zg geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de igdperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken hg den man eene werkdadige werking ie en al de ziekten veroorzaakt door liohamelgke en geestelgke overspanning en door boitensporighedeu Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Shabiu Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken Franco t oezending tegen posiwisael NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Glacé ïïandsclioeiien roor DAMES en HEEREN A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TeleyikaMi tim 3i ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot Vader en Behawd ader de Heer A MOmiDVANDERCLOET in den oaderdom ran rnim 64 jaar Wed A SCHONEVELD tas dm CLOBT SoHOOTK M A GEITEL SoHOKUVglD TIM Dia Cl0 I Dr A C GEITEL Dr J C SCHONEVELD vi Dl CLOET J A SCHONEVELD van db CLOET TA DEE M IJ Oouda 13 Jnni 1898 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niei worden afgewaeht ONZICHTBAEEI HEBREN en DAMES FRUIKEN TODFETS SCHEIDINeEN en verdere BAABWEBKEN mnntennit door BOLIEDE AFWERKING bfl fl P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda Stremming der passage over de Langeweidsclie Brug liggende over de Dvbbele Wiericke gemeente WAARDER BURGEMEESTER bn WETHOUDERS der gemeente Waarder brengen hg deze ter algemeene kennis dat tengerolge van noodzakeIflke herstelling van het westeljjk vaste gedeelte der bovenbedoelde brag het verkeer over die brug van 27 JUNI tot en met 10 JULt 1898 en de scheepvaart door die brug van 29 JUNI tot en met 6 JULI 1898 zal zgn GESTREMD dat echter de scheepvaart door die bri g zal worden toegelaten des daags van dea middags twaalf tot des namiddags half twee ure en voorts tusscheu zonsondergang en zonsopgang Waarder den 13 Juni 189 De Burgemeeeter A KNIJFP Hz De Seeretaru W PALING Lz Bg akte den U JUNI 1898 ten overstaan van den Notaris G 0 FOBTUIJN DBOOGLEEVER te Qouda verleden is ds Naamlooze Vennootschap onder den naam Stoomboot Eeederij DE IJSEL gevestigd te Ooudüf naar aanleiding van hei beslnii der Aandeelhouders in eene Buitengewone Vergadering op 12 JUNI j l gehouden ontbonden sedert den 12 JUNI j l G P TAK D GARDEN Commissaris President CH L DROSSAERS Secretaris Na het besluit op 12 JUNI I tot ONTBIMDIIfQ der Naamlooze Vennootschap Stoomboot BeederV HM IJSBL is door de ondergeteekenden met ingang van denzelfden datum eene KEEDEm opgericlit onder den naam Stoomboot Eeederij CE USEL G P VAK Dia GARDEN A K VAK D a GARDEN Boekhouder 0 L 0E0SS4EBS A J viK DIB GARDEN L W C G TAK DU GABDSN Óouda n Jui 1898