Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1898

87ste Jaargang Vrijdag 17 Jurti 1898 No 7607 Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel voor Gouda en Omstreken Nimt wS efh Adverientieblad TelefsoD Nol M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met juitzondering van Zon en Feestdagen De pras per drie maanden is 1 2Ö franco per Lat 1 ƒ 1 70 1 1 emmers VIJp CENTEN Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd a J NEOERBORS t I etmingmeuUr ïïeeren Kaaskoopers Een JONÖMENSCH zoekt eene plaats ter spoedige opleiding liefst d ar waar later OTername der zaak zon kannen geschieden Fr Br Motto Koasfcoopei aan CAMBJKB V4N NOOTEN s Boekhandel Alfm a d Rijn Prijstrekkm 23Jiiiii 500 000 Mark nis hoofdprijs in het gehikkigat teral biedt de nienwste groote GeldverlOtlng die door do Hooge RegecriDg t d Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeelige inriclitiDg tan het nieuwe plan bestaat daarin dat in deü loop van slechti weiBÏge maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedrageode 11 349 323 Mark ter volledige besliesiag zullen komea daaronder zijn kapitale prljzea tan e ontaeel 500 000 Mftrk bü uitaemendbeid echter 3 prijzen a M 80 000 86 prijzen a M 10 000 66 prijzen a M S OOO 106 prijzen i M 3 000 206 prijzen a M 3 000 818 prijzen i M 1 000 1518 prijzen a M 400 36952 prijzen 4 M 155 1940 pc M 800 800 184 104 100 78 45 21 1 pr s a M 800 000 1 prijs a M 200 000 1 prijs a M 100 000 8 prijzen ü M 15 000 1 prijs aM 70 000 Iprjjl iM 65 000 1 prijs ÈiM 60 000 l prijs iM 55 000 8 prijsen a M 50 000 1 prijs ÜM 40 000 1 prijs all 80 000 De uustaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde deldror looting is lan ambtswege bepaald plaat te hebben op den 23 Juni e Ü en kost hiervoor 1 geheel orginael lot sleohts M6 of ƒ 3B0 1 half 8 ff 175 1 kwart n V O 90 tegen inzending van het bedrag per postwi sel of tegen rembours Alle commiBBies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontrangt vao ons de met bet wapen van den Staat voorziene Orgineele XiOten zelf in handen By ieder beBtelling wordt bet vereiBchte offioieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de versohillende klassen als ook debstreffende integgelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd ca elke trekking de offioieele lijiten De uitbetaling der prijzen goaohiedt steeds prompt eoder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BelanghebbendcD m alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dbor het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf Uitbetaald o a Mark 250 000 100000 80 000 60 000 40 000 enf Het is te voorzien dat bij deze op den liechtBten frondslaff trevestig de ondernemlog van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds Ophanden zqnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Kaufmann Simon Bankiers en Oeld wisselaars in Hamburg PS Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar w j by bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Zaterdagf 18 Juni WORDT DB IJZERWINKEI TAK JAN ROND thans LANGE GROENENDiAL verplaatst Korte Oroenendaal 1199 200 3de en 4de bois vanaf de MARKT izen Aanbevelend M M BËLO IE Jr Keizerstraat K 116 Doofdkiesdistrict GOüDA Door onderstaande Kiesvereenig ing en zijn gesteld tot Candidatèn voor het Lidmaatschap van de Provinciale Si aten waarvan de stemming bepaald is op YRIjrD4G 17 JIUIII 1808 de Heeren BROUWER Mr D N te Gouda DER BOOf P te Krimpen l Lek en RfVIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden j 1 lafjtredönde leden Velke d jaif ante 5 ipur erplicfU € 1 iKUaver mgi tBurge pliühtt te Oouda J k NOOTHOyEN ifANGOOR VdorótUr Kiesvertenigim Schoonhoven en I i tt Schoonhoven i Voorzit M iI C VAN WEEL iSeerel B WAN OkfiCAÖI Pknningnuf C L VINC E d A J tllSlAN SMtvereeni mg v Chtdetoatert 0 A C VAN 4EL8 r Voon H ANKER J W DE BÊDUI Kiezers met den liieestén aai draAg worden aanbevolen iehtBurecm ie gkepenè aw amof ens S tot smièódgs S uur Omatrekt fjimpen ajd J ieeverêeniging Lik len Otnetrekeni M BO GAËRDT Sz Krimpen M D BÜIJTBR Skretirii I flfteNOTTEL j mfi VAN UBENDIJt o IM DE JONG I P J BELLAART i ï aaatti ecJueche tuiefivereenigin O J M KROON Voolriitter J JOHs LEBÜWENHOBK R VAN DUK Stein A DE JAGER Vljat W DOQTEHOM i D BENEMAN P C MULLER SeenUirU Bk W Vi K VA J DENl B IG il Fmningm S IMAB IN TV p Ukkeryif 0 J 0BTEB Oyderkerk a d IJsel J HOEPLAKB Kempen a d IJsel fcfetori irnUi U Saastreeht PenningmMitef A VAN ABLST M J J NIELSEN enmngmteeter Secretarie Kiesvareenigiw Èekkerkerk te jemerkeri Dr L VAN lI NGERAiAD Vo eA 8 KAKE Ë Mecretarie A B SWETS pM ingmeeiier H DE JüNgIMh I H PB VOS ft Kieevereeniging Burgerplieht te Wo J A P LEVBNKAMP Voortitter jkr P W TI SPILL Secretarie U S NIEKWK Penningmeetttr G MIJNLIEFF Banroatswurder Kieevereeniffing yAMmeratoUtcAnil ADR KOK Hz Vooratter A STUURMAN Jz SeeretarU A ZANEN Hz PeimmgmeetUr I J TE HENNIPPE I HERM DE JONG Pz fti JHet twit otuehadelylnte tn f makk lyk te pootsntfddel voor Ueerea fn vooral danMi n KiiuterMhoeiiwtrki IB de Appretuur van C M HBIlw k Cf V0r 8 rlla Beuth Str 14 M n lettt o d M i op naam en fabrlekimetk Varkryibwr by Havrwi Wbtkellir In tolWMmvrk lataalMlMi tr iviittinit Mt Q iiirMl D pat by W SvtMiaMi Aribi Kegelba an HARMO NIEg Vrije Baan Wedstrijd I= racli tlgre prijzen J J WOU DEI BERG jl JHachinale eo Chemische zuivering en ontsmetting van Bedden en Matrassen bij Gebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 KoninkHékeliaehinale fdbrUk DE HONIGBLOEM van H N van Schalk € o gereBtigd te a Oravenhage HepplerÊtraat 9 en abg de Begentesaelaai B j m wm $ 10 P Ondergeteekende zich alhier gevestigd l F hebbende als SCHILDER Dubbele Buurt B TAILLE ran Z M den KONING tu BBLQIE Indien gij hotsttt gebniikt de alleiwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DraiTeQBorst Honig Bitract 3sd Ei3 j A3sri ii E3 FLACONS van iO Ct 70 Oti en I Terkrggbaar hg Firma WOLPP fc Co Weatharen M99 Otu E B TAN MILD Veerafad B 126 te douda A BüDUAN Moordretht J O RATELAND Boakoojt B T WUE Oudemitér 11 KOLKMAN Waddinmeen E CASSITO TANDAKT8 Gouda Turftil9 rkt bereelt zich beleefdelyk aan voor atle werkzaamheden in het rak syne veeljarige werkzaamheid bg Tele patroons heeft hem in staat gesteld geheel op de hoogte van het Tak te zgn Onder minzame aanberellng belorendd tene prompte en accarate bediening noemt hg zich ÜEd Dr T BINNENDIJK Kuiperstraat K 219 SP BUEKUBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG u ZATERDAG ran 8 tot ft sur WOENSDAG on VRIJDAG Tan ftot uur ZONDAGS niet Utuk van A BRINKMAN Zs Gouda A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Bereett zich aan tot het l0Ceff 0IV ▼ heet Zeeuwscli Tarwebrood ï 14 Cent ptt Kilo Die iich inét het volgendkwartaal laanvgjfeende 1 JULI op deie cpi rant wenschen teabonneeren tlBi n den prijs vanf 1 25 binneh n 1 1 70 buitepde stad ontvallen de vóór dientijd verschijnende nummer gratis en franco i Kiesérs Heden Vrijdag Jkeeft de verkiezing plaats voor de Proitl Staten Van 8 lot 5 uur is er gelegenheid te stemmen in het lokaal dat op uw onroepingskaart is aangewezen Neemt die kaart mede als gij gaat stemmen wie ze verloren heeft kan ten Stadhuize een andere ontvangen Bedenkt dat de beslissing van ééne stem kan afhangen Stemt dus niet alleen zelf maar spoort uwe vrienden aan Ds aftredende leden BROïï¥EE lr D II YAN DEE HOOG P KHJEE ïïzn A verdienen uwen steun ten volle Wie hen kiest handelt in het belang der gemeente en der provincie Balte nlandsch Overzicht Méline beeft aan preiideot FaarebetoDialag tan bet heale Kabinet aaD eboden Faore beeft het aaogenomen eo da mio is tera verzocht tydelgk aan te blaren Het bericht van den ral raa Manila is oog niet beTestigt lotussobeo wordt de aaodaobt al meer getrokken naar de hoadieg an Daiteohland tegeno er da Tornietiging van bet Spaanicbe gezag over de FilippgneD dat naar de algemnne OTartnigingt nog sleobti bg dagen geteld mag worden Vooral te Madrid wordt Dnitachland in deze kwflBÜe op den ▼ oergrond geachoTen No inai daar insietf weini of geen kane te heb FEVILLETOX Het Leven te Baden Sm RuMÜehe Soman Zij hebben zich bepaald verrekend ZJj verbeelden zich dat die vroegere donkere tijden van ondaraardschen arbeid voorbq z a dat bet wet voor de ouders was weggelegd om evenals de mollen de aarde te doorwroetea maar dat dit voor het tegenwoordige geslacht te vernederend is z moeten naar boiten in de vrye lucht om daar te haodoten zy willen handelen Lieve vrienden I zelfs uwe kleinkindaren znllen nog niet tot handelen komen lou het daarom niet beter roor u zijn om weder terug te keeren in de groef om daar ia hetzelfde iBOor vao awe ouders te graven Er oatstond een kleine pauze Ik ben van oordeel ging Potugin voort dat wij niet alleen de kunst het recht eo de wetenschap aan ds basohaving te danken hebben maar dat zelfs het sohoonheidagevoel en de poëzy zich onder den invloed der beschaving hebben ontwikkeld en houd het nationale naïeve onbewuste scheppingsvermogen ia onzeo tQd voor onzin Bij Homerus zelf ziet men reeds de sporen eener verfijnde eo rgke beschaving zelfs de liefde wordt door haar veredeld De slawoftleo zonden mü voor die ketterij zeker ophangen als sü niet zoo weekhartig waren ik blijf echter bij mijn overtniging ia weerwil van MmaJCoobamowiki ben op een handelend optreden tsd Franltryk ten bfhoeve vao Spanje klampt men zicb aan Dpitichlaad vaat Het Daitwbe Bp zoo beet het heeft meer dan één rede otu Spanje ter wille te z o Jiet bezit van een basia in de Filippgnen zoa oen Oaacbatbaat voordeel 7 yQ Spanje zon Daitschlaod den dienst kanaeo vergelden io Marokk door handelsvoordeeleo edz In vnrband hiermede ootleeoon wü de Neue Freie Pr ase het bericht dat de SpaaLSche regeering de mogendbedea terzocht heeft by de Vereenigdo Staten tan te driegen op bezetting van Manila door Amerikaauscbe troepen indien de stad ia handen van de opatandeÜDgen mocht vallen die bekend staan om hoD wreedheid Uit de stukken tfie heden aan de Itahaansche Kamer overftelegd zeilen worden bigkt dat het evenwicht over bet loopende dienstjaar niet verstoord ia it weerwil van meerdere uitgaven ten bedrage van 13 millioeo door de joDgste gehenrteniaaen noodig geworden en van het verliea van 10 millioen op de graanrecfaten De dieoat 98 99 zon een oTerscbot van 16 miilioen aanwyzen ♦ De oDtrnimÏDg van Tbesaatië door dsTurkaihe troepen ia thans oen feit Keizer Wilhelm beeft doD Saltan door den Oailscbeo gezant te Koastaatiaopel vrgheer Yon MarschallEieberstein daarmede laten gelnkweoacheo eo Abdool Hamid II beeft zijnerzgds Edhempasja den overwinnaar der Grieken en opperbevelhebber van het bezettingsleger na zgn taak ii afgeloopen benoemd tot inapecteargeneraal van het Tarkache leger Alvorens nit Larisaa te vertrekken had Ëdhim nog gaarne gewenieht dat de Qrieken onder Vaesos voor yo troepen zonden deBleeren maar dit werd door Vaasoa besHat geweigerd Wel echter liet hg door zgn cavalerie den aftrekkenden Tarken militaire eer bewgzeo Te Volo werden de binnentrekkende Griekscbe troepen door de bevolking die hnn met vlaggen io de hand te gemoet trok jabelend ontvangen waarna in de hoofdkerk een godsdienatoefenmg tot dankzegging gehoadeo werd door allo officieren bggewoond Aan de Ttmeac wordt oit Eonatantinopel geseind dat AbdalUb pasja weigert t opperbevel te aanvaarden in Jemen waar de staat van zaken baohelgk is De nienwe burgerlijke satraap Hoessein ia machteloos en wordt te Sana belegerd en dien bgatfwerm in rust want ik zal dien triple extrait ue mongik russe niet inademen omdat ik niet tot die hoogere kringen behoor die ziob van tijd tot tijd overtuigen moeten of ze niet geheel verfranscht zijn en voor wie alleen eigentyk deze literarische voortbrengselen en ouir de Bussie vervaardigd werden Beproef maar eens om oen wezenlijk man uit het volk de populaire passages uit den vBüenzwerm voor te lezen en hij zal meenen dat gij hem een nieuw bezweringsformulier tegen de koude koorts of de dronkeaschap voorleest Ik herhaal geen poëzie zonder beschaving Witt g u een duidelijk voorbeeld vormen van het poëtische ideaal van een onbescbaafden Bus lees dan onze sprookjes onze legenden Ik zwgg er van dat daarin de liefde altgd door tooverij of door minne dranken ontstaat ook dat ouze zoogenaamde epische litteratuur de eenige onder de geheele Enropeesche en Aziatisobe is die en dat is zeer opmerkelijk geen enkel type van een verliefd paar weet aan te toooen tenzjj men don het paartje Wanika Tanika daartoe rakenen wil ook ga ik met stilzwijgen voorbij dat in de Bussisohe legenden de held zijoe beminde aliijd het eerst daarmede begroet dat hij hare blanke leden onbarmhartig slaat tengevolge waarvan dan het vrouwelgk gevoel pleegt te ontvlammen ik wil over dit alles niet verder spreken maar neem alleen de vri heid uwe aandacht te vestigen op het type van den jongeling den jeune premier zooals de pbantasie van den oorspronkelüken onhesohaafdea Slawoon zich dien voorstelde Bezie hem maar eens daar komt hjj aan de jeane premier hy drsagt eec pels van marter een zyden gordel die tot onder de armen gabondaa Is sa hand Verspreide Berichten Spaoje en de Vereeoigde Staten Tp eo idertig traoaportschepen door veertien oorlc aohepen begeleid ago giaterenochtend nit Tampa vertrokken Hftt vertrek an de tranaportvloot welke de grootste expeditie overbrengt die sedert den Krii oorlog over e ne zee is gegaan briod een indrukwekkead achoawspel aan De vloot geëioorteerd door 13 oorlogsschepen voer io twee colonnes de baai nit linitenant Blue heeft bg zgn verkeoning lacga de baai an Santiago gezien dat daar behalve Cer era s eskader nog drie kleine kruisers liggen Hg heeft ook eea courant nit Santiago meegebracht Zaterdag daar uitgegeven waarin de ingezetenen klagen dat zg geeb beboorlgk rantaoen levensmiddelen krggen de maritieme en militaire overheid wordt daarover saagevaben Oeueraal Aa n t beeft een telegram gezooden gedagteekend Manila 8 Juui maar de inbond ia niet openbaar gemaakt Zeventien AmerikaanRch oorlogaacbepeo liggen voor Havana Er ia geen bericht of de Amerikanen bij Saniiago troepen ontacheept of een aanval gedaan hebben Het aantal chepea voor Saatiage is verminderd men denkt omdat eenige aohepnn averg te herstellen hadden Uit New York wordt aan de Timea gemeld diït b t publiek QQ zelfs de officieel oorloga berichten begiet ie wautroowen du bet blgkt dat de Igdingen betreffende de vloot oit Tampa weder onbetrouwbaar zgo en dat de vloot gisteren uog steeds niet oitgezeild was Vermoedelgk heeft de warboel aldaar nieuwe vertraging veroorzaakt Men scbgot dit te wilten wreken op den censor te Tampa die heden weggezonden wordt maar of dit ontslag voor goed ifi dan Wbl tgdelgk weet men Dog niet Oe Spaanscbe regeering beeft gisteren bet volgende telegram ontvangen van generaal Aogasti kapiteingeneraal van de Filippyosche eilanden gedagteekend 8 Juni De toeatand bigft zeer erdsti De vgand beeft de boofdstad ingesloten ik heb mgn strgdmacbt terQf getrokken om ze te coooentreereu binoen de Igu der forten van afstand tot afstand door grachten versterkt De gemeenschap is noR altijd verbroken Ik verwacht generaal Marret met versterkingen maar heb geen bericht van hem ontvangen Ds blanke bevolking van de voorsteden heeft vreezende door de opstandelingen vermoord te worden en zich liever willende blootstellen aan een bombardement do wgk genomen in devesting Het is onbekend wanoeer het bombardement zal aaavaQgen Maandagnacht is een Amenkaansoh scbip Bohoenen de kraag van zijn pels steekt ver boven igr hoofd uit van voren ia er niets van het blozend gelaat te zien noch van achteren van den blanken nek de muts zit hem op het ééne oor en aan de voeten draagt hij marokjjolederen laarzen met scherp omgebogen hakken en punten £ n zoo opgepronkt gaat hij met kleine trippelende schreden nauw hoorbaar daar heen met dienzelfden beerleken gang als waarmede onze Alcibiadei Tshvrila FJenkowitoh een zoo buitengewonen haast zou men zeggen een dootersinvloed oefende op oude vrouwen en jonge moiqes denzelfden gang diea men nog tegenwoordig waarBcemt bij onze frotteurs in het parket dien cruoae der Eussiscbe saletjonkers wereld dat coq plus ultra van Bussisohen smaak Ziedaar ona ideaal van kunst Vindt gij het aardig Vindt gü er veel stof io voor on e schilders on beeldhouwers En dan de jonge schoone die den jongeling betoovert Maar het schijnt wel dat gjj m t geheel niet naar mij luistert Litwinof aobrikte Hij had inderdaad niet naar Potugin s woorden geluisterd hij dacht onophoudelijk aan Irina aan de laatste ontmoeting met haar yVergeef mij 3ofon Iwanowitob begon hij nik kom nogmaals met niijue i raag betreifende Wat F Betreifende mevrouw Batmirof Potugin vouwde het nieuwsblad toe en stak hot hij zich fOij wilt nog altyd vernemen hoe ik net haar in kenoia kwam sNeen maar ik wenschte uw gevoelen te hooren over de eigenlijke rol die deze dame te Petersburg gespeeld heeft F den ingang van de baai van Santiago genaderd De batterijen gaven voor en bet schip moest zich verwgdereo Dinsdag zgn een kroiser en eeo adviesjacht van het Amerikaansche eskader bg den iagaug van de baai gaan liggen sg deden 60 kanonschoten op de batterijen maar veroorzaakten geen schade Volgens een telegram uit Gaantanamo van gisteren hebben de Amerikaanache mariniers 400 Spanjaarden op de vlacht gejaagd Ëea Amerikaan werd licht gewond een veertigtal Spanjaarden gedood De tweede expeditie naar Manila die gisteren nit San Franciico vertrokken zon zgn za van HoDoloeloe af door oorlogaechepen begeleid worden Feankeijk De graaf de Castellaoe heeft de aaaleidiug verhaalden wg gisteren met Torot een der redacteors van de Peliia Républiqae geduelleerd Deze laatste werd aan den arm gewond Daarna dnelleerde een der getuigen tan Torot de groote Gérault Riohard met den depute Bernard ook wegens eeo dagbladartikel Géraalc werd Ffoht aan het voorhoofd gewond Terwgl bg zich aankleedde trad een der omstander Broneao de Laborde io naam van Hérédia op hem toe en schold hem nit waarop bgna weer een uitdaging volgde Er waren heel wat toeschouwers schermers journalisten dépntés edellieden en proletariërs boeren en burger de daellanten vocbteo nooi bet was goed weer de zon scheen en ieder amuseerde zich uitstekend Enobund De nalatenichap van Wootf Joel die in Johannesburg vermoord is bedraafirt i 48 000 000 BINNENLAND TWEfiUE KAAlKn Zitting van Woensdag 15 Joni Het verzoek van Mr Patgo om eervol ontslag als commies griffier der kamer ia verzonden naar de huisboudelglEe commissie Aangetfomen zgn de voorstellen betreffende de pensioenregeling voor de oode wedawen tot voorziening voor het gonvernementsgebouw te Groningen tot vermindering vau bet ledentsl der oommissiën van ingezetenen bg greosregetiog Hferbg ia verworpen een ame demeot Hartogh om voor in kiesdistricten gesplitste staden andere getallsD te bepalen Hst debat is aaagerangen over den bonw van een nieow pantserscbip voor de landsverdedigiag en de koloniën itHierop moet ik u waarlijk het ontwoord schuldig blijven Grigori Michailowitoh Ik ben met mevrouw Batmirof zeer intiem geworden maar slechts toevallig en niet voor op den duur Ik ken hare wereld niet wat daarin gebeurde bleef voor mij geheim Men mompelde wel ia waar allerlei dingeu over deze dame maar gij weet wel dat er niet alleen in onze democratische kringen gebabbeld wordt Orarigens was ik niet nieuwsgierig Intusscbeo bemerk ik voegde bij er na eenig stilzwegen hy ydat gij u voor die dame icteresseert Ja wij hebben tweemaal zeer openhartig met elkander gesproken En toch vraag ik bij my zelf of zij oprecht jegsns mij geweest ia Potugin zag somber voor zich neder Als zij zich vergeet gelijkt zij op alle hartstochtelijke vrouwen Ook haar trsla belet haar somwyion om onwaarheid te spreken Is zy trotschF Ik zou haar eer voor grillig hebben gehouden kZoqt trotsoh Het komt mij voor dat zy de dingen somtyds vergroot Dat doet er niets toe doaniettemin is zy oprecht En dan moet ij niet al te atreng zy n de beste van daze dames zijn tot in het bloed vergiftigd f Maar Sofon Iwanowitcli bedenk toch dat gy zelf u haar vriend genoemd hebt dat g het waart die mij bijkans met geweld tot haar gevoerd hebt ffZeker zy verzocht my u by haar te brengen en toen dacht ik by mij zelf waarom nietP Haar vriend ben ik inderdaad W it vtrt9lyd