Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1898

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleost 1898 Aan$ evaogeD 1 Nel TUd van Greenwich OOUDl ROTTX DlHtiHiTtt 8 48 8E7 4 68 4 68 6 88 6 61 6 14 7 31 7 66 8 S0 8 6 9 66 10 04 10 3 l 11 O ad 6 7 Ï5 8 10 8 86 8 10 8 14 9 88 9 64 10 11 ll U ll l 18 13 18 B8 8 11 Utordrwiht door 7 S8 11 48 UAi NieuvorVwk 1 89 8 48 11 86 1 7 Oapellg 7 4 8 66 U 48 1 14 aott r tii 0 90 7 6 8 88 9 C6 9 80 9 84 9 4810 13 10 80 11 61 18 38 1 88 8 80 4 4 16 6 88 6 10 6 40 10 88 7 60 8 86 8 48 10 1 1 10 84 10 64 11 80 6 16 6 61 7 86 1 68 6 40 11 86 11 60 18 87 4 4 6 86 6 86 4 60 4 67 6 04 6 10 6 46 66 U 64 1J 08 18 47 8 88 7 10 7 46 8 11 9 eOUDl UEN HAAS iM inu 18 56 1 8 1 19 l SS 1 48 9 17 9 8 6 11 1 84 7 68 P SS 8 54 8 4 f Ê n 8 15 f 0 8 89 6 81 8 04 8 84 9 9 46 V 66 10 86 10 44 11 46 11 67 18 06 11 60 O O U U k k MHTEKOm Inudk 1 8 14 9 8 10 61 t ll 6 80 7 1 86 10 17 10 IS Amal W 8 01 9 06 10 86 18 48 i OO 8 81 8 40 10 08 U 81 A m8t 0 8 8 80 9 88 10 60 1 08 516 8 5 10 18 ll U O O I D i 1 T K E C H T viu veru Monda 6 80 6 89 8 84 1 18 7 58 8 14 9 07 10 19 10 57 18 00 18 10 18 63 8 80 8 17 4 88 6 80 6 47 8 06 6 6 8 86 door 10 17 Oudtw 6 86 e 66 11 14 9 87 6 87 7 10 10 84 Woard 5 43 1 8 8 10 11 88 18 81 8 46 3 34 6 45 6 84 1 18 8 4810 8610 41 lllrimht 08 1 04 148 8 SS 8 65 9 89 10 6111 46 18 88 1 96 8 08 3 60 6 04 6 88 4 1 89 6910 51 D IS 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 11 38 18 08 1 37 8 08 8 86 8 66 4 48 6 36 6 60 6 S 7 5 f 6 9 07 9 86 10 08 9 16 10 88 11 66 18 84 3 47 4 18 6 0 1 18 9 10 9 88 t 10 40 4 84 9 86 9 80 8 9 10 59 11 10 18 11 8 09 8 40 4 81 6 80 01 7 89 8 88 9 49 9 66 10 84 mit n S 7 06 8 10 9 06 11 15 8 58 8 46 4 46 80 7 4 9 46 A ma W 1 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 00 6 35 8 00 10 00 a iida H 09 9 18 lO Oa 19 51 8 68 4 47 6 49 7 49 49 11 10 De beer Ooekoop beflirgdt de MDichaffiag TUD eea sobip voor dobbel gebraik waardoor het materieel voor laods defensie te daar wordfc IndiS en Nederland behooTeD atzooderlyk materieel Voor de atgebeele reconatiructie van bet materieel is een iDBchrgfiag ran de taak der Eaemacht oomiflbaar Oadanks i a bezwaren tegen het tjpe en syn roorkear voor kraieera zal hij vóór bet schip stemmeo ter Tersterkiag der Indiecbe marioef maar gebeel los van den rerderen aanbouw Hy vraaB t wanneer bet acbip toor Indie gereed zal zyn De heer Verhey hoewol oor krachtige schepen in lodië geeft de voorkear aao ga paoturdfl kruisers Toch beantwoordt s miuisters plan aan sprekers denkbeelden in zake de verdediging van lodië maar spreker acht ook de locale defensie in Indië argent en de anboow van Qieer zwaardere scbepeo ia z i DOg niet voldoende toegelicht met het oog op de landsverdediging De heeren Van Gyn Groen van Waardftr Van Vlymen Knyper en De Ras verklaarden voor bet icbip te zullen etemmea zooder zich te binden aan toekometige bonwplannen De heer De Bam daarentegen wilde niet voortgaan met den bouw van sobepen a doable asage De beer Van Kol achtte voor ous land aitgaven voor de marine louter geldverspilliog De minister van marine verdedigde zijn voorstel ter versterking van bet Indisch materieel dat zwaarder schepen naast kruisers be hoeft ook om in oorlogstyd een mogelyk offensief optreden niet nit te aluiteo Een en ander wordt bereikt door bet geprojecteerd schip Beden is o a aan de orde het ontwerp tot verdediging der Noord Bollandsche zeewericg Als er ergens weinig animo beataat voor de provinciale verkiezingen dan is het wel te fïotterdam waar een sobier ongekende slapte in de beweging ia waargenomen Dit giog zoover dat in het district waar de burgemeester caodidaet wa gesteld men bgn verzuimd bad om op den dag der candidaatstelliog de lyat met ban teehen in gen in te leveren Dne moesten nog dea middags ten 2 nar hals over hoofd by elkaar worden gecolporteerd Tgd De Zatphanscbe Ct bevat een hoofdartikel over een belangwekkende zaak tot duaver kon men zich d Sar ter stede laten scheren voor 3 centen en nu hebben de gezamenlyke barbiers dien prys verhoogd op 5 oenten Volgens het blad ia et sprake van t oprichten van een coöperatieven barbierawinkel De nad van het Groningsche dorp Middelstnoi bealoot onlangs op voorstel van den voorzitter de stembriefjes de ingeleverde kaarten en de geparafeerde kiezerslysteo van de in 1897 gehouden verkiezingoa van raadsleden te verbrauden waaraan den volgenden dag uitvoering werd gegeven Sdoob volgens art 98 der Kieswet en art 126 der Gemeeatewet moet deze reroietigÏDg geschieden door B en W en niet door den taad die in deze niets heeft te bealaiten Dus zal boogstwaarschgnlyk het raadsbesluit ftla ganomen in stryd met de wet vernietigd irorden Maar dan Want verbrand zyn de paapietkflUB Profesaaor Kraemer gaf gister zyo laatste Iel aan de Kouingin De hoogleeraar werd benoemd tot ridder in d orde van den Neder laodsoben Leeuw en ontving van de Koning inRegentes een fraai brous Pro Patriae 6 68 6 08 6 1 6 19 8 36 4 46 4 66 8 04 6 11 6 17 KotterduB 3ftpeUe NieawerkMk Uoordrwht t ondi 8 80 8 49 8 61 9 03 9 08 7 80 7 48 7 63 8 07 8 18 Qoadt Z8TaBliuiMn MoerkBp 11e Zo termeQTZegwMrd Voorburg s HaffS 7 80 Hcig Voorbwg ZofltennMr ZaKvaaid ZerenkmEOD Moorkapelle Gnnda 6 46 6 68 6 8 6 17 6J8 7 48 Otroaltl 6 96 8 13 7 46 8 87 Woerdaa 5 49 6 63 8 06 Uudaw 8 14 v OoBda 8 81 9 06 Na de inspectie van de lyu door den raad Tfta toezicht pp de spoorwegdiensten welke vtrmoedelyk den 16n of den 17n zal plants vinden zal de dienst on de Ign Ütfeohl Soeat Baarn voor heb verkeer geopend vrorden op Maandag 27 Juni a s In de richÜDg naar Haam zallen 17 in die van Baarn 18 personentreinen daagt loopen De meeste treinen leggen den afstand Utrecht Baarn in 26 29 en 30 minaten af alecbts enkele die aan allp to BcbeDge egea stopplaatsen opbondtn doen er 40 minuten over Het station B arn is thans bynn gereed ea maakt in de fraaie omgeving waar het zijne pUati gevonden beeft een zeer goeden indrok Ook do rytuigen zyn tbaos voltooiden munten uit dooreen gemakkelyke en sierlyke inrichting Van Utrecht uit loopen er op zeer geacbikte tyden na de Innch en na het diner sneltreinen waarmede men verwacht dat des Zondags zeer druk zal gereisd worden Uit s Gravenbaga £ en verlicbtiifg van de Parkstraat en aansluitende hoofdstraten by de Inhuldigiogsfeesten is naar men verneemt thans verzekerd Een electriaobe illuminatie vao den gevel van de Witte Socteteit zal de verlichting an bet Plein oplaistereo Men noemt de Betuwe wel e ns den fruit tuin van Europa maar aleobla weinigen hebben eenige voorstelling van den verbazeodeu rykdom van dien taio zoo aobryfl men oit Tiel aan bet Utr Dbl c Een enkel gewas lang met bet voornaamste de itraiabeasea brengt dit jaar alléén bgna een half millioen galden op Men verzond daarvan reeda hoofdzakelyk naar Engeland en Schotland 500 000 K G tegen 6 a 9 cents per K G Gemengde Berichten Een viascher te Workum die bezig was zyoe netten te tanen ïs met zyn beenen in de bokende taan gegleden Beide Itchaamsdeelen werden tot boven de knie verbrand Men Bcbryft Gisternacht om even twaalf uur brak een felle brand nit onder de gemeente Achttienhoven in een boerenbeboizing bewoond door den warmoBsenier Verbeek en den eigenaar van een waacbioriohting Van Oostram A 1 dadelyk was de rook tot in de stad Utrecht te zien en vele begaven sicb dan ook uaarbat terrein van het ongeval op ongeveer een half uorataiauds gelegen De beide woningen zyn geheel nitgebrand en eerbt nadat moo met baken de nog opstaande muren waren omgebftald was meu texen twee Dur den brand meeiter Alles was verzekerd persoonlgke ongelukken kwamen niet voor Dat is nog eens aardig I Het eohtpaar A van der Meer te Haarlem herdacht op denzelfden dag zyn 50jarig huwelyk zyn öQjarig wonen in dezelfde woning en des mans öOjarigen dieoat by denzelfden patroon Zy hebben ongeveer 40 kleinkindaren Ken vrouw te Slni kil gistermorgen op baar erf komende vond daar een vreemden hond liggen Toen zy het dier wilde verji en sprong het op on beet de vronw nog at ernstig m de zyde den elleboog en de recbtarfaand De brigadier der tyksveldwacbt Gooien aldaar kwam ter plaatse en vermoedde dat de hond dol was waarom hy hem neerAchoot 68 9 88 10 19 10 89 10 86 10 48 1145 18 16 9 67 10 14 11 16 11 18 11 80 11 41 11 65 11 87 11 86 10 11 10 11 10 88 10 48 10 64 9 0S 10 18 Qet cadaver ie naar Ter Neuzen vervoerden onderzocht door den prov veearts BoOgertnit Axel die constateerde dat het dier vermoedelyk dol waa Bet zal f r onderzoeking nurde veeartsenyacbool te Utrecht wordea opgezonden Vlisa Ct By bet vervaardigen van messen is de verdeelitjg van bet werk tot mik een oitgebreidheid gebracht dat het instrnment dikwyis door 70 verscbillande menaoheo behandeld wordt van het oogenblik dat bet staal gesmeed wordt totdat het mee voltooid aan de markt komt Te Haarlem hebben een paar roodstaartjea op eenige op elkaar gestapelde voAtbankjea in den tuin van de buiten aociStait Troaw moet blykenc een neatjo gemaakt waarin tbans aedert een paar weken zes jonge roodstaartjea liggen Van het rynschip Avontuur liggende aan de Maaskade te Rotterdam is de 6 jarige H B overboord geslagen ea verdronken Bet lyk van deo jongen waarvan bet signalement is tenger blond haar gekleed met bruin kieltje met marinekraag pilowbroek zwarte kousen en molières is nog niet gevonden In de amedery van den heer S ïn de Bleekersteeg te Rotterdam heeft volgeus een by de politie gedane klacht een amidaknecbt moedwillig een gloeiend yzer in de broekapïjp gestoken van den smidajongen A M v B wonende op den Scbiedamsohendyk no 57 De jongen kreeg daardoor vrij ernstige brandwonden aan sgu been en ooderljjf Toen gisteren de Koningin met gevolg een wandelrit te paard maakte ontmoette B M bet 5e reg inf uit Amersfoort dat een militairen marsoh maakte H M reed daarna met den commandant vóór het regiment nit naar het paleis Soestdyk wtiar weldra de beida Konioginaen op bet balcon verschenen De muziek van bet 5e reg stelde ziob tegenover den hoofdingang op en zoo defileerde bet gebeele regiment voor de Konioginneo N T d D Vermoedelyk door het spelen met Inoifera van kinderen zyn gisteren te Driewegeo Z Bevel in minder dan geen tyd het hnia de inboedel en da echunr van een klompenmaker een prooi der vlammen geworden Nieta kon worden gered doch altes ia geassureerd De Amaterdamache gemeenteraad verwierp gister met 21 tegen 19 stemmen bet voorstel om de drukwerken der gemeente voortaan aan te besteden en met 25 tegen 14 stemmen dat tot bet bonwen van een nieuwe drukkery De onde toestand blylt dus voorloopig gehandhaafd Behalve het eergister meegedeelde Regeeringstetegram zyn ook nog particotiere telegrafische berichten biet te lande aangekomen Zoo ontving de cN R Ct bet volgende bericht nit Batavia De Selimoeo kotonne en de landingstroepen rukken op naar Kemala De Pedirkolonoe viel de versterkingen in Bandi Bambie aao De le tnitenant der infanterie J G Lamster werd daarby licht gewond Acht minderen werden gekwetst vyf minderen sneuvelden De vgnnd liet 71 dooden Bchter Het N V d D teekeut hy een soortgelyk telegram dat bet uit Batavia ontving aan In het vorig bericht Zaterdag gessind aan het Hbl werd gemeld dat de Selimoenkolonae zon teru Hereo omdat ze overbodig was In tegenspraak daarmee zien we die kolonne tbans een zeer belangryke opdracht vervullen den tocht naar Eemala dio wel niet uitblyven kon 6 6 5 18 6 19 8 60 S 4 1 4 06 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 1 09 4 06 4 94 8 14 3 46 4 49 4 68 6 7 6 18 6 88 6 87 8 48 4 16 6 16 63 e 88 18 88 8 4 1 S6 1 41 1 66 8 00 9 17 4 88 4 89 4 8 6 04 6 16 4 08 8 14 4 87 10 34 10 54 11 10 De andere kolonne waarby waerachynlylf iiet 2 het 3e en het 14e bat infanterie trok in Ooatelyke richting naar bet gebied van toekon Biutara Semangan en is daar op ver sterkingen gestnit De wakkere marechaussees lieten zich veder niet onbetuigd en vermees terden een versterking kampong BamW Da namen Kota Poetos en Paugaikawon nit bet jongate Regeeringttelegram dat an ditzelfde gevecht spreekt komen op geen der kaarten voor Kampong Bambi ligt tuidweitelyfc van Pakan Baroe en Pakao Sot en ii daarvan gescheiden door breede rqatveldeooostelgk van die plaats ligt kampong Lang By de groota verliezen der Atjehers heeft men waaracbynlyk te denken an de uitwerking van da nieuwe geweren de isosphan aetanc 9aUn 3 snapbanen die ook iu Pedir spoedig een heilzamen achrik zullen verspreiden Bg de yanden die hier werden bevochten behoorden vermoedelyk ook volgelingen van Panglima Polim die immera in hetgabied van toekoe Biotara Kemaagan volgens het Hbl was geretireerd Vriend Oemar sal er wet niet by geweest zyn De hoofdtroep marcheerde nair GJó Gapoeï We hebben daar weer te denken aan de Sel limoen kolonae anderhalf bataljon onder bevel vsn luitenant kolonel van der Dossen vooreerst omdat deze tocht in wastelyké richting ging de andere troepen trokken im mere oogtelyk en omdat Gapoeï aan de Pedirrivier ligt Men herinnert zicb dat de troepen reeda eenige dagen geleden zoo ver lyn gekomen toeo men regeeriugatelegram van 4 Juni Oemar achtervolgende den top vso den Gló Gapoeï bereikte De aangewezen weg oaaiKemala het opjeot van de Selimoenkolonne loopt langs de rivier het is trouwens niet veel meer dan een pad van anderhalven meter breedte naar men wil met vyf overgangsn nu eens op den eaoBu dan weer op den anderen oever De i t nd o Sogli tot KemaU is 30 tot oG KM lang In den nacht van 13 op 14 Juni jl is te Dieren door een onbekende oorzaak op den Kattenberg in een blok van vier woningen toebehoorende aan Tb de Witt aldaar een hevige brand uitgebroken bg den sigarenmaker Haraan Diens woning eveaals die van de arbeiders B W van Dillen en H S Sip met hunne gRzinoen brandden tot deu grond toe af Van de ioboede a ia weinig of niets gered De woningen waren verzekerd eo van de inboedeta alleen die van Hamao Eergistermorgen werd nit de Maas voor de demeeote Pouderojen het lyk opgevischt van den vermoedelyk uit Papendrecht herkomitigeo sotiipper die eenige dagen geleden te Naderhemert overboord gevallen waa Men Bobryft aan Oase Wett uit Commewgne De caeaoprod nette is ons in dit district over het algemeen zeer meegevallen Da milde regens in den eigenlyken gTooten drogen tyd die de bloesems in men gte aan de boo men te voorsehyn deden komen hebben daar ongetwyfeld het hnnne toe bygedragen Hebben wy evenwel reden om dankbaar te zyo over de vóórplukken aan den anderen kant hebben wy reden te over om oua ongerust te maken over de groota plukken Da bloesems die daarvoor iu de laatste maanden in menigte aan de boomen badden moeten komen werden telkene en telkens weer afgespoeld door de aanhondende zware regens zoodat wy kaui hebben dit jaar eerst in November en December de groote plakken te zullen hebben 6f zoo de zware regens aog lang aanhouden dat wy dit jaar in t geheel geen groote plakken hebben Gelukkig ataat de prya van de oaoao zeer gced en hebben wy de hoop dat ze zoo voorloopig zal blgven 10 11 10 18 10 86 8 08 1 09 8 18 7 86 6 17 8 81 6 34 8 41 6 47 9 87 10 10 t 47 10 01 8 80 10 01 10 80 10 89 ll li 10 I 10 18 10 81 10 88 I t 10 88 11 6 1 44 5 80 1 80 7 66 6 18 6 18 6 80 6 8 8 60 9 88 10 06 9 84 9 48 9 69 10 10 10 8 6 8 18 7 48 In andere districten in Saramioea by boeft mtn loo galedan lan de iwire regdna ia bot begin ran dit jaar dat zelfs do Tóórplakken oiet meevielen STADSNIEUWS GOUDA 16 Juni 1898 De liberalen in de hoofdstad nebben door hun onvericbilligbeid groote verliezen geleden by de verkiezing voor de Prov Staten Vier zetels zyn verloren waaronder één lid van Qed Staten ses aftr leden een lid van Ge deputeerden zyu in berétemming Laat deze les voor de vryzinnigen in Goada niet verloren gaan zÜ kunnen er nog van profiteereD Wij doen nogmaals een ernttig beroep op de vryzinnigen in onze piovincie om toch voor de stemming op Vrydag atle zeilen by te setten Mep late zich vooral niet in olaap wiegen door de scbynbare kalmte in het kamp der tegenparty Bet is waar in het openbaar hoort men niet zooveel van bare plannen als ten vorigen jare by de Kamerverkiesiugen Maar niettemin men kan er vast op aan wordt r van die zijde bara gewerkt om in tal Van districten aan de liberalen de nederlaag te bezorgen Antirevolutionair en katholiek hebben zich daartoe in mauig district vaster dan ooit verbonden Wat lauwheid by deze verkiezingen oitwerkt dat beeft men aan Amsterdam kuooAn zien waor alechts enkele aftredende liberalen dadelgk gekozen werden eenigen onmiddellyk afvielen en de overigen iu berstemming komen Zie ook naar Groningen waar by slecbto opkomst geen der vier aftredende liberale leden het verder beeft kunnen brengen dan tot ene tieratemming Zal bet in menig district in onze provincie ook zoo gaan Dan ia de uitslag nu reeds te voorspellen In byna alle districten zal het er ter dege spannen Men hoopt reeds hy de tegenparty op omzetting der Staten en daarvoor is werkelyk kans By ongnnstigen uitslag in twyfelachtige districten ia de verplaatsing van een 20tal stemmen mogelyk en dan ia de meerderbeud om Ën al gelakt bet nu nog niet de meerderheid te verplaatsen een belangryke toenemiag van onze tegenstanders io de Staten zon den weg banen om in tweeën te verkrygen wat tbans niet in eens te behalen was Daarom zy alle man van de goede wille onder de onsen aaostaandan Vrydsg op zyn post Laat men het zich niet te wyteo heb beo door te weinig y ver tot de nederlaag onzer party te hebben medegewerkt N R Ct Naar wy vernemen beeft de heer C Brunt als raadslid ontslag genomen wegens vertrok nit deze gemeente Voor de acte li er onderwys zyn te s Oraveubage geslaagd de dames J G de Mot en A W Groenendal alhier Heden morgen werd ïn het hotel de Zalm aanbesteed het bouwen vau een brood en koekbakkerij met annexe woning voor de bb Gebr Derckaen Ingeschreven werd door W V Leeuwen te Rotterdam voor f 38950 en voor 35490 met weglating vsn art 49 betreffende minimum loon ea maximum arbeidstyd A Grendel en Co te Gouda voor f 8890 en voor f 36400 C J Koot te Gouda voor f 38790 eu voor f 36340 Th Hooft te Haastrecht voor f 37837 en voor f 35058 0 W den Hoed te Stolwykerslais voor I 37830 en voor f 34800 P A Burghout te Gouda voor f 37700 eo 8 pCt verlaging J J Duym te Gouda voor f 86880 en voor f 33880 J H de Wilde tti Gouda voor f 35986 en voor f 33300 C P W Deasing te Gouds voor f 33833 MU wfen het werk ia g ond Gisteren avond stond aan de Westhaven een jongmensch bet bee d te bewonderen dat suutt aan den voorgevel der R E Zuster school Naar het scheen was het jongmensch een kenner langen tgd toch bleef hy zijn beschouwing voortzetten en ging daatby telkens op grooter afstand van het voorwerp zyner bewondering staan Ongemerkt naderde by den waterkant nog een schrede achterwaarts en het kttustlievende jongmensch plompte iu de haven Sen paar booljea die ter redding aankwamen konden terogkeeren daar de drenke Itng zwemmende de boot van den Heer Pot had bereikt waar by door een der knechts aan den haak werd gepikt RECHTZAKEN In de zitting der Arrondisaemente Recbtbank te Rotterdam van Dinsdag stonden o a de volgende penonen tereebt ƒ S 40 jaar arbeider te Bleinrük had een wark van f 700 aangenometi lyn baai waaraohyDlyk Op dat bnitenkaosje moest gedronken worden In timelylt besohonken toestand verliet by savooda vanden 30 April de herberg in het dorp Hy waa echter volgens het verbaal zoo in de war dat by by ongeluk J W Tboen tegen het been en hel hoofd had gestooten met een alsluitpaal vau de deur die zoo wat 9 voet lang was Heel leuk merkte beklaagde op dat by metzoo n grooten paal onmogelyk geslagen konbebben zooals de aanklacht zeide vooral nietin bescbooken toestand Hy had den paal alleenmaar tnaschen de menigte gegooid met betgenoemde gevolg Ook de subst oflSc was van de meening dat bet bekl g bedoeliog niet waa geweest deu mishandelde te treffen wel echter een der omstanders Z E A eischte f 25 boete soba 10 dagen Toen de veldwachter D De Koning den beklaagde nit de vorige zaak wilde arresteeren zon hy daarin verhinderd zyn door P E 27 jaar arbeider te Zegwaart Deze had zich dan ook wegens wederspannigheid te verantwoorden Het O M requireerde 14 dagen gevangenisstraf By beschikking van gister is W A Claris in hechtenis beseholdigd van den brand geetiobt te hebben in den avond vao den 15en April iu bet huis van bewaring aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam buiten vervolging gesteld daar bem dit feit wegens de gebrekkige ontwikkeling en dnziekelyke toring zyuer verstaodelyke vermogens niet kan worden toe gerekend Vrydftgmorgen znl zyoe overbrenging plaats bebbeu naar het RgkskrankzinntgeDgesticbt te Medemblik VERSCHEIDENHEID Leiter de groote graaospecnlant in Amerika ia iu finanoieele moeilykbeden geraakt Geen wonder dat in de groote bladen eeoe neigiog valt te bespeuren om zich te ver kneukeien over dat bericbt Leiter toch ia de mau die de jongste groote oper tie ïn granen op het touw beeft gezet waardoor over heel de wereld bet brood danrder is geworden eu acbaarscbte van voedsel ontstaaa in du Vereenigde Staten Frankryk en Italië By wilda nóg ryker worden en dacht zooveel millioen te verdienen Zyo concurrent Armour eveneens speculant moest er onder De oude Leiter genoot in deo haudelBge et van zyn ouderoemenden zoon Maar bet zoontje kw m tenslotte van een slechte reis thuis Mea gelooft dat by niet alUen de gebeele winst op zyne Mei zaken in tarwe heeft verloren maar dat ook zyna vaders particnlier vermogen aangetast is Dit laatste Bcbynt Laiter zelf té he iben toegegeven evenals dat zyn vader bem voor iedere verdere speculatie iu den nieuwen oogst steua geweigerd heeft Hoe t sy by is ker oit geloopen t Dat uitloopenc beteekent een verlies vau vyf millioen dollars en het mooist is dat de concurrent Armour deu voorraad van Leiter hoeft opgekocht Men spreskt van 4j miüoen masr ook van tien milKoeo busbels De pryzen waren 60 75 cis lager dnn by er voor betaald bad Dezen val van den graansppxalaut melden we inderdaad met genoegen Moge bet waar blykeo dat er een gunstige invloed vao zal uitgaan op den toestand Het graan was schaarecb maar daarom was het dobbel slecht van de speculatie om den voorraad vast te houden en zoo nog booger prys te bedingen Nader meldt men omtrent de ramp te Biot Op twee kilometer van de Fransohs kost aan de Middellanldsche Zee niet ver vsn de Aotibes ligt op de belling van een beovelbet vredige dorp Biot een gemeente van 1500 zielen In kalme tevredenheid doorleefden de bewoners bun dagen eo de eene dag geleek volkomen op den andere de voorgaande week op de volgende bet eerste jaar op bet tweede Eu de oude inwoners stierven en werden vervangen door jonge burgers maar schokkende gebeurteuissen bleven verre totdat Maandagavond plotieling de stille rost werd gestoord door een geluid als van een kannnachot dat door de bergen rollend werd weerkaatst Het gebeele dorp liep nit en staarde met verlammenden schrik op een puinhoop waaruit geamoorde amartkreten opstegen Het duorde eenige tyd voordat de vredige dorpelingen tot het besef waren gekomen van wat er was geschied Het huis van de familie Pellegrio waar by gel enheid der commonie van en dochtertje vele vrienden aan een vroolyken di oh waren vereenigd was ingestort zooder dat ook maar het geriogste voorteeken zulk een ramp had doen voorzien In den val waren de beide belendende perceelen medegealeept Vap den eersten schrik bekomen gingen de dorpelingen aan bet oproimeo vau het puin waarby spoedig een detachement soldaten uit Autibea kwamen helpen De arbeid duurde deo gebeelen nacht en toen het werk gedaan was waren er 26 lijken te voorscbyn gebracht De kleine communiante was ook onder de doo den met twaalf vau baar vriendinnetjes die baar ler eer waren geooodigd op het feest De moeder van en der kinderen is krankzinnig geworden vsn droefbeid toen zy het lot van baar dochtertje vernam Vyf persouen zyn boewei gewond nog levend nit hot puin bevryd Het buis van de familie Pellegrin was zeer oud en niet meer iu hechten staat Do waterkiningin miss Lorline die in vele steden lan Miropa ia een aquarium voorstellingen beef gegeven is gestorven Haar eigenl§fcer naam was Sarah Elisabeth Swift Ze was in Boston geboren Zy kou zeer lang onder water blyveo zonder adem te soheppeu In hsar goeden tyd bad ze dan ook een inkomen van f 1200 per week Eens bezat zg een vermogen van 3 ton Maar zooals het vaak met specialiteiten c gaat ze is arm gestorven Niet minder dan 2000 voddenrapers vinden in de straten van New York werk grootendeets zyn het Italianeu die ds Ieren en Duitachera afgelost hebben die deze bezigheden vroeger verrichlen De waarde vau hetdoor ben byeeugegaarde afval wo dt op 1 800 000 gulden geschat Dq haodkirren lompeuhaudelaars zetten jwrlijks ten bedrage van 7 200 000 gulden om en de zoogenaamde tompenbandel der stad bedraagt de reusachtige som van 72 millioen gulden Een groot desbaodige in deze branche c schat het aantal lompenbandelaars der stad op 800 De bede joogsto prinsen van Koetei sullen de volgende maand een bezoek brengen aan ons land Gistermiddag heeft een Bogehchman Trodd geoaamd boiten het Doitscfae gezantachapsgebonw staande op graaf Areo Valley gezantscbapBiecretaris eeo revolverschot gelost De secretaris werd lichtgewond in den rog Daarop schoot Trodd op den politieagent die bem in hechtenis nam hy wil de beweegreden voor zyn daad niet opgeven Het verbruik van hout voor potlooden is verbazend groot Jaarlijks worden daartoe 880 H A cederbout waarvan oraatreeks 80Q H A alleen in Florida geveld Iu Beieren heeft men 26 poUoodeofabrieken in Neurenberg het grootste handelsmiddelpant voor potlooden in Europa telt men er 23 Deze fabrieken verschaffen werk aan 8 10 000 arbeiders en produceeren 4 300 000 potlooden zoovïel zwarte als gekleurde per week Een fabriek alleen heeft daar eeo wekelykscbe productie van meer dan een millioen potlooden Reizende muascbeo Da reizigers in de werk lieden treinen die tusschen de f oorstad NewBarret en de City vau Londen heen en weer rgdeo bobben sinds eenigeo tyd met verwoo deriog I aar twee mutacbeofamilifs gek ken die zich onderaan de wagens eeu neet gebouwd bebbeu De diertjes scbynen niet bevreead te wezen voor bet aanhoudend heen en weer ryden van den trein Lfiatat aakte de wageo waaroodar bun nestje hing as reis naar Skegness en terug Doch de musscben hebben hun huis niet verlaten fttAK TBERICHT ÏSN Gouda 16 Juni 1808 Granen vr wel onveranderd Alleen Tatwe ia afirykeode kwalituU moest lager worden afgegeven Tarwe Jarige Zeeuws ƒ 10 26 a ƒ 11 Nieuwe dito a Mindere dito tf 50 ü ƒ lft Afirijkende 8 B0 tl ƒ 9 Polder a ƒ 9 75 h Rogge 6 35 ï S 6 60 Polder f f buitenlandse be per 70 kilogram ƒ i Gerst Winter ƒ a ƒ Zomer i Chevallier 6 60 a 6 50 Haver per heet 3 90 a 4 50 per 100 kilo fl S5 B S 75 Hennepzaad lalaadBob 6 a ƒ 8 60 Buitenlandsche ƒ 6 60 a e Ï6 Kanariezaad 6 il ƒ 7 8B Karweizaad ƒ a f per 80 Kilo Koolzaad nieu a ƒ Erwten Kookerwten ƒ O a O Niet kokende ƒ 6 50 a 6 75 Buitenlandsohe roererwteu per 80 Kilo ƒ 6 25 6 40 Boonen Bruice boonen ƒ 9 a 9 50 Witte booneu tl f Duivenboonea è Paardenboouen a ƒ Mais per 100 Kilo Bonte AmerikaaDSohe 4 S6 i 4 50 CiDqnaatiue 5 75 a 6 OdesBB B a B 60 Inlandache mesting ƒ i T£EUi BKT Melkvee goode snnToer handel eu prijt n matig Vette varkens goede aanvoer handel matig 15 a 18 ot per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrywel 17 18 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel stug 0 80 a ƒ 1 80 per week Vette achapen goede aanvoer handel fiauw 17 i 25 Zuig Lammeren goede aaavoer handel atug 7 a 11 KucBtere kalveren goede aaavoer handel flauw 6 8 Fokkalveren 9 ƒ 18 Graskalveren aanvoer handel Aangevoerd 231 partijen Itaaa Handel matig Ie nual 6 a 17 2e qual 1 i f 28 Zwaardere ƒ 28 a ƒ NoordUoUanduhe a Bbter goede aanroer handel vlug Ooeboter ƒ 1 06 a 1 20 Weiboter ƒ Ofii k 0 95 pnKUo Burgerlijke Stand GRBOEKN 13 Juni Adri n Anthonii oodere E Grendel en M Aviok 15 M ria Klizabetfa oadera O Kramp n M BrHpennini OVERLEDEN 14 Juni P Lekkerkerk 2 m S GEHUWD 15 Joni P G de Jug w J Vreedenborg C J vao Waai an J H Zwaaoeveld Beenwljk GEBOREN Eliaabeth Neeltje oaden A van Spengen en A de Koning Jan oden E HoDgeteeD en K Kraan NIEUWE ZBNDÏNG met eODD bekroonde DEËNSCHE Glacé landschoeiieii voor DAMES en HEEREN A vau OS Az r Md Taüleai Kleiweg E 73 73a GODDA Telephoon Mo 31 Beurs van Imslerdain otkrs 15 JUNI I Vikn NiBKliND Cert Ned W S 2i 88 dito dito dito 3 93 dito dito dito 3 U71 HoNOi üU Geu II 1811 38 2 101 iTxLlI Inaohrgving 186281 5 86 OoBTENH Obl in papier 1868 6 8ft 17 dito in zilver 1868 6 84 FoaTUQAL 01 1 mot coupon 8 dito ticket 8 17 36 llmuND Obl Biunenl 1891 t 887 dito QecOns 1880 4 l dito bij üoths 1889 4 98 dito bij Hob 1889 90 4 7 iidito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 131 SpiwK Perpet ohuld 1881 4 35 Tuiicilj Qepr Coav leen 1890 4 74 Go leeuing saria D 81 Oec leening ser e G 26 Zoid Af Bep obl 1892 5 1041 Mexico Obl Buit ach 1880 6 96 Vkmekuiu Obl 4oiibep 1881 3E AvBTRaoAH Obligatien 1895 3 lOoi KomiiDiK Sted leeu 1894 3 100 NlD N Afr Handeli aand 4 Arendab Tab Mlj Certiaoaten 663 BeliMaatsobappg dito 489 Am Hypotbeekb pandbr 4 100 bult Hg derVoHtanl aand 42 Gr Hypotbeekb pandbr 31 101 Noderlanduhe bank aand 198 Nad Handelmaatsob dito 5 69 Vb 67 160 98 7 7 1001 4 109 100 14 la7 12Vi 103 66 102 nv 111 lis 136 N W II Pao Hyp b pandbr 8 66 Bott Hypotbeekb pandbr 8 i 99 Utr Hypotbeekb dito S 98 OosTlNii Ooit Hoog bank aand 128 V Bmi Hypotbeekbank pandb 4 108 Ahesiia Equi hypotb pandb 6 86 Maiw L O Pr Uen eert 80 NiD HoU IJ 8poor Mg aand 118 Mij tot Expl V St Spw aand 118 Ned lud Spoorwegm aand I 208 Ned Zuid Afr Spm aand 6 217 dito dito dito 1891 dito 6 iTiLiü Spoorwl 1887 89 A B0M 3 Kuid lul Spit mij A H obl 8 Pol n Warecbau Weenen aand Btisr Gr Rma 3pw Mt obl 4 Baltiacbe dito aand ï aatowa dito aand 5 Iwaag Dombr dito aand 5 Kursk Cb Axov Sp kap opl 4 14 dito dito oblig 4 Ambuika Cent Pao Sp Mij obi 6 Cbic k North W pr 0 v aand 19 dito dito Win St Peter obl 7 Oen ver k Bio Gr Spm oert v a IlUeois Central obl in goud 4 Louisv NashviUi Cort v aand Mfliiro N Spw M Ie hyp o 6 MiBs Kaniaa v 4pCt pret aand N ïork Outas o Weit aand dito Penn Obio obhg 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Paul Uinn Il Uanit obl 7 Un Pao Hoof lün ob ig 6 dito dito Line Col Ie byp O t SOI V 178 1977 1061 106 Ion 100 116 1181 Canada Can Soutb Cbert v aanil l Vin C Ballw Na Ic b d 0 0 Amsterd Omnibus K aand Botterd Tramwe Biaata HaDd Nrd Stad Amsterdam aand 3 Btad Bolterdam aand 3 BaLQIE Stad Antwerpen 1887 2 Slad Brussel 1886 2 HoNo TheisB Eegullr GoBelsob 4 OosTENE Staatsleenig 1800 5 K K Oost B Cr l880 8 Spahji Stad Madrid 3 1868 98 NlD Ver B z Avb 8po l oert IU ADVERTENTIEN Getrouwd Dr J PHINCK BH PENNA VA DKR WISSEL die ook natnena vrederzgdscbe B smilie dank Keggen voor de ondervonden beUngfltdling J Hoorn Amiterdamt 16 Ju 98