Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1898

37ste Jaargang Zaterdag 18 Juni 1898 No 7608 Hoofdkiesdistrict GOUDA Door onderstaande Kiesvereenig ing en zijn gesteld tot Gandidaten voor het Lidmaatschap van de Provinciale Slaten waarvan de stemming bepaald is op VRIJDÜG 17 JUll 1808 de Heeren BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Rrimpen Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden aftredende leden welke den Kiezers met den meesten aandrang worden aanbevolen at êt mSuraau is geopenó van s morgens S tot smióóags 5 uur ÖOllDSeHl COlRAfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ft k Jf Telefoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s S ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uiteondering van Zon en Feestdagen WB H M regels a 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per lli i berekend post ƒ 1 70 Jk ë mS plaatsruimte r g 2 yV Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren tegen den prijs van f 1 25 binnen en 1 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco Kitsvereeniging Burgerplichtt te Gouda J M NOOTHOVEN VAN GOOR VoorzUter D ROUTER Secretarü H J NEDERHORST PenningmeMter H KNDTTEL Dr A VAN IJSENDIJK C M DE JONG P J BELLAART Haa9trecJtUche Kietvereeniging € te Haastrecht C J M KROON Voorzitter J BROCWER DE KONING Pemingmmler B E BOER JOHs LEEUWENHOEK R VAN DIJK Stein A DE JAGER Vlist W DOGTEBOM D RENEMAN P O MULLER Secretarie De Toortitter van dwa yeoaat en de Kamer lioobet D DeachaDel z d door dec Franaohea Freflideot geraadpleegd men zegt dat beiden de formatie aanrieden van een kabinet vao verzoeniDg en bevredigingc steanende op een republikeinacbe meerderbeid recfaterxgde eo socialiitea dna aitgealoten welke dan ongevser 40 stemmen zon kunnen bsdragen Het miniaterie Méline beeft twee jaieu en bgaa twee maandi n bestaan langer dan d oig kabinet onder de derde Repa bliek acbt dagen langer dan bet tweede miaiBterie Ferry Bet trad den 18den April 1896 in de plaata v n het radicale kabinet Bourgeois Üet voornaamnaamite wat Frankryk onder bet ministerie mskioR van bet Fransch ïtoflaiach verbond da saakDreytuB en na paa de Niger conveotie Wat bet protectioniame betreft Méline a na tm is daaraan vaügeklonken maar zonder Méline aal Fraokryk te dien aanzien nel niet van koera veranderen £ r gaan vele fltemmen op voor bei bebond van Banotanx ala minister van buiteolandscbe zaken Het proces Zola Bet booger beroep van Zola is door htt Hof Tan Gasiatie op alle punten verworpen Het Hof van Aaaiaea te VerBaitles is das bevoegd verklaard om over de aanklacbt van dan kr gsraad recbi te epiekeo Gisteren hebben in Doitscblaad de verkiezingen Toor den ryksdag plaats gebad Ën eergisteren was het tien jaar geleden dtt keizer Wiibelifl II den troon beklom Natnorlyk herdachten verschillende bladen deze gebenrtenis en brachten u ia hun artikelen de belaogryke regeeriogs daden in berinnering Dit ia zegt de tindép c een gpmakkclgke manier om conservatieve propaganda te ma Maar later wordt bet natuurlijk koud en donker ei ledig En hel slot dor geschiedenis is dat men zelf ook somber wordt en ledig en vergeet en niet begrijpt Men begint met niet te begrypen hoe men beminnen en eindigt met niet te begrijpen boe men leven kan Litwinof zag Volagin aan en het kwam hem voor dat hy nog nooit een verlntoner ongelukkiger menach gezien had Ditmaal wsb hij niet verlogen en verzveeg liets de oogen neergeslagen en bleek en het hoofd op de borst gezonken zat hij onbeweefclijk en lachte droefgeestig Litwinof had medelijden met dien armen ongïfIukki fea goeden zonderling Irina Pawlowna zeide hij halfluid sprak mji onder anderen van een lieve vriendin die als ik my niet bedrieg Belibi of Dolahi heette Potugin richtte zijn ooften droevig op Litwinof Ah mompelde hij dof sprak zy van haar nu en wat verder OverigeDS teide hy terwyl hy gemaakt geeuwde f moet ik my naar buis spoeden t is etenstijd Vaarwel Hij sprong op van do bank en verwijderde zioh snel nog voordat Litwinof io staat was oon woord te uiten Diens medelijden maakte nu plaats voor ergernis over zich zelf Hy haatte alle ruwheid a a de pest en terwijl hij Potugin slecbta zijne doelae ming had willen betuigen scheen het hem toe dat hy eene ruwe toespeling gemaakt had Heimelijk ontevreden over zich zelf keerde hy naar het hotel teruK Vergiftigd tot in het bloed docht hy eenigen tijd daarna en trotsoh zeer trotsch I Die vrouw die bijkans op de knieën voor my Ugt zij zon trotsch zijn trotsoh n niet maar igoQainDig V De Heer en Mevr BOEKMEIJEKBiKOLBTKK geren kennis ran de geboorte eenerDochter Omda 15 Jnni ONZICHTBAEEÜ HEEREN en DAMES FRDIEEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere BAARWEREËN mnntennit door SOUBDE AFWEEKING bg H P VAN WIJNGAARDEN Cotffeur Kleiweg Gouda DelftscheSlaoIie Gedeponeerd i rrirwiiHiiiiindiihOiitbh nl Handelsmer k W Catue Defft Te Gouda TE HUUR gevraagd EEN COJMEOHTABEL BOVENHUIS op netten stand b t Bleekerssingel hoek Turfmarkt Kleflweg of netste gedeelte v d Markt Br fr met pr sopgare onder Nr 388 aan Firma W J tah HOOGSTRATEN Piet Heinetraat 39 fHagi Zenuw en Haaglijders wordt Bit overtuiging als een werkelgke fanlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zattbom nel KftOKHifiSFEESfT Aangeboden een GROOTE PARJIJ Fp DEÏfMN EOEN ook genegen in kleine Partijen te rerkoopen Adres G MEIJEB AMERONGEN Zaterdags 18 Juni WOEDT D IJZERWINKEL TAK JAN ROND thans LANGE GROENENDAAL verplaat§t Korte Qroenendaal 1199 200 3de en 4de huis vanaf de MARKT A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leeeren van hett Zeeiiwsch Tarwebrood a 14 Cent per U Kiesvereeniging Surgerpticht te Krimpen a d Leh en Oinetreken M BOOGAERDT Bz Krimpen a d Lek Wn Vz K VAN DEN BERG Penmngm 8 MAN IN T VELD Lekkerkerk C J GORTER Ouderkerk a d IJsel J HOEFLAKE Krimpen a d IJsel Secretaris Kiesvereeniging Lekkerkerk t te Lekkerkerk Dr L A VAN LANGEBAAD Voorzüter S KAKEBEEKE Secretarie A B SWETS Penningmeeêter H DE JONG Mz H DE VOS Kiesvereeniging AmmerstoU te Ammeretol ADR KOK Hz Voorzitter A STUURMAN Jz Secretarie A ZANEN Hz Penningmeester J TE HENNIPPE HERM DE JONG Pz De Liberale Kiesvereeniging BurgerplicM voor KRIMPEN a d LEK en Omstreken heeft voor de a s periodieke verkieiiiig van drie Leden van de PROVINCIALE STATEN voor Zuid Holland met algemeene stemmen candidaat gesteld de aftredende Leden de Heeren Mr D N BROUWER P VAN DER HOOG en A KNIJFF Hz en noodigt de Kiezers in het district Gouda dringend uit de herkiezing dezer drie mannen van beproefde bekwaamheid zooveel mogelijk te helpen bevorderen Het Begtuar M BOOGA ERDT BBRNZ Lo Voorzitter 1 K VAN DEN BERG Penningmeester ƒ P S MAN IN T VELD Lekkerktrk Dr C J GORTER Ouderkerk a d IJsel J HOEFLAKE Secretaris Krimpen aid IJsel Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER G OUDA LEVERT EOFLATTP AIIGEITRA7EN EN LUSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Goneurreerende prijzen toriawater ui f de VictoriaiBron te Oberlahnsfein by ns Tafeldrank Vanh£ oninklykef uisclerXederIanden Kieevereemging tSchoonhmen en Omitrekent te Scltoonhoven Voorzitter M J C VAN WEEL Secretarie R VAN CALCAR Penningmeester C L VINCK E C A J CRISTAN Kietvereeniging Oudewater te Oudevsaltr A C VAN AEL8T VoarzOUr H ANKER J W DE BROUN A VAN AELST Penningmeester M J J NIELSEN Secretaris Wnt n la beate hwilviac ti eii ltok RheninsllBk Lga3 Zptjiuii kortom Anker PalR Expeller Bi laid Wal ismitket Be p K iMtawMulaBteKaB r Anbrf aln Expdler PiV M cent 75 OMit 1 fl 2i de tmL Teorlüniln b meeate i potkeke en ba F Ai iokti r t Os t RiitlenUni Kietvereeniging BurgerpKehb te Vloerden J A P LEVENKAMP VoorzitUr Mr F W TER SPILL Secretaris M S NIEKERK PenmngmeeMer C MIJNLIBPF BarwouUwaarder Te GOUDA bj C LOGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 19B Openljaar Onderwijs Toelating van Leerlingeo p de Burger scholen De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de InschrUviog van LeerltDgen wier plaatsing men na bet eindigen dar zomervacanlie in 1898 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAO den 28n JUNI 1898 des namiddags ten vgf uur De Commissie vestigt da aandacht dat het schoolgeld op de 2e Burgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlaagd tot dertig gulden sjaars Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Comminie De Secretarie J H VAN DEB VOORT Gouda 10 Juni 1898 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoBera der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARING HoUandsche nil ve met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de venchrikkelgke gevolgen van deze ondeu Igdt moet bat leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Lnpiig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegehi es in elku boekhandel in Holland ürak an A BRINKMAN Z Gouda ken Doch orerigeos kan men niet outkenoen dat bet tiental regeeringi jareo voor Dnitschland gelokkig is geweest Niet zonder eenige vrees zag Europa den jongen en onervareti forat aan de regeering komen Maar bg toonde sicb wijzer en bezadigder dan men bad dnrven hopen Zgn vlammend woord meer lyriacb dan pjlitiek moge al eens de bezorgdheid der onde diplomaten hebben opgewekt den vrede heeft by nimmer in gevaar gebracht BultenlaDdsch Over lcht Voor zoover blijkt nit de telegrammen vau de Lokalenseiger hebben i e verkiezingen voor den rgkadag verscheidene merkwaardige resultaten opgeleverd De socialisten hebben bun hoop gebeel Berlgn te veroveren niet verwexeniykt Zy hebben slecbta twee districten gehouden en komen lo vier andere in herstemming met vrgzianigen Daarentegen hebben de aocialiateo afgezien van Straatabtirg dat zg verloren byna alle districten die zg in de provincies bezaten gehotideD en bovendien Lübeck Stuttgart en Dread en Al stad t veroverd De Boti eemieten wier stemmenaantal in Beriyn sterk is afgenomen verloren allebei bnn mandaten in Dresden Over den uitslag van de verkiezingen ten platte lande is nog weinig bekeurd De oonservatieven verloren Uo toek en Kassei Voor zoover op het oogenbhk te zien is heeft er eene kleine verschaiviog ten gunste van nlle Dariiiau van de liQkflra ii4a QlaAtji trehad JUf atemmeDaantal ven de socialisten is te erlgn echter afgenomen n de ïtaliaansche Kamer gehouden zitting kondigde de president aan dat by ten gevolge der onlangs voorgevallen jebeurtenissen aan vragen om vervolging ontvangen oeeft tegen acht afgevaardigden De miDister preaident Di Undioi deelde de gewgzigde samenatelliog van het Kabinet mede en diende daarna om de handhaving der orde Ie verzekeren eeo wetsontwerp in waarib wetteIgke goedkeuring wordt gevraagd van de afkondiging van den staat van bele de wederinvoering der gedwongen verblijfplaatsen bet verbod tot wederoprichtiog van ontbonden vereenigingen uitstel tot 1899 van departïeele administratieve verkieitogen de volmacht voor de regeering tot onder de wapens roepao van soldaten die deol uitmaken van bet Bpoorwegpersonoel en dat der posteryen en telegraphie Vervolgens diende Di Radini een ontwerp in Op de vervolging van dagbladen een ontwerp op het recht van vereeniging en een ontwerp tot opheffing van het octrooi Hy vraagt voor het onderzoek dezer ontwerpen de benoeming ceni r oommisflie van Legen FEVILLETOJX Het Leven te Baden Sen SmsitoAe Roman 88 Zij mist niet alle gosde eigenaehappau zij ïs zeer goedhartig dat wil zeggen vrijgevig dat wd zoggen uj geeft aan anderen wat tij zelf in t geheel niet gehraiken kan maar gij zult haar zelf wel het best kennen r Het is tien jaar geleden dat ik Irïna Fawlowna kende sedert dien tyd fis haar karakter ia geen opzicht veranderd Grigori Miohailowitoh 1 In t algemeen ondergaat het karakter van den menach geene verandering z oals bij in da wieg was zoo cnat hij ook in t graf Of miatohien hier boog Potugin nog meer voorover vmtsHihiaD zyt gÜ bevreesd voor haren invloed F Toch is het eeo ydele poging om ons tegen dat juk te verzetten Litwinof lachte gedwongen nMeeat gy dat inderdaad F Het is ve eefs De man ia zwak de vrouw aterk hst toeval alvermogend Zich te verzoenen met het klearlooze leven en zich lelven geheel te vergeten ia onmogelijk a hier ii allea vereeoigtl wat een man oaa het wankelen zen kannen braBgen achoonhaid en ieederheid warmte en licht aan tegenatand va t nanwelijka te denken Men loopt naat haar toe even als eea kind naar t jne bonne lljdeo door den voorzitter der Kami r aan te pyteo Di Rodini vraagt goedkearïng eener voorloopige begrooting voor zes maanden en onoiddellyke bespreking vao den algemeenen politieken toesiand De door hem ingediende wetsontwerpen zgn naftr aen commissie vertonden en de beapreMog begonnen over de raededttelingen van de rtfgeering Sooaino en Baoelti voeren het woord ter bestrydiog van de ataa konde van het Kabinet Hedec voortzetting der disonssie Verspreide Berichten i Spanje en de Vereenigde Staten Maarschalk Blanco is door de Spaansche Hgeeriog gemaehtigd de krygsgevaogenen van de Merrimac oit te wisseleo De paketboot Pentllos komende van Cuba j ft de blokkade geforceerd eo is te Coroor liengekomen De Spaansche mini tar van buiteolandsche tuSkta beeft CarrariZa en Dobo c bevolen Canada tè verlaten om een eind te maken aan de pro JM ten die hon verblijf aldaar heeft uitgelokt In de Spaansche Kimer zegt de minister nn oorlog in antwoord op een vraag dat J ntiago de Ouba niet meer in telegrafiache dus niet te verwonderen is oat geen antwoord is ontvangen op de vraag of het waar is dat de Amerikanen geland zyq Zoodra de regeeriog te dezer zake b icht zal hebben ontvangen tal zy het openbaar maken Een generaal zegt dat de AmerikaaoBche berichten omtrent de landing by Guantanamo zeer bevredigend voor de Spanjaarden zyo De Spaauscba Kamer neemt het voorstel van de republikeinen aan waarby de regeering verzocht wordt voor de sluiting van de loopeude wetgevende periode een wetsontwerp nopens den dienstplicht in te dienen Het Buis van Afgevaardigden te Washington heeft het voorstel tot lolyving vao Hawaii met 209 tegen 91 teramen aangenomen Het Eveoiog Journal heeft een telegram uit Gnnntanamo ontvaogeu meldende dat een Amerikaansche patronille in hot kamp teruggekeerd 18 met 18 kryiisgevangen Spanjaarden waaronder een officier beuevens een honderdtal Mausergeweren en 10 000 patronen De Amerikanen vertellen dat zy verscheiden gevechten tegen de Spanjaarden geleverd hebben dezen krf en 100 dooden en 260 gewonden De correspondent vin de Post te Washington acht bet mngelyk dat een nieuwe oproeping Litwinof beproefde Irina s beoltoniB uit zyne gedachten te verbannen doch het gelukte hem niet Daarom bod hy ook niet aan zijne verloofde gedacht hij voelde bet duldelyk er wn heden geen ruimte roor baar in zijn ontsteld gemopd Hy besloot mot bedaardheid do ontknooping van doze ff3oudorlinge geschiedenis nf te waohten dio ontknooping kon niet lang meor uitblijven on Litwinof twijfelde mot in t minst of zij zou op eenvoudige on natuurlyke wyze plaats grypen Tioo dacht hij terwyl ondertuaachen Irina s beeld hem onophoiitlolijk omzweefde en niet alleen haar boeld maar Ofk hare woorden hare zoete vleiende overredende woorden klonken daartusschen on hielden zijoo zinnon omstrikt De bediende bracht hem een bneQs liet was van haar aan wie hij onophoudelijk dacht van Irina en luidde Indien gy boden avond niets te doen hebt breng my dan een bozosk ik zal niet alleen zyn gy vindt gezelschap bij my en kunt zoo doende onze conversatie loeren kennen Ik wensohto a aan den geheelen kring voor te stellen hy zal zich heden in zijn volaten glans vertoonou Gy moet toch eindetyk de atmosfeer waarin ik mij beweeg zelf eens inademen Kom dan ik zal my verheugen u weder te zien en beloof n dat gij u niet vervelen zult Geef my het bowya dat ons onderhoud van heden alle miaventand tuasohen ons voor altyd onmogelyk heeft gemaakt Uwe to enegeae Irina Litwinof trok zyn rok aan dood een witten das om en ging toen naar Iriaa Dat alles beteekent vao 100 000 man gedaan wordt voor deu veldtocht op Cuba in het najaar Bet reserve eskader heeft Cadiz met onbekende bestemming verloten De minister van marine znl het smaldeel in volle zee verlaten na zyne instmctiei gegeven te hebben Volgens een dépêche aan de Liberal nit Manila zyn de opstandelingen onder Agnioaldo den 5den dezer de Zapots ririer overgetiokken en rokten zy met een groote krygimacht op Lis Pinas en Paranaqne aan dit lezen we voor h t biykbaar verminkte Laranagac waarvan zij zich na een beldbaftige verdediging door de Spaojaarden hebben meester gemaakt Da Spanjaarden Irokkea terug uithoofde van de numerieke ov rmaobt van den vyand Voortdurend hebben scbermutaelingeo plaati Gebrek aan levensmiddelen dwong de Hpaojanrdeo verder terug te trekken zy vochten echter met heldenmoed Kerken en kloosters zyu in gaithuizea beriohapen en vol met gekwetaten De aartibiaacbop heeft zich ingeacheept om den haat van de opstindelingen te bedaren De Jezuïeten hebben de wyk genomen naar de provincie Bataogaa en de monniken naar de provincie Lagone Men gelooft dat Maoila ten laaute zal oapitaleeren De Amerikanen zullen dan komen om de wettigheid van de bezetting te verzekeren Een lid van de regeering zegt dat er gaea kyk op is dat de Araerikaantcbe vloot Cadix De verdedigingswerken van Caimamera eyo vernield door de Texas Marblebead en Yankee De oorlogaiohepen openden om twee uar gittermiddag bet vuur de heachietiog duurde negebtig minuteü Da vernielde verdedigingswerken waren een steeneo fort en aarden Br chanaiagen Volgens een gevocht van IIo Ilo heeft men Amerikaansche tranaportschepen uit San Francisco den 9en dezer llo llo zien paaaeeren De stoomboot Kwonghol ia gisteren mat leveoamiddelen naar Manila vertrokken Voigeoa een telegram nit Madrd aan de Temps beeft de Spaansche Bank er m toegestemd een geldvoorraad van 28 millioea peseta s ter beschikking van de regeering te stellen tot bestryding van de oorlogskosten Naar luid van een telegram uit Kingston Jamaica dat de Evening Telegram openbaar maakt hebben tal van Spaanaobe aohepen verganoing gekregen om zich van Ëogeiscba papieren in voorzien teneinde lading in te nemen voor Cuba met name voor Batabano Het departement van oorlog te Washington bespoedigt de toebereidselen voor een groote samentrekking van troepeo te Fernandia Florida weinig dacht Litwinof bij zich zelf toen liy langzaam voortliep om die menachon eens op te nemen wanrom mot V t Is in elk gevat interessant Kenigo dagen to voren wekten diezelfde meniohen oen ander gevoel in hom op dat van ergorn ie Hy verhaastte zijn stap oen weinig hy had zijn hoed diep in de oogon gedrukt en lachte gedwongen Toen hij hot cafu Webor voorbykwsm voor hetwelk ilambajof zat in gezalsohap van Woroshilof en Fitshalkin hoorde hij don eerste in vervoering uitroepen Zio daar fcant hy I Dat is een man zoo vast als een steen I Hij is een rots oen graniet 1 1 XV itwinof vond by Irma vee gezelschap In een hoek om de speeltafel zaten drie der generaals van de Plc nic de sombere de korzelige en de goedhartige Zij spoelden whist met een stille hand en ik weet geen gepaste uitdrukking om genoeg do deftighoid te kenschetsen waarmede zij de kaarten rondgaven de slagen opnamen klaveren of ruiten uitspeelden bet waren staatslieden van top tot teen Terwijl zy bet aan geringer soort van volk aux bourgeois overlieten de by het spal gebruikelijke aardigheden en spreekwijtou te gebruiken bepaalden zy zich zelfs tot het meest onvermijdelijke de sombere generaal veroorloofde zich eohter by eene pauze om aan zijn hart luchfrte geven door even te zuchten Ce salané aa do pique Ook onder devrouwelyka gasUn herkende Litwinof er eenige die aan de Picnio deelganumön hadden maar er waroa ook nog andere dames die hy oog niet gezien had iJF§réU nrvotgi