Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1898

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zoinerdlenst 1898 AangeviiDgen 1 Nel TUd vao Greenwicb OOtJDA ROTTX D Ht i ir Oand 8 7 i6 8 10 8 36 9 10 9 14 9 86 9 64 10 11 11 18 11 81 18 18 18 63 S ll 8 48 S 7 4 68 4 68 6 88 6 61 0 14 7 31 7 66 8 30 8 6 9 66 10 04 10 36 11 18 Maordreoht door 7 3S A 43 u s 1 6 6 II H t M H 8 08 f ff 10 11 V ir Nieu orkerk 7 3 8 49 11 86 1 7 6 18 f H II II 8 09 f K ff 10 18 ff ff Oapelle 7 46 8 66 U 48 1 14 S 19 8 16 ff ff H 10 86 ff ff KotterdiKi r 30 7 66 8 88 9 06 9 30 9 34 9 4310 13 10 30 11 88 61 18 33 1 8t 3 30 4 4 16 6 88 S IO 6 40 6 10 6 88 7 60 8 96 8 43 9 11 10 16 10 84 10 64 11 30 ftoneraim 4 46 6 68 6 16 6 61 7 86 7 S8 8 40 9 88 9 63 10 19 11 86 11 60 19 87 1 44 2 60 3 4i 4 06 4 4d 6 8E 6 86 6 17 7 86 9 37 10 10 OapeU 4 66 6 03 10 89 1 64 4 60 6 87 ff ff 9 47 Nieuwerkerk 6 04 6 11 10 36 8 01 f 4 67 ir 6 84 ff f 9 64 ff Uoordreoht 6 11 3 19 10 48 9 08 6 04 6 41 ff ff 10 01 ff ouda 6 17 a 86 e 88 7 10 7 46 8 11 9 47 10 13 10 49 11 84 19 08 19 47 8 14 1 09 4 06 4J4 6 10 6 45 6 66 4T 7 46 6 80 10 07 10 30 GOUDA DEN HAAOiln vim Oouda 7 80 8 30 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 11 18 11 16 18 66 8 14 3 46 4 49 4 63 6 86 6 64 6 11 34 7 68 S SS 8 64 10 lO S 11 10 ZereahuiuQ MoerkapeUa 7 48 3 48 11 30 1 8 6 7 n n n 84 ff 10 18 ff f Zoetermeer Zegwaard 7 68 6 61 U t K H 11 41 1 19 618 Hut 8 16 ff 10 81 ff ff Voorburg 8 07 os 11 66 1 88 6 38 II II H 8 89 ff 10 83 ff ff Haie 8 U 9 08 9 46 9 66 10 86 10 44 11 46 It 18 4R 1 4S 8 48 4 16 6 16 6 87 6 68 6 88 6 S 4 8 34 9 9 10 38 11 6 n 44 iHag 6 46 7 80 7 40 8 8S 4 10 11 11 87 11 36 18 88 1 36 8 4C 3 40 4 4 33 6 30 6 18 7 80 7 61 9 88 10 06 Voorbarg 6 53 10 17 1 41 4 89 6 18 f ff 9 34 ff Zoetemeer Zefrraard 6 6 I0 3 1 66 jr 4 63 If 6 80 r V 9 43 ff ZeTenhaixen Moerkapell e S 17 10 48 8 06 rr 6 04 iK e 8 g 9 69 ff Ooud 6Ji8 7 48 8 08 9 03 10 13 10 64 11 67 18 06 11 60 8 17 3 14 4 08 4 97 6 16 6 6 60 IA Sm 10 10 10 36 l O O U U i A M3TISKDAM 10 li Soada 6 9 8 14 18 10 7 U 1 80 7 11 8 86 10 17 10 11 10 34 i i w 8 01 9 06 10 86 18 48 6 00 6 37 8 40 lO OJ 11 97 10 41 Amat 0 8 8 80 9 88 10 60 103 6 16 8 66 10 18 11 i B o L D A l 1 R E U H l vii veru 6 84 7 19 7 63 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 19 10 19 68 8 80 3 17 4 38 6 80 6 47 6 06 6 66 S3 door ff ff 11 14 ff ff 8 37 687 ff ff 7 10 ff 8 10 ff ff 11 89 18 87 8 46 8 34 6 46 ff 6 94 7 18 8 43 10 86 7 04 7 48 8 83 8 66 9 39 10 61 11 46 ta l8 1 i 8 08 3 60 5 04 6 88 4 7 89 m 10 81 8 49 9 00 9 80 UI 16 10 38 11 38 19 08 1 37 3 08 3 88 3 66 4 48 6 36 6 S0 6 3 7 66 KiO 9 07 9 86 10 08 8 49 9 00 DM UI 16 10 38 11 38 18 08 1 37 3 08 3 9 3 66 4 43 6 36 6 30 6 36 7 66 60 9 07 9 86 10 08 9 16 10 38 ff 11 66 19 34 3 47 4 16 6 60 7 18 9 10 9 98 H ff 10 46 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff ff 9 36 n 9 86 9 68 10 6 11 10 18 11 i 0 MD 4 37 6 10 6 07 7 19 3 86 9 49 9 66 10 34 Vm e S 7 06 8 10 9 06 11 16 9 63 3 46 M 1 80 7 41 46 Lrni W 7 90 8 36 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 00 Douda 09 9 19 lo OV 1 61 l tt 4 47 6 49 7 40 1 49 11 10 waarheen 20 000 man znllso gezonden worden Deu toebereidselen staau in Terband met het vertrek van een expeditie n ar Porto Rico Men Terzakert dat Toor Gnba ea Porto Kico drie oorlogsballont zolten gebroikt nordeo Merino de Bpsanscbe onderstkatsaecretarii Tan bionenlatidsche zaken vitrklttart b t ioter▼ienw ▼ gebcel valscb dat dezer dagen door een Bolgiscbe krant ii openbaar gemaakt en waarin meo hem Het zef gen dr t de Spaansche regecriog den vrede verlangde Meriuo verklaart geen enkele verklariog aan een joaroaliet gedaan te bebben OOSTETIRIJ t H ONO ARIJE Ia eea dorp in Gallicië ia Zondag tgdens den dienst de blikaem in de kerk gealagoo Vyf perioneo werden teratood gedood 25 zwaar ea nog oogpveer 100 licbt gewond De kerktoren en eenige boiKeo o afgebrand Spahjb J Ëen brand heeft eergiateren hetmnsenmTan waiaenbeelden op het plein Foz ie Barceloaa vernield Niet ia overgebleven de Hchads bedraagt 80 000 peseUa President Mac Kin ley was een der eerste ilacbtofiern vsa dit antodafé Onnoodig bg te voegen dat tiier sgo beeld bedoeld is ËNQGLAND Een moonlaanalag beeft platta gehad op den DuitsobeD gezanticbapaBecretaris graef Arco Valley Deze werd door twee piatoolbogets Trg arnitig doch niet leven gevaarlek gewond De dader dte dadelyk werd gearreateerd is een lekere Todd een Bchoeomaker De doktoren hebben veraohgaBelea van waanzin by hem waargenomeo DUITSCHLAND Het hof van appèl te Weimar heeft de nitipraak bevestigd van de rechtbank te Weimar waarhü prinaei Von Bayn Wittsjenaiein i veroordeeld tot 300 mark boete wegens laster tegen haren zwager graaf Von KüDiDgamark Fbankrijk ïn den trein tasschen Marseille en Lyon is en moordaanslag gepleegd op eenjooge vroaw van 29 jaar Een man was de coupé eerite klasse waarin zy zich herond bionengekom n en bad tegenover haar plaats genomen Toen zg even opstond viel bg baar aaa en bracht haar acht meaatekeo toe Hg miate den tgd om haar te berooven en trachtte langa de looppltok van den in volle aart rgdenden trein te ontkomen maar reizigers bemvrkten hem en trokken aan de noodrem Later op den dag werdJïB door 8 d mei je akt H egj ticb Blgkbaar heeft bg de dame willen bfrooven maar hg zelf geeft een verhaal van het gebeurde waarin zg een andere dan de Igdeode rol peelt BINNENLAND TVTEEUE KAMEn Zitting van Donderdag 1 Joni Aan mr Patgn werd op voorstel dor haiabondelgke commiisie op zgn verzoek op de meest eervolle wgze oDtalag ter eeod als commiei griffier met dankbetuiging voor de meeat bewezen dlensteD waaraan de voorzitter ooder daverend anplaoa herinnerde bolde brengend tan zgn talenten en met den wenscb dat het hem in zijn nienwe werkkring moge welgaan 6 39 6 66 7 3 iouda Üudew Woaid Illraehl 6 80 6 36 6 43 6 08 Utreokl 6 86 6 33 7 4 S Woerdea 6 49 6 S3 8 06 Oade 8 14 Oonda 7 0 06 Bg het voortgezet debit over de nitgave van 44 milltoen voor den boaw ao een pantserschip protesteerde de beer Van der Z aag als anti militarist tegen de nattelooze nitgaaf Ut beatrgding van een niet bestaanden vijand Beter ware bft een vjisnd de armoede die hi t volksbestaan bedreigt t beftr den Toor den denkbeeldigen vgaod geeft men veel geld oit mnar ter bestrgiling an de werkeloosheid niets Doch al witds spr i sld geven voor de landirerdediging dan uiet voor het schip omdat de specialiteiten niet instaan voor de verkrgging van een goed oorlogsvaartoig Men be stelde de gelden tot nuttige doeleinden Moeten wy voor den vgand buigen dan beter dadelijk voor dan na den oorlog De Minister vin Marine zeide dat bg nog spoedig geld voor een tweede schip zal rrsgen en wees op het dringend noodige van het aangevraagde scbip ter verdediging van den vaderlandflchen bodem Het crediet voor dat schip werd aingenomen met 69 tegen 15 stemmen Tegen stemden de heeren De Ram Troyen De Bieb tratein Van Baaten Bateoburg Troelstra Merketbacb Van Kol Ketelaar Smits van Oyen Jansen Beidt Van der Zwaag Schapens Nolens en Smeenge Bg sopptetoire koloniale begrootiog ia door aanneming van een amendement der commiaaie van rapporteurs bealist dafcCor QSO aiosprakeIgk blgft voor het voofichot dat de kolonie ontvangt tot dekking van het tekort Qoedgekaard is de aanatelliog van een technisch ad jnnct ioapectenr voor den gevaoKeoisBrbeid waarbg de minister aankondigde da instelling eener commis iö van iudnatrieelen en werktiedeo voor een advies in zake de regeling van den gevangeniiarbeid zonder schade voor particolieren Bg het ontwerp tol voorziening in verdediging der noordzeeknst tiiascben Helder en de Hondsbosache zeeweringen dringt de beer Goorad aan op een spoedigeo aanvang der werkzaambeden wegens den ongunaiigeo toestand der zeewering De Kamer is tot nadere bgeenroepingniteengegaan In de jongste aflevering van Stammen f oorWaarheid en Vrede wijdt dr A W Bronsveld een gedeelte van zgn Kroniek c aan deaanneming door de Tweede Kamer van hetwitavoorstel tot afschaffing vao de plaatsvervanging bg de militie Bg vBrklaart te hopen dat daarvan het gevolg zal zgn dat een meisje dat zich met een militair vertoont metmeer geacht kan worden zich in de schattingvan bet pabliek te compromitteeren dat detoon door onderofficieren en korporaals tegeode Boldateo aangeslagen wat weUoegelgker znlworden dat beter toezicht op de spgsbereidingzal worden gehouden dat de jongelieden oitden burgereu uit den boogaren stand eenvoorbeeld zullen gHven van atiptbeid gehoorsaamhaid tn zadelgkheid Ën dan schrgft deheer Bronsveld verder wj j o zg kan om in leger en vloot den zedelgkeo en geestelgken welstand der dienende jongelingschap te bevorderen De onders vertroowen haar almede bet be te toe dat zg bebben Zoo b V het kerkgoan niet weer verplicht kunnen gemaakt worden Het heet nu vrg maar is het niet Daar zgn officieren die onder den kerktgd de rapporten van hun minderen in ontvangst nemen er is geen kerkparada meer laat men toonen dat men het bezoek van de godsdienstoefeningen opmerkt en op prgi stelt Met een konservatisme waarin liefde spreekt ataat ap bet Utrecbt4 Predihbenrtenbladc bg één beurt week aan week vermeldt Qarnizoenabenrt Helaas bét ia een memoriepost Het garnizoen te dezer stede is honderden sterk Wetna bet komt voor dat in e n garniioenabeort één of twee militairen versohgneo Soms is er niet ééo En toch zgn er velen die gaarne zonden komen indien het werd aangemoedigd De Mariniers gaan toch nog altgd en corpa ter kerke Waarom doen het ook onze laodstroepeo niet Ik zie niet in dat de gewetenavryheid er onder zou Igden miascbien wil eeu lid pnter Tweede Kamer deze zaak wel ppns ter spraWe brengen en wg vleien ons met de hoop dat de Regeering indien bet verlangen der natie zich openbaart in den geefit der notie zal handelen Pochtweien en afkoop van tienden Zooals men weet heeft de secretaris au Nederl Laodbouwcomité mr A Fort twee belangryke nota s gesteld een over bet parbtwezpn en een over afkonpbaarstelling van tienden Omtrent eerstgenoemd ondeiwerp komt de kandigo raportear tot de volgende couclasie a dat het pachtwezen zich langs hidtorïschenIgo ontwikkelde io die richting dat de pachtermeerdere zekerheid verkrggen in betgeot tvaohet verpachte goed te kanoen hlgven waardoorhet tot stand komen vau verbeteringen welkehier ait den aard der zaak oiterat zelden piastsvinden meer en meer regel wordt b dat de pachtcootracleo meer naar deneisch van den tegenwoordigen tgd worden ingericht en daarin o a bepalingen worden opge nomen omtrent het inroepen vaneen deskundigcollege pachtoommitaie al of niet wettelijksamengesteld ter bokoming of beslechtingvan eveotneel tosachen ve pacbter en pachterontstane verschillen c dat hg bespreking van mogelyke eogstverzekeringc door land en toinboawmaatscoappgea in de allereerHte plaata worde aangedrongen op bet veikrgge van eene vertroawbarestatistiek te dien opzichte om io taat te zgnte beoordeelen in boeverre het opriobteo vandergelgke verzekeringmeatscbappyeo tegenbetaling van niet te hoogen jaarlykachen omslag en gevestigd op gemeen schap pel gken grondslag kao worden aanbevolen Ën ten saoziea van de tienden concludeert zgn nota Als vaststaand mig worden beaoboowd dat de afkoopbaarstplling van de tienden dient vergemakkelykt te worden hetgeen o a z l plaats kunnen vinden a door wyiigmg van art 2 der wet van 1872 b voor confertie der tienden in afkoopbaregrondrenteu tzg vao staatawtge stelsel DeRaadt t zg door voorming van grondsyodicateo r door overlatiog atn het particolier initïstitif oprichting van maatacbappgen zooala de Nederlandsohe TieodMaatschappg üe Commissie voor Tieodreofat vergadert 24 Jaoi dea voormiddag die van het pachtwezen des namiddaga heiden op het burean van het Land bouw comité Gemengde Berichten Twee beruchte Scbiedammen bobben gisterochtend te halt elf ingebroken in de woniog van den Bonwmao Verkade ean de Hoogeboomen tna chea Schiedam en Delfahaven Nadat zg hadden iuKepakt wat van bon gading was werd ban aftocht door bet venster waargenomen door een buurman dia hen te paard vervolgde Terstond werd een der i brekers gearresteerd eventjes over éénen was ook do andere io handen van de politie Een der gewonde dames by het traoioogelnk te Sneek heeft tegen de Nederl Tramw My een vordering van schadevpr oeding ingesteld ven f 20 000 Da toestand der gewonden ia zeer bevredigend mej P wie een been gcimpnteerd is on het andere op drie plaatsao is gezet zat dit laatste waarBcbynlyk kunnen behouden N Gr Ct 10 34 10 64 S te Horn is gisternacht tengevolge an den Zondagavond bekomen messieek overleden Do jofltitie was gister ter plaatse Eenige brooddronken personen te Acbterveld gemeente Barneveld hebben aiob schuldig gemaakt aan erusltge mishandeling van eeo arme oade vronw die van haar verstand beroofd is Zelfs vroaweo moeten aan de mishandeling deelgenomen hebben Door de poUtio wordi een streng onderzoek iagesteld H M ds Kooingin Regentes heeft door de afdeelingen o Gravenhage Arnhem Utrecht es Amsterdam der vereeoiging Arbeid Adelt eo door de afdeelingen Amstardam en Leeawarden der vereenigiog TesiwUcbade eenaantal poppen laten kleeden io da eigenaardige lileederdrachtaa nit de verschillende streken van ons vaderland Znid Holland Noord Holland Noord Brabant Friesland zyo ertogenwoordigd Costaomsvan Sobeveniogen Walcheren Beveland Land van Axel Marken Bunschoten Spakenborg da Betawe Hiodeloopeo werden met de grootste naawkenrigheid vervaardigd ook het coatnum van een Amsterdamsoh weesmeisje en weesjongen De collectie mocht niet alleen in alle opzichten de hooge tevredenheid van Hare Majesteit wegdragen doch neemt aeoe eervolle plaats in op de poppen ten toon i telling van Hare Hoogheid de Vorstin Moeder van Wied te Bucharest zoowel de eigenaardige costuums als da nitmoatende uitvoering trekken zeer de aandacht De gebeele collectie werd door H M de Koningin Regentes ten geschenke gegeven aan H M de Koningin vau Roemenië By de verzameling poppen waren gevoegd verschillende geschilderde en gesneden menbelen eo boiaraad vervaardigd door den baetdhoawer Roosje te Hindeloopen De geheele inzending strekt de afdeelingen vaa bovengenoemde vereenigingen en den genoemden beeldhouwer tot eer en wordt met byzonderen lof genoemd De agonten van politie Van Beveren Lemet en Ket bebben gisterochtend op een bontwerf op de Veenkade in Deo Haag WiUem Boekweg gaarreateetd die door de Haagsche recbtbanic by verstek veroordeeld is tot 5 jaar gavangeniflstraf wegans diefstal van paarden oit een stal aan de Baeklaan en onder de gemeente Leiderdorp Boekweg untvtuobtte zooala meu zich berinneren zal eerst nit het arrestantenlokail te Loosduinen tater uit bet huis van bewaring te s Gravenhage Ook gisterochtend trachtte hg nog aan de agenten te ontkomen waarop dezen op hem vuurden dooh zonder hem te treffen Sedert lyoe ontvloohting wordt B verdacht van rgwielverduisteriog zoowel in Deo Haag ala te Amstardfim Men sohrgft oit Scbeveningen Met kracht wordt nog altgd gewerkt om het plan den ooden Scheveningacben weg bg de Kroomgafeesteo eleetriscb te verlichten ta verwezenl ken De kosten hiervan zyn begroot op 18 000 De machines voor het eteotriseh licht zullen worden geplaatst tegenover Promenade op de Stadhooderslaau De H IJ S M heaft voor bet werk gratis een locomotief ter beschikking geatetd de atoom za geleverd worden door twee Lava atoomtribunes etk vau 115 p k de verlichting lal geaobiedeo met cellaloid balloos die ten getale van drie duizend over den weg zalleo worden verdeeld Aan bet uiteinde vao den SoheveniDgseben weg ingang dorp zal O o Oad Hollandsche poort verrgzen vermoedelgk imitatie van bet Onde Poortje te Hoorn terwgl bg Promenade eao vierdub uele eereboog geplaatst zal worden De gemeente s Gravenhage stond een bgdrage toe van f5000 een gelyke bydraga is verleend door bet uitvoerend oommité oor de inbudigingafeeBteo en H H K K H H de Groothertogen van Saksen Weimar stelden daarvoor eeo som van f 1500 ter beschikking De commissie sn nitvoering bestaande nit da beeroD mr D van Booten A ran Hobokeo Ttn Boaaekaiakerke m 1 D Ra e Th Aio bebbea de iagezetaneD van SobeTeBiogen tbana ait eQoodigd aiob bg bet plao aaa te plaiteo an aigen Tetlicbtiag en Taraierio van geboowen af ta zien en door een flinke bgdrage de nitToariog er lan mogelgk ta maken Uit Looadainen wordt gemeld Bet gemeenlebeitnnr waikt hier oofca mogelgk tegen de rervuiliog vao Delflanda boeaemwater Ëerat de maatregel tegao de blaekera an na worden de toindera die groeoteaf val in bet water werpen met bekenring be dreigd Wak toch nog ronddrgft wordt door de gemeantereiniging opgevitcht en vorwgderd Door bet voordnrende spuiea achijot er veel viacb in de Weatlandache wateren te komen Oreral ziet men in tegenatelling met de laat te jaren langa de vaarten mannen bezig met banna kroisnetten en de vangst moet vrg goed zg Men achrijft van aergiateravond oit Utrecht aan da M B Ct Er naren heden ongeveer ïfOOO menachen vereenigd op het raaie landgoed Voordaan T n de familie Orothe Is Groenekom ter bewoning van het Chrietalgk nationaal zangerafaeat aldaar Van alle tgden waren reeda in den vroegen morgen met booten eo spoorwegen vereenigingen en groepen waarvan sommige met banieren aangekomen Sommigen hielden zich gernimen tgd in de stad op en beiocbten da merkwaardigheden maar de meenten trokken raeda spoedig met de centraalapoor naar bet faeattairein Daar deden verschillende sprekers ziob afwisselend booren jhr Vao Hogendorp ds Jonker ds Bootama en tot slot ds Groote Bet gezang met begeleiding van koraalmnziek klonk plechtig door bet heerlgk boscb en in talrgke schilderachtige grospen waar de vrooIgkheid soms wel eens op rumoerigbeid begon ta gelijken saten en wandelden de duizeoden om de plek waar de zangera geschaard atonden been De weg van de apoorweghalte waar alles in weerwil van de groote drokte tengevolge van de flinke maatregelen dar Maat cbappg zonder eenige ttoornia gini naar het feestterrein was bezaaid mat wandelaars en equipages terwgl aaa de kanten van den weg eo op bet land ereobillende uitspanniogaplaatsen den vermoeiden aen rustplaats aanboden Van welken aard die plaatsen waren blgkt wel het best nit een vreolamet door een bnnner gemaakt een vrg groot bord vaa gescbaafde planken aan een langen stok voor een boom oitatekend en daarop met potlood in groote letters geschra ven Mellek en Bier en Liemenaade en Suike laad en Siegara en Brootjies De firma Jan L O Kotting Co te Amsterdam heeft 100 000 inaiiines voor de a s feesten doen gereed maken die kosteloos htaobikbaar zgn voor weezen van alle gezindten Hoewel bet ofiioieela programma der Delftsche atndentenfeesten nog niet verschenen is valt toch reeds mede te doelen dat de feesten znllen aanvangen op Maandag 11 Juli alle rennisten vereenigen zicb op dien dag om 1 nor op de Stnden n societeit Pboeniz om van daar en oorpa te gaan naar de Foljteohoiscbe School waar zg door den senaat van het Delftsch Stndebtancorpa met eene walkomstrede zullen worden ontvangen Daarna vooratelling door den Senaat van het bestnnr der rennie commissie aan den directenr en do docenten der Poljtechoiscbe School Tegen 2 nar vertrekken de rennisten voorafgegaan door den senaat eo onder begeleiding van mnziek naar het Stadhnia waar het bestnar dor reunie commissie wordt voorgesteld aan den bargemeester van Delft waarna de stoet naar het feestterrein in den tuin van Stads Doelen trekt Op het feeatkerrain wordt een matinee mnaiciie gegeven en avonds om 6 nor bat renniedinsr Verder is er a avonds concert op de aooië tait Phoenix Dinsdag 12 Jali beeft de maskerade plaats Woensdag de aanbieding van het smeekschrift an Donderdag de bgeenkomst van oudsena toren in reatauraot Rojal in ds residentie Da feeeten dia varder gegeven worden znltan nader bekend gemaakt worden Het eerste foeat in ons land hetwelk zal plaats hebban tot viering der a s Inbntdiging van Bara Majesteit da Koningin zal wasrBohgnlgk zgn de vgfdaagsohe rénnie van 5 tot en met 9 Jnli a B te Loosduinen waar afgevaardigdea der Korpsen van Leger en Marine dienatdoende en rostende Scbnttergen Schorpachntters en Weerbaarheidavereeaigingen en Eorpaen zullen aamenkomen teneinde zich onderling te meten in bedrevenheid als schatters Van het leger zat aan dien wedstrgd die is itgaachrevan door de Vereeoiging van Nederlandaoha Scbarpachutters worden deelgenomen door bat Ragiaent Grenadiers an Jagen da acht overige Regimenten Infanterie de NormaalSch=etachool het Inetrnctie Bataljon de vi r Regimeotao Vesting artillerie eu hel Korps Pantsetfort Artilterie elk vertegenwoordigd door eeb detachement van 5 onderofficieren of mioderon onder bevel van een officier terwgl Z ëxo de Minister van Oorlog verder beeft bepaald dat daaraan ook door officieren van de korpsen der Infanterie zal knnnen worden deelgenomen voor zoover daartegen bg de betrokken oommandeerende officieren geene bedeokiog bestaaat Teo behoeve van den wedstigd werden door het Departamant van Oorlog beschikbaar gesteld 6000 patronen voor bet geweer M 75 UOOO voor het geweer M 71 en 1000 revolver patronen STADSNIEUWS GOUDA 17 Jnni 1898 UITSLAG DER VJ1 RKÏEZ1NG roor drie leden der Provinciale Staten io de onderkiesdistricten Gonda Gouda I Uitgebracht 610 stemmen Van OU waarde 5 Geldige stemmen 605 Uitgebracht waren op Mr D N BROUWER 373 stemmen P VAN DEE HOOa 328 A KNIJPF Hz 301 J VAN GALEN 292 0 BEUNT PJz 249 M C J YAN DEa WEIJDEN 227 Gouda II Uitgebracht 497 stemmen Van onwaarde 2 Geldige stemmen j 495 Uttgehricbt waren op J VAN GALEN 316 stemmen C BRUNT PJt 267 M C J VAN DBa WEIJDEN 253 Mr D N BROUWER 231 P VAN DIE HOOG 179 A KNIJFF Be 169 Gouda III Uitgebracht 419 stemoien Van ODwaarde 4 Geldige stemmen 415 Uitgebracht waren op J VAN GALEN 236 stemmen C BRUNT PJz 212 Mr D N BROUWER 209 M C J VAN DBE WEIJDEN 198 P VA DEtt HOOG 174 As KNUFF Hu 162 Den Tolledigen nitalag hopen wy hedenaTond per bulletin mede te deelen Gisteren avond is in het plantsoen by de Crabelhitraat door de politie een V jarig kind gevoaden hetwelk door de moeder die ait Doitschland herwaarts was gekomen en met dit kind niet tbaia dorst te komen daar was te Tondeliog gelegd De politie heeft de moeder per r wiel nagezet en opgeipoord Aan de aniversiteit te Leiden is gisteren het caodidaitsexamen in de rechten afgelegd door den heer H J F Heymao Resoltaat van bet bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondscbe WateileidingMaatscbappg Datam 14 Joni 1898 Ooriprong kraan kantoor Aantal teldagen 2 kiemeo per gram 30 verrloeieode kiemen 5 soorten 2 ziektekiemen gaene Opmerkingen zeer goed was ge Dr H J van t HOFF Keimpen A D Lbk Benoemd tot onderwgzor alhier de heer J van Arket te Maarseo BoDSGBAVB De Inbnldigiogsfeeaten alhier z n vastgesteld op Donderdag 15 Beptembe Ongeveer f1350 is reeda by eea ge bracht Het planten van een Wilbelmina hoom en het plaataen van een gzeren hek wordt door den borgeibeester bekostigd HAAa KECBT De rekening en verantwoording van den polder Groot Kenlevaart over 1897 bedragen de Ontv ngsten i 552 77 en de Uitgaven f 505 50 derhalve een itldo van f 47 26 De Begrootiog voor 1898 in ontvangst en uitgaaf f 535 52 de omslag voor 1898 bedraagt i 3 50 per Ëaotare De rekening en verantwoording van den polder Klein Kenlevaart over 1897 bedragen de ootvangalen f334 08 en de Uitgaven f 317 21 derhalve een saldo van 16 86 De BegTooting voor 1898 in onttangst 333 87 en in uitgaaf f332 45 derhalve een saldo VOD f 1 42 Os omslag over 1898 bedraagt f 3 88 per Hectare RECHTZAKEN Het Haagsche gerechtshof heeft bevestigd de vrijspraak van den heer V van M directenr der Delftsoho Distilleerdary Gist en Spiritaafabriek beklaagd van aflevering van gedistilleerd met het merk van de firma J De Kojper en Zn te Rotterdam ATJEH Ooze correspondent te Batavia leiut ons onder dagteekeoing vao gisteren Van Heutsz bereikte Tjot Moeroeog Toekoe Oemar nam de vlucht Daarna rukte Van Heotaz nsar Kema a waar hij de troepenmacht onder Willems ontmoette welke dgp vyaod io het tandsobapSama lodra opsocht maar daar geen oiitmoetingmet hem had Beide troepeoafdeeliuKen keerennaar Segli terug N R Ct De N R Ct voegt hierby De buitengewone suetbeid waarmede kolonel Van Heutsz bet geheel onbekende land heeft doorloopen heeft zeker veel toegebracht tot bet succes door hem behaald Aan zgn aanvoering onxer onvermoeide kranige Indische soldaten dankeu jj het licbt dat no in de Atjeb zaken gaat sohgnen on de goede kans dat eindelyk de oorlog op Noord Sumatra ten einde zsl worden gebracht Als de nog definitief te benoemen gouver nenr van Noord Somatra in staat wordt gesteld even krachtig te blgven optreden als no aan kolooel van Heutas mogolyk was ea in tyn beitoor even beleidvol ia als deze boofd officier als krygaman dan zal spoedig alle verzet de kop worden ingedrukt en eindelyk rast vrede en voorspoed het deel worden van de landen waar reeds sedert honderd jaren voor onze komst onafgebroken stryd woedde WIELERNIEVWS Twee berichten uit Amerika Bet eerste dat Zimmerman ernstig ongesteld is Gedorende een oitstapje naar Mexico is by aangetast door de z g Amerikaanscbe koorts Zgn toestand baarde eerst geen zorgen doch men scbynt zich de laatste dagen ongernst te maken Zimmerman was weer aan het oefenen voor den een of anderen wedt tryd Het tweede bericht betreft natnurlyk Micbegrs plaooen Dese maat geen jockeypetnienws maar de tyding dat Michael aan de Anaeriksanache regeering zyo diensten als militair wielryder aaogeboden heeft Hij zon hebben voorgesteld een brigade voor verkenningsdienateo samen te atellen en de regeering zoo ij n aanbod met beide banden hebben aange nomen I VERSCHEIDENHEID Eeo der weiojge Afrlkaansobe negers in ons Indisch leger Tobej gebeeten had reeds in Indië den weosch te kennen gegeven om de Konigin eens te zien Dezer dagen kon hy daartoe io lodië verlof bekomen en van Harderwyk kwam by Zaterdag te Baarn At heel vroeg was Toboy Zondagmorgen in de weer poetste zyn oniform op en spoedde zich naar SoQstdyk Daar was men waarachynlyk van de komst eo bet verlaogen van Tombey verwittigd want de adjudant jhr ran Saohtelen van de Haere wees Tobty eu zyo geleider den sergeant van Hardiaxveld een plaats aan binnen het bek waarlangs de Eoniogio zon pisseereo all HQ MM naar de kerk te Soest reden Het zwarte gelaat van den neger toekende vergenoegdheid toen de hofrytoigen voorkwamen Daar komt de Koningin aan en laat haar rytuig stapvoets ryden De Koningin die vermoedelyk bet verlangen kende groette hem lachende eu Tobey die een streng militaire houding bad saogeDomen ataarde bet rijtnig nog een oogeoblik na Wel had hg zich de Koningin anders voorgesteld zooals by dat in IndiS op een plaatje ge2ien had met een kroon op doch zoo vond hy de Koningin ook lief Vaa weggaan was geen sprake Nog eens wilde hy de Koningin zieo en toen dat gebeurd was wfts by tevreden Spoedig keert hy weer naar lodië terug en zal aldaar of misschien later in zyn vaderland in het zonnige Liberia veel t vertellen hebben van Holland en da lieve Koningin die Tobey soo vriendelyk groette De 20 jarigfl land bon werszoon A H te Oo terhoot had het ongeluk met zyn hand in bet scherp van een zeist te vallen waardoor deze nagenoeg geheel afgesneden werd K B o L A Hiwd E Foulard Zpe 60 Cts tot 3 9S per Meter Japansch Ohineeaoh eet in de nieuwste deesins en kleuren zoowel Zwarte Witte en gekleurde JHenaebergmifOe van 33 cts tot 14 5 per M Glad Goetroept Gemit Gewerkt Damast eet circa 240 rersche qaaliteiten en 2000 versch klenren dessinsect frileaNporf e reeMe tm hul S i ALBN per om gaande Dnbbel brieiport naar Zwitaetlaiid e Hmebenj s Zijde labriekeii K en KJol ZURICH NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DGËNSCBE Glacé landsclioeiieE Toor DAMES en HEBBEN A vw OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoan Mo 3Ê Beurs van Amsterdam Vikn Slotkrs 86 98 97 V 101 85 66 84V 4 7Vs 17 88 i m 98 97 13 86V SI i 74 81 6 104 96 S6 100 lOOV 64 663 489 100 48 101 198 146 66 99 98 188 108 86 80 118 H JUNI KlDaaii D Csrt Ned W S dito dito dito 3 dilo dilo dilo 3 UoNoia Obl Geuill 1811 88 8 lTAl li Insohr Ymg 1868 81 OolTSNl Obl in papier 1168 6 dito in zilrer 18118 PoïTUQAL O il met coupon 8 dito tiokfl RUïUND Obl Binneal 189t t dito OeooüB 1880 4 dito b Rolbs las 4 dito bu Hob 1889 SO 4 dito ia goud leen 1683 6 dito dito dito 1884 S SPAHJB Forpet lohutd 1881 4 TutKEij Oepr Coov lfen 18 0 74 Gen leeoing serie D i Geo ieeniug ser e C ZciD Ara Eep obl 189 6 i liFXKO Obl Buit Sob 1880 6 VlNPzUBLl Obl 4 onbep 1881 AviTBJiDUl Oblig tieu 1895 S 1 EoTTSBDiM Stad loou 1894 8 Nkd N Afr Hsndali nd Arendsb Tab Mu CertiHoaten DeliMiitwbBiipij dito Ari Hypotlieekb psodbr 4 Üult Mg der Vontenl Band s Of H potlipokb pandbr S b NederlBudsohe bsok aand Ned HandelmaBtach dito N W k Pao Hyp b pindbr Uott Hyiiotheekb paadir S i Utr Hypothoelb dilo 3 Ooffl SMii 0 st HoDg banltaalid i Busi Hypotheakbank pandb 4Vi Amsrika i ut hypotb pandb E 69 76 75 1007 108 100 1D7I 18 103 II 1 Maiw L G Fr Lien cert NlD Holl U Spoor Mij aand Mij totExpl T St Spw aand j lH i Ned lud Sioorwagm aand t 808 Nad Zuid Afr Bpm aaod 6 t7 dito liilo dito 1891 dilo S 100 j ITIUI 3poor l 1887 89 A Bobl 3 64 Zuid Ital Spamij A H obl 8 67 Poi N Warsohau Weenen aand I 160 Em Or Ruis 8pw M j obl 41 Baltiaobs dito aand Faüiowa dito aand 5 Iwang Pombr dito aaud S Kurak Ob Aiow Sp kap opl 4 dito dilo oblig 4 AHauiKA Cent Pao Sp Mij obl 61 Chic North W pr 0 v andJ ilito dito Win 8t l otor obl 7 Denver b Bio Gr Spm nert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiii b Nstk illi Corl aand 108 11 16 112 136 Meuro N Spw M Ie hyp o 6j I Mist K n n v 4pOt pret aaod N York Oiitas o Wait aand dito Penn Ohio obllg O Oregon Calif io byp in goud 6 St Paul Minn Ii Manit obl 7 Jn Fac Hoof lijn ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 SO V 178 197 1061 105 100 lOOV 116 118 116 Canaiia Can South ChartT aand Va C Ballw h Na Io h d c O Amsterd Omnibus Mg aand N D Stad Amsterdam aand 3 Stad Bo terdHm annd 8 BBlQIE Stad AntnerpOD 1887 a J Stad Brussel 1886 8 HoNO Theisa Bogullr Gneolsoh 4 Oo8TE a Staalsleonig 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver B ï Arb Spoel oort ADVERTENTIEN OirZICHTBABEI HEBREN an DAMES FRDIKEH TOPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWEBKEN munten nit doof SOLIEDE AFWERKING ba H p m mmmmi Coiffeur Kleiweg Oouda Wegens vertrek naar elders wordt te Utrecht aangeboden ter orername eene Zaak in UruldettteraicartutthmeTeuB het Mgentêchap van een Mieeenêtmrmehering an BegrafetHêfemd Brieven franco letter Z bg dan Boekh W M HBIJL ütriAt