Goudsche Courant, maandag 20 juni 1898

m 7609 Maandag 20 Juni J898 37ste Jaargang H H HM i9i MMpMM H S 9HH pH09M p MMa HM B rnmsm mum NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tof 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN DE STEDELIJKE HTPOTHEERBANL Geveêttgd ie t aBMrKXHMGB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eer$te hypothecair verband op ikti i n en lande rifeu Geeft 3i en 4 pandbrieven uit tegen den koers van 0S en f OOi in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de pandbrieven bg de Heoren M J OGIEK Co i Kassiers en Commissionnairs in Effecten voorde hypotheken by don Heer W J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVER FORTUYN Ma S JULES ENTHOVEN tOoedkoopste ea soliedst adres voor Vervoer van Inboedel Eoowel binnen als bniten de stad met gesloten w ns GRAVEST EIJN Oude Gouwe Alles wordt tegen Xransport schade verxekerd S C Patent H Stollen sits ickirl inBiilrlli nnöglltl Der grosse Brfolg BiTungêii hêt Anlaa n r loMeüentn werthlonen Nachahmungen M OTtfifl kaufe itaher unsera Jttet schobrfen H SttOt luir nn uat airact odt In wMmit EhêiiltandliMgM Il ëman uititrPUkêt wf MètMtêhêmiJ atÉigM tA SS rreialiêten mó Zeugini ae tnOa wKé ftmatj AAKBESTEBlI fi DIJKGRAAF en HËËMRADEN van den Polder BLOEMENDAAL bjj Gouda mllen den 23 JCTNI 1893 des Toormiddags ten elf ure aanbesteden in het Koffiehnis de Rombisc te Gunda Se onderhoudswerken van den Folder gedurende 1898 Inlichtingen te verkragen bjj den Archit ct BÜSGERSDIJE te Gouda RKOJilNGSFEESfT Aangeboden een GROOTK PARTIJ Eijn DENNEIGEOEN ook genegen in kleide Partyen te verkoopen Adres C MUIJER AMERONGEN Zaterdag 18 Juni WOttDT DB IJZERWINKEL VAN JAN ROND thans LANGE G ROEN ExN D A AL verplaatst Korte Groenendaal 1199 200 3dB en 4de huis ranaf de MARKT Nieuw onovertroffen Prof Dr Liebers welbekoiifl AUeeu eoht mot FnbriekBmerk tot ïoortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs Hj H de meest hardnekkige xenuw kBCm xlekten vooral ontstaan door ESmi afdwalingen op jeogdigen leeftjjd Totale genezing van elke zwakte Bleekzuoht Benanwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spHsvertering Onvermogen Impbtenz PoUutione enz Uitvoerige prospeotassen Prijsper HeacU 11 1 11 S li 8 dubbele flosch fl OV OntraalDepöt Mnttli ï 1 Vegto Zaltbommel Depots O Uiippol a Grnveiihttge 0 J W SiiabiliiS Ikittunlnin M OUbnu Co Aniatordiiin Lobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten mis BEPOTTAH THEE nen wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET MaGIZIJN VA M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee 71 een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ K0F JEk PD IKE OODE 4 SCHIEDAMMER GEUEVEE Merki NIGHTCAP Verkrijgbaar by i M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorxien van dea naam der Firma P HOPPE Gouda Druk A BRINKMAN Z KeninkHJke Machinale I abriek DB HONIGBLOEM vnn H JM van Schaik Co gevestigd te s Gravenhage Hepplerttraat 90 en 0 nabg de Regentesselaan van Z M den KONllNG van BELGIË Indien gij hoestlt gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DruivenBorst Honig Extract 2sd BLI A lsr THE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrggbaar by Firma WOLFF Co Westhaven f 98 Gouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜOMAN Moordreela J C RATELAND Bodoop B T WIJK Oudenatcr M KOLKMAN Waddinnmen Stodelpe Gasfaljrisk te GOUDA De pr ia van bet gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Y et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 ticbtgasmetera bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij VAN H OPPËNHEIMEU 19 Kruiëkade Itotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Betgen floofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpeciaUteit voor het stoomen en verven van atle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veereA bont enz Gordynen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en velgens staal bewerkt AutomatiselieYallefl vnor ratten a fl 3 4i vuor muilen i fl l aii voor torren kakkerlakker euK t fl l ao vangen voortdarenc inndor toe icht 20 iO ratten muiiier n luiEende keven in oen naolit stollen sii h vaneella weder ou vt Innten met dd minaEe reuk nih Veikoop tegtm toezending van het bedrag of onder rembours Verzendhuis Merkunr Oommandit UaatRohnppy Gt ISehnbert A Co Aniêttrrdatn N Z Voorburgwal 3Sg A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van beet Zeeiiwscli Tarwebrood a 14 Ceot per Kilo PrijstrekMng23JTiiii 500 000 Mark a 3 hoofdprijn in het gelultkigat gtva biedt de nitJuwBte grOOtO GeldverloUng die door Ie Hooge Uegeering vau Hamburg gordgok ord en gAwaarb rgd is De Toordeeligo inrichting van hot nionwe plan bestaat daarin dat in den loop van slecht weinige maanden in 7 reilotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter voüedifte beattBaiDg zallen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid eehter 1 prijs aM 800 0001 prii aM 200 000 lpr i aM 100 000 2 prijzen aM 76 000 1 prijs iH 70 000 1 prijs aM 66 000 1 prijs aM 60 000 1 prÜB 4M 56 000 2 prijzeii aM 60 000 1 prijs aM 40 000 Iprg aM 80 0001 2 prijzen a M 20 000 26 prijzen a M 10 000 66 prijzen i M 6 000 108 prijzen a M 3 000 206 prijzen ü M 2 000 812 prijzen IM 1 000 1618 prijzen ÜM 400 36962 prijzen a M 166 1940 pr i M 300 200 184 104 100 73 46 21 De aanstaande oerato prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde beldverlooting ia van ambiawega bepaald plaats te hebben op den 23 Juni e k en kost hiervoor 1 geheel orgineel lot aleohU M 6 of ƒ SBO 1 half ir 8 175 1 kwart IV 090 tegen inzending van het bedrag per poatwieael of tegen rembours Alle ootnmisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de met hot wapen van den Staat voorziene Orginoele Loten zelf in handen Bii iedere bestelling wordt het vereischte offlcieele plan waaruit de vcrdeeling der prijzen op de versohiltende klassen ala ook de betreffende inleggetden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofüoieele lijsten De aitbotaling der prijten geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat es kan door directe toezending of ook uaar verkiezing der Belaughebbenden in alte grootere ptaatsen van Nederland bewcrkatelligd worden One debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen da eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Boi unatigers zelf uitbetaald o a Mark 250000 100000 80000 60 000 40 000 0U7 Het is te voordien dat bij deze op den hecbtsten g roiidslafc icevestiKde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds Ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechlstreeka te zenden aan Kaufmann Simon Bankiers en Geldwiaselaars in Hamburg is bj A P3 Hiermede danken wij Toor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij liet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook voor het vervtfig bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Een ware Schat vooT de ongelukkige aluchtoflfora der Zelfberlekking Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z KLFBKWARIfMG Hollandsche uitgare met 27 atb Pr js 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gerolgen van deze onden l dt moet bet lezen de opreehte leetiQgt die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedraff ook in postzegels en in eiken boekkandel in Holuuid Wiv Züker zijn wII de Echt 1 £ ik JaCAO te ontvangen tesamei gesteld tr ha vele projfnemingen in den hfmdel ek nwn onder deii naam des nitvindur j Or MichaeliB verraardigd op de besto machines in het wereld mmde étabblissement ran Gebra Stollwerck te Keuion elsche tDpTKie acIiV Eikel Cacao in vierkanten busson Deze Eikol Cïcao ip mot melk gekookt eene unf enjune gezonde drank voor dagelijksch gebruik een l 2 theelepels van t poeder Toor een kop ChocoUte Als geneeskracbHge drank bij geval van diarrhee slectits met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de vournaamita E 1 ApotliekarB enz i Kg Vt Ko prgifbnsjes f 1 80 c 0 90 0 0 35 hneri lT rtBgenwoordiger voor Nederland JuHus Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBMSKUSMIf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG e ZA ERDAG van H tot i uur WOENSDAG on VRIJDAG van Itot uu ZONDAGS niet 1 J JAN WW I Dubbele Buurt É 10 Du Huil IRt Uicliilllllltll FabrMin TAILLEUR t Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren tegen den prija van f 1 25 binnen en t 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco ke ms 4evi g BURGEMEESTKR en WETHOUDERS van Gomda brengen t r openbare IcAnis dat afechrift vaa bet procoiverbaal betreffende Vie BtemminK ter verkiezing van drie leden vao de Provinciale Staten van ZaidHolUnd ia aangeplald in den Korten Groenendaal alsiKede dat gelijk Ifachrift op de Secretarie der gemoelite voor een iede ter insage is nedergelagd alwaar daarvan ineageNfan worden genomen op iederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags I uur Gouda den 11 Juni 1898 BiinwmeeBtor en Wethouders voornoemd R L MARTENS De SeoretariB BROUWER KAMER van De BURGEMEESTER van Gou ia doet te weten dat by KoDÏnklijk besluit van 4 Mei 1896 Staatsblad No 76 ia vastgesteld een Algemeao tteglameat voor da Kamers van Koopbandel en Fabrieken dat art van dat reglement bepaalt dat men om kieter van leden eener Kamer te zijn zal moeten voldoen aan de beiden volgende veroisobte A kiezer te zun van leden van den raad der gemeente vaar de Kamer ia gevestigd B aldaar bestuurder of medebestuurder te zijn en gedurende ten minste twaalf achtereen volgende maanden geweest te zgn vao een bedrijf van handel of nijverheid dat ingevolge art 30 van dat reglement f66t IB Juli e k moet worden opgemaakt een nieuwe lijst TBD Kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda waarop overeenkomstig art 7 moeten worden gebracht de namen van 1 ben dia op do ou oog van kracht zijnde lijst van kieeers voor de Kamer voorkómenen voldoen aan de hierboven genoemde vereisohten in art S gesteld i 1 S hen die vao hunno aanspraak om op die lyat te wordon geplaatst sohriftolijk hebben doen blijken FEViLLETOy Het Leven te Baden Een Buêsiiche Roman 36 Ëene van deze scheen zoo oud te zyn dat men vreesen moest haar te zullen zien inoenzakkeQ zy ut daar met gekromden en aachkleurigen nek afschuwelijk om aan te zien en terwijl lij haar mond met een waaier bedekt hield aagen hare uitgedoofde oogen smachtend naar Ratmirof door het gezelschap werd zij als de laatste nog in leven zijnda kofdame uit de tijden van Keizerin Katharina bijzonder hooggeacht Da gravin Sch de koningin der wupen zat aan het vensier ala een herderin gekleed en omring door jonge lieden onder welke zioh door lyn aanmatigend voorkomen zijn platten schedel en de ziellooze dierlijke uitdrukking van zyn geUat die een Buohsrischen Chan of een Romeinscben Heliogabal waardig waa de door zijn rijkdom beroemde aaletjonker Finikof onderaoheidde Eene andere dame eveneens een Gravin die algemeen onder den naam van Lise bekend was onderhield zich met een bleeken spiritist met lange blonde haren oaast haar stond een lang man eveneens hleok en met lange haren die gewoon wsa altijd ts lachen en daarby een air van gewloht aan te nemen hy geloofde ook aan het spiritiame maar bidd zich bovendieo n bezig met waarzeggsn en profeteerde overeeokomsttg da grondslagen vaa de en noodigt mitsdien do belanghebbenden die niet op de nu nog van kraoht zijnde kiezerslijst voorkomen maar ala voldoende ann de hierboven onder A en B vermelde véreiscltteu aanspraak kunnen maken om op de nieuwe lijst te worden geplaatst uit daarvan vuur 1 Juli ter Gemeente Secretarie aangifte to doon volgens bet daarvoor vastgestelde formulier waarvan exemplaren aldaar kosColoos verkrijgbaar zjjn Gouda den ISn Juni 1893 Burgemeester voornoem 1 R L MARTENS BulteDlapdscli Overzlchi Naar aanleiding lao de miuiatcrieele crisis beeft president Faare Brissoo Dapay Ribot Boargeois eo voor de tweede maal Deacbanel geraadplttegd De democratische liokerzyde van don Senaat heeft een motie aaogenomen vao deazelfdeo inboad ala die door da Kamer gevoteerd ii waarb z zegt vastbesloten te z n de demo cratiacbe hervormingeo te doen slageo en alechta baar vertroaweo te schenken aan eeo miniaterie dat op een vitslaitend rppablikeiusohe meerderheid ateont 1q de Rusaiscbe pera wordt aangedrongen op het aaoblgven van Hanotaux ala mioiHter Tan baitenlaudacbe zakea Tusflchen den nieuwen en ooden Dniticben rykadag zal waarschynigk geen wezeoiyk verschil bestaan Het aantal beretemmingeo is zoo groot dat voor het oogenblik een overzicht VAD het totale resultaat oomogeliyk ia Naar het zich laat aanzien zotlen de rechter en linkerzy over bet geheel ongeveer dezelfde aterkte behoadoo alleen zullen aan beide kanten de niterste elementen agrariura eo aocialiateo veraterkt worden Het ceotmm blyft den doorslag geven De socialisten hebben al 35 mandatm eo komen io b na 70 di tricteo in beratemming Ze hebben iu den omtrek van Berlgn 2 mandaten zonder herstemming gewonnen De vermeerdering van hnn stemmeoaantal iu de provincies ig aanmerkelyk in Berlyn i bet echter stationair gebleven Da aocialiaten hebben nog maar 2 mandaten verloren één te Straatsburg en één io OpperSilezië de Zniddoitacbe volksparty die 12 mandaten bad beeft er 4 verloreo Haar overige candidaten komen io beratemming met conaervatieveo of aociatisteo Omtrent bpanje komen zeer ODraatbarend berichten tot ons Reeds herhaaldelijk werd melding gemaakt van plaoDen door Garliaten ec Bepablikeinen opgemaakt om de oorlog met de Yereenigde Staten ala aanleiding te nemen om de dynastie ten val te breogen Die ge Openbaring en den Talmud veraobeidene merkwaardige gebeurtonisaen van welke er in den regel geen enkele uitkwam hetgeen hem echter volstrekt niet verhinderde met zijne voonpelUngec voort te gaan Aan de piano plaatste zich vervolgens die origineel aan wien Fotugin zich zoo zeer geërgerd had en sloeg verstrooid d une main distraite de toetsen aan terwijl hij achteloos om zich heenzag Irina zat op de sofa tussohen Vorst Coco en Mevrouw Gh die eens om hare schoonheid en haar vernuft vermaard er thans afschuwehjV uitzag en moeite had om door een reuk van heiligheid haar walgelyk voorkomen nog wat op te flikkeren Toes Irina Litwinof gewaar werd bloosde zy stond op ging naar hem toe ea drukte heol stevig de hand Z droeg een zwart kleed van krip byna onmerkbaar met goed geboord hare schouders glinsterden ala pas gevallen aneeuw en haar bleek gelaat dat met eeu vluobti en blos overtogen was teekende het bewustzijn van schoonheid en niet van sofaoonfaeid alleen neen eene heimelijke schier overmoedige vreugde sprak uit hare halfgesloten oogeo en trilde om lippen en neusvleugettjea Ratmirof trad op Litwinof toe en nadat hij de gebruikelijke hegroetingsoeremonién met hem had gewisseld die intusschen niet vao de hem eigene levendigheid vergezeld waren stelde hg hem san eenige dames voor aan de oude ruïne aan de Ko ningin der weapon aan Gravin Lise Zij ontvingen hem vrij K Q iK Ofschoon Litwinof niet tot hunne coteris behoorde zoo was hij toch niet leetijk en zijne nog jeugdige gelaatstrekken vol uitdrukking deden de algemeene opmerkzaamheid op hem vestigen Toch wist hij dia opmerkuamheid niet voor ruDÏiteii nemen tbana vaatereo vorm aan In weiilfgerioble kringen wordt verzekerd zoo meten men ons dat er plao bestaat om zoowel io Spaoje ais io Portugal de regeerendedynas tie Ie verjagen en do republiek oit te roepen Dao aoD men beide landen willen samenvoegeu tot ééo Kyk dat den naam Iberische Repobliek xoB dragen en dat da koloniën zon opgèfeo Voor dit plan zoude niet alleen in staatfcacd ge maar ook in militaire kringen zeer veeL ainhangera gevonden zyu En zoodra de gelegenheid gunstig ia wellicht reeda zeer epoedjgf zou het plan ten uitvoer worden gelegd Viyi deelen dit natauriyk sleohti onder alle oorpehond mede D Oostenrijkse be en de Bougaarsche Qaoteodtpatatiea zyn tegen 25 Jani weder te Weeneo bij oen geroepen Men boopt dan als geen overeeustemming kan worden verkregen de beide standpanten nader tot elkander te brengen zoodat bet den Regeeriogeo niogelgk zat wofden een orereenkomat te ontwerpen Op den grondslag van de e overeenkomst zoo dan de Keizer een beslisaing nemen Verspreide Berichten Spanje en de Verecnigde Staten p minister van marine is ta Cadix teraggekeerd na io volle see iostrocties aan bet reserve eskader gegeven te hebben Cerrera telegrafeert dat by levensmiddelen en krygBvoorraad beeft tot den herfst Een dagbladredacteur heeft een intervieuw t ehad m et den Times correspondent te Madrid die zeide dat de Amerikaauache persii den en de voorstanders van vrye zilveraanmunting de Yereenigde Staten tot den ooi log hebben gedreven en dat deze het tyden der recoocentradoa verergert Zonder twyfel willen de Yereenigde Staten Cuba inlyven Volgens een telegram van de peraboot Daoatlesa ia het bombardemeut by Santiago Dooderdftgoohtend voor de derde maal hervat let duurde eeo anr et bombardement waa gericht tegen de batteryen ten westen en ten oosten van den ingang der baai de westelyke batterijen zyn byna gebcel vernield Men geooft dat de Spanjaarden zware verliezen geleden hebban geen Amerikaan werd getroffen de Spaanache kanonnen zyn tot zwygen gebracht DiJEondeibeden over bet voorgevallene by Santiago zyn vao de peraboot Daontleas ontvangen SampBon a vloot stoomde gisteren tot op 3000 el van den wal de vloot was toen lang te boeien omdat bij het verleerd was zich in gezelschap te bewogen bij voelde zieh verlegen nietop zijn gemak onder de blikken dte op hem gericht werden vooral was het de sombere Generaal wiens donkere onbewegelijke blik lang op hem gevestigd bleet en scheen te zeggen Aha vrygeest Is het vischje toch by ons in den vijver gezwommen P Irina kwam Litwinof te hulp I oor een behendigen staatsgreep gelukte het haar hem in den hoek te dringen dicht bg de deur waar ook zy plaats genomen had Wilde zg hem iets zeggen dan moest zjj zich telkens naar hem toebuigen en was hij alsdan in de gelegenheid om do schoooe kromming van haar albasten hals te bewonderen alsmede om den fijnen geur in te ademen dien hare lokken van zich geven De uitdrukking vaa innige stille dankbaarheid verdween geen oogenblik vfo haar gelaat hij kon zich niet verheten dal die lach die hlik juist dankbaarheid beteekende en zoo werd het hem ook week os t hart en zoeten vergevings gezind Tevens aoheen zij hem gedurig te willen zeggen gNu hoe vindt gij het gezetacbap F Litwinof scheen die vraag vooral duidelijk op Irina s gelaat te kunnen lezen als iemand der aanwezigen iets deed of uitsprak wat van weinig smaak getuigde hetgeen meer dan eens in den avond gebeurde Eens kon zy zelfs niet nalaten orerloid te lachen Gravin Lise een zeer bijgeloovige dame die bijzonder vatbaar was voor al wat wonderbaar waa sprak met den blonden spiritist over Home over draaiende tafels over harmonica s die van zelf speelden eti meer dergelijke dingen en eindigde met te vragen of er ook dieren waren waarop het magnetisme invloed uitoefende de aanval begon in den vorm van een bnlve maan opgesteld Vooral van de sohepeu in het midden werd heftig geacbocen By den aanvang van het bombardement achoot de kruiser Veaovius driemaal u tzgn dynamietkanon elke granaat was met 250 pond schietkatoen geladeo De achoten waren over de forten heen gericht ten einde de Spaansche torpedojagers die dieper io de baai lagen te vernielen maar het is niet bekend of dit doel bereikt werd De derde granaat sloeg een groot gat in den grood op Cayo Smith bet kleineeilaad midden io het vaarwater van de baai Op de Amerikaanaohe oorlogaacbepen werd aanhoudend en snel geseboten naar schatting zyn meer dan 5000 kogeta afgevanrd De Amerikaansche bchepen werden geen enkele maal getroffen ook werd niemand geraakt door bet vuur van de Spaanscbe batteryen Op bet fort Morro werd niet geschoten omdat men aanneemt dat luitenant Hobson en de bemanning van de Merrimae daar nog opgestoten zyo Atle vyandelyke kaoonoeo zijndoor bet Amenkaanicbe geaobot tot zwygen gebracht De correipondent van de World te Washing ton zegt dat de werkzaamheid der Spanjaarden by Santiago grooteren indruk gemaakt heeft op de Amerikaneo dan nit de telegrammen 200 blyken men ziet nu io dat het ooodig ïial zyn generaal Sbafter een sterker troepeamacht meé te geven Het departement van oorlog moet bevolen bebbeo dadelyk nog 4000 mmntr finwtw m Uit Manila seint men van den 5en deuri De toestand verergert voor de Spanjaarden Ër ia groote scbaarachte aan levensmiddelen De aotoriteiten geven toe dat de opstandelingen overal winnen Zy schieten no in Manila De kanonneerhooten die nnar de tiBgunen waren uitgezonden om levensmiddelen t9 zoeken zyo teruggekeerd met de boodschap dat het ban geheel mislukt is Alte steden in de Lagunen zyn de Spanjaarden vyandig gezind De bezettingen zyn er waarechyolyk over de kling gejaagd Van nu af aan ta bet onmogelyk Manila van lerenamiddelen te voorzien In de vorige week zyn alle bezettingen in de provincie tegelijkertgd overweldigd een paar gaven zich over de meerderheid bood wederstand alle werden vermoord De opstandelingen oit het Noorden en oit bet Zuiden hebben zich by Pasig aan de Paaig met l kaar vereenigd De Spanjaarden ryn overal machteloos gebleken niettegenstaande de soldaten dapper zyn en bet land gemakkelyk te verdedigen ia Maar de SpBaosche officieren zyn ten eenemale voor bon taak onbekwaam Bovendien zyo de soldaten slecht gevoed en vele oDgeotifend Oebeele compagniê o badden f Zulk een dier beataat er zeer zeker ligt Vorst Coco zich uit de verte hooreu Gij kent Milwonoweki welP Men heeft hem ia mijee tegenwoordigheid doen inslapen en hegryp eens hg snorkte zelfs l ffGy zijt zeer boosaardig moi prince ik spreek var wezentgke dieren je parle des bJltes f Maia moi aussi je parte d une bfite gSi maar er zyn zelfs wezenlgke dieren zooals bv de kreeft merkte de spiritist eenigszins geraakt op die zeer zenuwachtig zgn en gemakkelijk in calaleptisohen toestand geraken De Oravin stond verbaasd jrlloe kreeften Is het mogelyk P Dat ia buitengewoon intereasant I Ik zou dat gaarne eens wttlen zien l M siour Luschin voegde zy er vervolgens bg terwyl zij zich tot eeu jongman wendde wiens stijf gelaat volkomen op tén nieuw porseleinen poppengezichtje geleek dat nog niet door kinderen betast in Hij beroemde er kich op dat datzelfde gelaat door het water van den rtiagara en van den Nijl in Nubi i bevochtigd was Jbworden maar herinnerde zich overigens van zijne reizen weinig en was alleen een liefhebber van Rus sischo oalembourgs M sieur Luschin wees zoo go t ons een kreeft te bezorgen Monsieur Lasohin meesmuilde en vroeg onnoozet weg Moet ik hem levend vertoonen P De Gravin begreep natuurip zgne aardigheid niet Mais oui een kreeft herhaalde zij uoe éorevisse i Wat wat oen kreeft een kreeftP mengde Gravin Sch zich ia het gesprek Hltffd ffêrtlt t