Goudsche Courant, maandag 20 juni 1898

Kegelba an HARMO INIË Vrije Baan Wedstrijd E= xa clxtiÊr © pxajzean Gebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAI ÜFACTCREN TAPLTfEU Eli EARPETTEir Meii we ngebruikteMeubelen AINTIQUITEITEN ENL Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevaogeo I Mei Tijd vao Greenwich KOTTJt 8 43 7 9 10 9 14 i n 9 B4 10 11 11 13 9 80 9 84 9 4S10 1S 10 80 H SS 11 86 11 60 12 87 6 16 6 61 7 26 7 62 8 40 11 64 1J 08 12 47 6 88 7 10 1 48 8 11 9 9 47 QOUDA DEN HA4G ii 11 18 12 16 12 68 2 14 8 46 11 80 1 8 11 41 1 19 11 66 1 88 U 12 48 1 48 2 42 4 16 9 17 9 28 9 87 10 14 11 16 9 46 U it 10 86 10 44 11 46 7 40 18 06 11 60 8 08 O r D A tl T R E C H I vIm vern 8 14 07 10 19 10 57 12 00 12 10 12 SS 2 20 8 17 4 32 6 20 6 47 8 03 6 66 8 S door 10 11 11 14 2 87 6 S7 7 10 10 34 U w j Ol 9 0610 86 ISj 11 22 12 27 2 45 3 S4 6 46 6 14 7 18 8 4810 88 l0 41lAn st 0 8 8 20 9 2810 60 8 56 89 10 61 11 46 12 1Ï USB 8 08 3 60 6 04 6 28 4 7 8 6 10 51 1 11 uireohl 6 26 6 S 7 46 8 87 8 49 9 00 20 10 16 10 88 Woerdon 6 49 6 68 8 06 8 16 10 38 11 55 11 84 8 47 4 16 6 50 7 18 9 10 9 28 10 54lv 06 8 10 9 06 11 161 18 8 46 4 4S 6 20 7 41 46 Oudew IA fsi IM lUO ll ll 09 8 40 Jls 6 20 o7 7 B l M O S lo 84 U iojaöud 1 09 9 11 10 0 H m 4 47 1 4 7 I 11 10 twee dogen geen eten gehad Qiaieren namen de opatandeliagpD Rtor men der band een fort aan de Zapote Teveos kwamen zy uit de Ln uce en overnipeaterdeD da Spanjaarden eo maakten Terscbeiden kaoonnen bait Da Spaoj iarden hie den moedig otand tot i bevel kregen terog te trekken waarechünl k nit gebrek aao mDDÏtie Vandang hebbpo de rebellen Lanpioae PtranegDs Tongels Malipay en F neda veroverd De Spaojsarden verloren negentig doodeo maar 7000 Spanjaa den keerdoo in Manila terog De opotandeUogen erhieten op bet oogenblik op Malnte de zotdelykRtB wqk Tan Manila op 2 kilometer ran de citadel waarheen dj bevolking op raad ran den goaverDflor nu gbvlocht i De opstanrleHngen omringen na Manila wacbltmde op bet teeken tot den aanval Een groot deel Tan de inlandecbe troepen maken geen gebeim van hun plaa om over te loopen De gouverneur beeft een kryggraad belegd en daar Toorgesteld de stad over te geven aangezien verdere tegenstand blikbaar nattetoos waa De krjjggraad waa vroedend eu de goavernear nam zgn ontoJag De onderbevelhebber nam toon bet gez g over Hg trok dadelijk bet bevet om de troepen te velde ierog te trekken in Uet acbieten bield vandaag aan Ër tgn verscheiden oogolnkken met de artillerie gebeurd B een ontploiBbg werden zea mao gedood en velen gewond De citadel is goed van leTensmiddeten voorzien qiaar teo eDoenmale onverdedigbaar tegen een rpoderne vluot Volgeus de laats e beriehten nit de provinciën beeft generaal Pena zich mf t duizund man te Saota Cruz overgegeven De opitaodelingen stellen voor een repnbliek in te etelleo ouder bescherming van de Vereeuigde Statm Feankwjk Het Bbl c BCbrylt Bet proces Zola is gister voor het Hof van Cassatie gekomen Bysoodere betangsteUing was or niet en werd ook blijkbaar niet verwacbt Geen enkele boiteogewoóe voorzorgsmaatregel was genomen en leer weinig tnlr ke boordere aan het einde waren w zoowat met 50 konden met bet meeste gemak plaats vinden m de vrg beperkte ruimte in dn zaal van de strafkamer van bet Hof van Cassaiie voor bet publiek ppengeat ld Zolinoch Perrux wiren zel aanwezig de advocaten Labori en Clémenseoa daarentegen wel ofschoon mr Moruard alleen bet woord vo erde Geen eukel incident of mai ifestatte heeft plaats gegrepao De gebeele behandeling heeft anderhalf unr geduurd wiarby nog een schoraïng der zitting van drie kwartier voor de beraadeUgiog in raadkamer gevoegd moet worden President Loew zat de zittmg voor de raadsheer Accarias was rapporteur en Advocaat generial Pnech nam bet openbaar ministerie waar Zoowel de advocaat generaal aU de rnpportsorcoDcIodeerde tot verwerping der cas atieraiddelen en concludeerde tot verwerping der cassatiemiddelen en conform bun oordeel beeft bet Hof de voorziening in casaatia afgewezen Wat er nu gebeuren zal ia nog niet zeker Vermoedelijk komt de taak met voor een buitengewoon hof want begin Juli vergadert het gewone hof van Assises weder te Versallies Veel za echter afhangen van het nienw ministerie en zy die koü kgen Zola en de DreyfusbeWBging te velde trokken wgzeD er DQ reeda op dat hei Dirjuwe bewind daarbfi krachtig voor de eer van het legert wy weten wat zü daaronder verstaan zal moeten Optreden Le Jour geeft het ministerie getjn aobt dagen als het slechts eenigzins verdacht wordt met de Dreyfusparty voeling te hebben Ga telin staat reeds mei z ine interpellatie over deze zaak gereed en denitslngder verkiezingen was zoodanig dat inderdaad eenig partijtrekken ten gunste eener herziening van bet Oreyfas vonnis voor het nieuwe bewind doodalyk kan zijn WiBMH l ii door 7 S3 7 39 7 4fl r 6li 8 10 8 35 S 48 8 4 8 B6 8 8 ÜS Gouda Moordreolit NieuwerVerk Onpelle H i t daTi 6 62 8 08 8 11 8 19 8 2S 4 46 4 66 8 04 S U 6 17 ftotterdun Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht ïouda S SO 8 42 8 61 S 08 9 08 7 30 7 42 7 68 8 07 8 U Gouda ZurenhuiseD Moerkapelle ZoetermeerZegvasrd Voorburg t Haee 7 S0 tUage 6 46 Voorburg 6 62 Zoetermeer ZeKwaard 6 8 yereabuieea Moerkapelle 8 17 Omicl 8 28 6 34 7 18 7 63 6 80 6 35 6 43 8 03 6 8 6 S6 7 S 8 10 8 8 Uouda Oudew Woerd tllreolit 8 27 9 08 9 98 6ondt 7 04 7 42 De moordenaar Carrara en zgn vrouw die wegens den moord op d n banklooper hji ter dood zi tot leveoslange gevangenisstraf waren veruordeeld zijn in cnisatie ftegaan Het hoi heeft echter hun beroep verworpen Te Vvignon is een gevaar yke anarchist van Barcelona die zicb aan een aantal groota diefstallen had schuldig gemaakt door de politie gepakt Hoe de man eigenlijk heet weet men niet hy noemt zich Boordon Bonden en Goar don bg afwiaseling Enoglako Trodd de man die geschoten hetft op deu aecretarid van bet Duilache gezantschap te Londen H gehoord voor den politierechter in Bowstreet lïg bad een brief aan den minister van binnenlaodscbe zaken in den zsk en wilde dien voorlezen maar de magistraat had geen lost om er naar te loisteren De saak is tot de volg ade week verJaagd Men begint te vermoeder dat Trodd bet eigenlyk gemnnt bad op den Amerikannscb Q gezant AU het eens een Spanjaard bleek te zgn De bliden betwjjfelen al of Trodd wel ren EngtUchraan is BINNENLAND Omtrent de aanleg en exploitatie vau eeoe reclitstreekarbe Ppoorwegterbiodmg van Rotterdam via a Gravenbage naar Sch veaingeo vernemen wg dat door een yndicaat te Eotterdam dn ooodige geldeb zgn byeengebracbt en dat het beheer zal geBcbiedea met medewerkiog vao de Maaticbappij tot exploitatie van Staataapoorwegen Uitg acde van de stations Beurs ea Delftsobe Poort te Rotterdam zat de nieuwe verbinding tanga de cetntaorbaai gaan tot an een scbe dingapuot tusarben de overbragging van Schie BO het spoorwegTiadact van de ceintourhasn over de utraatweg naar Billigersberg Yan dnar zal een sponrdyk gelegd worden langs de gemeente Pijoacktr en Nootdorp om vervolgens nabg Voorburg op de Bpoorlgn s Gravenhage en Gonda samen te loopen naar het ataataspoorwegatation in de Rijnstraat te sGraveubage om in verbinding gebracht te worden met de stoomtian oaar Schevooiogen Door deze route te aemeo zal de nieowe spdorlgn geen concorreefende spoorlijnen behoeven te kruisen en deels over eigen baan deeh over die van de exploiteerende Maatichappy loopen Onteigeningen voor het baanvak tnssohenHehie en Voorborg behoeven niet te geschieden daar de benoodigde perceeleii gtond onderha idscb 7gn aangekocht Een Rijkssubsidie zal evenmin aangevraagd worden Men denkt de afataod in circa 20 min af te leggen en in de zomermaanden een groot aantal tramtreineu vermoedelgk met etectriaohe beweegkracbt te doen loopeu Een inwoner van Haarlem heeft zich tot den betrokken minister gewend ter zake van bet navolgende liy had in het begio van dit jaar voor zgn zoon ingeschreven oordemilitie lichting 1899 eene voorloopige overeenkom t met eeoe militie verzekeringmaatscbappy aangegaan tot het stellen van een plaatsveivaDger bij de eerstdaags te wacbtea afschaffing van de plaatsveivanging zal dit contract krachteloos zgn en zgn zoon genoodzaakt zgn indien hg benloot zgn otudiën te laten veren om als milicien dienst te doen Hg zon als redmiddel zgn zoon willen dofin dienstnemen bij het reservé kader waardoor zgu dienattgd over verscbilleu o tyd akken kan worden verdeeld en zgne stadiën dus mmder zoudtio Igden are het niet d t het K B tot B O II D i 1S E3 2 11 1 1 7 1 14 1 28 3 30 ll l 12 18 u at 11 S6 11 42 SI IS 82 10 1 10 29 10 88 10 48 11 4t 10 18 11 86 11 27 9 46 10 11 10 17 10 81 10 43 10 64 S Si 11 67 10 18 9 OS BMP regeling van het reservekader bepaalt dat hg die na zijn iusebrgviug voorde militie bg het reserve kader in dienst is getreden ingeval van inlyviog bij de militie van die vrgwiHige verbintenis wordt ontheven en alsoo gehouden is zgn dienst bg de militie te volbrengen Een wgziging van dflze bepaling uitsluitend ten behoeve van hen die in 1898 voor de militie zgn ingeschreven en zich nog voor den dienst bg het resercekadfr willen verbinden ichijnt op gronden van billgkbeid verdedigd te kunnen worden Zaaodam zgo door eenige Udnafceii klachten ingebracht bg de kerk visitatoren inhoudende dat de heer Bax lid is der Sociaaldemokra tiBcbe Arbeidersparty waarvoor bg als spreker optreedt en dat de heer Verlet colleeteiir is der Slaataloterg eene in ta ling die da uenscheu in de gelegenheid stelt zich te verrgken met een andermans goed Bg de korpsen infanterie is eeoe opgave gevraagd van kapiteins genchikt en genegen om voor 2 jaar gedetacheerd te wordeo bg het V eat Indiacb leger Het k as iikaal bestnor vun Haarlem beeft echter beslist dat noch het lidmaatiohap vaa dn S D A P en het optreden in hare vergaderingen noch het bekleeden van eeoe betrekking bg de Staatsloterg ksu gerekend worden ouder de verkeerdbeden bedoeld in het reglei nt voor kerkelgk opzicht en tucht Het beeft om die reden geen termen kannen vindeD om den heer Bax of den heer Verlet te berispen of eenig ander tocbtmiddel op ben toe te passen Tegen de heeren W Bax predikant en W Verlet diaken der Herv pemeentt te OoRt Ijtslag van de stemming voor de Provinciale Staten Aantal kiezers a Gonda 1 779 II 644 m 559 Baastrecht 308 Woerden 696 Waarder 146 BarwontBwaarder 108 Rietveld 90 Oodewater 418 Bekendorp 120 Papekop 62 LaDf erQi eweide 121 Wnddinzveeu 488 Eeeuwgk 314 SchooDhoTen 628 Vliat 77 StolwSk 361 Ouderkerk 388 Berkeuwoade lil Gouderak 204 fiergaiubacht 426 Amm rstol 154 Lekkerkerk 519 Krimpen a d Lek 294 Krimpen a d IJssel 202 8247 301 169 162 138 234 50 23 44 127 33 16 14 101 90 228 19 116 81 49 47 114 119 256 129 64 2724 227 253 198 114 304 43 48 33 188 38 27 44 168 103 194 35 30 105 16 48 72 1 67 59 48 2463 Aantal kiezers 8247 uitgebracht 5698 Van onwaarde 51 Volstrekte meerderheid 2824 lüitgeb Istemm 0 o 3 IS si 5 a BCQ o 610 5 373 249 292 328 497 2 231 267 316 179 419 4 209 212 236 174 267 5 146 117 121 133 543 2 154 372 309 134 96 1 28 64 59 26 67 10 51 43 10 75 16 55 40 15 333 7 120 187 191 122 74 30 12 38 31 47 1 19 30 32 13 65 3 12 52 49 12 300 1 118 182 194 104 194 83 105 105 85 4i2 11 223 219 196 207 59 2 19 39 39 8 143 1 108 27 25 113 220 1 96 lib 134 77 71 46 23 21 46 UI 56 60 59 55 199 1 117 86 82 114 123 120 2 3 118 361 2 269 i8 i8 259 230 1 126 87 87 160 132 1 68 63 61 69 5698 1 51 2797 2S 4 2820 2612 i Daar niemand de rolstrekte meerderheid heeft verkregen moet herstemming plaats hebben Door de marine te W illemeoord is aanbesteed de levering van nitrostiogigoederen Laagste ioscbrgvers waren o e voor garen Van der Klego en Sirtiver alhier f 1994 70 trossen C t Lioderen Jr Alblasaerdam f 3048 36 STADSNIEUWS GOÜDA 18 Jooi 1898 Te Utrecht is o a bet tbeor geneesk examen I afgelegd door den heer H Dorlad alhier Met verwgeiging naar de ïd dit Nommer voorkomende advertentie maken wg bekend dat lu de Kurte Groenendaal eeu nieowe winkel in gzerwaren geopen wordt van den heer Jan Kond alhier Aan het ministerie van waterstaat werd gisteren o a aanbesteed Het heretellen en verbeteren van rgkstelegraaflgnen tosseben Utrecht en aHertogen bosch Minste ingchrgver was G Alblas te Waddinxveen voor f 1760 Zobtbrhbeb Zbo WAAKT Gititerea waa het vgftig jaar geleden dat de neer P van der Hagen thans pastoor alhier tot prieater werd gewgd KaïMPKN a d IJsel Van da werf derheeren Dat het vParadgsf de plaats der oitverkorenen is bleek gisteren bier ter stede wederAldaar verloor eeo ingezetene vrg onverwacht zgn wederhelft Dat er eenig geld in baar bezit was dacht hg wel doch de bewnarplaati waa hem onbekend Na lang zoeken vond men onder het hoofdkussen der overledene een benrsje met een paar honderd golden terwgl een spaarbankboekje recht gaf op nog ruim zooveel Vermeld mag worden dat ar van da plaatfi waar de tchat gevonden werd alles behalve rozengenr n tegemoet kw m Niettemin zal toch de erfenis wel dankbaar aanvaard worden M vUosre v 4 B8 4 62 5 b 6 12 r S 19 6 28 5 10 10 04 10 11 10 18 10 26 10 84 7 66 8 02 8 0 8 1S 8 26 6 22 61 n U 7 31 48 10 10 18 B 4n 10 11 82 7 60 8 9 87 47 84 10 01 10 07 S 17 8 27 84 6 41 8 4 T 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 6 26 6 86 1 44 1 64 2 01 8 08 2 14 10 80 6 45 6 66 H O 4 06 4 24 6 26 6 64 6 11 7 34 7 5 84 8 16 8 29 8 84 10 10 12 10 21 10 88 10 88 r SS 8 64 4 6S 6 7 6 18 6 88 6 87 n 44 11 6 8 82 I 6 68 6 22 8 9 84 9 48 9 69 10 10 6 12 6 18 8 80 6 8 8 60 7 66 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 tt 12 32 3 40 1 86 1 41 1 66 2 06 2 17 8 14 7 48 4 08 4 S7 6 U U U A l MttTKRDAM ud 6 19 8 14 48 1 Ba U lO 61 8 18 10 17 10 1 11 27 I P 87 8 40 lO Oi 8 61 10 18 1 08 6 II Heden wapperde ran den stadstoren de vaderlandsche drieklear ter beriooering aan de overwinning bg Waterloo A J Otto BD Zonen alhier is giater met goed gBTolg te water geliten het yzereo Bgnichip Wilhelm groot 560 lest eboowd roor rekening van den baer H J Mulder ta Vallendar dadf lgk werd de kjel gelegd Toor eeo dergelijk schip groot 500 last Toor rekening Tan deu beer Ch Spililau te Wellmicfa De collaola die alhier gehonden is TOorde feesten die bg de Inholdigiog van B M de Koningin alhier gehouden zullen worden heelt f1140 opgebracht OuDSBEBSK a d IJsEL In de Woensdagavond gebonden raadsvergaderiog waarin alle leden tegenwoordig varen werden de volgend besluiten genomen lo tot aanwyzing van de vroegere raadkamer ten hoiM van den beer J Broere voor de vergaderingen van de commissie tot heraieniog vao de belastbare opbrengst der geboiwde eigendommen 2o tot machtiging van Burg en Wfth om in overleg met het kerkbeatunr de noodige maatregelen te nemen tot pleatsing op het Znid kerkpleiu dat eerlang in een plantsoen cal worden herschapen van een Koningin Wilbelmioa boom met monnmeetaal hek 3o tot uitreiking ter gelegenheid van het Inhnldigingsfeeet van toepaaselyke boek en plaatwerkjes aao die Iporlingen der scholen welke zioh dit jaar door bniteogewoon trouw schoolbezoek oaderecbeiden hebben in het vertrouwen dat ditmaal de feestcommissie voor het onthaal van at de acboolkinderen zat zorg dragen 4o tot verbooging van de jaarIgkacbe recognitie van 130 tot f45 voor bet gebruik van het Steigerhoold door de reedery Maaa en Ij8et c thans onder de firma 3 en A Van der Schogt varende 5o tot ouderhandsche verpachting aan den heer A M Hoogendgk te Nieuwerkerk a d IJset van het Sehnitenveer van da kom der gemeente op Mienwerkerk voor 10 jaren Ten slotte werd benoemd tot ooderwyzeresasn de openbare lagere schoot I mej S M DeKroes te Ridderkerk Tot lid van bet burg armbeituar werd benoemd de hr A Deo Dugf MooBDBKCHT Bg de verkieiiog van twee leden voor de Prov Staten in het district Zoetermeer orden gisteren alhier ingeleverd 119 sfcembiljetten Caudidaten waren de beeren Mr J G S Bevers p L J Bos en R G S Baron van Rbenen vao Rhemenshuizen welke respeetievelgk 57 59 en 57 stemmen op zioh vereen igden Alhier werd Dinsdagavond j t eene vergadering gehouden door de Feeat commis ie Medegedeeld werd dat de collecte voor de feestviering had opgebracht l 1043 95 en i 32 50 voor de bedeeliog der armen Men bestoet uu deze aom voor genoemde bedeeting een bedrag toe te voegen toereikend om eeoe ordentelgke bedoeling ta kunnen honden De te honden feeatalgkbeden zotten over twee dagen verdeeld worden ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEBREN en DAMES PRUIKEN TOUFETS SCBEIDINeEN en verdere BAARWËRKëN munten uit door SOIilKDE AFWERKING bg H P VAN WIJNdMRDEN Coiffeur Kleiweg Gouda Ondei eteekenïte zich alhier gerestigd j hebbende ala SCHILDER boTeelt zich beleefdelgk aan roor alle werkzaamheden in het rak zgne veeijarige werkzaamheid by vele patroons heeft hem instaat gesteld geheel op de hoogte ran het rak te sgn Onder minzame aanbereling belerende eene prompte en aocnrate bediening noemt hy zich ÜBd Dr T BINNENDIJK Kuiperstraat K 219 mele ondebzöëk Melk van dm Betr L DE HEIJ Datnm van ontvangat 15 JUNI Aan de heer L DE HEIJ Boort Oew 1 0301 Reactie Amphoteer Vet 3 42 s Droogreaidn 12 32 Abnormale bestanddeelen afwezig OmilVAlSEETE ML Qouia 16 Juni 1898 E GRENDEL AAKBESTIBISG DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder BLOEMENDAAL bg Gouda zullen den 23 JUNI 1898 des voormiddaga ten elf ure aanbesteden in het Koffiehuis de Romein te Gouda De onderhoudswerken van den Folder gedurende 1898 Inlichtingen te Terkrggen by den Architect BÜRGERSDIJK te Gouda Aanbesteding Op MAANDAG den 278te JUNI 1898 des voormiddi B ten ll j uur zal ten Koffiehaize van L MABCR by het Station a Moordrecht worden AANBESTEED Het OPBOUWEN van de Bouwmanswoning t Land Kanaiin bewoond door D C Makck te Zevenhuizen Bestek en teakening liggen ter inzage tenKo£Behuize voornoemd en zgn op Iranco aanvrage tegen betaling van 1 50 per stelverkrggbaar aldaar en bg den ondergeteekende Aanwgzing op het terrein op WOENSDAGden 22ste JDNI 1898 des voormiddags ten10 uur Nadere inlichtingen geeft op franco aanvraag N De Architect B VAN DA M JOHZN te Gabelle ajd IJtstl Opentiara Besteding DIJKGRAAF en HOOGHEEUEADEN van RIJNLAND intlen op Zaterdag 9 Juli 1898 dM voormiddags ten ll i unr in het Gemeentandshuia te Leiden bg enkele iuschrgving BSSTMDBN Bet verhoogen van den IJael mk tuaaohen de Baaatrechtache brug en de Waaieraluia nabij Oouda en verdere daarbij behoorende taerkxaamheden De voorwaarden van besteding met de teekening zgn voor 25 Cents de atgemeene voorwaarden voor 25 Cents en de gezegelde inschrgvingsbiljetten voor 22 Cents verkrggbaar ter Secretarie van Rgnland te Leiden De inschrgvingsbiljetten zulten op den bestedingsdag des voormiddags tien uur in het Gemeenlandshnia ontvangen moeten zgn of daags te voren iranco aldaar bezorgd aan het adres van Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland in een omslag waarop de woorden lnschrgring8bitjet voor bestok 138 1 zgn vermeld Nadere inlichtingen zgn te verkrggen bg den Ingenieur van Rgnland te Leiden op Rgnlindshuis eiken Vrgdag eu Zaterdag Vü6r de besteding Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland EGBERT na VRIES Dgkgraaf H P BERDENIS VAK BEKLEKOM Secretaris Leiden 11 Juni 1898 woont lerSreuwerg SETSÜSSELEAmS Molenwerf Gouda Gerste iÉi IJ I Dobbeld Gersteen Oud BruiD Bier $ CoBcarrearcnde Prijzen Aanbevelend A VON LOM OFENlABEmEOOnE De Notaris H GROENENDAAL te Gouiii is voornemens op WOENSDAG O JÜLI 1893 des voormiddags 11 uur in het Hotel bb Zai m aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen No 1 Een HDIS en ERF aan de Turfmarkt Wgk H No 94 te Gouda Kad Sectie B No 1879 groot 1 Are 50 Centiaren Verhuurd aan G Puijk per maand tegen ƒ 230 sjaars No 2 Een hecht sterk en goed onderhouden PAKHUIS achter perceel No 1 strekkende van No 1 tot de daarachter gelegen zgt gemerkt Wgk H Nos 95 en 96 te ffoudo Kad Sectie B No 1063 groot 2 Aren 60 Centiaren ge ieet en Sectie B No 1878 ged tuaechen dit eu No 1 en het recht van erfpacht van de zgl Sectie B No 1901 groot 40 Centiaren en het recht van medegebruik van den geheelen Gang van en naar de Turfmarkt behoorende bg No 3 No 3 Een hecht sterk en goed onderhouden GBBODW aan de Turfmarkt Wgk H No 101 te Gouda naast Nos 1 en 2 gediend hebbende tot Kantoren rael twee Zolders annexe Pakhnizen en de daarnaast gelegen Gang van de Turfmarkt tot aan de zgl Kad Sectie B No 1665 groot 349 Centiaren De Nos 1 2 eu 3 naast elkander gelegen hebbeu te zamen eenp oppervlakte van 760 Centiaren No 4 Eea HOlS met beschoten Kap annexe Keuken Tuin en open Plaats aan de Nieuwehaven Wgk N No 114 te Gouda Kad Sectie B No 1459 groot 93 Centiaren No 5 Een HUIS en EBF aan de Niéuwehaven met Pakhms daarachter Wgk N Nos UI eu 113 te Gouda Kad Sectie B Nos 1656 en 1657 groot 83 Centiaren met het recht van medegebrnik van de daarnaast gelegen Gang tusschen dit en No 6 Kad Sectie B No 273 Het Huis No UI is verhuurd aan B VLao voor 1 80 per week No 6 Een hecht sterk en goed onderhouden PAKH018 met twee Zolders en beschoten Kap achter Nos 4 en 5 ie Gouda Kad Sectie B No 1658 groot 410 Centiaren met den Gang uitkomende aan de Nieuwehaven Kad Sectie B No 273 groot 48 Centiaren en het recht van gebruik van de zgl Kad Sectie B No 1479 groot 56 Centiaren naast de Nos 1658 eu 1950 De Nos 4 5 en 6 naast elkander gelegen hebben te zamen eene oppervlakte van 634 Centiaren Betaaldag der Kooppenningen 18 AUGUSTUS 1898 Te bezichtigen drie werkdagen vóór don verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag der veiling van 9 11 uur en watde niet verhuurde gelwuwen l etreft op verzoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris H GROENENDAAL te Gouda T t j£ J a tssllisi aaal ws ta ta m ifciterfaliilxi ller jï ïI AiikBrlaifrExpeller Pnfi 50 oaal 75 out aa fl 2S de lesalL Tnrbwdw ill 4e naaata i polhekei aa hn T lLi BioHer t Oa ta Battartmi Te GOUDA bg C LDGER Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westliavea 198 Slaamloozc Vennooldiap i Nationaal Unndbeziti le VI De directie bericht dat de coupons der obligatiëu vervallende 1 Juli 1898 betaalbaar zgn te s Gravenhage ten kantore der Vennootschap de Hotlandsche Bank b d H H de Vos en Vreede en de Firma de Heer P J Landry Amsterdam b d H H Praetoris en Zoon Amersfoort Heer H J Croockewit Arnhem Geldersche Bank Assen Heer E A Bmidt Üid Beiertand A Koopman Breda BH Ingen HouszenZoon Dokkum Fockema en V Kleffena Gorknm 0 de Ggselaar en Co Gouda t Montljn en Oorttand Groningen Mrs van Vierssen Trip en Peith Hartingen P Posthuma Zn Franeker Heerenveen Gebr Mispetblom Beger Joure Leeuwarden Botaward en Heer P Konmans Smeding Leeuwarden Maastricht Geldersche Crediet vereeniging Meppet Heer Hk Roelink ABz Ngmegen Ngmeegsche Effectenbank b d H H Martens en Oo Rotterdam Wissel Effectenbank Schoonhoven Heer P A Group Sneek H U BmuingsenTenCate Waatwgk C A Witloi en Zoon Wageningen Heer S A van Minden Winschoten H H G J en A E Groene veld Zntfen P F C Brnninga II Co Zwolle A van Deventer en Zn tfc©JP PUIKE OUDE t SCHIEDAMMER GEHEVEE Merkt Vorknjgbaar bij i M PEETER8 Jz N B A I1 bewya vaa echtheid i utcr fci r oaohet en kurk steedi vooiw vCHlcPAW on jraa den naam der Firma P HOPPE NIGHTOAP