Goudsche Courant, maandag 20 juni 1898

Magazijn DE MATADOR MAR KT 58 O O U D A ONTVANGEN Nieuwe Dessins in STOFFEN voor Soeóeren naar dïllaat H Stalen worden op eerste aanvrag e aan huis bezorg d mKt wumzm Ill miii Voor gepen aiooeerde Officiereu Ambtenaren en goedbespraakte Heeren uit den gegoeden stand bestaat gelegenheid door aanneming eeuer rertegenwoordiging geen Torzekering zich zonder risico op aangename wyze eene onbeperkte verdienste te Terschaffsn Vakkennis onnoodig Brieven motto by verdiensten € a d boekhandelaar P J G MOOIEN Ceintuurbaan 119 Ameterdam Hedea avond VAN HET UZERH16AZUN Rortc Groeneiidaal 1199 200 ISPECIALITEIT Ili jGereedschappen voor alle vakken j HIISBOIID ARTIREIEN I Gegoten en Geëmaüleerde EOEMIZEN ANBKVELMD ROND Lage docli vaste prijzeir i Contant a LAXDIATOE CLEVELAISriD f ovar lictor on Victoria Surpriss fMataóor aiIWïliLiü Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd fUT Herk AISTRA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk BEFABEEREN EIUAILLEEREN VERNIEEELBN Sport en l irLd er x7 ag era Toan d ex2 ¥ I D van RI JlEIAl Yeerstal Oouda B E I I C EC T De STORT CLARK ORGAM Co heeft loea de Spaansch Amerik Oorlog dreigde in nller ijl een eoormon voorraad haror OllGIElLS gezondea beducht dat geraïmen tijd hare zending zou moeten worden gestaakt Vandaar dat VOOr cUt OOgOIlblik door overmatigen voorraad oen groot aantal tegen beduidend Verminderden prijs verkrijgbaar zijo Bekend is dat de gowono TBBte prijzen tan hot STORT CLARE ORGEL reeds uiterst billijk is Liefiiel ber8 voor oen uitmuntend AMER ORGSL voor den vermioderden prijs gelieven ztob spoedig te Tervoflgen b L C DE LANG Gouda GEVRAAGD tegen 1 AUGÜSTaS te Voorburg bfl den Hung in een deftig gezin een Meid Alleen niet beneden 23 j goed kunnende koken Loon f 100 en f26 wasch geld Adres Mevrouw ROLANDUS Villa Lichttoren Zand voort ri t jj j oMchwWytote ra makkelykste pcketindddd voor Uccre on vooral dunn q Kindtrachoeowctk Ifl de Appretuur van C M MlUlsr 4 Cc o Berlli Butt Str 14 MtnltttecoeH iLV op naam en fabridtinierk VirkryitMf by Hitrm WInkvltan In lah i mJl llSS Si l SS mSt JL S£SSSt B YI8CH ia BLI Uitsluitend prima Kwaliteit Uog GOEDKOOPEH dan mndvleesch bijv 7 bl bl ZALM in platte blikken 55 32V ZALM in hooge 52 ZALM in ovale heele mooten 70 37 ZAÏ M in 65 Aanbevelend L BOER Hoog slraat 4 122 Gouda Prompte bediening Lage prUzen Priraa waar G TIËSËiHA a OT71D 2vd arl3 t £ 1 5 Herstelt Stoom en andere Werktuigen SNELPERSEN BRANDKASTEN enz Maakt en bert alle Grof en Fijn SMIDWERK KACBËIS OEKWEBKEN enz BEUGEILS voor gfcbrekkigfe voeten volgens Geneeskundig roorschrift STOOM METAALDRAAIERIJ jl Belanggtellenden worden beletfd uitgenoodigd de Inrichting Cappenerêteeg 14 te komen besiehiigen Eenig Agent voor Gouda en Omstreken J C DE RUITER KORTE TIENDEWEQ flO GOUDA OS o 5 o 9f a 9 N u o ALGEMEEN REREND REEDS MEEB DAN 50 JAAB als het beste adres voor UEüEELEN mimi umumi I O f 3 en 6 ♦ Fantasie Meubelen KINDEHWAGENS enz enz n Gouwe C 253 L P WELTEE Peperstraat K tQoedJcoopste en soliedst adres roor Vertoer van Inboedel oowel biniien als halten de etad met gesloten wageni GRAVES TEUN Oude Gouwe Alles wordt tegen Trangport gehade verxekerO Umk a A BUINKMAN Zk Ooid TWEBDE BLAD mm GOüSAST MAANDAG 20 JDLI 1898 Uit lag Tin da itemmiag voor de ProviDciale St iaa te Bottflrdftm Kiesdistrict I GehozoD delheeroD Mr P D Kteg iib aftr au Mr S MQtlar Hz Lib aflr E aidistrict IL Gekozen de beer S J K da MuDohj Lib aftr Kii ütriot III Gekozen de heeren F B s Jaoob Lib altr en P C van VoUenboven Lib Hr Kieadiitrict IV Gekozen de heer F Havelaar Ji Lib aitr Kiesdifltiict V Gekozen e heerea P R Uees Ljb aftr en H Hoboken Cortgene Lib aftr Ridderkerk Gekozen Harelaar De Raadt an Van Namen allen candidatan vereenigiog aatir ea ohr bitt Alpben Geldige stemmen 3259 Gekozen N D Kemiok aftr Trg antir met 2213 eo F H T n VTioheu aftr kath met 1973 ilemman H leConltra lib kreeg 1078 atemmen De nitslag ran Alkemade en Nieuwkoopil nog niet bekend Brielle Geldige stemmen 2410 Gekomen J W Hein van Rockanje aftr lib met 1626 stammen A R vun Beekum Maoriase kraag 784 fltemmeo Delft Galdige etemmea 2483 Gekozen mr H van da Velde antir met 1359 en L A Vreeburg met 1303 temmen Haratemmmg tusscheo mrP A Tukker antir met 1233 au mr W K S van der Mandele aftr Üb mei 1156 stemmen A Vermaee Wz afti Ub had 1088 en L Knuttel lib 1067 stemmen Dordrecht Vaoature Bos uitgebracht 2080 geldige stemmen Gekozen N P Jougkiodt lib met 1110 etammen Mr J M Rena antir kreeg 969 stemmen Periodieke aftreding van de heerea de Jonoheera ao van Se haarden borg Uitgebracht 2238 geldige stemmen Harstemming tuflscben A C Volker Azu lib met 976 G ao Ardenne aotir met 964 Ë van der Grgp Bftrendregt lib met 873 ea F R J Albera katb met 749 stemmen P J A de Bruine hb kreeg 450 stemmen Qoriocbem Gekozen mr A 0 Visser aftr lib met 1605 eo T C Hoogendooro Qih met 1502 stemmen Mr L van Ande antir kreeg 1450 eo A W de Leeuw antir 1294 stammen a Giareobage Geldige stemmen 8337 Vol strekte meerderheid 4169 Gekozen jhr mr W Th Gevers Deynoot conserr met 4506 en J D baron Tan Wasienanr van Rozande vrg antir met 4231 stemmen Herstemming tusBchen M da Mos Jin antir m t 4087 mr J B van Barckel katb mat 4047 mr M J C M Kolkman katb met 3953 mr W J Saouck Hurgronje attr lib met 3890 P C Evers aftr lib met 3853 en J C t Hattum van Ëtlewontsdijk afir Ub mei 3821 slemmeii Jhr mr W Th C t Doorn lib kreeg 3771 mr Hymans van Wadenoyan aftr lib 3732 stemmen Leiden Galdige iitemmen 3120 Berkoten A £ van Kempen aftr antir met 1793 Gekozen J A Bots katb met 1568 stemmen Verder verkregen B Paal lib 1410 en J Riukes Borger sftr lib 1326 stemmen Leiderdorp Gekozen d n heer van Hoeken antiraV Herkozen den beer Keriteos Mtddelhsrnis Geldige stemmen 2487 Gekoun J RoodzRut Ks antir mtt 1287 st Herstemming tassoban W Knypers antir met U76 ao mr G J Goekoop aftr lib met 1038 stammen J van Schouwen lib kreeg 977 dr T Breasnea aftr hb 271 en mr G van Mens lib 38 stemmen OodBeyerland Geldige stammen 2326 Herkozen G A van Driel aftr lib met 1334 stemmen Jb Vos Iz antir kreeg 992 stemmen Schiedam Periodieke verkiezing Geldige stammen 2669 Herkozen P Loopngt altr lib mat 1356 st A G A Nolet kath kreeg 13j8 stemmen Vacature Maas Geldige stemmen 2686 Gpkosen H J Versteeg lib met 1422 atemmeo J Krap sotir kreeg 1264 stemmen Sliedrecht Gekozen A Pgl antir met 1649 en T Swets aftr antir met 1528 stemmen L A Langeveld lib kreeg 1078 en J von Liodarn 977 stemmen Vlaardingen Geldige stemmen 4779 Volskrekta meerderheid 2390 Gekozen M P van Koyvec katb met 2790 en A W Schippers sntir met 2748 stdmmen Verder varkragen P Kikkert aftr lib 1519 A van Rees aftr lib 1366 en W JanzBn chr hist 749 atODimeD Gemengde Berichten Wear een kind verbrand I Donderdagmorgen 6 uur brak ia een werkmaashuiije ie Koawa t aaa bavige bnod uit Drie kleine kinderen waren gehsal alleen thoti Eau man uit de buurt die den rook uit het huis zag komen sloeg da rniten stuk en geholpen door anderen wist hg de kleisen er uit te balen Een jongetje van 4 jaar was echter reeds geheel verbrand terwgl de beida anderen ernstige brandwonden aan boofd en rog had 1ea Deze twee kinderen hoopt men echter nog in t laven te hoaden De vifchmwkt te Amsterdam as gisteren overvoerd met geepen en pietermannen Nog zelden waren er van deze soort visichen zoovrel aen de markt Bg ginscbe boopen lagen de geepen buiten de overdekte markt terwgl maadeu vol pietermannen veel van groote afmetiuf bgaa alle tafels innamen Men meldt uit Assen In het begin dezer week werd in eao der openbare lagere scholen aldaar waar sedert eenigen tgd een proef wordt genomaa met het honden eener sohooUpaarbank uit de ongesloten kast waarin de bgdragea wareu geborgen een bedrag van ruim 70 cents vermist Het bloel spoedig dat aea der leerlingen een knaap van 6 a 7 jaar zich aan dat feit had schuldig gemaakt eo met andere knapen het geld had veranoept Hij werd hierover na den achooltgd door het hoofd der school berispt en sbhgnt daarna vergeten te zgn althana dea avonda te half tien was het kind nog niet thois Bg de thuiskomst bleek echter dat het kind erg gekastgd was Een onderzoek is dieoBangaaode ingesteld door de betrokken sutoritaiten Naar wg vernemen is thans door den vader van den betrokken knaap een aanklacht by de justitie ingediend tegen het hoofd der bedoelde school dea heer Z Naar wg vernemen zal binnenkort vanwege het Minis erie van Justitie worden aanbesteed het bonwen van een Hoia van Bewaring te Rotterdam op bet terraia voor de strafgevangeois aan de Noord Singel hoek Bergntraat Het zal gelgktgdig moeten worden op ele verd met het in anabouw zyode gebouw voor de arrondissemeotsreohtbaok dat in Dec 1899 ia gebruik zal worden genomen Men meldt aan do Std Ia Westatel ling werf heeft zich per adres by den Raad een oaderwijzer aangeboden om zonder salaris itt de dorpschool te Oldelamer werkzaam te mogen zgn Zyu verzoek werd iogewilligd Te Smilde is een schipper verdronken Het zeil van zyQ vj artaig sloeg tegen zgn lichaam waardoor hg overboord raakte Op voorstel van den bargemeester heeft de raad der gemeente Iliudeloopen met op 1 na algemeeae stemmen besloten do kermis at te schaffen Bg het exeroeeren van bet korps rgdende artillerie op de Kempenbergerheide bg Arnhem vielen Woensdag de zes voor een stuk geschut gespannen paarden waardoor hnnoe beigders die eveneens op dea groad terecht wsreo gekomen het stuk geschat boren op zich kregen Sen kanonnier werd ernstig aan bet heengekwetst waardoor zgne opneming in hetmilitair hospitaal noodig werd de andere manschappen en de paarden bekwamen weiaigletsel De schippersknecbt F Bergmann varende op bat schip ËmiliQ tuascben Mannheim an Rotterdam kreeg Donderdag met bet strgken rnn den mast ter hoogte van de Spoorbrng by Nymegen dea slinger vaa de lier zoodanig tegen zyo bovenrechterarm i at dit lichaamsdeel geheel werd verbrgzeld De maa ia ia bat Wilhelmina Ztekenhois te Ngmegen opgenomen Reizigers met trein 24 iu de ricbtiag Emmerik Arnhem enz die geen ingeschreven bagige hebben behoeven aan bet doaanenstatioD te Zeveoaar niet uit te stappen teczg dit door de ambtenaren der dooane verlaagd wordt De visitatie der bandbagage zal in de wagons plaats hebben De reizigers kunoen de visitatie zeer bespoedigen door die bagage te Zevenaar geopend te babbee Reizigers die èn ingeschreven bagage èn handbagage hebben moeten ook de bandbagage in de visitatiezaal ter visitatie aanbieden teozg die door iemand van hunnentwega in den trein ter visitatie kan worden aangeboden De verpleegde v d Mark van het 1ste gesticht te Veenbnizen is Woensdagmiddag jl na BohooUgd ootTlacht De rgksveldwacbter Spa een flinke politieman achtervolgde hem en haalde hem op ongeveer 10 minaten afstand van bet gesticht midden in do heide in doch V d M verzette zich zeer hevig tegen den politieman eo sneed dezen met een mes ia bet galaat eo in den rag SpSt boawei hevig bloedend bracht toch het gevaarlijk sujet persoonlijk aan het gesticht terag waar de vluchteling natuurlyk onmiddallgk keaais maakte mat de cal Id het gelaat heeft Spa een soada Tan 5 oM lang eu 2 cM diep io dea rug 2 loedea van 6 en 5 oM lang eo evpueens 2 oM diep welke wonden onmiddellyk door dr Hossel zgn verhouden Eergisteren morgen werden dood ia bet bed gevondeu de beide gezusters v O woneode te Heien Boeicop Drank moet ala oorzaak genoemd worden Ëen broeder mede bewnsteloos vonden ia echter weder bggekomen Woensdag zgn in cake kapiteio Vemer door de Uaagsche reohtbsok als deakuadïgen uitgeooodigd om over de al of niet toerekenbaarheid krankzinnigheid van den kapitein advies uit te brengen dr A da Jong geaeeabeer voor zenuw ea zieliziekteu en dr J L G A Ifl Riitte assists nt geaeeibeer aau bet Gemesute Ziekenbeia vromer aisistentgeoees haer vaa het geneeshundig gesticht voor kranktinoigen aldaar Voorts was tegen eergisteren ook als deiknadige nitgeuoodigd dr J M C Ë Ie Rütie pract geneesheer te s Gravenhage Van gemeentewege is men te Enschede begonnen met het afbreken van achttien flinke woonhuizen omdat zg in strgd met de bouwTerordsoing zgn gebouwd De eigenaar de heer K Dalenoor heeft ze ui Itten bonwen op den weg Aan de eeoe zijdo breekt maa af terwgl aan des anderen kant de aannemer voort aat met afwerken Te Rotterdam wordt met een kapitaal van f 75 000 eene maat chappij opgericht tot exploitatie van zelfwerkeude rywielbewoarders 4 Eea jongs man te Babiloniëubroek heeft zegt men 17 jaren achtereen menscheuschuw zelfs voor toog der naaste familiebgnageheel verborgen in eeoe kamer doorgebracht No schgnt fay tot zichzelveu gekomen te zyo en zou er of Choon hg oog niet spreekt boop hestaaD dat hg zal genezen Toea eergisteroohlend de aannemer met het heiwerk voor een te bouwen perceel aau de Liudengracbt by de Brouwersgracht te AmHterdam zouclen beginnen stortte de muur van een aangrenzend buis ia Eene 70 jarige vrouw die zich io dit geboaw bevood kwam mede □ aar beneden en brak een sleutelbeen een meipje bekwam oveneens eenige verwondingen gelakkig niet van ernstigen aard Een door de regeering gister ontvangen offioiefl telegram over de expeditie naar de Pediratreek luidt als volgt i Den twaalfden dezer is de colonne van koloopl Vau Heotiz van Kota Poetos door het gebied VBO Toekoa Biotara Kenmangan en over TjotMoerosog naar Kemala liaja getrok kso en de colonne van overste Wiilems vao Segli door het gebied vap Toekoe Bintara Soewi Sama Indra eveneene oaar Kemala Rsja alwaar beide colonnes dan veertienden aenkwamen Eerste ooloaae ondervond weiuig tej eastaed Toekoe Oemnrgavlucht Gesoeuveld één en licht gewond zeven militairen beneden den rang van officier Vyand hsd een twio tigtal dooden Tweede colonne ondervond geen tegenstand l en vyttieoden zyn beide colonnes naar Mehtareum getrokken c VERSCHEIDENHEID Uit China ie onder den naam van thee te 7amen 3 700 000 pondaaar Europa ea Amerika erscheept Kög nibt begr pea 1 Bli de opening van f en stembos ic het Mesdistnct Heereoveen bleek dat twee kiezers III plasiB vau het witte puntje in t zwarte vierkantje zwart te maken achter de namen vau de personen hunner keuze zwarte stipjes hadden geplaatst zoodat deze stembiljettaa van onwaarde moesten verklaard woideu Men zal er bepaald wat anders op moeten virzmaen want het publiek zal dat cirkeltjes zwartmaken nooit leerea onKerekend oog diU C somt een heksentoer is bet behoorlyk t doen met de door drukinkt vettig geworden ea niet meer af e eüde potloiden POSTBRJ IBT r Lij t Tan brierea geadresseerd aan oabekenden Kedoreoda de 2e heltt der maaod Mei 1898 en terag te verkrijgen door tasscbenkomst van bet Pastkaotoor Ie Gooda Verzonden Tan Gouda J Stoel HuHam ËDteoburg Goaderak IJ S van Koppen Uotterdam R Tan EoBgam O Wiltenbarg Mej W Uoetman Amiterdan Cbr Eoelet Rotterdam C Eatz l Ue direttaar y li Pont en Telegraafkintoor VOBSXSE BargarliJke Stand GEUOBEM 15 Juni Johanna Saeunii Hendrina ouders B K Boekmeger en A Ringlever 16 Ltentie Johanna en Johanna Leentje ouden L J Blok en C F Stienisaeu 17 Anthonia Maria ouder 0 Boos en J A W Tan Klujjre ÜVERLEOEN 15 Juni J D Maaalaud 62 i 17 P Bakker hnian Tan J Helleman 03 j ONUKBTEOOWD 17 Joni J O Vermeulen 29 j en C J M Bockitart 2S j A C Coster 24 j en C A M Naber 24 j Uaastreoht GEBOREN Adriana onders C de Pater en P M Slingerland Dirk ouder J Verboom en P Goedhart Vlist GEBOREN Cornelia oiden J Subbe en H Ton Gelderen Gysbert ouders L Kloot en D vau Eiik INGEZONDEN DE KLEINE KAPEL A s Zondag wacht ons weer een Concert van de al zoo vele jaren in de Sociëteit 0n3 Genoegens bekende Kleiue kapel Genoemde Sociëteit is haar oudste en naar ik meen tegenwoordig haar eenigen klant als ik dat zoo eeus ze en mag Met Concent van den onvergetelgkeu Dunkler mocht de ouderkapelmeester de verdicastelgke Völlmar in de sociëteit Dus Genoegen Coucerten yeven Wel waren er beperkende bepaUngen by gemaakt voornamelgk wat het aantal artisten ea de bezetting vaa partyen betrof maar de Sociëteit onderwierp zich gewillig daaraan ea liet niet na vaa tgd tot tgd het volle orchest te eagageeren De teut op den vgver met goudvisschen de oudere leden van O G zullen bet zich wel bermneren ia nteaigmoal getuigen geweest vaa zeer veel muzikaal genot en geestdriftige toejuichingen De tent waarvan ik aprak is opgeruimd de vgver gedempt an met dankbaren lof aan het oude bestuur is een muziekteat verrezen die thans nog ia gebruik met roem hare uitstekende kwaliteiten handhaaft Ingewyd en uitmuntend bevonden door niemanu minder dan den genialeu Dunkler kan het niet aaders dan hulde zgn die wg brengen aan het bestuur dat zich zoo pryzenswaardig van bare taak kweet Om nog eens even op die tent terag te komen wie had kannen denken dat Dunkler daar zgn laatste coacert zou dirigeeren Toch is het zoo geweest De eenvoudige beminnelgke directeur had vertrouwelgk aan het bestuur te kennen gegeveu dat hg ala het hem mogelgk waa uit sympathie voÖr de Soc O Ü het concert ter eere van het Ny verbeids Congres aldaar te geven zelf zon dirigeeren ea zoo geschiedde net Wg zien hem nog zitten dien vriendelgken erastigen maa die na het eerste nummer van het programma de verdere leiding op zich nam ea na afloop van het concert de beschetdeaheid zoo ver dreef dat hg geen ooren had naar den lof die hem zoo wel verdiend werd toegebracht Welke waren de voorwaarden waarop vroeger de concerten van de Kleine Kapel werden gegeven Er circuleerden lyatea tot abonnement op 6 Concerten die t en betaling zoo wel door de leden van O G als huane damei op een gewone dag der week ik meen Donderdag gegeven worden De sociëteit werd alsdan gesloten Dat gaf aaaleidiug tot ouaangenaamheden tengevolge waarvan later werd beslaten die Concerten te geven op Zondag met vrgeu toegang voor de leden eu introductie voor elke dame ad f O 50 Of het in den smaak viel dat kunnen getuigen de vele concerten die eene flinke recette aangaven Maar tegenwoordig worden die ontvangsten aanmerkelgk minder Wat daarvan de reden is V Wal eiken Zondag gaan in den zomer 2 3 soms 400 inwoners voor enkel tarief naar den Haag zeer ten voordeele van den Staats Spoorweg maar zeer ten nadeele van de kas der Soc O G Het bestuur dier Sociëteit darft om genoemde redenen geen concert van de Koninklyke Militaire Kapel meer aan Het wil echter de concerten van de zoogenaamde Kleine Kapel door velen in hooge eere gehouden vooral na het optreden van den begaafden musicus den heer N A Bouwman zooveel mogelgk tot faun recht doen komen door de bezetting der partyen uit te breiden In overleg met den hoogst bekwamen directeur Bouwman dien wy als Kapelmeester van het 3e Regiment Infanterie reeds vroeger in onze sociëteit hebben ieeren bewonderen beloven die concerten een zeldzaam muzikaal geaot Laat ons hopen datbg al de genietiugen buiten de stad de leden der Sociëteit Ons Genoegeu eiken Zondag waarop de Kleine Kapel hare kunstgaven alhier aanbiedt vele zeer vele dames zullen introduceeren om zoo doende in samenwerking met het bestuur die Concerten in stand te houden EEN MUZIEKLIEFHEBBER