Goudsche Courant, maandag 20 juni 1898

No 7610 DDisdag SI funi 1808 37ste Jaargang Likenrstokerij de Curagao Apper Uatt Tlendeweï D 4 T Iephw Minmer I Voor de a s feesten EEOON LmONABEi OEANJE BITTEE en FEEST iLIREUR fiOüMHE NieuwS en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken Neemt s 7 p eeens eea proefje Zoolang de voorraad atrekt bieden we onze geachte clientèle pea portret aan van onze Koningin WIllHELIVIINA Firmai C LOÜRENS TelefooH llo M ADVERTENTIEN worsen geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers VIJF CENTEM ui f de VIctoriaJBron f e Oberlahnsffiin kyEm 1 Tafeldrank Van ijF n nklyAef ii s derffederlanden Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVBRT KOFLATTEN AKCIITSAVEN EU LIJSTM ook volgens op te g even Profiel iSpoedtge afleverlDg Melte ultweerlnis Coneurreerende prijzen Dat is laingeu oor dage J miiat erJI iiil lad dit it een = Bajegen dea J enoegzaam II Ism fk ¥ een IPrige lijkscli riqiial dekllenizit U streeks 1 I BKIEIE 1 1 prijs Tanl wrradig Il 1 of neer ll wordt del gdelilsiüaar V géruik en goed = betrokken U FABRIEK cent L BisschopAèNes § 1 4 r Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel Aanb0 Hiend ju B£LOI JE Jf Keizorstraat K ilO NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEEN8GHE Glacé Handsclioeiieii Toor DAMES en HEEBEN A ▼ OS Az Md Tfdllenr Baeiweg E 73 73a GOUDA nN laptt mt Ufo 39 Beurs van Amsterdam Slotkrs 18 JUNI Vckr Ninniim Oerl Nod W S i i 8 dito dito dilo 3 t8 t dito dito dito 9 07 i HoNOill OU Oeudl 1811 88 2 101 lTiLll lMolir iiig 1868 81 5 86 Oonimt Obl in pipier 1108 6 3t 4 17V dito in tUrer Ui 841 4 FoKTtJOAL Obl met coupon 8 dito ticket S 17 BottAïD Obl Binnenl 18 4 ♦ 887 dit Oeoona 1880 4 7 i dito bij Botbs 1889 4 98 dito b i Hob 1889 90 4 97 ildito in goud leen 1883 6 36 dito dito dito 1884 S IS SpAKJB Perpet schuld 1881 4 3S Tvmu Gepr Oonv leen 1890 4 74 j Geo leening eeTiq D ïl V Geo leening eer e G 95 ZtilD AlE Bep v obl 1899 8 104 Hiuoo Obl Buit 8oh 1880 6 99 Vmezdiul Obl 4 onbep 1881 SC u AviTlBDAJI ObligUien 1895 8 1001 BomiuiAll Sted leen 1894 3 100 NlD N Afr HAudeler aind 64 Arendib Tsb My Certificeten 663 Deli Maataohappy dito 489 Arn Hypotheekb piiudbr 4 lOO j üaU M j derVorBtenl aand 48 a Or Hypotheekb pandbr 3Vi lOll i Nederlandsnhe bank aand 198 Ned Handelmaataoh dito 14574 N WkPao Hyp b pandbr 8 65 Eott Hypotheekb pandbr S 99 Utr Hypotheekb dito 3 l OoSTZNU Ooat Hong bank aand l S i BuflL Hypotheekbank pandb 4 108 AluuKA £ qut hypoth pandb 5 85 Mmw L ö Pr Lien oerl O Nm HoU IJ Spoor M j aand 118 i Mij tot Eipl r St Sp aand US i Ned Ind Spoorwegm aand 808 Ned Zuid Afr Spm aand 6 817 dito dito dito 1891 dito B 100 j 69 76 14V 12 IlAUl Spoorwl 1887 89 A l obl 3 B4 8 Znid ful Spemij A H obl 8 57 PoL M Waraehan Weenen aand 4 150 BüiL Or Buaa Spir Mij obl 4 93 Baltiaehe dito aand Paatova dito aand 5 75t 7 Iwang Dombr dito aand 5 IOOI 4 Knnk Gb Aioir Sp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 ICO Ahiiuila Cent Pao Sp Mij obl 6 I4ViChic i North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 137 Denrer k Bio Gr Spm eert r a 18Vii lUinoiB Central obl in goud 4 103 LouisT Sc NashvilliGort r aan l 56 4 Meiipo N Spir M lehyp o 6 108 Miss Kansas T 4pCt pref aand ll is N ïorkOiit so Weal aand 16 dito Penn ühio oblig 6 1 118 Oregon Calif lo hyp in goud S St Paul Minn Si Manit obl 7 135 Un Pao Hoof lün ob ig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5I Canada Can South Cbert T aand 501 4 Vl C Ball St Na leb d 0 0 6I Amsterd Omifibus M aand 178 Botterd TramTrei Maata Band 197 Nbd Stad Amaterdam aand 3 lOSH u Rtad Bolterdam aand 8 lOBl it BlLon Stad Antwerpen 1887 21 100 Slad Bruasel 1886 2 IOO7 Hom Theiss Begullr Geaelaoh 4 116 OüsTKtüt StaaUleenig 1860 5 llSl j K K Oost B Cr 1880 3 Spanji SUd Madrid 3 1868 28 ADVERTEPITIBN GB08ËILLE en GRENADINE de France zgn de fijnete Fraosche Limonades en rkrygbaar tegen 1 SOperfleBch daarby gratÏB het benoodigde getal rietjen bg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GODDA Nbd Ver Bez Ayh Spoel oort 115 te GOUDA De IN8CHRIJVINC1 van NIEUWE LEERLINGEN toop den Cursus 1S911898 heeft plaats op Waterdag 2 Juli e k des nam ran 2 4 in het Schoolgebouw en tot dien datum na schriftelSke aanvrage b den ondergeteekende Het BEESTE TOELATINGSEXAMEN begint TOor alle klassen MAANDAG II JULI te 9 uur Toorm en de regeling hunner examens wordt den candidaten alsdan medegedeeld De Directeur Dr W JULIUS G ouda 18 Juni 1898 De MELK Tan L DE HEIJ boTeelt zich zeWon aan Deze MELR wordt Teel gebraikt Deze MELR is Teraterkend Deze MELR is algemeen bekend Deze MELR is rerkr gbaar by den Heer LeDEÜGlJ Dubbeie Buurt B 2 Prijs per Liter 7 cent vrij aan huis bezorgd Potogrüttf FlttiB Stttgel Benig adres voor sprekend gel kende 12 Alb portretten mei 2 Proeven f ii 50 Dea Zondags geopend van O tot 6 uur Qoede en goedkoope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 bigft steeds roortgaan met de LEVERING Tan FRIIA QUALITEIT tegeH eter k eoneurreerenOe prifmen Aauberelend J P van Leeuwen D elftsclie Slaolie D J TAN TEW Dubbele Buurt B 10 P Itailleur I SALON BE COIFME Dubbele Buurt A KSCÏÏOLTENS COIFFEÜK Koniniat k MacMnale martek DE UONIGBLOBMc t n H van Schalk Co geTestigd te sBravenhaga Hepplertlraal en 9 naby de Begenteaselaan Tan Z M den KÜNU40 ran BELGIË Indien gü hoeêtll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBoret Honig Eitract m hiIjIa ittiiei FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en 1 Terkrjjgbaar bfl Firma WOLFF Co WesthaTSU 10A Gouda E H Vin MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boatoop B T WIJK Oudewatcr U KOLKMAN Waddinmieen Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren tegen den prijs van f 1 26 binnen en f 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers grati s en franco REKKISGEVII G l e BURGEMEESTER van Go da brengt bij ileze ter kenniB tid de belaogbebbeiiileu dat door doo tCeer Directeur der Directe Belaatingea enz te Rotterdam op den 17 Juai ISyS executoir etjn verklaard Twee Kohieren der Foraoaeele Belasting dienst 1696 Nrs 1 en 8 Dat Toormelde Kohieren ter invordering zijn ge teld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder die dadfop voorkomt verplicht ia zijnen aanslag op den by de wet bipaaldea voet te roldoen eu dnt heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediead Gouda den 20 Juni 1898 Do Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuiteHlandsch Overzicht De BaikercoDfereDtie te Brua heeft in hare Tergadering vso eergistereD onder andereo besliat op 22 dezer weder bgeen te komen om te beraadBlagen over een Tooretel van de Nederlandfiobe afgevaardigde atrekkendeom de premiesgeleidelgk af te scbafEen ingeval de conferentie b t ens wordt De beer Ribot beeft in een atidiëotie bjj president Faare verklaard de opdracht tot het vormen van een kabinet neer te leggen De president heeft toen Sarrien hetzelfde nmndaat gegeven dtt by echter tot heden in bedenking heeft genomen la de Italiaansche Kamer verklaarde Di Radini dat bet ministerie z o oDtilsg heeft aangeboden met het oog op den parlemeatairen toestand ten einde niet te antioipeeren op de ernstige vraagstukken van openbare orde welke behandeld moeten worden De koniog behoudt zich yne beslisBing voor Di Radtni verzocht der Kamer dringend om de zitting te aehorsen met de bgvoeging d it de president de Kamer immers zal kan FEVILLETOM Het Leven te Baden Sen Statisch Roman S De afiretigbeid van M sieur Verdier h d haar ontstemd ty kon niet begrypen waarom Irina dat proakjaweel van een Fransobman niet b zich genoodigd had De rmne die niets moer begreop bovendien was z doof schudde slechts met het hoofd i Otti oui vous alles voir M sieur Lusohui ik verzoek u De jongs reipiger maakte een buiging verdween en kwam spoedig weder terug Een bediende volgde hem en droeg met een laoU over zyn geheele gelaat een schotel met een groeten zwarten kreeft binnen Voioi Madame riep Luschiu nu kan de dans met dm kreeft een aanvang nemen Ha ha ha De Bos lacht gewoonlijk celf het eerst over zyne aardigheid tHo ho hol liet Vont Coco zich als patnot en bssohermor van alle vaderlandsohe produkten hooren Wy verzoeken den lezer zioh noch ta verwonderea noch boos te worden i wie kan er voor inslaan dat hy telf niet eenmaal terwyl hq in het partorre van het Alexander theater zat n doot zalk een atmospheer omgeven was om den slechtstea oalemboorg gwohaterd b ft nen bgoenroepen wanneer by znlka noodig zal achten De voorstellen van Di Uadioi werden aangenomen en de zitting werd opgeheven In den Senaat werd door Di Uadinl een geiyte verklaring afgelegd als in de Kamer De Senaat verdaagde daarop z n zitting Alle bladen zya het erover eens dat de toeitand ernstig ie In alle politieke kringen beeracbes opgewondenheid en verwarring V Volgens berichten nit Weenen hebben de Dnitacbe grond bezitters een vergadering gebou den welke ook door den minister dr I3arureither werd bijgewoond De vertegenwoordigers der psrtij verklaarden met nadruk dat de stremming van den parlemeotairea arbeid het voortbestaan van de economische overeenkomst met Hongar e en dua de eenheid en de macht der monarchie ernstig in gevaar brengt Do oplossing van de crisis kan alechts worden gevonden binnen de perkeu der bestaande grondwet De regeering moet de Daitschera zoover te gemoet komen dat dezen weder gaan meedoen aan het bestnar van bet Kyk m a w de taalverordeniogen moeten worden opgeheven Van de Begeering wordt verlangd dat zy ten laatste met overwegen zat opbonden en tot een flink initiatief zal overgaan Volgena de Dnitacbe bladen keorde Miniater Bürnreither de motie goed De Weener correspondent van de Indép c seint dat de onlnaten in Qallicië van veel ernstiger beteeken is sga dan men eerst wel dachtIn 32 verschillende plaatsen zyn de hnizen van Joden en Polen geplanderd Veracheideo dooden en gewonden z n er gevallen Te Fritzak in bet district Stryzow zijn by een botsing met de gewapende macht die de joodsche eigendommen verdedigde zes boeren gedood en vijf ernstig gewond JHen gendarma werd licht gekwetst De berichten van deze ongeregeldheden hebben te Weenen een diepen ihdruk gemaakt Graaf Than heeft in allergl een ministerraad bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over maatreien om de aitbreidiog der onlusten tegen te gasn Te Praag wordt voorts een groote opwinding geconstateerd De Czechen sf byoen een aanval voor te bereiden op de hnizen van de Joden en Daitschers tegen den dag dat het feest van hun uationalen held Palackey den vader der Czechen c zal gevierd worden Geruststellende verzekeringen van de politieaoteriteiten hebben de vreea voor ongeregeldheden maar gedeelteiyk kunnen wegnemen Merci merci mompelde de gravin ffAltons allons monsioui Fox montrez nous a De bediende plaatste den schotel op een ronde tafel Onder do gasten openbaarde zich een kleine opschudding uimmigen staken hun hoofd vooruit alleen de generaals aan de speeltafel bewaarden hunne plechtige houding De baren van den spiritist rezen overeind hy keek donker voor zich heen en begon terwyl hij de tafel naderde met zyne banden in de lucht te slaan De kreeft kroop achteruit en hief zijn scharen in de hoogte Deapiritisthorhaalile zijne bewegingen bij kortere tusschenpoozen maar de kreeft bewoog zich evenals vroeger ivMais que doit elle done fairef vroeg de Gravin ffElle doit rester immobile et se dresser sur sa quiou antwoordde de heer Eox met een sterk Imerikaantch accent terwgl hij zyne haaden krampachtig over den schotel zwaaide Het magnetisme had echter geens aitwerking en de kreeft hield niet op zicb te beween De Gravin zocht den spiritist te troosten met de opmerking dat zelfs Monsieur Home wel eens ongelukkig was geweest Vorst Ooco bevestigde zulks De kenner van de Openbaring en van den Talmud naderde stil de tafel en beproefde sgn geluk net den kreeft doch eveneens vergeefs Men nep ten laatste de bediende en beval hem den kreeft weder weg te brengen wat hy evenals straks al meesmuilend verrichtte toen hg de deur nit was hoorde men hem luid lachen Dooh in de keuken schudden de gemoedelyke Schwsben van lachen over die nkomieke Russen De origiaeele Rus die onder de proefnomingen met den kreeft niet cpgebouden had op de piano accoorden aan te sIoodi ipselda lyn gslisfkoosje wals ea Verspreide Berichten Spaiye en de Vereenigde Staten Een regeer ngstelegram nit Hantiago meldt dat Donderdag eon AmerikaaD ch pantserschlp en een jacht bet vunr op Punta Cabrera openden en een landing beproefdoo welke echter door de kolonne van Aldea werd afgeslagen Voigena partionliere telegrammen komt gele koorts voor onder de Amerikanen die by Gaantauamo geland zyn Ëenige gevallen sooden ook geconstateerd zyn op schepen van het e 4kader voor Santiago De hitte is afmattend het regent dageiyka en het drassig terrein I moeieiykt alle militaire operaties indebnurt van Santisgo Da van Santiago afgesooden telegrammun melden dat er in den vroegen ochtend van Vrydog een sahermut eting heeft plaatsgehad tassoben Spaaosche infanterie in een blokbuis en twee Amenkaanscbe stoomstoepen die een verkenningatocbt manbtoD Een sloep werd tienmaal getroifen niemand werd gedood of gewond Ue schepen Texas en Vixeo openden eindeiyk bet vnur waarop de Spanjaarden zich toragtzokken Maandag was het scbip Yankee in gevecht met de forten van Cienfuegofi Een Spaansche granaat ontplofte op de Yankee een man werd zwaar gekwetst Uit Madrid meldt men Het is onjuist dat AtoiHta t tioh beeft overgegeven en generaal Aagnati bee t het opperbevel niet neergelegd Het gerucht loopt dat bet eskader van Camera naar Boston koers zon zetten om eenige Amerikaansche havens te bombardeeren volgens anderen zou bet echter naar de Fitippynen gaan Nieuwe lichtingen znllen onverwyld onder de wapena geroepen worden Van overheidswege wordt van Cuba geseind dat men geen landing van de Amerikanen vreest want de regen en de koorts zollen het bon oomogelyk maken ascvallend op te treden De algemeene opinie is dat da oorlog lang zal doren Een Spaansche kanonoeerboot hieft de haven van Havana verlaten om de Amerikanen mede te deelen dat Blanco weigert de krggsgevaDgenen van de Merrimao nit te leveren De Spaansche dagbladen nemen het artikel vsn de Pais over waarin het bericht bevestigd wordt dat ernstige oneeaigbeid heerscbt onder de aanvoerders der opstandelingen Veten wenacheo oozydig te blyven anderen zouden de Amerikanen willen bestryden De gewapende tusschenkomat van de Vereenigde Staten Rtoit de meeste aanvoerders tegen de horst en valt ook weinig in den smaak van het gros der opstandelingen In een brief aan het mooht zich over de meest vleiende goedkeuring verheugen Zijoe lauwereu heton Graaf Ch dien onvergelijkelyken dilettant geen rust voordat hij ook een ohansonnatte van eigen compositie had voor gedragen die overigens geheel aan Olfenbacb ontleend was Charmant Charmant klonk het uit ieders mond Irina boog zich naar Litwinot heen en om hare lippen zweefde weder die geheimzinnige spottende uitdrukking Eenige minuten later openbaarde deze zich nog duidelijker ja zij nam zelfs ean tint van leedvermaak ann toen Vorst Cooo die repre r sentant en verdediger van de belangen des adels zyne inzichten in een gesprek met den spiritist begon te ontwikkelen en natuurlyk zijne beroemde stelling over de vernietiging van het begrip van eigendom in Rusland op het tapyt bracht bij welke gelegenheid de democraten het niet weinig moesten ontgelden Het Averikaansohe bloed van den spiritist begon hierby te koken en hy maakte zich tegen den Graaf etrydvaardig Zooals gewoonlijk begon deze uit volle keel te sohreeawen en ia plaats van grolden by tOf rengsn herbaalde hy onophoudelyk f c est absurde cola n a pas Ie sens oommun I De kapitalist Finikof begon met grofheden om zich heen te werpen zonder er veel op te letten ot zy een Vorst of een Graaf troffen de Talmudist pispte Gravin Sob schreeuwde Sr ontstond ten laatste een even verward geruisch als bg Gabaref behalve dat hier hier en tabaksrook ontbraken en dat men hier niet zulke plompe gedaanten zag Katmirof gaf zich alle moeite om ds rust te heratellen want de generaals toonden zich ontevreden on Boris riep onrustig uit oni ors cette satani s politique I Doch het wu vergeeft Een der aaawesige ataats comité te Kew York protesteert Maximo Gomez tegen de gewapende tosBcbenkomst De correspondent van de World te Washington meldt dat Sampso Tnjdagnacbt aan het ministerie van oorlog geseind heeft om met aandrang te vragen wanneer bet landiojj eger zou komen Ily beschreef den toestand by Santiago nla hacbelyk en zeido dat de stad dadelyk moest veroverd worden Men zegt dat generaal Miles zich niet langer verzet tegen een spoedigeo inval in bet westen van Cuba intuesohen is men in militaire kringen overtuigd dat Miles tengevolge van zyn langdurigen tegenstand en zyn oneeuigheid met Aigar vervangen zal worden of dat hem anders slechts in naam het opperbevel over bet leger zal worden toevertrouwd Volgens den correspondent van de Oerald te WosbiogtoD zal de minister van marine qq HeviDa toevoer krygt vermoedelijk van de omliggende eilanden dadelyk maatregelen nerabn om de blokkade te versterken Da batterijen van Portorioo hebhen de Amerikaansche oorlogascbepen gadwon n terag te trekken De opstandelingen hebben een algemeenen aanval gedaan De Spanjaarden hadden T rnomen dat de opatandeliognn zouden traohtea het kruitmogazyn te Malute en Santa Mesa te veroveren Zy trokken bon macht byeen om die punten t beiobermen maar onderwyl maakte de vyand zich meester van de noordelyke Toonteden Malabon en Oabooan De Duitsoheri stelden scbout by naoht Dewey voor do gewonde Spanjaarden aanhoord van bun oorlogsschepen te nemen maar Dewey wilde dat niet toestaan Berichten uit Hongkong melden dat de aartsbisBobop van Manila alvorens naar Hongkong te vluchten verteld heeft van een bezoek uit den hemel wasrby hem medegedeeld werd dat de Amerikaansche iwijnen nit do Filippyoen verdreven zooden worden en de Spanjaarden ten slotte zoudeq overwinnen De Times verneemt nit Hongkong dat het gezin van den gouverneur generaal van MauÜa gevangen genomen is door de opstandelingen die un 3000 gevangenen meoscblievond behandelen De Times verneemt nit New York dat do groote landing op Cuba beslist uitgssteld is tot het najaar Aan een lunch met den Spaanschen generalen staf heelt de commandant van bet Duitsobe oorlogsscbip Irene gezegd dat de Amerikanen nooit de Filippynen zullen ioiyven zoolang Wilhelm II keizer is DUITSOHLAND Er zyn weder eeer ongunstige berichten dienanra beproefde lo resume Ao In question on pou de mots te geven maar leed eenc nederlaag ttrwijl Irina de atrydenden in stilte nog meer togen elkander opzette en zich daarop met een hoofdknik tot Litwinof wendde Dete zat a s betooverd op zijne plaats en hoerde niets Hij wachtte slechts op een blik uit die schoons groote oogen op den aanblik van bet bloeke teodere en tegelyk boosaardige en betooverende gelaat De geheele strijd eindigde eindelyk daarmede dat de dames de handen ineensloegen en om het staken van den twist verzoohten Ratmirof verzocht den dilettant om z ne chnnsor nettfl log eens voor te dragen en het origineete genie speelde nogmaals zyn wals Litwinof bleef tot na middernacht en ging later dan do anderen been Het gesprek had des avonds over een menigte van onderwerpen geloopen woarby alles wat maar eenigermate interessant was zoo zorgvuldig mogelijk werd vermeden Ook de generaals mengden zich nadat hun partytje was afgeloopen deftig in het gesprek en de iuvloed dezer staatslieden werd dadelyk merkbaar Het gesprek werd gebracht op de aangelegenheden ou vermaardhsden van Parys met wier namen en talenten allen nauwkeung schenen bekend te zyn men sprak over het laatste stuk van Sardou over About over Pattt in da Ttsviata De sombere Generaal vertelde dat by eens op de vraag qu ost ce qne l amour F geantwoord bad une oolique romooti e an coeur en begon daarop zelf luidkeels te loohen Ds mine gaf hem daarvoor met haar waaier een tik op de hand by welke beweging haar een stuk wit blankatsel van het voorhoofd viel