Goudsche Courant, dinsdag 21 juni 1898

Utrecht eicl BoxUI en VTgchu incl Tilburg das Donderdags ea Zaterdags 6 dagen geldig Door de socialiatiacfae Gebeelonthooders Propagandaclub te Amsterdam worden pogiogen aangewend tot de oprichting van een Noord en ZuidNederlandachen Bond van Socialittiache GeheeloutfaonderacInlM en vereenigingen Aan alle hoogere burgeracbolen in oajl land waar het eindtxamen wordt afgenomen vangt het schriltelijk gedeelte hiervan den 20iten dezer dei morgens te 8 uur asn en wordt gedurende een tiental da en op eiken dag en elk uur hetzelfde werk opgegeven In dan loop der maand Angnatns zullen er bg de regimenten hozarea belangrgke oefeoingan plaata hebben in bat rgden van ofiici rspatrooilles over groote afatanden wsarbg de tactische verkenning tevens lot haar recht kan komen Zoo zal er bgr eeoe officierapatrouills rjjdea van aGravenbage naar Arnhem waarbg aan die patrouille en bepaalde strook wordt aangewezen Door bet 8s regiment iofaoterie zal daarbg ten westen van Arnhem ene voorpostenstelling worden betrokken waarin eene opzettelgke fout voorkomt terwgl aan een gedeelte van bet eicadron ordonnansen eal wordee apgedragen deu raarach der patrouilles tebemoeieIgken Da officier die de patrouille rgdt moet dus door stout en liedscbtzaam rgden zgn snellen marach voor de cavalerie welen te verbergen voorta de opstelling der voorpoateu van de infanterie verhednen en gebroik makende van de opzettelgk in de voorpoitenatelleng voorkometide fout door die opstelling trachten been te komeo en ïicb bg de autoriteiten te Arnhem nelden en verslag geven van het door hem wairgenomene Op dergelgke wgze zullen palrooillei rgden nit Derenter naar Naarden uit Zutfen naar Utrecht uit Amsterdam naar Arnhem uit Venloo naar Breda en uit Roermond naar Hertogenbossh De beid laststgenoemde patrouilles zullen op baar marach worden bamoeielgkt door de marechaussee nit Limburg en NlordBrabant De commissaris der Koningin in Groningen stelt bü da aanstaande schoolfeesten eene afbeelding van Hare Majesteit Wilhelmioa grstis ter beschikking van alle leerlingen der lagere school in de geheele provincie Gemengde Berichten Uit Nijmegen meldt men Toen Zaterdagmiddag de matrozen van het riviervaartuig Rhenus in de Nienwe haTen zwommen zonk een hunner de milicien Schelle nit Dieren plotseling in de diepte weg Twee matrozen sprongen hem dadelgk na doch ta vergeefs Nadat men eeoigen tgd bad gedregd werd de drenkeling opgevist en werd door een officier van gezoadbeid de dood geconstateerd Vrgdagaiond werden even buiten Dordrecht de reizigers van trein 235 plotieling opgeschrikt door bet trekken aan de noodrem die den trein tot stilstaan bracht Bg onderzoek vond men een reeds bejaarden man zittende op een der treeplanken Bg was onder het wegrgden uit Dordrecht op den trein gesprongen doch viel maar was gelukkig op de treeplank tarachtgekonen Een der reizigers die hem zag had gebruik gemaakt van do noodrem Als vrouwen krakeelen 1 In de Notaboomanlaan ta Utrecht kregen Ulrecte SpoorwcgverbiDdlngeo met GOUDA Zomerdleast 1898 AanKevaDgei 1 Nel TUd vao Greenwlcb eOUDA ROTTI DAH liKire r i ld oil BAa IV Ata A tS 5 88 6 61 14 7 81 eOUDA ROTTI DAH liKire r 18 68 8 11 8 48 8 i7 4 68 4 81 6 6 1 7 6 1 1 14 6 19 1 88 8 80 4 4 18 6 88 6 10 11 81 18 18 11 8S 11 81 11 48 1 61 11 89 10 14 9 86 9 64 10 11 11 19 6 40 10 8 88 7 60 so 84 9 481o l8 lo 80 11 88 8 9 87 10 10 9 47 I 4 10 01 90 10 07 10 80 11 86 11 60 19 87 1 44 8 60 8 4t 4 06 4 4 6 86 6 86 17 1 64 4 60 87 9 01 4 67 8 84 0S 6 04 8 41 11 64 19 08 19 47 9 14 i 09 4 116 84 6 10 8 46 i t 47 10 1 10 8 10 88 10 48 10 49 16 8 61 7 86 7 68 8 40 88 8 88 7 10 7 46 a il 9 47 10 13 QOUDA DEN HAAS in vera 11 18 18 18 19 6 9 14 8 4 4 49 4 6811 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 S8 i 6 88 18 19 4 1 46 9 4 4 16 6 15 6 87 10 10 89 11 0 10 19 10 91 10 88 f 10 88 11 6 6 96 64 11 7 84 9 17 9 88 9 6 10 14 11 16 9 46 v 8 10 86 10 44 11 4 6 68 t 99 8 04 4 38 4 8 4 68 6 04 6 16 11 87 11 86 18 89 10 11 10 17 lO SS 10 48 10 64 7 80 7 40 8 8S 4 11 67 18 08 18 60 10 l 7 48 8 08 OUD A A MSTSIIDAM iauda 89 8 14 9 48 10 67 4 11 6 i0 7 1 8 88 10 17 ID H Amsl W 8 01 9 0610 36 18 48 00 8 87 8 49 10 08 11 87 Amst 0 3 8 80 9 9910 60 1 03 618 8 8810 18 11 41 leada 8 90 89 84 7 1 7 8 8 14 9 07 10 19 10 67 IJ OO 19 10 ll ts l zo a il i u g n o Oudew 6 86 8 66 11 14 9 87 6 87 7 10 10 84 Woerd 6 48 7 8 8 10 11 99 1 7 46 S 84 8 48 94 7 18 8 4810 88 10 41 nireckl 08 7 04 7 48 8 96 8 66 11 39 10 6111 46 19 89 l i 8 0 8 60 8 04 8 98 4 7 39 s 68 10 8111 18 Ulreebt 6 86 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 90 10 16 10 88 U 88 19 09 1 87 8 08 S St 8 68 4 48 6 S6 8 80 S S8 7 68 6 8 07 9 86 10 0 10 S4 Woerdau 49 8 63 8 08 r f 18 10 88 11 66 18 84 8 47 4 K 60 7 18 0 10 10 64 Oudew 8 14 10 4 4 84 t 9 88 v v Oouda 8 97 9 08 9 88 9 6 10 9 11 10 19 11 9 0 8 40 4 S7 6 80 8 07 7 9 8 98 9 49 9 66 1 4 11 10 ast O S 7 06 8 10 9 08 ll K 9 8 4 4 46 90 7 46 9 46 Amsu W 7 90 8 88 9 10 11 30 8 08 4 00 00 8 88 8 90 10 00 aetSoada 8 09 9 19 19 19 11 1 4 47 8 49 7 49 49 lUO Tonpnid Ter de gezoadhaid no BUmtrck De Köln Ztg gelooft op gezag tso dr Sehweoiger dete gerochteo te kaauen tegen preken De klaizeaaar op Friedricbtrob l dt uo een gewonen aanrBl tan jtcbt maar ie OTtiigeu wel Bdslakd Een fast wederkeerend bericht U de mededealing van een aanslag op het leren Tan den keiitr Tan Suilaod Ditmaal is het de Wertmioiter Gaiettet die bet nieuwtje an den jongaten aanslag verspreidt Zg heeft het vernomen van een Raasiicb ambtenaar die onlangs van Peteraborg te Londen was aangekomen Deze vertelde dat de plaata waar keizer Nioolaaa loi staan bg da inwgding van een nienwe kerk te Zarskoje Selo ondermyod werd bevonden De mgn werd vernield en oomiddellgk nam de politie da meeat uitgebreide maatregelen voor de veiligheid van den keiier Er warden tal van gevangennemingen gedaan vooral van nihilisten dia bji een nauwgezet apenren in grooten getale werdee gevonden in beide hoofd teden van het rgk De nihilisten zooden echter aan den joogsten aanslag geheel vreemd zgn man aohrgft dien toe aan leden der geheime politie die ontevreden warao over bet aficbafTao van enkele wioatgavende baantjes bg hnn korps FaiNKBUlt Het Jonrnal OCScieal deelt mede dat aan overste Picqnatt op grond van zgn 25 jarigen diensttgd een pensioen is verleend van 2208 francs Uauiii Te Ddinkerkeu waagden drie knap ki v n ongeveer twaalf jaai zich bg ebbe vtrvan het atraod om bet wrak van het onlangs gestrande stoomschip BassDm te zien Vier Belgische visacbers uit Panne die zich eveoeena daar bevonden namen de motsen der kinderen af en wierpen die op het achip Oa knapsu legden daarop planken tegen bet wrak op en klanterdan naar baveo om bnnne hoofddeksels te balen maar da visschera trokken da planken weg gingsn been en sneden dan kinderen alzoo den tercgwag af tasBCben kwam de vloed op en spoedig was het wrak door water omringd De kleinen hadden een wiasen dood voor oogen Een van hen sprong eindelijk in zae en bereikte na vele vargeefscbe poginfien den oever Bier zocht hg holp voor zgne kameraden Dadelgk ging een loodikotter nit die de beangste iapen gelukkig in veiligheid bracht De Wee kinderen broeders badden ziob vgf uur aohiyreen aan den gebroken mait vao bet vaartuig fastgehonden terwgl elk oogenblik de golven er over heen sloegen Naar da viasohers wordt QVirig gezocht BINNENLAND Gedurende de maanden JoH Aogostas enSeptember a a worden door de S S vicantiekaarten nitgegeven Van Amaterdam Leiden Dan Haag en Rotterdam naar Leeuwarden en Groningen des Woensdag en Zondans 14 dagen geldig Van Amsterdam Leiden Den Haag en Rotterdam naar twee stations der Ijjnen Maas tricht Simpelveld en Sittard Hsrzoganrath daa Woensdags en Zaterdag 14 dagen geldig Van Amsterdam Leiden Den Haag Rotterdam Gouda en Utrecht naar twee der stations der Ign Locbem mcl Njjmegen incl des Donderdags en Zaterdags 6 dagen geldig 8 10 8 86 8 48 8 4 8 66 a l 6 Oeuda T 86 Moordreelit door 7 88 Kieawerkerk 7 8 Capella 7 4 KoHardam 0 30 7 66 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Beiterdaia Oapelle Kieuwerkerk Hoordreolit Soida 7 80 7 48 7 88 8 07 8 18 8 80 8 49 8 61 S OS 9 08 öouda ieveihuiuuMoerkapelle ZoetermaerZegwaard Voorburg s Hete sHage Voorborg Zoeletmeer Zegwaard eveukaiiea Hoarkapelle rtonda 6 48 6 69 8 17 J8 Van Amsterdam Leiden Den Haag Rotterdam Gouda en Ulrecbt naar twee der stations der Ignen Gilze Rgen incl Eiudbovan aiol twaa bannronwao wier kinderen gekibbatd baddao twist welke zoo boog liep dat beiden weldra ziedend van toorn rla twee farüa tegenover elkaar atonden Met moeite gelukte het aan de reapectieve ecbtgenooten hun vrouwen te belatten elkaar in de baren te vliegen Nadat dezen ecblar weder naar bun werk waren gegaan begon het lieve leven weer van voren i ditmaal evenwel mei een minder gnuetig verloop Om namelgk baar bunrTrouw die niet op uiterlgk acboon kan roemen te plagen bad ronw 6 een pop vervaardigd welke haar buurvrouw A moeat voorstallen en deze aan den ingang van haar woning geplaatst Natnnrlgk kwamen er weldra kgkera genoeg opdagen doch eerat toen vrouw A door nieuwagierigbeid gedreven aicb ook op de straat vertoonde begon de eigeuIgka vertoouiog Nanwelgks had vrouw A zich vertoond of vrouw B begon tegen de pop een redevoering té boodan die wel geschikt was om brt bloed van de andere oao bat giaten te brengen De gevolgen bleten niet nit en na een korte woordenwisseling geraakten beiden slaags met bet ongelakkig gevolg dat vrouw B daarbg haar tegenpsrtg met deo vinger in bet oog stak waardoor dat lichaamsdeel ernstig werd gekwetst en vermoedelgk voor altgd verloren zal zgn Te Kamperveen bad een droevig ongeluk plaata Terwgl de 69 jarige voermaa Harm Broek uit Kampen met een oer hooi bg een draai van den dyk was liep de wagen eenigazina achteruit en atortte van den dgk in bet water met het ongelakkig gevolg dat de man en zgn paard z n verdronken Oastreeks 4 uren Zaterdagnamiddag viel te Rotterdam de glazenwasacher H N wonende Nieuwe Vogelenzang no 54 op bet Goatveatplain waar hg bezig waa de glazen ia waisoben van de tweede verdieping van pand no 50 met zgn ladder om In zijn val kwam hg terecht op een 5 jarig knaapje De gtazenwaaaobar werd inwendig zwaar verwond en moeat door da politie naar bet Ziekenhuis vervoerd worden Het kind verkeert in levenagevaar Men schrijft nit Utrecht Men begint ook bier een weinig sop z u Amerikaansch c te werken Op het terrein van bet station van den Staataapoorweg atoud de douaneloods aan deo treinenloop in den weg en men beeft dat envel dezer dagen verholpen door het geheele gebouw door middel fan vgzels op te heffen en eenige meters achterwaarts te plaataan Daar mat het thans op een ateenea fondament dat er tot aog toe aan ontbrak Uit Vlachtwedde wordt medegedeeld dat da zigeuners nu ten getale van 3 k 400 van plan zgn Nederland binnen te dringen Een respectabel getal 8 40 1 S6 1 41 1 68 8 08 1 17 4 8 14 4 08 4 87 In den winkel van den heer D aan de Braeatraat te Leiden verscheen Vrgdag ocbtend een jongmenich die een rgwiel ten verkoop aanbood beneden de waarde Den heer L student die in den winkel was voor een herstelliog aan zgn wiel kwam da zaak verdacht voor waarom hg hem vroeg iwie is n 7 waarop bat antwoord volgde a student c Toen de student daaromtrent twjjfel uitdrukte gaf da verkooper op artist te zgn De heer L verliet toen den winkel en baalde eea agent die den verkooper naar het bnrean bracht waar het jongmanaoh nu opgaf genaamd te zgn J B te Rotterdam te wonen de fiets twee maanden geledan aldaar gekocht en nn een toertje over den Haag naar Leiden gemaakt te hebben waar bg Dit geldgebrek da fiela had willen varkoopen om naar Amaterdam te knnaeD gaan Aangezien deze verantwoording vreemd was en zelfa bal verbnarnnmmer A 10 oog op de fieti voorkwam telegrafeerde de politie naar hier waarna per telegram werd medegedeeld dat de fieta waa gehuurd en alzoo verduisterd N B a STADSNIEUWS GOUDA 18 Juni 1898 Gisteren werd flUe bewoners van verachillende inricbtiiM kn liefdadigheid hier Ier aiede een boottockflaar Gorkam gamaakl Zü waren biertoe in ataat gesteld door het milde aanbod van den beer A K van dar Garden die de paaaagiera gratia vervoerde Bet waa een aardig gezicht toen de elJael II met zgn gemengd publiek kinderen en ouden van dagen gisterenmorgen tegen negen oren van wal stak Naar wg vernemen z n di passagiers hoogst voldaan over bat reisje en danken zg den beer v d Garden voor kat genotvolle daagje dal hg zoovebn gisteren bezorgd heeft Wg schreven deze week dat als de liberalen 19 zetels verloren de Staten onzer provincie om zouden zgn Weet men wel dat bet er al mooi naar toe gaat Bepaald verloren zgn twee Haagocha zetels een te Leiderdorp een te Delft tweeteYlaardiugen een te Middeibaroia en een ts Ridderkerk dat maakt 8 Oewonnin is niets Kritiek slaan drie zetels in Den Haag een te Delft een te Leiden drie io Gouda twee te Dordrecht en een te Middelharnia Worden ook deze verloren dan ia onze meerderheid weg Licbtpuntjea zgn dat Gorinchem Schiedam en geheel Rotterdam behouden bleven in t eerstgenoemde diatriet zelfa een conaervatief is vervangen door een beelist liberaal en dat in Gouda bjj aerate atemming aog geen enkele zetel verloren ie gegaan Ook mag vertrouwd worden dat bg de haratemming nn het gevaar werkelijk dreigt gezorgd zal worden dat wg niet allea baboeven te verliezen Haar dat bat voor de liberale partjj leelgk geloopen is dat is zeker Van da laden van Gedeputeerde Staten ia daheer De la Baaaecoar Gaan gevallen de heerQoekoop in herstemming Vad De anti revolutionnairen hebben altgd volgehouden dat zij in 1897 geen aoeoord met de roomacben hadden gemaakt Het program van actie de overeenatenming betreffende tal van oandidaten enz dat allee wee maar toeval Wat lezen wg nn echter in De Maaabodea van 14 Juni 1898 Slechta indien wj de roomacben en da antirevolutionairen in 1897 regeeringspartg geworden waren zonden zg de aoti revointionairao om ons ntwille in het eerste vier jarige tgdvalc den dienstplicht niet aan de orde stellen c Wgat dst nu op een aoeoord of niet vraagtsHet Ned Dagblad c orgaan der Christ Bist Waddinxvbbk Bg de Zuterdag gebonden aanbeeteding van het herstellen en verbotoren van rgkstelegraaSgnen in de provincie Utrecht Raming 690 was de laagste inscbrgver G Alblas albiei voor f 668 10 04 10 86 i ia 10 11 I 10 18 10 16 10 84 10 64 11 O 8 80 8 il l ti 7 66 S OS 8 0 8 16 1 86 8 48 t lO le lA 7 86 r 7 46 e SS 8 64 7 69 84 8 16 8 99 8 84 11 44 9 9 98 10 06 9 84 9 48 9 6 8 8S lO lOlOJ 8 18 8 18 8 80 8 8 60 7 66 7 80 7 48 Bbeo Ahbacht De cursus in de zoivelbersiding van wege de afd t Berg Ambacht en omstreken der BoU Maatschappg van Landbouw door den beer A Boa zoivslcontnlent in ZuidHolland alhier gebonden is geëindigd De lessen gewgd aan de behandeling van de melk baar ontataan baatanddeelen eigenaobappen en gebreken en het onderzoek werden gevolgd door gemiddeld 23 personen terwgl in d praetiache leaaen in de kaasbereiding ongeveer 30 landbouwers uuune vrouwen of dochters van hunne belangstelling hebben doen blijken Natr men TtroMmfc heeft ook m aoder opzicbk de werkxumheid ran deo beer Boa in dese gemeente goede TniohteD gedngeo De kaH op de hofstede tad den heer B Verdoold Wt oodar sijo voorticbtiog en medeverkiog in de eerste helft vao Mei bereid heeft op de markt bewezen zeer goed te kaoDeo coacurreereo es ook thane mogen goede rerwachtiogao betre£Feode de kwaliteit van t prodoct worden gekoesien Voorts is dooreen 8 tal landbouwers gebruik gemaakt Tan de gelegenheid om door den zaireï oonialent de melk Tan boa Teracbillende koeieo op efentoëele gebreken te laten onderzoekea of in de kaasbereiding op hanne boerdergeu iga advies in te winnen wal een bewys dat de noUige wenkea fan den heer Boa ook in deze atreek waar men reeds rer is gerorderd op bel gebied Tan kaasbereiding op hoogen prga worden gwtald RECHTZAKEN Voor het kaotongereoht te SohooohoTen werd Vrgdag behandeld eene aanklacht tegen D G Teearts woneode te Willige Langerak gena bet baitan noodzaak onbevoegd aitoefeoen Tan geneesknost De bek erkende aan een landboawer een recept te hebbeo afgegeTen bestemd Toor iemand die Igdende wa aan een maagkwaal hoewel hy bg dien laodbouwer ontboden was TOor halp ran aan mond en klaowzeer lydeod vee Ëiach 300 golden boete sabiidiair 60 dagen ge vangen iiitraf WIEE GBNIEUWS Elen ontmoeting tatschen de Fraoache aprioters Morin en JaeqneÜQ kan worden tegemoet getien tegen 26 dezer Daa wordt te Pargs Terreden het kampioenschap Tan Frankrgk orer den korttn afstand met 1000 francs ala eerste prjjs en beide renners hebben reeds iDgeschreven Een werkman pof fieti die te Antwerpen Borgerhont te bard gereden bad en een kind had omgeworpen in zgn onbeaoindbeid werd Teroordeeld tot een boete ran 25 fr Toorwaardetgk en 200 fr schadeloosa teil ing san den vader t o het slachtufier ATJIEH Aan het Departement van Koloniën is be treÖende de Pedii expeditie het Tolgende telegram ontvangen Den IGden dezer bad de spits eeoer patiooilte te Mehtareum een klewangMoval Tan Atjehers to Terdnren Bg het handgemeen worden werden 4 banner gedood Ooserzgda 1 ofBfier en 2 militairen bsoeden dien rang niet geraarlgk gewond GolonLe Tan oTerste Willema ging naar het gsbied 7an ïoekoe Bintara Kemala om orer Tjot Moeroeng Dtdah en Rambong naar Segli twng te koeren Den zeventienden dezer zoe een gedeelte der colonne van kolonel Van BeotsiE door het gebied van Toekoe Biniara Banbee naar de VII Moekims en de rest naar Segli gaan De officier die gewond werd biykt Tolgeniesn telegram aan bet Hbl c te zgn da Ielait B Tammea ridder van de Militaire Willemaorde beboQr nde tot het 2e bataillou Mgeitog De corre ndent der N R Cl aaint onder dagteekening van heden Deo 16sD Tiel de Tyand mat do klewang eene patrouiUe te Mehtsreom aao Vier Tgandao werden gedood Licbt gewond de e Initenant dar infanterie B Tammea en 2 Earopeaoeo DÜt in werkalgken dienst De troepenmacht onder commando van Willoms Tertrok deo IGden naar hot gebied ran Toekoe Bintara KeoaU Een gedeelt Tan den troepenmacht Tan deo gonTernenr gaat door het gebied van Toekoe BinUra Reubel naar de VII Moekims Het overig gedeelte terug naar egli VERSCHEIDENÖEID In Patersborg is een Toreeniging gerormd die üch tan doel atelt in de groote steden ran Rusland rolkaachoiiwbnrgen te stichten Voor de hoofdstad is reeda het ontwerp gereed ran een schonwbnrg die beneden 2000 zitplaatsen zal beratten en een gelgk getal op drie galerges Er zuilen vooral stukken uit hetvolksleren worden opgeroerd Pe proeren die in sommige Duitscfae gemeenten genomen zgn met wieirgdende gendarmen moeten uitstekend geslaagd zgn zoodat boren allen twgtel rorheren ia dat men weldra naast de gendarmen te roet en te paard ook nog gendarmen per wiel zal sien Op da grens ran Montenegro ia Vrgdag een gerecht gelererd toasohen Christenen en AU baneezaD dat tot zes anr des arondi duorde Er zgn veel dooden ao gekwetsten Volgens de grensbewoners zgn een aantal Trouwen on kindsrea door de Albaneezen rarmoord roordat zg deMonteDegrgnschegnDi konden bereiken ea bovendien raoeian terenhonderd buizen van Cbriateneu in brand g stoken tgn DonderdagBacht is het rolk in de gevangenis te Metampha in Alabama ingebroken en heeft zich meestar gemaakt van rijt negers die onlangs een moord hadden gepleegd Het peopel lieerde de ongelnkkigeo naar de plaats van den moord en bing hen daar op Een eigenaaidige reclame maakt een ichoenenwinkel in een AmerikaaDSobe atad Voor bet Tonster vao zgn nsgaign plakte de a genaar een groot plakkaat waarop de volgende woorden te leien stonden OorloK oorlog oorlog KeyWeet 21 Mei Zooerpn ia hier bericht ontvangen dat de Amerikaantche schepen een Spaanachen fcuopraarder hebben genomen In rerbaod met dit gocitige bericht hebbtio wji den prga vao onze gele zomerschoenen met 2 50 dollar rerlaaffd c Op een ander plakkaat stond te lezen Washington 21 Mei President MacKinlpy heeft een langdurig onderbond gehad met den Minifter vso Bnileulandsobe zaken Men beweert dat bet onderwerp van dit ond rhond is geweest do aanscbafSag ran een paar laarzen van onze firma Dat een LoDdensob mlUionair en stichter van maatdchappgen bankroet gaat en ott de Igst der millionaira moet geschrapt worden is een zoo beet merkwaardige gebeortenia niet zegt het Hbl maar wel merkwaardig zgn eenige der bgzooderheden die bg bet faillistemeot Tan Qooley aao het licbt zgn gekomen De beer Bouley was als proinoter bg de oprichting van Teracbillende maatsobappyen betrokkoB die in de fiuancieele pers nataurlgk beaproken werden Na staat de Loodensche fiaancieele pers op enkele uitzonderingen na niet z er gonstig bekend Toch heeft zg een eoormeo invloed omdat hare oordeel rel lingen grif door de provinciale bladen worden orer genomen en dns het groote publiek die beBcboawingen voor eerlgk en onpartgdig opneemt Mannen vao zaken zullen er niet ialoopen maar voor hen worden die oordeelvellingen ook niet geschreven en zg zgn niet degenen die in dobieote nienwe maatschappqen bon geld stekeo Reeds lang werd er over gesproken dat gooatige oordeel veil jogen in die bladen te koop waren maar in bet openbaar was het niet gezegd Dit nn heeft Hooley gedaan en hg heeft laid verkondigd st een der redenen ran zgn bankroet gelegen is in de enorme sommen die de fiaancieele bladen hem wiaten af te paraen Aao een blad beweert bg niet minder dan f480 000 betaald te bebben en vooreen enkel artikel heeft bg de ronde som v n f 120 000 moeten geven Hg beweert dat hg tot znlke omkoopergen gedwongen werd dat het een soort chantage was en dat indien bg niet roor het gnostige artikel betaalde ongevraagd een hoogst ongunstig artikel gepla tit werd Soms laa hg in een blad een adverteotie Personen dia in de Maatsobappg X aandeelen denken te nemen worden aangeraden voor zg zalks doen bet artikel in de courant van te lezen € Werd dan niet een behoorlgke som betaald dsn werd Iq dst artikel de ksna van slagen en geld verdieuea vao die maatscbappg in de aomberste kleuren afgeichildevd Deze verklaringen hebben in Engeland de gemoederen zeer in beweging gebracht en mee hoopt dat nu kana beataat dat een inde aan die praktgkeu zsl komen en onderzocht zal worden welke bladen zich aan dergelgke cfaantagis aohnldig maken Er wordt zelfa al geroepen om een parlementaire enqoute opdat het publiek moge weten in welke bladen het vertrouwen misplaatat ia De zoon ran een Berlgnschen tleeschhonwer Paul Etcbler bad in Jnni van het vorig jaar het ongel ak den exporttlacfater Edwia Scbnlz bg gelegenheid van een dronkemansgrap in c lora te Cbarlottenbnrg met een revolver dood ta aobieteo Eichler die tot 9 maanden gevasgenisatraf veroordeeld werd beeft nn in verband met eeo request om gratia zes maanden van de hem toegedachte straf afgekwgen Door de wednws en de kinderen van den overledene in civilibna om schadevergoeding aangatproken ia Paul Eiehlar tbans veroordeeld aan de weduwe een jasrlgksche rentevan f 900 aan de beide oodate 11 en 13 jarige kinderen tot ban 14e jaar een rente van f 450 ieder en van bun 14e tot hnn 21e jaar een rente ran f 600 nit te keeren Verder is hg reroordeeld roor bet 3e thans 3 jarige kind tot dit den 10 jarigen leeftgd heeft bereikt een jaarreate ran f 420 van het 10e tot het 14e jaar een jaargeld ran f 540 en ran het 14e tot het 2Ie jaar een ran f 600 te betalen Aan de kinderen alleen heeft hg dna orer een tgdr van 18 jaar een kapitaal van f 19 800 nit t keeren In het slot Schwanzaa werd gisteren het achttiende kind van de hertog van Parma geboren Het is een meisje en net negende kind uit zgn huwelgk met zgn tweede rronw De oudste zgaer achttien kinderen ia de vorstin Tan Balgarge i IMÖ 11 itdl BrusseK den 20 Juni Burst eene kleine gemeente ran 900 inwoners eenige kilometera ran Aalst grfegen heeft niet te min een post en telegraafkantoor alsook eene statie ran den gzereu weg Natuarlgk moet men aan deze gemakkelgke commanicatie toesohrgrea dat onzen correspondent zoo spoedig dit belangrgk nieuws is ter oore gekomen i ekeren Felii Reiter te Burst wonend jongman was sedert zgne kinderjaren doof Deze aandoening was het gevolg van loopendeooren op zevenjarige leeftgd Menigmaal reeds had M Reiter pogingen aangewend 6m genezing to bekomen doch rrochteloos hg rreesde reeds alle deuren roor hem te zien sluiten en niet meer in het noodige te kannen roorzien Gelukkig las hg roor eenige weken oen artikel in een dagblad Hg vernam daardoor dat er te Brussel eene inrichting bestond op dezelfde roet ala dat te Pargs ingericht en dat het voldoende was aan den Directeur daarvan 140 Anspachlaan een Journal voor Doofheid neus en keelziekten aan ta vr en om dit gratia te ontvangen Hg volgde onmiddelgk deze raad en was weldra overtuigd door de vele daarin roorkomende genezingen van de deogdzaambeid der geneeswgze van Dr Drouet die hg onmiddelgk ondernam door een daartoe ingerichte rroa lgst zonder zich te verplaatsen Vier en dertig df en daarna schreef hg lk acht mg gelakkig U te kannen mededeeleu dat ik volkomen genezen ben ik hoor zeer goed de ruissching der ooren is verdwenen en de uitvloegingen waaraan ik leed bestaan niet meer Dit nieuw nitmuntend bewys van genezing dient aan het publiek te worden bekend gemaakt zulke weldaad in het belang van dooven of hardhoorenden kan niet genoeg bekend zgn INGEZONDEN Uitslag der Stemming Wanneer wy rekening honden met de omstaudighedeo waaronder de atemming van giateren heeft plaata gehad en dan letten op de Teracbillende atemmenoyfers beataat er zeker niet voor elke party aanleiding tot tevredenheid Alleen de AntireTolotionairen in de gewone spreektaal meer bekend onder deo naam van ds doleerenden mogen maft recht victorie roepen Wat de getalaterkte betreft in dit diatriet rerrewe ds kleiosle party knonao zg er met trots op neerzien dat faun candidaat de heer ran Galen als nummer ééa prgkt op de Igst Dank der welwillendheid van do Ohristelyk Historischen en der Lokmanianen hebben zij het stemmenogfer vaa den heer van Galen tot op 2820 weten te braogen Zelfs de heer Brunt de candidaat ran de in dit district zoo machtige kerkelyke party een man boiteadien bij iedereen gedord en gea bt beeft bet tegenover den heer van Galen moeteen afleggen Ook de zgnen snllen deze uitslag zeker niet met oaverdoelde ioatemmiDg hebben Tsroomeo En dan ook niet zonder reden Wat de Katholieken betreft ie hunnen opzichte zyn de roorspellingen weer bewaarheid Hebbeu zjj honne bondgenooten trouw ter zyde gestffao ereuals altgd zelf zgn zg er atecbt bg gevaren fmmerf bebben zg niet moeten oadervinden dat han candidaat de heer ran der Weyden verreweg het kleinste aaotal stemmen op zich vereenigd heeft gezien 0n dank ia des werelds loom dit atrebke bon ook nvt weder tot troost En ten slotte de Liberalen Boawende op eigen kracbtao met bet rolle bewustzijn dat water en vuor alemeoten zijn die zich niet met elkaar verdragen hebben zg hunne candidatan een flink fignar zien slaan En wat zsl de toekomst ons baren Weinig valt in deze te veorspellen daar de omatandigheden waaronder de berstemnaing plaats heefti van anderen aard zgn drn die welke de stemming van giateren bebeerschten Toen moest msn den candidaten minstens de helft dar stemmen zien te bezorgen straks ia het alleen de vraag wie heeft er de meeste Stemt de ipartgBrnnt b r dan ala ééa man op deo beer van Galen dan zou daar deze na reeds vóór is de mogelgkheid niet zijn nitgestoUtn dat de hoer Bruut ten slotte tegenover den haer TBD Gal o ia de minderheid bleef Zoo kannen de Kathqliekeo op geen zekerder wyze buo candidaat deu heer ran der Wegden de n derlaag bezorgen dan door behalve op hem ook op de heereo Brnot en ran Galen te stemmen Voor dezelfde nioeilgkbeden stflAu de liberalen niet zg kiezen nit den aard der zaak evenals giateren de beeren Broavrer Kagffen van der Hoog te zamen Met den wensch dat ook in dit district d oitslag der herstemming aan bet waarachtigbelang van ons gewest ten goede moge bomen dank achryver de Redactia beleefd voor de toegaataoe plaataraimte Ja A P L Woerdao 18 Jaoi 1898 NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Glacé HaMsclioeiien voor DAMES en HEEBEN A TOB OS Al Md TaiUenr Kleiweg E 7S 73a GOUDA Teleph n W 3Ë Beurs van Amsterdam 18 JUNL Nediiuhd C rt Ned W 8 dito dito dilo 3 dilo dito dito H HoNlii Obl Ueudl 1881 88 8 iTlul Inaobru ing 1868 81 5 OoalIHi ObL in papier 1868 6 dito in tilvorlSfS 5 PuaTUQAk Obl met coupon 8 dito ticket 3 BuaUND Obl Binneal 18B4 4 dito ïaooiis 1880 4 dito bij Kotha 188 4 dito b i Hob 1889 80 4 dito in goud Icon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpet lobuld 1831 4 TuaKllJ Oepir Coov locn 1890 4j Uau leening serio P Geo leaning serie C Zmi Ara Rep ï obl 181 8 5 MfciJCO Übl Buit Soh 1880 6 VaNIZDBl A Obl 4 onliep 1881 A aTaKUl M Obligation 1886 3 RorraauiM Stad leeuM 884 3 Nau N Afr H ndalir aand Arendab Tab M j Certifliaten UeliHaalaobappij dilo Arn Hypotbeokb pandbr 4 Cull Mij der VoraUnl aand a Or llypotheekb pandbr 3Vi Naderlandaehe bank aand Ned Haadelmaataeh dito N W k Pao Hjp h pandbr 5 Uott llypotheekb pandbr 8 Ulr Hvpothoakb dito 8 Ogm BMH Ooat Hoag bank aand RuiL Hypothaakhank pandb 4i Amaiaa l qut hypetb pandb Maiw L O Pr Lian oert Nae Holl IJ 8poor MÜ aand Mg tot Eipl r 8t Spw aand Ked ïnd Spoorwagm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1881 dilo 5 IIlUB Spoorwl 1887 8 A Eolil S 54 Zuid llal Spwroij A H obl 8 7 FoLi H WanohBu Wseneuaand 4 160 HlIsi Or Ruaa Beurs van Amsterdam Vrkn MoUn 86 8V 971 101 85 MM M 4 17 17 88 98 18 367 8 74 1 85 104 96 35 100 100 4 663 489 100 48 lül 198 1487 56 981 H87 108 85 80 118 118 108 817 lOO it Vrkn MoUn 88 98V 7l 101 8 V 86 MM M 4 17 17 88 97 98 97 18 367 3t e 74 1 96 104 36 100 100 4 83 489 100 48 lül 198 1487 66 98 188 f 108 86 80 118 118 108 917 ioo t 18 JUNI Nedziund C rt Ned IV S dito dito ililo 3 diio dito dito 3 HoNOia Obl Ueu ll 1881 88 8 iTAUZ Inaobruving 1889 81 i OosTSNz Obl in papier 1868 6 dito in ril orl8 8 6 PuSTUQAL Obl met coupon 8 dito tiokel 3 5 69 78 78 7SV 100 108 100 14V 187 18 108 68S 761 1001 108 100 14 ♦ ♦ m m Miaa KanaaaV 4pCt pref aand N ïork Oiitaa o Weit aand dito Penn Jhio oblig fi Oregon Calif In byp In goud 5 St PauL Minn fcManit obl 7 Un Fao Hoof lijn obig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 CjLK a Can South Chert r aaod l Vl C Rallw k Na la h d e Oj Amaterd Omnibns M aand Rotterd Tr mV e Maali and Nbd Slad Ama erdam aand 3 Blad Roltei dam aand 3 BaiojE Stad Antwai oaa 1887 SVJ Siad Bruaael 1886 8 Hon Theiia Regullr Q taelach 4 OtMTBaa StaaUleenig 1 860 6 K K Oost B Cr U 80 8 BPMIIB Stad Madrid 8 10 8 Niii Ver Baz Avb Spoal cerf 161 lli lluaUND Obl Binneal 1894 4 dito ïaooiis 1880 4 dito bij Kolha 188 4 dito bij Hob 1889 90 i dito ia goud Icon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpel lobuhl 1831 4 TuiKZiJ Oepr CoQV locn 1890 4j üau leeaiDg sorio D Geo leeuing serie C Zmi ArR Bep V obl 1899 6 MfciJCO Übl Buit Soh 1880 8 VaNlZ0ZI A Obl 4 onliep 1881 AnsTzauiM Obllgatien 1896 8 RuTTBKUiM Steil UeuM894 3 Nau N Afr H n lali sand Arendib Tab M j Certifliaten UeliHaauobap iij dito Arn Hypotheokb pnudbr 4 Cull Mij der VorsUnl and Or llypotheekb nandbr 3 NadertandsBhe ba z aaad Ned Haadeltnaataob dito N W k Vao Hvp h pandbr 8 Uott llypotheekb pandbr 8 Ulr Hvpolheekb dito 8 Ogsi BMii Uoet Uong baak aand KuiL Hypotbeakbank pandb 4 AmaiKA l qut hvpetb pan ib Maiw L O Pr Lien oert Nbd Hall IJ 8poor v Uy aand Mij tot Kipl r 81 Spw aand Ked Ind Spoorwagm aaad Ned Zuid Afr Spn aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 IIlUB 8 orwl 1887 8 A Bobl S 64 Zuid Ital Spwroij A H obl 3 7 POL Waraohau Wfieneoaand 4 150 ltI i Or Buu 60 Xk 1977 105 I 105 100 loov ii V 118 11 MARKTBERICHTEN Binnenlandsehe Granen EOTTEBDAM II Jaai 1888 TARWE per H L 8 i 10 per 100 K O 1 U 60 Canada par II I J K V f 8 H BOOQE per H T 5 81 è 9 60 HAVKR per H L 7 40 T 0 per 100 K O 7 S a 8 10 PAABDEBOONEK per H L 5 75 il 8 M WITTE BOONKN per H L i lo IfflUr E BOONEN per H L 8 40 ü BLAUWE EllWTEN Kookaoorten per H L 50 1 8 Niel kookaoorten 8 85 ii 8 60 KANABIEZAAD per H L 6 i 6 60 Per Telegraaf Rogge 10 Paardeboonen 16 M cent hoogef witte hoonen 100 bruine boonan ÏO cent lager ADVERTE1NTI£N Voorspoedig berallen tm een Dochter G BUSCH Tosixo 18 Jnai