Goudsche Courant, dinsdag 21 juni 1898

Woensdag 2Z Juni J808 37ste Jaargang No 7611 a jmiuJii tJUJj imiH mimm coümnt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcforall SI ADVEKTENTIEN worden geplaatst van Ir 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TtlefMn Ha M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 trance per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN V Hutel ken dank aan den WelEdelen Heer A K tak d b GARaBN voor den genoegelgken dag op ZOND Q den 19den JUNI j l ona rerschaft De verpleegden uit het Beetedelingenhuie GoudM ÜO Jnni 1898 ONZICHTBAEEÜ HESREN en DAMEB PRUKEN TODPETS SCHEIDINGEN en Terdere HAARWERKEN munten oit door SOLIEDB AFWERKING bS H p m mm mm Coiffeur Kleiweg Oouda Qeregtelijke Aankondiging By beschikking van den Hoogen Raad der Nederlanden d d 27 Mei 1898 goedgekeord bg Koninklgk Besluit d d 9 Jnni 98 No 56 ign Mn KLAASJE VAD DMN BEBO zonder beroep gedomicilieerd te Bergambaclil verleend brieven van meerderjarig verklaring of venia aetatis welke Itaar geren al de rechten by de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Tan het Burgerlgk Wetboek Gravenhage 18 Juni 98 Mr P J SNEL Advocaat en Procureur bg den Hoogen Raad Qeregtelijke Aankondiging Bg beschikking Tan den Hoogen Raad der Nederlanden d d 27 Mei 1898 goedgekeurd bg Koninkiyk Besluit d d 9 Jnni 98 No 56 zgnaan DIBK COUNELIS FANDEN KEHQf zonder beroep gedomicilieerd te Bergambacht verleend brieven van meerderjarigverklaring of venia aetatia welke hei geTon al de rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Tan het Burgerlgk Wetboek Qramnhagt 18 Juni 98 Mr P J SNEL Advocaat en Procureur bg den Hoogen Raad Nieuw onovertrofleu Prof Dr Liebera wolbokoiul IBX0W XRACBT 1I IZBH Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw tektern vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdleid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz OitToerige prospectussen PriJB per iloMli 11 1 fl 3 dubbele flescli fl 6V CentraalDepSt Mattk v d Voglo Znltliomraol Depots C liftppel s Oravaiiliage C J W SniiMUcj itotlordara M Cleban h Co Amsterdam Lobrij an Porton Utrecht en bii allo drogisten Druk aa A BRINKMAN Zs Gouda Delftsche Slaolie IIGLKSIJIKËR Uitmuntend voedingsmiddel voor kinderen In Bosjes van 10 90 f 0 50 f 0 25 Terkrggbaar bg D MIEBiES Kleiweg E 100 DROGIST Saptrit I ONINKLUKE Koninldijhe Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMf vnn II K van Schalk Co gerestigd te gOravenhage Kepplerttraat 0 en 0 aabg de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoeettl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Gta 70 Cta en 1 verkrggbaar hg Firma WOLFF 8t Co Westhaven MOS Qmda E H VAM MILD Veerstal B 126 te aouia A BOUMAN Moordreeht J C RATELAND Boskoop B V WUK Oudmmter M KOLKMAN Waddituneen Stedelijke Gasfaliriek te GOUD4 De prgs van het gas is 6 cent per M en voer Kooktoestellen of Motoren 4i ot Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaemeter Toor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabrielE tampen kooktoestellen enz legen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen p de Burgerscholen De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de inschrlivlng van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1898 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 28n JUNI 1898 des namiddags ten vgf uur De Commissie vestigt de aandacht dat het schoolgeld op de 2e Burgerscholen voor Jongens en Meisjes is verlatigd tot dertig gulden sjaars Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J H VAN DEB VOORT Gouda 10 Juni 1898 VAN Blommestein s Inkt is pro fondeAin ieli k de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND NATUUR KOOLZUUR nit de zuiverste Bronnen Tan af heden levert ondergeteekende ZUIVERE NATUUR KOOLZUUR in nieuwe Stalen Cilinders met de beste Victoria Afsluitkrauen zoodat men geen Koolztturverlies meer heeft In CUimïerg van 10 Küo inhoud f 3 M m Kilo inhoud t 4 ftO en 0 Kilo inhoud f S J S Steeds verkrggbaar bg J J VAN niJE Pakliiiis Gouwe C 35 Handel In WIJNEN HEINEKEN b BIEREN en BRONWATEBEN iet 7oora2 op de ECHT fiaadteelcBatag jnet rood letterSé JOberlahnstein OIKeCTEUK OtR VICTORIABIIOt OB RlAHIISWll Maat8ehappi tot HxploüaUe mm de VitioHa Biim Kantoor voor Nederland Boompje éO Rotterdam Dl STEDELIJKE BTFOTHEIKBAHL BecetUgd te t tlRMrtlMHMeiE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt getden onder eertte hjipothecatr verband op ftiif ren en lande rtfen Geeft 3è Vo en 4 o paudhrleven uit tegen den koers van 08 en MOOi U in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de pandbrieeen bj de Heeren M J OGIBR Co i Kassiers en Gommissionnairs in Effecten voor de hypotheken bg den Heer W J FORTUIJN DROOGLEEVER Haven aldaar Direclonren DROOGLEEVER FORTUYN Me S JULES ENTHOVEN Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUD LEVERT immm mmmm m lijsten ook volg en8 op te g even Profiel Slpoedlge aflevering lette nitvoerins Coneurreerende prijzeo Fatent H Stollen Warnung Diiiiiiiim nicmnriiiM rurtiua w miittw Imiitrm luwtt X er grwne Brfijt vruitgm hMi Anlut i i ttthMMttu wvriliicaen JiachahmiVHQem i Hm Uiifé Mtef uaun Hcharfen H S uur m ma ilrtot tier mUmi tUialmtkmUÊ fe 1 tmii umirPltttt fiih luimltlmilj uii = r PrHsUttM md ZeufnUte nik i Een ware Sehat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Eetau s ELFBEWARIfVG HoUandsche uitgave met 27 afb Prhs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt most het leun de oprechte leermg die het geeft ledt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fruioo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland AAMBESTEftlSG DIJKGRAAF en HEKMRADEN van den Polder BLOEMENDAAL bjj G wfo znllen den 23 JUNI 1898 des voormiddaga ten elf ure aanbesteden in het Koffiehuis de Roaiiiic te Gouda Se onderhoudswerken van den Folder gedurende 1898 Inlichtingen te Terkrügen bg den Architect BUBGERSDUK te Oouda H t nt onichaiUylnte n msklBlykitt poMsmkUel voor Hcern m vooral duDM tn KtaderMhocnwerk Is it Anirennr van C M Mtller ft Ce VPV BssKt Str 14 Mu lettt oc llLl op num at MnieIcsiiKik fferyOMTiy Hiana Mallan hl iiliMmirk faliatMlM M 1 j 7AN mus Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR f Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren tegen den prijs van f 1 26 binnen en t 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco Boltenlandscii Ovcrzicht De ond miniBter Sarrieo ontTiDg ran den pretideDt der Franscbe Uepnbtiek de officieele opdracht een Kabinet Bsmen ta Btellea De heer Sarrien heeft die opdracht aaogeooaieD Yotgeni Le Temps iracbt de beer Rarrieu een vergelijk te treSen tasachen de radicalen D liberalea en wet door eleobts TOor beft eerste jaar een proRramma op te stellen waarin lechti enkele herTormiogflo i a opgenomen De herziening der Grondwet zou dan worden rerdaagd en op het programma TOürkomen belaatiogherTorming werkliedeopeuiioeo en agrarisehe regelingen Er zou een inkomstenbelasting in den krant der Ëagelncbe worden voorgesteld doa met splitsiog naar de bronnen Tan inkomst waarbij enkel voor lokomstftn die ojel oit niterlgke teekenen Jioiinsn morden afgeleid aangifte zon worden verlangd Toorts zal dan de sacceflaie belastiag worden herzien V He bericht van den correipondent van den aTempsc te Madrid Inidt atdos De capitalatie van Manila is elk oogeoblik te verwachten ofschoon de miniatera het tegendeel verzekeren en de laatste berichten oog preken van tegenstand lot het niterete De minister van mariae zegt echter dat by bet oatalag van den gonvernear waarechgniyk acht Mocht generanl Aogosti inderdaad z a Ambt overdragen aaa generaal Jaodenes dan zoo hy e n aitval doen met een troepenmacht sterk genoeg om zich elders te verschansen Men beweert dat de residentie dan naar Ilo Ilo op het eiland Panay overgebracht zoo worden Aan de Spaaoiohe consnis te Uonkoog Mbai en Singapore ie Ust gegeven tot eiken prge snelle middelen van Remeenecbap ta or ganiHerea met het gedeelte archipel dat D g in da macht ia van de Spanjaardc De Spaaneche vloot van Cadix is vertrokken maar niemand waat waarheen Is zg op weg naar FEUILLETOJM Het Leven te Baden Een Busmche Roman 81 De ex basbleu roerde het vraagalitk van de Rumenisohe vorateodommen aan ea betoogde de neodzakelijkheid eener orthodoxe propaganda in de landen over de Donau doch vond geen sympathie en tweeg dus Het veest verd er over Homo gesproken De Koningin der wespen vertelde boe zij oeas vreemde handen aan haar Hohaam had gevoeld en een daarvan haar een ring aaa den vinger had gestoken Irina nooht waarlyk zegovieren Want al bad Litwinof aan het gezeliobap meer aandacht geaoboakca dan hij deed zoo zou hij toch geen enkel oprecht gemeend woord geen enkel degelqk denkbeeld geen akel feit uit dit gebabbel zonder samenhang of leven nsede naar hais genomen hebben Geen opreohte geeitdnft bracht de sprekers aan het sobreenwen a geen edele hartstocht maakte hen bitter io het berispen Bij hun schijnbaar zochten over het lot van ban vaderUnd jammerden zij alleen over nadeelsn door hen self ondervonden en tandenknarsend spraken zg namen uit die het nageslacht in dankbaar aandenken sal honden Ën indien men nog onder al dat pain en vnil eeoe enkele gezonde friascbe en ware uitdrukking had aangetroftm j Welke veronderde an nnttelooze dingen onbeduidanda twiatpanteD en gauaone kvluksUgen hieldea de Vhilippgnen dan zal natautlgk weldra blgken dat sg bier of daar m da Nliddellandscbe Zee gezien is Maar de meeoiogen zgo zeer verdeeld En al ia het eskader misacbien om deo vgandop een dwaalspoor te brengen eer t ia oostelgke richting nitgezpïld onmogelgk is hei niet dat het tater bgv s nachts is omgedraaid en den Atlanti chen oceaan ingeetoomd Dan zon het naar de Oanariaobe eilanden onderweg zgn Deze zou het bg een mogelijken aanval van Amerikaaosche zgde hebben te verdedigen President Mc Kinley zoo wordt verteld zoo overtuigd zga dat de Spanjaarden met om vrede zullen vragen voordat ly ook dicht bji huis klop gehad hebben Daarom zon hg wenschen dat een Amerikaaosche vloot do Spaansche kosten ging bestoken V De Doitscho Ueichsanzeigert deelt mede In de toespraak door deo keizer Iti Joni in den LDBtgarten te Potsdam gehondon tegen de verzamelde regimenten der garde zeide de keizer dat hg het leger ats de gewichtigste ertenis beacboawde hem door zgn grootvader en vader nagelaten Hij herinnerde aan het jaar 1888 en zeide Nooit verloor een leger in den loop van één enkel jaar twee zulke groote met lanweren en roem bekroonde legerbevelhebbers die tevens de opperste aanvoerders waren De keizer gmg voort cMot zwftre zorgen nam ik de kroon over overal werd aan mg getwgfeld overal stootte ik op verkeerde beoordeeliogen Slechts één lichaam geloofde in mij het leger stsnoende op dat leger en vol veitronwen op onzen onden God nam ik mgn moeilgke taak op wel wetend dat het leger de grootste steun van het land de voornaamate znil van den Prutsiscban troon is Daarna sprak de keizer een gelnkwenscb en een woord van dank tot bet leger Ik heb de vaste overtuiging zeide hg tdat in de laatste tien jaren het leger niet ia afgedaald vQD de hoogte waarop het door het voorgeslacht ia geplaatst Ik spreek hierbg den weosoh nit dat troow zal worden voorl ewerkt om die positie te blgven innemen en dat de hoofdznilen van bet leger steeds onverminderd zullen blijven beitaau namelgk dapperheid eergevoel eu onvoorwaardelijke gteren blinde gehoorzaamheid Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Staten By vorsobilleDde pogingen om een getohikt lezo hoofden dere zielen bezig on zoo had het niet alleen dieu avond plaats mot ileohts als men in gezelschap tras noen maar zelfs te buis ioderon dag sn ieder uur en verTulde hst al de diepte en den omvang van hun Iwataan En welk oon gomia van edele gevoelens aan alle kanton I Welk eeno oukande omtrent alles wat waarde en bekoorlijkheid aan hot menschelijk teven bijzet 1 Irina drukte Litwinof bij hot afscheid op niouw met warmte do hand en Üuiaterdo beteckcnisvol Nu z t gy tevreden Ilobt gij u overtuigd Niet waar twas fraai H antwoordde haar niet maar maakte zwggand oen diepe buiging Nadat zy met baar man alleen geblfvon wai wilde zij naar haar slaapyerirek gaan lly bield baar togep Je voos ai bcaucoup odmtrf ce soir Madame zeide bij terwijl liij eone sigaretlo aanstak en tegen den sohooreteen leunde fvous rous to parfaitcmout moquée de nous tons irPas plus oeito foi que les autres antwoordde zy koel f Hoe meent gij datP vroeg Ratrairof ffZooals gö wilt Hm c est olair Katmirof schudde met den langen nagel tan zijn pink de asch van zijne sigarotte f propos l Uw nieuwe bekende hoe heet hij ook P mijnheor Litwinof heeft zeker den naam van oen zeer rerstandig man te zyuF Bij het hooren van don naam van Litwmof keerde Irina zioh aehielyk om Wat wilt gij daaraade s genP pnnt voor deontscbepingvande Amerikaanaobe troepen te vinden ia geblekeu dat do kust te Saratiat o over een afstand van Tgfüen mgl door de Spanjaarden bewaakt wordt Ofschoon dit de oDtscheping niet zal belolteu kan het aanmeikelgke vertraging veroorwken de geheels omtrek zal beschoten en van vganden gezaiverd moeten worden voordat de ontachepiag veilig kan plaats hebben Tegnn het buis van den Spaanaoben consul te £ jt Thomas zgn Zaterdagnacht ateeoen geworpen omdat de oonaul bewerkt bad dat de drnkksTs lao nieawe krjigsilederen aan Amerikaantche bladen ontleend m hechtenis erdon genomen De ruiten werden iDgeworpen en eiodeiyk vertoonde de conaal zioh met een geladen geweer waarop de menigte utteeng ng Da consoi heeft een aanzienigke belooniog uitgeloofd voor het arreatoeren vnu de daders Kaar de ileratd uit Santiago Terneemt is Sanpson met zekerheid te weten gekomen dat twae gevangenen van de Merrimac naar het uiiriDe hospitaal overgebracht zgo en alle andere cich te Santiago bevinden Hg heeft toen dadelyk het hevel ingetrokken dat niet geschoten mocht worden op het fort Morro Het departement van marine te Washington zal ecQ onderzoek instellen naar de ontvangst dia aan boord van de Marblehead bereid is aan du Cubaanachen generaat Perez en naar het siütteeren van de Gubnansohe vlag Dcrgelgke Indelingen zgn in strgd met de maritieme oonuhnJlm volgens welke geen eeresalunt mag bewezen worden aan een niet formeel door de Unie erkende natie De Cobaanaohe opstandelingen werken alecfati iiidividaeel met de Amerikanen samen Het Spaansche getantachap spreekt beslist het daar ontvangen bericbfc tegen dat Bagasta vermoord zon zgn Da Timen verneemt dat 1200 vtachtelingen meerendeela Chineezen nit Manila te HongbODg zgn aangekomen Zij zeggen dat de opitandelingen Manila hehoerschen maar Dewey verlangt dat de Spanjaarden zich znllen overgeven aau de Amerikanen De Daily Telegraph verneemt nit Hongkong van gisteren dat de Brit ohe kruiser Bonaventure dien nchteud nsar Manila vertrokken is en een ander Eogclsch oorlogsschip heden zon volgen jit Washington wordt van den IBen aan de Daily Mail gemeld dat in de conferentie dien avond op het Witte Uois gshoudeo besloten ia Shafter a strgdmaoht te versterken met 10 000 mau Men geloolt dat Shafter egn expeditie zal ontachepea le Daiquiri acht mgten ten ooiten van Santiago De onlaoheping zal twaalf aor duren 10 000 opitande 1 0 Genoniftl Inclite vHy bewaart altijd hot stilzwegen missohien vroMt hy zirh te oompromtttooren Ook Irina laohte maar op oen andere wijzo daa haar goneraa t U beter to wijgen dan zooals zekere lieden alleen te babbelen Atlrapi 1 mompelds Ratmirof met gemaakton ootmoed Doeb zonder gekscheren bij ziot or zeer iateretaant uit Ja De generaal wierp zyn hoofd in den nek en bekeek zijn eigen snorbaard Hg scbijnt mo9n ik een republikein te zijn van het caliber van uw anderen vriend den boor Fotugin dio is ook zulk een wijsgeor wiens wysbeid men in zijn zwygen tnoet zoeken Irina s wenkbrauwen trokken zioh langzaam boven hare wijd geopende heldere oogen lamon terwijl hare lippen vaster op elkander sloten on zich plooiden tot een uitdrukking vab veraohting Waarom zegt gy dal Valeriaan WladimirowilcbP vroeg zy met schijnbare deelnoming Waarom verschiet gij nutteloos uw kruid P Wy zgn immers niet in Rusland en niemand hoort u P Ratmirof had meer dan genoeg hy wss onthutst Dat ifl niet alleen mjjn gevoelen zcido hy zoor geërgerd maar oek de iinderou zyn fan oordeel dat Mijnheer veel overeenkomst heeft met een Oarbonaro Inderdaad wie zijn dan die andereuP Nn byv Boris WatP ook die vond het noodig t a gevoelen te zeggen Irina haalde de schouders op en deed alsof haar n rilling orar de leden ging lingen onder Garcia zullen hnn halp daarbgverleenen Na den aanval op Santiago znllende voornaamste pnnten in het oosten van Cubftbezet worden en dan zal dadetgk een invalgedaan worden op Portorico met 20 000 manonder hevel van generaal Miles De raad vanobrtog ia overtuigd dat 200 000 man noodigzullen zgn voor den grooten inval op Cuba De President wil nog 100 000 vrgwilijgenoproepeni i Het agentschap Havae publiceert de Tolgentfe nota Ëen ochtendblad beweert dat de mioister van oorlog de in bet proces Zola gedagvaarde militaire getuigen son hebben qitgenoodigd ter zitting te Versailles in civiel te verscbgnen Wg zgn gemachtigd te verklaren dat integendeel ondanks het verzonk tot hem gericht om zekere ofiicieren te machtigen in civiel te verachgnen de minister van oorlog geweigerd heeft en gelast dat alten in oniform vullen opkomen Joseph lieinach is Zaterdag voor den rapporteur van den tnohtraad verschenen wegens kornttig ve rgp iegtn de discipline c Hg heeft verzocht dat bg bet onderzoek als getuigen sollen worden gedagvaard de generaals fiaoasier en Brngère Uanotaax liane overste Picquart de rechter Bertnlee overste du Paty de Clam en de hoofdrédacteor van dsNotJouil Review Mazie Hg beeft teveus ontkend de achrgver van bet artikel in de National Ueview te zgn waaruit bg de gewraakte zinsneden had overgenomen De auteur van dat artikel is naar hg meedeelde de leeraar aan de Ozfordsche universiteit Conybeare een zwager van Max Müllep Bkt iir Eergisteren beeft de Koning den eersten aleen gelegd voor de zeehaven werken van Ostende De stad was in feeitdos et werden optochten gehouden en redevoeringen 0o TBN81JC H0N0AHIJK In Oostenrijk en Tirol is het in teind der vorige week zeer gaur geweest Woensdag en Donderdag vielen uren lang zware regenbuien en daarop volgde in de bergstreken sneenw Te Ga tein o a sneeuwde het Donderdagochtend vgf uur achtereen en daalde de theimometer tot 2J graad CelfliDioudernul TuBKIJK Aan de MonteoegryDsohe grenzen is alweer door Cbrietenen en Muzelmannen gevochten Ook die ja ook die ok die Bta mij toe u te zoggon Irina l awlowna dut gfj neer slecht geluimd zyt Hj syt boos en wie boos is f 1k boos zijn I Waarom Ik wQct bet niet misschiou heeft u onaangenaam aangedaan wat ik over Ratmirof bleef stoken OrorP herbaalde Irina vragend O ga locb voort doob zonder ironie als ik n verweken mag Ik Uen vermoeid en verlang zoer nnar rust Zy nam den kandelaar van do infel NuP nvcrP Wel over donrelfilen mynheer Litwinof J aar het tbana aan geen twyfol meer onderhevig is dat gij veel belang in hem stelt Irina bief den arm op waarmede ey dan kaudelaar vast hield hot licht viel voluit op hot gelaat vun haar man A zag hem een geruimon poos mot groote eogen oplettend ja bykuns nieuwsgierig aau on barstte daarop plotseling in een hard gelach uit Wat scheelt uP vroe Ratmirof gekrenkt Irina hield niet op met lachen Vog oens waarom lacht gij herhaaUfl h en stampte met den voet Hij gevoelde vich gekreukt gekwetst en tegelijk verstrikt on gekweld door dr wonderlijke schoonheid dezer vrouw die daar zoo rustig en vermetel voor hem stond Oeen eokele van hare bekoorlykheden ontging hem zelfs niet de rozenrocle gloed der nagels aan d vingers die den zwaren bronzen kandelaar stevig omkneld bieldon en dat alles griefde hem nog meer Irina Uohie nog altijd Ifordt vervolgd