Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1898

No 7618 Donderdag S3 Juni 1898 37ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefon N at ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels jt 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden l erekeadnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No at De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN TEKSTOND GEVRAAGD eene flinke fatioenUjke DIENSTBODE al Meid alleen met behulp tbu een Dagmeiqe Qoede getaigen vereiicht Loon 100 en 26 vaachgeld Adres met brieven No 288 aan den Boekb A P WITMAAB m ZOON Dm Haag D elftsche Slaolie mieaw onovertroffen Prof Dr liiebera welbekend zsiruvr K ACBï ii i ziB Alleeu echt met FabrieksmerV tot oortdarende radicale en zekere genezing van alle zelfs de raeeat hardnekkige zenuwHekten Tooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Xotale genezing ran elke zwakte Bleekzacht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpgn slechte gpysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione en Üitroerige proapectcssen Frgsper flwcU fl 1 fl 8 H 3 dubbele floscb fl 6Vr CentraalDepot Mtttth v d Vegte Zaltbommol Depots J llttppel a Gruvenhage C J W Snabilié Kotterdam M Heban Uo Amsterdam Iiobry en Porton Utrecht en bii allo drogisten Wnf iB da bMta iBwifrtu tegeo Jioht 11 wt BhoiuDitiak Ij bAm pgnsD kortom g £ Anker PalB Expeller Isild uii yifH liKatlutlilkmilltuitowendaitiigeB TeiteoOeM ïS Aitfcer Prin Expeller in iad huiigeiu Twukiui Anberfain Expeller Prijs 60 oant 7IS o an fl3f de Basih VtorlündeD in de msflete Ayo eken en by ï A Rioktor Co te Rotoninm Te GOUDA bg C LÜGER Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Wegtharen 198 Stedelijke Gasfal riek ie GOUDA De prjjs Tan het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Yi et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Toor 3 en 5 liohtgasmeters bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste a 2B per week knnnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lam n kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen ONTVANGEN eene nieuwe zending Schoolschriften 5 b VEL 12 stuks k n Ct A BRINKMAN ZN Aanbesteding Op MAANDAQ den 27aU JUNI 1898 des Toormiddags ten ïlVi uur zat ten Koffiebuize Tan L MARCK bg het Station te Moordrecht worden AANBESTEED i Het OPBOUWEN van de Bouwmanswoning t Land Kanaün bewoond door D C Maeck te Zevenhuizen Bestek en teekening liggen ter inzage ten Kolliehttize voornoemd en zgn op franco aanvrage tegen betaling van ƒ 1 50 per stel verkrggbaar ildaar en bg den ondergeteekende Aanwgzing op het terrein op WOENSDAG den 22ste JDKI 1898 des voormiddags ten lOV nnr Nadere inlichtingen geeft op franco aanvraag De Architect B VAN DAM JOHZN te CapetU afd JJuel MOFi FOIKE ODDE S m SCHIEDAMMEe GEITEVEE Merk NIOHTCAP Verkrygbaar by M PEETER8 Jz JS B Als bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorEien Eienvan den naam dar Firmi P HOPPB EENISBEFOTTMTEEE Hen w rdt verzocht op t HGRK te letten BIT HUT MaBIZIJN ViK M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHKH Deze THBBIN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van rijf 1twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en PrflS voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoJneerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende t BREEBAAHT L Z Wie zeker zyn wü da EchtP l Eikel Cacao te ontvangen teaame gesteld en na vele proefaemingen In den handel gekomen onder deii nsam des 1 uitvinders Dr MicbaellB vervaardigd op da beste machinee in het wereldbe1 roemde étabblissoment van Oebr StoUwerck te Keulen etache J F n2ic 2ftcIH Cikel Cacao in vierkanten boaaen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookteene aangename gezonde drank voor dagelijkaeh gebruik een 2 theelepeU van i t pceder toot een kop Chocolat Ala fgeneeakrichtige drank bij geval van diarrbee alechla met water t gebruiken Terkrüs Ü Tournumita H Apothèksrs eni Vs Ka Ko ynribMa rW cTOS aas Omaraalvedigenwoordiger voor Nederland Junui MattenkMt Amsterdam Kalvetstraat 103 Aangeboden een GKOOTE PABTIJ Fijn DEMENGROEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres C MEIJER AMERONGEN eondL Druk TUI k BBIKKUAN k ZOON NATUUR KOOLZUUR uit 4e zuiverste Bronnen Van af heden levert ondergeteekende ZUIVERE NATUUR KOOLZDDR in nieuwe Stalen Cilinders met de beste Victoria Atslnitkranen zoodat men geen Koolzaurverliei meer heeft In CUiniter van 10 Kilo inhoud f 3 M IS KUo inhoui f 4 SO en 20 Küo inhoud f S rfi Steeds verkrggbaar bg J J VAH ÜIJE Piklmis Gouwe C 35 Handel in WIJNEN HEINEEEN b BIEREN en BRONWATEREN Kegelba an HARMO IVIEcc Vrije Baan Wedstrijd J JT WOIiDEIlBERG Het groote aantal zenuwkwalen ru reni hoofdpijn af tot a TO afgaaiid kBitMkeDei TaBKpapIucl 0iirMiifean rU t4M trotwarM pog Bteedfl aJle middelen dMT de inedlieliewetHisohap aangewend Kent ui dcn ntenweii tUdkont de Rcrtoe dat zij door het wbrmk maken van den eenvondlnten weg namelijk Uiiri dehmd een phyBJo oKiBct oDtdekklngndlMui beeft die na honderde proemamincen thane over de geheelewereld TBibreidls en terwijl ay uwetenaohappeiykelttlngendshootttebelangBWllliig wekt tevena eene wnldaad blijkt te iiJn roer da uu Mnnwkwalen lijdende meiuobliflid Deze eneaavUze la oltgeTonden door den geweien Ofnolei ran Gkzondfaelt Dr Roman WelismuB t Tllahofen en barnat od da on dervindlDg opgedaan In eene fiOjarlge praktijk eor wMaeklnv ▼ hc h fd oeHniial ppr dnic worden daartoe g sehtkt Btofr door de hold onmlddcllük an hol Keitel medesedecld Het deie geaeeiwljze werden werkelijk aokftterende reatdtatan vwlanwaB en ilj maakte xooveel opgaiw dat van een door ixa aitrlnder geaehrevea warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare woorkemlHa en obxbzIdb binntti kertM y d reeda da Xle dmk verBcbeneja ia Uit boekje berat slet allen w r het gntta pnk llek vpraUanbare vertlarlngen omtrent het wezpn da r nieuwere tlierapie en de daarmede aelfa ill wanhopige rfvallea en verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteniobappelHke ver blind fllliigp 11 nitde medieehe bladen die aan deze gene Hwijze gewijd zijn zoomede anohrift van Hl V IU getni achriften van booggeplaatate Kenesabundigea onder wetke P lenlere med dr arofeaaor aan d i polyklintak t PaHJi rue flounamont 10 STelflBreber med dr praktiieeread ganeuliaar aaa kei kraaktinnigen geatloht de Charsntonj SaniUtirath Dr Cohn te Stettin Groismann med dr arrgad arti taJIHiURHa Dr P Foreitler geneailieer rilreoteur van het hoipltaat ie Agun Oshalmralh Dr Seharlni laetMl Qutaanla Bad EfHi Dariat med dr oDniaihaar dirMtBur dor Balvano lherapButlaohe Inriohflng voor nuwhjdara te Parlja rue St HonorA 334 Coniut von Aicbanbaoh med dr ts Corfu Dr Buakaeh arroad arti da ZIrfcnHi Oker tabm it Jaohl med dr te Waenen Dr C Boneavel Ie La Farrltra Eura lid vaa daa Caaiell Ceatrat d hvalèae bI dB Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier nennwueatel meer of imindar aanc dMan la of aan aocenaanvdo reniiwaetitlclield lijden waarvan de kente kenen ztjn ohronlaolia lieotdpft nOgralae lehata hoefdpljn bloadandrang aroota prlkkaliaarhatd gajaagdha d alapaloodieid lhthaimitt ka aareil en oabthapatlfka teaBtand verder alle zfeken ale deor beroerte getreffeu werden eanogUJdes aan de gavolgeadMUraa eooala verlafflmlagaH envarnoaen tot aprakan iwara toagval naalenik allkkea elljfkeld dar gawrlohMM nat veortdurende pijn plsatieli kB iwakte varawakking v e ieheugen enx n ilj dM reeda ouder geDeeAandiga bebandpllng geweoat zijii iSAr door de bekanda middelen ala ontbondtaigaeneBkotidwaterknnr wrilven elerfrlaeeren Btoorolooi of leebadeiFfeen senexlng of lanÜng htumer kwaal gevondea hebben en ten alotte ij die vreea K vaclenToar beroerCb moaartae rodan hebben wegene verachiJUBBlen ala ileh aanhaudend angatig voelaa mrdaavlHs la bot boofi baefdal a et dHtieHiliald fllkherlnfllnen donker worden voorde oogea drukkende pijn onder kal vaarhaan lablagla daearM lwt M en van kriebeling In an het Blapen ven handan n voeten aan al deze drie oatttorHa van aannwIUdera ala ook aan onge maFaJaa Itidend aan Meekiuont an kraohtalDoaboM ooE an gezonde leire aan longa paraonen dia veel mat het hoofd warkan en geegtelijke reactie willen voarkoaioB wordt dingend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te aobaffen hetwelk op aastvtara koateleoe ea franeo verzonden wordt door Amaterdan d r SI CLKBAW A Co Heiligeweg 43 Rotterdam F R van SANTEN KOT FF Apotheker Korte Hoofatear 1 IJtreeht LOBRY A PORTON Ondegracht bij de Qoardbmg F IB Op de Jongste bygianniaoh medlolnale tentoonstelling la de Dr WelaanaBa iobo Ila aaawljie daor ae Mediacbe JnrÜ net da KllvereN Wedalilo hehro oad Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFIATTEN A EEITBA7EH EÜ LIJSTEH ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering Mette uitvoering Concnrreerende prijzen 3iomr Viator en ioforiü Surprtsi tMafaéor MiWïiiLliie Nationale Nikkelstalen ing schroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd 19 ïerk JlSITRA eifen fabrikaat elegsnt gdkoop slerk REFAREEREN EMAILLEEREN VERNIEKELEN Sport en iSliad erTxrag eaaToaaa d en JITaatséhapp0 tot ExpMUUie van de Fütorta Broi Kantoor war Stietiand Bofmpjo êO fiiateniam ¥ I D van EIJIEMI Yeerstal Gouda Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneei en tegen den prijs van f 1 26 binnen en f 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco KE I ISGEVI1 G Da BUHGKMEKSTISIt ï n Gonil brenet bij clojc IK kennii no J belaiigbobbeiiJou dol door dou Heer Direclour dot Diraclo Bolasliugon fiiz la Hotterdtm op don 0 Juni ISSS eieouloir is ïorkloard Kon Kobior der Porsonoalo Bola lliig dienll 1898 No S Pat voormeld Kobior tor invordonnn ia goatekl in banden van don Hoor Oolvangor dat iodor iS iharop voorkonil vorplicbt is zijnon aanslag op den bü da wol Iwpaalden voet te voldoon on dat boden ingaat de orfflijn van zes okon binnen welkau de reclame behooren lo worden iugmiiond Gouda don 28 Juoi 1898 De lïnrgaraeoBtor voornoemd B L MARTENS Bultenlandsch Overzicbt la da coaloira der Frapsche kotiier deed Muodag een Ijistje vau de oienwe nÜDittera da loode Vol eDi de Tempi zijn de meesto uameu oojuiat Dit blad meldt verder dat Monrgeoia beslut heeft geweigerd eeu plaaU io het kabiaet in te Demeo De loealaud op do Philippaneu is van SpaaoBch oogpnpt bezien nog steeds lao het Torergertn Hoe dat mogelflk is ia ons niet daideiyk Maar dit zal slechts officieels verergering zyD feitelyk wai de toestand reeds EGO erüstig mogelgk nn vfordt men officieel voorbereid op de overgave van Manilla De laatste niet officieele berichten zgn aangebracht door eeo schip dat den Uden de er van Manilla tertrok eo verleden Zondag te HongkoDg aankwam Deze berichten bevattsn ooder andere de tgdi g dat admiraal Dawey da opatandelingen geheel in bedwang hondt bg wenscht dat ig zullen wachten met e n aaoval op Manilla tot de AmerikaaoBcbe landingstroepsn zgn aangekomen eo dat deze dan de stad zallen bezettea Het schgnt trouwens dat dit niet lang meer doren zal Wanneer het temnin te waar ia dat de itoom f EVlLLETOlX Het Leven te Baden Een Suatiêche Boman 89 Hoo Gij gü zijt jiloorsciP zoide zo ten laatste en zich anel omkeerende verliet zy het vertrek Hij ia jaloanchl hoorde hij hot haar nog achter da deur uitaobateren K tmirof Big zyn vrouw sooiber na Zelfs nu Gog kon hij ket oog oiot afwendao van de volmaakte evenredigheid van hare gastalle on hare bewegingSQ as hevig geschokt drukte bij zijne oignrotte tegen bat marmer van don aehoorstoen en wierp haar ver weg Zun wangen verbloekten plotseling lijne knieën begonnen te knikken on zgne oogen bliktoD woest en ilrsk op den grond alsof ze daar iets zochten Er waa geen apoor van welwillendheid in liga trekken meer te bespeuren zijn gelaat drukte lootar hartstocht en haat uit en eveneens geheel op dezelfde wyte moest hij ar hebben uitgeziei toen hg destgds de boeren in Klein Ensland liet geeselen Onderwijl wia Litwinof in zijne woning teruggekeerd en op een atoel aan de tafel neergevallen waar hg met do handen onder het hoofd langen tijd onbeweeglyk bleef zitten ISindalijk atond hij op opende een kaatje en nam uit zijna portefeuille een pbotographiecb portret van Tatïana Treurig aohonwda hart beeldtonia die alt gswoonlgk door 4 0 photograaf mitvormd en ouder gemaakt gewoiden boot die Zondag te Hongkong aankwam den 15deo het transportschip City of Fekiag Di t ver van Manilla ontmoet beeft Ving gaat de oplossing van de crisis in Italië niet Zg is oiterst moeilijk de ktbinokformeerder ontbreekt Er zgn er eigenlijk maar twee noodig in het tegenwoordig Italië Criapi of di Rndioi maar Criapi ia zeüetgk dood en di Rndioi schgnt alle middelen om een kabinet bgeen te krggen voor het oogenblik uitgeput te hebbeo Viicontie Venosta heeft bulankK Zgn bereidwilligheid beperkt zich tot bet weder aannemen van de portefeuille von bnitealandBcbe zaken in oen kabinet waarvan eo ander de leiding beeft De Koning wil eeo ministerie ad affairesc hebben in de eerste plaats in staat 00 de rait in het binnenland te bewaren Generaal Peltoux schijnt nn voor premier in aanmerking te komen en zou zich reeds van de medewerking in Saracco Visconti Yenosta en generaal Hicottï verzekerd hebben Soonino wil echter nieti vaa hem weten eo die is in de Kamer een man van gewicht Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Stalen Sedert drie dagen wordt hevig gevochten in de provincie Bataoan dertig mgfea ten noorden van Manila Generaal Moaet die aan het hoofd van 3000 min gemengde troepen naar Manila oprnktc om dit te ontzetten vond den spoorweg versperd en viel in een hinderlaag Na een wanhopig gevecht sneavolde Monat de inlandsohe troepen liepen naar de opstandelingen over en de ovirgebteveo Spaaosche aotdateo een vgfhonderdtal gaf zich aan de opstandeliogen over De opstandelingen hebben Malabon ingenomen Toen de aanval begon heeft eeo bataljon inlaadsche soldaten uit Pampagoa dat voor zeer getrouw werd aangezien op zgn ofScieren geschoten vgf werden er gfdood De SpaaDscha soldatsn slaagden er in de opstandelingen te ontwapenen maareen gedeelte ontstapte Het ging evenzoo toe bg Zapote hetgebee e regiment kwam toen het er op aan kwam in opstand Ik beio k herbaa delgk de buiten posten te Tondo Santa Mesa Santa Ana eo Malate de rebellen komen niet merkbaar vooruit miar er wordt ODophoodelgk geacbotaoi zonder dat dit varen veel oitwerkiog schgnt te hebhen De Spanjaarden verkwisten ddizenden ponden amonitie al maar schietend cp schaduwen in het kreupelhout het schgnt dat lü zoo snel mogelgk hun scbietvoorraad willen waa hem aan Litwinof s verloofde was eene echte dochter van Groot Kuslantl blond en sterk met wel wat forsoha gelaautrakken maar eeno verwonderlyko uitdrukking van goedhartigheid er zachtheid in de verstandige Hohtbruine oogen en met een b ank zacht voorhoofd waarop een waaa van bestendige zonnesohgn lag Litwinof kon lang zijne oogen niet van het portret afwenden legde het op zijde on begroef zijp hoofd weder in zijne handen rAlles il gedaan mompelde hij teu laatste ylrina Irina 1 Eerst thana eerst in dit oogenblik werd hij er zich volkomen v n bewust dat hij haar tot waanzin toe beminde dnt hij haar beminde sedert de ontmoeting met baar op hot ouda kasteel dat hij eigenlek nooit had opgehouden haar te baminnon Maar h ie zou hg ziah verwonderd hebben hoe zou bij het geloochend an or over gelachen hebben indirn iemand hem dat nog eentgo uren g leden gezegd had ffMaar Tanja ïanja myn God ïanja n herbaalde hij wanhopig tenrijl het beeld van Irino in haar zwart kleed en met da uitdrukking van schitterond gevoel van zegepraal op het bloeke marmerwilte gelaat hem voortduroud verrolgde XVI Litwinof kon den gansohon nacht ntet alapen hg had zich zelfs niet ontkleed Zijn gemoed was te vol te gedrukt Ala een eerlijk sn recbtsohapen man was hg doordrongen van het gewicht der plichten die hij op zich geladen had van de boiligheid zijnor beloften Hij was ala versteend Langen tijd kon hg zioh niet losmaken van den somboren druk van halfbewuste ondnldelijke gewaarwordiogen ophaken om zich op eervolle wgze te kunnep overgeven en een tiod te maken aan den ongelgken atrgd Den 12n dezer is er een groot feest gegeven te Cavite ter gelegenheid van do aitroepiog dar osafbatikelgkheid vnn de Filippgnsohe eilanden Ameriksanache officieren waren er niet 1 tegenwoordig Men zegt dat Agoinaldo een rede beeft gehouden zeggende dat de opstandalingen 7elfbestaur kunnen verkrggen onder Ameriknansch protectoraat io den geeat van de Ëngelsche protectoraten lig zeide ook te gelooven dat de opsiandelingen üewey a aoosporiogen eerbiedigend er nooit aan gedacht hebben Manila te beschieten Aan dfl Times wordt uit Hongkong gesfind De laatste berichten uit Manila bevestigen niet dea indruk dien men daar ter plaatse schgnt te hebben dat n t do opstand el in ge a zichnog wel tegen da Amerikanen zullen keeren Aguinaldo s strgdmacht werkt trouw mede tegen de Spanjaarden Vol ena een regeer ngstelegr am nit Manila is de iocstaod verergerd Ala generarl Angusti genoodzaakt wordt zich in de ommuurde vesting op te sluiten zal alle gemeenschap met de bnitenwered volkomen verbroken zgn Volgens eeo telegram uit Havana hebben de rebellen de stad Herradnra aangevslleo maitr z n zg met groote lerliesen teruggealageD Volgens een bericht vno da persboot bg Jl tiago heeft Qarcia Zondag een onderhoud met Sampson gehad aau boord van het Spsanache admiraalsschip over het inaloiten van Santiago Garcia verzekerde dat 4000 opatnodetingen zich op minder dan 40 mglen vno da stad bevonden en op 3 mglen van Holguin Men weet thans dat de Merrimac het vaarwater in het kanaal vsu Santiago niet geheel verapert schepen kannen ongehinderd erlanga raröu De World maakt bet volgende telegram uit Washington openbaar De Cobaanacbe junta heeft nil Havana een bericht gekregen over eeo moordaanslag oaleogs op maarBiïhalk Blanco gepleegd MariaDo Salva een jong vtgwiltiger loste een geweerschot op Blanco toao deze s namiddags zgn paleis verliet Da maaracbalk werd io bet linkerbeen getrofïan De dader ia in hechtenis Blanco beeft den krijgsraad bijeengeroepen en een beroep gedaan op de vaderlandsliefde der vrgwilligeri Aan de New York Herald wordt uit Washington geseind Tenzg Santiago en San Juan de Portoric gemakkelijker kunnen genoman worden dan men denkt zal da president ten darden male honderddoizend man moeten oproepen Volgens berichten nÜ Madrid denkt de Ue om daarna op te schrikken bfj do godaohto dat zijne toekomst dio bij zich zoo zeker en met zoo veel mnoita veroverd had zich woder in duisternis zou hullen dat het gobouiv hetwelk hjj paa zoo stevig had opgericht zou beginnen te wankelen 11 begon met zich zonder gonade verwgtingen te dotn maar hield vervolgeaa aensklapa op Welk eea lafhartigheid dacht hij t Is thans geen tgd voor verwgtingen er moet gehandeld worden Tanja is m ne verloofde z gelooft aan ragna liefde aan mijne eer wij zgn voor oeuwig aan elkander verbonden en wg kunnoD wg mogen niet sohcldeu Hij bracht zich levendig Tanja s oigenschappon voor den geest hij ovardacht ze oen voor een en h j werd week en aangodaan t blijf mg maar eon ding overig zef hg tot zich zelf vhaar te geraoet to sneltan zonder haro komst af te wachten Of ik aan Tfinja s zijde miaschion zal Ujilen miesohien nameloos ongelukkig zal zijn daarover is het mg niet meer geoorloofd na te donken ik moet mijn plicht doen al moest ik later ook te gronde Koan ffMaar ge hebt goen racht om haar te bedriegen om haar onbekend ta latan met de verandering die sr bg u heeft plaats gehad Misachion zat ze als zjj ontdekt dat ge oene andare bemint uwe vrouw niet willen worden zoo fluisterde een andere stem hem toe vljougeu leugen I sprak het weder in hem ffdat ign sophismon dat is een schaodelgke list vaiiche eerlijkheid ik heb geen recht mijn gegeven woord te breken daarop komt het hier kort en bondig nedor By gevolg moet ik van hier zooder haar te hebben wedergezien die Litwinofs hart kromp ineen en er Hop ham een rilliag over het l f alaof hfj de koorts bod Terwgl gentes erover afatand te doen van den troon wegens deo tiaohelyken toestand waarin het land verkeert Het departement van marine te Washington heeft eeu telegram ontvangen van admiraal Sampaon meldende dnt giiteren generaal Shafter en do transport vloot bg Santü o is aange komen Enqbi ani Ëen grooto mgowerkersdemooUratie beeft te Stieffiöld plaats gohad üngevear 40 000 personen woonden een meeting bg in Meersbrook Park wa rhy ala sprekers veraohitUnde parlementsleden optraden Gisteren is in Btackwall het groota pautter schip Albion van stapel geloopen do bertO van Vork met zgu vrouw was er bg tegenwoordig De hertt in van York doopte het schip dat terwgl het de rivier ingleed zolk een groote Torplaatsing van water veroorzaakte dat eeo stelling met toesohouwera achter in hot bassin waarin de schepen gebouwd worden geheel en al overatroomd en bedekt werd door eeo rensachtige golf Omstreeka 300 meotcheu werden in het water geworpen Tien lijken zgn reeds teroggevonden men vreest dat op zgn minst vgftig uenschen zgn omgekomen Nader meldt man Da hertogin van York liet gistermiddag in Dlackwall het nieuwe twaalfduixaod ton metende oorlogsschip Albion van itapelloopen Volgena bet gebroikf moest zg hiertoe bet teeken geven door een flesch stuk te slaan wat de hertogin ditmaal echter niet gelokte zoodat de Albion zonder het lein te water ingleed Toen de door Albion veroorzaakte deining een io de nabgbeid liggenden Japanscheo kruiser bereikte stortte een ooder dien kruiser gebouwd stellage waarop vermoodelgk een tweahonderd menschen stonden door de kracht van deu golfalag in en vielen de kgkets te wat r De eerste verwarring maakte bet onmogelgk te weten te komeu hoeveel drenkelingen er waren maar het getal sUcbtofferi wordt opgegeven van tien tot vgftig Tot vgf oor waren tien igken opgevicht Ëen aantal beivasteloos opgehaalde drenkelingen kon men bghreogen Ooder dan kruiser Icunoen echter nog ettelgke Igkea Hf gen want r worden vee menKhen vermist Io de loodsen aan den wal zag men hartrerscheorende ioooooen toen de Igken van de drenkelingen daar achtareen vol geus werden binnengedragen N wordt gemeld Totnutoe ïgn dertig Igken teroggevonden van slachtoffers van bet ongeluk met da Atbion iht ia onmogelgk bet joiite getal slocblofTers bij zijne lanttte godaohten snel onderdrukte kon hij zich mol voorstellen hoo bij dnt verdorren weraldaoho Bohepael te midden van die omgeving die boni zoozeer tegenstond had kunnen Hef krggon Is het wel waar vroeg hij zich af dut ik haar inderdaad weder heb Hef gekregen en tot antwoord maakte hij oone afwijzende Iieweging met de hand Maar BOg was hij verzonken in dian toostand van vorwoodering vaa schaamte over zioh zalf toen ala uit een donkaren nevet hare verwonderlyke ifIrBatstrekken voor hom opdoemden hare betoovarende oogen stil mnar onwederstaanbaar in zgn hart drongen en hare licfelgke stem hem tegenkloiik en hnra albasten sohoudars een weelderige friscbhoid en eene verrukkelgke warmte van zieh gavon Dea morgens bad Litwinof eindolgk oen besluit genomen ilij nam zich voor om nog denzelfden dag Tatiana tegemoet te reizen nndal hij rinn voor de laatste maal gezien en baar de gofaoele waarheid gezegd zou hebben c n dan voor altgd afscheid vau baar te nemen lUj schikte en pakte zgn goed wochtto bet middaguur af en begaf zich naar Irius Op het zien vau hare vensters dte half goibton waren ontzonk bem de moed om het butel binnen fi gaan Hij was zoor opgewonden ten e ndo kalmer ta worden lii p bij de Licbtenlhaler al o vsrscheidono malen op en neder rllw onderdanige dienaar mgnhear Litwinofl hoorde hg eeoaktape spottend roepen uit een steganto equipage Litwinof zag om zich haan en werd Generaal lütmirof gewaar die in het r tuig zat met Vorst M ntw Iwkcnd liefhebljor vnn de jacht au van Engelacha eiiuipagea en poanleu riA Vervolgd