Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1898

NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEENSCHE Glacé HaEdschoenen roor DAMES en HEKKEN ia bepalen j6it het witer peillug ie Men Treeet dtt het wel seatig zal ijjo llen be1 hooren tot den werkmaoBetend die woont i I d D omtrek tru de werren eg mankten ge broik fan het openstaan van de denren om sicb op de tellage en plaatsje te veroveren ten einde het van stapelloopen te koiDeti sien I wat hnn andera door de politie rerbodeo wordt I De kreten van de in het waier liggende slacht1 oSen gingen lobier Ie loor door het laitaai ran bet bandgeklap tan de andere toeschouwers o bet gefloit ran etoombooten in debnart FE4KKÏUK De Siècle maakt weer een brief Tan majoor Ksterhity openbaar Hg ia te Doinkerken gescbreten in 1884 en staat vol beleedigiogen tegen de generaal Oallimard direetenr der infanterie die hem naar Dainkerken gezonden bad Da dag waarop het procsa Zola opnienw voor het Hof Tan Assises te Versailles lal komen zal waarachgnlgk heden bekend worden Voor de nieuwe behandeling zullen alle getuigen worden opgeroepen en Terschgneu Dreyfus ook om al leggen zg geen getuigenis af ten minste te antwoorden op het afroepen va hnn namen Amimka Op da lijnen van den Penniylvanis ipoorweg lal binnenkort een locomotief op proef gaan rgdeo die er op gebonwd ia om een trein rae tier waggons te trekken met een snelheid ran honderd mgl per nar Alles wat de snelheid kan tegenwerken is bg deze machine tot het allerminste beperkt De locomotief i gebonwd in de werkplaatsen der maatichappg en tal al ze voldoet als standaardmacbine op dezen spoorweg worden aangenomen De weioig kieaohe graanspecalant Joseph Leiter moet met zgn speeniatiën naar bet oordeel van makelaurs te Chicago 24 millioe I golden hebben verloren 1 Ituib I Zondag heeft de pane op aanraden van zg 1 Igfarta dr Lapponi zgn kamer gebonden we 1 geaa een lichten aanval van rbenmathiek iGisteren evenwel heeft hg zgn gewone aodienti 1 weer gehouden De personen die de mis va 1 Zondag zouden bgwoneo zgn uitgeeoodigd to 1 bgwoning der mis die de paus zal celebreere iop dan 24n darer 1 Japan I Slen vreeaelgke brand heeft te Tokio gewoed I meer dan twaalfhonderd buizen een scfaonw I bnrg verscheidene tempels en publieke gebou wen zjjn verwoei t Ook het verblgf van Mich 1 I Rcvon vertegenwoordiger van Frankrgk bg bet 1 Japanache goavernement ia in de each gelegd 1 doch de bibliotheek van den geleerde heeft 1 men grootendeels gered BINNENLAND Een jaar geleden toen de nienwe Tweede 1 Kamer moest worden gekoeen waa de eerste atembusgaug sleobts voor de helft van het ledental beslissend Eu daaronder waren dan nog niet weinigen die in Brabant en Limburg londer tegenoandidaat dus zonder dat de kiezers hadden op te komen gekozen werden verklaard Ëarat bg da herstemmingen ten getale van ongeveer 50 werd uitgemaakt in welken geest het laad in de eerstvolgende vier jaren zon worden geregeerd Zoo gaat het bier te lande en trouwens ook eldera gelgk no weder in Duitaohland gewoonigk de heritemmiogen geven den dooralag B de Kamerverkiezingen hebben de kieiers getoond het gewicht van dien tweeden gang naar de stembna te beseSen De L OS Al Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevangen I Mei Tyd van Greenwich OOUDJ KOTTÏ DAMiimret j if 8 M 3 7 4 68 6 98 61 14 7 81 8 10 8 85 10 9 14 85 gj64 10 11 11 18 ll U 18 18 18 68 8 48 I 11 98 1 8 49 11 85 1 7 8 5 11 48 1 1 14 8 98 9 05 SU 9 84 9 481 0 18 10 80 11 88 5 1 18 88 1 88 Oeiids 7 86 Moordrecht door 7 89 NieuwerVerk 7 89 Ospella 1M Hotferdam B 80 7 66 6 10 6 40 in 11 89 7 50 11 86 11 60 18 97 4 46 6 68 g l5 6 51 7 8S 1 68 8 40 9 88 4 65 6 03 H t I w n N V 5 04 S ll 5 11 8 19 6 17 6 85 6 88 7 10 7 45 8 11 9 9 47 10 18 Bmtantais Capslle Kieuwerkerk lioordroofat Dniida 11 64 19 09 19 47 OOUbA UKN HAAOfiH vent 19 10 1S 5 9 14 3 46 4 49 1 8 1 19 1 38 19 4 1 48 4 68 6 96 64 i U 7 4 7 59 F 33 8 54 10 10 89 11 i 6 7 84 10 19 6 18 8 16 1U 81 5 9 8 89 V 10 38 s r 6 87 6 68 99 Il n4 6 84 9 9 99 10 88 11 6 1 44 7 30 8 80 9 17 9 98 9 57 10 14 11 16 11 18 7 48 8 48 11 80 7 68 8 61 11 41 8 07 S 08 11 66 8 19 9 08 9 46 ll H 10 96 10 44 11 48 19 Oouda Zeveahuisan Moerkspelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Ha 4 33 4 38 4 53 6 04 6 16 7 90 7 40 6 40 6 59 6 6 8 17 J8 7 48 allBga Voorburg Zoetermeer ZegwaardZavenkuizen Moarkapelle Dmid I O O U U A A M tl T r K D i M B door 10 11 teud 9 8 14 9 8 I0 J7 IJl S 90 Ml 8 96 10 17 in II Amst W 8 019 0610 85 19 48 6 00 8 87 8 40 10 08 U 97 4aiO 10 41u t o S 8 90 a8 10 50 108 616 8 66 10 18 ll il 69 10 61 li l8 viw Tem 18 53 9 90 3 17 4 89 5 90 6 47 6 06 6 66 8 9 97 6 37 7 10 9 46 3 34 6 46 6 94 7 18 8 1 9b 8 118 3 60 6 04 8 88 4 7 89 o I D 4 11 IK ÏC H l 6 94 7 18 7 58 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 e V V 11 14 tl r 8 10 11 89 7 04 7 49 8 88 6 55 9 89 10 61 11 46 19 89 5 90 89 6 85 0 65 6 48 7 86 03 Uenda Uudew Woerd irtmehl 9 07 9 86 10 09 10 349 98 10 51 Vmil 1 1 9 3 ms W 9 49 9 66 10 14 11 10 Doiida 3 66 4 48 6 85 6 80 t J6 7 66 60 4 1 O 7 13 9 10 4 94 I 4 87 5 10 07 7 M 8 81 8 49 9 00 9 90 111 16 10 38 1 1 8 19 01 1 87 8 08 8 90 8 16 10 38 11 65 19 84 8 47 10 40 t lt 9 M 10 69 11 10 19 11 l 9 8 40 Ulnebl 5 96 6 33 7 46 8 87 Woerdel 5 49 6 68 8 06 Üudow 8 14 Oouda 8 97 9 0 opkonat wat in vele distrioten uiterst itirgk 1 Zal hst dit jaar ook zoo zgo bg de talrg e 1 herstemmingen die voor de Provinciale Staten I noodig zgn 7 Het komt er maar op aan of I de kiezere die de vorige week thoiazgo g I bleven zullen bewgzen dat zg doordrong n 1 zgn van de gevolgen die hnn ontbonding ihebben kan Een zeer eruftige wasrachnwing ia de vorige 1 week gegeven In Zuid Holland zgn bg d n 1 eereten aanloop reeds 9 setela in de Provi 1 ciale Èïtaten voor de voornifMtrevenden verloren I gegaan De meerderheid van 34 stemmen vel e I zg tot duaver in dat college betaten ia reeda tot 120 versmolten mita geen enkele zetel meer II naar de tegenpartg overgaat En dit laatate II ia nog zeer onzeker want er zgn niet minder 1I dan 11 herstsmmingen in die provincie noodig I Vallen deze tllen ten gonate der anti liberal a 1I nit dan hebben deze met 42 plaateen e II meerderheid in de Staten van Zaid Bollanl II die in t geheel 82 leden tellen I I In bet volgend jaar treedt een derde ge I deelle van de Eerate Kamer af en zooa s I I men weet zgn alsdan de Provinciale Staten I geroepen dat deel der Volksvertegenwoord I I ging aan te vullen Voor vier Eerate Ktme I I leden is dan watZoid Holland betreft e 1 zittiugtgd verstreken Oaan thans dns de I I Staten in dat gewest vomc krijgen bü de 1 I herstemming de anti liberalen er de meer I derbeid dan worden de beereo Veuiog Meioeez 1 I Vlielander Hein en Van Bonneval Fanre niet I I herkozen nn daalt de liberale meerderheid o 1 I de Eerste Ksmer tot 27 op de 50 leden Siechts I een paar zetels zijn dau nog in andere profio 1 I ciën te veroveren om de Eerste Eemer van I richting te doen veranderen I Het is noodig deze mogelgkheid doidelgk 1 I Ie doen aitkomeu om de liberale kiezers 1 I te doen begrjjpan boeveel er van de aanstaande herstemmingen afhangt Men tegge nn niet het zal zolk aen vaart niet nemen Zeker dat behoeft ook niet mits men wakker zg en zgn plicht doe door naar de stembes te gaan Ala echter de opkomst zoo traag bigit als bg de eerste stemming heeft die mogelgkheid alle kans tot werkelgkheid te worden En is bet eenmaal zoover dan zgn alle klachten vergeefsch berouw komt ateeds te laat Vgf provinciën zgu reeds wat de EersteKamer betreft voor de liberalen verloren gegaan sedert 1889 Brabant en Limburg warenreeda lang beslist anti liberaal maar in delaatste tien jaren hebben allengs ook Utrecht Qelderland en Zeeland niet andera dan antirevolutioDaireo of katholieke leden naar deEerale Kamer afgevaardigd In Zuid Holland ia men reeda een heel eind op wegin deMlfde richting in Friesland en OfnrSseltellen de Staten ook reeds een groot getalantirevolntionaire leden Het nitgebreid kiesrecht heeft daar overal wyde brsaaen geschot u iin de liberale gelederen Slechts door een joist besef van dien bache I Igken toestand door atachudding van de telkeos weer getoonde lauwheid eu onversobillighe d I kan het dreigend gevaar worden gekeerd n 1I ds diatricten waar nog de liberale vaan bo g I wappert Hand Het wetsontwerp tot wgz giog der Wet op I de nationale militie peraoonlgke diensplicbt vond bjj onderscheidene leden in de afdeelingen I der Eerste Kamer overwegend bezwaar Een I aantal anderen zonder ingenomen te zgn met I bet ontwerp vonden de voordeelen dHarvan I grooter dan de nndeelen Vele andere leden I waren bepaalde voorstanders sommige ze fs I warme I In een afsonderlgke nota heeft de heer Vsn I der Bieaen ijjn bezwaren outwikkeld tegen bet I ontwerp 9 68 10 19 10 89 lO St 10 48 in 4lt 11 36 9 4 10 11 10 17 10 88 10 48 10 16 10 64 11 97 8 8 S 11 06 11 67 Met het oog op de drukte met de loholdigingfeesten wordt door de IloUandsche Spoor aan de Phoeniiweg te Haarlem een bnipstation gebouwd dat na afloop der feeaten zal bigven staftn om bet te gebruiken bg drukke gelegenbeden De heeren M J Adriani predikant te Almelo J J van deu Broek predikant te Almelo dr A W Bronsveld predikant te Utrecht P Broining prediknot te Almelo R H Drgber predikant te Leeuwarden W Mallinckrodt predikant te Maastncbt hebben zich ook tot de Tweede Kamer gewend met een adres waarin zg verzoeken bg de regeering speciaal bg den minister van binneolaudsche zaken aan te dringen op het nemen van al die maatregelen die thans reeda binnen het bereik zgn van de uitvoerende macht om de gelegenheid tot het verkrggen van godsdienatonderwijs door de leerlingen der versobillende openbare scholen uit te breiden en zoo dit onderwgs meer tot zgn recht te doen komen De minister van Bionenlandsohe Zaken heeft nader door tuwchenkomst van Gedeputeerde Staten aan de gemeentebesturen medegedeeld dat bet zjjne bedoeling is een opgsaf van het totaal der waterschap of polderlaaten te bekomen voor de ia iedere gemeente gelegen landergen ouveriehilUg of de aaogeslagenen al dan niet in de gemeente wonen Ter verkrgging van een gemiddeld cgfer wordt opgave iferiooht van hel aantal aaogeslagenen in elke belasting De Haagiche Qemeenteraad bealool gister tot dan aanleg van gemeentewege van een vissobershaven te Sobeveningen mits de Regeering gunstig beschikte op het vertoek om voor rekening lan het Rgk de buitenhaven te maken en te onderboudea en Prov Staten voor bet werk een snbaidie vnu f 300 000 toekennen Dit bealuit werd genomen met 35 tegen 3 stemmen Tegen atamden de heeren Repelaer van Molenaarsgraaf wetbonder an Kattendgke en Hanio afwezig wegens ziekte was de beer Repelaer van Driel Na afloop van de Raadszitting werden in de vestibule van bet Stadhuis door een paar hoLderd Scbeveeingsobe ingezetenen ovatiee gebracht aan het Dag Bestuur en aan de heeren Hoogen aad Kooest r LoeS en van de Roovaard Voor beo en andere voorstauders bief men hoera B aan De aanneming van bet voorstel tot aanleg van eeu haven te Sobeveningen ward daar met groots vreugde Ternomen Dit was reeds merkbaar ann de ovatie die een honderdtal Scheveningers bü bet uitgaan van den raad aan bet Dag Beeloor en de havencommissie brachten Én het bleek ook te Sobeveningen zelf waar in de hoofdstraten allerwege de vlag werd uitgestoken Gemengde Berichten Op het Hoogeland te Utrecht werd gisterenavond door de politie een jongen van nog geen 16 jaar achter een boom gevonden bloe dende oit nens en mond Men meent dat eenige behsngers en schildersknechts waarmede de jongen op werk was geweest hem zooveel sterken drank gegeven hadden dat hg buiten kennis geraakte Na eerst bg een bewoner van de Braamstraat te tgn verpleegd werd het kind geheel bewustelous naar het politieburean in de Maliebean gebracht Door de politie ie een onderzoek ingesteldnaar de daders U D 4 68 5 l8 6 19 6 91 4 4 16 4 4 4 50 4 57 5 04 5 10 t 6U S 4 4 05 1 44 1 64 8 01 S OS 9 14 nu 4 05 4 94 9 49 4 15 6 15 3 40 4 1 36 1 41 1 66 l OO 8 17 19 98 4 87 8 14 19 50 Da nieuwe Ign Buitenhof Scheveniogen dar Haagsohe Omnibns Maalschappy zal dea 16an Jnli a k worden gaopand De prns per rit ia 10 eeata De anIUn van Siak bezocht Zaterdag da weeainrichting te Naerboech en waa eeer ingenomen met de netheid en ordaiykheid welke daar beeracbt Op 30 dezer tal de beer C J Rinkel U Haulem den dag herdenken waarop bji vóór 25 jaar weid gewjjd tot biiacbop bg de Biskchoppelgke Clerezy De wegens de veigiftiging te Sassenheim tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Van Kampen is gister van aOratanbaga naar de etrafgevangenia te Leenwarden overgebracht in welke inrichting hg de eerate vgf jaren san zgn straftgd in da cel moet doorbrengen Tot adjudant onder ofBeiar kapelmeester bg bet baUljon d d schntterg te Delft is benoemd de beer W Hoeodervoogt thans kapslmeeeter bg bet Ie regiment veld artillarie te Utrecht In den nacht van 17 op 18 Juni heeft bat op vele plaatsen in Friealand aterk gevroren bier en daar hebben de te velde staande gewassen vooral aardappelen en beontjee geducht geleden Qisteren werd te Ochten gevangen genomen de dienstbode P v V die door de rechtbank ta Amelerdam tot 8 maanden gevangeniaatraf veroordeeld de wgk naar Dnitachland had genomen Na een verblgf van eenige weken in dat land waagde zg het hare ondera te Oobten Ie bezoeken met het gevolg dat zg apoedig werd gearresteerd en naar Tiel gebracht De gymnaa iek vereeniging Rotterdam behaalde onder leiding van haren direetenr den heer A van Dgk in den internationalen wedstrgd foor gymnastiek te Meersen den eersten prija in vrga oefeningen De eereprgs werd toegekend aan Leonidas in Utrecht Bg de afdeeling springen werd de 2e prjja behaald door de G V Rotterdam De tuinman van VeWzicbt bg Brnmmen de heer Reeiink schrgit san de Zulpb Ct dat hg in de 30 jaren die bg als tuinman op den huize sVeldzicbtc beeft doorgebracht oog nooit zulke mooie getonde rosea heeft zien groeien als in dit jaar Daer tgn er die nu al jonge loten van een meter lengte hebben gemaakt Twee klimrozen onderscheiden sich vooral dit jaar door gallen groei mildan overvloed van kooppen getond gevormde goed ontwikkelde bloemen Het zgn de tacht rose Madame Saney de Parabere de vroegste die buiten bloeit en de Daniël Lacombe met geelachtig witte bloeroen die zich na beginnen te openen Deze beide variëteiten zgu overdekt met ontelbare bloemen en kooppen En dan de Koningin der Roten de vermaarde Maréchel Niel die in gear en kleur alle andere overtreft Op Veldzicht ia eeo exemplaar van deze variSteit op atam die prgkt met een honderdtal bloemen De heer R schrgft den bnitengewonen rozeurgkdom van dit jaar toe aan den zachten winter en aan de vele regens van het voorjaar Op de zuivere ontwikkeling der knoppen is evenwel ongetwgfeld ook de omstandigheid van invloed geweest dat we oog maar weinig dafsen met aanhoudende sterke zonneaehgn bebhea gehad Bg aenigsina betrokken warme Inobten I ontwikkelt de bloem zich het fraaiat De nieuwe Rijks ida voorden lotercommunalen en den Internationalen Talephoondienst is veraobenei Aan ben die een wear 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 7 56 8 08 8 09 8 1 8 95 8 80 8 6 9 66 io 8 r is 8 48 9 10 lO H 10 64 11 l 7 86 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4T 8 9 87 10 10 9 47 9 54 10 01 7 66 9 98 10 06 9 84 9 69 l il 10 10 16 88 6 19 6 18 6 80 6489 6 60 7 48 7 05 8 10 9 05 11 15 9 68 8 45 4 46 10 T 4 9 4 7 90 8 96 9 90 11 80 8 08 4 00 5 00 8i 8 00 10 00 S 09 9 19 10 19 51 6 4 47 6 41 7 4 1 49 11 10 a 90 10 07 10 80 borgsom hebben gestort voor bet voeren vso gesprekkeo ia een ezcBplaar toegezonden Daaruit blgkt dat de volgende plaatsen in ona land intercommunaal verbonden tgn Amersfoort Amsterdam Arnhem Baarn Bassutn Dordrecht VOravenhage Groningen Haarlem Hilversum IJmoiden Leiden Msasalnis Ngmegen Rotterdam Schiedsm Utrecht Vlaardlngeo Zaandam en Zandvoort Voor bet verkeer met België zgn alleen verbonden Amsterdam Dordrecht sGra veohage en Rotterdam voor bet verkeer met Dnitscbland Amsterdam Rotterdam en Groningea Men beeft reeds dikwgis den steenkoolvoorraad op de gebeele aarde geschat hetgeen onlangs op eene geheel oorsprookelgke wij e ia geachied door den beroemden Engelscben geleerde lord Keivin Hg gaat bierbg van de stelling uit wat men trouwene algemeen als feit aanneemt dat de aleeokool van plaotaardigeu oorsprong ia Oorapronketgk was de aarde omringd door een atmospherisobe laag van bgna nitslaitend koolzuur en eerst later vormde zich zuurstof Er kan dns niet meer kool in de aarde verborgen tgn dan zich oit de in de atmoapheer aanwesige zuurstof na de verbinding met kool tot koolzuur omgezet beeft Nu komen op 1 M aardoppervlakte aangezien de luchtdruk 1 K 6 voor den c M bedraagt 10 000 KG of 10 ton lacht die das naar de rerhonding barer samenstelling 2 ton luuratof bevat Wilde men deae 2 ton tot bareidinR van koolzunr gebruiken dan zouden daarvoor 7s ton koolstof noodig zgn zoodat op iederd H aardoppervlakte ongeveer Ys Toorbanden tgn De gebeele aardoppervlakte bedraagt 510 bniioeo of 510 X millioen M en bggevolg geeft dit eene boeveelheid theoretisch berekend van 340 billioan ton steenkool Daarvan komen op Engeland en Schotland 229 661 en 153 108 millioen ton Doitschlasd 420 398 millioea ton Naar den tegenwoordigen stand der behoeften die per jaar voor Eogeland op 200 millioen en voor Duitacfaland op 150 millioen ton is te schatten zou boveogenoemde totaalboeveelheid voor eerstgenoemd rgk 700 jaar en voor Doitaobland 2800 jaar voldoeode tgn en aangezien bet gebeele kotenverbrnik op da wereld raim berekend op 800 millioen ton per jaar is ta stellen zoo zelfs bg een verbraik van 1000 millioen ton per jaar de gebeele berekende massa 340 000 jaar in de behoeften kannen voorzien Zelts wsnneer men aanneemt dat u et alle volgens bovenstaande theorie in de aarde aanwetige steenkooleoorten voor het gebruik geschikt tgo behoeft meo zich tot niet ongerost te maken dat de hoeveelheid spoedig uitgeput tal tiju STADSNIEUWS GOUDA 22 Juni 1898 VEROADËRING tan den QKUEËNTËRAAD op Vrgditg 24 Jani 1898 s namiddags 2 ure Aan de orde Bet opmaken van eena opga e van twee peraooeo ter beDoeming ran een Lid tid bet GoUege Tan Zetterr Het Toontdl om a i proef ondervryi io het koken te doeo geiea aen de Herbaliogsscbool Toor moiejei De collecte voor den Gewependen Dienit op 21 Jaai 1898 heeft alhier opgebracht f 102 63 Bbounwoüoe Op 31 Angastufl zal alhier waariobijotgk de ztDg ereenigiog eenige mnziekitokkeo betrekking hebbende op het Kroniagefeest in de kerk uitvoeren Van andere plannea om dat feeit wairdig te TiereOf boort man bier nog Dieta zelfa ie er nog niels Tan bekend of ook de scbooljeogd nog een feestdag bereid sal worden Stolwijk Weer heeft de landbouwer A 6 alhier de rorïge week een pink door dao dood Terloren en nn is bg de opeeiag er an gebleken dat werkelgk rergiftiging de oorzaak ii in de ingewanden rood de Teoaris groene rerf WaarecbÖolgk heeft ziob deze berooden in de zoogenaamde roiinii waarmede zeordikwyls de lauderyen worden toegemaakt Hem il nn de raad gegeren bet land zoo kort mogelQk ta maaien daarna het gebeele stak goed SB te zoeken en alles te rerwijderen wat eenigazins ichadelgk kati xga Bsta AHBiCHT De collecte voor dt n gewapenden dienst heeftalhier opgebracht f 16 50 BoDBOHAVBN De inhttldigiagafeeiteQ albier sgn vaatgeiteld op Donderdag 15 September OngSTeer f 1350 is reeda byeengebracht Het planten van een Wilhelminaboom on bat plaatsen van een gzeren bek wordt door den bargameeiter bekostigd NxnrwuuKK d IJ l Ds beer J van dpf Torren albier is geataagd voor het tbeoretia h geneeskaodig examen Ie gedeelte OuDEWATEB lo de laatit gebonden Tergadering van den gemeenteraad alhier zgn o m drie Toontelleo ter tafel gebracht l bet jaarlfjkaoh tnctement van bet te benoemen boofd der acbool in de pluta aD den heer J Kiewiet de Jonge overl ie brengen op f 1200 met vrge woniug en toio en niet op f 1756 zooala de overledene bad genoten Na eeaige bespreking aaogeoomen met 5 van de 7 stemmen 2 De leervakken te stellen van A tot en met K en van L tot eo met V aaogenomeo met algemeene atemmen 3 Aan bet tgdelijk waamemeod hoofd der school bet tractement oit te keeren berekend naar een jaarl inkomen van f 1756 mat algemeene atemmen aangenomen RECHTZAKEN Door de ArroDdiseements Recbtbank to Rotterdam werden giateren de volgende vonniBsea gewezen J S 40 jaar arbeider te Bleiswgk wegens oiisbaodeliog in dronkenacfaap to f 5 boete sobs 3 dagen heobteaia Ootslagen van rechtsvervolging P K 27 jaar arbeider te Zegwaart beklaagd van wederapannisibeid tegen den veldwachter D De Koning te Bleiawyk Wegeea bedBJarg te Scboonboveo bad zich in de eerate plaats te verantwoorden T H G In t W 4D jaar f JMcher te Alkemade Het O M waargenomen door mr J De JosseÜn de Jong r qaireerde 3 dagen hechtenis en 2 jaar opzending naar eeo Rgkawerkinricbtiog Op den 5en Mei had de rgkaveldwachter D Stigter te Gooda eeo persoon BaQg grepen t n einde een onderzoek in te stellen naar diana ideotitfit daar deze verdacht werd deel genomen te hebben aan een vechtpartij iti het biethais van J Borst Beklaagde had zicli daartegen met geweld verzet Voor dit feit eiacbte bet O M een maand govaogeniaBtraf Bij veratek werd hierop behandeld de aank acht tegen M t M 45 jaar koopman t Bergambacht Op dao 30 April had hg aldaar den veldwachter B van den Bosch opzettelijk beleedigend toegevoegd xmaak dat je van bet erl komt schnrk bg gelegenheid dat deze assiitteoti verleende aan de ambtenaren der rgkabetaatingen die te sgnen haize visitatie wilden doen daar beklaagde verdacht werd fraodalenB vleesch te hebbeo gealacht Eisch f 25 boflte soba 5 dagen hechteoip Uit praak over 8 da en VfiRSCHEIöENHEïD De leeuwen temmer Sceth di door koiser Menelik vAn Aliysfynië naar Addia Abeda was ontboden verlelt in een schrgven aatideKÖIn Ztg dnt Negoon verstomd stond toen hg bem een kuil zag bionengnan waarin 28 leenweu bgeen waren Scnth heeft vier van deze dieren voor deo torst getemd waarna de overige hem ten geschenke werden gegeven Ia een Treemdelingenbo k in eeo Daitsche badplaats beeft een reiziger naar aaoleidiog van het bekende Wer nicht Hebt Weio Woib and Gesangc het volgende rgmpïe gesebreven nStt at Do je GrnneberRor Wein gekannt Meioe Schwiegermutter Dein Eigen genaoot Wür Dir ibr Lied zu Ohren gedrongen Fürwabr Da hutteat nich ao geanngen Te Broasel ia een dievenbende gevangen genomen die in den laattten tgd vooral in België en Frankrgk op groote ecbaul efTecten heeft gestolen en een twingtiglal leden telt Bg dea aaovoerder Kemp een Doitscher werden effecten ter waarde van 200 000 frs gevonden Bg Pargi is het paard van eeo kapitein der artillerie schichtig geworden door een naderenden trein Bet dier sprong over de barrière en wierp zgn raiter af die met verbrgzeldeu schedel dood bleef liggen Bet gednld van een hond raakt ook wel eens ten einde Dit ondervond een Italioansche spoorw werker Francesco Mossoni die in het plaatsje Beneckenatein Dnitschland met eenige landgenooten aan de apdorbaan werkte Meermalen plaagden zg daar den hond van den koopman Angnst Künig Op zekeren di toen dat baldadige spel weer aan den gang waa wierp een der arbeiders de bovengenoemde Mossoni bet arme dier met een eteen Maar toen was bet gedald van het goedige dier op en het beet den boosdoener in het been Nu klaagde deze natunrlgk direct den koopman aan Znlke valflche honden moesten niet loaloopen of anders gemailkorfd wezen Bg onderzoek bestond er in dat plaatsje geen verordening dat de konden een muilkorf aan moesten heh ben En bovendien kwam men er ook achter dat het geen valsche hond was maar dat het arme dier zich slechts had verdedigd Wel werd gezegd dat de koopman wetende dat zgn hond geplaagd werd hem in hnis bad knnneu honden omdat hg toch ongelnkken had kannen voorzien maar de rechtbank verwierp niettemin de klacht van den Italiaan omdat als er iemand in deze zaak aohnld had het de hondenplager zelf waa De Nigara beeft al heel wat waaghalzen uitgelokt om kunsten te veikoopeo welke noch belaoKwekkend noch mooi maar alleen hoogst gevaarlgk zgn Zoo heeft nn Zondag iemand de dwaasheid gehad üich in een daarvoor vervaardigd stalen vaatje te laten meealeepeu De man die zoo weinig waarde aan zgn levt n hecht IS er wonder boven wonder vrg goed afgekomen Te Londen bestaat eeo informatiebnrean voor bedelaars dat gevestigd in Kensington zeer oaowgezet werkt Het kantoor verschaft inlichtingeo adressen lijsten Vflo goedgeefsche stfidgenooten enz aan de bedelaars nataorlgk tegen behoorlgke vergo diog Het best geordend is het Igstensyflteem der firma De meest gezochte Igst welke zg nitgeeft heet de Excelsior f waarop ongeveer 5C0 namen voorkomen van de rgkate en weldadigste menschen te Londen Het ter inzage atalaan vin deze Igst kofit f 6 Een andere Igsl bevat 1500 namen en koet f 3 Op de minste Igst komen 3000 namen voor maar die adre aen zgn niet zoo deagdelgk en men behoeft hiervoor din ook niel meer dan f 0 75 te offeren De firma ontvangt een courtage van alle bijeeugebedelde bedragen en hoe zonderling t scbgne de cliënten zgn prompte betalers en het Kantoor ter babarttgiag der belaogen van de Londensche bedelaars verzekert dat zg met veel nauwgezetheid hun betalingen voldoen ATJIEH Een Dajaneea schrgft nit Lam Noh dd 13 Mei teen en ander aan de sJavabode waaraan wg het volgende fintleenen sVan uit Kotaradja kregen wg hier het bericht dat toekoe Oemar thans in de nabgheid van Segli zittende een bende onder panglima Karim naar Daja zou zenden om nog achteiT elaten en hier verborgen geweren en munitie op te halen Aan deze bende was de opdracht gegeven zich zoo min mogelgk te vertoonen liever des nachts dan over d te marcheeren eu zich in geen geval met de blanda a in gevecht te begeven maai de gevonden wapenen onmiddellgk naar Pedir door te zenden Om dit stukje van Oemar te beletten werd een der hier aanwezige compagnie ouder den kapitein Hoabolt naar Bapig gezonden om daar stelling te nemen niet te potiouilleereu maar enkel de toegangen tot de XXII moekiras af te sluiten en te trachten den panglima met zgn gevolg te knippen Er werd door die compagnie goed uitgekeken des nachts werden hinderlagen gelegd doch na oen viertal d en nog niets te hebben gezien werd de terugmarsch naar het bivak Lam Noh ondernomen In den omtrek van het bivak blgft het steeds rustig doch bg het patrouilleeren noar eenige Ver afgelegen knmpoogs wordt men steeda door eene vaato bende besenoten gelukkig tot heden nog zonder verlies Op de rivier van de baai naar het bivak zetten do daar geneatelden hun df elgksch werk om op de compagnie te schieteu geregeld voort Een meer goedgezinde kwam in het bivak vertellen dat ug wel do plaata zou oanwgzeu waar deze Heden zich des nachts ophielden en onmiddellgk toog de kapitein van Keateren met een veertig manschappen er op uit om de aangewezen kampong te omsingelen Tegen iltn morgen gelakte dit de huizen werden onderzocht en zoo waar in een der huizen werd de bende aangetroffen Bevreesd voor de straf der Keupeuie werd aan den last om uit het huis te komen voldaan doch de twee laatsten bigkbaar de leiders der bende bleven boven aan de trap van het hnis en gewapend staan Kapitein van Kesteren naderde hen met de revolver in de hand hen dreigende neer te schieten wanneer niet onmiddellgk aan den last voldaan werd Dit hielp en nadat no ook de twee aanvoerders naar benedcQ waren gekomen werd het huia doorzocht en weraen datil og een donderbua en twee voorlaad gewere gevonden Nadat de bende ontwapend waa werd naar het birak ternggemvcheerd doch langs het smalle voetpad kon slechts mannetje vóór mannelje worden gegaan De gevangen liepen in bet midden der onzen eensklaps trok een der hoofden van de bende een rentjong welke hg nog verborgen bad weten te houden gaf daarmede een vóór hem loopend Enropeesch onderofficier eeo steek in den rug waarna hg zich omkeerde en een achter hem loopend Enropeesch korporaal een steek in de borst gaf De korporaal greep hem aan doch beiden vielen en nu ontstond een worsteling waarin de Atjeher nog een drietal rentjonjjsteken wist toe te brengen aan dienzelfden korporaal Opstaande en trachtend te vlnchten werd de Atjeher doof de onzen neeigeschoted waarna het bivak weer werd opgezocht De beide minderen zgn niet levensgevaarlgk gewond doch kouden met deze boot vaü Daja nog niet naar Kotaradja worden vervoerd Oeüvflcueerd werdea van hier dekopitein Iloubolt de luitenant Burger en 52 njindere militairen allen wegens bnikziekte vas Md Tnilleni Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telepkoom o 3ë Beurs van Amsterdam Slotkre 87V Vikrs 98V 7V 101 85Vi 88 84y w TV 98 97 i SI JUNI 4 V NsDinLiND Cert Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 1 HoNoj OM Geudl 18I1 88 t iTibl Imohr mgl8 8l 5 OoaTKNB Obl tn papier 1868 A dito io zilver 18Ü8 6 PoKTUQAL l mot coupon 8 dito tioket 9 isv 8Bf 3t 1 lt 21 104 96 J 36V 1001 J lOOV 64 Mt 663 T 489 1 lOOV 48 f lOl i 4 198 146 3 15 l U 198 7 ins 4 SS 80 lUVi 118 108 M 117 B ioo 6 uo 98 M rsv loov 108 100 l 14 1 177 1 19 l 103 86 103 i Vi U 118 SuaUNO Obl Binnenl 18114 4 dito 0 eon 1880 4 dito bi Rotbe 1889 4 dito bii Hob 188B I0 4 dito ia goud Iceu 1883 A dito dito dito 1884 5 SpAtur Perpol lehuld 1881 4 TuiKeiJ üopr Couv loen 1890 4j Gei leening serie D OecleeiiingierieG ZuiD Apa liep T obl Um S Mmcu Obl Buit Sch 1880 6 ViNIKUKLA Obt oitbep 1881 AVBTKRDAH Obligntiea 189S 8 KuTriKuiH Stad leeu 1894 8 Niti N Afr Uandelii nd Arend b Ïeb Mij CerliÜMteu Dell MaiiUoliappy dito Arn Hynotheekb paedbr 4 ult MÖ dorVorateiil a nd Or llypothiietb paudbr 3 Noderlandiflhe bank aand Ned HandflliDaatHh dito N W II Pao Hyp b pandbr S Itott Uypothoekb pandbr S Utr Hypotheelb dito 8V I Oosi lmi OoitHong bank aanil ïlvsh Hypolheekbaok pandb 4l l AneaiK Kqu hypotb pnndb Maxw L Pr Ijion pert Null Holl IJ Spoiir Mij and Mij tol Kxpl 8t Spi aaiid j Nod Ii d Sjioorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aend 8 dito dito ilito 1891 dito Italië Spoor 1887 8 A Hol l S SOI 178 1977 1061 106 l 100 lOO 116 118V 8 l Zuid llal Spmnij A H obl 3 Pol N Waraobau Woeiieii aaud RusuOr KuH Spw Mg obl 4 Haltiicbe ilito aanil Fa iowa dito aand Iwang Doipbr ililo amd 6 Kursk Ib Anotr Hp knp opi 4 dito dito oblig 4 Ahehika Cottt Pao Sp Mij old oj Jhic k North W pr v aand tlilodito Win 8t l otor obl 7 Don or k Ilio Jr Hpm oort v a Uiiiiois Central ohl in goud 4 liOuisT Nnsli illi Cort v aanil Mexico N Spir M lobyp o B Ml Kanrn 4pC t priil aand N ïork Oiilaaio Si Weat aand dito Penn bio oblig 1 Oregon Oalif Io byp in gonil 9 at Paul Minn iiManit ol 7 Uu Pao Hoof 1 0 obig 8 dito dito hh o Col Ie liyp O B Canada Can Soutb Chort f annd Veil C Rnllw Na lob d cOl Am terd Omnibui Mjj aand Holtord ïramnroi Maau iaud Nbd Stad AmatorJnm aaod 3 8lad Ito turdam aand 3 BBl uie 8tad Antvorpen 1887 SVj 8 ad Druaiol 188 ï i HoNo Theiii Begullr UraeUoh 4 OuHTRNB Staatateenig I860 B K K Ooit B Or 1880 8 SpAKJü Stad Madrid 3 lt6S Neu Ver B A h Spool eert ADVERTENTIEN Heden overleed voorzien van de H H zacht en kalm Sacramenten dor Stervenden onze hartelijk geliefde Moeder en Behuwdmoeder mejaffrouw ADRIANA FODW weduwe van den fleer JicquES HuuimRciiT in den onderdom ran bgna 76 jaren Dit aller naam P HÏJIJBKECHT Gouda 22 Juni 1898 OMCHTEAHEn BEEREN en DAMES FRDIKEN TOUPETS SCHEIDIN61iN en Teidere ItAARWERKËN mnnten oit door SOLIBDE AFWERKING bjj D P VAN WUNGAARDEN Ootffe r KMvitg thtêOa