Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1898

No 7613 Vrijdag 24 Juni 1898 37ste Jaargang Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel GOUDSCHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda n jOmstreken Tctefflon Mo S9 l J a Telefoon Mo De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s Ê MÊL ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen Ol wMa aBBMaf TS regels a 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden is 1J25 franco per V OTII PIv berekend naar plaatsruimte Aanbevelend M Hf BËLO JE Jr Keizerstraat K 116 Westhaven 200 post ƒ 1 70 j Afzonderlijke Nommew VUF CENTEN Inzending van Advertentiën tot l uur des middi JiandtttelMaino i zaet rotid letterai KoninhUJke Mctehinale Fabriek DB HONIGBLOBM vnn H IX van Schalk Co gereatigd te g Gravenhage Hepplerttraat 0 en 9 maby de Hegentesselaan HOFLEVERANCIERS TUI Z M den KONU 0 ran 6ELQIE Indien gü hoeêtlt gebrniltt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract 3sd E3ijiA sra i3 iD FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 Terkrflgbaar hfi Firma WOLFF Co Westhaven i9S Qouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te a mia I A BOÜMAN Moordruhl i C RATELAND Bosioop B V WIJK Oudewaior M KOLKMAN WaddiKtwen E CASSl TO TANDARTS Qouda Turfmarkt aP BEMK UBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van g tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotB unr ZOND AGS niet A SLEGT MEUW EHAVEN GOUDA Beveelt lich aan tot het leveren van beet Zeeuwscli Tarwetoood IB j VAN nm it 14 Cent per Kilo Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Een ware Schat voor de ongelukkige aUchtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Hollandeohe nitgave met 27 aib Prfls 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van de ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljka dnizend van een nkeran dood Te verkrflgen bj hetVerlaga Magazin ite Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in pontzegela en in eiken boekhandel in Holland Aanbesteding Op MAANDAG den 27 te JUNI 1898 de voormiddaga ten li i u r zal ten Koffiehaize van L MAKCK bfl het Station te Moordrecht worden AANBESTEED Het OPBOUWEN van de Bouwmanswoning t Land Kanaün bewoond door D C Mabck te Zevenhuizen Beatek en teakening liggen ter inzage ten Koffiehaize voornoemd en zju op hanoo aanvrage t gen betaling van ƒ 1 50 per atel verkrygboar aldaar en bj den ondergeteekende Nadere inlichtingen geeft op franco aanvraag De Architect B VAN DAM JOHZN te Gapelk a d IJueL EMEPEli k MM Elkel Cacao Aanbevolen door HII Cienees en Sctael knnditren Bekrovud met Gouden en Zilveren Medailles VoeAmaam reraterkend en Maugenaav van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagelijkeche gebruik by kinderen zwakke peraouen en klieracbtige gestellen Fabriekimerk Met water toebereid is ty als geneeêkraehtige drank uitstekend ba diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen J e echte XHkél Oacao t an KltAMPMLlBy C BOLM is Iom verkrijgbaar in vierkante bassen van een V Kilogr 1 70 S ƒ 0 90 en Kgr a f 0 50 voorzien van Et iiuet waarop nevenstaand fabriekamerk en hanteekening van de fabri KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zotst Wq I Miia lavBivtaf tafw Jkilit 11 m Bheomaliflk LsManf jsen kortom v Ifaiker Nii Expeller teïii atdf yiH liiMtketMlIlMiaMtsvwdntaiea E T Mnrfainlxpeller fflt Moet M ttfii ia ieder hius eij = 7 Anker Paiii xpeiler koalM Pi 50 omt 7e oa en f 1 26 it 9li VHThudw ia de mwsto ApoDieken bg r lAiAtar II Oe la Botteiduii Te GOUDA by C LUGEa Apotheker Markt è bfl WOLFF Co Westhaven 198 Qomliu Druk o A BRINKMAN i ZOON Gelr DE RAADT Peperstraat 7 8 9 11 Iiiriclitiiig tot Meubileering van geheele Huizen desverlangd ook in huur a V ALGëMEEi BEREND REEDS MEER DAN ISO JAAR s al § liet lie§le adres voor ëu MEUBELEN 3FIE9ELS BAN3LAPEN Ji Fantasie Meubelen t n f KINDEEWAGEUS enz enz Gouwe C j 253 L P WELTEE I eperstriutó K 3 en 6 et Kegelba an HAKMO NIK Vrije Baan Wedstrijd J J flOUDEHBEBG Overal 42£ilÜft rkrijgbaar JHaataehappf tot ExpMtatie van de VMmriOfBram Kantoor voor Nederl and Boompje éO MoUerdam 11 Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER G OUDA LEVERT SOPIATTEH AROHITBiVEN EN IIJ5I1S ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Welle uilvoerihs Con curreercnde prljgen DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK tIecetUgd te Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl i Verstrekt gelden onder eerfte hypothecair vertiand op huimem en MN e rUen Geeft 34 en 41 pandbrieven ÊOOi V in atukken van 1000 500 100 en 50 noHfRtCo Inlichtingen te bekome te Gouda voor de mndbrteumt n nT r W J PORWHN Kassiers en Commissionoairs in Effecten voor de hypotheken bt den Heer W J ÏOKl uwn DROOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DEOOGLBEVER FORTUYN Me S JULES NTHOftïN Die zich met het volgendkwartaal aanvangende 1 JULI op deze cou rant wenschen teabonneeren tegen den pnjs vanf 1 25 binnen en 1 1 70 buitende stad ontvangen de vóór dientijd ver schijnende nummers gratisen franco BulteDiaDdsch Ovensidit Nooh Tfio de Fraoache nog fsn de Ituliaspsche miDiater Cfisi ▼ oieowa mede te deeieo Het bet ft een oogeoblik er nwr geleken ilsof de heer Sarrien zoa slagen io de opdracht om een ministeriB iameo te stellen den meD n de heeren Leygnes De Freycmet IMicaflBé Trooillot Dnpoy CaTaigoac werden geWemd maftr waarachynlflfc heeft de heer Bourgeois ten glotte het tot elaud komeo Terbioderd Dat de beer Sarrien geweigerd heeft hebben w intostcben nog niet Ternomen Io Italië m de Kouinu ook nog mets verder Koning ümberto sobflnt zicb by voorkeur tebouflen aan de recbterïgde Van een ministerie onder Zanardeili van wien hg een grooten tlüa f beeft wil hg niati weteu De lenatorffioali heeft rteda een geweigerd maar demaar de Koning beeft hem ten tweeden ma eootboden Voigeni de laatHe b ricbt n zou ui eeu beoatoreu ministerie óf een mioiaierie Saracco Soanino verwacht moeten worden Te Mtdrid beeft men groote voorzorg maatregelen genomen opdat de verontroatende en treurige tgdiDgen die van de Pbilippijnen komen geen oproerigheden in de Spaaosche hoofd tad ten gevolge hebben Op aanraden TAD den bekenden generaal Martieez Campog sollen daar acht bataillona infanterie in garaizoen komen Dit bewg t wel hoezeer men oor ongeregeldheden vreest Die ongeregeldheden ign reoda begonnen ia Cataloni § doch minder als direct ge olg tan de ongonatige berichten maar als indirect gevolg van den oorlog en het onmogelgk worden van den haodel met de koloniën Een groot aanUl arbeiderB vooral te Barcelona ten daardoor werkeloos geworden eo doorkruisen on in troepen de straten Tot na gedragen sg ich zeer ordelgk maar men gtlooft dat de beweging weldra een geheel ander karakter zal aannemen omdat er voor FEViLLETOX Het Leven Ie Baden £ en RuanacAe Roman 40 De Vorst hield da teugels in handen de Generaal maakte met eoo hatelijken lach eeno cijwaardache bHigieg en nam rijn hoed af Litwinof groette hem en richtte op het zelfde oogenblik als t ware gehoor gevend aan eene innerlijke atem zgne achreden naar Irina Zü tvBB ihuia Hy hel aich aanmelden en werd terttond ontvangen Toeu hy hinnenkwam atood zy midden in de kamer Zy droeg een ochtendkleed met wijde opena mouwen haar bleek gelaat had niet meer die frisohheid van gisteren maar droeg de sporen van vermoeidheid terwyl de amaohtende lich waarmode sij haar gaat ontving dit nog duidelijker deod uitkomen Zy gaf hem de hand en zag hem vriendelyk maar verstrooid aandik dank u voor uw bezoek zeide zo met klagende stem en viel op een stoel neder Ik ben van daag niet recht wel ik heb een alechten nacht gehad Nu wat zegt gij van gisteren avond ï Had ik geen geljjkf Litwinof nam plaats lk ben tot a gekomen Irina Pawlowna begon hy Zy richtte ich boog op en sag Litwinof etyf en okerp aan eerat geen aitzieht bestaat dat de toestand beter wordt De Madridsche pera toekent verzet aan tegen het onware bericht oit Gibraltar verzonden over het voornemen van de Kegentea om afstand te doen van het refteotschap Hare Majeateit heeft een voorbeeld gegeven door haar waardige bonding en haar energie en is besloten baar regderiogsplichten te btgven vervallen £ r is geen telegram ontvangen over een aanvAl op Santiago Ambtelgke telegrammen melden dat de Amerikaaosche trofpen die op Caba aan laad willea gaan op ongeveer 20 000 man geschat worden De regeerïng stelt teel vertrouwen in de generaals Lioarea ea Pareja die te Santiago bevel voereu Groote geestdrift heeracht onder de troepen en onder de burgerg Men ia va it bealoteo den inval der vreemdelingen af te slaaa De nationale inachrijving beeft reeds meer dan 20 milliooD peseta s opgebracht Verspreide Berichten Spanje en de Vereenlgde Staten lu de Spaanache Kamer weigert Sagaati een digcussie over do luternatiouale politiok te atnvaarden zeggende dat er andere belangrgke fdiaeitiëa a D de orde aya dia ttl iB n debat verbinderen De Spaanache Kamer beraadslaagt ovor de Filippynen De oud minister Moret ïi gt dat de regeering maarschalk Primo de Rivera machtigde met de opstandehogen over vrede te onderhandelfQ eo voegt erbg dat hg z lf de haodelwgze van Primo goedk urde dia het verdrag vao Biacua Bato sloot Bg ontheft Primo van verantwoordelykheid deze beloofde aan de bewoners der Filippgneo enkel staatkaodige hervormiogeo nadat de geheele archipel tot raat gekomen zon zyn Da Tim s verneemt uit Ilavaaa van gisteren dat generaal Linares geseind heeft c60 schepen vermoedelijk trinsportschepen va de Amerikaanacbe troepenmacht zg i voor Santiago aangekomen Shafter en Sampson zy n na hnnontmoftiog op 17 mglen tea westea van Santiago aan land gegaan Zg gingen een mgl het binnen land in en hadden een onderbond van ver scheiden nren met Garcia die daar gekatopeerd ie met 3000 man De groote landing zal waarachgnlgk paa ovi r twee of drie dagen beproefd worden maar denkelgk worden morgen op veracbeiden ponten ten ooaten en ten weaten van Santiago kleine troepenafdeelinnen aan Wat deert n P riop zy mi h zijt zoo bleek als een ly k Gy zyt ongostetd Wal scheelt u P Litwinof werd verlflgen Mij Irina PawlownaP Hobt gy alecbte tydingen ontvangen Of ie u eon ongeluk overkomen P Spreek 1 Ik heb göen alecbte tydingen ontvangen zsido hij niet zonder inapanning maar mij ia ïadordaad een ongeluk overkomen eon groot ongeluk Dat juist heeft mij tot a gevoerd lüeo ongeluk P Welk een ongelukP Zulk eeo groot ongeluk dat Litwinof wilde voortgaan maar Itij kon niet Hij knoep gne banden dicht Irina boog voorover en scheen ala verateend frlk beniin ui l io woorden rukten zich mot een doffe zucht loa uit Litwmors borat en bij keerde KÏoh om als woDsobte hij zijn gelaat te verbeiden Hoe Grigori Michailowitcb gy Ook Irina kon hare woorden niet voleindigen en terwijl zij tegen den rug van haar stoel viol bedekte ij hnnr gelaat met beide banden Gij bemint mij P Ja ja ja herhaalde bij veraofarikt terwijl hij zijn gelaat nog meer afwendde In de kamer was hot atil geworden Een vlinder die binnen gevlogen waa gonsde met zijn vlerken tusacben venater en gordijnen Litwinof verbrak eindelijk bet eerst het sÜlzwygen Dat Irina Pawlowno ia het ongeluk dat mij getroffen heeft dat ik had moeten vooruitzien en vermyden indien ik niet nu evenals toen ter tijd Io Moakou in een draaikolk gevallen waa Het achynt dat bet lot mjj nog eeuffaal en wederom door u a wal Etcat ze znlten daar veilig cgn tegen een erost n aanval van de Spanjaarden Vcu na den correspondent van de Tribnne te WaibÏDgton ia het plan om Portorico te bezeifini geheel opgegeven voor betoogenblik Mea beweert dat Portorico in t minit geen 8trat4 Bch belang heeft De ex president Cleveland heeft in een toeapraak tot de tudentea van de noivorsiteit van Princeton op de scherpote w jze elke gedachte aan iDlgving van grondgebied en elke verfvaringspolitiek afgekeurd Strauas de nienwe Ame aanaohe gezant te Konstactinopel sprak in de zelfden geest in de ctnb van de burfjerwaobS te Brooklyn Oe Herald maakt een onderbond openbaar mit nafael de la Cortina den agent van Don Cartoa in Amerika die paa oit Brossal teroggekeeld is Cortina zegt dat oen aantal politieke mannen zes weken geleden Don Carlos de Sljpaaniohe kroon heeft aangeboden Don Carlo heeft voor het oogenblik het aanbod gewe erd maar ah in Spanje een republiek gevestigd wordt moet die weldra weer vallen en dfto Kal voor Doo Carlos het gunstige tgdstip gekomen zgo Minister Loog heeft in een intervieuw gezegd dat Spanje geen enkele reden heeft om een btroep te doen op de mogendheden wegens de blokkade van Havana daar deze afdoend is De minister zeide nog dat 25 Kngelsche schepen aau ds regeering aangeboden zgo ala trnnaportvol allfea De Senaat der Veresnigde Staten heeft gis teren de beraadslaging over de inlgving van Flswaii voortgezet Er loopen gerochteu over een schikking waarbg de atemming eerot io Dwrimbtir Mu plaats hebben ten einde de verdaging van den Senaat in Juli mogelgk te maken maar Mac Kinley ia sterk tegen verdaging gekant Enobi and Er wordt uitdrnkketgk op gewezen dat de omoorzichtighoid van de nieuwsgierigen alleen de oarzaak geweest ia van de ramp bg hei van stapel loopen van de Albion c te Blaekwall De politie eo de overheid heeft geen schuld Bg de lichte brug die over een kleine maar diepe kreek geslagen was naast den op stapel taanden Japaosohea kruiser Sjikisjimac stond eeo bord met de waaracfanwing dat de brug gevaarlgk waa en in den omtrek waren nog op verechillende plaatsen waarsehuwingen aangebracht om met terder te gaan daardegolf na het afloopen van schepen te verwachten minstens 7 00 ver doordrong Het hielp niet De toeechouwera daar waren haast allen familieleden of vrienden van werklieden van de werf zg hadden op een of andere wijee den die folteringen wil laton doorstaan Ho oigonlijk niet mochten terugkeeren Ik hob or my wol met vergeefs tegen vonet of liever beproefd my er tegen te verzetten maar niemand kan tjn noodlot ontgaan Ik zeg u dat alles om spoedi een einde te maken aan deze tragiacfao comedie voegdo hy or in ecu aanval van verbittering en achaamte by Litwinof hield opnieuw op de vlinder gonsde en dwartdo oog altyd voort Irina nam de banden niet van hot gelant weg vKn gij vergist u niotP hoorde mon baar fluisteren onder de witte banden waarin men by kans geen droppel bloed kon Iwspeuren Ik vergis mij niet antwoorddo Litwinof met eeoe doffe stom Ik bemin u zooals ik niemand ooit bemind hob Ik wil u goen vurwytingso doen of bet u gedurig horbaten dat alles niat zoo gebeurd zou zyn indien gij andern gohandHd badt Natuurlijk ben ik allepu de sckuldïgo myno verwaandheid heeft mij te grocdo goHobt ik ben rechtvaardig goa aft OD gy kont dat alles immers niet vooruitzien Natuurtijk hebt gy uiet bedacht dat bot voor my minder gevaarlijk zou zy n gewoeat indien gfi nwe sobuld eo uw berouw minder levendig had aan den dag gelegd Dooh aan hetgeen oaehicd ia valt niets meer te veranderen Zoo deze bekentenia wilde ik u alochts doen opdal gy mijuo positie begrijpt opdat gij my eraan helpt ontrukken Het cal u gemakkelyk vallen daar nu allea tusaefaen ona duidelyk ia en de oprechtheid mijner iMikenteois zal boop iV het govoe van krenking by a verzachten dat gy noodzakelyk moot oudervinden Litwinof sprak londor de oogv op te slun tron tOegang weten ts foroeeren Ook de waar hawingeo van de politieagenten werkten nieka nit Zeg aan menschen oit hot W6st Kad dat zy heen mioeten gaan dan doen zg he Eflide een van dia agenten maar dit volk van FastEnd soa men mat geweld moeten terngdringen c Het kwam echter voor dat menschen zirh door agenten Heten bepraten om heen te gaan en zg hadden wellicht hun leren daaraan t dan keu Het aantal ilachtoffera isnogniet vastgastuld Maar velen gn gered door menscbeo die moedig te w ter aprongen tnaachen de wriemelende maaaa in anderen werden door de bekendi middelen weer bggebracht Er waren veel doctoren en verplcegatera bg de hand Frank KIJK De elfde kamer van de corractionosie Uechtbank te Pargs veroordeelde twee grootheden De eeno wia Louis de Bonrbon 32 jaar geboren in Arnhem neef vaaChorlea de Bourbon die afitammeling van Naandorff was Hg werd veroordeeld tot 50 francs boete wegeoa bet niet inlevereo van gelden van een winel die hg moeat discontteren Ernstiger wat het volgende geval Een zekere Charlea Dorrd werd tot 4 jaar getangeniastraf veroordeeld wegens oplichterg Deze persoon was advocaat generaal in Ma on geweest daarna zaakwaarnemer io Parijs toen markimeeater daarna koopman in lavensmiddelen en nn oplicbterj fig had al eon veroordeeling van 10 maanden achter den rug Door den eeratcn voorzitter van het Hof van Assise j t6 Versailles Périvter en den procureur generaal Bertrand ia besloten dat bet proces ZoUPerreuz zal voorkomen aan het slot der gewone i itting an het hof die den 7en Juli begint De dag van aanvang kan eerst bokead zgo wanneer de rol definitief ts vaatf eateld men gelooft echter dat de bebaadeüngomttreeki den I5n Joli kan beginaen De negende kamer voor strafzaken van bet Pargscbe gereohtahof bad zich gistereo bezig te honden met het proces van de scbriftkun digeo Belhomme Conard en Varioard tegen Zota en Perrenx maar nadat de advocaat van de sthriftkoodigen zgo cooclasiën geiteld bad is de zaak verdaagd tot over twee weken Zola a tegenwoordigheid io de geraebtiaal gaf tot geen incidenten aanleiding Ambhixa Te New York waa het in den laatstan tgd onder da voorname damei mode geworden zwart zgdan onderklawleren te dragen Ver wena al had hij Irina ook aangezien zoo zou hy looh niet zyn gewaar geworden wat ziob op banr gelaat afapiegolde daar z dat nog altyd mot hare handen hedukt hield Indien hij het echter had kunnen zien zoo zon hy niet weinig vorboaad zyn geweest want yrees en vreugde zalige tevrodenhoid en kwollende onrust atonden daarop golykerlijd of aohtor elkander te lezen hare van liefde gloeiende oogen kwamou slechta nu en dan onder de neerhangoode oogleden te vooranbijn en oen Ungza no afgebroken ademhsliiig verkoelde hare halfgeopende van verlangen zwclleDdo hppoo Litwinof zwoeg b woohtto op oen antwoord eoa klank maar hij vernam niets Ulj blijft thana niets i wydoren ik hou gokoitii nomen Irina liet bare handn vallen Zoo ver ik my borinner zou da dame van wie gy mij goa rokeu hebt hier komoaP Verwaobt gij haar bierP Ja Maar ik wil haar aohrijvei m ergens onder weg rauaobicn te Hoidolberg af te wachtoo Ah te Heidelberg Ja daar ia bet heerlijk Maar dat zou al uwe plannfin n de war brengen Zyt ge wel zeker Grigori Micbalowitob dat gy niet overdrijft et que ca n ast pos une fanaae alarms P Iriaa sprak op achten h na koelen toon by korte tusachonpoozon en zag daarbij ter t Ae het venster uit Litwinof antwoordde niet op ban laatste vraag