Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1898

Tal ran korpaeo ait Nederland waran met hoone banierea tegenwoordig zoodat zicb van tooutreeks n en unr af een opgewekte menigte 1 ophield ia eeo der prachtige lanen van bet 1 buiten I De afdeelingen Maataefaappelgk werk lUddingswerk eos waren vertegeowoordigd in bg 1 het opniram der beweging opgeslagen tentjes De lan Ikolonie uit Barneveld exposeerde vee 1 ploimgedisrte en kongoen Eeo flinke cantine 1 was opgeslagen Aan den tgdgeeat waa ia zooTar een concessie gedaan dat de adjudnnt dte vroeger te paard de sorveillance placht mt te oefenen j dit DD door een fiets verwisseld had Tien minuten vóf r n eu werd de dag geopeod met eeo bgeeukomht geleid door deo commandant van bet legsr in Nederland Een groote acbare verzamelde zich daar loisterde aandachtig naai de toespraken en song met vaur de liederen mee geaccompagneerd door een van d moziekkorpa o die met de feestI gangera medegekomeo waren Bg elven verscheen geoeraal Booth met zgn I officieren op het terreio hartelgk toegejaicht I door de iomiddela voortdoreod aang roeide I menigte Onder zgne leidiog werd n een I heitigiogabijeeokomflt gehouden in een voorde I goede orde naar bet programma vermelde af I gesloten waar vour 2 cent een staao en I voor 5 cent een zitplaats te krggeo waa Hem I atondeo de commaodaot voor Nederland en de I maréebale ter zgde I Alle officieren voor zoover zg geen aodera I taak hadden te verricbteo namen op hetplatI form plaste I Hierop volgde een Inach voor wie daaraan I wilde deelnemen tegen betaling vao 60 cents Volgena de N E Ct zal de nienwe apoor wegverbinding Utrecbt De Bilt Baara sou I der feestelgkbaid voor het verbeer worden 1 geopend en verstrekt de eerate trein naar Baarn I dos zooder eenige formaliteit Maaodag a s I te 6 12 a morgens uit Utrecht I Behalve de gewone enkele reis eo retonr 1 kaarten Utrecht Baarn v v worden ter I bevordering van bot persooeo erkeer goedkonpe 1 couponboekjes voor 10 reizen uitgegeven bIb I mede ééndaa sche apeciala retourbiljetten geldig op alle treinen die vóór 6 nor s avonds 1 vao Utrecht vertrekken eu voor de terugreis op alle treiaeo van Baara naar Utrecht teEreu den prgs van 55 cent lie en 40 cent lïle klasse met inbegrip vao een rit heen en terug per Utrechtscbö Tram Voor zooveel Kottetdam betreft vinden de treioen die vao daar vertrekken te 4 45 s m 6 51 7 52 8 40 9 53 11 35 12 27 om 1 44 1 I 2 50 4 05 5 3 en 8 in Utreoht rechtstreeks aanstoiting via De Bilt naar Baarn terwgl de reizigers die met den laatsten treio uit Rotterdam vertrekken neg via Da Bilt Amersfoort oaar Baarn kunnen gaan Io omgekeerde richting vinden de treioen die vao Baaro N C S vertrekkeo td 7 37 8 15 9 53 10 50 12 47 2 24 3 05 4 04 4 51 6 07 7 15 en 9 15 te Utrecht rechtstreeks aanalni I ting naar Rotterdam Io de algemeeoe vergadering te Amsterdam werd het beheer van de bezittingen der Remon trantacbe Broederschap opgedragen aao de gemseote van Rotterdam Het bestuur der gemeente beeft thans die opdracht aanvaard en tot boekhouder der Broederschap benoemd den heer B vao Stolk SSSSSSSS mSBSSBSSBSBSSBSS Gemengde Berichten Het jongetje dat met zgn vader in de Nienwe Leliestraat nik bet raam eeoer vierde verdieping viel ia in het gasthuis eveoeeos overleden Zomerdlenst 1898 Aam eviuigeD 1 Mei Tijd vas GreeDWlch 4 88 6 8 1 51 U 7 81 6 10 6 40 4 10 8 88 7 80 4 4 8 86 86 4 60 4 67 6 04 6 10 8 46 6 88 8 4 10 10 8 11 10 10 18 f 10 81 10 88 r 8 88 10 88 Il 4 8 6 88 6 4 11 7 84 7 8 f 6 7 84 6 18 8 15 6 88 8 8 6 87 6 C8 8 88 8 8 04 8 84 4 4 884 8 4 8 04 18 8 4 08 4 87 6 O D U 4 4 M e T e D 4 H d 8 14 8 10 7 1 11 V80 7 1 8 10 17 10 18 lAmet W 8 01 0 10 S 18 48 8 00 87 8 40 10 08 11 17 Amat O B 8 80 8 10 80 1 08 1 8 8 10 18 ll il 10 64 Viait C i4 7 06 8 10 11 18 8 8 8 W 4 4 0T 46 48 A na W 7 80 8 88 J0 11 30 08 4 00 8 00 6 8t 8 00 10 00 U 10 aaiiiU I H 1 18 10 M li H IM 4 41 8 4 1 4 M 11 10 en rgk eo kavriti opgetnigd Tiarapan en waarin respactievelgk de familialeden Tan deo I pMtoor en de led o van kerk en armbeataar fbadden plaati genomen maakte zgn opwaob 1I tiog aan bet lUtioa Een oorverdooTand g jabel brak loa toen 1 ticb de itoet ia beweging utte die onder do 1 rroolqke tonen vaa opgewekte masiek den ba 1 minden herder na een afwesigbeid vaa aebt I dagen maar tbana geridderd en gekroond met 1 I de gooden priester kroon aan zjjn beminde pa I I rochiaaen ton tern even Een ware triomf I I tocht waa die feeatelgke intrede in de be de I zaater gemenatoD De dorpatraat waa bencbaI pen in een atlée van vroolgk wapperde vlaggen j waaiende zoowel van de buizen van Katholieken I ali Tan andara denkeadeo Uit de menigte die I nog voortdurend aangroeide door den toeloop I van nieaw ierigeD en belBogatellendeD oit I nabijijelegen gemeenten stveg telkens op varI Bchillende panten een laid Hoera N op en I werd den zooaeer gavierden en tegelijk zoo I nederig eenvoadigen grgaaard een harteljjke I ovatie gebracht Treffend was het op te merken I hoe allen zich beqverdeQ eeo vertroowetijk I groetenden vrieodelgk Ucbeodaa blik vao den I bemioden man op te rangen I Nadat de alles en allen in verrnkking brenI geade feeststoet den joljiilaria door een groot I gedeelte der gemeente had rctndgeleid op I welken tocbt onze edelachtbare heer bnrgeI meester deo zooeven geridderdsn priester de I eer aandeed te voet ter zgde van bet rjituig te gaan bereikte de feesteling zgo pastorie en kerk beiden nil en inwendig aUerkeorigRt met bfoamen en groen versierd In de amaakTol getooide zaal geseteo te midden zgner familieleden en leden van kerk en armbestonr werd den jobilaris door onzen erwaardeo beer kapelaan in een geeatdriftige toespraak waarin werd herinnerd aan de wederzgdache liefde en aanbankelgkbeid van pastoor en paroehiaoeo het geschenk der parochie overhandigd bestaande io een Mr rgk versierde zilveren armen ter vervangiog van de kopereo aan den voet der beide beelden ter weerazgde van het hoogaltaar Met een van aandoei iog bewogen stem braobt de beminde herder zgn dank aao het college van kerk en armmeeiters als vertegenwoordigende de parochie voor het kostbare holdebtyk terwgl de nederige mao bierbg oiet kon nalaten er nog eeni op te wgzen dat de eer die bem werd bewezen naar zgo meening veel te groot en onverdiend was Dit was het begin van bet feaat dat achit terend zal zgn en zeven dagen dnort ohaidnu dtmet weiden itek coniar de oor 1 luk te kennen Een geneeaheer kwam tot 1 de ontdekking dat de ziekte het gerolg wh I na het iwut zgdea ondergoed dat het 1 licht Terhinderde tot op de hoid door te 1 drinin I Te Antwerpen ign een twaalftal peraonen I die lich aan een tentwageutje op itraat aan loomgi Ie goed gedaan haddeD iiek geworden Eenigen werden naar een hoapitaal gebracht maar allen zijn teedi beriteld De po itie heeft het gR vageiitje met sgn inhoad in heileg genom In baitanlandiche bladen komt dit gemengd bericht Toor onder den aeoaatiertitel Ver giftigd door roomyi Twee dooden Tofen dertig meneehen in het hoapitaal c De Petil Plea ateekt er den draak mee door te melden dat de Italiaaniehe regeeriog de Belgiaohe regeeriog door roomga Tergiftigen wil op de wgze van Borgia omdat Belgi @ zioh bg het Franach Roaeiach Terbond heelt Mogealolan Ekoiuüd Het Eogelicke fermogen Ist ep lee drgft wordt Toor elk jaar op 16 milliard golden geachat Rekent nen er de waarde derfcohepeD bij die meer dan lO s millioen tonnen inhoad hebben dan bedraagt da waarde rao het drgTende termogea 18 i milliard galden Zaterdag ateeg te Keighlej in Eogelaod een Inehtreiziger met een belton op eo liet aieh op een hoogte Tan 3000 roet mat een I paraohnte rallen De parachute bleef ec ter 1 aan den ballon vaat zitten De waaghala er 1 keerde nn io groot geiaar want de ba Ion Lkoe omkantelen en dan waa het gaa in ei ige I oogenblikkeo Terrlogen ook waa het de rraag 1 of hg zich lang geooeg aan de paraehote kon I taathonden Oeinkkig kantelde de ballon niet 1 en de 55 miooteu dat de mae aan de p ra I chate bleef hangen hield hg het nit door 1 den ring onder lijn okeela te bieogeD en zgn I beea om een bgbangend tonw te a ioge en 1 Na ten atotte over veld en akker gealeep te 1 ego zgn ledematen waren te atijl om zelf 1 ieta te knanen doen bleef hg io een heg I ateken en werd hg door anderen ferloat 1 Op denzelfden dag had eeo aodertt locht 1 reiziger bg Londen ook e n leelgk avont nr I Uy verloor zga anker en werd in zgn mand I OTar heg en ateg gealeurd tot een paar wit l I tijdera hem te hnip kwamen I De Saltan vaa Siam bracht gister een beaoek aan het Maseam en het ZandeMoa ituat te Ngmegea waarmee hg zgn groote iogo 1 nomenbeid te kennau gnf De Sultan vertrekt I eerat naar Londen na den nog te bepalen 1 audiSotiedag bg H H M ïf de Koninginnen Tot de Kroni tiafeeaten hondt Z H zgo spied terrec io het hotel Keizer Kareli te Ngmegeu Het Kurbans te Sobeveniogen heelt zich Dinsdag na het bekend worden van bet Haagsche raadabeatuit in vlaggeotool geitokeo In de feeatelgke bijeenkomst ter sociëteit Neptunos waren di n avond tc eowooidig de raadsledeo Janse v d lioeff en t d Rovaart terwgl hun collega Mulder een telegram vao gelukweoschiog eo sympathie zond Het lociëteitagebouw was gelllumioeeM met ballons in de nationale kleuren en eene kroon met gekleurd lieht Ben klfiu voorwerk werd afgestoken en bg bet rondgaan van den feestbeker werden vela heildronken iogeatald op de hengelgk e gebeortenis De velddag van het Leger des Heili werd I gister gebonden op bet landgoed Yelisrbeek I van baron Tan Togll te Vetzeo BINNENLAND Mea achryU un da Tgd uit Zoeterio r I Zegwurd dd 20 Jaiii i 1 Hooderdea dia bet oogeublik ran het t or I bötrekkeo vrd den rolgent araohte alles ba I loTaoden feeaUtoet Diet koadtn afwacbtao I baddeo z ch deaeo avond tegeo 7 oor oaar bet 1 atatioD bepteTeDf om io koortaaebtige ipaaDiog de aankousl af te aobteo nu den trein dia ooien boogTereerden pastoor jobilaria Petraa ran der Hagen wieu God gat bedan syn 50 jarig priefetetfeait U mogen rieren on mee Toeren Uoeds by zyD aftDkomst waobtte den faeateling een boogat Tereereodo rerraaaing Bij monde toob tan onxeo edelacbtbarea beer bargemeeatar Boa werd beic meegedeeld dat bet onze geëerbiedigde Koningin Rsgeotea bad behaagd b m te benoemBQ tot ridder Tan ds orde tan OraDJeNaisaO Na dit betoon Tao erkenning ijjnflr groota verdienste van regperin sw ge wacbtte hem een atgemeeue buldebetaigiog van den kant xgner paroobianen £ en rüiterstoet vaa oiroa 60 piarden aan welke betbootd eeb heraut met vier pagea gevolgd door een twaall tal landanera ran welke da eerite waarin de jabjlnriii zoo plaata aemen stfitrokknn door OODDA KOTTli BtM irar Directe Sponrwegverblnüingen met GUÜDit S ti 3 7 S s i 1 4 18 8 88 18 8 8 11 1 l J I U 1 88 8 80 Geud 7 10 ♦ u U rdr bt door 7 88 41 JJièïwerkerk 1 8 M 8 60 S 4 1 4 06 11 60 18 87 1 44 1 54 8 01 18 08 18 47 8 14 tt 80 V 8 88 Ó O M lOg l 8 68 V 88 10 18 ll U 10 80 10 88 10 48 in tl 64 7 86 7 68 8 40 attardaia Oapalle Hieawarkerk Hoordreeht aeda 4 48 6 68 16 81 4 66 8 08 8 04 n H n 4 06 4 84 6 11 1 B n 8 86 8 88 7 10 8 47 10 1 7 48 8 11 OOUDA D N HAAOtÏM Tem 8 14 8 48 4 4 11 18 18 18 11 80 11 41 11 88 11 0 88 8 117 10 14 11 18 18 8 8 80 8 17 8 48 7 80 7 48 Gouda ZaTeahuiien Moerkapelle Zoetemieer Zegwaanl Toorbnrg a Hete f 11 6 8 48 88 10 85 10 44 11 48 18 18 48 7 8 8 81 8 07 8 08 8 18 8 08 1 8 1 19 1 8 1 48 8 48 4 16 6 16 1 88 8 41 1 41 1 68 8 08 8 17 8 14 11 87 ll S 7 80 7 40 6 4 8 18 0 e 17 IJ8 7 48 4 10 11 aHage Toorbarg Zoetermeal Zefwaard a nlioiieB Moorkapelle rionH 10 17 10 88 10 48 I0 1 10 64 11 67 8 08 8 08 18 06 18 80 a O l D 4 1 T K I O H I bi nm 8 84 7 18 7 ia 8 14 07 10 1 10 67 18 00 18 10 18 8 8 10 17 4 81 80 47 06 66 8 i door 10 17 6 80 8 8 86 66 48 7 8 08 eada Oadew Woerd Ilraeli 11 14 8 87 87 7 10 10 84 r 8 10 11 88 18 87 8 46 8 84 8 48 8 84 7 18 8 48 10 88 10 41 10 341 8 4 00 0 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 S 08 8 88 S 4 48 8 80 8 18 7 O 9 07 10 08 16 10 88 11 66 18 84 8 47 4 18 60 7 18 10 8 f lO U 4 84 10 8 11 10 11 11 09 8 0 4 87 6 80 J 1 7 M 8 8 8 4 6 10 4 Ulrenhl 6 85 8 33 7 46 8 87 Woerileu 6 48 6 58 0 Oadaw 1 8 87 8 08 7 04 7 4 8 88 8 88 10 61 11 46 18 S8 l e 8 08 8 60 M 8 88 4 7 8 10 6111 18 Da fin tian ab gaestiga straatjeugd te AmsUrdam beeft naar het Nb1 r Ned verbaalt in de vorige week bet volgende laaghartige atakje nitaebaald Io de derde Parkstraat wordt gebnwd op een terreio dat trgea den apoorwegcfaim ligt maar tevens nog wcl eens door waodalaara wordt bezocht Daarop bevindt zich achter een in aaoboow zgnd huis maar in het vrge veld een kalkpnt van vrg aaosienlgke grootte geheel gevold met verseh aangemaakte kalk Eenige jongena nn waren op het denkbeeld gekomen de oppe vlakte dier kalk met graasodeo te bedekken en waehtteo toen op de dingeo die komen zouden Twee meisjea dwaa deu io Zoodagitoilet rood op het open terrein 1 veldbloemen zoekende Plotseling betraden zg de gevaarigke plek en zakten langzaam in de dikke kalkbrg wbk Op haar geschreanw en g il kwamen mannen ter hulp maar de taaie pap hield vast plaakan werden nu over den kuil gelegd waardoor men onder de armen der meisjsa touwen kon aanbrengen en ze eindelgk op vasten bodem wist te krggeu De kwajongens baddan wel oiet de voldoeoiog dat de meisjea er het teven bg lieten wat allicht had konnen gebeuren maar toch wel dat hare Zondagsche klear o bedorven waren De eerste heipaal voor den bouw drr nieuwe Beors te Amsterdam is gisteren in den grond geslagen Boven op de heistelling wapperde de vlag ter aerb van deze gebeurtenis QlsteiinuavoDd is uit de strafgevangenis aan den Noord iu el te Rotterdam ontslagaa de brievenbesteller V die den lOden Juni in spn woning aan de Schoolstraat aldaar werd gearresteerd als verdacht zich te hebben sehaldig gemaakt aao verdnisteriog van een aaogeteekaodeo brief met geld waarde per abuis in de gewooe bus aan het groote postkaotoor aldaar gestoken Men meldt uit Delft Bg de schouwing vso het Igk van den 29jarigen Alkamade io het Akademisoh Ziekenhuis te Leiden moet geblekea zgn dat de dood een gevolg wu vao den aiteenworp hem toegebracht door eeo l5 jarigen Kuaap De jeugdige dader voor wien door de arrondiisementt rechttmnk te sGravenhage reeils straf was gegischt zal nu op nieuw voor het feitmoeteo tereoht staan Onder de belangrgke inzendingen op denationale tentoonstelling van vronvenarbeid magzeker geooemd worden die vao de Vereenigiogtot oftriobting van kinder be waarplaataen ie sOraveuhage welke nt bestaau zal nit eenvolledige iostallatie io mioiatuur waardoor zoog troaw mogelgk io alle détails wordt weergegeven hoe zulke bewaarplaatseo zgn ingericht Het interessaot j gebouwtje slechtseeoige decimeters oppervlakte beslaaude is door een eenvoodig werkmao Hoek geniamd geconstrueerd en vao glazen bedekkingenj voorzien opdat do blik van dan toesofaouweroveral kan doordringen D Tnsachen de Frieeche dorpen Appelscha en Pochteloo waar zich vroeger oitgestrekte hooge venen betoodeo die no bgoa alle afgegraven I zga kan men oog de overb yfaeleo viodeo vao een oerwom dnt voor eenige jaren toevallig I werd ontdekt Er bevond zicb op dia plaats I een dunne veenlaag die gebruikt werd voorde I caltour van veeoboekweit Onder de veenlaag I bevond zich een zandbodem waarin meo zrrare I boomstammen ontdekte over en door elkander I liggende De meeste booman agn boven den I grond afgebroken de wortels kan men nog I zien terwgl de stam wiens takken en bladeren I verrot zgn eo die zeker de oorzaak waren van 7 S6 8 30 8 8 8 10 04 10 88 IJ 8 8 08 10 11 8 01 10 18 8 18 10 86 8 86 8 48 ll lO l e 10 84 10 84 11 88 8 8 87 10 1 8 47 f 8 14 10 01 r 80 10 07 10 80 7 88 8 17 6 87 84 41 4T 7 46 10 08 88 8 84 8 48 6 7 80 7 66 8 18 6 18 80 S M 80 80 7 8 M 10 10 IK I I veeu orming nog bg de wortels ligt Ma beweert dat dese boomen door eenatorm nit b t N W lijo omgewaaid omdatda toppta oaar het Z 0 zijn gekeerd Hetboot deier boomen ia aaer geacbikt toor braodboot aarroor bet dan ook veel gebraiktwordt Id de naborige venen werd xoogenaamdikienbonU getondeo dat van binnen bol waa waarin door een arbeider bazeloootpn werden geToadeo Hoe die baeelooteo daaVm gekouieo ijn ia een raadael Son migaa bewereo doormaiaen C D Terwgl eergiateren de atationachef teZerenbergen aich even Tan zgn bureau TerwQderde bad een spoornegarbeidei zekere A U de brutaliteit zich eeoe som van pi m 1 15 uit de kaa Tan eeratgenoemde toe te eigenen Het gelukt den brigadier commandant der marechanaaees die in allergl met bet gebeurde werd in kennia gesteld den verdachte tot bekentenia te brengen Het geatolene werd achter het statidh in den grond Terborgen geTOnden op aanwgzing Tan bet dochtertje van den terdachte Giatoren ia deze ter beachikking 7an den officier Tan justitie gesteld Raeda meermalen werd Tan bovengemeld bureau geld Termiat en de eerlgkheid Tan A 0 dienaangaande in twgfel getrokken Ordw Ben buitenman dia Zondag in Amsterdam vertoefde en te Teel aao Baccboa had geolerd viel in het Frederik Hendrik Plantaoeo in diepen alaap Bg zgn ontwaken bleek het dat men hem van zgn geld had berooid Op zgn jaa waa een briefje geapeld de Ie iahoudende dat men io Amaterdam niet onder den blooten bemel moet gaan tapen I Te Amersfoort is een 6 jarig zoontje Tan mej de wed Ottenbol door een fouragewagen der Teldartillerie OTerreden De kleine was terstond dood WIEL ERI IEIJWS Bg Manster bad een der deelaemera aao eeo wedatrgd de onToorzichtigbeido m na aankomt eeo glaa bier te drinken Hg kreeg een hevige eongestie en atierf binnen enkele oren Uergifltermorgeo arriTeerde Mathieu Cordang te Amsterdam nog eeoigazina vermoeid van de reis en de drakt veroorzaakt door de feeiteIgke outvangpt zgner Kolterdaroacbe vrieodeo Zooals gewoonlgk oam bg zgn intrek in bet American llotxl waar hg gaarne verblgft en tal van apoitvrieuden ootmoHt HOaat met Jaap £ d n weder niet voordeelig ta asrika gelukkig hebbeo we Cordaog en Megera nog Nu ia bg op de Maehattaobaan weer geklopt dour den neger Tajlor Wel won Jaap de eerste i fd doch io de bealiaaieg legda by taf STADSNIEUWS GOUDA 23 Jooi 1898 De Commieaaris van politie bericht dat heden aan zgn bureau ia aangehoadeo een jougeo die een gouden oorbel te gelde heeft gemaakt en die dat voorwerp heeft gevonden In verband hiermede verzoekt hg degene welke die oorbel verloren of op andere wgze vermist heeft zicb aan zgn bureau te willen vervoegen Op het gebied van reclame zagen wg gisterenavond hier ter stede weer wat nieow In de etalagekast van de firma Wed Melkert Dnbbele Bnurt staan een paar cartoonea poppen dia een comisoba bewegiog maken De eoo heeft io de haod reo visclije dat hg telkeos tot bg deo mond vao deo ander breogt die dan even met den tong kao proereo dooh de lekkerag wordt spoedig teroggebasld wat voor deo proever eeo rechte TanteIns kwelling blgkt te zgn de uitroep O wat heerlgke Sardines bewgst dit wel De voorstelling trok gisterenavond veel toesobouwen Beden morgen vnrdeo aao besteed de ooder faondswerken van den Folder Bloemendaal c Ingeachreven werd door Joh Alblaa te Waddiogaveen voor f 621 T V Leeowen te 640 A Lujte 676 O de Rogtar 695 H van den Berg 698 W A Varbraggeo teWaddiogsv 721 J A Koot te Oonda 849 D Amesz 859 W VerzgdeoT te Waddiogsveen 860 Het wark is aan J Alblaa gegund Waddikxvbzn Diusdagavoud werd alhier eeae vrgzinnige kiesvereeoigiog opgericht De Opkomst waa vrg goed eo er heerschte een nituontende geeat £ en reglement werd vaatgeateld en een baatuor gekozen £ r is redea om van deie kieavereenigiog vaal goeds te Terwacfatan Nanwmv Beroepen bg da Nad Herv Kerk alhier dr G D Sax Jr to Boskoop SctiofmftoTVN Alhier ciitnlaert eeo Igit tot het inzamelen lau gelden voor de oprichting van een school met den bgbel 0 Cbristelgk faistoriacfaeD grondslag WoESDCN Bg kon beeloit is benoemd tot dgkgraaf van het Groot Waterachap alhier provinciën ZoidHolland eo Utrecht mr W H J Roogaards VERSCHEIDENBEiD Een jongoienscb te St Johanuesga bemerkte dat hg een puistje aan den wang had en krabde het open Om het bloeden tegen te gaan nam hg eeo zakdoek die nog niet ge brnikt waa en wieech daarmede de woodr Dadelgk begon de wang op te zwellen en werd ia allergl eeo g6oee heer van Journ gebaald die bloedvergiftiging coLslateerde Ia weerwil der onvermoeide pogingen door den geneesheer aangewend om den jongeling to behouden is hg reeds Maandagmorgen overleden Te Made N B heeft men eergisteren eene zeer vreesodeoorti afkondiging van de pui van het Rsadhais knnnen hoeren £ ea der veldwaehtora maakte dea volke op dieofGciëele wgze bekend dat bg den burgemeeator dier gemeento to koop ia een oude fiels Gesprek met deo sultoo Vao Siak I Da beer 7au Sandick redactonr van Insnlindp heeft een bezoek gebracht aan den sul an van Siak eo deelt daaromtrent o a bet volgende mede Jang di Pertoewao bemr Sjarif Hasjim Abdoel Djalil Saifoedülo soltao van Siak Sri Indrapoera en Ooderhoorigheden sedert 1891 is eeo breedgeschouderd man van middelbaren teeftgd die veel meer een Arabisch dun eeo Maleisih type heeft Op het HÖtol de TEurope te Amaterdam wapperde behalve de Nederlandsche vlag een zeer eigenaardige vlag die een geel veld vertoont In den boveahtfek aan de zgde vao deo vlaggestok is een cirkel waarin eeo broinroode figuur Deze bestaat nit een faorizontoleo balk aao welks uiteinde vertikals dwarsbalken torwgl aao het midden naar boven toe eveneens twee uitstoekaels zgn aani ebracht Daarooder is een ringetje Onder dit figoor is een meer gecompliceerd teekeo dat er uitziet als een soort slee waarbiooen twee baUe maaotjes met de bolle zgde naar beoedeo Die vlag was het eerste onderwerp van het gesprek dat in het Maleitcb gevoerd werd Ik heb in de nienwibladen gelezen datdit de vlag en bet wapen van Siak is dit iatoob oiet zoo Z B e Dat ia niet juist het ia mgo vlag eo bet ia mgo wapen Ik alleen heb het recht dit wapen te voerea het ia eeo reent dat uitsloitond toekomt aao de afstammeliogeo ran deo grootoo profeet Mohammed Stamt Uwe Hoogheid werkegk van Mohammed af Z H Ja zeker ik ben troticb op die afctammiog ik ben van voornamer familie dso zelfs de sultan van Tnrkge die gaeo afstammeliog vao Mobamed is Is het voor Z H niet moeielgk hier telande zgn Mohammedariuacbe godsdienst pi ichton waar ie nemen De heer Scbooten die den sultoo vergezeld Z H is op datpuot zeer liberaal Hg drioht zgn glaasje wyo op zgo tgd er moet natuurIgd voor gezorgd wordeo dit hem geen varkeosvleescb wordt voorgezet Is U vao plan ook oog het buitenland to bezoeken Z H Je zaker dooh ik verwacht voor dien tgd in audiëntie ontvangen to worden door HH MM de Koninginnen In den nacht van 28 Juni zal er io Belgë eeo spoorweg gelegd wordeo io deu tgd voo acht uren De Ign Gent Antwerpen is in banden van den Staat overgegaan en opdat op dere Ign het gewooe ma rieel van deo Staat zon konoeo gebruikt wordeo moet het spoor op oormale breedte gelegd wordeo tosschen Gent eo Lokeren 19 K M en tossoben St Nieolaas en Antwerpen eveneens 19 K M Om den geregelden dienst tnssoben Gent en Antwerpen niet to storen moet dit werk in één nacht geschieden Men zal beginnen na aankomst vao den laataton trein to Gent s avoods 9 oor Det arbgnt dat men met ploegen van 8 mao per K M tal werken De proef is toswhen St Nikolaas en Lokeren waar eeo dubbele lyo loopt genomen eo men kwam zelfs voor den gesteldra tgd klaar Met de oachtboot Kooingin Wilhelmina der maatachappg Zeelaodc kwameo gistTOchtend te Vlisfiogeo van Looden aao prinses Heiorich prios Wa demar en prins Sigismood van Proisen met gevolg die met den aaoiloitoodao sneltrein hnnne reis oaar Kiel voortzatton ATJEH De lodiscke carreepoodeot van bet N v d D seint van 21 deaer Gistoren kwamen twee compagoiran van de Seliooen oloaoe vei zeld vao kepitein Van Daalen over zee to Oleh lehan keerden bedenmorgeo over lodrapoeri oaar Selimoeo torng Zoo even kwam goa arneor Van HeoUz van Segli to KoU Kadja aao Dit SegU wordt d d 10 Mei aan het Bat Nbl o a het volgende geschreven Oemar heeft circolnres verzonden aan de verschillende hoofden om bem bg to springen met geld of manschappen waaraan door deze of genen voldaan is Kon zekere toekoe Bintora Pekan onderhoofd op bet landschap Merdoe een vrg beschaafd en heerscbzuchtig Atjeher die eerst op onze hand waa en voel to Tetok Semawé en Segli kwam heeft eveneonsaandie oproeping gehoor g even door zelf te komen en nn is hg tot Panglima van Oemar aangesteld Deze avonturier zou volgeuR de verh en gaarne ran Oemar een troep hebben om oni te verontmston en zoodoende de ons bevriende hoofden van zgn daden to doen spreken en er loopen dan ook allerhande gerncbton dat S Ii zat worden boschoton of aangevallen maar tot dusver gebenrd pr niets en er zal ook naar mgn idéé niets gebeuren daar de Si li omringende staatjes uit vrees voor een bombardement Oemar a troep hoogstwaarachgnIgk niet znllen doorlaten Een paar dagen geleden kwam zich een Atjefaer met oen Ëeaomontgeweer en 60 patronen des nachto aanmelden Hg zeide to hebben behoord tot den troep van Ofiinar Hg bad in een twist een zgner Icepalaii verwond en daar Oemar toen gelast had hem deswege te doen ombrsngen vond hg het beter maar naar ons over to loopen De man hoorde in Groot Atjeh thuis en sprak vrg goed Maleisch Zgn geweer was goed onderhouden en behoorde naar het merk to oordeelen aan het garnizoensbataljon van Atjeh Hg vertelde o m dat Oemar iederen nacht wachtposten van circa 200 uitzette op verschillende ponten datr hg vreesde dat wg hem s nachts zouden overvallen Verder dat Oemar zgn volk soldaten noemde en dat ze eten en kleeren van hem kregen overigens was de dienst separti kompeuidjalao patroeli dan inderlaag Onder de hand voeren zg dan toch niet veel oit die dapperen Wet hoort men iederen nacht schieten en gillen ma r dat meeatol de bezetting van de Atjehsohe benting t Veertje onze vrienden die eiken nacht vgaoden meenen op te merken en er dan maar loatig op loa voren t Is vermakelgk om de geweldige anoevergen van genoemde bezetting te hooren als men hun naar Oemar vraagt zg zullen hem wel vinden enz maar als er een paar Oemareezen in hun kampong komen dan is bet dadelgk met den looppas hulp vragen aan de Kompeni Wie dn Atjehera het eerst voor een dapper volk heeft aangezien heeft zich geloof ik deerIgk vergist of waren zg dat misschien v iór 25 jaar geleden Nu geloof ik niet dat er één ondeugd is die zii niet bezitten terwgl ik u geen enkele deugd kan opnoemen of het moest de voor ons zoo voordeeUge ondeogd zgo om steeds hun eigen vrienden en blo verwanten voor een paar dollars te verraden dit zal ons bg de a a expeditie weer goed te pas komen Voorloopig amoseeren onze soldaten zich met het maken van patrouilles en bet leg gen van binderijen binnen ons eigen terreintje Van tgd tot tgd geeft een der officieren een Toorstolling met dissolving vienwa of komt er een prestidigiatonr de gemeento verbazen De officieren amuseeren zich behalve met bovengenoemde vermakelgkheden met hun kranten en lachen wat over het gezwets in de Kamer of verbazen zich over den pyramidalen onzin en de onwaarheden die sommige bladen bun lezers weten op te disschen ove de nauwkeurige bescbrgving van de Pediratreek en Kemala met de daarin liggende versterkingen en bontings MAR TBBRICHTEM Gouda as Juni 1898 lalandacha granen ruim pryahoadend fiuitenlandsohe daarentegen fiauw en lager Tarwe Jarige Keeuwi 10 40 i ll Kieawe dito i Mindere dito MO i lf 10 Afwijkende 8 76 i 9 W Polder 9 76 Z RogKe sok 8 76 Polder S a 4 80 baitanUndicfae per 70 kilogram 4 50 i f 4 7 Gerst Winter l f Zomer f l f ChevaiUar fc ïO ü B BO Haver per beot 8 90 ik 4 50 per 100 kilo B a MO Uannepuad InUnüaob B l f S 50 BuitenlaodBobe 6 K0 l f 6 7fi Kauariezaad 5 50 i 7 50 Karweizaad per 80 Kilo K ool d nieu ï f Erwten tookerwten 7 4 7 50 Niet kokende fl S5 l 6 60 Bnitenlaodsohe voererwten per 80 Kilo ƒ 5 90 i ff l8 BooneBi Bniice boonen 8 15 ü 9 Witte boonen l f DaiMBboonen 7 86 l f 7 60 PaardeDbooaea 5 60 6 20 Mais per 100 Kilo Boote AmerikasDBohe f 4 35 k f 4 50 CioquaotiDa 5 50 6 Odeua 6 i 6 60 lolaadiebe mestiug i VXBMAUT Melkvee weinig aaavoer handel en prgzan vrijwel Vette varkens goede aanvoer ban delaiaUg 16 a 18 ct per half K Biggea voor Eagelaod rsdel aaavoer handel flauw U i 17 et per half CO Magere biggea goede aanvoer haadol flanw 0 75 i 1 16 per week Tet ohapsD goede aanvoer handel fiauw 14 ik SS Zuig I mmerea goede aanvoer haodel gew 8 a ia Nuchters kalveren goede aanvoer handel gewoon 8 U FokkaWereu II a 16 Gratkalvereo aanroer handel i Aangeroerd 166 partgen kaas Handel matig Ie uat 14 a l Se qoal 19 88 Zwaardere 88 KoonlUollaadaehe k iBoter goede aanroer bandsl matig Gwboler 1 A 1 10 Weiboter 0 80 ft 0 90 per Kilo M a r ff fl r I t k e S t a n d OVKKLBDRN aO Jani N A van IJaan doom w d 1 de Qidt 21 J W Peetera 27j 22 A Dekker 2 w NIEUWE ZENDING met GOUD bekroonde DEEN8CHB Glacé HandsclioeEeii Toor OAM£S en IlKEltËN A van OS iU Vrkn üUstkr Md Taillenr Kleiweg K 73 73 i GOUDA Ttleph u Mo Jf Beurs van 8V tv 101 Vl 88 4 17 88 98 97 ISV SS U l l i 18 104 98 3B 100 100 4 863 489 100 49 lUl l 198 141 81 87 188 7 108 88 80 118 118 808 117 100 7 SI JUNI NïDMUSD 0 rt Ned W a 1 dito dito dito 3 dito dito dito SllaNo i Ulil Geuill latl SSt ITAI TK lii ehr jTlQg 18AS 81 OoiTRNR Obt in papier 1888 8 dito in lil er 18A8 5 VntTUOAl Oljl met oonpon 8 dito tiekfft 8 88 IIIHUKO Obl llinnenl 1894 4 dito Oeooni 1880 dito bij Uotb 18Ï9 4 dito l ü lloli 1889 0 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 18114 5 Sfaüjh Perpet ohuld 1881 4 TuiliilJ Ü pr C on lean 1810 4 Oe leeninft terie D leo leeningMrofi ZoidAfh lUp T obl IStl 8 Mhiiro Dbl Bttit Soh 1880 VltuMilLl Obl 4 onliep 1881 AviTialiui Obligetion 1888 8 KoniniUK ated lieu 1884 8 Nlu N Afr U nde r nd Arend b T b Mü CerlillMton l eliMutMh ppü dito Arn Hrpotbeekb pandhr 4 Colt Mij ilerVentenl aand Or Uypolboellb pandbr 3 j Nederlandifhe baiili aaod Ned Handalmaatuih dito N W k l ao Ilyp b pandbr 8 nott llypotlieekb paoilkr S J lltr llypotheekb dito S j OlWKNii Oüat Uong banic aanl HiMl Hypotheekbank paodb 4 J Amaixa Kqui brpoth pandii 8 89 78 71 7 lOOV 108 100 14 11177 H l 103 88 108 Il lli 13S UVt SO m 1977 10S 108 100 100 118 118 Maiw I I ft i n eert Ned Hall IJ 8po r r Mü a nd Mg tot Kipl f Hl Hp aand Ned litd Spoorwegm aand Ned Kuid Afr Spn aand 8 dito dito dito 1891 dito B IIALII Hpoor l 1887 89 A Kobl S S4Vi üuid ial 8p inij AH obl 8 1 7 Poi N WariehBU Weenen aand 4 180 n jsi Or Rnia Üpw Mg obl 4i 98 Baltiaobe dito nand Failowa dito aand 6 Iwanz Dombr dito aand 8 Knnli Cb Auw Hp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahrhika ent I ac Sp Mtj ohl A Ohio Nortb W pr r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer k Rio Ur Spm eert T a lllinoia Central obl in goud 4 LouiiT k SfMm Oett aanH Meii o N 8p M lehirp o 8 Mian K lnHtv 4pCt prof aand N ïorkOiil iokWeal aand dito Fann Ohio oblIg 6 Oregon Calif I byp in goud l Ht Paul Mimi k Manit ob 7 Uu Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Line Col Ie b p OS CANaiia Can Soutb üherir aanil Vi C Kali k Na leb d e o Amiterd Omoibua MjJ aand KoUerd Tramira Maata iand Keo Stad Amiterdam aand 8 Stad Boltardam aaod S BitoiE Stad Antwerpen 1887 t J Slad Bruaael lS8 l i HoNO Tbeiai Keiullr Goaelaeb 4 OueTiaa Staauleenig 1880 8 K K Coat B Cr 1880 8 SPAllja Slad Madrid 8 1 88 Ntp Ver ll z Arii 9po l ciirl l l4 118 I ADVERTENTIEN ONZICHTBAItEII HEBREN en DAMEB FRQIKEH TOOPETS SCHEIDnüEN en lerder HAAllWEBSEN munten nit door SOLIEDE AFWEBKING bg B Pr VAN WlJNGiliiaDKII Ooiffmr XMwag OouOa