Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1898

Door onderstaande Riesvereenig ingen worden voor de Herstemming voor de Provinciale Staten op DIÜISDAG 98 JIUMI 1898 dringend aanbevolen QP 66i pn BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden aftredende leden cH et ShmSureau is geopend van s morgens S tot smiéóags S uur No 7614 Zaterdag 35 Juii 1808 37ste Jaargang WDSCHE OüfiANT Nieuws en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken TchflDm Kt H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg s a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J i de historische gebeurteniseen van den grooten tfld eene roemvolle bladagde beslaat Eu van den nabyliggenden berg at zichtbaar wuift dan de Wartburg een groet als een raerktceken Tan den edelen kunstzin welken Karl Alexander ook hierin de traditiëu van zfln geslacht getrouw altöd heeft beoefend en gekweekt President Faure beeft ondaoki de mededeeling van deo beer Sarrien dat hg een ministerie van Tereentging en verzoeitingt onmogslgk ebt samen ti stellen zgn plan nog niet opgegerea Na een bespreking met da Toorzittere tan beide Kamers da beeren Lonbet rn Deschanel zon de president besloten hebben de opdracht waari oor de heer Öarrien ten alotte beeft bedankt te geren aan senator Peytral V De Spaanachs generaals en hnn troepen znllen na ireldra kannen toooea vrat tij waard zya De Amerikaansche troepen vrordoa aau wal gebracht De tyd die daarvoor ooodig is wordt zeer Terachillend berekend Wel bgsa Teerlien dagen rekent de een twee oi drie dagen zegt de ander Oeneraal Shatter moet er tegen bebben zgn maaachappso die nataarlgk door den overtocht ia de wa mte eu in een beperkte rnimte wel wat geledeo WH ö o tan de ttaaapuriscbipon ïëkóniSi niet wenscheiyk o oifwi De Spanjaarden moeten lo Santiago iilOOO man bj elkaar hebben aangoToerd door generaal Pando als opperbevelhebber en door do generaal Laqne en Linares Het land om Santiago is in goeden staat van verdediging door talrnke aarden werken De siryd is dn lot na toe ongeiyk Maar do Aoieiikanen worden door de opataodelingon gestennd en al bet waar is wat nit Amerikaansche bron daarover gemeld werdt doch nit Spaansobe tegengesproken dan hebben de Spaansche soldaten honger geleden in den laatsten tyd on lya er zelf honderd paarden T n de cavalerie geslacht om hot garnizoen ea de Inwoners van Santiago te voeden De Soltan heeft na ontTangat van do Jaatste berichten lit Jemen een byzooderen raad van ministers en hooggeplaatste ambtenaren op Jildiz Kiosk byoengeroepen De beraadslrgingen donrden den geheelen dag De Rassische gezant te Konitantinopel moet gedreigd hebben dat Rusland eea oorlogiBchip naar Smyrna zooden zal om de doaanenontTBOgsten in die haven in beelag te nemen isditB de qnaestie ran de acbterstalliga oorlogaMfaftting niet spoedig geregeld wordt Bta Transvaalacb Trgwilligerscorpa ia de gren ran Bwaziland ofergetrokk n met de Tooriiode tan de burgers Itoodsohappers van heï R rbanJfd Boenoes loopen het land af in at e nnis de weerbare mannen oproepend om zloh sdelgk te Msmpaodweoi te Tereenigan Ondi de Swaziea zgn de pokken uitgebroken D l olksraad heeft de penaiooowet rerwornin nit d nt Krugcr mag nog niet uit Oi ïbotie van vaotroowcn in bet Kaap scfia midlifene ïoor Behreinpr in de wetgevende veri ring voorgesleld is met 41 legen 36 ateti Mu aangenomen Dit ii een nederlaag TOOK M party van Ubodes en een overwinning TOOP Afrikaander part MP Verspreide Berichten t i t Spanje ra de Vereenigde Sinten Mioisler Alger te Washiogtoa beeft giiteronaiwd een telegram van generaal Shaiter ontTWIgtl godagteekeed nit Plaj del Este n meldeDde dat de landing bg Baiqairi met suasM had pleats gehad TöïaïsöheD ifenoniiinmr rWn8nr4 oosten en westen Tan Santiago waarnit de Spanjaarden verjaagd n oat o worden Toordat men naar Santiago kan optrekken De ontschepiag bad plaats onder beicherming van het vnor der oorlogsschepen en mtt den steno Tan oen duizendtal Gabanen onder Oasiillo die nit Ascrradores uaar Sigoa oTrrgebiaoht waren Toen de Amerikaneo de oatscbeping begonnen bcToeden de Spanjaarden zich taasoheo het geichutvnur vaa da ooilogascbepen en het geweervoar Tsn de Cubaneu dat hun battery beheerseble De ontsobeping te Cabanas en Aguidores zal waarscbgolijk deo geheelen dag in beslag nemi n maar men gelooft dat de sloepen en de transportscbepen de toothoede hiaoea enkele urea aan land zullen zotten Ër is een goede weg te Baiqniri ea de plaats is ruim voorzien van drinkwater Men zegt dat de troepen er twee dagen sulloa biyveo Sen telegram van gisteren mt Plajra de l Ëste meldt Omsttesks 1 anr in denoobtend wai de geheele troepenmacht Tan generaal Shatter by Baiqairi aan land gezet Oogere kend enkele schoten bodea ds Spanjaarden geen tegenataod ven ionderlingl voegde zij er bij alsof flj tot zich zelve sprak ik kan mij volstre it niet voorstellen dat ik op t oogenbtik te Baden ben Het is mij gedurig alsof ik nog te Moskon was Litwinof stond op Irina Pawlownal zeide bij geef mij uwo hand Irina schudde het hoofd Ik heb u reeds gezegd dat ik geen afscheid van u nemen wil v Niet tot afscheid verzoek ik Irina slak hem de hand toe zag hem voor bet eerst na zijne bekentenis in de oogen ea trok haar hand toen schielijk terug Keen neen fluisterde rij ik geef u mijn hand niet Neen neen ga hoen Litwinof maakte een buiging en vertrok Hij kon niet bogrijpeo waarom zij hem dien laatsten handdruk weigerde llij begreep bare vrees niet Toen bü vertrokken wos viel Irina weder op haar stoel neder en bedakte haar gslaal XVIL Litwinof keerde niet naar hnis bij ging het gobergte in en wierp zich in hot dichtst van bot bosch op den grond neder met bet gelaat naar do aarde en bleef bijkans een uur lang in deze houding liggen Hij gevoelde geen smart noeb schreide maar het was woest en ledig io zyn binnens e Ken ondragelyk knagend en verterend gevoel van onmacht was liet dat bij ondervond dat zich geheel van hem moester maakto Hg dacht hier noch aan Irina noch aan Tatiana llij gevoelde sloehts n ding r os een slsg gevollen en bet leven was als a koord door midden gebrokeo Al bet andere weder voorbij Neen Gü bebt mij niet begrepon viol sij hem in de rede vaan mijn echtgenoot heb ik niet gedacht En waarom ook Kr valt niets voor hem op te merken Doch ik herhaal het de scheiding is voor ons beiden noodzakelyk Litwinof nam zyn hoed op die onderwijl op den grond gevallen was wDat is nu beslist i t is tijd dst ik ga v dacht hy i Vaar dan wol Irina Pawlowoa toide hij luid en het werd hem daarbij zoo benauwd om t hart alsof hij sijo eigen vonnis over zich zou uitspreken Mg blgft niets anders ovsr dan de hoop en de wensob dat gij mijner niet met een gevoel van haat gedenken zult 4 en dat als wij ooit Irina viel hem in de rede ttWacht toch og even Origori Miohatlowitch ga nog niet heen dat zon te haastig zijn Litwinof kromp ineen ene Terterende en bittere gewaarwording sloop met Terdnhbelde kracht zijn gemoed binnen Ik kan ÏBamers niet blijven riep by uit Waartoe waartoe deze folteringen nog verlengd P Laat ons nog geen afscheid van elkander nemen herbaalde Irina ik moet a nog esnmaal wederzienVoor de tweede maal zulk een stom afscheid als te Moskoi dat kan ik niet verdragen Gij kunt thans heengaan maar gij moet mij betoven gij moet mij uw woord van oor geven van niet te znllen vertrekken zatder dat wij elkander nog eenmaal gezien hebben Wenseht gij dat i I Ik eisch hot Indien gij vertrekt zonder mü geI es te hebben dan zal ik u dat nooit aooit verge LEMOEIS n CITROENSAP nit de fabriek nn Loui Tarosiiiau U Alfm ajd Rijn geeft met waier uogelengd een heerljke en Terfrimchende X 1 O 2ïT A 3D E Verkrggbur in hslre fleucheo tbü 40 cent by de agent der fabriek voor Qouda en Om treken J riN OUE Kleiweg No 2 Qouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische WasscheriJ TAN H OPPËKilËllllEK 10 KruUkade BotterOam Gebre eteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepflt voor GOUDA de Heer A VAN OS Al S ialiteit voor het stoomen en verven v n He Uetrenen Dsmeigarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het itooven van tocbe mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nienweté en laatste methode geverfd Alle goederen ketzg gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en velgens staal bewerkt Zenuw en Maaglijders wordt sit overtuiging als een werkeljjke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOgPOEL S Boekh Zaltbommel Stedelpe Qasfalsriek te GOUDA De prijs van het gas ia O cent per M en voor Kooktoestellen o Motoren i l et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 liohtgasmeters bedraagt de bnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Van eenige centen per week in hnar bekomen Hen wordt venocht op t HERK te letten UIT H T MaoIZU vak M RAVËNSWAAY ZONEN GOBINOHBII Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van i luw m een Mf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ Een ware Schat voer de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING BoUandsohe uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelske gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet bet leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een keren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland t sr P o 1KB ODDE SCHIEDAMMEB GENEVER Merkt NIGHTOAP Varbijgbsu bjit PEETERS Jz AU bewijs van eebtheid ii oaobot on kurk ataeda voorsion van daa naaaa dar Pirms P HOPPE KUmereeniging t Burgerplicht te Gouda J M NOOTHOVEN VANGOOB Voorzitter D ROUTER Secretarie B J NEOEBHORST Pemingmeater ü KNOTTEL Dr A VAN IJ8BNDUK C M DE JONG F J BBLLAABT Riemereeniging tLekkerterkt tt Lekkerierk Dr L A VAN LANGEBAAD VooriiUer S KAKEBEEKE Secrelaru B SWETS Penningmeeter H DE JONG Mz H DB VOS Kieevereeniging AmmeretoU te Ammeretol ADR KOK Hz Voorzüter A 8TÜDBMAN Jz Secretarie A ZANEN Hz Fenningmeeeter J TB HENNIPPE HERM DE JONG Pz Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc v n H vanSchaik Co gevestigd te e Oravenhage Heppferttraat 9 en 9 nabjj de Begenteaselaan HOFIEÏERAJICIERS van Z M den HONING van BELGIË Indien gU hoeêtlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Bxtract liJL E3LI A isrTia E FLACONS van 40 Cts TO Ota en f 1 verkrijgbaar hjj Firma WOLFF Co Weathaven 9S Gcuda D MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H TAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOOMAN Moordreeht J C RATELAND Boekoop B V WIJK OudetwWrr M KOLKMAN Waddinmm E CASSllTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPRBBKUJRXy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG van 8 tot ft uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC uur ZONDAGS niet Goada Druk vaa A BBINKHAM k ZOON Kiesvereeniging BurgerpUehte te Krimpen a d Lek en Omstreken M BOOGAEBOT Bz Krimpen a d Lek Wn Vz K VAN DEN BERG Penningm S MAN IN T VELD Lekkerkerk C J GORTER Onderkerk a d IJsel J HOBFLAKB Krimpen a d IJsel Secretaris Kiesvereeniging Schoonhoven en Omstreken te Schoonhoven Voorzitter Mr J K VAN WEEL Secretaris R VAN CALCAR Penningnuester C L VINCK E C A J CRISTAN Waddingsveensche Kitsvereeniging W A VBRBRDGGEN Voorzitter M VEBZIJDEN Secretaris 0 BKEEDIJK Penningmeester F A VAN DEB TOBBEN A SOET iBaaitreckeehe Kieevereenigingt te Baastreeht C J M KBOON Voorzitter J BROCWBR DB KONING PenningmeetUr B B BOER JOHs LEEUWENHOEK B VAN DIJK Stein A DE JA6EB Vlist W DOGTBROM D BENEMAN P O MULLER Secretaris Kiesvereeniging tOudewatert te Oudewater A C VAN AEL8T Voorzitter B ANKER J W DE BROUN A VAN AELST Penningmeester M J J NIELSEN Secretaris Kiesvereeniging Burgerplicht te Woerden J A P LEVENKAMP VoorzUUr Mr F W TER SPILL Secretaris Penningmeester C MUNLIEFF Barwoutawaarder Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER G OUDA LEVERT EOFIATTEN ASCHITBATEN EN USTES ook volg ens op te g even Profiel Spoedige aflevering Mette uitvoering Concurreerende prijzen i over ietor en Victoria Surprise tMataéor EMWlilLlü Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd 1 lerk ASITRA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk BEPAREEBEN EUAILLEEBEN VEBNIEKELEN Sport en KliELd ex wagreELToaaaca erx ¥ I D van EIJIEMM Yeerstal Gouda Het groote aantal zenuwkwalen ru zen f hoofdpijn af totde To rafgMndek mt6ekeii6nTUapopl i gierMalwro rU to trotM m noK iteedi ftU inidd l o door d medisohe mtMtaolup auEevapd Xuat UB d n Uravw tUd kMKt de eer toe dat tij door bat f ebniik maken t q deo eenToadi itea mf unelijk iMfl d bud Ma phyalolorU tle ontdekklnc sadaan beeft die na lioiiderde praebemlstêa tbatia over de gabedairanld verbreide en terrill xiT i vateoaohapMUJkfl kringea de hoontëManirtalllnc iiSt tanu ttm weldaad blijkt te eIJu Toer da aan lenawkwalan lijdende meniöhbeld Deu senaaawiJM la nltcvroD den door den geveaen OUolar ran Qaiondbelt Dr Kouan Weiaamaaa ta TUahoOui an baraat op da on dervindlng opgedaan In aaita bOJaiige praktijk DMtr wBasehtas v it h t hwM iMa er d w rd at aartM gM ktkt d r d hnld HaalddloUUk li t imiBWiteBtcl M dece4lc lil Mat daiagenaaaw ao werden warkelUksobtttarandaraaoltatmTtiknMB en sU maakte tooreel opgtnc lat van aea door den nltTlttder geaeliroTaa wartla OVER ZENUW LIJDEN en BEROERTE kar voarfcBialRi an iinBiIng Iiitin korten ti d reedi de Vla dnik venohenen ie Dit boekje bevat niat alleaa T r bat gravta pnb liPk vflrataanbare verklaringen omtrent het weten der nienwero therapie en da daarmeda Kelfa III nrlioplKf KPVallen verkregeii uitwerking maar ook vindt men daarin wetanacbappalljka rar liiLiiilRlitic n lilt de medlaehe blMden die aan dese geneeawij gewild ziln looBiede anohrtft van tKl üu KAtuJ Bchrirtea van hooggeitlaaUte genaeikaDdlgea onder welka r Mialéra nod dr uraraaaar Ran ri pDlyklinlak U Pirljt rua RoNBemont 10 Sttlngreber mad ir praktlioaraad HBOoaheer aaa bal kraakilnnlflen geiticht ds Charenlon SaniUtirath Dr Coriii te St ttln GroiimaNn nari dr arroad aria taJ ltl H8 D P Foreithr g neMh r dlrgotcur van hat hoiplttal ta Agen Qehaiiiiralh Dr Seharln kaataal OaUiiMl Bad Emt Danai med dr BaaaMhair dlreataur der Batvina tl araHi ti ohB iariehtiai voor MBHWllMara ta Parila rua St Konoré 334 Gonial von AaohBntaoh and dr la Corfu Dr SuatieOh arraad arU de ZlrkBlti OtarttabiBTit Jaohl nid dr ta Watnaa Dr C Bonaavel ta La Farrlèra Etira lid vbb dsB Conaall Centra d Ny i M at da Santé In Frankrijk en vele andoren Aan allen wier nawKCatal MSar t aalndar BMasadasB t Mku aogcMUMad nawachtlshald lljdaii waarvan da kantaekanen aUn atH aalaeko kaaM i n l ralaa aahat fcaafdnljn klaadaadraki araeta arlkketkaarkeld lalaafdkaJ la loaahald ÜakamUikB aaraaj on aabakatMljki te land vorder alls skken die door beroerte getrofftn rdra MwqtUJd ua da gavolgendMIW BawrlelilaaMt aar rwMÏi esSuf ganoaakudlt ooala veriamnilnflH anvaraiaaBB tot aprakan twara lanival Beaialijk MtkaB BtlinwM daranda plaaltaHtke tarafla anwakklni van hMbiil au mii m raadtv behandeling geweeat ilJn naar door da bekAoda mlddetaa ala oathoadlogatn koodwatMkMBT wrijven eleotrlBeeren atoomlool of webadefflMn gonoilng of lanUng haniMr kwaal gevoBdaa bebben on ten alotU liJ die vr c c T l ai ▼ bcr r MlaartM radw babbaa wagua varaobtJnaeleB aü tlefe aaaliwdOBd aaHtii vaato rdBoviai la bal baafl baofM a Mat dataallikaM WkbarlBun BB aakar ardan vaar da aaiaB dnkkaada N Mt atrbaan MhNai toééaor a HM vwa aa van kriaballni la ia bat alaf aa vaa bandaa an vaatan aan al daao drit OfttaMtttn t b wllt d ala ook a D Jaaia MoMaa ll daadB aaa blariuaebt an kraabtatoaahaM mE u gdMirfa itffb aaa liaraenaa a vaal rmI bal haafd rarhaa on geeatolljke raaoUe wlllaa vocritMMB wordt dr nd geradon ttch het bova vannoldo workjo aan ta aobaffan hetwelk op aasmga kaatalaaa londa wordt door djÏBMnd u waMMnMV AMWtardKW door M CI KBA V A C Helllgawaf Ctardui 9 B vnm SAHTBI KOI V Apotbakdr Korte flaomeM L Vtrackt M BRY POK W Ondearaoht blJ do Qatrdbng f Up de JOBgata hrgioDBiaob medleinala tentoonateltlngla de I r WvlMaaaaimB icb w int u Madlaoba iulj dl Ulvcrcai dklll hakrMmd i Tcleraon No Oe uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren tegen den prijs van f 1 26 binnen en 1 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco KENNISGEVING Do BUSQKMEE8TEU der gemniila Gouda Gezien Artikel 5 5 der Kieiwet Brengt ter opeabue keonis dat op Dinsdag den 98n Juni ÏS9ti tuaechen d Toormiddags aebt ou dea namiddag Tfjf uur de horatemmiug sal gosrliieden ter vervulling van drie plaatsen in de Provinciale Staten van Zuid Holland waarvoor candidaien l in BROUWER Mr D 4 BHUNT PJa ü ïi QALBN J VAN BB HOOG P KNIJFF Hs A ïjji Di WKIJDEN M C J Un herinnert aan den iutiond van art 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende llij die op Mttel k Eich voor een ander uitgevende naji eeac tKrCt een jaar Gouda don 24 Juni 18fl8 uouaa Qo Burgemeester voornoemd R L MARTEMS Bultenlandsch Overzlchl Naar aanleiding van den rerjaardag van den Groothertog van Sakaen Weimar op beden chrijft de Norddeutache AUgemeine Zeitnngv ia een hoofdartikel Geheel finitschland en in de eerste plaats de dcor jsoo nanwe lamiliebanden met den hooggeplaatsten jiibilaris verbonden keizeriyke familie viert dezen feestdag Tan den nestor der Dnitsche bondsvorsten mede met oprechte vereering Degryjejnbilaris wenscht den 24en Jnni door te brengen in de tot kalm herdenken noodende stille bosschen Tan Wilhelmsthal Daar knnnen slechts Triendeiyke beelden en herinneringen Toor ignen geest oprgien Bene bgna i5 jarige ïegenr ke regeering gedarende en steeds gedenkwaardig ontnikkelingstydperk Tan Onitschland heeft de kleinzoon Tan Karl Angnst de broeder Tan e eerste Dnitsche Keizerin nn achter den mg en met blydschap mag hy getuigen dat ook het aandeel Tan zgn land en Tan hem zeWen in FEÏJÏLLEfox Het Leven te Baden Sen Stuiitcke Roman 41 Wurora hebt gij eohter OT r kreaktDg g prokaa ging zij voort ylk rooi m niet gekraakt u iiflaol En indifiQ ee Taa ons beiden do fMhnldige ino t xgn soo zijt gij het in elk gevnl niet nüt gy sHuQ Herinner u maar oaa taalale gMprek en gij Eolt overtaigd gya dat gij detohuld niet draagt Ik heb nooit aan uws grootmoedigheid getw feld zeide Litwinof maat ik wensohte te weten f gijj mijn pUm goedkeurt Uw plan om te vurtrekkeD f Irina ug ODderwjjl cog ateeda tor iqde naar den Icait Tan het venater Bq den eerattn opslag kwam uw plan mij Toorbarig TOot maar na heb ik er orer nap dacht t indiea gij u weunlijk niet b diiegt too geloof ik ook dat g weg moet Het ui eoo beter ziji beter Toor oaa beiden Hare itam werd hoe laager hoe utchter en xij was op het laatst nauwel a moer te Terstaaa Inderdaad ecu Qenerud Uatmirof kunneD opmarkeD hegoa Litwinof doch hij bleef steken Irina sleeg de oogec neder en om hare lippea peelde ten loaderllnge laeh dooh het was dadeVjk De gistereoochtend in de vroegte door de Texas en kanonneerbooteo tegen de batteryen tusschen Santiago en Uaiquiri uitgevoerde aanvallen hebben die battergen tot fwygeo gebracht en beletten de Spanjaarden troepen in oostelyke richting te storen tegeo de Amerikaaasche landiogstroepen De landing bad plaats soader ongeval bshalve dat een der opstandelingen die op een berg stond gewond werd door een graoaal Tan bel AmerikaaDsebe oorlogsschip Do Spaansche regeeriog heelt een telegram nit Santiago ontrangen behelzende datdeaanTal gisteren begonnen ia De Tgand braobt hetgeen hy roor de ontsobeping noodig bed bysen op de Ponta Ilerraco ten oosten Tan den linkerTleogel welke orer eene oilgeatrekt beid Tan K my n de knst rerdedigde liet AmerikaSnache schip Ternietigds bet bjj Cienfoegos achter het geboomte gelegen fori Twea Spaansche ofiicicren ea vyt soldatoh werden gewond Volgens eeo talegram nil Portorieo hebben de kruiser Isabella een kanonneerboot en de Terror eea Amenkaansch schip voor ds haven op de vlocht gejaagd De Spanjaarden hadden 1 doode en 3 gewonden £ en telegram van admiraal Cerrera meldt dat de Amerikanen te Panta Berraoos tsn ooatan Tan Santiago geland zgo De equipages Oe minister ran oorlog hoeft een óMci eöl telegram uit Santiago ontraogon bebelaond dal na een lang en bloedig gerecht de eerste anoTal do Amerikanen te Berraoos afgeslagen werd Do goovernenr Tsn Santiago sogt dat dsaanral an he Amerikaansobo oskador tegsnSiboney on Baiquiri Toortgezet word tot hetvallen van den nacht De Tyand werd op degeheele linie teruggoslagoa bobolvo aan donlinkerTlengel waar de Spanjaarden genoodzaaktwerden te wijken voor de omelrokkondo ba ogiug Do Amerikaansche troepen gingm op enkele kilometers oosteiyk vto Baiquiri aan land De Spanjaarden trokken zich in goede orde terog naar de bergen De plaatsen Siboney ea Baiqniri zgn Tolkomen lorwoesl door do AmerU kaïioscbe bommen Men meldt oit II Tan dal oen Spaan tbe transatlantische stoomer na do blokkade gelor ceerd te hebben te Cieafoegoa binnengeTallen is met levensmiddelen lTAi ra De gezondheidstoestand Tan deo paos Is aorao laat niets te wonacben orer na hel in do wereld bestond vnor hem niet hij ag niets hij daehl aan niole Soms was het hem alsof non wervelwind hem aangreep en bg voelde ziek dan door diens akelige grauwo vleugels voorlgozweept naar bet oneindige hoon Hg wilde na aoob nimmer langer te aden blBven Hot gedroisoh van naderende voetstappen wekte bom eindelgk lit zgn verdoovlng het waren twee kolendragers mot groote rakken on den rug die bot steile voetpad afgingen t Wordt tUd mompelde Litwinof en volgde deze menseben bij sloeg den weg in naar het spoorweg sUtion en lood een tologram aan Tatiana s tante aan Canitolina Markowea af Daarin meldde hg baar zijn onverwijld vertrek en gaf haar bet bötelSohrieder te Heidelberg als plaaU van aamenkomst op Men moet eindelijk een eind aso de ssak maken zeide hii tot zich zolt en baar niet tot morgen uitstellen Vervolgens ging ij de spe l l binnen zag mot stompe nieuwsgierigheid enkoio spelers mbetgelsat merkte den broeden nok van Bondassof on den onborispoluken eobodel vso Pitsbslkin bleef toen nog eenige oogenblikken onder de colonnade staan en beest zich daarop langzaam naar Irina Hel was niet Un gevolge van eone plotselinge onwoderstesnbore opwelling dst hii 11 1 Ü bod U vertrokken nam bij legolgk hot besluit om zijn gegeven woord te houden en afsobeul van haar te nomen Hij trad het hotel binnon zonder door den portier opgemerkt te worden b j ging de trap op zonder iemand te ontmoeten en opende worktuigelgk de deur zonder zich vooraf to laten oan