Goudsche Courant, maandag 27 juni 1898

No 7615 Maandag 37 Juni 1898 37ste Jaargang Door onderstaande Kiesvereeniffingen worden voor de Herstemming voor de Provinciale Staten op DIÜSDAC 8 JÜMI t8 8 dringend aanbevolen mwMat mft het onderemk der nkeningen tu de HofmanaBtichUngen OTer 1897 tot goedkearing adnseerende De voorzitter Ook deze commisaie dank ik zeer voor de genomen moeite en atel Toor het verslag ter Tisie te leggen 3 Een achriJTen Tan den heer J D Rflk ontslag nemende ala lid der openbare gezondheids commiMie De Vodrzitter De heer Rjjk heeft ala lid dergezondheida commiaaie Terachitleude diensten aan de gemeente bewezen zoodat de Kaad zeker met leedwezen deze ontalagname Terneemt 4 De rekening der dd Schntterjj over 1897 Wordt geateld in handen eener commiaaie waarin worden benoemd de hh Jager Herman en de Rakdt 5 Een brief Tan B en W tot het opnieuwTaatatellen Tan de Terordening op het heffenTan Bchoolgeld Toor het gymnasium en tot hetheffen Tan legesgelden Ter Tieie Een brief Tan B en W betreffende onteigening Tan peroeelen dezer gemeente ten bdioeTe van de Terbetering Tan de Taart tuaBchen den Uael en de Haarlemmermeerpolder daarbg TOoratellende een rechtsgeding uit te lokken wat betreft de Tergoeding daarToor ait te keoren De Voorzitter Met het oog op het spoedeisohende dezer zaak stel ik TOor dit na afloop der agenda te behandelen Aldus besloten 7 Een brief Tan B en W tot het leenen Tan een om Tan f 15000 Toor een halTe maand wegens gebrek aan kasgeld De Voorzitter Ook d t wenachto ik na afloop der agenda te behandelen Aldaa besloten 8 Een brief van S Sanders dank betuigende TOor zjne benoeming tot aluiskneoht Aang voor kennisgeTing 9 Een schryTen Tan C M Kleüweg Terzoekeude de huur der gerioleerde grond Troeger in huur bS den heer Prince aan hem oTer te doen De Voorzitter Daar het sleohla een naamverandering in een contract is stel ik voordit toe te staan Worilt goedgekeur De Voorzitter Be Commiasaris der Koningin heeft mö bericht dat tengevolge Tan het Tertrek Tan den heer C Brunt een tweetal moot worden ingediend TOor een lid Tan het de Heeren BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Rrimpen Lek en RNIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden altredende leden i 9t ShmBureau is geopend van s morgens S tot smióóags 5 uur Meuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken TelefMi N ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg Js a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte m Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdefoon No M De Uigave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Atzonderlqke Nommers VU F CENTEN college Tan zetters Aan do orde Het opmaken Tan eene opgaTe Tan tweeperaonen ter benoeming Tan een Lid van hetCollege Tan Zetters Voor Iste persoon wordt benoemd de heer J Tan Dantzig Az met 8 stemmen de heer P W Kamphuizen verkreeg C stemmen Voor 2de persoon wordt benoemd de heer C van Ejk met 8 stemmen de heer P W Kamphuizen verkreeg O stemmen Aan de orde i Het voorstel om ala proef onderwas in hetkoken te doen geven aan de Herhalingasohoolvoor meisjes i t De heer Hoogenboom Waar moet dal oe Voorritter In de late Burgerschool oe S Hoogenboom Ik d iht inde n erfotug M de Voorzitter Zalhet wel doel treffen 8 1 4 daarvoor hooger zullen zbu B en W hebben hrtoog op meisjes uit de werkende klassen maar ik ieloof dat die daar zeer wei mg gebruik van zullen maken veel meer de meisjes uit den middelatand j Do voorzitter B en W BU meto ortmgd dat die proef slagen za uw vrees d door de arbeidende klasse geen gebruik van tamaakt zal worden deel Ifc niet ons pto r nooit om hier een kooksohool op l r ehten hel ia alleen maar een Curaua aan deherhalinaaaohool te verbinden nernanng angenomen Aan de orde t i Het voorstel van B en W om hen t machtige tegen dat de gemeen een g mg wordt Sigedaan zich tevr len te atollen met de uitspraak der ohtbank g g k d kan de orde Hel voorstel om B en W tem ht geneen lening te sluiten om te Xg oedgeS Niela meer aan de orde iflnde wordt de vergadering gealoten ADVEBTENTIEN nÖNZiCHTBAÊËïT HEEREN an DAMES PRÜKEH TOMTS SCHEIDINGEN en verdere HAABWERKBN munten mt door SOLIEDE AFWERKING bij H p m mmmmn Coiff ur Kleiieeg Oouda VAN Blommesteins Inkt iC i roJondecVüulelyl ds BESTE volkomen ONSCHADELIJK APFLDOORN HOLLAND Drukfiu A BBINKMAN k ÏOON Oovi t HaattrediUcke Kienereenigitig € te Haaitrecht C J M KEOON Voorzitter J BROCWKR DE KONING Pemmgmieiter B E BOEB JOHs LEEUWENHOEK B VAN DIJK Stein A DE JAGEB Vlist W DOGTBBOM D BBNBMAN P C MÜLLEB Secretarie Kiemereeniging tOudewatert U Oudewater A C VAN AEL8T VoortiOtr H ANKEB J W DB BROUN A VAN ABL8T Penningmeeiter M J J NIELSEN Secretarie Kiettureeniging eBurgerpUehtt te Woerden i A P LEVENKAMP Voorzitter Mr F W TER 8P1LL Seerelarit C MUNLIEFF Barwontswaarder Kietvereênigïng Bürgerplwht € te Gouda J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voonitter D EUIJTEU Secretaru B J NKDBBH0R8T PenningmeaUr H KNDTTEL Dr A VAN U8ENDUK C M DE JONG P J BELLAABT Kitneremiging tUkhrktrkt U Lekkirkerh Dr L A VAN LANGBHAAD Voorzitter S KAKEBEBKE Secrèlarit A B SWBTS Penningmeater H DE JONG M H DE VOS Kieivereeniging Ammereioh U Ammentol ADB KOK Wz Voorzitter A 8TUÜEMAN Jz Secretarie A ZANBN Hz Penningmeultr 3 TB HBNNIPPE HERM DE JONG Pi R DICALE KIESVEREENIGING MAATSCHAPPELIJKE HEUVOEMING Na ern tige OTerweging heeft bovenstaande Vereeniging in hare wrgadermg tan 23 Juni besloten bij de HERSTEMMING voor de Provinciale Staten op DINSDAG 28 JONI a B met den mee ten aandrang aan t bevelen de aftredende Mr D N BROUWER P VAN DER HOOG en A KNIJFF Hzn Het Bestuur A J LAPEBBE Voorzitter P M V WAAS Secretant W ROEPERS PjSgjnnjmMa w J N D GROOTS C V ARDENNE C J GLADBAOH H J V WEELDEN Zij die wenschen deel te nemen aan een HISTORISCHEM OPTOCHT te houden op 31 Augustus a s tegen eene persoonlijke bijdrage van fl 10 worden uitgenoodigd zich vóór DORiDERDAG 30 JURII a s § clirlftelljk te willen aanmelden bij eender onderereteekenden J L DE RAADT 109 Oosthaven J Th L WITHOF KEUS 143 Harkt I IJSSEL DE SCHEPPER 110 Ooathaven toriawater ui f de VicforiaSron fe Oberlahnsfew byEm Tafei drank Vanh0 nmklykef uis derjfederlandm Kieevereeniging Burgerplicht t ie Krimpen a d Lek en Omstreken M BOOGAEBDT Bz Krimpen a d Lek Wn VzK VAN DEN BEBO Penmngm S MAN IN T VELD Lekkerkerk G J GOBTEB Ouderkerk a d Uael J HOBFLAKE Krimpen a d IJsel Secretarie Kienereeniging tSehoonhffoen en Ometreken e te Schoonhoven Voorzitter Mr J K VAN WEEL Secretarie B VAN GALGAB Penningmeater C L VINOK E C A J CBISTAN Kicevereeniging WaddingeveeneteWaddingneen W A VBBBBÜGGEN Votrzüter M VBBZIJDEN Seeretane C BBBSDIJK Fennüigmeetter F A VAN DEE TOEE N A SOET POSTDIENST GoudaSclioo iiliovcii De Ondernemer vandenPoatdienstGODDASCHOONHOVEN zal geiurende de Zomermaanden te beginnen ZATMllDAG S JUyi 1898 per dag enige ritttn laten rijden met een OPEN TRAMOMWiauiS voor M perëouem DE ONDBRNEMEB Openbaar Onderwijs Toelating van LeerlingeB op de Burger scholen De COMMISSIE Tan Toezicht op het Lager Onderwga alhier maakt bekend dat de InschrUvlng van LeerlingeD wier plaatsing men na het eindigen dar zomer Tacautie in 1898 op bovengenoemde scholen Terlangt zal geschieden op DINSDAG den 28n JUNI 1898 des namiddags ten TJjf uur De Commissie Testigt de aandacht dat het achoolgeld op de 2e Burgeracholen TOor Jongens en Meisjes is verUuigd tol dertio gulden sjaara Voor Terdere bizonderheden wordt Terwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De SeeretartM J H VAN DEB VOORT Oouda o Juni 1898 Aangeboden n GEOOTB PAETU Fijn DEMENGROM ook genegen in kleiné PurtlJen te Terkoopen Adres G MEIJER Jtabt kortom Wat is i basta lawi JT a tif wat BlM uaalM Li iwi J S inii feT MBT hiiExpeltr W liMtMIakimiaaataaaiiMlaCa If gt aast M slea la Mn 2 P i M eaal Tt eaat aa 1J6 4e aaiiL TMAndM ia 4s Msais ifatkataa aa b I iJtecMat t Oa la tMmit AMERONGEN Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Die zicb met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren tegen den prijs van f 1 26 binnen en f 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco De Herstemming De verkiezing voor de Prov Staten heeft tot geen resuUnat geleid zoodat tegen a 8 Dinsdag eene herstemming is uitgeschreven Van ons die overtuigd Ejjn dat de herkiezing van onze beproefde aftredende leden het meest zou zijn in het algemeen belang was de uitslag natuurlijk eene teleurstelling Wij hopen thans dat onze vrienden in het district hun uiterste best zullen doen om do bedreigde zetels voor de vrijzinnigen te behouden De voornaamste oorzaak van de ondervonden teleurstelling zoeken wij nog steeds in het weinige besef dat vele liberale kieiers hebben van het gewicht der uit te brengen stem In sommige gemeenten was het getal thuisblijvers nog veel te groot terwijl hier en elders de combination van namen aantoonden dat men geen rekening genoeg houdt met do politiek beteekenis dezer verkiezing Velen maken zich niet warm voor de Prov Staten omdat de daar behandelde zaken hen niet interesseeren maar zij vergeten dat dit college ook de leden van de Eerste Kamer benoemt en dat zij dus als vrijzinnigen ook hebben op te komen voor hun beginsel Het gaat ook niet aan op een candidaat der tegenpartij te steunen omdat hjj een stadgenoot is dergelijke overwegingen maken de stemming zeer onzuiver De antirevolutionnairen en katholieken houden zich alleen aan de politieke FEViLLETOX Het Leven te Baden Xen BMÜKh BotMM In de kamer vond hy Irina zitten in denzolfden toel ia hetwIHe kleod on in dejalfde houding als dlie anr geleden Zy nu niet Tan plaats rerandenj j had ioh telfa oiot varnxird Langzaam richtte sq hrt hoofd op maar toen ai Litwinof gewaar word aakte lü inaen en greep naar don mg van haar Itoet yUg doet mg Toraohrikkan ftmitetdo ay Litwinof zag haar Inet stommo verbazing aan Irina lachte gedwongen on maakte hare losgoraaklo haren woder in orde Dat wil zeggen ik weet niet ik bon waarsohqnlqk in alaap geraakt Vergeef mü Irina Powlowna begon Litwinof fdat ik zonder mij te doen aanmelden ben binnen gekomen Ik wilde ollean aan nw verinngen Toldoon daar ik fan daag af eia Van daag Maar gg hebt mg gezegd moon ik dat gij nog een brief wildot schrgTon Ik heb getelographeerd Ahl Gij kebt hot noodig geacht zooieel apood te makea En wanneer reiat gg af f Dat wi zeggen om wat tijd I Van aTOnd om aoren nar Ak I zsTen uur Bn g komt om aficheid te kleur der candidaten het is hun te doen om langs een omweg te komen tot verovering van het regeeringskasteel Consequent werken zij aan het omzetten der Staten om daarmede de meerderheid te krijgen in het hoogste vertegenwoordigend lichaam Voor hen gelden geen persoonlijke eigenschappen of bewezen diensten bij aftredende leden elk hunner mannen vertegenwoordigt een stem bij de aanstaande verkiezing voor leden der Eerste Kamer Wij zijn dus uit zelfbehoud verplicht hetzelfde te doen ieder die niet tot de hunnen behoort moet zijn steun geven aan do liberale candidaten zonder te letten op de persoonlijke verdiensten van de mannen van do overzijde of de locale belangen van een deel van het district Verscheiden zetels in onze provincie zijn reeds verloren gegaan wij jijn aardig op weg om in Zuid Holland ook een meerderheid te zien der verbonden kerkelijke partijen en een verplaatsing van de meerderheid in de Staten beteekent een verlies van een tiental stemmen in de Eerste Kamer binnen enkele jaren Niet genoeg kan dus den vrijzinnigen kiezers worden herinnerd Stejlt mze candidalen want 3ê to lcom8t van het land staat op het spel Maakt u ven warm als bij gelegenheid eener Kamerverkiezing want zooals de zaken thans staan zijn er inderdaad dezelfde belangen mede gemoeid Wilt ge uw beginselen te zien toegepast draagt dan zorg dat gij in beide Kamers geestverwanten hebt Het doet ons genoegen dat thans de radicale kiesvereeniging begrepen heeft dat onthouding van aanbeveling eigenlijk is spelen in de kaart der tegenparty Moge het blijken dat zij niet te laat tot dit inzicht gekomen is Wat wij verder nog willen zeggen is dit De aftredende lïaen die jaren lang hun tijd on moeite gegeven hebben om u en de provincie te dienen met hun kennis én ervaring hebben aanspraak op uwe erkenteiykhsid en gij kiezers kunt alleen toonen dat gij daarvoor iets gevoelt door niet alleen in persoon te gaan stemmen maar ook door uw geestverwanten voor de goede zaak warm te maken n tot Jft Iriaa Pawlowna om nfsoheïd te aemeo Nadat Irina oen oogenbUk gezwegen bod zei ze glï moet u denkieggori Origori Michailowitoh het zal u niet gemakkel k geralleu sgn bier lo komen jyJa Irioa Pawlowaa niet gemakkelijk Orer bet algemeen is het leven niel gemakkelijk niel waar Grigori Miohailovitoh Dat ia venchiltend Irina Pewtowna Irina zweeg opnieaw en soheen in nadenken vertonken rrOij bebt mig door uw komst een bewijs van nwe vriendsobap gegeven zeide ze eindelgk Ik dank u iearToor Orer t geheel keur ik nw rooruemens goed om aan allci spoedig een einde te maken omdat elk uitstel omdat omdat ik die gij eene ooqoetto een oomedianto genoemd hebt niet waar zoo was het immers Irina stond plotseltof op en zotte zioh op een anderen stoel neder Zjj boog diep voororer en leunde met haar gelaat ea hare handeti op don rand Tan de tafel dmdat ik n bemin fluisterde zg nauw hoorbaar Litwinof duiielde alsof by een slag had bekomen Irina wendde zich treurig af om haar gelaat roor ben ta verbergen Ja ik bemia a ik bemin a eindeloos en gy weet het Ik ik soa dat wsten zei Litwinof snel ik F En nu ciot gy ging Irina voort dat gij inderdaad been moet dat gij niet talmen moookt dat wij beide niet talmen mogen t Is gevoarmk vertckrikkel k Vaarwel voegde zy ar b tervyl z ptatseltng opstond fvaarwell neming aan de verkiezing over te halen im alwter een voorbeeld aan de leiders tegenpartij Zij maken niet veel get maar zoeken de vrienden op en ten hen in Persoonlijk bezoek en idelinge overreding is hun grooto ht Qaat heen en doet desgelijks Wij hebben het voorrecht te strijden v r cèndidaten met wie wjj voor den ds kunnen komen Mr Brouwer kennen w allen nis een bekwaam en verdien twljk man de heer van der Hoog is almede geen onbekende voor ü beide hebben ze jaar zitting gehad Do heer K nif is lid der Tweede Kamer voor Bwegraven on vertegenwoordigt U in de Stéten sedert 24 jaar Zou het geen sc l ndo zijn indien ons het verwijt tr lfet moest dat deze beproefde leden hun zebl verloren tengevolge van de lauwheid hunner eigen geestverwanten lioat dus geen enkel middel onbeproefd om a s Dinsdag alle man van onze kleur op t appil tegenwoordig te zien Dan hebt ge aan uw burgerplicht voldaan en w hebben goeden moed uit de bus dje namen te zien komen an de heeren mOïïWEE Ir D N VAN DER HOOG P KMJF Hz A welke de candidaten zijn van alle vrijzinnige kiesvereenigingon Buitenlandscb OvorzicHt Het oieawa FrAnicbe miniiter zal waarschgDiyk aldaa lamoDgesleld zya Peytral mioister p reside ut eo binoeDlandfcbezakeo de Freyciaet baitsDlandsche zaken Delombre fioaocieD Cavaignac oorlog admiraal FoorDier marine Samen jaatitia Delcaasé ko oQiëu Dopuy ooderwgs Lejgaen openbare verken MaroejoU handel Badael laadboaw Wbifelaw Reid oad gezant ran da Vereeoigde Staten te Parü tbani directanr Tto de inTloedryka Ne York Tribnnee heeft aan een 4 medewerker ran de Pary cbe Matioc zya meeoiog eezefid orer den oorlt Hei Ztj deed oonige sohrsdon in de riohting van de deur met de band om zicli boen grijpend nis wilde 7 ij LitwtDofs httod ontmoeten en die drukken Maar hij Htoud als bedwelmd en verroerde geen lid Zij zeide n eeopiaal ViuiTwel vergeet my I en vloog de kamer uit Litwinof was alloen en het kostte hem lang moeite tot zioh zelf to komen Püindalijk getukte het hem bij trad met inelte schreilen op de deur toe die naar het kabinet voerde waarin Irina verdwenea was en sprak baar naam twee driemaal uit Reeds had hij da kruk aangevat daar klonk van benaden op dcQ trap de luide item van Ratmïrof Litwinof drukte zyn hoed in de oogen en ging den trap af De elegante Generaal stond voor de deur van den portier en gaf dezen in slecht Duilsch te kennen dat hy oen rgtuig voor den gebeeten volgenden dag wilde gehuurd hebben foen h Litwinof bMpeurde liehtte hij zyn hoed weder bij zonder boeg en groette by hem zeer onderdanig klaarblijkelijk hield hy hem roor den gek Doch Litwinof beantwoordde ter nauwemood den groet van Ratmirof en ylde naar zgne woning waar hy by zya gi akt en gealoten vateia staan bleef Zjjn hoofd draaide ea zijn hart beefde Wat was ar nu te doenP Had hij dat kuimen vooruitziend Ja hy bad het vooruitgezien hoe oowaartchynlyk het ook schyuBB moeht Toen hy daaraan dacht had het hem wet is waar getroffen ala eo dondursl maar vooruitgezien bad bij het ofi BbooD hy het zioh niet bekennen wilde Het dwarrelde hem alles door elkander m het hoofd by verloor dqa draad van syoe aobteu Uy herinnerde zioh JUlasl n an hoe wk daar bet noodlot evanals aao pIo wai bail mogelgk dacht hg dat da Aoiarikaaea niet zonden rnsten TOor ig ella Spaan iche koloniën verorerd badden an aU de Ka ropeeiohe mogeodbadeo dit onaangenaam Tin den hebben sij het niet ta wyten aan da Veraenigds Staten maar tan Spanje het haait zgokolooiè n xoo elecbt bestuurd dat da Amerikanen wel geobodzaakt nraren tancbanbaide te komen De eenige iDterreatia die ïati keu nitwerkeo con bg de Spaaaioha regtaring motten geaohieden die mal rerblmdiag tagan baar noodlot worstelt Aan PolitikeDc wordt uit Bwlöa g Mind dat de gernohten watka Ttn nltramontaaaaoha tyde worden rarspraid aangaande agrariichconserratteTe woetingeo tegen den rgltskansalier en den heer Von GQlow geheel ongegrond zijn Von Bülow heeft lich tot na toe niet nitgelatan in airaritoha qnaastias en iga saoces in de boitealandioha potitiik wordt lóö algemeen erkend dat de agrariërs tooh aeker niet zonden dorren ta wagen om hem aao te Tatlan By ia tronwaos pareona graliiaima bjj den keizer soodat aea unral ni t reel ton bat n Wat Hohenlohe aangaat by beaft er rerieden jaar faerhaatdeiyk orer gedacht om lioh tarng ta trekken maar ioat dak kkaaa zekar niet maer Moehtea eobter zoo aohrgfk bedoalda ootraepottdant paraonaala fartaderingaD in de rageeriog toch a waobteo t ü dan SDllea die in geen geral róór den herfit plaats hebben En mooht Behenloha dan met bet oog op zgo boegen leeftgd inderdaad willen aftreden daa tal daarover beerscht in welonderriebte kringen geen twgfel da boooemiog vao aan aiaawen kanselier geen beswaar opleveren c Da Cbinaeioho regeariag hatft Woensdag een overeenkomtt getaekand mat aen angloItatiaaosoh sjradicaat waarbg dit bat recht rarkrggt GO Jaar lang da kolenmgnen engzer mynen in de provincie Ho nan benoorden d Qele Rivier te ontginnen tegen san veste som en aandafl in de winst aaa de Chinerseba lUgeering toa te kunnen UeofereeDkomii be vat daarenboven een saortfelgkecone siie voor ds provincie Sjan ai en geeft aan bet ijndieaat het recht poorwi n aaa ta leggen tniscben da mgoen en naar d waterw en De Timee verneemt oit Peking dat de ttieawe bepalingen betrefrendedebJananlandiche icheepvasrt niet van kracht anllen ign in de provinciën Sjansi an Bo nao ook tal het aan bnitanlandache stoombooten niet vergund ign Cbiosesche jonken op ileeptoaw ta nemen selingo storm over ham was tosgebrokea Uy loosde ooD pynlykoQ zucht h bad eene overwjnuiag behaald maar zy liet geene vreugde geen hoop na an ty reet hem het hart open H zou voor uieta ter wereld geweiisebt hebben dat Iriha die woorden niet gesproken had mosr wat hielp het Zy konden tyn eenmaal opgevat hnluit niet mem veranderen want dat wankelde geen e nblik het stond vaat als eea anker dat in zee geworpen is Litwinof wilde of kon aan niets meer denken b basohlkte over tieh zelveo als orer eeu vreemde Hij riep den bediende Het zioh de rekening geren en bestelde oena plaats in den omnibus tegen den avond Ipiettalyk sneed hy zioh eiken terugwog af En al moet ik daa ook sterven sprak hij tot zich zalven even als n den laatsten slapeluozea RBcht die gedachte sohaen hem bijzonder to berstten F 0 al moet ik dan ook sterren herhaalde hij terwijl hy da kamer langzoaia op en neer liep en daarbj verrukt de oogen sloot en dan adem iubiald als Irina s woorden weder in z no sist opkwamen eo daar brandden als een vunr Eau meDscb soh nt niet tweemaal te kunnen bmnianen daoht by Oboboon ik een nieaw leven beo ingetreden kan ik mij toch niet van d oude gif vrijmaken dien ouden band tooh nirt rsrbreknl Maar wat bewyat dat F Valt er dan aof aan galnk te denken P Ik bemin haar goed ao ly zij bemint m ook Hü moest afbreken woot nat al i n ledmamo zou hy het niet beter gemaakt heUMn