Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1898

GOBD aOTTI DIM IwirB Otrad 7 U R 10 8 85 10 i U O IB g i4 10 11 U li ll n 18 18 18 18 1 11 S tl S 7 4 18 4 51 1 18 61 8 14 7 31 7 11 8 30 8 61 66 10 04 10 38 r ia Moordrecht dooi I Si 4 ll 1 I l 8 01 10 11 ff Nieuwerkerk 7 8 4 11 85 1 7 6 11 8 0 10 18 ff Otpelle RottflrH m 1 t 8 l t ll 4 1 14 6 1 r 8 18 10 86 r MO r M l iS 90 9 84 4810 1 10 80 U i 1111 8 I U f 80 4 4 11 6 l 1 10 6 40 in 8 81 7 50 8 15 8 48 10 10 18 10 84 10 64 11 80 Kouerdam 4 41 Mi e lB 8 51 7 11 7 11 8 40 Ml 58 10 1 11 85 11 10 11 17 1 44 I 6II S 4t 4 05 4 4 6 15 1 88 8 17 7 81 8 37 10 1 Oapelle Hieuwerkerk 5 8 08 10 1 I K54 4 80 17 47 f 8 11 10 88 r 01 4 17 8 84 ff I4 ff Hoordrenht I U 8 1 10 43 1 01 1 04 8 41 10 01 ff fïonda I U i 6 3 T lO 7 45 8 11 47 le lS 1 4 11 64 It OB 11 47 1 14 n 4 ni 4 84 I W 6 46 I BB M7 7 41 1 80 10 07 10 80 w u u u A r E i a a S K ïrï = 7 9U t aO It M8 M 10 14 U IE 11 18 11 18 11 18 1 14 8 46 4 4 4 68 5 15 6 54 8 11 7 84 7 nö i ii i tf IC SC 11 7 41 8 41 11 80 1 8 5 7 84 10 11 ff 7 18 t Il 11 41 1 1 6 18 8 15 f 10 11 ff Voorburg Hue 1 07 C 08 11 65 LSI 6 38 8 1 10 88 ff 1 11 08 1 1 48 7 10 45 II 10 85 10 44 11 41 11 la 4 1 48 8 41 4 16 6 16 6 87 6 5 $ 8 11 8 8 8 04 1 84 81 10 38 11 6 1 44 Utfa 7 41 8 81 48 lU U 11 17 11 35 ll n 1 85 1 4C 8 40 4 4 38 5 30 8 18 7 80 7 61 88 10 06 s ea 10 17 l l 4 8 8 18 84 ff yoetemwer Zftuvstrd B 8 10 81 l l 4 68 8 30 48 ff Hoetkepell 8 17 10 48 1 0 1 04 8 81 ff Unnrii MD 7 48 8 08 OS 10 18 10 14 11 67 la oa ia 60 8 17 8 14 4 08 4 17 1 11 1 8 50 7 48 8 81 10 10 lii I I 1U 1 TÏKOH r f iM Tem 9 0 U U i k MSTEIOIM iueda I IO t 8 14 7 11 7 18 8 14 07 10 1 10 57 11 00 11 10 11 53 1 10 S 17 4 81 8 10 6 47 6 06 8 56 8 8 door lO HI j 14 57 4 j o 7 11 g m in lv 10 11 U de ilH f 11 14 1 87 8 87 7 10 10 84l4 w goi n ii035 11 48 I OOa 87 8 40 10 01 1117 Ween IM 7 f 8 10 11 11 11 17 1 45 8 84 5 46 6 14 7 18 8 4310 8 ln 41U j Og jQ j 10 jO 103 5 15 8 65 10 18 1 1 Iltrenkl D IIS 7 04 7 4 a iA 8 68 8 10 61 11 46 11 81 1 1l 8 08 8 60 8 04 8 18 4 7 8 B 10 BUI l j CLBVBLA3SriD Foisra BRs ROOKT BRMrS KLEINTJES 2 CENT C F BUSCH t mm Tiendeweg 39 liKVBRT ¥ an af Maandag aooTËOPRom Gi HANIIFAGTUREN ei HANTBIS Diverse UPPEN tot SPOTPBIIZEN Dat is ngeu VVw dage J iniiat erJIÉinby Biecht IIBit eeo lllfsgeii ilen JH enoegmm Êk Ismen kHeeint danJH reen b rige lijksdi f Iqual ilekl lomé U streeks 1 1 BIKENDE I f I prijs fanl IfMmtdig Il 1 of meer IY ordt del 1 gtedejy sigaar V 9el ik U M W HI r U K I B i i Wl Él Ui T Directe Spoorwegverbindingen met GOÜÜ t Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouweri De Uel M M BELONfË êr Keizerstraat K 116 ijlrwkt 615 Ha 7 46 8 87 8 4 00 80 t0 l6 10 88 11 88 18 08 1 37 8 08 8 88 3 65 4 48 5 36 8 30 8 68 7 l M 07 15 10 01 10 34 Woerdeo 6 49 8 63 8 0 1 10 88 11 55 11 84 3 47 4 16 8 50 7 13 10 1 13 lO UlVnwI l S 7 06 8 10 l Oe 11 16 8 18 8 414 418 10 7 41 141 Oudew 8 14 ff 10 48 M 14 8 lAmsl W 7 10 8 18 10 11 30 3 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 Qa it 8 87 0e a i 81 10 88 11 10 18 11 B Ca 8 40 I7 5 M 1 01 tJt 8 81 B 4 65 le 4 11 10 JBoiuU 8 1 Il LO 11 tl 1 18 4 47 Ml 7 41 l a lUO Fkamkkuk Ta Neaitly beelfc etc dael pUsU Rehid iaucben PotiieD deo redacUar tad de Joor € ta den bekendeD dichter Loaii Mariolleaa nur uoleiding tsd mo perurtikel MunolImd wera op renchillaQde plaateen rrg ern liig gewond doch zgn toeiiaad ti bcTredigeod Pouieo kan xich weer tot een ander dost gereedmaken da r linger van de lotramigennt beilotee beeft hem zyn getnigen te Moden Joeeph Reinaob i toen by Tan den raad Tan onderzoek kwam door een redactenr lao Haraa onderTraagd Hg weigercfe echter te preken maar bg toonde den joornalist een brief dien hg gieterochtend uit tionden ootTangeo bad Tan Conjbeare dm rohrgver van het artikel aangaande Dreyfas gepubliceerd he it nii de sairerite en antheattekite bron gepnt ego en alle tegenipraak tarten Sch war shoppen aal niet ontkennen soo beet het rerder dat bg een maandgeld betaalde aan zgn gewonen bi richtfievQr Esterbnzy De gencrftle etef Wurdi bedreigd met ht t in faciimile pabliceeren Tan dooDmenten door ËHterbazy aan Sohvarzkoppen ferkocbl in buiten landicbe bladen Dat wae bgoa in Febranri gabeard en bet zwaard ran Damocles hangt oog altgd Ik bid God dat de generalen etaf in wijnbeid handele zoolang het nog tgd ii en rechtraardigbeid eo moed toone Itame De paitoor tbo Monterobi in Roaeane JoMph Mariani ia gearresteerd wegens Teripreiding van portretten Tan den paoi met bgacbriften waarin bet heratel Tan dea Moaen wereldigke macht werd aanbeTolan In Toaoftne beTiaden zich op het oogenblik tgf geestelgken in de geTaogenia die voor de militaire rechtbanlteo zalhn Terachijnen daar 4a profiocie in ataat Tan beleg is OOSTKHKIJK BONGARIJ In de tteeokolenngnen te Jaworxne ia een algemeene werkataking oitgebrokeu Het beatunr der mgoen weigert de IboniTerbooging toet ataan Militairen zgn er heen gezonden wgl men ernstige ongeregeldheden Treeit Spanjs De jonge koning heeft eergiiterenochtend zgn eerate ooramooia gedaan in de kapel van het koninkigk paleis De ministers woonden de plechtigheid bg en de bisaobop van Stoo sprak den koning toe Ëergi teraTOod om gf anr had de confirmatie pUat i waarbg de miniaters en grootwaardigheidabekleeders tegenwoordig waren BINNENLAND Men meldt nil den Haagt Nair men Terneemt is het voornemen de reobtatreeksohe nienweapooiwegTerbiudtog Rotteidam SoheToningen achter het Haagpobe Boicb om te leggen lerwgl hek station te VGraTenhage ia ontworpen op de terreinen TM de algemeene a Qra enbaag cbe bonwgroadmaatsehappg achter de ËngeUche kerk in de Van den Boeehitraat Te SoheTeniogen is bet foornemen bet station achter het Oranjeootel te bouwen Te Amsterdam It Vrgdag eena fergaderiog belegd Tan personen die bi descheepsbeTrachting der binnsoTsart betrokken zgn zoowel palroona acbeepabeTrachtera ala acbippers ter be prtklog van de beTraobtingsToorwearden Da vergadering was belegd door de afdeeling Amaterdam Tan den in Maart 1 1 opgericbten Algemeenen Binneniobippersbond en werd geleid door deu beer B Tani oit Rotterdam voorzitter van bet hoofdbeatnur Nadat deze bet doel Tan den Bond door onderlinge lamenwerking den toestand der binnenschippers zedelijk en atoffelgk te verbeteren te trachten naar het regelen van en hetbandhateo van betere bevrachti o givoorwaardan en bet beteugelen van willekear van de zgda der bevrachter bad uiteengezet traden eenige aanwezigen als lid toe De vergadering werd door lecbtf een 40talpersonen bggewoood onder wie geen enkelebevrachter of patroon BM Op 31 Aogustos ze te Edam eea historische optocht worden gebonden het plao ontworpen door den arehivaria W J KArnkamp en den directeur fan bet museum den beer W Ja Toyo zal in Terschilleode groepen een Tooratelliog geven ven Edam a htitorie geschiedenis in leTenda beelden derhalve De groepen die op den voorgrond treden zgn die van graaf Willem V Willem I Prins Uaarits Willem IV Willem V en Koning Willem I ieder omringd Tan een tif Tan personen die mede Ëdam bezochten Onder deze is ook een schepen Tan Edam Moene Een zgoer nazaten in Engeland hfeft dit Ternomen en zond eeabalangrgke bgdrage Deze heer Moene is dezelfde di indertgd in Italië door roovera werd gevangen genomen en tegen hoogen losprga vrggelaten ia Men ichrgft ooa o t Oraveodeel Hoe weinig beginaelvaat tommige kiexers zgn ia in de afgeloopen week alhier gebleken Bg aene gemeenteraadsrerkitziait waa een derde der kiezers voor den liberalen caadidaat en twee derden voor den antirerolutionair en A dagen later vereeoigde vovr de ProTinciale Stateo de liberale caudidaat twee derden op zich en de antireTolutiooair eeu derde met bnna dvy elfde kiezers Een wielrgder geeft nogmaals den toIgenden raad eau TOetgangera Wyif na t toeteren dat gg achlar o hooit niet uit want bet waaradiawenda sein bedoelt alleen de nadering van den rgder te kennen te geven die wel zorgen zal langs deo wandelaar been te gaan als dete maar zgn richting houdt of bigft aiil staan Joist door t onverstandig nitvgkea ontdaan vaak bots ngen Dit is zeker zeer juist Masr vooreerst zgo er behaUe vele beschaafde en bekwame ook een aantal lompe onbesaiide en oohandige wielrgders En dan wie denkt zelfs aen n belten en venttandigst jn raad als hg aan t schrikken wordt gemaakt wat menige wielrijder doet door in zgne vliegende vaart plotseling te toeteren ala hg vlak achter Iemand is die hem in den weg loopt Te voet de wereld door I Rotterdam ia dezer dagen de eer waardig gekeurd bezoeht te worden door drie jongelieden die de aandacht op zich veitigdeo dooV hnone vreemdsoottige kleeding ransels op den rug om deo arm een rood witten band en op den rug een zelfden band waarop stond Tour du Monde c Zg waren te Antwerpen den I9en Jnoi II vertrokken om verTolgeni alle bezienswaardigheden van den eardbol in oogenechonw te nemen en hunne reisafonturen op schrift te brengen Zg zgo genaamd Edmond Poisoz Beig t23 jaar OBd J Van Engelen ingeietese van Tilburg 27 iaarottd en René Barohelet Fraoeohman 17 jaar oud Van Antwerpen vertrokken zg tonder een penning op zak en zg stellen lich Toor door voordrachten of muzikale soirees in bnn onderhoud te voorzien In Dordrecht gav n xg reeds enkele voordrschten Van Rotterdam gaet de reis naar Schiedam d t ag voor geen geld tor wereld zood a willen overslaan Vlaardiageo Maasilnis Delft Den Haag Leiden Haarlem Amsterdam Utrecht Arnhem Katfen Zwolle Asten Oronioaao en via Bremen naar de f ooroaamate Doitsche p aateeo Na Dnitichlaod bezoeken zg Deoemarken ï3kaodinavië Rnslaod Oostenrgk Torkga eo vervolgens alle det len van Azië zegge alle deelen dan door Siberië naar de Bebringatraat ov r zee naar Aljaake Klondyke Amerika door naar Bnenoa Ayres waarna Afrika aan d beort komt om ten slotte door Fraukrgk via Ca aiti naar Engeltind over te teken eo in Antwerpen t i retonroeeren welk einddoel zg in 10 jaar hopen te b rüken EENE NODEHAAKSTER GERED Wy lezen in het sHandetsbladt van Amsterdam In de straat Ëvêcbéc te Nevers Frankrgk woont Mej Hervé met hare dochter van 18 jarigen leeftgd Mej Hervé ia eene goede moeder bezorgd over bet welzgn van haar kind Sedert eenige jaren bad zg baar het modemaakaters vak aten leeren hetgeen haar in ataat moest stellen rustig en aangenaam te kunnen leven Maar de ziekte had reeda haar treurig werk begonnen en dreigde hare plannen voor de toekomst te dwarsboomen Mej Hervé bad de gezondheid van hare dochter sedert VZ jarigen leeftgd zien wankulen Een onbepaalde kwaal in den be f inne waa haar bestaan komen storra en haar oen kennen wat pgn is Hevige hoofdpgnen waarbg zich eene ernstige maagziekte gevoed had had den haaroponmerkbare wgse zoodanig verzwakt dat alle werk baar onmogelgk waa Zg kon slechte melk eieren en honillon gebruiken Elk ander voedsel was haar verboden zji verteerde het niet Zg leed veel en was uiterst zwak bare arme moeder waa wanhopig baar in dien toestand te zien en door bare ongerastbeid aan een hare vriendinnen mede te deelen ried deze haar aan de behandeling met de Pink Pillen voor bleeke personen van Dr Williams te nrobeeren Mej Hervé hield rekenschap van deze raadgeving en kon er zich terocht over verheugen Na de eerste doos deed zich reeds eene merkbare verbetering gevoelen De hoofdpgn was niet meer zoo hevig en de maag werkte beter Met een degelgker voedsel kwamen de krachten apoedig terug de opgeruimdheid en de friaacbe gelaatskleur eveneena en nazesdoozen gebruikt te hebben smaakte zg betgelnk hare dochter geheel en al gezond te zien en met opgewektheid baar werk hervatten Wat zgn de Pink pillen toch goed herhaalde Mej Hervé onopbondelgk geheel opgeruimd door de herstelling van hare geliefde dochter Ik ben door haar belast overal het wondervol resultaat te verkondigen dat zg verkregen heeft E Y Diegenen die gebruik maken van de PinkPillen zullen er de beate resultaten van bekomen Zg zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming roggemergstering rhumathiek zennwpgn St Vitus dans hoofdpgn zenuwziekte klteigezwellen enz zg zgn een hernieuwer van net bloed en een spierversterkend middel Zg geven achoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tgd perken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekte veroorzaakt door lichaamlgke en geestelgke overspanning en door buitensporigheden Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Skabiliê Steiger 27 Rotterdam eenig depotbouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel ADVERTENTIEN OirZICHTBAHElI HEEREN eu DAMES PRUIKEN TOPETS SCHEIDIN6ER en Terderi HAARWSRKEN mnnten uit door SOLIëDS AFWERKINU bg B P m WIJN6A4llDgN Coiffeur Kleiweg Gouda OMEIBESPELING in de Groote of St Janskerk op DI SDAG 28 JUNI a s des BTonds 7 nar door den Heer J H B SPAANDERMAN Programma s tefens bewgsen ran toegang sgn tegen betaling ran 10 Cent Terkrggbaar bg de Boekhandelaars J tan BBNTUU ZOON en bg den KOSTER te GOUDA Ue InrSCHRIJIVINCI Tan NIEUWE LEERLINGEN roor den Cureue 18981899 heeft plaats op Zaterdag 2 Juli e k des nam Tan 2 4 in het Schoolgebouw en tot dien datum na schriftelyke aanTrage bg den ondergeteekende Het EERSTE TOELATINGSEXAMEN begint Toor alle klassen MAANDAG U JULI te 9 uur Toorm en de regeling hunner examens wordt den candidaten alsdan medegedeeld De Directeur Dr W JULIUS Qouda 18 Jnni 1898 Openbar e Aanb esteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qouda zullen DONDERDAG den 7 JULI 1898 des middags ten half twee ure op het RAiDHQis aldaar by enkele inschrgTing AANBESTEDEN a Het aanbreng en van VERST KBKINGEN tegen 26 50 Meter oude Kademuur van het Nieuwe Veerstal lang s de rivier de IJsel te Gouda h Het ONDERHOUD der Kaaimuren langs de rivier de IJsel en de wateren of grachten benevens de Vleugelmuren bij de bruggen en sluizen binnen de Gemeente Gouda gedurende 1898 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester aOTJID Qloeütóht ponsjes die een onovèrtreffelijk WIT LICHT geven a 5 € t § JAGHTWATER Zeer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Prys per flacon No 1 0 50 No 2 ƒ 0 30 Verkrggbaar by ID 2s IEBIBS Kleiweg E 100 DROGIST HUWELIJfHk im Welke nette en fate BCBGEBJUFFROUW R K 25 i 30 jaar met eenig lermogen weneckt kennismaking met een Weduwnaar met Termogen Adr fr Br Lett F P Boekh H T HKNDR1K8EN Hoogetr 287 Botterdtm NU Izyn de ETALAGES gereedl r in het MAGAZIJN van jl Jzerwaren Gereedschappen flUISHODOBUJKB ARTIKBLEN IQegoten en Geémaüleerde FORMIZM Korte Groenendaal I 199 200 Beletfd aanbeveleml JAN ROND ZIJLVEKEJV HEEREN en DAME RemoDioir HORIOGES met een Jaar garanUe è 7JS0 A VITTEIVBOGAARD Horloger Oosthaven 16 Eeüg Agent voor Qouda ön Omstreken J C DE RUITER nv dlAJRiCT VAN KORTE TIENDEWEG 10 GOUDA uit de Eabriek OE CASCADE Terkrjgbaar all 8IE00P en op KOOEULE88CHBN J H ROODE Fabriek Zeiigstraat 85 OPRUmii G Die nu GOEDKOOP en STERK SCHOENWERK wil komt naar bet SCttOËN EN LAARZEN MHAZyni VAN E 7 TOUQEHLOO Eorte Qroenendaal Daar zal van af MAANDAQ 37 JUNI een party mmsm m imim tegen ongekende lage pryzen Avorden AANBEVELEND