Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1898

Nagazijn JE MATADOR T 3E3C I OOIDE MARKT B8 GOUDA Nieuwe Dessins in STOFFEN voor Sioeóeren naar cMaaf f Stalen worden op eerste aanvrage aan huis bezorgd J I n Door onderstaande Riesvereenig ingpen worden voor de Herstemming voor de Provinciale Staten op DIÜISDAG 98 JTIJMI 1808 dringend aanbevolen BROUWER Mr B N te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen Lek en KNIJFF Hz A te Rietveld bij Woerden aftredende leden ÜelffscbSlaolie ef ShmBuraau is geopend van s morgens 2 tot smióiags S jMnfelanerk ü Caew Defft Crescent Cycles ZIJN DE BESTE UESimNSCIEBUWmN Alleen verkoop Tiesema s Rijwielhandel larkt louda Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER G OUDA LEVERT EOFLATTEN ASCEITllATEN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel ISpoedIge aflevering Nette oltvoerins Coneurreerende prijzen Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp TTfTTiinntifr UTRECHT Spoedige en nette aflevering IiBge prUzen DEPOT by Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 243 QOUOA Id J 7AN 7ELSEN j 1 Dubbele Buurt B 10 P ITA I L L E U R I Kiesveretniging Burgerptichtt te Gouda 3 M NOOTHOVEN VAN GOOR VooniUn D RUIJTER Secretarit H J NEDERBORST Pmnmgmmtér H KNDTTEL Dr A VAN U8ENDIJK C M DE JONG P J BELLAABT KUswreeniging Ltkkerkefkt te Lekkerkerk Dr li A VAN LANQEBAAD Voortüter S EAKEBBEKË Secrelaru A B SWETS Pmningmeeiter H DE JONG Mi H DE VOS Kieavereeniging tAmmeretoU te Ammeretoi ADR KOK Wz Voorntter A STUURMAN Jz Secrelaru A ZANEN Hz Penningmeeiltr 3 TE HENNIPPE HERM DE JOKO Pz Zij die wenschen deel te nemen aao een HISTORISCHE OPTOCHT te bonden op 31 i ngustus a s tegfen eene persoonlijke bijdragee van fl lO worden ultgrenoodi d zicb vóór DONDERDAG 30 JUNI a s § elirlftelljk te willen aanmelden bij eender onderpfeteekenden 3 L DE RAADT 109 Oortharen J Th L WITHOF KEUS 148 Uwki I IJSSEL DE SCHEPPER liO Öortharen tQoedlcoopateeiitoliedgt adres Toor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ale buiten de atad met gealoten wageoa is bg A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUe wordt tegen Trangport êchade verzekerd uur fHaaetrecïiteehe Kieevereenigitig te Uaoitrecht C J M KROON Voorzitter 3 BROUWER DE KONING Penningmeeeter B E BOER JOBa LEEUWENHOEK R VAN DIJK Stain A DE JAGER Vliet W DOGTBROM D RENEMAN P C MULLER Secretarie Kieevereeniging tOudewatert Ie Oudewater A C VAN AEL8T Voortitltr H ANKER J W DE BRDIJN A VAN AEL8T Pemingmeuter M J J NIELSEN Secretarie Kieevereeniging Burgerplicht te Woerden J A P LEVENKAMP Voortüter Mr P W TER SPILL Seeretaru C MIJNLIEPF Barwoutawaarder Kieevereeniging Burgerplicht te Krimpen a d Lek en Ometreken M BOOGAEBDT Bz Krimpen a d Lek Wn Ve K VAN DEN BERG Penmngm S MAN IN T VELD Lekkerkerk C J GORTER Ouderkerk a d Ueal J HOEFLAKE Krimpen a d IJael Secretarie Kieevereeniging t Schoonhoven en Omelrekent te Schoonhoven Vooriitter Mr J K VAN WEEL Secretarie R VAN GALCAR Penningmeeeter C L VINCK E O A J CHISTAN Kieevereeniging WaddingtvetneteWadmngeHen W A VERBBÜQGEN Voorzitter M VERZIJDEN Secretarie i C BREEDUK Pemtingmeeeter F A VAN DER TORREN A SOET RADICALE KIESVEREENIGING MAATSCH APPELIJKE H ERVORMIirQ Na ernstige OTerweging heeft boTenstaande Vereeniging in hare rergadaring T n 23 Juni besloten bij de HER8TEMMINQ Toor de ProTinciale Staten op DINSDAG 28 JUNI a met den meeiten aandraag aan te beyelen de aftredend leden Mr D N BROUWER P VAK DER HOOG en A KNIJFF Hzn HetBeatunr A J LAFEBBR Vooreitter P M T WAAS Secretarie W B0EPKR8 Penningmeeler 1 N Dl SROOT a T ABD8NMK C J GLADBACH H J T WBSLDKH eoada Drakraa A BBINKHAX k ZOOH B I mm mm MAANDAG 27 JUNI 1898 STADSNIEUWS GOUDA 24 Jnni 1898 Bet programma der orgelbeepeling in da Groote of St Janskerk op Dinedag 14 Juni 1898 dee UTOnde 7 uur door den heer J U B Spaanderman luidt als volgt 1 Praeludinm nud Fuga F moll G F Bundel 2 Synphonie D mineur Alez Guilmant a Introduction Allegro b PaMorale o Finale Allegra Assai 3 a Albomblatt R Wagner b Ato Maria ton ArcadetI für orgel bearbeitet von Fr Lisat 4 Andante uit de Ve Symphony L van Beethoven 5 Allelua Victimae Pasehali oit d Sonate Paseale J Leromeos Gisteravond omstreeks 8 uur geraakte het rijtuig van den heer van B alhier waarin G personen waren gezeten op de KatteneiuKel in bet oogereede doordat de Toor as der wagen urak Fersoonigke ongelukken hadden niet plaats doordat het paard intjjds tot staan werd gebracht Door den Gemeenteraad te Oostburg Zeeland is met algemeepe stemmen banoeoid tot gemsente geeeMheer de heer D Herman de Groot alhier In de Oranjeboomstraat te Rotterdanf is de 30jarige steeohoiiwer R v K wonende alhier met sjja rechterarm tustchen eon wiel en een aa van een Trachtwagen beklemd geraakt De man werd tamelgk ernstig verwond Donderdagavond hield het Bestuur ran den R K Gildeobond afdeeliog Gouda in de tHarmonies alhier een bgeeokomst met see twintigtal hiertoe oitgenoodigde winkeliers ten einde de vraag te besprsken of eau Tervroegde winkelaluiting vpor deze stad wenscheiyk en mogaljk is De Voorzitter v d R K Gildenbond de Heer J G Kropman opende de vergaderiug met een hartelgk woord van dank aan de asnwezigen voor de bereidwilligheid waarmede zg aan de tut ban gerichte oitnoodiging hadden gerolg gegeven lo korte trekken ichetate hg de redenen die den R K Gildeobond hadden alaM tot het nemen van bet initiatief voor deze samenkomsl deelde enkele op eo aanmerkingen mede die hg met betrekking tot de laak in kveatie van bevoegde zgde bad Tornomen en verzocht den beeren winkeliers rondweg hou meening te niten opdat een afdoend lutwoord op de geetelde Traag de vrucht van deze besprekingen kon zgu Uit de levendige discussie die thans volgde blaak dnideiyk dat alle hoeren io beginsel voor een vervroegde wiokelsluiting waren Intutachan verklaarden enkelen dal voor hunne uken bet voorgestelde slaiiiogsuur dea avonds u 9 uur groote bezwaren opleverde en aaogeaien voor de Teraohilleode calegoiien van winkeliers die bezwaren van verschillenden aard sgu werd door aon der aanwezigen aan bet Bestuur in overweging gegeven om atzoodertgke vergaderiogen uit ta schrgTen roor de b b manulactnriers bakkers enz Een der beeren meende dat de lerendigheid het vroolgk aan tien van de Itad zonden Igden als de winkel reeds on 9 nor gesloten waren Hierop werd eobter opgemerkt dat van de wiokeliera toch niet mag geiteht worden dat zg poor Ie bon pl air van hunne medeburgers langer dan noodüf ia gaa verbranden en zich en buoneo ondergeschikten bet genot der Trijbeid ont zeggen Op de Traag waarom het Beitnnr Tan dan R K Gildenbond sgu uitnoodigingen niet tot een grooter aantal winkeliers had aitgebraid antwoordde de Voorzitter dat hst Bestuur had gemeend ieb tot een twintigtal hoeren te moeten bepalen om mocht het blijken dat de Toorgestslde vraag door dezen toeatfmmend werd beantwoord spoedig oen groote Tergadering te beleggen en daarop in overleg met de Ibaus aaowezigon al de winkeliers nit te ooodigen wier steno voor bst bereiken san het beoogde doel onmisbaar i Ct dit laatste plan rrerd brsedToerig ran gwlacbteu searisseld Men rond er Teel raor maar Tobrat met het oog op de reeds genoemds bezwaren san sommige winkeliers achtten Talen bet toch beter om zooals reeds was Toorgeateld roor iedere categorie Tan neringdoenden een afzonderlgke Torgaderiag te konden De Voorzitter kon tich met deze zientwjjie wel Tereenigen maar overtuigd als bij waa Tan de rele aaoeilijkbeden aan de uitToeriog Tan een dergelijk Tooroemen Tarbonden wenaobta bg de leiding van die bijeenkomsten asia Mna ol meer Commissiën uit den boezem der Vergadering over te dragen Onder applana werd hiertegen door een der beeren opgemerkt dat daar bet Bestunr san den B £ Oildeaboud in deze aia gehael neitrad kan warden beaohonwd deze corporatie de meeste kans zou hebbau op auccèa waarom hg den Voorzitter Toraocht aan het hoofd der bewegiug te blgven hem Terzekerende dat krachtige medewerking van deu kant der eaowszige hoeren aan bet Bestunr niet zal ontbreken De Voorzitter Tan den B K Gildenbond beloofde ten slotte den wensch der sergaderde beeren in nadere overweging te zullen nemen en mocht hot bigken dat de thans niet aanwezige Beetouraleden van den Bond zgu gCTOelen deele dan zal biooenkort do eerite poging gedaan worden om de opgezette onderneming die sooals uit de gevoerde ditcussiëo IS gsbleken wol oor verwezenlgkiog vatbaar is tot een goed einde te brengen Nadat nog de weaschelgkbeid was betoogd om aan een vervroegde winkelslniting betsluiten op Zondag te verbinden sloot de Voorzitter onder dankzegging voor de hem verstrekte inlichtingen deze hoogat gewichtige Targadering ScilooNHOVi Bij den raad der gemeente albior ie van de beeren Faal te Leiden en Bottenberg to Oud Beierland een conceeaieaanvraag ingekomen voor bet tot stand brengen Tan een waterleiding BosmBlTitK BoTorderd tot dokter in de rechtsw C S van Dobben de Brngu alhier op sStellingen c Bemekwoudz De collecte voor het fonds tot oudersteoning en aanmoedigiog van den gewapenden dienst besft f Il 54 opgebrscht Gemengde Berichten De commissaris Tan politie te Leeuwarden wavschnwt er tegen dat in de laattto dagen wordt getracht waardelooze metalen penningen waarop de bealtenia Tan de Koningin Toor komt Toor gnldene uit te geren Gisterochtend heelt zich te Eindhoven de macbiniat san de sigarsnkistenfabriek van 3 Brüoing Zn onder de werkzamheden zoo gebrand dat hg kort daarna OTerleden is Hst onweder dat Woensdagnamiddag koven Roermond en omstreken woedde ging vergezold van een hevigen hagelalag De dorpen Roggel Heüel en Neer hebben Tooral veel te Igden gehad De rogge de tarwe en haver liggen plat ter aarde Man verzekert dat r bagelkorrela agn govallan Ier dikle na méi f Te Vlaardingen is door een peraoon een bad genomen in de zweminrichtiog die nog ge loten was zoodat de man zicb door overklimmiog toegang moest verBcbaffao Erger is dat hg bg het heengaan een dames badcostuom meder om en de deur Tan een kamertje bed verbroken om zich daarvan meeater te maken In de Cara9aoscbe Gl t is d Tolgende bekendmaking opgenomen Blgkens van den minister van KoloniSn ontvangen mededeeling ie bepaald dat wat de Kolooiën en het boitenland betreft de dag van aaovaarding dar regeering door de Koningin en niet de dag dor begediging en lohnidigiog de nationale feestdag is terwgi de kerkeKjke overheden in Nedertaod eveneens dien dag hebben gekozen voor de godtdienttige viering Omtrent de feeetriering in Curasao meldt het blad dat de oommia ie daarvoor zicb voorstilt die foeetelgkheden te houden op 29 30 en 31 Augustus Hiit Toorloopig verslag ia Tersehenen over de ontwerpTcrordening betreffende het verleenen nu ooncuai aan de Maatacbappg tSarioame tot aanleg en exploitatie van een tramweg en tot ootginnmg en eiploitatie Tan terreinen in de landatreek tnuehen de Surinaraeen Marowgnerivieren Daarait bIgkt dat al da leden die nn het afdeelingsonderzoek deelnamen gaarne met het bestunr willea medewerken tot het varleenen van de concession door bet eomité ds Insider in 1896 gevraagd Het kwam bon eonter Toor dat in bet ontwerp ter goedkeuring aan d Koloniale Staten aangeboden het verband hetwelk én don het eomité de Gelder èn door bestuur en Staten waa gelegd tusachen de tramcoodeaeios eu die tot ontgin niug en exploitatie van de betrefiende laudstreek niet in die mate was gahaodbaafd als Tan den aaotang af tnsschac bestuur en Staten noodzakelijk is geacht en meerdere leden Terklaarden dat zg de Terordening niet zonden kunnen goedkeuren zonder eene bepaling dat de landooncesaiin rervallen hg niet nakoming van het gestipuleerde betreffende den aanleg van den tramweg Een dier leden zoo daarenboTen nog de bepaling wenschen opgenomen te z eo dat de exploitatie san de in oooeessie gsg Ten terreinen niet zal mogeu gwebieden dan nadat het tot stand konuii ria den tramweg verzekerd ie D aEannanbiar HaatMihappgc ia een nieuwe inriefatiBg die tiob deser dagen te Haga en Rotterdam heeft gateatixd Eane eigenaardigheid bg deaa maatachappg ia da nieuwe en efeo amaketykfl als keurige wgie waarop 9 het biar aan hare klanten afleiert Het wordt nl niet in flaaaehao maar in aanlige en net afgewerkte kannetjes afgetapt Doadefdag herond siob andermaal te Leiden generaal majoor nn Ketteren insptctenr der infantdïie met ign adjudant ditmaal tot bet honden fan inspectie orer de bataljooa san het 4e reg inf ta Leiden in garniloen In de Tortonnelaan Ie Paramaribo is het lyk san een inlandaobe vrouw gesoudan met twee diepe wonden aan den bals en een bg bet oog Ter plaataa wai gaan enkel spoor ran geweld noeb bloed ie sinden loodat het yermoaden is dat de misdaad elders heelt plaste gasondan en het Igk serroerd ia geworden om de jnslitie op een dwaalspoor ta brengen De sehtgenoot van de Trouw een politiebeambte die t met hsar niet kou lindeo ia in narloopige hechtenis genomen Mea sermoedt dat hg de dader is Die goede bnitsnini I Eei drietal wieirgders werd WoenadagaTond op aan triplat Tan den Deyl komende eau paar kilometers ran daar ooaerwacht door drie lit het kreupelhout tMAorsehgn komende boerst aaogesallen tooi mhaalt bet sLeidwh Dbl f De roorman der triplet werd aan den arm getrokken doch het getokte den aanraodera niet het rgwiel te doen rallen Onmiddellgk daarop regenSa t ateenen dia de aanraodera ermoedejgk reeds bg lioh droegen Eaa groot aantal wiairgdara moesten nog langs den eg komen eu hadden dus kans op deisllde manier onthaald te worden De wieirgders stegen daarom af en gingen in geaalKhap san een paar inmiddala aangakomen aportbroaders da aansallera tagemoet om beo nauwkeurig op ta nemen In het belang van de bonderdan wieirgders en rgdsters die dagelgks den atraatweg bergdea achtte de hoer Tan der Stok consul Tan den A N W B te Leiden die juist de triplet stuurde het wenschelgk proeeaTerbaal san bet gebeurde te dMa opmaken en tteq reed daarom OTen naar Wassenasr ten einde de veldwachters uiet het gebeurde in kennis te stellen Onderweg werden da wialrldars dis msn ontmoette gewaaracbuwd Taonjcbtig te ign dezen ronden bet eehtet nadsaam eren Is wachten ea toen de aangifte gedaan was reed een 20 tal gezamenlgk naar Leiden terag VBR8CHEIDENBEID Bet eerste groote stoomschip dat in Japan werd gebouwd onder Enropsesche of Amerikaansobe hulp is dezer dagen Toltooid op een acheepawerf te Nagasaki Het heet sMitschnasrat is Toorzieu san 4 stoomketels 462 toet lang en meet 6CXX ton Bet is bsatemd foor de Taart op Europa Tot dusTerre hadden de Japanoera alleen kleine sohepoo gebouwd BleenkoolTerbmik In Londen Ds sEngineering Magasines geeft eeoige belangwekkende cgfera oser hel stsenkolenferbruik in Londen waatnit bigkt dat jsarlgks 18 millioen ton san deze brandstol wordt aangeroerd waarTan 12 millioen per spoortrein en de rest ter zee Men Teibrggt eenig denkbeeld san deze boeTcelbeid als man west dat b T gebnl Frankrök niet meer dan 29 millioen ton produceert Van de loUle boereelheid te Londen aangebracht wordt 7 miljoen ton Toor de iodnstrie gebssigd Toorts 6 miljoen TOor de gnsberoidiog en Toor Terwarmingsdoeleinden Men b grgpt dat sllesn het Terroer per spoortrmu een enorme boeseelKeid materieel sereiscbt Boodatbgr sea handelsiaricbting die 1 miljoen toD per jaar aanbrengt daarvoor mat minder dan 50U0 wagens en 10 KM spoor noodig heeft Ook de steenkolen die te water worden vervoerd maken het noodig ébn belaogrgk aantal schepen lo dienst te nemen zoodat b T een der grootste bandelsboizen in dezat brand8tof daarvoor 100 stoombooten in dienst beeft waarvan elk 1000 tot 2000 ton kan leiden en veorta ruim ISOO andere loertoigee WIEIiBBIEDWS Het Jourlal des Sports Terneemt dal Jaap Eden spoedig wasrtobgolgk den 9tt Juli uit Amerika naar Frankrgk terugkeert ATJIEH De correspondent t Bataiia seinde onler dagtsekening Tan 23 Jnni Bet Tsertiende baUljon gaat naar PadangTidji Twee bataljons gaan naar Koeala Oigieo Bet saoleggen san een weg naar 1 ada ng Tidji wordt met kncbt doorgezet Zatwdag xaleea groote tocht aaar Endjoeng oademonMB wordea N B C OTerhemden Fronts m A nn OS At Hd TaillMi Kleiweg B 7S 73 GOUDA TelephMm IS 3fl Beurs van limsterdam isietkn l7 i Vtkra 7s 8 Vs lOl BS i II 84y U s IW i TVs T Vis ISV Sl s 74 104 98 8Sl 100 7 10 4 SIS 488 100 48 101 118 141 tl IV 118 108 II 30 lll s 111 108 117 ID 14 s 180 tl n JUNI I NlDnuiiD Cert Ned W 8 l dito dito dilo 3 diui dito dito 3 Hollo a Obl QeuJI U81 8U iTiiia Insohr iviD U J 81 5 Oostaiia Obl in papier UIS 4 17 dito in silver LB1B 3 PosTUOil Olil ast coupon dito tioksl 8 Ku uiND Obl Biofienl 18 ♦ dito eeeoas 1380 4 iit bq BothB 188 4 ditu bg Hob i8b o 4 88 dito ia ud leeu 1883 8 ilitn aito dito 1814 S Si Perpet schuld IMl 4 TuiulJ Qepr Coov leen 18 0 4 Oee leeaing serie D Use Iseeing serie C ZniDAri Rep v obl UVI 8 Msiloo Obl Buil Sob IMO 6 Vwimaii OM 4 on iop l881 AïfoialUM Oblinstien 1888 8 BoTraaoiii Sls l Ueii 181 4 8 NlD N Atr Hsaaelif sand Arandsb Tsb Mg Cerlifiosten DeliMastsehaiipg dito Am Hvpotheekb psndbr 4 ult Mü darVorilenl ssnd s Gr Hypolbeekb psadbr 3l Nederlsudsehs bsak aaad Ned Hsndslmaalteh dito N W k Fac H p b pandbr S Hott Hjrpolheskb pandlir 3 Utr Uypolheelib dito S i OisTlKK Oost Hoog bsDk sand Bust Hypotheekbsnk psndb 4V 89 AaiaiKA Equt hypotb panilb Msxw L O Pr Litn cerl Neo HoU U 8poorw Mli a nd Mü tol Eipl V St Spar sand Ned Iiid Spoorwegn send Ned aid Afr Spm sand 8 dito dito dito 1881 dllo 8 lULia Spocrwl 1887 80 A fCebl S Zaid Ital SpwmlJ A H obl 8 P01 K Wsrsohau Weenso saod 4 Rusu Or Rots 7 liVi Hsllische iMlo sssri l Fallows dito sand 5 75 l an Uombr dito aand i i lOO Karsk Oh Ato i Sp ksp opl 4 101 dito dito oblig 4 100 AUSBIKA Ont Pkj Bp Mij obl 8 14 Chic t North W pr v sand dllo dito Win Si Peter ob 7 1 7 Denver kHioUr Bpm oen v a ll i Illinois Csnlrsl obl in oud 4 103 Louitv fc Natbvilli Oen v sand l Ueiiro N Spw M lehyp o S lOS Hiai KBB Hv 4pCt pre ssnd 11 M YorkOulssiok Waal aaad U i dito Venn Ohio ohllg 8 UI OrcRon Oahf Ie hyp in goud I Bi Paul Mimi kManiLob 7 131 Uu Pao Hoof lUn obig dito dilo Unc Col Ie byp 01 CiNADi Cao South Cbert v saod 50 Vn C Kallw k Na Ie h d e O 8 Anaterd Omnibus Mij sand 178 Itollsrd TrBm rs f Maata Bnd 197 Neo Stad Amsterdsm ssnd 8 ie u lad Ilo tsrdsm aand 8 108 J BI1 0IE SUd Antwerpen 1187 1 100 Stad Brussel 1888 1 100 Hoi o TlieiMKeettllrOi selseb 4 1 116 OosTzaa SUaUdeenig 1880 5 118 K K Oost II Cr 1880 3 apiKja aiadMadnd 3 1888 1 8 Nil Ver ll ï Avli Spool oorl 1U 7 BurgerlUke Stand GEBOREN 23 Juni Bendrik Pieter aodera J P van der Pool en C Potuijl 24 Klarina oaders A Ben eu M van DugTendgk OVERDEDEN I 22 Jnni B H Trompert 70 j i A Peluw wed J Hngbrreht 7 1 j M H F H van Buren 60 j 23 F Vrengdenberg 7 m A Maree 16 j ONDERTROUWD 24 Jnni H J Woeldera te Dordrecht 24 j en E Veriohnt 22 j J de Jong 25 j en L W van Bgk 26 j F Tak 22 j en O A Unurman 22 j Moordrecht GEBOREN Willem oudere J Noordegnwf en A Verdugn Nietje Margaretba oudara M Tan der Starre en A Tan der UoeTau OVERLEDEN A Bikker 12 m W Tan der Hoeven wed Tan II ran der Starre 53 j E H O L A IM H Zijde Damasten 65 Cts tot 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde flennebflrffxijde ran ffl üta tot 14 0I per Meter Olad Gestreept Oemit met Patroun Damast ete ca 240 tér