Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1898

Dinsdag 28 Tuni J808 37ste Jaargang No 7616 GOÜMHE COÜRAFT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IMebei Re M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bwekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefM He tt De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 ntet uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is IM innco fes post 1 70 Ahsonderlyke Nommers V UF CENTEN BKEDS MEE DAN 50 JAAB 7 Als bH beste 4ve s wmwi g SEÜESLSH S7IS9ELS BANILAKTEN i Fantasie Meubelen DBUWAÖEKS enz uouwe C m L P WELTER P persuut K 3 ff étovw iofer iotcrio Surprita fMataèor ZUrDBUWAöEKS enz enz j Nationale Nikkelgtalen ingeschroeide Frame s wordni naar keuie gemonteerd MMf Merk ASiltBA leigeo fabnkaat elegant fedkoop slok BBFI fiBDKIN flll AILi EEBEN VERNIKKELEN ¥ I D van EIJlMAl Yeerstal Gouda HUttaDdd Qui en 2000 rerwh Uennn DeMi etc vry vmn ptt em reehtem G huAmt ïï iènAm K i Kill ADVEICTEIITIEW j S a medeleter gevraagd Toor dfl imcBE mm in den otatnk Dubbele Bnnrt Iree nder No 2421 bnwn deur Cktnnnt Dr HOMMEL s Hamatogen bji WOLFF en Co WR8THAVKN 196 im m mm mnmi iimi Ehabbele Buurt 1 K SCIOLTENSi coiFraoR fttlogr ttf PImc Stinffl BMrtiT aare 12 4U1 porlreU mef 2 I ronm S SO Vet ZondoffaMoptttdvm 9 tot e uar ► t O Per bn 90ct dooten 60 en 30 et pakjoi 15 ot i paitiB 60 en 3 5 et NIEDW MU1DBL mot by Hoender on all Plnimgedierte a 0 45 per f fleech Dooien met TOor terTerdelging van ratten en mui Mn 35 en 20 ot Pnk jea 10 et Allee met gebmiktaan wgaing I 0 uk n A BHINKMAN ü da Wot I kee V V Akt Bhaaakelr mIiM n kertpn ntua rH it lyg k mt keHK e m mtm In MtrfiiilxpdB Vit ilnii b M kwpeil JUkr raitCW ri M at n evt m fl 2b de Haoik TteriuedM b d meesta AfMtiiekei n htj t i ttiÉliii Ox to BattndUL Te OOUDA bg C LCOEU Apotheker M kt en bjj WOLFF t Co WeBth fen 198 MIEVW mBDW ONTVANGEN geklenrd Franieh soszoeist weR K elegut licht en goedkoop Aliook tUeaeorten Dftmee Heeren n Kinder geel ea brQin OHOBNWKllK A nbe d d O SMFl KLKIWE i E 30 tegenorer de Kleiir iteeg Alio rppuratiön es augemeten werk Zeer nette Gbsteendmkte A BRINKMAN ZOON ïMIPEli 4 BM Elkel Ciaeao tnnlirvolrn door HH tiener en Sohel kondlceu KrkrMnd iiirt tiouden en lilt eren Nednilles faeémaam rert$erkena en itmttgenaam vim Hmuak Met melk gekookt zeer laiTte berelen roor éagtHjluehégebruik bg kinderen zwakkepermnen en kliemohtige ge tellen 4 Fihrukimêrk Met water toebereid ii zjj all geneeakrdehtige drank nitiitekend bjj dianhee ook roor nigelingeü en kleine kinderen De eehte Btkel Cacao vanKXAMPELIBW aOLH i at m vm krVgbaar in nerkante bnsseri ran een Kilop t IfO Kgr 0i90 en V Kgr 0 eO voowe Tan Eti net waarop neTenrtaand labriekHmerk en hanteekening ran de tabrijkanten KBAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeilt Qenrig en Onachadelijk ZulverlafD Tet tegen bramderigheid kHtraehtige aangelichte en andere luhaame Ttrven en uMmden strakheid en ttekingen bij rereweringen uiiiKAvUmbit en meten bij eehurtt dawecrm ent Zniitirt Tan onrein insect onder in en op het Tel en haar 10 Canta per dooa 1ET ZEKIIMSJEEST op I URIMIOUDRKIKGEN ibU De MU it 6 PLAAT8B1UETTEN en PBOGKAMMA s roor den faeattwin aer StaataSpoaeMg aiatecbappg zgn ran 27 Juni tot 4 Juli dei miü t S mtr U Wkonea aan da Slationa te d n a ag 8 8 Mttterdam Maa Gouda en tneaehenliggend Stationi Vertrek ran Ooada ten 7 58 anr IVge I kl 2 90 II kl 2 25 UI kl 1 65 PBOGEAMMA alionderlgk rgn h 40 kft Terkrggbaar geeteld bg de Beaten Boekhandelaren J Tan G ol re rd i n ge t Zoon te den Haag J M Bredée te Retteniam en U Kraayenbrink te IToerAn De oilgeTer H O Brejjer t Zoon te Arnhem lenden het bg franco inzending Tan het bedrag franco toe Nadere inlichtingen i n te TUidaB ia het Propnom en op heb grMt AaofJakbiljet aui de Station Bl BgEIMlH Secretarie A rnhem Jnni 1898 Let vooral op de ECjHT JuutatmOcmaiaff jBBt rood tatt nre jOberl hnstein nharlélineF0in r OIIUCICUR DtK VICTO tMBHOH OBCKlAHMSTeW iU Overal £ SB3S rkp 8l r miiiatiéhitpp M XlxploUaHe van de VtetoHdt Bnm Kantoor voor Nederland Boompfeo éOj IMterdmn Machinale en €heiiii8 lhe yjiivering en lontsinclting saM Bedden en Matrassen 6tÜ 6eiir m mm Westhaven 200 Peperstraat 7 g 9 ll IE STEBELUKE i HTPOTHSEKfiMK tteeetiga ie t tlHMrmwifMUB Voltpekend Maatschappfjijk Kajritaal fl 1 000 000 Verstrekt gOOem onder eertte hUPttkeaUr rerlHiM op Aatam en Itmte rtiem Geeft 3i V en 4 ptmMrietiem nit tegen den koer Tan en l Oi in etnkken ran 1000 500 100 en 50 Inliohtiniren te bekomen U Qoddü Toor de panabrtetien bg de Heeren M J OQIER Co Kj kn en OommiMionnair in Effecten i Toonde kl pèlk ken bg den Heer W J FOBTOIJN DBOOGIiBEVBB Haren aldaar Directenren DBOOGLEEVER FORTUYN M 8 JULES ENTHOYEN G USSELSÏIJN Gouda j Maigazijnen wan Eau de Cologne Toiletzeepen SPOI ZEiW i EEMEEER mn BLAÜWSTIIAAT 2 4 en S EN OROS EN DETAÏL De 8TOBY ft CLA RK OBOAN Co de liefkebben dreilde i ller ijl een onotraen Toorraad ar r ORGBLS gMonden bedaakt det getlliwo Igd kireMndlnriou moet worden ertaAt Vandaar l t TOOr dit OOgenbllk door 0T rm Hgen roorrwdeen iróol oUl leien beduidend verminderdsn prti rerkrggbaM i n Bekend u dal il r n7lrrt n raTki STORY GLABK OfoEL fe l uiterat billgk i UefkdJ oor een itmantend AJHER OBOEL roor den rmedeidMi ptg geheren nek TorToegenbii LANG GoUda Kegelba an iHAllilO N I Eof Vrye Baan Wedstrijd ï racli ti@r © pxSgasen ji jr wouoEimiiiic Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abonneeren Hegen den prijs van f 1 25 binnen en t 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien t jd verschijnende nummers gratis en franco Kieaers Heden Dingdag heeft de bantMnming plaats TOor de ProT Staten Gaat met uw oproepingakaart naar het daarin aangeWezen butteu waar ü een Btembiljct rordt nitgereikt De wet maakt het stemmen BW makkelijk dat ieder tasachen 8 en 5 uar een oegenblik daaTTOor rinden kan Verijdelt Toor zoo ver Tan ü afhangt den toeleg om door de uitdrijTing der aftredende leden bij de aanstaande rerkiezing Toor de Eerste Kanier de meerderheid in dat college te verplaatien Ome oandidaten BEOÏÏWER Ir D E Vm DEE IOOG P Mm Hz A ign OW Tertreuwen ten Tolle waardig Van één tem kan de beslissing afhangen Baitenlandscb Overzicht Een officieQie doU betreffende de Franacbe miniatereriiis qialdt De pretideot heeft Henri Brieion ontboden en hem gerraagd lich met de Mmen teUing van een mioittarie Ie belasten De beer Briel a beeft den president de oieawe raoeilijkbeden Mootgelegd d e roor bem bet geTolg waren rari den tgd die reeds fentrelten was en Tan Tioegere onderhandelingen Bg heelt Tstjer acte genomen Tan twee k natk a door de heeren Sarrien en Psytral medegedeeld en betrekking bebbeade op de hinderpalen die daaan op bet laatste oogeoblik ontmoet Eabbeo Hg beeft diente ieTo ge gerraagd den toe FEVilLE TOai Het Lev n te Baden Sen Aaailfi Bowum S Bvenala een wandelaar dia in de duiiteraiB 7an verre ara Uoht voor tiok ziet en uit vrees om het te verlieaea er geen oogenblik de oogen aihoadt too rioktle Litwinof al zyn aKadacliit gedurig op ét o pant op ééa doel om a ne verloofde te ontmoeteo irf Uever oei het hdtel te Heidelberg te bereiken Pat waf bet doel waarnaar hg thans mout atreren het liekt dat by te volgen had Wat dan verder geschieden mu daarnaar vroeg hy niet en wilde hg niet vragen Ëen xaak itimd vut dat hg niet meer terog too keeren vAt moest ik dar ook Btweo herhaalde kjj voor de tiende maat terwijl hü keek hoe laat het waa t Waa kwartier over aesaen Hoe lang raoeal hg noeli waehtan Hg b on o ieaw heen w weer ta brapra De km neigde ten oodtfgmog over de boontoppea been kleurde ueh de hemel rood en eea nMwrood sohenerlieht vidi door de nauwe vensters ia de amar Souklape isMode hg te bespenreo dat da dear sohielgk werd open en dieht gedaan Hij keerde rioh om BlQ de denr atond eea dame ia eene maotitle gebald Irin riep hg nit ea aloeg da haod i in elkander i waak aaa ijjaa borat stand met sgoe rrienden te mogen orsrwegen en ign antwoord tot Zondag les nnr nit te mogen stellen De koning ran Italië heeft aan het kabinet ran di Rndini bet getraagde ontslag rarleend Bg heeft generaal Pello opgedragen een nienw kabinet te Tormen Het beeld Tan den nieuwen Dniliehra Rijksdag sal eer t ten toIIb waarneembaar tjja als de laatste bestemmingen Maandag hebben plaats gehad De totnntoe bekende nttkomsisn berestigen den indrnk dat er wel is waar talrijke personenTeraadering maar geen al te groots wgzrgiogen in de partjjeaTerboudin lot stand gskomen sgn De aocialisten die om en bg de zestig zetels zullen bekomen tegen iroeger 48 en bet centinm hebben ten nadeele an de oonserT itieTs partgsn en inzonderheid ran de nationaal libsralen hnnmandaten rsrqeerderd De Trgzinnige beoben eeoige onbeduideade winsten wasrtogenotsr de bg hen behoorende Znidduitiobe democraten een paar lerliezen leden De Polen rerloren do Wellen woanen Tsrscbeidens setels Opmerkelgk i dat n do conserratieTea en nationaal liberalen jni t degenen dis het niee4 tot de agrariërs oTorhelden meestal tegenover rrgrinoigeo en aocististoo do nederlaag leden Werkolgkeegraruche o etwioningen yn niter t gering in aantal De sooiallstan rerloran totnogto aoht setels behielden OTerigeoB wat zg besaten en wonnen 17 zetels lo de eergister gehouden zitting dsr snikerconferentie werd de gedachtsn wiessliog foortgezet oTer bet stelsel lao indirecte premiiJn in sommige landen toegepast Ns de werkzaamheden der conferentie la hebben geresomserd wee de president er op dat dank zg den geroerden discussies serschillende ponten zgn opgehelderd Tooral kon hg coostateeren dat eeoe OTereenatemming mogelgk zon zgn orer de bepaling ran de S remiën orer de wijze van rafflneeron eo OTer et rKbt ran eiken staat om zijn binnenlandscbe markt te behooden De president meent ta kunnen zeggen dat op het punt waar thans de beraadslagingen gekomen zgn hot wensobelgk Mhgot de zittingen Toorloopig te schorsen totdat door diplomatieke onderbaodehngeo orer de gebleken Tersohitpnuteu men een bemiddelend Toorstel heelt kunnen formnleeren dat ernstigs grondsisgen aanbiedt roor een finale discussie Op Toorstel van den Duitscben gezant Terklaart de conferentie eenstemmig ssn de Belgische regsering de taak toe te rertrouwen Twee aar ïaur ut b op ujn sofa De koffer stond open en ledig in eea hoek van de kamer en op de tafel lag onder allerlei veratrooida dingen een brief van Tsliana dien Litwinof zoo even ontvangen had Zg schreef hem dat tg baar vertrek uit Dresden zou verhaasten omdat baar tante weder geheel hersteld was ei dat tg dus indien er geen verhiodenng kwam den volgenden dag om twaalf unr te Baden aoa aankomen waar zg Liiwtaof as bet station hoopte te zien Litwinof had m hetzelfde hAtel waar bg zich ophield voor baar en haar tante logies besteld Nog dien zelfden avond zond fag Irina een brieQe en ontving den rulgenden morgen haar antwoord f Een dag vroeger of later schreef ze t was toch onvermijdelgk Wat mij betreft ik herhaal a wat ik gisteren zaide Mgn leven ie in uwe hand Doe met mg wat ge wilt Ik wil u uwo vrgheid niet oninemen maar weet dat ik bereid ben u alles op Ie offeren en o als het zïja moet tot aan het einde der wereld te volgen Wg zien elkander toch morgan Uwe Irina De beide laatste woorden laren met fdrscho daidetgke en vaste trekkea geechraven XVIII Onder de personen die den LB Aag tegen twaalf uar op het station te Baden stonden te wachten bevond tieh aok Litwinof Kort te voreu had hg Irina nog ontmoet Zg zat in een open rgtaig met baar eohtganoot ao eea btgaard haar Toen tg Lit ds dip omatieke onderhandelingen te roeren Ds conferentie is daarop tol nadere bjjeen roerfng gescheiden eerste Fransche gedelegeerde tprak na een dankbetuiging te hebben gebracht aan den itelgischsn minister De Smet de Naryer de rTsste hoop uit dat de oodarhsndeliagon aaU de Belgisebe regeeriug toevertroowd zullen leiden tot gunelige rosnitateo opdat de eonisrentie weidrs hsar werkzaamheden weder zal gunnen berratten i liMr Pi t Grobltr da ichUroMf rRu Krtpor il lol steatmicreUrii voor bnitaDUniKhe xkksn der Z A HepobHek bfnoamc tor terraD inf an den bwr Van BoeRohoton die ty het Rarop 0Mbe aUDfcKhtp benoemd il Qe Sngelicho blftdeo habbeo t oatatrlpk dndt OTer de ontbiadiog rq bet KupKche Pft4 ii BDl o bet luoueraeD ran ds motie tea waftrouweD Tun Hcbreioer De nedarlug rao bet KaepNcbe MioiiUrifl wordt toegetebrtven aai het OTerloopeo tbq eeoige progresiJitea ïlhidei die TAtkoadan wat heeft lecbte do eD das lao bet debat deelgenomen en geen eigen tyli redevoering gehondeo Aan de D H j Mail c wont ait Kaapelad geeeind dat Rbodee wrty beklberoep op de aiaoibut met reugde begroet To den loop van het debat over Schreiner e motje verklaatde Bir Oordoa Spring dat hg één f U dien bij forledeo aar aao Cbambertam flcbreef wbordelyk baodbaift en ook dat by bet met Rhodes geheel eeoi ii Rbodee uvoornemene peraooolgk aan den verkiesingeitrgcl deel te nemen Hy al ziob in Blankey Weet tegenover Merrimin itellen Hir J Birewrieht sal trachten Stelleoboicb te vermeeetereD liet aieowe Kaapscba Parlement zat vermoedelyk in het begin van Saptember geopend worden Verspreide Berichten Spanje ea d Vereeolj de SUten De Correépondeoeti te Madrid zegt onder voorbeboa dat de Vereenigde Staten alt rredeerooirwaarden eooden etelten de bnitaverwerviog tan Porto Kico de ooafhaokalyk beid van Cirtni pndar Amerikaanach protectoraat f n maritiem itatioo op de Filipp joeo en een kolendepot op de Kanarteche eilanden Men gelooft dat bet aantel Amerikanen dat bg l iqoiri ootacbeept ii 15 000 bedraagt Het landingipQot wae onverdedigd D Spanjaarden trokken ban krggimaoht byeen en Ter hioderden den opnarach der Amerikanen naar iSanliago Oeneraal Uoarez leidt de operatiëo wtnof bemerkte scheen het alsof haar gelaat betrok dat ig mtusioben sehtejgk achter haar parasol verborg Kr had bij hem sedert gisteren eene merkwaardige rersnderiog plaats genepen die rich in z jn geheele uiterlgk in at zijn bewegingen in de uitdrukking van zgn gelaat openbaardjs bg zelf voelde dat bg een ander mensob geworden wat ÏSijn zeltvertrouwen zgoe kalmte en zijne achting roor 7 ioh zelfwaren verdwenen zgn vroegere gemoediBtemming was geheel veranderd De jongste onaitwiiohbare indrukken hadden al het andere op den achtergrond geschoven Een ongekend sterk zoet en toch boosaardig gevoel had zicJi van hem meester gemaakt een beimelgke gait had in het heiligste van zgn binnenste plaats genomen en was ntet geziij d om het weder te ruimen Litwinof gevoelde geon schaamte hij was beschroomd geworden maar tegelgkertgd blies de wanhoop hem moed in Overwonnenen zullen zich die mengeling van tegenstrijdige gewaarwordingen wet kunnon voorttellea ook den dief is z j ca zgn eersten diefstal niet onbekend Litwinof was overwonnen plotseling overwonnen Maar hoe atond het met zijn eerlgkheid F De treilt liet eenige minuten op zich wachten Litwinofs onrust groeide met ieder oogqnblik a n bij kon niet langer blijven staan en mengde zich bleek en ontdaan onder de menigte rMgn God l zei hg al zg heden nog maar wegbleef Hoe zal zg zgn sohuldigen blik opnemen hoe zal hij haar reinen openen ernstigen blik kunnen verdragen dat was het wat hem onophoudelgk kwelde daarom wenschte hij bare aankomst verschoven Bn dan f Dan kome er wat wil I Ug 4aoht u reala niet ia peraooB Ken troap raballon beeft Baeaat aaagavallao naar ia nel 22 gtéooden tan gMlagen Ken telegram van generaal Shafter daalt mede dat de Spanjaarden eer duchtig venterkte telling beletten op de toppen van ho a henvele Het gttweervnnr dnorde oogevear een nor en daarna ontruimde de vyand de etelling welke thani door de Aroankaaoaobe troepen baaat ia ly ia gelegen op anderhalve myl van Sevilla De Spanjaarden cyn teruggetrokken naar Santiago Generaal Hitea aaide Zaterdag dak op da Cnbanaa gerekand mout worden om genaraal Pando te beletten de 10 000 man ventorkiogatroepen die U Bolgnin venameld lyo naar Santiago te voeren Calixto Oarcla ïi apaciaal belut met de commanicatia ta Terhinderen De corretpondant van da Poet meldt in een telegram ait Plaja da £ata van Zaterdag betreffende bat gevecht by Joragna dat da Spanjaarden oocicbibaar opfpstald vooridarend ealvo a afgaven en de Amerikanen een honderd yarda daden terngdeinaen maar deu venamelden ifeb e r op d aanmoedigende kreten van ban ofKoieren De bnlpkruivere in de bann trachtton granatan onder de Spanjaarden ta werpen maar bon kanonnen droegen niet ver geoo Kr ie dringend behoefte aao paarden vtH r de bewegingen te land er agn er niet genoeg om de artillene te vervoeren iMtalaan de voorraadtraiaan Uetegariogi kaooDaaa worden naar Santiago gebracht Op de peraboot Manda voor Juragoa S4 Jnni Hedenmorgen hebban vier balve M drona vaa het la regiment cavalerie viar van het 10 cafalene en acht halve eacadrona van de ooger etda eavaterie fiovgh Itidera te amen wat miadar dan 1000 man 2000 Spanjaarden aangeviulen in bat kreopelhoat op 5 mylan an Santn Da Amerikaaan drevan Ja Spanjaarden aaar de atad tervg Da varlieaaa aan da ayda der Amerikanen varen 13 doodaa en50gawoodea waaronder 6 offielaren 10 gawoodea anllea waarecbynlyk ilarven In bet kraopelboat werden na bal gevecht 12 dooda Spanja nIeB gevonden mai bet verliea der Spanjaarden ia ongetwyfeld vaal grooter Oeneraal Yoang bad het opperbevel over é Amerikaaoaobe troepen kolonel Wood teiddp de ktggtverrtebttogen teraobaiden m lan ten weiden van de hooldmacht Beide parttjan begonnen byoa tegrtykertgd den aanval De Spanjaarden hadden de beate ittlling in het dichte krenpelhoat De Amerikaiioaobe eavalaria kraag later veralarking van da iabiDtarie ao naawl sn aea Htelliog in vlak by Santiago Kr warden ooopboodelijk troepen dien kint nit geioodcD om eer aan om iets te bealutten Ktnilel k liet zloh een langgerekt gefluit hooron gevolgd door een dof geraas dat met teder oogenblik sterker werd m lêg men de locomotief langzaam om de boelit van den weg heenkonen De menigte itroomde den trein te gemoet en Litwinof liet zich door haar voort sleuren terwijl hjj de vaetea evenals een veroordeelde achteraan sleepte Verscheidene hoofden en dameshoeden vertoonden zich aaa de venatCM der waggons en eindelgk ook werd er met een ukdoA a gewuifd Het was Capitolina Markowna die daumedo wenkte Z haa Litwinof geiien en ook kfj herkende haar De trein hield stil Iiitwinof vloog op het portier van den waggon toe en opende bat Tatisua zat naast hare tante en stak ham vroolijk en met eeo oubekommerdea lach baar band toe Hij hielp da dames bg hot uilslggeo sprak eeaige vrieodelgke afgebroken woorden en verdween toen vol drukte nadat bg haar de biljetten had afgeoomea om hare bagage en hare plaidi in ontvangst t nemen een drager te bezorgen en een niiuig te bestellen het geraas en de drukte van anderen gonsda om hem heeo en hg verbengda zich over bonna tegenwoordigheid over ban geraas en geachreenw Tatiana was een weinig ter zijde gegaan en op haar gelaat lag een tevreden Uohje bg bet zieo der dmkke bemoeiingen waarmede de lieve aorgvolte m ia ziotf voor haar gelastte Capitolina Markoffna daarentegen kon niet rustig htiyven staan i z koa nog altgd hare oogen ntet geloovm dat zfj ao werkelgk to Baden Baden waa aangekomen v refA swreo