Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1898

phatora dar trihuat roor dt luatMiide liaUigingtfctttm Tea gsvolga rao h t oarolUllift cyn vaa bet ettmboreaa in bat 1 ODderltieadtitriet der gtDMote HerdtDXfcId o om bet oiai opoemen tao het gehoadan proteat id bet procesverbael TBo dat ftambaraea te Goriochem is bg de jaftitie aeoa MokUcht kraobteoi art 155 der kieawnt iogediesd Dit artikel loidt De Toortitter de d i eo de ter Terraogiog opgeroepeD pbiitavarraogsode Udoo fao bet ntèmbareaa diegedareode de steiBiiiiog baiteo ooodiaak afiresig ego wordao aitraft met seoe geldboete ven tei hoogete hoodeid gnldeo Henry dit den 21 toa Hei 1894 gegaillotineerd werd bad in Parge geoa executie plaau LUXEMBUU Uet Vrgdag oter da ziekte tan den groothartog nitgegeten bollatin meldt da longaandoening dnnrt tooit zonder to terergereo De krachten laten te weneeban oter Da koorto ia matig de eetluit geriog de toeatand iiematig Men beeft er prof Angerer nit Maneben bg gebaald die hrt bulletin tan Zaterdag medeonderteekend hedt OoRUnUK BoHOlIUI De redactenr tan het Slotakenbled HarodnUNowiny ia wegeni oproiiog tot acht maanden getanganiaitral en leabondard galden boato taroordeeld Akimxa Uit bet gondland Klondike wordt bericht dat gedurende het toorjear meer dan honderd peraonon in bet Bennettmeer terdron ken zgn De etoemboot lekootc leed acbipbreuk waardoor de lading terloren ging AutTuua VMr Sidiiey aloeg ean boot om tas en Rniaiaeh acbip alle 14 matroxen werden door de haaien tenbnden Vermoedelgk lal in bet a i najaar aan de kireekseholaa ao Dormaallfliaen oitbniding worden ga eTen vaa de leeareo tan eiodadaar dec iDvloed rao bet gebraik Tao akwholticbe draokeo op bat lichaam te kuonaa docaereo Ie aioiatar rao bioneol tabea beeft bet rgkeibooltoeticfat ia orenragiag gegevea de ioiptetear vao hel geDeeakaadig etaatateaiicbt te raadplegen ten aiede coo mogalgk doctoren of artaan te kannen belaeten met een deel der laaian k BINNENLAND De jongelui die eindexamen 5 jarige H B S to h Bage afleggen kregen eergietor ean ttoepaiielgket opgaaf toor hunne proeten tan bekwaamheid in bandlaekenen een eenigazini taraierde W onder een koningskroon De enltan tan Siak door B B M H de Koninginnen op het Faleia to Soaitdgk in andiiatie oottaogen beeft bg deze gelegenheid aan Koningin Wilbelmina een eigenaardig hnidebigk aangeboden Het bealaat uit oen fnaian olihntitoad die omalingerd en getuid met Indiaehe bloemen en rrachton lioh ala een indrukwekkende hoorn tan otartloed uit een rotaaofatigen grond t rbeft en aan ign toet ia omge ea door Indiacbe herton Botagrond en teraiaringen ign amaaktol gegroepeerd en knnatig in zwaar zilrer gemodelleerd en gadrern op latendige wjjze met termeil algetet Een en ander mat op een toetstak tan gondgael fiuweel waarop aan de toortgde in een zilteren lohild de opdracht prgkt Aan B re MejeetoH Koningin Wilbelmina Bgledeblgk tan Jang di Pertoean Ceear Sharif aHaijim Abdnl Djalil Sjaifoedin Snithan tan tSiak Sri lodrapoeta 25 J nni 1898 c Als een echt Indieche fantoiie maakt dit ituk een loo eigenaardig effeot dat bet in de rgke terzameling knnitwerkeo ton peleiza geen onwaardige plaato zal innemaa Hit ia in de fabriek der firma Van Kempen toVoornhoten ontworpen en nttgetoerd Naar wjy terneman Jieeft de Holland Amtrika l n gecontracteerd toor den boiw tan twee dnbbelaobroef atooniachepen type Kgndam jnim 12 000 ton Een dArtan aal worden gebouwd bg de heeren Herland au Wolff to Belfaat het andere bg de heeren Blohn en Vota to Hambnrg Te Haarleih iieorgiitiratoaletniergidering gahondan taa de Haarlemiche timmerliedengezellen ton einde to terkrggen een loon ten 21 eent per uur by een werkdag tan 11 nnr in den lomer en 10 nnr in den winter Uit ean rapport dat werd nUgebraebt bleek dat de patrooni eerat in October een beilnit willen nemen op de traag omlooniterhwgiag Na de met de patroon gebonden tergaderingen il met Igiton galuopen bg de patrooni en daaruit bleek dit ilecbto 6 alle eiaohen wilden inwilligen Na lange diwniaUn deelde de tooriittor made dat een bemiddelinge comminie bg de patrooni ui rondgaan en dat daarop een bailnit tal worden genomen oter 14 dagen Men il to Amitaidam begoaiMn met het Mee meldt aan de N K a dat bg de inhuldiging tan de Koningin in de Nieuwe kerk to Amiterdam aal worden gezongen t oor aan troowenkoor onder leiding tan Mengelberg Ta Amitordam zgn twee tolontairi inapeotouri bg de politie wegen to weinige belaogttolling in bun betrekking oiittlageo geworden Brenkelen ie de eerato plaata in one land dia thana rarlicht wordt door een nianw gai dat beataat uit geiolin het diitillatie prodnct der ruwe aardolie n Ineht Voldoet het licht dan l het in tel tan andere plaateen worden toegepaat Adtarteeren toortdnrand en praotiacb adrerteeren moet fortuin aanbrengen Een zaak die to zwak ii om to adtarteeren tut to zwak om to beetun R Nbl Door den beer J Tabak aedert korton tgd to Amitordam gateeligd en daar deze week oterleden te un bet Nederl Iir Weeehai het Nederl Ier Meiijeeweeelinie eo bet Nederl Iir Armbeetonr elk f25000 termukt Op hel traject Ngmegen Oreeebeek tan den ipoofweg Amitordam Clate ie door de H IJ S H eea begin gemukt met het begrinton tan den weg zoodat bet laatige ituiten aldur weldra tot bet terledea U bebooren Gemengde Berichten Men lOhrgft un de N R Ct Stolde de jnititie na het tramongeluk bg Oppenhuizen Fr in loeo onderzoek io tfaani il eane gerechtoijjke initructie geopend Vrgdag jl werd E K die panagier waa tan de tram op den ongelukaatond door den reohtor tao inatructia gebuurd Nnar wg tarnemen gun da beide gewonde damea goed toornit in hetorichtp Mat legt dat de N T M licb bereid terklurd heelt de koaton der terpleging to betalea Uit Diniperio wordt tan 23 Jnni un de Arob Ct gemeld Directe Spoorwe verbtndlDgen met GOUDA Zomerdieiist 1898 M eoDDi aoTTI I eODD4 aOTTI BlMeUeene 11 18 I ll 8 41 S 17 4 11 4 111 1 1 e 1 7 1 11 14 I ll e I M 1 80 4 4 1 I ll 1 10 ll tl 11 11 11 11 11 81 11 41 11 11 11 10 1 9 11 14 10 11 O 84 wIlS 10 50 n M 1 44 1 14 1 01 I OI 1 14 11 81 11 10 11 87 10 11 10 11 10 81 10 48 mtt 8 18 I ll 7 11 7 il 1 40 18 18 11 84 11 01 11 47 t 47 10 18 8 88 7 1 7 41 8 U SOODl DEN B 4 AS tin leiee 11 18 11 18 1 8 8 711 41 1 11 8 18 1 81 e I II 11 11 48 1 41 1 41 4 18 l li t 87 1 17 J8 1 17 10 14 11 18 1 41 88 lo lt 10 44 IMt 8 41 1 88 1 41 l il 8 08 8 17 11 17 11 88 18 8 41 8 8 S 10 11 10 17 10 88 10 48 10 14 7 40 f 1 08 8 14 11 08 IMO ll i 10 18 i et 1 14 07 10 1 10 87 11 00 11 10 18 88 1 80 1 17 4 81 8 80 8 47 6 01 t ii 8 door lO liji o ia t 41 é iV Umit W 8 01 08108I1I 488 008 S78 4010 0I 1187 11 11 1M7 Ml S 84V 6 48 8 14 7 18 8 4810 88 10 4l i 0 8 810 88 10 80 108 818 8 1810 18 U l 8 4 00 80 10 11 10 88 11 88 11 08 1 87 8 08 8 88 8 88 4 48 8 8i 8 80 S 7 11 l iO I O 1 88 1 08 10 84 i 16 10 8 11 88 11 84 8 47 4 18 8 80 7 18 10 88 10 l4 vm l O 7 0i 8 10 t 11 18 M8 8 48 4 4 10 7 1 88 41 1 66 U I4 ILltlOoada 4 84 tM 1 10 M7 10 48 61 7JI I ll l 0 8 40 IIm gtraod to BHikta toor ta ipooln uanl op i ttad In MD tal g m d di Spttawh ragHiioK taat BliDCO d AmarikuoMbc trofptD op dw dMl hablwo guomeo hd kal tecbt bg SMtiigo Da Spwueha ragaariog baaft op het ftaroekt dtt Amarikuoacba aorlonucbapan nur Spuja toa uadao komaD kncbUüiliga mattragalan gaooman Da kutraran ign gadooU an ar wordan lorpado a galagd Eao dépdcba ait Jorago maldt dat da AmariktDon 17 doodaa an 36 gawondaa baddau 9 mtn zgn Tarmift In aan faiodarlaag bebbao da Amariktnan op Ikaac gaaehotan DmncuuDD Da warkitokande bokkari ta Htmbarg Tar Inngan alMbtffing tu da gewoonta dat da gaulltn bg da buan in daa koat lingan an in pluta dawTU aan loooafarhooging itn 12 mark bat minimumloon lal in dit gafil Toor broodbakkaii 21 mark en Toor inikarbakkaia 24 muk ign Vardar willan ijj da rargoadiog toor noodhnlpan orarirerk au nacbta baid garegald babban Dau aiKbab wtran reada doar 50 T n de 487 patrooni ingewilligd Daar het bakkeragilda de wtrkitakiag ran ttt toren had nan asokomeo badhet200geiellen ait den omtrek gahaord die no de plaata ran da atakara innameo Men denkt niet dat dt ataking lang tan dnar tal wataa Dt gimthertog tan Sakten Weimar beeft ijn iMbtigaten feijaardag toeb in alle itilte getierd men wilde sgn nitdrakkalgk terlangen eerbiedigen en de keizer au da koning tan Sakaen bedden dearom tan ban plan om hem te komen opaoeken afgmien Qet regende eargiitaien telegrammen net gelnkweaachen in Wilbelmithtl er waren erbg tan dan keizer tan Dnitaohe en treamde boran tun prini Biimtrck tan geleerden eo konateoaari Aan bloeoea waa ook geen gebrek en te Eiienaoh aa het groot feeat FUHUUK Otarato Pioqnart ia bg den Baad tan Stote in beroep gekomen tegen de beilitaing tan den raad nn tocht waarbg hg op peoiioen gaiteld i Dt altredende miniatar tan binnenlandicfae uken Barlbn termaakta ziob Donderdag op aün bniten a te Véainat met piitoolmbieUn toen hg piotteling door een kreet werd opge icbrikt lien kogel wat ternggatprongan en had netronw Bartbon dia in een zijlain wandelde aan bet hoofd getroffen Oeinkkig had da kogel alaohta eenig baar en tel tan da krnin weggenomen bad bij ieta lager getroffen dao ion bet lobot doodelgk hebben kunnen sgn Sr waa nataarlgk groote opKhnddiog ia het miüiettrieele raatoord en teel belang ttlling in dto omtrtk en te Ftrgi Zola i laak tal Maandag 18 Jnli tooi het Aatiienhol der Seine diinen Trgdig op den tierden terjaardag an dta moord op Carnot werd in bet Pbantbeon bet graf tan den preiident door dnisenden beioeht In den morgen kwam metrouw Carnot met bare tooni in iwarau ronw Aan de trappen tan het Pantheon werd ag door Felix Fan en de heeren tan dienit oottangeo r ia haar naar de tombe geleidden en een krane tan witte roien noerlegden 1 10 8 11 11 41 8 41 I ll t OI Oeude 7 Heaidreekt door 7 81 Kleawerkerk 7 M Oapelle 7 4 lötlerdaB 8 80 7 H atttrdaai OapeUe XUuwerkark Meerdreekt aade I M i ll 8 08 8 11 I ll Mi 4 41 4 81 1 04 I ll 1 17 80 8 48 8 11 t 08 1 08 7 8U 7 41 7 11 1 07 1 11 Oouda Zeteakaiian MoerkaiielU ZoeUraeer Zegwaara Toorbnri e Hete 7 80 5 48 i ll 8 8 8 17 Jl aHage Voorbirg ioelarmeer Zegwaard Zetenkaiien Moerkapelle 7 48 8 84 7 18 7 Me e e 8 10 8 18 8 8Ï 8 18 7 8 1 80 8 88 1 48 1 08 Uenda Uadew Woerd Illreekt Utreokt 8 86 8 83 7 4i 8 87 Woorden 6 4 8 18 8 08 Ondew 8 14 8 17 1 08 1 88 Uende De moordenaar Oarrara ii Vrgdtgmorgen op de plaata de la Bonnette bg het aanbreken tan den dag onthoofd Er baddea geen ineidenten plaati rnetig liet de ongelakkige lioh op het toeetel leggen Na den anarobiat Emile ItrgiilartaniUaB ir oat dtrp ap tnnriga wgze door een betigea bagtlelag gatritterd Nadat de tomperatnar dan gdieelen dag ba nanwend warm wu krogan we tegen 4 aar eea terfrieMbaaden reganitrooa die da goten dead oterloopen De regea hield op aa eaa elk deed moeito om het otertleediga wator to doen wagetroomea ie de meeaing dat we het er heit mede konden doen On baUzae roede werd htt zear donker Vooniehtige moedere zagen hierin eta toorteekea dat er no een pak un de lacht at dat toor da ruiton wel eehade kon doen Ea werkelgk een herige atorm gepaard met een bageljaehl kwam neer en ricbtto zalke terwoeetiogen aan dat menig landbonwer er het beele jur oter kan treuren De rogge wuroiar zoo geraamd werd boonea ea aardappelen ze zgn geheel tereield Vao tericbillende buizan werden de ruiton rerbrijzeld en droog he water door de dakeo loodat oteral grooto terwarring beericbto Het onweer beeft zich tot een bepaalden kring nitgaetrekt Zoo werd er in de Benrue een bunrtecbap eea kwartier tan hier terwgderd nieto taa kamerkt Daarentegen wee bet aan den grindweg een en al lerwoeatieg alimede in bet aabnrige Iiielborg wur bet gewH geheel terloren ie In dezelfde pluti woei een gzerkeet tan de gletorg to wator Bi den winkelier Hoten aloeg de blikaem in en terbrözelde een gedeelto tan den mnnr De huifgenooton bleten ongedeerd Een arbeider un de ipoorign AlkmaarHoorn iprong tan een undtrein een zgoer armen werd geheel afgeeneden Aan C tan Lier die onlange zjjn meiaja uit bet getticht De goede Herder to Almelo ontroerde en durtoor tot tier maenden getanganiaatraf werd teroordeeld ie op zgn terloek eenige nilelel tot het onderuun tan die tiraf terleead De to Yeraj woonachtige 38 jariga zeeman T M tiel giitormorgen nit dan meet tan het in da Spoorweghaten to Rottordam liggaade etoomuship Abermaad op dak en oterleed weinige oogenblikkea durna un de gatolgen STADSNIEUWS aOUDA 27 Joai 1898 Heden had aan bet Stodelgk gymnaainm bat eerato toelatingeexamen plw Er badden zich aangemelMf ndidaton toorde eerato klaiie Toegelaten werden A J aroenemeger J O HooHer W de Her B J Teyinck toorw en D tan Vliet j Afgewezen Zataidagmiddag bafondin zieh twee kupea tan den beer J bleeker un het Jeagpad alhier op het terrein un de nieuwe turt Dat zg zieh dur op geturlgkea bodem betonden bUek ton zg op een ichj nhaar tertronwbare plek gekomen ploteeling in den modder ukton Reedt waren zg betrekkelgk diep geduld toen zg gelukkig werden opgemerkt door een toor bggtanden jager die de jongeainit fauu henarden toeitand redde Oatilag ie atngerraagd door den eereteloitonant der infantoria Van dar Hegge Zjjnea Ter tertanging tan den heer W H Riemeriaia die 1 £ pt uur Alfen tertrekt ia un de trge acbool op Qeref grondelag to Qooda benoemd de heet J t M Van der Sterre to Rottordam De heer O Wiiw Candidut tot den B D to Eamparland heeft bet beroep naar de Qeref Kerk A alhier wagenoatan AftBKevaBgeB 1 Mei TUd nn Greeiwleh 8 14 7 81 1 80 Ml 1 18 Mi I ll 7 16 8 11 8 01 8 18 8 18 10 04 10 88 l lS 10 11 e t lO 18 18 1 10 11 10 14 10 14 n 1 1 40 10 8 81 7 8 8 41 t lO Mi i SI 7 1 8 17 8 87 8 84 8 41 47 I IO S 4t 4 0i 4 41 MO 4 17 1 04 1 10 I 1 87 t 47 t l4 lO tl 11 01 4 01 4 14 I IO 10 07 10 81 11 0 MS 8 84 8 18 1 14 8 11 7 84 7 il 84 S li 8 11 1 14 10 10 18 10 81 I 10 88 I 10 18 ll i I t ll i tS 8 88 8 88 8 04 11 44 7 11 8 80 8 18 8 18 8 80 0 81 80 8 40 4 88 4 S 4 18 8 04 1 18 88 10 08 S4 1 1 48 l i 8 18 10 10 10 88 7 48 4 08 4 17 8 8 O O U 4 4 MaTIIDAII 8 11 8 14 1 48 10 17 4 11 I0 1 11 8 18 IMI 10 81 4 48 7 0 8 8i 11 80 8 08 4 00 8 00 6 88 8 00 10 00 I M at Oittorenmiddag hield de R K Kieetonenigiag alhier een algemeene Vergadering met het oog op de heratommmg tan Dinedag a a Nadat de Voonittar de teigideriag bad geopend kwam de Secretana aan het woord om de Katholieke kiezers aan to apoien trouw en eerlgk tegenoter de bondgenooten to handelen Dat de beer tan der Weyden bg de stemming minder itemmen beeft tarkreoen dan de antiretol candidataa ipgt om zeker zoo ging de leiavtaria terder en heeft miaachiea enkele katholieke kiezers ontmoedigd ja monel k zelfs terbittord doch laton n de hand ook in eigen boezem stoken m Woerden zgn ver icheidene bilietton ait de stombui gekomen met alleen den num tan den heer tan der Wegden dit pleit toch ook niet toor de eerIgkheid tan aommige katholieke kiezera De aecr lu thana een brief toor tan het beetuur der Chr Hiat kiestereeniging to Woerden waarin beloofd werd dat alle popingen in het werk zonden gestold worden om de kiezen tot eerlgkUeid en trouw op to wekken Namens de anti rerol kiestereeniging alhier waa den secr meegedeeld dat een geldelgk bedrag waa diaponibel gestold toor de kosten die gemaakt zalJen worden om de kiezera tot hun 3icbt aan to sporen Vertolgens werden een paar strooibiljetton toorgelezen die tan Chr Bist en A R zgde terspreid worden Een der kiezera die op een torige tergadering had toorgeatold aan de A B atrenge toorwaarden to atollen kan er zich mede teieenigen ditmaal nog met de bondgenooton mede te r doch bg een tolgende terkiezing zau toch gaarne zien dat conditiè n gemaakt werden De Secretaria antwoordde hierop dat de kath kiezers niet uit het oog moeton terliezen vat ons doel ia n l het terkrggen tan een antiliberale regeering Al is het toor ons zeer wenschelgk dat een kath candidaat gekozen wordt strikt noodzakelgk is dit niet De kath wiUen geen meerderheid in deregeering zien tan welke partg ook slecht op deze wgze knnnaa de kath intloed nitoefenen De beer Heestermans tan Moordrecht olachoon geen kiezer in dit district richto eenige woorden tot de tergadering ten einde de kiezers op te wekken tot getrouwe plichtorertnlling ng hulde eenige voorbeelden aan die moesten bewgzen dat tan liberale zyde toor de kath nieto to terwaobton talt en eindigde met de woorden terrult eerlgk uw plicht lieter bedragen dan bedrieger to zgn Na een lutsto unaporing tot getrouwe opkomat werd de terg die Sink beset wu gealoton In de gisteren to Amsterdam gehouden algemeene tergadering tan den eentralen raad tu den Ned B K Volksbond is besloten dat de tolgea4a g tergadering alhier zal gehouden worden Sedert eenige dagen werd uit de ecbtolgko woning un de Wiloelraioastraat te Rotterdam termiet trouw E omtrent wie bg de politie aldaar nit Gouda telegrafisch bericht werd onttangao dat zg hier tor stede iwireende is HOgatroffaa Z ia Igdande un tiagen tan trunzin de getolgan taa een beroerto Ala wuracfanwing toor hetgeen osa te wachten stut ala de liberale kiettrs niet oppsaien nemen wq nit de katholieke Tgde bat volgende oter De aamenstolling der Protiociala Stoton in de elf provincign ale kiaecollegm beaohouwd der ersto Kamer bigtt in dit hoage college tooieerst oog eet liberale meerderheid handbaten Er behoeft eebtor mur weinig to gebeaien om durin toorgoed Terauderiog to brengen De tgf protinoi n welke reeds sinds langeren of kortoren tgd een anti liberale Stotenmeerderbeid bezltton terkieien toor de Eerste Kamer i Noord BraUnt 6 Limbnrg 8 Oelderiand 6 Utrecht 2 Zetland 2 to nman J $ leden De oterlge protinciin mat uitiondering tanZnidHolland NoordHolhud 9 Frieeland 4 Otaigael 3 OmaiaMi 3 Dtaato 2 Ta lamea 21 Men allen liberalen Zuid Holland met zgn 10 laden geeft derhaltt dta doonbg Op ket oogeablik nnook deze meett betolkto provincie alleen liberalen aftaardigt zien de 19 anti liberalen dar Eareto Kamer bg elkan principieelea itrgd een gealoton me derheid tan 31 leden tegenoter lich Out achter ZuidHolland aomc dan komen de antiliberalen met 29 to itun tegenoter 21 liberalen tn il han toor lingen tgd de mttrderheid terzekerd Boe il het no gesteld in de Protinciale Stoton tan Zuid Holland zelf 7 De joagito Stoton terkiezing deed in die tergadering da libarala meerderheid op geduchte wgze inkrimpen Vóór de terkiezingen namon zitting 8 liberalen en 24 anti liberalen to zamen 82 WUd da ataod op dit ooganblik ii datbetog niet ia tiamming kwamen hetzg gekoien of berkoaen wirdea 39 lifaanlen en 32 antiliberalao tarwgl oog oter elf zetels moet beslist warden Om hel to bteogta tot de maerdarhaid de hellt tu 82 + 1 moeton de liberalen bjj de beratommingen winnen 3 de soti liberalen 10 zetels Dit laatste moge nu niet wuleckgnlgk wezen ie r wel mogalgk ia het bg eea ge kraehteinepanaing der onsen den libaralen ook bg de beratemmingen nog eenige getoelige etogen toe te breogen Wg denken bisr vooral aan Den Baag un Leiden Delft en Gonda In al deze districton ea misachien oog in andere sobgnt bg tronwe opkomal au voldoenden gter der anti liberale kieurs aan zegeprul zeer mogalgk Gelakt het op die manier bgt 38 antiliberalea tegwover 44 liberalen gekozen It krggen soodal de liberale meerdarheid in de Proviociali Stoten van Zuid Holland tot IM stemmen duit dan meg op definitieve omzetting der Stoten bg de eeritca ende panodieke verkiezing een als gevolg durtan op omzetting der Eerste Kamer binnen niet lang tgdetarloop worden gerekeod Laton onze trieadea zorgen dat deze toelegniet singel De deelneming un den tierdaagichcn kegelwedelrg 1 te eGravenhage dia door tol tan feeetolgkbeden o a bloeiaeocono eonoerton enz wordt opgeluisterd is teel grootordan verleden jaar Voor den korpswedeirgd hebbeo zich ruim 70 tereenigingen ungeffleld o a 15 nit Amstordam 12 uit s Gratenhage 7 uit Rottordam 6 uil a Hertogenboeeh 4 uit Huilem en voorts onder meer uit Delft Eist Schiedam Woerden Amerefoort Arobeoi Breda Dordrecht Ginneken Gouda Leiden Oierachie RooiendMl Scboonhoten Utrecht en Woerden Behalve den korpsweditrgd iga er wedstrgden op de vrye so op de pereonaele bun Voor lutetgenoemd concours zga 5 banen gareatrteard De korpiwedatrgd werd giitor en vandaag gebonden BuDKoxAViH Voor den bouw taa een kerkgeboaw met pastorie en koakarswoniog oor de Ger Kerk alhier is bet minst iaKescbreveu door den heer Jongsneel alhier toor f 17 930 met pannen en f28 730 met leienbedekking Gister werd dt gemeanto bezocht door den generaalmajoor bevelbebber der Ie militoire aldeeling to Amslerdam endiens adjadant om met den burgemeester een onderzoek in to atollen naar de nogelgkbaid om het teracbieton tan oade patronen op het fort de Wierlckerichans toch to doen plwto hebben Spoedig zal dm nur alle wuraofagnigkheid eene beslissing genomen worden of onie gameento van deze gevurlgke ooderoeming bet schieten gebeerde m de oomiddellijke omgering tan de bukraitmagazgnen betrjjdzal blijteo N R Ct De Rekening en Verantwoording tan de Gemeento Baastrecbt over 18 7 bedragen de onttangeton f28C 40 en do uitgaven 1 2 424 91 derhalve een baiig saldo van f3205 49 PosterUen eo Telegraphle Beaoemd 1 Juli Tot adeiitent to Almeloo W Toet tbans kantoorkoecht aldaar 1 Ang Tot Directoar tan het post en lelegufkaatoor to ilelmond tl Fluyt thans in gelgke betrekking te Wultrgk VerpUatit 16 Jool De commies der tolegrapbie 3e kl N H Deegene van itotterdam nur Zwolle de klerken der poitorgen eo telegraphic 2e kl mej C W van Bglevelt van het hoofdtolegraafkantoor nur het bgtelegrMfkanioor Boompjn te Rottordam en K Molenaar van Zwolle tolagraafkantoor nur Botterdam tolegraaikantoor 20 Jani Da commiea dar tolegraphia 3e kl mej A O 0 Bazeadgk tan Ilotlerdam tg delgk nur Mautricht 1 JoH Da klerkeo der poatorgen en telegraphie 2e kl 0 A Sohrgrer nur Brenkelen en BMJ H W tao Vlierden nur Breda tolegrufkantoor beiden tan Rottordam tolagraafkantoor de brietengaarder C Conwenberg tan Lieebont nur Qoorle 16 Jnli De klerk der postorgen en tolegraphje 2e kl mq A J E Sobolten tan We ok dan nur Terneuzen 1 Aug De klerk der tolegmphie 1 H B Dekker tan Arnhem niiar Amstordam de klerk der poetorgen en tolegrapbie Ie kl N Schikker tan Middalbarg toligrulkan or naar Arnhem toleg u kutoor de klerkeo der pi torgen en telegraphle 2e k W H tan der Weale tan Amsterdam tolegrufkantoor nur Middelburg tólegrufkantoor L L Blokzgl tan Dordrecht telegiaafkantoor nur Rottordam tolegrufkantoor an mej O Schotel tan Rottordam tolegrufkantoor naar Dordrecht tolagruh kantoor Eertol ontolaien I Juli De tolegrafUt mij C Kbbaler to Bottom de sdsietont K Nghelt to Almeloo 1 Sept De brieiengaarder to Warna P J tao Dgk Oterleden 10 Jaai De brietengurder to Bleaae S ton Kaape WIELEBIBUWS Jup Eden beeft zgn contract met de National Cjelodromae to New York tarbrokaa eo komt al heel ipoedig in Krankrjjk torag Uorin en Btagi op tondem hebben deun keer oiet dit cl dat record fialagen maar aU rjjwieldief geioapt t Wu de fisto vaa Uorin die gestolen wu en men kan licb vooretellen hoe do eigeaur agn beat deed den dief die met een vooigiH van eenige bonderden metore roor hea oitiportto in to halen Ergens op de Seinekade slipte de dief Morin en Bange dia Io beestig van den tandem sprongen tieleo ook eo wanneer een gadianatige tuinman niet te hulp wu geeoboten had Morin zgn mannetje nog zien ontsnappen De rgwieldief bleek een bekande van ds politie to iga en ioh bjj voorkeur un raoemachinea to buitoo to gun want ook op de karretjes tan Baagd en Bolajat had hj raedi tioeget gelgke tochtjes onderaomen Wielrgdere die to Kooien de brug oter dan fign poiaeeren zyn niet weioig terwonderd ala zjj op het briefje tan dan tolgurder hun aachino ale bandwagon e zien aoagednid Nog tooderlgker aanduiding houdt men bg de Hlblbeimer achipbrug op na daar spreekt oen tio klom vee met hegeleider e VEIiSCHEIDENBEID De correipoadent tan bat sVade to Konstantiaopel ecbrgfl Meo deelt mg mede dat eea pur dagen geladet een nicht vao dan Hnltu die een ritje mufcte door drie maooen waa aangevallen die poogden hur teeebaken Op het hulpgeroep der dame eibote echter eenige veldarbeidere toe dia de unvallera op de vlucht joegen Bet onlbnekt un nadere inlichlingen omtrent dit getal degenen die er iato van weton dnrtan of willen er zich niet oter uil aton In de Alpen ten Bergamo op een eenzame eo woeele plek bg bet dorp Montonore atut een enkele herberg wur een moordeourabende hur tonton had opgmiagen De onvoorzichtige reiziger die er afstopte kwam er niet levend ween uit dei nuhti werd hg in bet bed gewurgd zgn Igk werd in een naburige kalkgrceve geworpen en zgn bezittingen werden to gelde gemaakt Da Milaanecba politie kwam tr door een list ocktor en nsia een lid der bende gevangen die weldra een rolledige btkentenia had afgelegd In eau ichrgvea nit Bombay wordt medegedeeld dat de pest aan het afnemen ia en weldra gabeel verdwenen ui ign In de tad zeil itierren in den asntang tan dezen und nog mur 15 tot 25 personee per dag en de regentgd die inmiddels ti ungevangeo r al evenals verleden jur een eind maken un de ziekto Te Knrachee wur de ziekto in bel be in van Mei met b itengewooe heftigheid optrad ia de storlu ook sterk verminderd al sleept de liekto nog dogelgki dertig tot veertig pononen tin de nog geen honderdduizend inwoners ten grave In de protioeis Bombaj zgn twintig diitficten uogetoit maar de ofiieieele statistiek wgst slechte lage etorftorgfers un Te Caleutto worden dagelgka mur enkele getallen ungageren niettomin isde beiolking onder den indruk dat bat aantal slacbtofiers te I grooter is eo gut zg voort de stad te terlaton zoodat er tan de negenmul honderdduizend inwonen maar drie of nerbonderdduisend ovir zgn Rustteretoringen door het gepeupel komen nog dagelgks voor zoodat de Kamer vso Koopbaedel der regeering heeft tersocht de onruststokers aan den l ve to atraffen Tot duster werden s echts pei ionen onder lestien jsar gegeesetd wurschgoiyk zal deze etrsf nu ook worden toegepast op tolwaeienen De politie ia met 300 sojdaton versterkt en de geneesbeeren un wie de beetrgding der liekto ie opgedragen doen de ronde onder politie geleide De meeste inlandiohe wiakeli zgn geiloton Bedienden koetiiers en koks zgn in groeten getale getlncht hetgeen veel last en ongemak geeft Zooall men zich zal herinneren zgn op 8 Jnni in een aantal grooto steden tan Enropa luchtballons deels bemand deels onbemand opgestegen BIgkens een mededeeling tanddn beer Fiérez in de Astronomische Vereeniging te Bruêsel gedaan was het doel wumemingeu to doen omtrent den oeitand hoog in otn dampkring tot opaporing der oonakto waarom omstreeks 8 Juni gewoonlgk belangrijke ttoringen optredu dit jaar weder swan regeai oter een groot deel tao Enropa Op hetcongree toor Inchtteart to Strutoburg werd besloten tegelgkertgd in temhilltnde tooilu zulk een ondenoak iu to itellaa dat op ongeveer 5000 metor das tor hoogto taa dta Mout lllauc t best kan worden gedaan la Duitacbland en Knaland werd de RooMa hoogte bereikt Da waamemiagen worden alle naar Strutoburg geaoaden un den tooriittor tan het conffree Wat zg hebben epgeleterd ia nog niet nakoad gamukt In sNoa Intimeie too Sardoo klaagt een Pargzenur die hg ean triend boiton logeart dat het hanengakraai ti e ia dan ocbtond hem belet to alapen Er zgn ook atadikonen die de huisgeuooton en baren in hun nachtrast hedieigan Beetaat er een middel om dit te toorkomen Een Fronsch landbouwbbid geeft er een aan de hand Het ie hierop gegrond dat de baan de gewoouto beeft hg het kraaien den kop omhoog to steken Maa sluit hem dus satonds op en bateatigt in het hok een of meer plaakjea loodanig dat de haan ar met dea kop tagen itooi loodra hf kraaien wil Uj zal dan wel loo wga zgn het hg de eersto poging to Uten OverhemdGii Fronts A ru os Al Md Taillnr Kleiweg K 73 7Sa OOUDA TelettibMta K at Amsterdam Vrkn iDMkri l s 14 Beurs van 17 171 t V 8 II ll 181 81 14 1041 t 81 100 84 688 481 100 48 luiv i i 1417 15 8 l l 108 88 80 1181 111 108 117 84 67 160 88 76 100 108 100 141 1877 108 6 108 21 JUNI Nu iai uin üart Nad W B IVs dito dito dito 8 dtio dito dllo 8 Hoauia ÜU Oeudl 188148 8 iTALia Issehruvlag 1881 81 I OosTBila Ubl iD papier 1888 8 dito hl sllter 1888 6 l ozTDOti Obl net eonpaa 8 dito tiakel 8 SI ItveUKD Ohl Bumonl 1814 4 dito Oeeeae 1880 4 ditobljRothe l8l 4 dito bü Hob 1 t88ll 0 4 dito in goud lees 1888 8 dito dito dito 1884 8 BrtKll Perpet eekuld 1881 4 TuBisM iepr Coav leen 18 0 4 lee leaning eertol See leeainu serie D DiDAra lUp V obl 1818 6 Hkiii u Obl Iliiit 8ok 1880 8 Vmtzvau OU 4 onbep 1881 AmTSuuu UblIiptisD 1816 8 BoTTURSN Stod leeu 18 4 I Nlii N Afr lleadelev aand Arendeb Tab My OorlMeaton DaliMuteehsnpii dito Ara Ilvpotheekb paadbr 4 tJultMij dorVoreteiil sud s Or Ujrpothookb psadbr 87 1 Naderlaadeohe baak sud Nsd Hsodelmaalseh dito N W k Pse llvp b pudlir 8 Kotl llypothoekl psDdbr 8 IJlr Uï Hithaekb dito 8 Oorrimi Üaet lloa bank aand KirsL Hypotheekbank psiidb 4Vj AaillZil Kqnl hvpalk pandb I l l Uaw L r l ien eert NzD Iloll U t poor M j asnd Hj tol Kxpl V Si Hpw aand Nod Ind Bpoorwegm aud Nod Zuid Afr Bpra asid 8 dllo dito dito 1811 dito 6 Iliuzapoorwl 18l7 8 A Kobl 8i 78 ♦ V IIV V 178 1S7 10S iiiV Va Zaid ltsl Spanin A H obl S Pon Wareohsu iVaonen aand Roei Ir Base