Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1898

No 7617 Woensdag 29 Juni J8©8 37ste Jaargang Door onderstaande Riesvereeni ingcen worden voor de Herstemming voor de Provinciale Staten op DISSDAG S8 JUNI 1898 dringfend aanbevolen de Heeren BROUWER Mr D N te Gouda VAN DER HOOG P te Krimpen 7a Lek en RNUFF Hz A te Rietveld by Woerden altredende leden 9t fam6ur au ie gaeptnè van s morgan 6 f of smiééeigs ó uur mïmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdelkM Ra M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regelo a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dés mid4 MiMi Ne S De Uitgave dezer Ourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pqjs per drie maanden is 3 fa anco per post ƒ 1 70 AizonderUjke Nommers VUF CENTEN iBaattndUtdit Kitmnemgüigt u Baairttht G J M KROON VoorziUtr 3 BROUWER DB KONING PemingmtuUT ê E BOER JOHa LEEOWKNBOBK R VAN DIJK Stain A De jager VUat W pOGTBROM D ÏENEMAN P d MULLER S€cnt ru Kimmmigitig tOudtmiUr U OudemUfr A C VAN AEL8T Voortitttr H ANKER J W DE BRCUN A VAN AEL8T Pmnmgmmttr M J J NIELSEN StentoTu tBtmrtmiging tBurgirpUcKtt te Votrdtn 3 A P LEVENKAMP Voorzitttr Mr F W TER SPILL SetntarU C HUNLIEFF Barwoutawaarder Ö i i ri 1 BnrgTtllk Stand Haartreohti OKBORKN Thcodorna oodws Tb Ukarfetd tD S TaD Uitp l ONDERTROUfVD R ToMtoOoniloii A BalUDder MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTKSDAM It Jui 18 8 TAKWlt p HX 8 10 10 p 1 100 K O II 1 11 80 btlan IS CumU pw H L 8 i 8 10 BOOQE ptr H I 8 80 i 8 80 HA VEE Mt H L 8 i 4 ml00KO 7 40 i 7 78 PAAEDBBOONKK par H L 8 0 i 80 WITTB BOONKN par H L i 10 BEUINE BOONKN par H L 7 80 i 1 78 BLAUWK BRWTKK KookioorMii par H L 2 8B l f 7 76 Niat kookioortoo 8 88 ï 0 KANAEnaiAAD par H L 8 i 8 80 Fer TelegraaC Tarwa 88 Gmit 18 ilta boonaD 80 brain 18 li ar Hirar 88 bootar ADVERTENTIEN Voor d rala en hutolgka bawgun Tu dMlnamiog oaderronden gadarmde da liakte en bg het OTerlgdea nn mgn innig geliefden Eohtgeaoot betaig ik ook mmem mgne KindenB langi deien weg mgn k r elgken d nk Wed G KIBWIST ni JONOE Ho Oudnmfr 27 Jnni 1898 OirZICETBAEEII HKBREN en DAIUBS PBDIIEH TOUPETS SCHEIDniGEN aa nrdere HAABWSRKEN mnntennit door 80UEDE AFWERKING bg H P VAN WIJN6MRD8N Ootffeur Kleiuiefi Oauda Bg beachikking tu dan Edel Aobtbuen Ilear Re hUrCoa niliB ria in bat iulliaiemant TW O B A HOBDI en ijjne eohtgei noote W XBBVOBBT beidan te Oawfa dd 24 Jnni 1898 ii bepuld to dat de indiening der icbttldTorderittgan un den Cnntor moet plute hebben v66r 1 Augutttu a 2o dat de Teriflcatie rergadering lal orden gehonden op Woemdag 17 Auguttuë o T m ten 10 ure in het Qerechtagabouw aan het HaagaoheTeer t Raturdam De Curator Mr U U SCHIM v nn LOEFR TE HUUR gevraagd Ben BUIS of BOVENHUIS mat rit ol lea Kamera hnnrprga beneden 400 Brieren onder No 24M aaa het Boreau leier Oonrant I6 medelezer gevraagd TOOT de BOÜSSCBl COnSANT in den omtrek Dubbele Baart adrea onder No 2421 boraan deaer Courant Welke netU en fata BDROBRJDKFROUW R K 25 30 jaar mat aanig Termogeo eneokt kanniamaking met een Weduwnaar met Tarmogeu Adr fr Br Utt F P Boakh H T HENDRIKStN Hoogatr 287 R Mmt m Chemische Wasscherij l en Stoom Ververij DE WIT en Oomp üïaECHT Spoedige en netto aflerering Lege prUien DEPST bg Gez BECKERS in Mode Turfmarkt 248 GOUDA v Küntremifmg tBurgtrpUdUt U Qmula 3 M NOOTHOVEN VAN GOOR VooratUr D BUUTER Sterelarii a J NKOERHORST Pmimgmuttr H KNUTTEL Dr A VAN U8ENDUK C M DE JONG P J BKLUABT KUnmmging tUkkerktrkt U LtUtrlcnk Dr L A VAN LANOERAAD VoorxüUr a KAKBBKBKE Secraoru A B SWBTS Pamingmuêter H DE JüNQ Ui H DE VOS KUmumlgmg tAmtiuriioUuAmmentol ADR KOK Wi VooriiUT A STUURMAN Je Simtaru A ZANBN Hl Pmningmeatn J TE HBNNIPPE HBRH DB JONO Pa RADICALE KIESVEREENIGING MAATSCH APPELIJKE H ERVORMIira Nr eroatige oTerweging heeft boTonataando Verwniging in hare Tergadering Tan 23 Juni bealoten bg de HëRSTëUMINQ voor de FroTinciale Staten op DINSDXO 28 JDMI a t met don meeiten aandrang aan t bOTolen de aftredende leden Mr D N BROUWER P VAN DER HOOG en A KNIJFFHzn Het Baatunr A LAFEBBR VotrtilUr P M T WAAS Sttniariê W ROEPERS PimingtMoliT J N oa GROOT C T ARDENNE J OLADBACH H J T WEELDBM Idberaleii Radicalen Socialen en alle andere Kieiera dia aan de haratemming lullen deelnemen deokt er aan wit nw Candidaat kane Tan alagen hebben bg mg of in nw cafó te beatellen een of meer Fleechjea BOLL0I IA WATER uit de Staalwaterbronaen te Haarlem Voor de gelegenheid ontTaagt men dan gratia een JBSO SorMBaeler J VAjt QUE Kleiweg No 2 GOUDA jAMBÉi Zij die wenschen deel te nemen aap M een HISTOBISCHË OPTOOHT te houden op 31 Augustus a s tegen eene persoonlijke bijdrage van h 10 worden üitgenoodigd zich vóór DONbERDAG 30 Jf mjts § elirlftel Jk te willen aanmelden bij eeirder ondercreteekenden J L DE RAADT 109 OoethaTen J Th L WITHOF KEUS 148 Markt I IJSSEL DE SCHEPPER 110 OoethaTen Oa Drukrae A BKINKMAtt k ipOH Kiamrumgiitg tBurgerpUdtt U Xnmpn a if M BOOGAERDT Bi Krimpen a dLek Wn Vt K VAN DEN BERG Pmmimgm a MAN IN TVELD Lekketkwk C J GORTER Ouderkerk a d Uad J HOEFLAKE Krimpen a d IJael Aerate KUntruuiging Sehootikcmn en OmtlnkeH U Sdtmtkam I VooratUr Mr J K VAN WEEL Aenforu R VAN CALCAR Pmdnsmtiêfr C L VINCK K C A J GRI8TAN Kunérunigmg WadJbtfêvtut t tt Waddhtg Hn W A VERBRDGOEN VttmtUr M VERZUDEN eraMi C BBEBDUK PmmgmmUr V A VAN DBR TORREN A SOBT Opentare Aanb esteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Qouda lullen DONDBRDAG den 7 JULI 1898 dea middaga ten half tw e ure op het RAAOHUia aldaar bff enkele inacbrgnng AANBESTEDENi a Het aanbrengen van VERSTERKINGEN tegen 26 60 Meter oude Kademuur vanhet Nieuwe Veerstal langsde rivier de Usel te Gouda b Het ONDERHOUD derKaaimiiren langs de rivier de Usel en de walterenof grachten beneven de y leugelmuren bij de bnig gen en sluizen binnen de Gemeente Gouda gedurende 1898 Inlichtingen worden gegOTOn door den Gemeente Bon wmeeatar FBAKSCHE ST001I7EB7XBU n ekeaiuhe Wuukerl TU H OPPENHEIIIIER V 19 Kruiskade aotterOami QehraTrtaerd door Z M dan KMi f Atir TlaliiMi HoeOdapM toot GOUDA de Hen A VAN 08 Ai Saeeialiteit Toor het etoomea en TaneaTaa aUe Haaienen Dameagarderoben alaaok aUe Kiadergoederen Speeiale ijxrichtiiig toot hat el plueha aiantala Teeiaa boat eni Ê mm tafelkleeden eaa wordea da niMHTea laatete mMhode goTerid APgoi AfTgo efeB ketag geatoomd f ge wotdaa oiMadalIk toot da gaaoadhaui Telgaaa ataal bewaAt I Die ziéb met het volgend kwartaal aanvangende 1 JULI op deze courant wenschen te abtmneeren tegen den prijs van f 1 25 binnen en f 1 70 buiten de stad ontvangen de vóór dien tijd verschijnende numniei s gratis en franco Do BÜRGEMEESTKB v n Uoada brongt bij doze ter kenau van da balaiigbobbeud u dat door dao Heer Directaur der Directe Belastingen euz te Rotterdam op den 14 Juni 1898 executoir U verklaard 1 B Kohier der Belaiting op het Peraone belaatinfgaar 1898 No 4 Dat Toormeld Kohier ter Invordering ia gesteld in haoden Tan den Hoer Ontvaiiiter dat lader dia daarop voorkomt verplioht is zijnen aanslag op den bij de wet bapoalden voet te voldoso en dat bedeu ingaat de tennijn van zes weken binnen welken de reclames bebooren te worden ingediead Qoada den 87 Juni 1898 Dq Burgemeettor voornoemd B L MAKXKN8 Btttteplandsch Overzicht Gisteren hftd een Isnga bgeenkomflt pluAta bil Brisaon waarbg tegenwoordig waren de heeren BourgeoiB Sarrieu Peytal CaTaignac Loekroy Delcassé Viger Maraejola en Troaülot Er werd een ToTkomen overeenstemming verkregen ten opzichte van de volgende punten Tan de verklaring welke het nieuwe ministerie TOor de Kamer zal afleggen Het program zal zgn opgesteld in den geest van vereeniging van alle republikeinen Het zal de Terdaging voor het oogenblik althans aankondigen van het vra atnk der grondswetsherziening Met betrekking tot de zaak Drejfaa zal het Kabinet vcirklaren dat de ministerg vaat bealoten zgn vqifL all n eerbied voor het leger en TOor de gewjisde zaak te vergen Db graanrechten zullen den In Juli weder in werking treden Het ministerie zal het stelsel van e a inkomsteubelasting aannemen doch zich te en een globale en progreasieve inkomstenbelasting Terklaren De senaat ia tegen heden byeeageroepen t Het Sngelsche Lagerhuis heeft het wetsontwerp betrefteQde de leening TOor Britoch Oost Indië b derde lezing aangenomen FEVILLBTOai Het Leven te Baden Mm JtMuiKke Bowum 44 Keaaklaps riep z Tai a waar tijn onze pa raaoliF onxe parasols tonder er op te letten datre die ulf stevig ondar den arm vasthield vervolgeas nam lij luidraohttg fn hartely afscheid vaneene dame met wie v op de reis van Heidelberg naar Baden kenqis gemaakt had Deze dame wu aieiaand anders dan mevrouw Snehantchikof ons neds bekend Kij was naar Gubsref te Heidalberg tw bedevaart geweest en keerde thans met de nood ins cties terag Capitolina Markowna droeg een vrij zonderliDge bonte mantiUe en een ronden unAoed dia veel op een paddestoel geleek wuronder de dunne witte haren uer verward uitstaken klein van gestalte mager en met een gelaat dat op de reu i erk gebruind waa aprafc v met eene aobelle tingende stem Basilsoh Z viel tnitond in t oog f Lii iBof dawda haar n Taltaiia aindetqk in een rqtaig en nam bMO tegenover haar plaat De paardea Mtten nok in beweging Men begon esa gea r k men drukte elkander de handen men lachte was noolijk en heette elkander welkom Litwinof begon Inokt ta scheppen de eerste ooxehbHkken waFftn geIttkkif dooi eataan Tatiana scheen mets bijzonders aaa mm t nar iH ug ham avao troawhartig De kanselier der achatkiit sir M Uicka Beach diende het vootatel in dat de aom van 798 802 p a welke in 1897 aan Egypte is voorgeschoten niet zal behoeven teruggegeven worden Na opgesomd te hebben wat er door Engeland in Egypte ia tot stond gebracht zeide de Minister dat het naar hy meende niet noodig zou zyu om de groobe etrydmacht die tegen Khartoem zal gebruikt worden bg voortduring op de been te houden De regeering ia met voornemens militaire Dperatiën op groote schaal te ondernemen om de provinciën ten zuiden van Khartoem weer in bezit te krggen maar kanon neer booten zullen gebruikt worden om te beletten dat de handel op den Boven Nül belemmerd wordt Indien het voorschot niet wordt teruggegeven zal de Egyptiache regeering zelf alles kunnen bekostigen wat noodig is voor de expeditie naar Kbartoem Het voorstel van Hicka Baach werd met 155 te n 81 stemmen aangenomen Het rdsnttaat vaa de Dnitacht verkiezingen kaa in hoofdzaak reeds worden vaatgestBld het brengt weinig verandering in den Hijkadag Het Centrum ia d groote party gebleven hetgeen zeker nog niet il Zfggtn dat t reohtstreeka op de regeering ui inflaancaexeu Haar ogfer dat altijd zeer constant ia gevent zal hot DU ook blyven oogeteer 100 De nationaaHibefalen tgn weer wat Ter wak$i VoonI ia Zrt D i t aahlaa a hitm stadt Mauobeiqi Pforzheim Stuttgart hebben zg veel verloren en daareotegea in Zwaben alecbta trse zetels gewonnen Deze paTtj btgft gestadig achteruitgaan Voor de agrariërs en voor de aoti scmietea zyn de verkieKingen al even treurig afgeloopeu De cooaervaiieven komen er nist slecht af en de vrgzionigen trouwens evmmin De Duttiche volksparty heeft zich vnu baar échec bji do eerste varkiezmgea hersteld da Vrgziooige Vereeniging zal weliswaar haar vorig cgfer niet geheel bereiken maar de vrysinnige volkaparty de partg van Uicbter komt zeker aardig versterkt in den nioawea Uykadag Dat de sociaat damocraten per slet van rekening maar weinig znllen winnen komt Toornamelgk door bat samengaan der burgerpartgen in verscbillenda plaatsen hetujoen o a te Barlgn zelfs tot verlies van twee atels oor de sociaaldemocratie heeft geleid Prins Hohenlobe de rgkakanselier heelt in zgn dis trict op den radicaal gutemd eu zoo hebben TeUa gedaan die anders niet dan op conservatieven stemmen aan zij bloosdn even Ueftallig lachtte eren goedsmoeds als vroeger Kindelijk besloot ook bij om haar open en vaat on niet zooala tot dus erro vlachtig on tersluiks aan te Eieo Atot nu toe hadden zijne eigene oogcn ham niet wöten te gehoorzamen I ne onwiU kearige ontroering maakte tiob van zyn hart meester de onbezorgde ilitdrukking op dat open eerlek gelaat was hem een welsprekend verwijt Daar zijt ge dan gekomen gij arm meisje dacht bij bg zich zalf tgij op wie ik met talk e a ongeduld gewacht heb naar wie ik zoo vaak verlaiigd heb mot wie ik mgn gansohe leven tot aan het eind wilde doorbrengeq gQ zijt gekomen gij hebt mij geloofd en ik en ik IjitwtDof hel het hoofd zinken Capitolina Markowna liet hem echter geen t d om aan zijne gedachten to f te geven eij overlaadde hem met rragen 4 irWat is dat voor een gebouw d daar net dis pilaren Waar is bier het theater F Wie mag dateijn Taoja Tanja z O toch sens wat dat voor erinolines zijn I Kn wie is dat F De meeete dames hior scbgnen wel Frao atses uit Parijs te zya Lieve hemel wat voor een hoed ia dat t Is hier waarlijk alles evenals te Parijs I Niet waar alles moet hier verscbnklijk duur rijn Wat was dat eea prachtig verstandige dame met wie ik onderweg kenms gemaakt heb Gij kant haar wel Grigon Hiobailowitch zij vertelde mij dat z n ontmoet had bij eeo Bus ook zulk een uiterst verstandigan maa Zij beloofde mij ons te komen bezoeken 1 ze al die aristocraten uitkleedt t ii een mi t Wat is dat voor een heer daar met dien wiftten snorbaard f UiiachieD de koning van Fruisea P is in bet Eogeliche Lagerhaia over de werkstaking au de mgnlo Zaid Watei an de etlünde die er geheolt streek bet gevolg van is geI Miaiiler Ritchie gaf weder te kentt hg bat oogenblik voor tasacbenkonisl nietltar iif Uomen achtte voor eSa dar partgeo f n fctn id leÜrig recl t troekt lunep Verspreide Berichten flpftQJe efi de Vereeiiigde SUtefl OMaraal Whealer aagt in tgn ambtsltik rappOlt over bet gevMht ia do hiuderlaag bg Jur aaito dat de Arnerikaarische verhezen hebkaa bedragen 22 doodeo en tuaachen 2 en HO gakwetiten Voorts zagt hg dat vijf waggons met jktaaoacha gekwetaten naar Santiago gezonm ZIJD en nog veel Spaanscho gekwalaten bebbafe Santiago te paard of te voet bereikt l4 itenBut ko ouel Itoosevelt zegt dat de SpH rden verttooderiyk goed schoten en dat flj voortdurend norden Ia een iuterviair heeft generaal Shatter lich mefc emaakie vorderingen tevrsdau betoond Hg acht nog alleen op da landing van Toldoasdl krggsvoorraad om den aanval op n tiage ta beginnen Hg kon niet zeggen annaar lat zgn ton Aai da World wordt utt Washiegion gas in 7 De ragaering he fi eau cgfartelegram vi Mfoy Waal onfcvangea waarran de infaood gebntto wordt gehouden Naar men zagt bevatte het bericht dat de monitor Miantonomah tn het pantaerichip Pantan beschadigd tgii mm went niet in walke mate Men onderstelt dat de schepen te diebt bg Havana zgn gekomen en de battergan op za gascboton hebben Aan da World wordt uit Washington geseind Bij het taaden van de Cobanan hg BigBB sloeg de feiste boot in de branding om De manaehappen zwommen naar dan wal waar versoheideo honderden Spanjaarden hen trachtten te omsingelen De drenkelingen werden nog op hat laatste oogenblik door da Aaerikaneu verlost Da üarald rerneamt nit Santiago dat de dynamietkrnis r Vesuvius aan verkenning gedaan heeft in de baai van Santiago flet Bchip passeerde gamakkelgk het wrak van de Uerrmac an meldt dat twee paotiersobflpen naait elkaar ar langs kannen gaai Sampson zon das de baai kannen binnenstoomsa zoodra Santiago wordt aangevallen Votg ns eao telegram van da World nit Playa del Eata hebben de Amerikaaoscha aehspan ViKan en Gloncesler Zondag 300 Cubanen aan Tanja Tanja sio toch naar hem naar den konhig van Pruisen Hoe Ia het de koning van Pruissen niet Da Hotlandsche gojant P Ik kan nieti verstaan de wiolea maken zulk een goraaa Ah t welke prachtige hoornen 1 Ja tante tiet zijn prachtige hoornen bevestigde Tanja Uoe heerlijk groen ziet het er hier alles uit en hoe vroolijk niet waar Grigori MiohailowitohP itKoer vroolijk mompelde hij tasschoo de tanden Het rijtuig hiatd eindelijk voor hot fa ttel stil I itwinof vergezfllde do dames naar de voor haar bo temde vertrekken beloofde met een uur terug te kernen en begaf zich naar zijn kamer De botoovoring die Irina op hom nitoftfende voor een oogsnhlik onderdrukt maakte zioh opnienw van hem meester Hier in deze kamer troonde Irina sedert gtaleren Alles sprak v n haar het scheen dat atmosfeer geheime sporen van baar bezoek bad aohtergelatsD Litwiqof voelde zioh evenals haar alaaf Hij rok haar zakdoek die hij aan zijn borst verborgen had te voorsobiJQ en bracht hem aan zgn lipptfiT Als een fijn vergif stroomde hem daarbij de zwcKle herinnering door de adereo Hij as ar zioh van bewuat dat er voor hem gg terugkaaran geen Veus meer was de pijnlijVe ontroering die Tatiana s aanblik in hem verwekt had smolt als sneeuw voor het VBur wag en zija berouw was verdienen Da liefde d liefde van Irina was thans zijn reobt zijn wet zyn geweten De voorzichtige andera zoo bezonnen Litwinof dacht er zelfa niet meer aan hoo hij uit dien toestand van eeuwige onrust van onna tuurlijkheid geraken zou een toestand waarvan hij overt Bs het drnkkends langsamerhand minder loheén wal getel bg öagna Vanobaidaa bonderdtn Spaujaardaa trokksn na awakkan tt Dstaad t rog Da holpkrniiar Harrard is oftar Santiago Taitrokken mat troapaa Aan da Timaa wordt uit Havana gasaiad Vertche den sobapan zga onverlat Cabaanacha haveni mat proviand biansoguloopsn Volgenl aeu tal gram oit Tapalo aan da Miuiasippi is or Zondagavond en ongatak g baard mat sen mtlitairaa train die aan data ch meat oogartgelda oavalaria varroarda Da trein was in twee daelea geaplitat Het acfa tarsta daal wtrd op bet aarata gsworpan au een wagao ward inatkaar gMchovaa Vyl soU daten wardea gedood ao vgftian gewond Da 4000 mao dia da ia axpoditia naar da Filippgnan uitmi aai aga op vtar tranaportvaartuigan ingea haapt ao op bat paot van ta varlrakkao Da Spaansctté miatatar vaa baitanlandaoha xakan herbaalde gisteran dat atla garnebiaD betrefiende vradaaoaderhandslingaa voliknki van grond ontbloot agn Da tranaportaohapan Ohio City of Para Morgan City en Indiana tgn gtsteran met 4000 maa naar Manila vertrokkan Ileutera bgaondara florratpondeat aeioda dan 23en van Manila t ia gaan Taraodaring in dan toaatsod De opatandelingen igo nlal vorder gekomen De ripaujaardun gaan voori da varstarkingawarkan rondom Magila mafc zakkea aarde ta vanUrkaD Ook ttlanCan O palan van aangopunta bamboe io den grond Da dagbladen gaan voort da ifiboorlingen aan ta sporen fVh hg do Spanjaarden aaa te Nluttan Da Amenkaansche transportsehapau aifn niai aangekomen DuitacnuHu De staataaeorataris vaa baitanlaudacba lakan von Bfilow ia Zatirdngavoud plotseling door den keizer naar Kiel ontboden waar hg op uitnoodigiug des keitsri aan boord van da HohsBzoUern logeert T Markirob io het UgkiUnd had aan maaatar schoenmaker tekera tUiOul lieh oanditlaat gesteld voor den rgkadag aea koaiaka oproeping aan de kiezers garicbt maar slechts 78 stemman bijeao weten ta krggan Thans na da varkiatiogen heeft hg in de ÈUüsaar da volgende grappige daokbatuiging oninbaar gemaakt Waarda kiezarsl Pech is Pach Daioiattamin baluig ik myn hartalgkan dank aan diagsnao onder BBgna msdsbnrgers dia op mg hun stem hebben willan uitbrengen an ik verzoek hun mg met ban vertrouwen te higven varaarsn wat da scboai makarü batraft Ik bavaal mg maar dan ooit te gevoelen Kr was neg geen uur vontrokan toen on bediande Litwinof namens de beide damaa kwam varaoeksn om haar in de algemeene saai gesalsobap te komoD houden Hij volgde den bode eii vond de dames reeds gekleed om uit te gaan Itetde gavjn dan wsnteb t keouen om daar het weder loo bijzonder sohodn was al aanstonds aaa kijkja van Baden te nemen p tqliBa Markowna vooral brandde van ongeduld en was gebael onlrooslljaar toen zij hoorde dat bet nog het uur niet was waarop de beau monda gewoon was rich vinir kat üonversationshaus te vereonigan Litwinof gaf tante den arm on de offiaieele promtnade nam een aanvang Tatiana ging aan Unte s lyde tn zag mat zekere kalme nieuwsgierigheid rond Urwjjl Capitolina Markowna mot vragen voortging Da roaleitetafal de eeswaardiga oroupiers die ze op eene andore plaaU ongelwijfeld voor ministers zou hebbea aangozien hhnne snelle bewegingen bij h taotittivan van do hoopan goud en zilver over de uitmik Ufel de bejaarde dames dio speelden en de griseltes ia hare volle profhssiè dat alles maakte CapitoHaa I ai koi na voor een oogenblik stom van verbaring Zij vergat geheel dat dit alles eiganlyk hare v rontwaardiging had moeten opwekkeu en zag met wijd opAigaaperde oogeu at dia dingen aaa tarwijl zg slechU van tijd tol tijd bij el en nieuwen uitroep opschrikte Het snorren van den Ueinon kogel der roi lotU ging haar door merg en l aen ao eerst toao zij in de vrije lucht was vond r y kracht geaoag om met een diepon zneht het hazardapel ali eone onzedelükö uitvinding der aristocratie ta besUmpalaB