Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1898

Oeudi 7 i 8 10 8S K IO 14 g lt B t4 lO U 11 11 11 81 U 18 11 48 J U S tS 8 7 4 H 4 BS 8 88 I il 8 14 7 31 7 6t 8 S0 8 B l 10 04 lO St I IS Moerdresbt door 7 41 1 ll ff 1 ff ff 1 8 ff ff 8 0 ff ff 10 11 Nieliwerkerk 1M 1 49 ff n 8t 1 7 ff ff 8 1 Ijl4 i l r ff ff s oa ff ff s 10 18 ff ff Capella me a tt n 8 18 ff 10 88 Ralterdan SO t il Il 01 a 811 a 4 4S10 1S lo tn u ai ii ii si i it i ao 4 4 it 8 10 8 40 4 10 88 T tO 8 88 8 48 9 10 10 11 lO Sf 10 84 11 80 ïoturdam 4 i i si t n tl 7 J8 7 68 40 t H MS lO lg U 8S 11 10 18 87 1 44 8 IU S 4 4 Jt 4 t iS 6 88 8 17 7 8 a s7 10 10 OapaUe 4 8t M f ff ff ff f ff 10 8 ff ff 1 S4 4 80 ff 17 47 Nleuwarkark t 0 11 ff ff ff 1 ff ff OT ff 10 88 8 01 4 t7 ff ff 8 84 8 84 Hoordraebt t ll 1 f ff 10 48 ff 8 08 ff 04 ff ff 41 10 01 Ooada 1 17 a li SS 7 10 741 8 11 47 10 18 114 11 84 11 08 18 47 8 14 Ml 4 08 4 84 8 10 8 48 8 88 8 47 7 41 1 80 10 07 10 30 SODDA DKN H t B ik tOH Gouda 7 ÏI 80 17 M t7 10 14 11 18 11 18 1I 18 1S 8 i l4 8 48 4 48 4 8S I S8 IS 84 U 7 84 7 88 83 8 64 10 10 8 11 10 KereahaiMD Moerlcapelle 7 41 41 ff ff ff ff 11 80 ff 1 8 ff ff ff 8 7 ff 84 ff 10 1 lOl ff Zoeterraeer Zegvèard 7 S I tl ff ff ff ff ff 11 41 1 1 ff ff ff t 18 ff ff ff 8 15 ff V ff ff Voorborg 1 07 t OS ff ff ff ff 11 88 1 88 ff ff BJI ff 8 8 8 04 8 84 10 88 i Hate VI 0 Mt H 10 8t lOrf4 11 48 K 18 48 1 41 1 48 4 18 1 18 8 S7 B tS 8 9 8 10 88 U 6 M 44 Hage tk 7 0 7 40 8 85 4B 10 11 lt 87 ll St It tt 1 S8 i tC 8 40 4 4 8 6 30 8 18 7 80 t S6 88 10 05 Yoorkarg i tl ff ff ff 10 17 ff 1 41 ff ff 4 8 ff 18 34 ff ff 10 88 ff ff ff 1 88 ff ff 4 88 ff 8 80 48 ff 7eTenbaiiea Moarkapelle ü ff ff 10 48 ff o ff 8 04 ff 8 8 8 ff f oiirf Ss 7 41 1 08 a 08 10 1 10 84 ll 7 11 08 18 80 8 17 8 14 4 08 4 17 I lt 8 80 7 48 8 88 10 10 lO SI Directe Spoorwegverbindingen met GüUüA Zomerdleost 1898 ooiini aoTT x DAM iiti AangcvttDgeD I Mei TUd van Greenwich fcO l U4 II TXIUH 1 lUanra Uoada 6 80 S Sa 84 7 1 7 88 8 14 07 10 1 10 67 18 00 18 10 18 53 t SO S 17 4 88 6 80 6 47 8 05 8 86 3 door Oudav 6 86 8 18 ff 11 14 8 87 8 87 ff 7 10 ff Woerd 6 48 7 8 8 10 ll Si 18 87 8 45 3 4 6 45 ff 8 14 7 18 8 43 lO St lllraebt 8 03 7 04 7 4t l 8A 8 55 9 8 10 51 11 45 ll St l 3 08 8 60 6 04 18 4 7 3 6 lO Sl O O O 1 i k H T 8 K D 1 11 ioiiik 8 14 9 48 10 67 4 11 B 80 7 61 8 80 111 17 lo f Aaul W 8 01 06 10 S6 1S 48 1 00 8 87 8 40 10 08 1 1 t7 Aaut O S SSOaiSlO tO lOStlt 8 5510 18 11 I d 8 4 00 80 10 15 10JI8 11 88 11 08 1 87 8 08 3 80 8 58 4 48 8 85 80 58 7 68 58 07 8 10 08 ff 1 10 88 11 65 lt 4 8 47 4 18 0 60 7 10 8 10 M ff ff 10 48 ff ff ff 4 4 ff ff ff a St a tt 10 1 11 10 Invl a 7 0 8 10 9M bg btn uo aTgula bjj mjja galiMU elUotwU in bet tlgemaeo foor di Torvurdigiog ran goad icbo iiel in bet bgsondar rao den ni owen wboan Da Afga utdigda waarran bet mitta Bodal aerlug mgo watkplaata rarlatan lal FliMKUiK Zaterdag it ta Faroe op den Pont de la Goneorde eao paard geschrikt ran een aatomobiel en op bol gegaan De afgevaardigdn Oeorgei Ka goea die jai t bet Palait lloarboa ferliet wierp zicb roor bet dier ea biacbtbet tot itaan Oa koeteier werd eroetia gewnnd BINNENLAND £ EESTë kamer Zittiog Ttii Vrgdag 27 Jooi Ia deae ttttÏDg t aiDgaoo i eii b t ooiwerp tot regelioff vkd d rergovdiog voor tjjdelgke dieniten met iiensioeu Bg de behaDdoliog der defioitiere begrooting van nsrioe brubt de beer Yao Alpbeo buide aaa den minister den goaferoeor geDeroal de offiaiereD eo de mioderoü fan bet lodiacbe leger iDsoodorbeid aao koloael Van Uttataz foor héi beleid de tantberadeobeid en deo moed bg de leidiog dar Pedii expeditie Ue miaiitar aloot sicb warm danrbg aao De beer Vftn Alpben rroeg roorta om ver betering ran het lot Tan btt pereoueet om een ftoomloodidieust en om betere Terlichtiog en Taraterkittg der signalen aan deo Holterdam ofaao waterweg De beer Van Ascbvan Wgck keerde af den iicb van afgelegd elDdexamen eeuer Uoogere liargerBofaool voor het examen tot toelating als aspirant adminiftrateor bg de marine De minister fcrklaarde geleidelyk Terbetering Tan den loodsdienst te beoogen en bg den IlotterdiraHben waterweg miiUilgnatsn xeer onraadzaam te achten lo den maatregel betreffende bet toelatingsexamen voor adspirant admioistrateor kan geen Terandering gebraobt worden De begrootioK is daarop aangenomen Ken c oor deo beer Van Aacb ran Wgck Toorgeatelde motie betreffaode het toelatingsexamen s l later behandeld wordeu fig de tsmming Toor een lid vso den gemeenteraad Tin Maarten bleitk opnienw boe eéa stem van eel invloed zga kan De caodidateo J C Trillevitz en U Uonoik hadden reept ctievelgk 90 au 89 stemmen edoch ééa onbevoegde had gestemd ea nn ts eene herstemming mei den aanklere vaj dien noodzakalfk Omtrent de ootvaDgat ao dm Saltan vanSiak door I1H MM de KooingiQiüeD op hetlostbof te ossdgk deelt de iProv OeId eo Ngm Ct bet volgende mede Utreobt 5 88 8 33 7 43 8 S7WoerduD 6 48 68 8 08 Uude 8 14 ff Ueuda 8 17 Ol De Soltan waa voor dete gelegfinbeïd gekleed ia een sobitterend Rala koitoam in hot toit eenigezins gelgkend op bet groot tenue vai de marine offioieren Z H droeg een geheel mot good geborduurde jat met opstaanden kraag en gouden epauletten wiarvan de bladsD jgebeel met dismaDtoo wnreo bezet Daarover len éoharpeeen breeden massief gooden b Qd met diamanten all ede een gouden bnikgordeL naat kohittereod diamanten atoi waaraan een ioitbare aleepubel mét diamanteb beU beveatigd wsa D pantalon vas vaa dezeMde stof als de gala rok en van e n gouden gn n Tooniao Hat hoofddeksel bniood oit een zwarte mota met gele ataaode pluim omgeven door diamanten aan de voorzgde een prachtige diamanten figuur Om den bala aaadeu boord beveatigd droeg de Sultan verder nog een kostbaar diamanten veraiersel Qetgebrèl maakte een zeer rgken doch tevens zeer gedistiogesrden indruk w iertnn nnk hpt ijaipathieke nit r Igk van dan Indiaeben vont die lioh met vael gemak ïn dit gala gewaad bewoog meewatrkte Aan bet slatioa Baarn waar dn trein om 2 nor U min arriveerde werd d vorst ontvangen door den adjndaot vao diea t ea den eersten stalmrester van HH MM die Z B nameas de Koninginnen complimeoteerden In twee gereed staande bofrgtoigen bet eente met viflr paardi n werden de Saltan ensga gevolg naar het losthof Boeadgk geredeo en aldaar aan dea ingang ontvangen door deo Ho maarBcbalk dieZ H geleidde naar de voor hem bestemde apartemensen alwaar den Saltsn gelegenheid werd geboden zicb te erfristcheo Kort daarna werd da Saltan bg e Koninginnen aangediend en na de voorstelling oitgenoodigd naast H M ds Koningin op een faotenit plaats te nemen De beer Scbooten fangeerde als tolk bg het onderbood datmim een kwartier doarde Tgdens de aodiëotie bood de Snltoo aan H M de Koningin het rsedt beschreven geicbenk aan H M aanvaardde dit prachtige geschenk dat door de bei e in li rei gekleede bedieaden van deo Sultan bin nengfldragen werd mat here bekende mintaarabeij Na afloop der aadiëotie werd de Soltfta opdezelfde wgze oaar zgn appartsmenteD ténggeleid en kort daarna met betzeltüe ceremooieeloa een rgtoer door de omitrekeu naar b tstation Baarn gereden van waar de teragipcfatnaar Ngmege n werd aanvaard 11 Ds Koningin heeft verleden week voor den heer Pander gepoieerd die oen aanrankalgke schets voor den beeldenaar naar futo had gemaakt H M zsl op den nieuwen beeldenaar getooid zijn met den diadeem liet zei oogeveer een half jaar dnrao et de beeldenaar geheel gereed is De heer Pander blyft tot September ia om land BIgkens een aanscbrgving van den iospeotenr der inf mag de sergeaot majoor titobir d d Initenant te velde zoo laqg bg nog gsen graad boven dien van sergeant majoor bekleedt niet bestemd worden tot het verriobteo van den dienst van luitenant van de weekt bij de compagnie De uitslag van dea Korpa K elweditr Zaterdag en Zondag in de groote zaal van het Sportgebouw te s Oravenhage t ehoaden en waaraan door ruim TOclubs werd deelgedamen is als volgt t la prgs Hard gaat iec Ilaarlem 276 bonten 2e Door oefening grootere sUra veobage 275 3e Kr naar toe s He HogenboBch 256 4e De Kroon Haarlem 240 5e sOoder Onac Rotterdam 226 6e Je Maiutiandraic sGravecbage 224 alot sïre 27 7e Zou er ksoa zgnt Amsterdam 224 slot airs 22 8e sGraverihage te sGraveohage 222 9e vRecht naar bei doelt Rotterdam 218 10e Recht naar t doel Leiden 215 liW Kopke neert Roosendaal 214 12e £ enefiesiodheid Rooseodaal 211 13e Nuoit gedachU Amttterdam 210 s ot sire 17 14o iJaa nitc Arnhem 210 alot ire 11 15e sAobt om den koning c Amersfoort 208 16e Maipoc van Rotterdam 206 17e Acht om dfl Xauget Woerden 119 18e Onzekere Rotterdam 198 19e Onder oosc s Gravenhfi e 194 en 20e sAobi om di lange idem 193 bouten Dt voor dit ooneoors uitgeloofde prgzfin waren groote ifoaden medaille en draagmedailles kleine gouden medsiltea en draagmedailles en groote jBo 3 kleine vergald zilveren ailveren 3 bronzen medailles Nieuwe Stoomvaarttgn Naar het Rott Niauwiblad verneemt hHt de heer Alfred Chrieisoeen te Kopenhagen twee snelvarende d a bbelacb roe stoom booten aaogekocht ten einde met deze en eeuige andere booten van zgne vloot een nienwestoDmbooiIgn genaamd de Ring Lgn U openen met Rotterdam als middelpunt De booten gaso nil van Rotterdam naar Bremen Eop uhageD Libau t4rDg oaar Kopenhagen vso daar naar een Eogrlscbe haven Rotterdam of Antwerpen trrwgl andere booten bovengenoemde havens in tegenovergestelde richting zall n aandoen voor bet vervoer van goederen eo vee Naar da voornaam te plaatsen van Denemarken RoiUnd eoz worden directe cogoosa meoien met doorvrachten afgegeven Da booten hebben ook gpriefelgke ioriebtingen voor paiii era De eerste af aart zal nader worden bekend gemaakt Als agenten te Rotterdam zullen optreden de heeren Alfred Ckristensen Schelteo Falb heeft dit moeten wg belaas erkennen met ign voorspellingen voor de eerstehelft van het jsar gelgk gehad Ook voor delaatste dagen van Jusi beeft hg een oogunitige prognose gesteld Thans xgn de wecrvoorspelHogen voor de tweede betft van 1898 verschenen Wanneer men die opslaat deinst men van eobrik terog als men alleen nog maar de e rste regels gelezen bfaft over het alg meene karakter van Juli Falb voorspelt ons voor Juli en Aogustas niet veel goeds Men leest bat volgende Jnli zal zicb kenmerken door tairgke oowedera en door veelvuldige regens terwgl ds toBHcheo perioden van mooi weer slechts kort zullen dureo Natuurlgk moet teogerolge van den grootwD neerslag de msaod over het algemeen keel tgu en zal de temperatoor beneden de gemiddelde bigren Voor den derden Ja i die een kritische dag van de eertte soort ia nog verergerd wordt door een aaaiusverduiatering en deo korten ftfstand ta scben aarde en maan voorspelt Falb wolkbreuken boog water en overstroomingen en den tooristeo ia de Alpen opent bg tosscheo 13 en 16 Jnli bet aangename vooraitzicfat van hevige sneeuwbuien Voor Augoaiua taiden da voorapeUingen al niet VKol bemoedigender de eerste tien di ee fcalrgke ooweders met sterken regenval in de tweede tien dagen aanhoudende reaen en daling van de temperatuur in de taatate tien dagen eerst kond daarna buitengewoon warm Dan heeft hij nog de waaricbuwing die voor ons Hollanders bgzonder ouaangenaam is dat de 3 en da 31 Aognatus de meest kritische dagen van bet gebeele jaar xgn wuirvoor men das op zgn boede dient te zgu In verband mft de feesten te Baarn ii in ommige dagbladen 30 Aagaatas genoemd als dag Tan vertrek van Hare Majesteiten naar den Haag Met tekerbeid kan worden medegedeeld drt omtrent bet vgrirek van Hare Mnijesteiten uit Baarn en do terugkomat in deo Haag niets bepsald is Door Borg en Wethoadurs van Delft ia aan den gemeenterand voorgesteld het volgende besluit te nemen lo dst ieder die in vasten diecst der gemeente is of wiens benoeming reobtatreeka van het gemeentebestuur uitgaat met nitzond ring van hen wier werkkring uitwoning noodzakelgk maakt is verplicht binnen de gemeente te wonen 10 15 10 34 10 41 i u 10 84 10 64 2o in baitengewone gevallen ter baoordealing van B en W kan door dezen van deie verplichting dispensatie worden verleend welke evenwel steeds herroepbaar is 3 aan beo die kracbtens dat bsaloii tot inwoning verplicht zgode thaus nog baiteo degemeente wonen wordt de aitwoniag toege taan tot 1 Md 1900 avanwal loodar verwisseling van woning 4o dat bealoit is niet van toepaasing op de ambtenarsn omtrfut wier woonplaats bg da wet rieten zgn gettetd en 5o de bestnreo der iaste lingea ait da gemeentoka geaabsidieerd sollen worden oiu genoodigd aan hnnne ondergeschikten gelgke Terplicbtiog tot inwoning op te leggen De collecte voor den Gewapanden Dienst beeft opgebraeht Ie Bodegravef 47 48 te BerkoDwonde f 11 54 te Leiderdorp f 14 33 t Strgen f 10 3 te IJsselmonde f 10 257 t Ridderkerk f 21 92V te HendrikIdo Am bsebtf 12 Gemengde Berichten Door de Mg tot Expl van Staataspoorwegen is een leening uitgeschreven van f5 000 000 waarvan de inscbrgving zal worden open stold voor de uitgifte van 2 seriÖii elk groot i 1 000 000 rentende 3Vs pcL Volgens bet prospectas is de koers van uitgifte bepaald op 100 pCt Ue maatscbappg verbindt zich om telken jare op I Jan te beginnen met 1 Jan 1900 tot aflossing k pari van obligation dezer leening minstens pCt van het nomjnaal bedrag der leuning aan te wenden elk volgend jaar wordt deze aflosaing vermeerderd met de vrgvallende rente der alsdan reeds vro r aflosbaar geslalde obligatidn zoodat de leening in 60 Jaar zal zgn afgelost De maatschappy behoudt zich bet recht voor alle of een deel der niet uitgeloote obligation der leening ten allen tgde k pari af te loaaen Bg naastÏQK door den Staat der Nederlanden van de eigendommen der Maatscbappg of indien zg van bare rechten tot exploitatie der Staatsspoorwegen wordt vervallen verklaard ia de Staiat der Nederlanden bevoegd zich in de plaats éf x Maatscbappg te stellen Da inschrgving is opengesteld op Dinsdag 12 Jnli 1898 van 13 tot 4 uur te Amsterdam in de Factorie der Staatsspoorwegen Rokin 46 Aandeelhouders en oprichters der Maatschappg zullen een recht van voorkeur kunnen uitoefenen van 28 Juni tot 11 Jnli 1898 Indien bet ingeschreven bedru dat dar uit te geven obligatïën overtreft zal met inachtneming van de rechten van aandeeihonders en oprichters bet beschikbare bedrag pondaponds gewgze worden toegewezen Makelaars en commisaionairs in efiêctan ge nieten provisie Uit Maareen wordt gesobreven Twee paar leden waren voor de ProTtneiala Staten dezer dagen in herstemming en Manna was kiezer maar een anderhalf uur van hnis aan het werk Daaga vóór den groot n dag komt mgnbeer B bg de eohtgeooote van Manos en beduidt baar dat haar man om t verzuim niet van de stembus behoeft weg te blgvan 50 cents Iaat hg achter als billgke tegemoetkoming en at zgns weegs Toen Manus i avonds tbais kwam deed Jans verslag vi D hst bezoek en baar echtvriend vartelde Oaar dat hg onderweg mgnbeer A tegen kwam die 60 cents verzaim in zgu hand liet gigden en eene fijne sigaar liet opsteken Aan den avond vanden dag der herstemming komt de heer A met opgestreken zeil op Manos af en zegt van een buurman van dezen geboord te hebbeoi dat hg van mgnbeer B ook veraoim had opgeatokeo Wees gerost mgnbeer zegt Manus ik beb ze alle vier zwart gemaakt maar die twee ondersta van U zwarter dan de aadere Te fl Gravenhage is een vereenjigipg vso glaxenw inb n tot atud gakomen onder den ze r toepasaelgken naam van Excelsior steada boogerr De toepasselgkbeid is althans beelwat klaardw dan bg een onlangs opgericht iaatarekorpa A lgd hooger kümmea mag voos een glazenwaaaober goed zgo altgd bong r blazen ia voor een mniikant niet raadzaam Een bewoner van Fegenoord te Rotterdam viel Zaterdagavoad ten buita vaa zgn twager aan de Kipstraat waar bg een bezoek had gebracht van de trap der derde verdieping rolde alle trappen af en bonsde mel ooveel kracht tagen de atraatdeur dat het paneel er aitvloog Inwendig gekneatd werd hg door de politie naar haia gebrtcbt Een visacher in de gemeente Lematerfand kocht in BAaart jl een nienwen botter op crediot Het Mbip kostte f 4000 U i gi g daarmede ter anajoviavsngst en deze gelukte zOo Koed dat hg raeda den 15en Juni jl den botter aan den acfaeepatimmerman betalen kon Men aeint att Winschoten De gebroeders Slor van Monstendsm zgn zwair geboeid hier binbeugfbraeht verdacht verscbiltando regenbakken vei iltigd te hebben mat petroleom ao faecala sloflen B en W vaa Delft raden den ingezetenen aan de melk niet anden dan gekookt te gebraiken wegens het voorkomen aldaar van gevallen van febria t pboïdea Door een onbekend persoon werd Yrgdagavond een 8 jarig meisje te Roermond medegenomen in de richting van tiet Hellegat De vader van het kind dia gewaarschuwd werd liep den kerel achterna die ziende dat bg ontdekt wa gliogs de vlocht nam In 1877 werd door de wet bepaald dat de koperen centen zonden worden vervaufceo door de tegenwoordige bronzfin pasmnnt Die oude centen werden daarqa ingetrokken lot in 1884 Toen waren er van de 161 millioen slechts 82 millioen iugeleverd dut 79 millioen achtergebleven vermoedulgk voor een groot gedeelte in den loop der jaren veramolten Vaa de 128 millioen halve centen die de Staat in den loop der jaren had ail egeven zgn er slechts 21 millioen ter inwisseling tegen tegen nieaw geld aangeboden £ r bleef dus van dat oude kopergeld ter gezamenlijke nominale waarde van f 2 250 000 voor een bedrag van f 1 325 000 weg Dezer dmgsn kwam iemand die voor s jn hawelgk noodlg bad een bewga van voldoe ning Ikao de militie tot da ontdekking dat hg niet oo a militie was ingeschreven g volg van het verzoim van zyo vader hg E lf bevond zicb deitgds in Amerika om hem ter inschrgviog aan te geien Bg is thans by de militie iugelgfd eo zal de eerstvolgende twee jaren onder da wapenen worden gehoadeu Di faeer L M Magnéa die zoohK gemeld ia door de stoomtram Bergeo op Zoos Tolen werd overreden en wieoi beea moest worden afgezet is giitar in het hospitaal te Bergenop Zoom overleden Te Hoorn N Holl zgn eergistereoavond de woningen van den vesbonder U en den winkelier V afgebrand ten gevol van het Omvallen van een petroleomtoestel Weinig is gered Een werkmaa beeft ia een werkplaats in de Schiestraat te Rotterdam een kat van een buarjuffroDw die over een heining in die Bobonr was geklommeo moedwillig doodgeslagen o daarna de oogeo uitgestoken Het aldos gedoode dier werd daarna aan de eigenares teruggeaoodeo met da boodschap dat als no 2 kwam dezsn denzalfden weg opging De jaffroBw beeit hiermede da politie in kennis gctteld Tan D die onlange naar bet haia van bowaring n Den Haag werd overgebracht onder verdenking zgn vrouw die weldra op mauw moeder zou wordeo mishandeld te babbeo met haar dood als gevolg i mt de gevan gtnie ootalagen na 13 Hagen preventief opgealoten te zgn geweest Hat moet gebleken zgn dat bg ooaobnldtg waa afn bet hem tan laite gaiagde Van iamand te Berenthals gaan 10 kinda nn tegelgf nair school Dat geeft s morgens een heela opruiming ëlADSNIEgW GOl DA 28 Joui 1898 De Ditalag der WatemoiingzaUoawg heden aTond per baUeün aan onze géabonneerdeu mededeelen erenalB die velke Toor dien tgd per telegram nit de andere diitricteii sallen worden gaaeind Naar wg reraaoeo hebban de baaren Marl 1 Bonman en J G AranU aan deoonmiaaia roor de aao taande inboldigiagafeaiken albiar bonne medewerking ala maaici toageaagd Bat walalagaa tan bat moaioale g leelte dar faeat n mag alaoo erukerd beetan waot waar de leidiog er ran in faand o ii ran maunen aU de ge ierde oompooiit dar Tempeliars en do bekwame kapelmeeiUr der atad i hattarj maii k daar ia ieta achoooa iet nwrtreffeIgki te lerwaehlen Zooale oDia leaera reed weten tullen de leerliogen tan de Torachillende lobolen deaar tid op den eeitdag eea riertal raderlandKbe liederea lingen Aan die nummera ia tbana nog toegeroegd Gooda a Heiltaog moaiek tan Mart J Bonman woord o ran £ Coeodera Dm cantate tal door een koor ran mannen en kinderen too gehoore worden gebracht eo belooft door de breade eo geniale opratting ran den corapooiat eene nitroeriog te worden die voor Good ingeteteoen de ioboldiging Tan H M de Koningin lo waarheid onrergetelgk aal maken Door de aoboommiaaie bMtaaode ait de heerco J Goode J G Kropmao en C nn der Pitte tollin de week raad de hier beetaaod manneoEaogrereenigiogea worden nitgeooodigd bunoen lena te ichenken aan dit grootMhe werk terwgl den heeren uagett die geen lid agn ran aolk corporatiëo de gelegeobeid aal geopend worden om eraoeene bonne medew rkieg te rerleenen Wij twgf Uo er niet aan ol met toejoichnig ut deze oproeping worden ootraogen eo met geeitdrirt lullen zich alle tangere om de beeren Boamao eo Areotz charen om Goeda eene eereplaati te doen innemeo onder de feeitrier nde ateden ran one land ilKCHTZAKKN De arrondisaements rechtbank te Rotterdam reroordeelda beden W V J A J t d M beicholdigd van miahandeling ran J Borst kaateleiu te Gonda tot 45 dagen gerangenisstraf P S ecbip r te Gonda beacholdigd ran wederspannigheid tegen dom brigadieritit D Stigter tot 10 dagen ger ttraf Vervolgen werd vrugoeprokon L K Bchmitz beschnidigd lan inbraak te Hillegeraberg in den nacht ran 20 op 21 December 1897 als zgnde dé ten laste legging niet wettig on orertaigeno bewezen Togen hem was 8 jaar gev straf gerequireerd Scbmiti die 5 maanden in preventieve hechtenis doorbracht werd onmiddellgk in vrgbeid gesteld Thana ia ook de kaateign L U rerdacht ran brandatichting in zgn bierhuis aan de Crooswgkscbe kade te Kotterdnm uit de strafgerangenia ontslagen Naar men verneemt zal hg niettemin terecht staan voor de rechtbank aldaar Voor de rechtbank te Zutfao bad zich een brutale inbreker te verantwoorden nl do zieb in preventieve hechtenia beviadeode 41 jaiige tlagenkoecbl C Molder te Deventir Hg had udert jaren op veracbill ode tgdatippen t Deveottr ingebroken en nn eo dan zelfa aanzienlijke bedragen oottreemd zooder ooit ontdekt te worden Eiodelgk word hij bjj eene inbraak bg do gebr Te Risle te Derenter op heeterdaad betrapt Eisch 8 jaren gevaogeniaitraf In den avond van deo 3en Juni ontmoette een soldaat der jagers ia het Voorboot in den Haag eene vroow die hem voorstelde ceen straatje om te loopeo met uitzicht op nadere keooiamakiog Op den Boooordsobuptscheo weg bad de vroBw geld van den soldaat geeiacbt eo toen dit geweigerd werd aproog plotaeliog een man te voojnchgo die deo jager bg de keel greep en tSfen eeo bek drokle terwgl de vroow met eeo paraploie op bem los slo g Op bet hulpgeroep vao den misbaodelde kwam en aergeaot vao de grenadiers te hulp waarop de man en de vroow op de vlucht gingeo De sergeant achtervolgde ben en liet ben door de militaire macht san de Boaohbrag arresleereo Voor de Ilsagscbe recbtlwnk uitkenden zjj beslist de persooen te zgn geweestï die den soldaat mishandeld hadden Zoowel de jager ala de esrgeant verklaard n iicb oomogelgk te kunnen vergisaeo Bet O M achtte voor dergelgke brutaleaanrandingen een zware straf noodig en vorderde drie jaren v De verdediger mr Klein achtte eene vergiaaing niet oomogelgk en droog aan op eeo lichtere straf WIEI ERIEI WSi De afrit voor deo antomobieMo wedstrgd tosacben Pargs eo Amsterdam zal 7 Jnli a s plaats hebbeo Aao deteo eersten wedstrgd zulleo Cl wagens deeloemeo Het Bbd deelt mee dat Cordang Woensdagavond toaschen 7 en 9 nnr record zalrgd o te Amsterdam Dan wordt areoeenemeegedeeld dat de matob CordaogBonhoars die Zoodag te Antwerpen moest pUati bobben dien dag te Amsterdam zal verreden wordeo De afstand zal 50 Oiilometer bedragen jLTsmm Van deo 28o Mei werd nit Sagli aan de Dati Ct 4 geechreaen t Den 22o Mei arriveerde per van Qoana de at f der expeditionaire troepen t w loitenaat kolonel Koster kapitein van den ataf de Nefe en de adiooctao kapitein van Kielaebeten en Uiteoaot Stolk aoomede de majoor der geaie Usrcella en de ohef van het veldpoalkaatoor Saodera Den 23o dss namiddags tan 2 nor kwam de Regoal aao mat da bergbatterg en era eoapagoia vao het reaerve bataijon aan boord I t bet oog op deo lagen watorataad viog bek debarkemeot dier troepen e rst den volgenden dag aan ook de troepeo die de rpeotier op den morgen van dan 24o aaqbtacbt debarkeerdeu Oen volgenden morgen 25 Mei kwamen de sOIsbeac met ttOO dwangarbeiders en de skfastaojcker met twee compagnieën van bet 2e balaljoo welke ook dien dag aan wal wereen gezet Deo 26d bracht de Raael c de beide andere com sgniëo van het Se bata jon benevens een detachement mineors Den middag daarop kwaai de Geoeraal Pel met 3 compagoifëa van het raaerve bataljoo die eerst den 27a detekeerdeo gelgk met de cavalerie die per st aVan Diemeec dien morgen ter roede kwaa Bsdeo morgeo bracbtea de OoaveroemeotsaloODscbepeo Oier eo Albatross bat 3e bataljoo vao Kota Itadja bier aan vergeield door den Amboineesohen seodelingleeraarTheno terwgl per sGoDverneur Geoeraal van Laoabergst de pastoor Verbreek ea ds predikant lieekman bier arriveerden Dl tOooveroeUr Geoeraal aJaeob bracht 600 d angarbeidera van den treindienst en morgen gaao de laatste troepen de marécbaesi van Kota Radja Mat bet debarbeeren ao de troepeo giog bet zetr naar weaacb Geen riapel was op bet water te bekennen De marioe met baer stoombarkasasn en groote sloepen heeft een zeer werkaaam aandeel aan het debarkem iit gehad Zalfa de paarden en muildieren deze laatste vooral bekend door bun onfasodelbaaibeid op vlottea geloit werden m t bet meeste anccee ea zonder oogelokkeo aan wal getet nu eii dan ziet men wel een muildier aich van zgn bewaker lotrokkeo om een eind te geloppeeren en zicb ia bet molle zaod te wentelen doch Me beesten laten zich dan nog al gemakkelgk é pvaagan Deo Sin deaar verwachten wg den oivieleo en militairen gouverneor die de expeditie aal Mdan en Ik vermoed dat de almaiscb dan dan tk of 2a Jooi sal pl alB hebben Ik hoor dat de aiaisleot reiideot van date kost van Rijo van Alkemsde en onze teer lerdieOBtelgke controleur Palmer vao d o Broek dsu tocht zulleo mede makeo VERSCHEIDENHEID Dit ArgentioiB wordt vao overheidswsgegemeld dat in dm laatsten tgd veracheideoportoeen te Boenoi Ayrea oaar europa zgnacheepjagaao die sterk verdacht wordeo bltflke slavinnenbandel te drgven Naar allewsarsebgolökheid tollen tjj trnobten do rverlokkelgke voorapiegeliogen van een fatsoenlijke nette politie meiajea te i rleidea near Argentinië te verboizen Daar bet zeer welmogelgk is dal zulke agealeo ook bier te laodaboa ellendig b irgf zollen willen nitoeleosn achten wg het noodig op de wsarschowingder Argentgoaoba anloriteiten de aaodacbt tevestigen Voor hft overige tg meo ookhoogst doorzichtig tegenover aanbiwlingen oitBelgig voor bet plaateen ao dienstboden engouveroantea Qeen aanbod vao welkea aardook neme men san teozg na iolicbliogen aaovolkomen rertronwbara bron te hebben iugeweoneo Een zekere Rimarky te Komiobowo Polen waa verontwaardigd over de oitgaven roo nieewe schoolboeken van tgo toon Bg giog daarom naar den ooderwgzer eo deelde deteo teker oiet zeer vrieodelgk zgo meeoiog mede Oe ooderwgzer zette de man Isenroudig de deor nit s Avonds toen de eerste een wandeling maaktoj werd hg eensklapa van scbtete £ aangevallen door twee mannep die bem knevelden en in een grooten tak stopten die tg toeboodeo Na bem erg miabandeld te bobben bonden ze hem an een buis vao de stoompomp Terwgl hg met bet ooderlicbaam io de watertoo stood kreeg bg van boreo een gakood Btottbad tiL na een paar nor werd de ooderwijzer nirzgo beoarde positie verlost BargerlUke stand GEBOREN 25 Jooi Betje en Bragetta ooderv G M Smitskamp en S T Straver Pieter oodera T Bioneodgk en G van Rgk Wilhelmjna ohdera M J vao der Horst en J Boer Leendert Wilbelmos Johaooes onders P van Lood eo J Egskoot 26 Henricns Nicolaaa Petros oodbrs J H Paag eo A van Leeuwen Wilbelmos JohBDDet onden B J de Vroom en K Bonw OU 37 B infi onden L CMVtllai a J J de Braga OVGKUDEN 23 Juni J Honweliag S m 25 W Wakker bnisvr van M i Jobg 64 j 26 T P Hoogeoboom 61 f 27 A M van Sprang 7 w T A Uodh er wed H Hobbel 79 ja ar gOSTBHiJTEllsT LIJST van briovsa geadrseaeerd aan oabakenden gMlerende de Ie helft der maand Juni 1898 en terog te vevkrggen door tetacbeokOBst ven bei Postkaatoor U Gonda Versondea vu QOUDA H J B Fritae AtaalerdM Mej A V d Heovel sQravaalM H Pranger Oroniogao M Groeoeveld Krimpen t i Lak W Westbroek Krimpen i d UtMl L Groeoeveld A vaa GmI RotUrdan I Vngk Mej J A M Vergael s Da diractear r b Poat en Telegraafkanloor V0U8TKR Overhemden Fronts A vaa os Al Md Taillaw Kleiweg B 73 73a OOÜDA Telepkumt Hm at Amsterdam surtkn V 101 Vi 88 841 17 88t V 8 l Vs 74 ï 104 lOO 4 8 488 loov 48 1011 188 148 81 881 108 88 SO 1181 I18V 808 117 M Ito 8 7 1001 101 100 i V 187 1 tot 86 101 lf 188 Beurs van ST JUNI I Vikrt 4 17 Ninaaiiii t Ned W 8 1 ie dito dito dito 3 dito dito dito HoHOi a übl Ueudl 1 II 1411 iTuit losebruviogliai ll i OiUTBMB Obl ia papier llai dito ia stiver IMI iPnaTUo L Obl net ooupoo 8 dito lieket 1 HuaLiND Obl Ilioneiil Wt 4 dito Oecoaa 1180 4 dito bij Rolhs 188 4 dl o bg Hobj lB8ll il 4 dito in goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 5 SrAKJt P pel schuld 1881 4 ToaaBM Oepr Ooov leeo 1880 4 Ueo leeoing aerie D Oeo leming aerie 0 ZoioAra Uep V obl 1888 8 Huk Obl Buit Beb 1880 8 VtHIziiII A Obl 4 oobep 1881 AnaTiKiuii Obllgtlien 1881 8 HiirrasuAll SUd leen 1884 8 Nai N Afr Handeisr suid Areadab T b Mü Vtifiesten DeliMsslsehappg dito Ara Hypotbeekb psodbr 4 uU Mg dor Voratenl ssnd spr Hypolbwkb pstiilbr S a Kederlsodaabe bsoK sand Ned Hsndsimtalaeb dito N W k Pse Hvp b peadbr 8 llotL Hypotbeekb psadbr 8 fi irtr Ilrpolbeelb dito S OoertKR Ooit Houg bsqk tsiid Itt si Uypotbeekbsok panilb t AnaaiiA Kqat hvpolk psndb 78 ♦ 801 w i 10tli 100 uc r 118 18 l s Huw h a Fr Men rerl Nan ItoU U Spoorir Hij atiid Mg tot Kipl V Bt Spw ssD Ned lad Bpoorwegm sssd Ned Zuid Afr 8pm sand 8 dito dito dito 1881 dito S IViLIBBpoorwl 1887 88 A Kobl Suid llal Bpivmij A H obl 8 FoL H Waraobau Weeneo saad Kl l Ur Baas fTn rraiiii in aai iy