Goudsche Courant, donderdag 30 juni 1898

No 7618 Donderdag 30i Juni 1898 37ste Jaargang GOÜMHE COÜMNT NieuwS en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken am a TelefM N TelcfMS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 nur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De jH s per drit maanden is lüS inmco per post 1 70 Afzondei ke Nommers YUP CENTEN ïïitslag van de stemmiiig en herstemming voor de Proïinciale Staten 6o h I k II m Baaatrecht Woerden Waarder Barwaotawaardar Rietveld Oodawatar Bekendorp Papekop LaDgeroigaweide Waddinjveen Raeuwgk Schoonhoven Vlist Btolwgk Oaderkark Berksnwonde Gouderak Bergambacht Ammeratol TSnerterï r Vr rKrimpen a d Lek Krimpen a d IJasel Te GOUDA by C LÜGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 U SJPSBMXtritll MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van g tot S nur WOENSDAG en VRIJDAG van Itoti uur ZONDAGS niet 8247 I 5698 I 71 58 I 2797 STM I 28U 3633 I 2820 I 3608 2612 I 3391 2724 i 3619 I 2463 I 305 Van onwaarde 52 alammeo Zoodat gekozen zyn de HH Mr D N BROUWER C BRUNT PJz en J van GALEN DBtFT Ditgabracht 287G at O koaw TUKKER met 1571 v d MANDELE varkraeg 1305 at mme LElDBy Uitgehiacht 3866 al Gekozeo PAUL met 1981 BOTS verkreeg 1828 t rome DOBDBECBT Oeko7 en E VAN DER GUP BARENÜREGT VOLKER liberalen MlDDMhBABSia KOIJPERS gekozen met 250 atammen moerderheid tGBAYENBAQB Gekozen EVERS HATTUM tr dand leden MOS Verl M PE N B AU bevijs vaa eokiKoid ia OMhet en kurk ateeda vooraieo ifw deu aum der Firma P BOPFK ADVERTENTIEN Heden overleed in den oaderJom TU bgna 80 jaren oase geliefde Moeder en Befaawdmoeder Mevrouw de Wed H geb T A LiHDHiEE Uit aller nMtn K I BOBBEL Gouda 27 Jnni 1898 ONZICHTBARE BEEBEN dn DAME8 PRDIKEH TODPETS SCHEIDIN6EH en verdere UAAUWERKEN maaten alt door BOUEUE AFWEUKINU bjj H P VAN WIJNGAARDEN Coiffnir Kleiweg Oouda ATT DTCr die iets te vorderen ü i J n n il hebben T n vertchuldigd zgn au of beêcluiden onder hunne beruMng hebben behoorende tot de onder bet Toorrecbt van boedelbeachriJTing aaaraarde nalatenwhap Tan Mr 31 H I B VAX B VBSy laatat gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden op den 22en Juni 1898 gelieven daarvan opgaaf betaling of afgifte te doen ten Kantore van den oudergeteelienden Notaria MONTIJN aan de S eute teeg M no Hl te Gouda ibüt den l en JOU 1898 J J A MONTIJX Notaria VERWEY g Staal Pepton by WOLFP en Co WESTHAVEN 190 OpenTsare Aanl isstediiig BUltOEMEEBTBlt en WETIIOU DËllS van Oouda zullen DÜNDEBDAQ den 7 JULI 1898 dea middaga ten half tteee ure op het RAiiMiuia aldaar bg enkele iuacbrijving AANBESTEDEN a Het aanbreng en van VERSTERKINGEN tegen 20 50 Meter oude Kademuur van het Nieuvye Veerstal langsde rivier de IJsel te Gouda b Het ONDERHOUD derKaaimurcn langs de rivier de IJsel en de waterenof grachten benevens de Vleugelmuren by de bruggen en sluizen binnen de Gemeente Ooiula gedurende18 8 Inlichtingen ivorden gegeven door den Gemeen teBou wmeeater FEANSCHE STOOMVEEVEEU ckemiscbt WassokeriJ II OPPËi IiËIMEK 1 KruUkade Botterdnm Qebreveteerd door Z M den Koning dar Belgen BoofddepOt voor jOUDA de Heer A VAN US Az 8pecialitAt voor het atoomen en rerrea van Aalle Ueerea ï e Uameagarderobeu alsook alle Kindergoederen r iale in i p ig voor het atoomen van maot i veeren bont ena Gordgnen tSfelkleeden eni worden naar de uienwate en laatate methode geverfd Alle goedéren hetig geatoomd of gevertd worden onschadelgk voor de geiondheid en valgwa ataal bewerkt OPNIEUW ONTVANGEN f Natuurlijk Medicinaal Water BU Slotemaker Ca EEN a TWEE Gomeul ileerde Kamers TJÏ MUUB gevraagd Br Ir met opgaaf van prgs onder letter P 0 aan het Adv Burean van BRDSS Boikoop NIcaw onovertroffen Prof ür I iobüra wellHjkoiid nVVW EBACBT UIXU Ailecu Mht met Ftbnekimerk tot oortdnrende radicale n a m zekere genezing van allé zella BIBS de raeeat hardnekkige nienuw wBBM lekten vooral ontstaan door QSB9 afdwalingen op jeugdigen leeltgd Totale genezing van elke zwakte BleAzucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn alechte apysvertering Onvermogen Impotenz Poliutione enz Uitvoerige prospectussen l rijsper Mch II 1 11 11 3 duWwle floMli dei eiitriuilDep3t Malth r i Vegte Ziiltlximracl DepoU llappel i fjravenhage € J W Snalnlié Botlordam M Ciebttri k f o Amaterdani Tiobrij en Porton Utrecht en bii allo drogisten DelftscheSlaolie KRO IXGSFEEST Aangeboden een GROOTB PARTIJ Eijn DEMENGEOM ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres G iUEIJER AMERONGEN Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prfls Tftn het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoratellen oÏF Motoren 4 et Onder zekere voorwaardea worden peiceelen gratia aan de hoofdbais rerbomten met 1 meter vröe leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaemeters bedraagt de bnar 10 cent per maand Bewonen ran peroeelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekeiyka afrekenen en van de fabriek lam n kook toestellen ena tegen betaling ran eenige centen per week in hour bekomen ST s P o IKE 00D £ 8CHIEDAMMEB GEIIEVEE Merkt krügbur bjj EETERS Jz NIGHTCAP SEMPELIEi k ilïS Eikel Caeao laabevoleo door HH Ceneea ca ückel kniHlifen B kroaiid lurt iau4ea en lUlverrn rdailles Fveatooaa feraterkend en Mangenaam tan SbmmJc Met melk gekookt r eer aan ie bevelen voor dagelUksehe FabrUhmerk Met water toebereid ia zy als geneeekraehtige drank uitstekend bg diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen iM HAA6 Ko nintdijke MaeMnaU Fabriek DE BONIGBLOEMf van II K van Schalk Co gevestigd te êGravetihage Mepplerilrata MO en 9 abjj de Begentesselaan Z e echte Bikel Cacao van KBABPMLIBH BOLM ia alom verkrijgbaar in vierkante boaaen van een V Uogr ƒ 1 70 Kgr a 0 90 en Kg fO SO Toonien van Etiqnet waarop nevenstaand fabriekamerk en hanteekeniag van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM HoflarerancieTs Keiit UT ia da baMa lawiijriaf tagM Jioht wat Bkeinuliak l daam tortlxo i iffl fafcerf aii Expeller Wal laautkatMlIBIlaiaaBtawaxlaatetea i T Ari erlüiilxpdier Wal JMst tal alMck in iadai hui rail van Z il den KONING van BELGIË Indien giJ hoeatH gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druirenf3orst Honig Ëxtract liAi E3IjI a iïtth e FLACONS van 40 CU 70 Cta en f 1 verkrijgbaar hij Firma WOLFF k Co Westhaven f 09 Gouda Ptïa 50 a t 76 Mat ao f 1 26 de tlaadi VaorluQdaa k ia maaata Apotbakan ea bu I AiVSoktar t Co la Bottetdam D MIEBIES Kleiweg E 100 Coudtt E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN MoordrtdU J C RATELAND Botkcop B T WIJK Ottdeaairr M KOLKMAN WaddinMveen VAN Blommestein s Inkt is procfonder indelijk de BESTE onvolkomen ONSCHADELIJK E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt Wie zeker eijn wu d Eetate 1 Etkel Caeao ta onlraiigaii twamen f gesteld en na vele proefnenÜBgen la den 1 handel gekomen ondm de naam dea 1 uitvinders Dr MiclmeUa Torraardigd op de boste machines in het wereldbe1 rcsmde ÓUbbliaaenunt van Oebi Stoll werck te Keulen hcha J rTDieHeIliP Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARI G Hollandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 gnldeu Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze oudengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagsMagaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrog ook in postzegels en in eiken boekhandel in HoUand Cikel eacao in Tlerkanten bnssen Deze EiketCacao ia met melk gekookt eene aangename gezande drank Toor dar geiykach gebruik een i 2 tbealefeh tm I t p 8der TOOr een kop Chondata Ala 1 geneeekracbtige drank by gnd van diarrhee aleehta met water t gebraSksn Verkrijgbaar by io Toomaunt 3 ft Apothekers eni f 130 e 0 90 c a35 OeneraalTottgenwoordign vott Bédar land luRut MattenkMI Amsterdam Kalveistrait 103 erover Vietor 911 iatoria SurprisS tMafaeor Nationale Ni ptlfffii eschroeide Frame s worden naar keuze gemonteerd Wtr Utrk AHTtülk eip fakikaal elegant goedkwp sUrk BSFABEEREN EHAILLEEBKN VERNIKEELEN T Sport en Klind exTxrag eia Toara d d ¥ I Da van EIJlENAl Yeerstal Groiida La I uuJ klUI ula ui f de Victor a JBron fe OberlahnsfeinbyEms Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derji èder andm eouda prukvaa A BftlNKlCAN k ZOON ButteDlaBdscli Overzlcbl Uit Parga bericht men dat bet miniaterie Briaaon gisteren tot ataud ia gekomaa en dat het das namiddags aan den president ion worden toorgaateld Ook in Italië nadert da eriaia haar einde Da Koning haelt het ontslag van Di Rudini fonneei aanvaard au ffineraal Pellenx met da FEVILLETOX Het Leven te Baden Sm BMuücke Boaum Om Litwiaofa lippen apeelde gedurig eeo itereotrpe leelijke Dh meo kon sito dat hjj niet op cgn gemak wu n siob Terftelde AU h j xtak tot Tatiua ireaddt w wd bjj inwendig gaheel rerlegen tq ug hem Un van baar kant oplflttend aan en nut en uitdrukkiog U wilde zg zicbxelfafrragen tan welken aard de indruk waa dien xü aoo paa ontTUgen kad Of bij knakte haar rli itig toe tarwql lö hem arenaena antwoordds fiem weer vragend Mnsag en zicb heimelijk rerwondarde Lit maof leidde tgn damea ran bat Conrenatiooshans Tudtan foorby den Huaaiaohen boom waarODder reedi twee Trouwelyke landg4 oten plaatsgenomen baddoB BD aloeg den weg naar Licbtentbal in Nog kad bij de allee niet bereikt toen bij Irina beaponrde zy kwam bem tej en met baar ecbtganoot on Potu gia Litwinof verbleekte en vtrbaaatte sijne scbredes nadat hü hen iwjjgend g oet bad Hatmirot aam sqn koed weder diep at en Potagïn Kbma ieta roor sieh been te mompelen yWie was dia daveP vroeg Tatiaoa eensklapa tmnji sv tot op dat oogenblik bare lippen nanwidgkar D dane karbaaldê Utwiaof Die dame la aaiM wkere Uamav Eelaizofi tn gaaenajb vorming vaa een kabinet belaat Dit beteekent dat Palloux een kabioat gereed bei ft dat slechts nog door den Koniag moet worden goedgekeurd Hat ia een echt soldaten ministerie dat optreedt binnenlandache an buiisuiandscbe zaken kamen io handen van een generaal en een admirMl Dit wijat er op dat bet nieuwe kabinet een atreng dictatoriaal karakter dragen zal dat bat met Ivalistbeid zal optreden tegen da revolutioaairen en dat bet met de pogingen om door T nw rBene BuMiscbe Ja rUebl gij bier met baar kennfa genaakt f Neen ik keu baar reedi lang Wat ia Bij achoon ffHebt gij op baar toilet gelet P viel Cepltotina Harkowna er tasschen ïn Met het geld dat die kvten kotten sou men een geheel jaar lang tien kinderen knnnen onderboudea Dat was teker haar eobtgenool die naast baar liep noeg zg Litwinof r Ja haar eohtgenoot H moet wel rersebrikkelijk rijk zijnl Ik weet k waarlijk niet maar ik geloof hel niet f Wat beeft by roor een rang fHy is generaal Wat roer oogfln beeft te merkte Tatinna op ven welk eena intereasanto uitdrukking tegelijkpainxend en door ngead ik hel nog nooit zulke Qogea genen y Litwinof antwoordde niets hg h il g n geroel alaof Tatiana baar blik weder rragend op hom gerestigd bteld docb bü rorgiste ticb ditmaal want Eij keek r£ór zirb op ket uinil ran den weg LiéVe bemel I Wie is dat afschuwelijk rrouws per n riep eensklaps Capitoliifa Markowna ter if l aij met haar ringer op oen lagen char u bancs fWeee waarin Mn rrouw met rood haar en met een r stompen neua in een buitengewoon elegant toilet fn inet lilakousen weelderig lag Boergeïloid if Abohuwetijk Mat uw permifsie dat is de bekmde mademoiaetle Oora Wit f gewald isU gedaan te krggeo korte mallen zal maken Zaterdag komt da Kamer bijeen Uet i zeker merkwaardig iijn de ontmoeting van dit kabinet met de zoo woelige Italtaensche Kaner gade te slaan o Dv Duitache bladen te We en en Praag taren evig uit tegen bet optreden der PanSlavisten bg da ooianga gehonden Palacky Mademoiselle Cora eeao Pargscbe rermaardheid fWatr tlie mopP Maar te ia rerforiljjk leet kl l t sohgnt er niets toe ta doen Capitolina Markowna sloeg de banden in alkander Ü dat Badent xeide u ten laatste Kan m n bier op die bank gaanettteal Ik ben wat rermoeid Waarom niet l e banken zijn duur immers oor De hemel mag weten wat hier geoorioofd is of niet Te Barijs b T op de Boularards staan ook banken maar het moet toch niet fatsoenlgk t n er op te gaan zitten Litninof antwourdde niets bg dacht er op dit oogeublik sleohts aan hoe weinig schreden rerdarde bank stond waarop hg dat beslissende onderhoud met Irina geroerd bad Verrolgens herinnerde hij zioh dat bij heden op baar wang oeae kleine roode riek bad opgemerkt Capitolina Markowna zette zich op 4e bank neder en Tatiana ging naast baar zitten jjAitwinof bleef op den weg ataan was bet soms r eolding maar bet scheen bem toe alsof er langzamerhand en onbewust zich iets tusscben hem en Tatiana plaatje Ach die Trouw merkte Capitolina Markowna op terwijl zg medelijdend haar hoofd acbudde Indien men haar gebeele toilet rerkoobt dan zouden ran de opbrengst niot slechts tien maar zelfs honderd menscheu ooderhonden kunnen worden Hebt gg die briljanten wel opgemerkt op haar roode haar onder den hoed F Briljanten bg dag I ik rraag het u bg dag 1 Hto ij ï B ft eigenlijk geen rood haar merkte Lit of op zil verft het maar omdat bet thans zoo de mode is f Capitolina Markowna tloeg da handen wedat ver faesten en vinden daarbg steao io d Hos gaaraehs pars Zeoala men airh welliehl herinoert gaf graaf Tbon oolaoga ala ayn plan te kannen dat hg de leidere dar ver acbillenda partyen Doitsehaft Tajaeben en iZ nit te noodigen tet a n eoafarentie taii v einde Ie traohtea een overeeokomat ta trefieo die ala baais konda dienen voor aan allen ba vredigeode taalvarordeotag Of bg de tbana opoieaw levendig ga ordan verbittering to seben Tsjechen en Dnitieliara sgn poging enige kana van sitgan tal hebben mag saar balwgfald worden De Zondag ta Boedapest vergaderde Qaolen dapntatiea bsbbao aich alleen verklaard voer een billijke verhooging van de bgdragan in de gemaeoaohappelijks nitgaven der monarchie Een verhooging tot 35 proceat zooala graal Bantfj aan Badani Oantseh en Than baloolda blgft men algemeen boitMsporig vinden a Er beataat uitsicht dat thana de werkaUking der mgnwerkers in Zuid Wates zal ton einde toopen De schade doordien gedwongen stilstand berokkend heeft in 3 maanden 12 miJlinen pond aterling bedragen Alleen in Mei ign uit Cardifl Newport en Banaea 22 i W ton steenkolen minder verseheent dan in 1897 De spoorwegen hebben £ 206 000 minder ontvangen Uit genoemde bavena MJMslachta 2210 matrozen in Mei ait vaien n 7 25 Vb M 9 wni VieGi o itmuHs mfa iiinm d andere arbeidera groote ellende heeracht Naar het einde van don atrgd wordt dan ook algemeen verlangd latuasrhen hebben Duitache knlon de Engelsche ten doele verdrongen Verspreide Berichten Siunje es de Vereenlgde SUtten Te Chattanooga wordt snal gewerkt aan bet Sereadmshen van 15 ragimentan voor Cnba In brievan ta Uoagkong door aan Doiiacha aioomboot nit Oavite aaogeLraebt wordt gemald dat Agoinaldo thana woont in het buit van den vorigeo Spaaoaohen goavamaur maar dat bg spoedig io da atad Ioos prov Cavlte aal gaan wonao om plaats te naken voer d Amerikaaosohe iroepeo Oe opitandaliogeil hebben thans yKX gavangaaan gemaakt 187 gewonde Spanjaardan r gn naar Hauils teruggezoodeo mat een parlementair Eao Amerikaansob ambtenaar te Cavita acbrgit dat als te Manila e o bloedbad wordt aangericht en da stad verwoest wordt d Spanjaarden dal U wytan la fathbea aas de Duitachara want vooiflV komst van bei DniiBche ea adsr zoo Manila lieh tonder bloed baoad m elkander No b j ons te DreaJea is bet damtoeh fatsoeoIgker al waa het daarom alleen oaidat bet rerdtr Tan Parijs rerw derd la Niet waaf irigori Ui Hailowiteh gü denkt er ook w orerM Ik antwoordde Litwinof en daobt bjjaiebielf Waar rraagt EÜ eigenlük naarP IkP Nataartijk naiuuriijli zeldo hi daarop laid Eenaklipa hoorde men iemand naderen bet waa Potngin die zgoe aebreden naar da bank Hobrte 0 eden dag OrJgori Miohailowiteb xeido h lachend en met een hoofdknik Litwinof greep scbielp zijne hand ioeden morgen goeden morgen Sofoa Ivaaowitoh Ik heb u meen ik uo eren in de altéa ontmoet Ja wel Potagio groetU de beide danes teer aerbledldK Sta mij toe u roor te stellen Mi ne goede rijWden mijne blooilrorwanten die uw pas te Haden zijn aaugekoDun Folugin Hofon Iwanowitob een landsman en orcrieens bier te Baden gelogeerd Oe lièide dames richtten ticb even op Potalj n maakte opnieuw een buiging frBaden is voor reizigfra niet lu vermijden l rgoa Capitolina Markowna met eene zacbte stem de goedhartige nude vryster werd spoedig retlegeo doefa droeg wel zorg hot niet te laten blgken loder houdt het roor een oangenamea pliobt hier gewaert te zijn Inderdaad Itadon is een aangename plaata aol woordd Potugin terwjgl bij Tatiana ran ter zijde aAug t i ten teer aaogename plaats dat Baden