Goudsche Courant, donderdag 30 juni 1898

I Een meisje oud 11 jaar wonende te Bot lerdam had Zaterdagmiddag bet ongeluk zich met een spald in de liokerband te prikken Haar arm zwol UogrAmerhand op tot Maaudrgmiddsg dat licKaamideel zulk een omvang iin 1 bad gekregen dat de oudere zich zeer engeraet j t mlanen Hen giog tnei net oMuie naer nat Ziekenhnis waar bloedvergiftiging geconstateerd werd Het kind werd teretood onder geoeeekuudigo behandeling gesteld ïiricte SDOorwegverblndlngen oiet GOUDA Zomcrdleost 1898 Aan cvangeD Mei Tüd na Gre BWlclj vargïeUi hebheo overgageTen thuii echter weigsno de SpaoJMrdea dftt omdat zg op den morHlen ttenn ffto bet Daitiche eikftder re keoen Een telegmn van Reoter e bijuaderta r reipoodent te Maaila van 23 deser luidt al Tolfft lo de afgtloopea week hebben de opeiaadeHngeo tn de io loopgrareo Tervchoten Bpa jaarden on en daa op eikaer Rmcboteo maAr de opitaodelingea hebbea niet getracht rerder Toorvaarli te gaan De Spaojaarden beweren dat ly bea teroggedrefea hebben op eenige pnatoD De toestand ii achter vrgwel onreraoderd Eenige Spaanscbe Trgwitligere kregen onlange bevel naar de Ioo rafen te naaa maar eg weigerden ssggende dat sg dear niet heen wilden terwgi de geregelde troepen door de itad bleven ilenteren De opiiandejingen wierpen den 20en eenig granaten op de berk Tan Santa Ana Tweedaisend mao worden beziggehouden met bet ontwerpen van ver ohaneiBgen nit ukken aarde beetaande buiten de gracbten van Lai Saguada Met gerncht wil dat de Spanjaarden de vnoretad Malati in brand gettoken hebben om bet terrein te nnvtea ter wille van de verdediging van de hoofdstad Ouitenden boomen in den omtrek van de citadel zgn omgehakt mair de pUntentain ii geepiard Zoodra de Smerikaaniobe troepen aaokomei tnllen de aaniobe troepen zich binnen de omwalling Vkn da ettd terngtrakken mtarmeo acht het waursohgoiyk dat zij ilecbtn voor de lean tegenstand zollen bieden Een Frantoh oorlogiichip 22 dezer vertrokken na de Bpsaoecbe vlag gwalneerd te hebben brengt het beriobt mede dat de ops andetiogeo niet gesteld zga op de Ameribanea en de voorkenr zonden geven aan fa Daitach protaetoraat Alle leveoimiddelen maken boiten porige prgzen De Amerikaanaohe berichten dat generaal Sfaafter SeviUa bezet heeft zgo oowaat Zyn aanval op Hevilla werd afgesUgen en daAmf rikanea trokken zich terag tot aan Baiqiiiri waar zg ouder beachntting van het geacbnt der vloot kampeereo Generaal Linares heeft 1 kapitein en 7 soldaten erloieu 2 tnitenants en 12 soldaten werden gewond Kapiiain Sigsbee gezagvoerder van den halpkrniser St Paul meldt dat hg den 22o draer lioh in voUfl zee voor San Jaan beviodends aangevallen werd door e n Spaanschen oabe ofaermeaden kroiter en den tnrpedojager Terror De Terror wierp zich op de St Éaol die baar afwachtte en driemaal raak echoot £ en offi leerna met dioeite nndpr hnt fnar der forten terag en wer rer l fr beaat zinkende de hamn bineengeeieept Daar wordt het lobip au hrrflteld Later kwamen weer een krnieer eneeé kanonneerboet bniteng i maar ig bieren onder bedekking der forten Volgeni een telegram uit Maoila beeft generaal Tama zioh met ocgereer doiiead soldaten orergegeren loo Ouk het grootate deel Tin de troepen op Luioo De komit ras de Bpaaneobë vloot wordt met ipnoning lerbeid Db toealand ie onboodbanr FuiKmuK die pliobt lieldsdienit tMt Toorde eau d t de Tereisohten Toorstrai haubaid ontbraken cmdat da beklaagde ticb gaonszins roor sgo sehoonbroeder bad willen nitgaeen maar cnkrl krsrhlpn lii naopilreoht Oeuds IM Moordrecht door J Weuwerkerk 7 Oenelle 1 Kott ntan SO 7 t By de laatete Verkieiingen in Frankrijk Teriobeen Toor een atembureel te Parye ren peraoon die nadat bij een elembrielje io de bne bad geetokeoi leek een ander te ijjn dan da kieeer wiens aam waa opgeroepen Hg dna Kinder eenig nadeel nor den waren kieier bad gabandeld toodat bet boos opeet ontbak De reehtbnok heelt dit ook aangenomen eo den beklaagde rrgxesproken De bladen rragen of het eo uitgemaakt ia dat men bj procuratie mag stemuient EltaKLAllD Te Bouib r ia er een braed geweest waiibjj Toor negen tak be roepjjeo katoen te loor ie g genn Zwmnun Alle timmer en meubelmakeregeiellen te Qenète te iimen een 1500 man hebben eergisteren bet werk ge taakt Zg eieeben er hooging ran loon OoSrTBKlUK BoKnAtXJE Opiteschotan jongens met StaTiaebe linten en strikken getooid bebben een aantal Duitscbe leden Tan eeae Morariiche werkliedenmeeoigiog die een dag uit waren te Eisgrab bg Biflnn OTerratlen en met stsenen gesmeten als wraakneming over de behandeling den bargemeester aangedaan toen deae te Brünn was BINNENLANDS De Eerste Kamer zsl beden te 11 nnr eerst behandelen de soppletoire begrootiug Tan wnterataat tstephooeu wijziging der berordsriagwet Tan officieren bg de laodmaoht en daarna de wgziging der militiewet In de afdeeliogeo zijii gekozen tot repportenre over de rywielbelafltiog en de zeewering te Kallanteoog de beeren Van Ascb ran Wjjek Oudin de Benofort Rotgers Tan Rozenburg Nebbena Sterling en MeWiU eau Lyndeo en o er h t nienwe scbip de beeren Pyoacker Rordgk Van Alphen Babueen Van Bwinderen en Van Hall Op den 7en Jnli a s Tirtrekken de cadetten der artillerie en genie Tan de Kon Milit Academie te Breda onder leiding san reap 3 en 2 ofBeieren ter sterkte san 42 en 22 cedetten naar de legerplaatsen een Oldebroak en Zeist soor het bonden ran praotieche oefenlegan Bg de gister gehouden berstemming i bnr de Staten te s OraTenbege deed ziA aan eender slembnreaux de rruag taor ot aan een kiezw die eerklearde nocb te kunnen lezen noch ecbrgveo Tergond kon wordeo zich te doen b i ti M emuiuu i mu Hipu I lUHIW msT rrclII melgke bolpbehoeTen heid ingevolge artikel 80 der kieswet een vereischts ia voor den bgstand en de kieeer derbalre wilde hg stemmsio dte taak zonder bolp moe TervuHen Bij gelegenheid der inhnldigingefeeeten wacht Amsterdam een bezoek van een 500 tal Belgische wielrijdern De Belgische Boud ia voornemenfl zulk een tocht te organiseeren en heeft reed de voorbereidende mutregelen daartoe getrofibn Het nieuwe postkantoor te Ameterdam nadert ago Toltooüog met raatohe schreden de laatete band wordt er aan gelegd diet straat tuiscben Holsteeg en Paleisstraat geheel nieuw bestrsat Verlegging der tramrails zal niet noodig sgn Men stelt alles io het w rk om bet gebouw begin AenustUv Thans ie men beiig de etoep op te metselen en om het gebouw been de trottoirwegen te leggen Zoodrs w a en ander gereed ie zal Ithana i6ii de inhuldigingefeeilan gereed te hebben opdat daa ook bet halptelegreafkaitoor zal kunnen verdwenen zijn wat met het oog op de rijtoigen die fOor de audiëntie zullen moeten dienen gewenecbt is In i Leeawarder Coarant Issat man Gisterenmorgen te 8 37 vertrok onzebnrge meester de beer mr J 8 baron ven Harioxma thoe Slooteo met zgne eebtgenoote via Stavoren Enkbuisen naar e Orafi nhage om daar den 1 Jnli a s ala bnrgemeeatet op te treden Tersebeidene vrienden sommige met bon cebtgenoote da waarnemende burgemeester enkele raadsleden de S retarie en eeoige boofdambtenaren der gemeente bevonden zich aan het station om van de vertrekkenden oog een laatst afeebeid te nemen Beiden waren bigkbaar zeer aangedaan Onaf Tan Bjlandt hofmaarschalk van B K H de priaaee van Wied prinaae Marie der Nederlanden is gisteravond te s Oraveobage aangekomen in verbend net het aanetaend verblgf te Scbavsningen en aldaar van de TO stelijke familie van Wied In ons Uad wordt elk jsar voor 80 000 000 galden jenever gedronken dat is lederen dag voor 219 000 gulden ieder nur voor ruim 9000 gulden elke miuaut voor 150 galden Boe veraohrikkalgk Hoe ree is toch eene minuut om en in dat oogeoblikje is er alleen ie ons klein landje honderd en vgftig galden beeteed aan dien efscbowslijkan drank Docb dit is oog niet alles Hoeveel zouden ieder jaar de andere verliezen bedrsgen boeveel de uitgaven die ons volk zich asoet getroosten ale onvermgdelgk gevolg van hst drankmisbruik van enkelen Bekweme statistici bebben berekend dst de som die voor den alcohol betaald wordt die 150 gelden per minnut nog geriag ie let wel lexer nog gering in verbooding tot de som die de natie armer wordt door xiekte en werkeloosbsid zonder te rekenen de uitgaven noodig voor vermeerdering van armboizen krankzinnigeogeaticbtso eo uiet te vergeten gevengenisaen En dan boeveel ellende boeveel zedelgkeen gpostelgke nad elen zgn zelfs door ds geleerdste eq accuraatale etatiitici niet onder ogfers te bre Hgea Wie zal toch beproeven in cgfers ait te drukken wat er geledeu wordt io gezinnen waar vader of moeder zioh aan draokmisbraik schuldig maakt boe en in welke mate de sas ïiaS ir ïïïJ Lï S Jr waarmede bet nagealaoht van den droekaard belast is f Wanneer zal ons volk de oogeo toch eens opengaan waaneer tnllen wjj eens verloet worden van die iroote plaag onzer dagen die meer elaohtoffers eiecbt dan de besmeltelgke ziekten en de oorlog te zamen Dat zal gebenren als allen die bet wel meeneu met de natie daaraan willen medewerken Wellicht mogen we daa binaenkort ook op deselfde ganstige resoltaten bogeo ala Noorwegen armiuuviiuH i anhe antal r i dawlü l 25 jaar geleden was bet drankmisbruik in Noorwegen grooter dstf bier Men lrook er 16 liter per hoofd en per jaar in Nederland thans ongeveer 9 liter doch door asmanwerking van overheid ea particuliere krscbteo is de eoueemptie gedaald tot 4 liter Ds gBvotgen van die kolossale vermindering xijn niet uitgebleven De Noorweegeohe etatiatiek wgst van jaar tot jaar op vermindering van armoede vermindering van zelfmoorden Termioderiog juintal misdadigere Lvlend sl waaneer telen daartoe weldre op dergeljjke resoltaten mOKeo bogen Wat eene sehoone bladzgde zal hel niet in de gesehiedenie van de regeering van onze bemiede Koningin Wilhelmina zgn de bledsgde waarop vermeld staat dst onder hare regeering bat draokxiebruik dat Nederland aan dan afgrond dreigde te brengen zoodanig verminderde dak bet aantal armboizen krankzioaigeogeotiohten en gevangenieeen afnam eo de volkswelvaart lOO sterk toenam dat het Nederlaodaebe volk in die dagen tot de welvarendeteangelokkigste volken der wereld behoorde Laat oaa allen medewarken opdat die bladlijde zelfe niet al te ver ran achter in betgeachiedboek moge komen Tel Door de vAmsterdamache Kegalbondc aaiop 23 24 25 en 26 Juli e k op de negen geheel gerlakte kegelbenen van bet gebouw der Maatscbappg sParkziehtc aan de Stadhouderskade beek Hobbemaettmat ta Amsterdam een groot Nationaal Kagelconoonra worden geboedea dat zal bestaan uit a Eorpswedetrgd b Algemeenen Pereooetfeo Wedatrijd c Peisoneelan wedetrgd voor Bondaleden d Wedatrgd op de vrge bsau e Wedatrgd om bet Kampioenschap van Ameterdam De ioachrgring voor dan korpewedstrjjd die gebondan wordt Zaterdag 23 eo Zondag 24 Juli e k aloit Zondag 16 Jnli e k bg den len secretarie den beer N Etnatiag Lauriergracht 5 Gemengde Berichten Wg vernemen dat het beetuur der Sociaal Democratisebe Arbeiderspartg bg de iuboldigiogvan B BA de Kooiogio eeae andientis zal aan vragen om gratie te vercoeken voor de gebroeders Bogerbnia j N R Gt Te Helmond zgn Uaeodagavoud omstreeks O nnr van een driejarig meisje door de stoom tram de beide beeotjaa en een armpje afgereden Het kind bleef op de plaata dood In des afgeloopen nacbt is onder toezicht der politie te Rotterdam io een sorgmldig gesloten bok een leeuw naar de Diergaarde aldaar getransporteerd uit Engeland aangevoerd per stoomboot sAvocetc Donderdag ontving de vronw van de zavenee dertig jarige hipper U te Wiusehoteu bsricht d t haar man tgdelgk in Friesland bjj dgu booibouw werkzaam aldaar in een eloot Terdrooken wae De wodnwe die achterbleef met 7 kinderen waarrau bet jongste pes een maand oud ie waa hgna radeloos Vrgdag ging ziJ met baar familie op reis om bg de begrafenis tegenwoordig te sjjo docb vernain van den boer bg wien Hg werkzaam was geweest dat U niet dood was maar Vrgdagmiddag van hem was heengegaan De familie toog in raadeelen weer naar Winschoten met den laataten trein kwam U Zaterdagavond gezond en wel thuis De man bad den brief die zgn dood vermeldde zalf gaecbreveo Bg Ilpendam bad Zondagmiddag oen oagaluk plaats dat gelukkig nog vrjj goed aliep Een hengelaar die door den regen verjaagd werd en huiawaarta wilde koeren liep door kat ia agi geaishi kMtanoda wmiar wbUid iegan da in volle vaart zgndo stoomtram aan Zwaar gekwetst aan het hoofd werd hg in bawasteloozen toeatasd opgenomen en naar Ilpaadam vervoerd waar bjj voorloopig verbonden werd Latfir word bjj por boot naar Ameterdam fibraebt ter vaidere bebande ing Gisteceamorgea ometroeks half twaalf sat op kat Bolwerk Ie Hiddelborg een twaalfjarig meisje op een bank bü den Hcilmolen te breien tinsgl baar eenjarig broertje bü baar in de kiadetwageo speelde Toevallig rolde de wagen voort de veet in waarop bet meisje haar broeitje na loog eo mot bet hoofdje boven water hield tot een paar etadswerkere dia in de nabübeid bezig waren haar hielpen oa den kleine uil tija benarde poaitie te verloeeen Zoadag 3 Jnli a e aal eeoe gedeeltelijke Haansverdaistering plaats hebben die ook in oas laad zal waar ta nemen zgn De maan komt dee avonds ta 8 19 reede gedeeUelijk vardaieterd op da eclipe bagiol la 8 6 waarna bet vernbiJBsel dunrt lot 11 9 dee avonds Da grootte der verdnistering is 0 934 van de middellgo der Meao Daar een maanavardnietering ia tegeostelling tot een zonsverdoibteriog op elke waaroemingS plaats waarvoor de piaan boven de borizoo ie Of volkoaeo dezelfde wijze gezien wordt zal de eclipe vao 3 Jali a s voor een zeer groot gedeelte van den aardbol meer of minder volledig zichtbaar zgn Men eeint ait Winschoten De gebr Slor van Muoteodam zgn zwsar geboeid Ameterdam bienengebrscbt Zg worden Tordecbt verschillende regenbakken vergiftigd ta hebben met petroleum en faecaliüustoflen In de moeraaeea aan de Zuidegde ven Boertange komt een ounoemelgk aantal bloedzuigera voor wat dezer dagen nog uit het volgeode bleek Een jonge koeborder wilde io een dier plassen een bad nemen Nnawelijks ecbtpr was de knaap te water en wae bg nog slechts eenige keeren ondergedompeld of laid schreeuwende van pgn outvlncbtte bg bet brgacbtige alemoat Zgn ganicbe lichaam waa met bloedzuigers verdekt Als een bezrtene sloeg de armen jongen naar de zwarte beeflten die zicb overal reeds pp zjjn Tel hadden vastgezet hunn operstSa reede dacbtig waren begonnen en vooWst volstrekt niet van plan tchonea hiermee te eindigen Op zgn vreeeelgk bnipgescbrei kwamen gelukkig zijn collega s kooberders en faerderinoeo aansnellen die met hunne koestokkeu den jeugdigen van pijn trippelenden bedgaat zoodanig toetakelden dat deze weldra van zijne aovallers was bevrijd Na dit sprOgelsjtt em geleek de patiSot echter meer op eeo ruodbuid dan op een blanke De loet om in de weideplasaen te gaan baden is bg hem en gne makkers na dit voorval leg eeneomsie vergaan Een algemeen bekend en zeer geacbt man ta Amsterdam de beer J C Boldoot fabrikaat Tan san de cologne enz is plotseling overleden De brer Boldoot is s zomer met zgn gezin to Baarn woonachtig en had s aronds dikwerf do gewoel een rijtoer te paard U maken vargaaeld van sgn bonden Dit deed by ook weder gisteravond Door b t eeo of ander noodlottig toeval heeft zgn paard hem in bet Baarneefae besch afgeworpen De beer Bo doot bleef liggen en werd een paar uur later in het OTOrhoech door den beer Hegbrbek gevonden Door bet luid blaffen der bonden wes deze hoer er op attent gemaakt dat er iets bgzooderi moest szen dat de dieren zoo te keer doad saan lïnjbeer Boldoot werd naar zgn woning gebracht docb genaeakondige halp bate uiet meer gislerocblend te balfnegen is bg ontslapen De overledene bad do leeftgd vau 48 jaren bereikt was zgn veder in de bekende zaak opgevolgd dia onder zgne leiding steeds in bloei toenam Hel droevig en plotselij g afsterven koeft uiteraard bü femilie ea vrienden en niet uiader bü bet pereonetl diepa venlagenbeid Taroonaakt Da baar Boldoof zon ook deel hebben nitganaakt Tan de earewaeht der bnrgerg bü de aj iukuldigiug ran Hare Majirteit de Koningin Nader raaldt man uit Baarn aan de N E Ct De heer Boldoot is oTorlsdeu tengerolge aaaar haraansehudding Slechts enkele woorden heeft hg na zijn ongalok nog geuit waaruit nea heeft fcuiinon opmaken dat zijn paard door een train waa geachrikt en op hol ge elngoa Een Ukker wonende in bet de kiaedis trikt had zicb ernstig voorgenomen te gaan stemmen voor de laattt gebonden herstemmingen naaf moeder de vrouw di lieb herinnerde dat rader op da atemming waV laat bad ge plakt bad agn Toornaman tegeagewerkt Daar k aa Dondardag aai tjjtnig voor de daar waarin aoa gvarig vackiazingaagent die toan do vroaw das bnisae in de bakkerswiokel zag vroeg sof meneer al gestemd had De nog al bgdebande bakker vroow ver tlearde dat zg niks niemendal m t die dingeighedeu Ie maken had dat er man voor veortiea dagen geleden ook al de beele dag nit hoie geweest waa kortom dat meneer niet te voorKhgn zon komme De Torkieaiugsageot tpk om n etem te wiooen zag in de uitelali ast prachtige kreotebroodjes liggen ea rroeg om een stok of wat preea de qoalitait Tan de broodjes en wiet eindelgk moeder de vrouw in een goed hnmeor te breogeo B gkbaar had de bakker in de binnenkamer hierop geweckt want toen het geprek wat gemoedelgker werd ging hg near voren en zei Ja naar Jane ik kan tocb wel effantjee weg om te stemmen k beu voorte terug dan heb ik m n pliobt gedaan Natuurlgk was de verkieiiugsagent het hiermee ene beloofde üat ie msceer weer sou thuis brengen en de bakker schoot zen demie an en ging stemmen Maar de man kwam vaal kenniaaen legen ging even een pot bier drinken en kwam Donderdegnacbt om twee uur thuis Na mag ie stellig nooit meer stemmen Door den beer J Tabak te Amtterdem overleden is 200 000 bestemd tot stichtiag ran eea foadi waaroit een IsraSlietiaobe onvermogeOde weeemeisjee eeo bowelgkagift kau worden geechonken Uit Enkhaizen meldt men van 27 Juni Beden werd door een oazar anajoviaachers in de Zaidersee drgTende geeonden een bootje waarin zicb een net gekleed jongeliog bevond die aan boord opgenomen zgnde mededeelde dat bü afkometig waa van Amsterdam Bg waf buiten weteu zguer ouders te voet naar Bar erwjjk gegaan om dienst te nemen als koloniaal Daar hg echter da vereiecbte stukken miste moset hg onverriebter zake teragkeeren Geen geld meer hebbende en er tegen opziende om deoselfden afstand nogmaals te voet af te leggen bad lijj een boolje genomen en was daarmee io zee geetokeo om zoodoeode xüne woonplaats weder te bereiken Toen bet donker werd en bg de knet uit bet oog had varlaren raakte bg geheel dee koers kwgt Daar bg xonder proviaod van Zaterdsgmorgeo af op zee bad rondgezwalkt begooneo booger en dorst hem te kwellen Bg zgn aaokomst alhinr werd bü in de gelrganbeid gesteld de terugreis naat Amsterdem te aanvaarden Dezer dagen komt bet Witte Huis te ItottaHem gere Bet bais dat boven den begaoeo grond tien verdiepingen heeft samen 40 meters boog en ook overigens gobeol op Amonkaansoben trant ia iegeiiebt met liftan aue STADSNIEUWS GOUDA 29 Juni 1898 De Staatsapoor begint van af Zondag 3 Juli a k weder goedkoope billelten uit te jloran Toor daq Haag geldig TOOr eeo dag Ook kunnen wg onze lezers net gsnoegen meedeeleo dat de Maat ebapjsü tot Exploitatie rao Btaatsepoorwegeo bet Terkear met Kotterdsu Toor de reizigers der derfde klasse aanmerkelgk heelt vrillen bevorderen door de uitgifte van goedkoope retonrbilletteu 3e klop Zondag Maandag eo Dinsdag tegen betaling van elechte eenmaal de enkele reisvracbl Deze retoarbilletten zgn eea dag geldig en worden nitaloitend verkrijgbaar gesteld voor de treinen die van Gooda vertrekken a morgens ten 8 35 9 14 en 9 25 Voor 55 centen kan men dus nitslsitend bü die treinen een retonrïillat derdPklasse nemen naar Rotterdam Te Utrecht süu aan de Universiteit gesisagd de beeren C J van der Loo voor bet 2e nat examen en N ven Schouwenburg voor hot cand ex theologie Het spreekwoord soefeninj baart konsts werd dezer agen weder bewaarheid door het soecèa dat de kegelclub sAlle Negeac alhier mocht hebben ia den wodstrgd die van 25 tot 28 Juni werd gehouden op bet sportterrein ta sGravenhage Vier prgsen toch werden door leden van bovengenoemde dub mede genoto De Heer A C den Hertog htd ds eer twae overwinBingon te behalen hg verwierf en ipecialen prüe bü Si personeelen wedatrgd voor bet hoogste aantal punten op de eerete kaart en een vijfden prgs in dezelfde afdeelicg beide beetaaode in groot vergold zilreren medaille Verdam behaalde de Heer J Vergeer den dertienden prüs twee loten sHilaane en de Heer N A T d Beo den eenentwintigsteit prgs twae loten Paleis t Volksvlgt in den vrge baan wedatrgd Wanneer meu in ajinmerking neemt dat de kegelclub lAlle Negene ruim een jaar bestaat en begonnen is met geheel oogeoefende kegelaars dan msg wel geconstateerd worden dat de leden dier olnb met vrucbt het edele kegelspel baoatenan StSooKnorn Aa da vaeartaangsckool te Dtncht ia voor hot orergaogt exemen naar bet 2e stadiaiiaar gealaagd R H J OaHaadal Haat alhier Tot welbonder albier ie gisteren bg loting gekoaeo da hser P Greup die echter de benooming niet beeft aangenoairn AuaiK a d Bun Bedankt TOor kat beroep bg de Nad Bervoraade Kerk albier toer door dr K J W Poathumus Megjes te Heineoord Aaiuhdutun Bg de gieieren gahooden herstomming voor soa lid van den gemeenteraad werd gekozen de heer C Boer ialirav met 140 stemmen tegen 120 op den haar J Q Bating lib I f S SBB I B BS aggg KantODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 29 Juni De volgende penonen zgn veroordeeld wegene Voor het loopen langs de spoorbaan Oooda Utrecht J K ea W H te Qonda ontalagan van raohta vervolging Overtreding jacbtwet J Bm te jonda tot f 6 of 4 dogen met verbeurdverklaring van het werpnet Overtreding jacbtwet hg recidive U K te Gouda tot 6 dagen met verbeunl veiUariog ran de strikken Overkreding Prov reglement L N te Hazerswonde tot f 1 of 1 dag J N ta ZeTonbuizen en C d H te Moerca pele P d G en J B to ZoTenhaizen lecbr tot f 1 of 3 dagen Politie overtreding te Gonda W V d P G B en H H v d W allen te Oonda ieder tot f 1 of I dag A W L te Gouda tot f 0 50 of 1 d H B te Gouda ontslag van rachtaTerrolging ÜToitrediug strafwet J K te BodegraTeo tot f 1 of 2 dagen P J te WaddingsToen l t f 2 of ü dagen Bamigemcht W A B te Gouda tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap J 8 te Gouda ü B wervend Vf V te Waddingsveen O J 8 te Amsterdan T W f d Ji L 8 C de J C A v d K en A J D allen te Gouda ieder tot f l of 3 dagen a K V H te Gouda en A v d B te Wad dingSToen ieder tot f 2 6f 2 danen O a F T te Gouda tl 8 te Zogwaart T A L te Gouda D II worTonde M 8 te Pnnacker en A d H to Waddings J vein ieder tot f I of 2 dagen B v te Waddingeveen tot f ofSdaoan J V d H ta Botterdam en Ü B K Waddingsveen ieder tot f 2 of 2 dogen il 11 to s Gravanhage T K te Goudo J B en J a te Bleiswgk iedar tot f 1 of 2 dagerf W N A V L en P V aUen te Gouda ieder tot f 3 of 4 dagen Openbare dronkonsebap bg recidive O H O ie Gooda tol I t of 3 dagen T N K te Gouda tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap 2de herbaling J A tfi Gouda tot 2 weken hechtenis RECHTZAKEN Voor de Arrondiseemeoti Kecbtbank tollotterdam vataebeen J Tb v B 40 jaar kyipenkoopman te Capelle s d IJsel die beklaagd was van diefstal Ifa een kip ten aadeelo van Arie Znidam in den nacht van 19 20 Mei De veldwaobtere Leman eo D van Weel haddan zïeb vregeos herhaalde diefstallen in da aebour van Zuidam verborgen en hadden daar iemand hoeren aankomen die tweemaal éeo lucifer aangeetoken eo daarna een kip dip op da ladder zat gegrepen had Toen ze voor dan dag waren gekomen bad hg de kip loegelateu en geroepen sGenade genade ik za nooit meer kippeo stelen Is Het O M wesrgaoomeo door mr J K Mazel requireerde voor bekl die de schrik van zgn dorp werd genoemd 1 jaar en 6 maaodsn gevangenisatraf De Terdediger mr P H Lammere tooedeaan dat bier geen poging tot diefstal nocbdiefital gepleegd w s en meende dat bekl niens 6 kinderen zonder eten naar bed warengegaan onder den drang der omstandij bedenbad gehandeld en codeludeerde tot vrijspraakof esn lichtere etraf Voor de Rechthaoh te Arnhem had zich te verantwoorden B J F vroeger geagreëi d klerk ten kantore van den ontvanger der directe heleitingen te Eist Betuwe ter zake van verduistering van oirca f 900 Toon de tegenwoordige ootvaoger zgn beta ekking te Eist aanvaardde nam by beklaagde die reeds eeuiga jaren ten kantore werbzaam was van zgn voorganger over in i n dienst en beloonde hem met f360 ejaark De ootvaoger had goede berichten van hem gekregen 90 wae zelf ook zeer tevreden vandaar dat op zgn voorstel bekl door den inspecteur tot geagreëenle werd benoemd om te kunnen teekeoen oor den ontvanger bg cieos ontstenttinis Tpen bek in t hawalgk loa tredaa n zich gnotot nitgavaa varoorloefda dan agn karige beeoldigiBg toeliet maakte hg miabmifc van het in hem geetelde vertroawen en verdoisleid acbteraenvolgeoe vencbillehde bedragen die hem door balastiogscbaldigen wsren ter hasd gvsleld doarbg rr p rekenende dat zgn bemiddelde schoonvader na zga bnwelgk sgo iDetalieMekostea ea sou betalen on hg dan het tekort m kaa zon kunnen dekken Beklaagde toekende de belastiagbiljetten voor voldeao met aeo gefingeerd volgnummer van het journaal in het journaal self boekte hg niete in Toen ziju niisdrgf ontdekt werd nam hg da wgk naar I boiteufand aehtarla nde een vol ledige bekeotenie en een vanoek aan agn par troon 00 vergiSenie Kort daarna keerde bg terug en meldde zich bg de jnetitie Ie Arnbem eau Snbet oa van jastitie mr Modderman eiKhIe tegen beklaagde dte een gaastig ar leden bad en zicb lear barouwtol toonde tarzitting rekinidft houdende met verscbillendaverzacbtende ometaodigbeden eeo gevanga oiastraf van 9 maanden Mr L J tan Galein Vitriage op verzoek van bakleagde als vardedi er optredsade liepi de demeetie der reobtbaok in voor deze beklaagde die eau groote verleiding bloof etend telenrgaeteld werd io rechtmatige verwsebtingeu en meer zwak dao slecht nas Aan de Itet tkank legde pleiter eee verklaring over van een aantal notabels ingezataoan van bekl s wooopleata Ilerveld waarin dazaa wgsau op zQb gansiig verleden en om eon lichte straf veraoekeo I VKHI HEIDENHEID Het EngelMbe geneeakundige tgd cbrift Tbe Laaoets ba al een hoofdartikel over de fosforvergiftigiug naar aauleidieg ven een doodeiyk geval dat sicb by een werkster in sen Incileralabriak bad voorgedaan Het eeoige afdoeods middel ia nalaorlj k bel niet gebroken lao gele fosfor maat zoolaag men in eommige landen vooral in Saga lend en Frank k bigit vragen naar lucifers die raeu overal op kan aaottrgifen sallen allveu iuteruatiooale wettalgke maatregelen dit kanoen bewerken fnmiddala rooet alias ftedoao worden om de reinheid iu de fabrieken eo t j het werkvolk ta bevorderen en auwkeurig op bet pirsoseel wordaa tvegeaien dat in dienst wordt genomen Proeven bebben geleerd dat de fatale invlo d van den loalor op de beenderen vooral of miezcbien alleen tot uiting komt op been dal niet door beoovlie bedekt 11 Daario ken de verklaring liggen van bet leit dal altgd de kaekbeendaren worden aan getast en hst is dus boTeo allee noodif rop te lottan di geeo werklieden warden tosgeülten mat cerieuse tanden of kiazao die aan ds fosfordampKo den toegang tot ontbloot been kunnen opeoeo lucifers die overal op kannen worden aangsatreksn Ie maken met den ongevaarlgken of rooc eo folfor Is tot dusver met gelukt Maar de Belgiiche legeering beeft onlangs idlXM frs uitgeloofd voor een voorsohrilt daarvoor en nisscbiea dat daardoor de oploesiog vaa het vraagstuk gsvondeo wordt Overhemden Fronts A van OS Ai Hd Tailleur Kleiweg I 73 730 OOGDA Telepkoom M0 31 ADVERTS WTIEN OirZICHTBABEII HBERXN dn OAME8 PRMM TODPm SCBEIDnGEH en verdere BAARWEKKEN mnnten nit door 80L1EDE AFWERKING bü fl P VAN WIJKGMRDEN Coiffeur KMwey Oouda Stedelijke Oasfahneli te GOUDA 1 De prgs van het gaa is O cent per M sa voor Koobtoestellen of Motoren i ct Onder zekere voorwaarden worden pmcaalea gratie aan de hoofdhuis verbonden mei 16 meter vrge leiding achter dan gaemeter vóór 3 en 6 lichtaanmeters bedraagt da hnsr 10 oont p t maa d Bewoners van pereeelen van ten hoogst 2 25 per week knnnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellou enx tegen betaling van eaaige centen Mf weak in hanr baUineu