Goudsche Courant, donderdag 30 juni 1898

J Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouweijij De Amstel t Aünbevelend M M BËLOIl E r Keizerstraat K 116 DMEABEMEOOPmS De Notaris H GBOENENDAAL te Gouda ia Toornamens op WOKNSQAG 6 JOLI 1898 dea Toormiddags 11 uur m het Hotel de Zalik aan de Markt te Swifa in het openbaar e Teilen en te verkoopen No 1 Ken HDIS en ERF aan de Tnrf markt Wgk H No 94 te out2a Ead Sectie B No 1879 groot 1 Are 50 Centiaren Verhnnrd aan 6 Puijk per maand tegen 230 gjaars No 2 Een hecht sterk en goed onderhouden PAKHUIS achter perceel No 1 atre kende van No 1 tot de daarachter gelegen yi gemerkt Wflk H Noa 95 en 6 te Gottda Kad Sectie B No 1683 groot 2 Aren 60 Centiaren geheel en Sectie B J7o 18 8 ged toSBchen dit ent Nj l enhetrecht van erfpacht Tan de zjl Sectie B No 1961 groot Centiaren en h ri recht Tan medegebruik Tan den geheelen Gang tan en naar de Turfmarkt behoorende bfl No 3 No 3 Een hecht aterk en goed onderhouden ÖKBOOW aan de Turfmarkt Wijk H No 101 te Gouda naast Noa 1 en 2 gediend hebbende tot Kantoren met twee Zolders annete Pakhuizen en de daarnaast gelegen Gang Tan de Turfmarkt tot aan de zfll Ka l Sectie B No 1665 groot 349 Centiaren De NoB 1 2 en 3 nkast elkander gelegen hebben te zamen eene opperTlakte Tan 760 Centiaren No 4 Een HOIS met beschoten Kap annexe Keuken Tuin en open Plaats aan de NienwebaTsn Wflk N No 114 te Qouda Kad Sectie B No 1459 groot 93 Centiaren No 5 Een HDIS en EBF aan de NieuwehaTen met Pakhuis daarachter Wflk N Nos m en 113 te Qouda Kad Sectie B Nos 1656 en 1857 groot 83 Centiaren met het recht Tan medegebruik Tan de daarnaast gelegen Gang tusschen dit en No 6 Kad Sectie B No 273 Het Huis No Ui is Terhuurd aanH Vno Toor ƒ 1 80 per week No 6 Een hecht sterk en goed onderhouden PAKHUIS met twee Zolders en beschoten Kap achter Nos 4 en 5 te Gouda tad Sectie B No 1658 groot 410 Centiaren met den Gang uitkomende aan de NiettwehaTen Kad Sectie B No 273 groot 48 Centiaren en het recht Tan gebruik Tan de zfll Kad Sectie B No 1479 groot 5 Centiaren naast deNos 1658 en 1950 De Nos 4 5 en 6 naast elkalder gelegen hebben te zamen eene opperTlaBte Tan 634 Centiaren Betaaldag der Kooppenningen 18 AUGUSTUS 1898 Te bezichtigen drie werkdagen TÓór den ierkoop Tan 9 12 en Tan 2 4 uur en op den dag der Telling Tan 9 U nur en wat de niet Terhuurde gebouwen betreft op Teizoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore Tan den Notaria H GBOENENDAAL te Qouda E CASSÜTO TANDAKTS Gouda Turfmarkt BPMEEKVRMN MAANDAG DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG Tan S tot S uur WOENSDAG enVEIJOAGTan totS uur ZONDAGS niet VEISEK Dubbele Buurt B 10 A I L L £ U R t A RIJWIELEN EEN PARTIJ nieuwe Eng elsche Ilie§ch9digde RIJWIELEN met LÜCHTBANDEN worden afgeleTerd Toor ƒ 82 S0 geheel compleet Tan de beate kwaliteit by C VAN DEN BEEG Biywielh andelaar ALFËN tegenover Smolenaarsbrug Uit de hand TE KOOP de bflua nieuwe INVENTARIS eener Stoom Wasch en Strijkinrichting Ala 4 STOOM KDIPEN 6 WASCHTOBBEN met toebehooren 2 WEINGEBS TOor Steomen Handkracht 1 STOOMPOMP 2 Eng ed groote BOOK en STOOMDROGERIJ 2 STRIJKKACHELS elk plaats TOor 20 StrjkBzera 40 STRIJK en GLANSBOÜTEN 2 MANGELS 1 groot 1 klein TOor handkracht diTerao STRIJKTAFELS en SCHRAGEN enz enz 1 Bleekerswagea met Kap 1 DOGCART 1 ARRBSLEDE 1 VRACHTSLEDE TUIGEN enz enz 1 afzonderljke nieuwe KAP met ZEILEN TOor Vrachtwagen Te zien en te boTragen Hoogslraat 51 53 MONTFOORT JACHTWATER Jlieer aao te berelea voor schoolgaande kinderen Prgs per flacon No 1 f 0 50 No 3 ƒ 0 30 Verkrggbaar bg Kleiweg E 100 DROGIST Koninklijke So ninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM von H I van Schaik Co gerestigd te s Oravenhage Kepplerttraat é9 en gga naby de Regentesaelaan Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gij hoesttt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruÏTen Borst Honig Eitract FLACONS Tan 40 Cts ÏO Cts en f 1 Terkrjgbaar bj Firma WOLFF Co WesthaTen M9S Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELAND Boskoop B T WIJK Oudmatcr M KOLKMAN Waddiiuvtm Maatschappij tot Exploitatie 7an Staatsspoorwegen GoelkoopeBeisgelegeolieid NAAR Tot nader order zullen van af 3 JIJLI e k te GOU Dit des Zondags s Maandagfs en Dinsdagfs speciale Retourbilletten 3e kl naar Rotterdam worden a egeven geldig een dag tegen de enkele reis vracht Deze speciale retourkaarten zijn voor den heenreis uitsluitend geldig voor de treinen lOSL 47 en 30 en op de terug reis voor alle treinen Afbreken van de reis wordt niet toeg estaan o a D a N ALGEMEEi BEKEIVD REEDS MEEE DAN 50 JAAR ais het beste adres voor mmii mim mmmi Fantasie Meubelen 2 KIÜTDEHWAGEÏTS enz enz Coiiwe C 253 L P WELTER Pepcrslraat K 3 en 6 ♦ Gdbr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in 1IAI IFACTIJREI TAPIJTEU EN ZARPETTEN lieuwe en gebruikte Meubelen ANTHUITEITEW ENZ Kegelba an HARM0 IV1E Vrije Baaü Wedstrijd J J WOUDENBERG VAN Blommestein s Inkt is DroJonclerVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTEL 149 b d Hooge Sluis Amsterdam A SLEGT ISIEUW EHAVEN GOUDA Bereelt zich aan tot het leveren t bett Zeeïïwscli Tarwebrood a 14 Cent per Kilt zal a 9 DONDEBDAQ 30 JONI zyne geachte Abonné s bezoeken is te Contulteeren ol te Ontbteéleu m t Hotel di Zuuc Tan f M4 UUr Jtniiêepttiehe en pgnlooze bemdeling Tan MAkdoomi en Tan Xagel welk in t Tieesch of in de hoogte groeien ffs I P