Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1898

4 No T619 Vrijdag 1 Juli 1898 Siste Jaargang Telefoon No Bt ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 mwm mmm MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en FeestdWen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 i ico per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN KE tNilSdiEVING BURGEMEESTER on WETHOUDERS t n Gouda btenmn l r openbare kennis dat afiohtiflen tnn de prociaen mbaal betieffende de herstemming Ier rerkiezing van drie leden an de Proïinowlo Staten yan Zuid Holland lijn aangeplakt in don Konen Groenendaal aUmsdo dat gelijke afschriften op do Secretarie dor gemeenlo Toor oen ieder ter inzage zijn nedergeUgd alwaar daarfan inzage kan worden genomen o f lederen werkdag an los morjolis 10 tot des namiddags 1 uur GouSa den 2 Juni 1898 BureeioeeBter en Wethouders Toornoemd f B L MARTENS li De Secretaris BROUWER VOORBEREIDEN D uiLiTm mmm Da BURGEMEESTER tan Gouda maakt bekend dat jongelieden non 16 tot S4 jarigeu leeft d oio aan het voorbereidend militair onderricht wensohen dool te nemen z oh lóói 1 Augustus e k moeten aanmelden bij den Hoor Majoor Qar niKoonsCommandant alhier dat alleen zij die door het bijwonen van hetvoorboreidend militair oiidarricht oon bewijs van militaire bekwaamheid hebbon weten te v rwerron aanspraak kunnen maken op het voorrecht om ingodoold te worden bij bot korps en in het garnizoenhunner keuze Ofluda ilen 89 Juni 1898 t Do Burgoraeealer voornoemd E L MARTENS Bultenlandsch Overzicht Met i nieuwe blokkade door president Mao Kinlei afgekondigd die behalve rortoiico i aobeela znidkosi ot beter inidweatknat TBD Cuba van de wostpnnt van hel eilaod Pinos tot an Kaap Cruz ton westen van Santiago omvat bedoelt men natauriyk don tievoer van loeltocht vooral uit Jamaica naar Batabano eu andere kustplaatsen af te snijden en op die wöïo middellSk de bezetting on do bewonen van Havana in oogelegenbeid te brengen Maar het ia do vraag ton eerste of de Amerikanen genoog schep n bezitten om oon zoo oitgestrekle blokkade afdoende to maken eu ten andere ol men hot te Havana in t rgst geval niet een gorniraen Ifld zal kunnen BÏlhonden met den beschikbaren voorraad en de opbrengst van don omtrek der stad Van Santiago geen nioaWJ Men legt dat het overbrengen van het belegeiingsgeBohnt gnel in zë 8 Harvard met 2000 man bod iiister bfl Santiago aankomen uit TampB vertreVkejffhedflö oog 9000 man VoU geoB een der whtgevers zga de Amerikanen er in geelMg de waterleiding van Santiago af tft endden Id een ambttl k telegram nit Havana wordt bevestigd dat fliwet Saognily en andere hoofden der opiündelingen met 1000 man en 700 000 patrolen te Bane8 op de oostkast geland 2 n Hefl zaiver i het met d oploiaing derminiAereriaia iuFrankrgk niet gegaan Datblijkt dnidel k tit hetgeen de bladen zeggeneu ait hetgeon b niet zeggen doch alleenaandaiden Yan radicals zg wordt beweerd datFanrede pogingen door Peytral en SatrioQ aangewend om een ininieyirie te Tormen opzettel kheett tegengewèkt m ze te doen mislukken De opdracht werd daarna aan Bliaaon gegeven om hem at te i aken Of d Kabinetsjormatie staaft das Deze oTocwegingtn zelden bg denbreaident yn opgekomen oudat by ia Briafon een ernatigen tegancandidaat aet by ds p r £ident verkiezingen Fanre ho t aan b einde van K b septennaat berkoten te worde Doch wil hy daar kans vo r b ben dan oet by eerat Brisaon onachadeiyk batten Zoo redeneeren ten ninsll de radica bladen Briaaon intusBcben heeft zyn tukiernstig opgevat en een Kabï et evoTmd d hoopt in de Earner een meerdtrb ÏQïVilHté fLatiea Daarvoor moeat hy echUr coip n jl doenaan de chanvin sten mn e ÏTIM J q dieham den eisch stelden Cavlgnao de portefeuille van oorlog toe te ertroawe en nhet program van bet lüibii t een naaedeop te nemen waarin geapifiea wo t van eerbied voor de gewyide zaa Hoe lang het tweede kal iiet Brist n het maken zal ïa thana de vr die qp aller lippen rgst De Franache atner 1 op die vraag wie weet hoe apodig ree s het antwoord geven De nienwe Dnitache RgkacL bettiat uit 53 conaeivatieven 21 leden vantle rykiparty 50 nationaal liberalen 104 le n va liet ceatrom 13 van de Vryzionig Veree iging 28 tan de vryzinnige volksparty 8 van do DuïtMhe Tolkspattg 14 Polen 9 Welfen 12 antiaemieten 10 Ëtzassers 4 verteganwoordigers van den Band der Laudwirte 4 van den Beieffioben Boerenbond 56 sociaal democraten en 11 wilden Da vorige ryksdag was na de herstemmingen in 1893 ala volgt aameogesteld het cyier tasBchen haakjes geeft de sterkte van elke parkQ by de sluiting van de zitting aan dos met niederekening van de verandering door tuBScbentydscbe verkiezingen in het oorspron keiyhe getal gebracht 70 58 cétiaervatieven 27 $ 5 leden van de rgkspartg 52 50 nationakl Uberalen 99 98 leden van bet centrnmi 13 13 leden van de Vryzinnige Ver eenifHog 23 28 van de vrgzinnige volkapartg 11 12 van de Doitsohe volksparty 19 20 Poleö 7 8 Welfen 18 16 anti semieten 8 0 ËlzHSsers 3 4 leden van den Beierachen boerenbond 44 48 eociaal democraten en 2 wilden Op de grootste winst 8 zetels kunnen de aociaal democraten bogen na dezen komt bet cenirnm met een winst van 6 zetela Onveranderd is gebleven de getalsterkte van de nationaal liberalan de Vryzinnige Yereeoiging de vryzinnige volksparty en den Beierachen boerenbond Tusacbtin de 6 en 4 zetela hebben verloren de Polen de conservatieven de Dnit8cbe volksparty en de anti semieten De aociaal democraten die wat de getal sterkte betreft in 1893 de vierde plaata in dèu Visdag innamen hebben langzamerhand de conservatieven en natïonaaUUberalen verdrongen en zgn thans na het centrum de sterkste party geworden En dit is wel het belangrgkste verschil tnaschen den ryb sdag van 1893 en van 1898 Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Generaal Merritt vertrok giaterenmorgen te tien nar met de Newport zonder opdetranaportschepen te wachten Hij zal te Honoloeloe kolen innemen en van daar zoo snel mogelgk naar Manila stoomen waar hy een week voor de derde expeditie denkt aan ia komen Merritt heeft een proclamatie opgesteld die hy dadetyk na zyn komat te Manila zal vitvaardigen 6n waarin hg aan de bevolking mededeelt dat hg als vertegenwoordiger van de regeering der Vereenigde Staten een voorloopig bewind zal vestigen en dat zijn gezag gsüerbiedigd moet worden Hq verzekert de bevolking dat hg niet komt om hen te ondardrnk ken maar om hen te bevrgden en hun zooveel vrgheid zal geven als be taanbaar ia met wet en orde Merritt voegt er hg dat particnltere reebten en eigendommen geëerbiedigd coUen worden Volgens een telegram nit Santiago zgn 300 man van hafter a expeditie door de gele koorts aangetaat Een telegram uit Manila egt dat daar zeer waarscbijnlgk op verzoek van Angnatin een bgeeukomst van de vreemde vlootvoogden gebdqden zal worden om over den toeatand te beraaditagen Er wordt geen voornitrnkken van de Amerikaanache troepen verwacht in de eerste dagen Eerst moeten de wegen die naar de basis leiden in beteren staat gebracht worden De Gabanen te Key Weit trachten een groote som byeen te brengen om proviand te zenden aan de Cnbaanscbe troepen onder Gomez die aan alles gebrek hebben zoodatzg zouden moeten niteengaan teoty er qpoedig hntp komt Volgens een telegram aan de Tribnne nit Kaïro weet do Egyptische regeertng zeker dat de Spaanschtt kolenFohepen 9000 ton kolen aan boord hebben De gonverneur van Pert Saïd heeft bevel admiraal Camara n ade te dealen dat hem onder geen voorwendsel vergnod eal worden koten in te nemen DuiTSCHLiND De groothertog van Saksen Wei mar heeft al zgrie hofbeambten en bedienden op den dag van de herstemmingen te zamen ongeveer 45 man met een extra trein naar Weimar en terng laten vervoeren ten einde ben in de gelegeubeid te stellen ban kiesrecht nit te oefenen Keizer Wilhelm heeft weer eens een gedenkwaardig toespraakje gebonden Op den dag na de herdenking van xgn tienjarig keizerjchap heeft hg de leden der BerIgnsche hofaohonwbnrgon toegesproken Bg zeide dat hg toen hy tien jaar geleden aan de regeering kwam de idoalistiache school meebracht waarin zgn vader hem had opgevoed elk was van oordeel dat het kouinkigke theater een werktaig van den monarch moet zgn evenals de school en denniversiteit welke tot taak hebben het opkomande geslacht te vormen en voor te bereiden tot den arbeid der in tandhonding van het hoogste intellectoeela bezit des Dnitscben vaderlands Dit ia voor onze ooren al om van te taiten Theater school nnivarsiteit alles werk tuigen van den vorat t Ileerlgke roepiDg t Maar de e passage werd besloten door eene nog scherpere formnie waarin bet antocratiachmilitaire zoo tel aan den dag kwam f FEVILLETOX Het Leven te Baden Sen Russische Roman yjft maar hot scbijnt mij te ariatocralUch toe Toot ïooveel ïk ef over oordoelen Itau Wij ik en hier mijae niobt hebben den geHoelea tijd te Dresden doorgebracht oolc eene zeer iutereaaante stad maar hier is bet bepaald de route Dat woord schijnt haar ie be all6D ilacht Potugin Gij hebt juist geoordeeld eide hij luid Maar de natuur ia hier dan ook overheerlijk en de ligging van Baden vindt moeilijk baars gelijken Uwe gezellin zal dat vooral op prijs weten te etellon Niet waar mejuffrouw 1 voegde hij er bij terwijl hij zich ditmaal leohtalreeks tot Tatiana wendde Tatiana vestigde hare groote heldere oogen op Potugin Zij scheen niet goed te begrijpen wat men van haar wilde en waarom Litwinof haar juist op den eersten dag van haar verblijf alhier met dezen vreemden heer dia er anders veratondig en goed uitzag en haar beleefd en vriendsohappelijk bejegende in kennis had gebraoht Ja zeido M tpn laatste zaeht t is hier aeer ohoon ffij moet het oude slot bezoeken ging Potugin voort ffcrn vooral raad ik u aan een tour naar Iburg ta makeft Ds Sakaiiohe Bohweii wilde CapitoUoa Uar kowna juist beginnen Plotseling klonken in de allue de then vta booTomuziek de Pruisische mUitain muziek uit Eaetatt in 1868 was Kastalt nog eeniondsvksting begon baar wekelijksoh coïteert in qt pa ljoea Oapitolina Markowna stond daditijk of irMuziek 1 riep zij fMusiek h la Unrer tion Daar moeten wij heen Hot loopt teg vlé uur niet waarP Ef zal nu wel gezelschap flJa antwoordde Potugiu y t is nAot odeuMr van het gezelschap en do muziek i vodrireffeltik J I IvDan willen w niet langer wacht Kom Tan ja Staat gij my toe u te geleiden vrA Potugin tot niet geringe verbazing van Litwinof Iet Wam hem volstrekt niet in de gedachte dat Pwgimdoor Irina zou kunnen gezonden zijn Capitolina Markowna meesowildü jyMet groot genoegen monsieur moni fFotugin voltooide hij en bood haar q iiq Litwinof gaf den zijnen aan Taliaga en Vtjei pe ren sloegen den weg in naar het ConverBitlVidBms Polns in zette het gesprek met OaoitolinalMftViwua Toort Litwinof echter liep róéfei Tatiana zcnqe ook maar een enkel woord te sttrww bij Uchk tiohtB u en dan zonder reden eir a kte haar U Usd Die handdruk was echter öen zuivere U g zij beantwoordde dien ook niet ei Litwinof asEich die leugen zeer goed bewast K et de wed kwige overtuiging van den nauwon banl tuaecben redT rwante zielen drukte hij uit zoolls eens l luest thans alleen de plaata vervullen mn de woo ienUie bij niet kon vinden Het atüEKijgeQ dat hen begonnen was vormoerdetdo en bevestigde zicli Faiiana zag hem altijd weder oplettend on doordringend aan Die pijnlijke positie veranderde ook niet toen alle vier voor het courhuis aan een kleine tafel plaats genomen hadden evenwel met dat onderscheid dat bij bet gera der woelzieko menigte bij het gehuU dor en gekletter der muziek Litwinofa stilzwijgen minder in t oog vallend was Capitolina Markowna wist zich volstrekt niet in te houden Potugin had nauwelijks tijd om op al hare vragon te antwoorden Tot aijn geluk vertoonde zich onder de toestroomendo menigte de magere gestalte van mevrouw Suchantohikof met hare altijd rollende oogen Oapitolina Markowna herkende haar terstond noodigde haar uit om ann haar tafoUje plaats te nemen en terstond brak er oen stortvloed van woorden loa Potugin wendde zich onderwijl tot Tatiana en begon mot baar een gesprok Zgne atem klonk stil en ZBoht do uitdrukking van zijn gelaat oon weinig tot haar voorovorgebogen was goedhortig en vriendelyk zij verwonderde er zich zalf over maar het werd haar wel te moode en vrij en open gaf zij hem bescheid Het deed haar goed met dien onbekende te spreken want Litwinof zat daar evenals vroeger onbeweeglijk roerloos neder met dienzelfden oDgewonen en onbevalligen lach op z n gelaat Ondertuaachen werd bet tijd voor het diner De muziek hield op en de menigte begon üich te verstrooien Cap tolina Markowna nam een hartelijk afscheid van Mevrouw Suchanlchikof Zij koesterde oen grooteu eerbied foor deze dame cfschoon zij later baar nicht de opmerking mnakte dat zij wel zeer bitter was maar dan ook over iedereen en alles wat witt te vertellen Ja ja zoodra de bruiloft voorbij is moet er wezenlyk oen naaimachine aangeschaft worden Potugin nam afscheid en Litwinof geleidde zijne dames naar huis B den ingang vaa bet butel gaf men hem een brieQe hij ging ter zgdo en brak haastig bet couvert los Op een klein stukje postpapier stond bet volgende mot potlood geachre ven rfKom van avond om zeven uur voor een oogenblik bij mij Voor een oogenblik alechta ik bezweer u Irina Litwinof stak het brieQe in zijn zak en lachte toriluiks Dit waa echter onnoodig want Tatiana zag niets zij keek iu godaobten naar don grond Zij dineerden aan do open tafel Litwinof zat tusscben Oapitolina Markowna en Tatiana eo was bijzonder opgewekt onder het geaprek vertelde anekdotes on Bchonk zich zelven en do dames wijn in Uij was zoo levendig dat zelfs oen Fransohe iufan terioofficier uit Straatsburg tenenover hem mot knevel en baard b la Napoliïon UI er toe healuiten kon zich in het gaaprek te raocgen en een toast uit te broBgen a la aanté des belles Mosrovites Na hot diner geleidde Litwinof de beide dames naar hare kamer hy bleef eenigon tijd in gepeins nan bot venster staan en verklaarde haar eensklaps dal hij haar wegons bezigheden voor Icorton tijd verlaten moest maar stellig tegen den avond terug zou komen Tatiana antwoordde niets maar verbleekte en zag strak voor zich neer Capitolina Markowna had da gewoonte na den maaltijd een slaapje te doen Wordi vfTvolgd