Goudsche Courant, zaterdag 2 juli 1898

Zaterdag 2 Juli J898 37ste Jaargang No 7620 COIRANT JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon W De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s 5 i uitzondering van Zon en Feestdagen f De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN RIJWIELEN EEN PARTIJ nieuwe Engelsche lie§cliadigde RIJWIELEN met LÜCHTBANDEN worden afgeleverd voor ƒ 82 30 geheel compleet van de beste kwaliteit hg C VAN DEN BERG Rijwielhandelaar ALFEN tegenover Smoleoaarsbrug INMAAK BRANDEWIJN Aanbevelend Slotemaker Co Delftsche Slaolie S e eesioommissïa alhier vraagt prijsopgave van de levering van een gesmeed ijzeren KEK Teekening en omsohrgving liggen van af Vrijdag 1 Juli ter inzage ten kantore van den Heer H J NBDERHOBST Turfmarkt alhier Zenuw en Maagflijders wordt nit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek E3a a c5Lg e crer aanbevolen chemische Wasscherij en StoomVerverij dE wit en Comp UTRECHT spoedige en nette flev ge en DEP6T bfl Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA Na ontvangst van adres per brieftaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BtOKPOEL S Boekh Zaltbom rel Mr is il bMte towiïviiiï tegim JicW Wal Bbeonuiïek LeiuboiniMB lortom rTi ftplerPaiH E xpeller lerloi iMi yg lBm thetMiiiimuuit vsad0nt8g Bi Dii tAnkerluniExpeller YntoittiM r jn Anker PaiH Expeller keatai Pm 50 nt 76 mat u 1 26 de iimhA TMlÊnaMi in it iMMl ApoÜM F Aci Bk4tep t Co te Botte nUm Te GOUDA bfl C LUGE14 Apotheker M arkt en bg WOLFF 8 Co Westhaven 198 oedt Drukvwl A BEINKMAN ZOON j Fotografie TlDlO WÊÊÊÊI ® richten dat T WlF ik van den Heer M D WES8SELS waar ik voor mijne vestiging alhier ruim 3 jaar ben werkzaam geweest alle testaancLe ITegatieveii hob overgenomen zoodat dus alle natoeStellIngeil bij mij verkrijgbaar zijn Onder beleefde aanbeveling Hoogachtend P VAÏÏ DER WAALS Ó lusae lsn Singel S2 m de nenOeuieg Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen GoedkoopeBeisgelegeDkeii NAAR Tot nader order zullen van af 3 JULI e k te GOUDA des Zondag s s Maandagfs en Dinsdags speciale RetourbiUelten 3e kl naar Rotterdam worden afgegeven geldig een dag tegen de enkele reis vracht Deze speciale re tourkaarten zijn voor den heenreis uitsluitend geldig voor de treinen 102 4 7 en 30 en op deterugreis voor alle treinen Afbreken van de reiswordt niet toegestaan omr iotor en iotoria Surprise tMataóor Nationale Nikkelstale l ingeschroelde Frame s worden naarkeuze gemonteerd f Merk AlSiTBA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk REPAREEKEN EMAILLEEREN VERNIKKELEN W I D n EIJIEMl Yeerstal Gouda toriawdter ui f de VïctonaJSroTt f e Oberlahnstew by Ems Tafeldrank VanheTf onitfklykef uis derffederlanden Stoom Zagerij en Scha very J VERGEER OUDA LEVERT EOPlilTEH ABOHlTSifB EN IIJ TEH ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflcverlog Mettc uitvoering ConcMrreerende prijzen De DIRECTIE der Oranje Nassau Hypotheekbank te $ Gravenhage bericht dat op MAANDAG 4 JULI a s plaats vindt de UITGIFTE ƒ 500 000 47 Panilbrieven welke Pandbrieven gedekt zyu door hypotheken met aanzieniyke overwaarde door het opvraagbaar maatschappelgk kapitaal en de reserve fondsen der Bank PROSPECTUSSEN en INSCHRUVINGSBILJETTEN te bekomen ten kantore der Bank en bg onderscheidene Kassiersfirma s en Correspondenten in alle deelen des Rgks o a te Gouda hg de Heeren Wed KSOX C DOBTLAND De Directie womoemd J G D WATHLER Mr A G N 8WART FEANSCHE STOOMVEEVEEU N cheinisobe Wasscherij TAN H OPPENHEIMEit 19 Kruiskafle Rotterdam Gobreveteord door Z M den Komng der Bdgen Hoofddepöt toot GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het Btoomen en TerreBTan alle üeerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting roor het atoomrv van pladie mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachsdel k Toor de gezondheid en TolgeAs staal bewerkt k BilïS Elkel €acao Aanbevolen door HU Genees en Scheikundigen Bekroand met jonden en Zilveren Medalltet roedxaam rertterkend en Mangenaant van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dageHJhsche gebruik by kinderen zwakke personen en kherachtige gestellen FabriektmeTk Met water toebereid is zj als geneeskrachtige drank uitstekend bfl diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen X e echte Mkel Caeao vanKMAMPMLIMH BOLM is alom verkrijgbaar in vierkante bossenvan een V Kilogr ItO Kgr i f 0 90 en Kgr ii fO BO voorzienvan Etiquet waarop nevenstaand fabneksmerk en iianteekening van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeist Wie zeker zijn wu d Echte Elkel CaCaO te ontvangen tesamen gesteld en na vele prtefnemingen in den handel gekomen onder dem naam des uitvinders Dr MiohaellB vervaard d sp do besta machines in het vrereldberomde étabblisaement van Gebr Stollwerclc to Keulen elsche J rTI21cIzacB9 Bikcl acao in vierkanten bossen Deze Eikel Cao is met melk gekookteeoo aangename gezonde drank voor dar lgelSkseh gebruik een k l€Mla vm t posder voor oen kop ChocoIat Aia i goBoeakraobtigo drank bij 7 diarrhee leehta met water to f nmea VerkrHgbaat bü de ToorniBBIto B iApothekers ona L P TVp e 0 90 35 OhBBaalWrtégeBwoordigw wor B rtand Jiülus MattenkMt Amsterdam Kalverstraat 103 KEI R ISGEV1 JG BUKGEMEKSTER en WETHOUDERS der Gemeeote Gouda Golet op artikel 87a der Algemeene Politiereror deolng voor de gemeeote Gouda Uidendo aU volgt fHet in verboden op of aan dea openbaren weg binnen de bebouwde kom der Gemeente ffvli gers op te laten jBargemeeBter en WethouderB kunnen plaatfiSflD aanwyzen waarvoor dit verbod niet geldt Hebben besloten Te bepalen dat bovenbedoeld verbod niet geldt voor de navolgende Straten en Wegen zijnde de Lange Groenendaal de Nieuwe Haven van af de Vrouwensteeg tot de Gouwe de Oude Gouwe de Kleikade langs de Bree aart de Houtmansgracht van af de Avond obool voor Ambachtslieden tot de Zweminrichting da LemdalBteeg de Geuzenstraat de Groeneweg de Waleeteeg de Haam fan de Houtensteeg tot de Vlamingetraat do VeHt van de Vlamingatraat tot het Verlorenkost de Turfsingel de Heerenkade het Jaagpad de Winterdijk de Boelekade Tan af het huis gemerkt 11 68 tot de Karnemelksloot de Boomgaardstraai en de Se en 4e Kaden Zullende dit hun besluit door aanplakking en afkondiging worden bekend gemaakt Gaada 4ett 87tf Juni 18 8 Burgemeester en Wethondere voornoemd E h MARTENS De Secretaris W KROMHOUT l S Battoiilandscb Overzicht Id de Fraoeche Kamer las giater u ministerpresideot Brisson een serklaring der Regeering voor waarin worden aangekondigd een ontwerp Toor een belaating nnar het inkomen gegrond op oiteriyka keoteêkenen van welatandf en een pensioenregeliDg voor arbeiders ie de stedea en op het veld Do Regeering zal streven naar het tot stand komen vao een aucceaaiewet van de hervorming der drankwetten en de oprichtiag van Kamera van LandboDW De Regeering verklaart dat zg het eoooomiacb stelsel loyaal sal toepassen Zy Doodigt de Kamer nit de verdediging an bat land tot de hoogst mogeiyke volmaaktheid op Ie voeren en spoe ig de qoaeatie van het koloniale leger op te losseot opdat een practiscbe verdediging en exploitatie van het overzeesoh gebied worden verzekerd De regeering betnigt haar getrouwheid aan het boodgeoootBchap met Raaland en haar eerbied voor de meenrngen van alle indendenkenden zy verklaart echter niet te zullen wgken voor den invloed van da tegenataDders van het tegenwoordig regime FEVILLETOX Het Leven te Baden Een Rugtiscie Roman 47 Tatiana wist dat Litwinof deze gewoonte der oude tante kende en verwachtte dat hij zicb die gelegenheid zou ten natte maken om met haar alleen te zijn en eens vrij uit met haar te spreken wat hy sedert bare aankomt nog niet gedaan had En nu vertrekt hy Hoc ia dat en in t geheel aijn gedrag gedarende den gansohen dag te verklaren P Litwinof was zeer gehaast by zijn heengaan zonder op eenige tegenwerping die men hem maken mooht te wachten Capitolica Markowna leide zich op de sofa neder en sliep spoedig in nadat zy enkele malen diep adem gehaald en van vermoeidheid gezucht had Tatiana begaf zich naar een hoek van de kamer zeite zich op een stool neder met d armen op da borst gekruist en viel in gepeins XIX Litwinof liep met snellen tred de stoep van bet iHötel de l Fuiope op Een meisje van dertien jaar BMt een klein sluw Kalmukkengezicht scheen op kam te wachten en ontving hem met de woorden Qa ala t o belieft hier binnen Irina Pawlowna zal zoo aanstonds komen Hg zag haar verbaasd aan Zij herhaalde lachend haar verzoek en opende een klein kamertje tagsaover Itina s slaapvertrek dat op De Regaeriog geeft haar vast voojrnamen te kennen om de onaihaokeiykheid der leekecmaatBchappy en de oterboersching d t burger lyke macht te verdedigen Minister preaident Brisaon stemdel toe ia de oomiddeliyke bespreking van de i iterpellatie der afgevaardigden Krants en Grnppi De iotorpellatie Caitelin werd tot aanstaanden Donderdag verdaagd De heer Krantz verweet Briaaon dat hg zgn program aan dat van Méline had ontleend en verklaarde dat het nieowe kabinet een regeering van verdeeldheid en stryd ia Briason antwoordde Wy ign hier krachtens de aten ming van 14 Juni in de Kamer Wy hebben aw programma met aan a ontDomen maar gy hebt bet onze tot het nwe gemaakt De heer Deroolède verklaarde namens zgo party vertrouwen te atellen in het kabinet omdat minister Cavaignac zich beslist over de zaak DreyfuB heeft uitgelaten Cavaignac oorlog zeide dat zyn vrienden evenala hg vaat besloten zyn d groote oatio nale belangen te eerbiedigen De heer Ribot verweet Deroolcde dat hy het debat verlaagt door een peraoneoquaestie en verklaarde sToaacben minister Sarrien jnatitie en mg bestaat niet het geringste verschil van meeniog over de zaak Dreyfus Maar wg kunnen geen regeerint onzen atenn geven die op de Bocialisten steunt BrisBon betoogde dat bg de socialistische leer verwerpt en verklaarde hervormingen te znllen voorstellen die den socialisten hun cliëoteele zoUeo ontnemen Hierop nam de Kamer met 316 tegen 230 stemmen een motie van vertrouwen in de nieuwe regeering aan Het nieufve Italiaanache kabinet is orer het algr meen nit leden van de linkerzgde samengesteld Daarin ligt een veilige waarborg tegen een reactionoair beleid zooals de markies di Rodioi wilde beginnen om te verbergen dat bg niet bekwaam was tot het invoeren van hervormingen Dat generaal Petlonx zelf de portefenille van bioDeutaodsche zaken bekleedt wordt boFcbonwd als een waarschuwing voor de revolutionaire partgen tegen welke hg bg een hernieuwde poging tot een opstand krachtig zou optreden De nieawe minister van boitenlandscbe zaken Ganevaro is de vroegere ehef admiraal van de internationale vloot in de wateren van Kreta die in het laatste kabinet van Rndini aan het hoofd van da marine stond Welke andere gescbikthaid dao minzaamheid en slag on met gevuld was met reiskoffers en valiozei on verdween toen terstond nadat zij de deur een weimg achter zich had aangezet Nauwelyks had hy den tijd gehad om rond te zien toen de deur schielyk geopend werd en Irina in een rose bal toilet met echte paarlen om den hals en in het baar binnen kwam Zij sprong op hem toe greep zyne beide handen en bleef eenige minuten sprakeloos voor hem staan hare oogen tintelden en haar borst hijgde alsof zij zoo pas den top van een berg beklommen had lk kon u daar nieU ontvangen fluisterde zij haastig wy moeten zoo dadeligk naar een galadiner maar ik wilde u in eik geval nog vooraf zien Dat was zeker uw verloofde met wie ik u van daag tegenkwam rJa het was myne verloofde zeide Litwinof met opzet op dat woord drukkend fik wilde u maar een eogenblik zien om u te zeggen dat gy u volkomen vry moogt gevoelen dat alles wat gisterenavond heeft plaats gegrepen u volstrekt niet van besluit moet doen veranderen fflrinal nep Litwinof waarora zegt ge me dat Hy had die woorden die den diepstge voelden hartstocht uitdrukten met bevende stem mtgosproken Irina sloot onwillekeurig voor een oogenblik de oogen 0 my n liefste 1 lispelde ij door een onweerstaanbaar gevoel medegesleept j Ge weet niet hoe ik u bemin maar gisteren heb ik slechts een oude schuld betaald gegeven wat u toekwam Myne jeugd kon ik niet aan uwe zyde genieten zooals ik wenschte maar ik heb u ook geen verplichtingen opgelegd mijn liefate I Handel qu zooals ge wilt ge Egt vr ata aeu to 1 in da lacht en z t door met meuschen om te gaan hg voor gn nieuw ambt bezit zal moeten bigken Pelloaz kabinet wordt vrg goed ontvangen en men verwacht er den terogkeer van tot een getond parlementair stelsel Zgne medestanders beweren dat men stellig kan rekenen op een progressistiscb regeeringsprogr am De Opinione zegt in een artikel dat di Rudini het kabinet van Pelloaz zal ondersteunen De minister Pellonx heeft in eeorondschrgven aan de prefecten dezen in herinnering gebraoht dat zg moeten waken voor de juiste naleving eer wetten en aan de Regeering middelen moeten voorstellen om den toestand in hun provinciën te verbeteren Tevena heeft de minister den prefecten last gegeven elke daad en propaganda van revolntionairen aard te beletten en zoo noodig trachten te ouderdrukkoQ De zititng van den Hongaarsohen Rgksdag is tot 5 September verdaagd De wgze waarop de Regeerieg gemeend heeft dit beslnit te moeten nemen beeft de oppositie tot zeer groote verbittering aanleiding gegeven Het Huis had zelf jbeBJoten de zitting te verdagen tot G September doch om te voorkomeu dat volgens het Reglement van Orde door twintig leden een vergadering wordt byeenge roepen liet Banffj een Icouinkigk besluit nitvavdigeBi waarin de zitting van het Buis tbt l 5öiflenber wordt verdaagd Hierover wilde de oppositie in de laatste zitting iuterpelleeren doch de voorzitter wilde niemand bet woord verleenen daar bet Huis verdaagd was De oppositie meent nog meer reden tot ontavredenheid te hebben daar in het Hoogerhuis na de voorlezing van het kooinkiyk besluit door bisschDp Cznska een redevoering werd gebonden over bet zenden van een adres van gelukweattch aan den Koning op zgn geboortedag en bet Huis hiqrtoe bg acclamatie besloten heeft Nog een andere reden tot ontevredeübeid voor de oppositie geeft de toestemming van de Bongaarache quoten deputatie tot de verbooging der bgdrage van Hongarye Het biykt dat bij de beraadslagingen de beide deputaties tot eenheid zgn gekomen en dat zy vastgesteld hebban de bgdrage van Hongarije met 67i pCt te verboogen wat voor Hongarye ongeveer een bedrag van een half millioen florgnen bedraagt Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten De Spaanacbe mailboot Antooio Lopez in niets gebonden t frMaar ik kan zonder u niet leven Irina fluisterde Litwinof met uur sedert gisteren ben ik voor eeuwig de uwe Alloen aan uwe voeten kan ik leven I Bevend boog by zich over hare hand Irina zag neer op zijn gebogen hoofd Weet dan zeide aij d t ook ik tot alles bereid ben dat niemaad of niets my langer terughondt Beslis en ik volg u Ik bon voor eeuwig de uwe de uwe Er werd zachtkens aan de deur geklopt Irina richtte zich op en fluisterde i De uwe vaarwel Litwinof voeldo haar adem boven zyn hoofd en toen een kus van hare lippen Toen hy zich opriohtte was zij reeds niet meor in het vertrek hy hoorde noch slecht haar kleed in de corridor ruisohen en de stem van Ratmirof die riep Eb bieo I Vous ne venez pasP Litwinof zette zich op een boegen reiskoffer neder en bedekte zyn gelaat met de handen Het mei o trad de kamer binnen en beantwoordde zijn onrnstigon blik met een sluw lachje terwyl zij zeide Wil tbans heengaan voordat Litwinof stond op en verliet het butel Het wai hem onmogelijk terstond naar hois te gaan zoo opgewonden was hy voor het oogenblik Zijn hart klopte hevig en gejaagd de grond scheen onder zyn voeten weg te zinken Litwinof richtte zyne schreden weder naar de Liofatenthaler allde Hy begreep dat het beslissende oogenblik gekomen wba dat bet onmogelijk was het langer uit te stellen om de zaak voor Tatiana bloot te leggen hy daoht er aaa hoe ly daar nu roarloo oedanat en op hem het geheim uit Spanje vertrokken met een groote lading wapeuen Hchietvoorraad en levens middeten was bg de haven van San Joan de Pnerto Rioo gekomen toen twee Amerikaanïche kruisers bet achip bespeurden De Lopez wg zigde baar koers eu slaagde er in te ontanappan maar moeat bg Easp Salinai ten westen van de reede van San Joana aan den grond gezet worden Dit geschiedde met zooveel vaart dat de ketela van de Lopez sprongen De Spaansche ooriogascbepeo Concha en Isabel de Lopei bedreigd ziende verlieten de baai van San Jaan om de Amarikaaosche oorlogsschepen te bevechten maar deze trokken terog en de lading van de Lopes kon aan la d gezet worden De ministers hebbeu zich na afloop vaa den miniiterraad niet willen nitlateo over den toestand Men bad zich niet met debïonenlaDdsche politiek bezig gebonden da minister van oorlog bad bet rapport voorgelezen over den toestand te Manila en het naar deq opperatea raad van oorlog opgezonden Een AmerikaaoBch achip heeft een poging gedaan om den toegang tot da haven van Casilda te forceereot maar toen het bgua strandde giog het terug Volgens een telegram nit Kingston heeft de Spaansche conani aldaar een telegram uit Santiago ontvangen meldende dat dv Amerikaanaehe kruiser Brooklyn door een Spaansobe granaat getro n en gezonken ia Commodore Schley en 24 man zonden omgekomen zgn Ook liep het gerncht dat veel mgaen aga aangelegd waardoor bet Amerikaanflche leger voor de nelft vernietigd zon worden als het Santiago wil naderen FltANKEIJK Officieel ia thans vaatgeateld dat bet procai ran den krggsraad die Ëoterbazy beeft vrggeaproken tegen Zola en Perrnex den 18en Jali a s zal behandeld worden voor het assisenhof te Versailles Door een Isriëliist Aaron genaamd is een moordaanslag gepleegd op den rabbijn Bloch te Algiers De toestand van den aangevallene is zeer zorgeiyk Wraakzucht was aanleiding tot deze misdaad Itaije De nieuwe nioiatar van handel Fortis geraakte giateren op zyo reis naar Rome in ern atig lerenagevaar Door een ongeval werd het rytaig dat hem vervoerde verbrgzeld De minister bleef ongedeerd doob een hem begeleidende senator werd ernstig gekwetst DurrscHLANo Da Fgyptiicbe Kurier bevat thans bet wachtte hij overlegde ree Is bij zich zelf wat hij haar zou oggon maar hoe daarmede aan te vangsn Hij gaf al zijne weldoordachte weigeregelde plannen voor de toekomst op terwijl hij zich bewust was dat hy zicb bals over kop in en afgrond stortte en toch verontruBtte hem dat niet Dat was voor hem eene afgedane zaak maar hoe zou h j voor zyn rechter verscbynen T Eu was bet oog de wezenlyke rechter de Engel met het vlammend zwaard het zou hem lichter om het schuldig gemoed geweest ziju maar nu is het zoo ver gekomen dat bjj zetf haar het mes in de borst zal moeten stooten vreeselyk I En om nn om te keeren om nu gebruik te maken van de vrijheid die men hem laat Neen I dan liever de dood I tfGrigori MIchailowiloh sprak eene treurige stom naast hem en tegelijk voelde hy eene zware hand op z ne schouders leggen Hy zag niet zonder te verschrikken om eu herkende Fotugin Verschoon my Grigori Micbailowitch ik stoor a miaschien maar toen ik u in de verte zig daoht ik Overigens ala ik n ongelegen kom irin tegendeel bet doet mij vael genoegen bromde Litwinof tusscben de tanden Potugtn ging naast hem voort ffEen schoone avond begon hy i reoht warm I Wande t gy reeds lang f NeeB yMaar wat vraag ik ook ik zag u uit het Hdtel de TEurope komei vZ jt gij my dan gevolgd Ja if ordi venejffd