Goudsche Courant, zaterdag 2 juli 1898

mishandeling het toebrengen van een meiitaak in den onderbuik officieme program tm de reii n keiier Wil 1 helm mar PaleetiDa zooals dit door den keiier I iu OTerleg met den Doiticben cooeol voa I Tiachendorf i taatgaateld De iawgdiog nn 1 de nieawe proteataotacbe kerk an den B Verloaier geschiedt op 31 October BehaWe den keizer en de keiierin inllen da meette Dnitsohe protestantsche Toraten met rertegenwoordigers ran vreemde protestanta be horen Ëogelaod en Nederland hebben reeds beloofd zich te znllen laten Tertegenwoordigeo ran de protestantsohe Zwitserscbe kantons eni erbg tegenwoordig zgn Da keizerlgbe mnziekkapel Tan de HobanzoUern en bet matrozenkoor ran het Daittche smaldeel dat den keizer vergezelt Iniateren de plechtigheid met moziek en gezang op Het reisplan ia roorloopig als rolgt vastgesteld Aankomst van bet smaldeel te Haifa tnsicnen 23 en 25 October kort bezoek aan de Doitsche kolonie en den Earmel berg Tocht over Gaeiarea naar Jaffa drie dagen en drie nachten Vierde dag bezoek aan Jaffa en ontvangst van de protestantacbe gemeente Keis te pasid en per as naar Jernsalem twee dagen en twee nachten De vorsteiyte gasten znllen nllan in tenten logesreo die de Saltan nit Eonttantinopel stonrt en varmoedelgk ten noorden van de Damaaceenicbe poort kampeeren De reizen over land doet de keizer te paard de keizerin in een rgtnig Paarden an rijtnigen komen nit de keizerlgke atallen in Berlgn Van den apoorweg zal men geen gebruik maken Da keizer zal eiken dag 120 personen aan zgn tafel vereeni sn en neemt een gevolg mee van meer dan 300 man Da Tnrkaohe overheid ia bezig om bet daerlgk verwaarloosde plaveisel van de straten te Jernzalem inderhaast te herstellen ook het Teapelplein zal opgeknapt worden Ds Snltan beeft voor dit laatste doel 1500 Tnrkscbe ponden beschikbaar gesteld Te Gebroek gemeente Maasniel beviel gister de hnisfrouw v M van 4 jongens Men meldt nit Enkboizen Gisteren vierde de oudste inwoner van ons stadje de beer J de Graaff zgn 99an verjaardag De oude heer ie zeldzaam kras sgo gestalte is nog kaars recht en bij mag zich nog verheugen in het volle bezit van alle vermogens Ala een cariosam op het gebied van stemmen kan worden medegedeeld dat by de vertciezing voor de Proviuciale Staten in de gemeente Kloosterburen een kiezer niet de vierkantjes vóór zyoe candidatan zwart maakte maar achter de namen van hen dei elgke zwarte vierkantjes teekendc Het aantal pal n waarop de nieawe benrs to Amsterdam zul komen te rusten zal ongeveer 5000 bedragen t Kan schikken I g gelegenheid der inhuldigingsfeeiten zullen 500 Belgiiche wielrgders een bezoek brengen aan Amsterdam De Belgische Bond zal den tocht orgaLiseeren en heeft reeds voorbereidende maatregelen daartoe getroffen Gisternacht is de villa Conprand thans hoenderpark en gelden aan den straatweg van Bergenop 2iOom naar Rozendaal geheel afgebrand Omstreeks vier nor gisterochtend lag alles in puin Ruim 500 kippen zgn in de vlammen omgekomen Alleen het huis was verzekerd Nader wordt over bet ongeval op de Dedamsvaart nabij Avereeat het volgende uit Staphorst BINNENLAND Dq TsrkieziDg cBDdidaatstellini voor de vacatore voor da Pr Tinciale Stateo ïn bet district Brielle ootstaan door bet niet aaoDemeu dei beooemiQg door den heer J W Bein van Kocaoje mI plaatg hebben op Vrpdag 8 Joli de stemming op Trydai 15 Jali en de hersttmming zoo noodig op Vrgdag 22 Joli De halfblinde ongeveer 60 jarige vronw van den achipper F Toering te de Krim was gisteren te Rouveeo onder deze gemeente om raad geweest voor baar oogen Op de terngreia ontmoette zy even buiten de gemeente de goederen tram van Dedemavaart Op bet bellen van den machinist ging zg in plaats van meer links naar rechts af en kwam zoodoende londer dat zg bet merkte op de trambaan en in minimam van tgd werd de vrouw overreden Deerlgk verminkt werd het Igk onder de tram wegge baald en naar haar woning vervoerd In de N R Gt doei da beer J W Hein 1 van Bockaoje de mededeeliog dat byzgoeber I kiezing tot lid der Provinciale Sttten van Znid HoUaad niet aanneemt ten einde de ge legenbeid te openen den beer mr G J Goekoop aU lid der Staten te behondeo De N B Gi roegt bier aan toe Onzerzgde eea woord van holde aan de Brielsche Statenleden die toeo de heer Goekoop in Middelbarnis gevallen waa dadelp bereid bleken met opoffering van eigen zetel eene plaats voor bet verdientteiyke lid v n Gedepn teerde Statao open te maken en met name aan den beer Hein die tbena daartoe U overgegaan Wy vertrouwen dat deze daad met groote instemming zal worden vernomen en dat d kiezers in bet district Brielle gaarne deze gelegenheid zulten aangrgpen om mr Goekoop in de Staten te behouden In geen diitrict kon met minder gevaar voor bet verliezen van een liberalen zetel eene vacature worden gemaakt dan in het district Briel e Bg de stemming op Yrydag 17 Jnni werden daar van de 2410 geldige stemmen uitgebracht op den liberalen oandidaat Bein van Rockanje 1626 op zgn anti revolotionatren tegeDcaodi daat Van Beekum Maurisse slechts 784 st wy hopen spoedig bet district Brielle en de Provincie te kannen gelakwenscben met het behoud van de groote werkkraoht kennis en Gisteren bad aan het sration te Breda het volgende plaats Een heer moest naar Rotterdam en bg zgneaankomst had da trein reeds eenigen lijd statuwachten Derhalve resta hem geen tgd zelfvoor zgne bagage te zorgen en deed zulks eenzgoer begeleiders Gereed zgnde liep deze toende Igo over naar het tweede perron om bet req 1 vnn den koffer al te geven tnaar zag inzgo grooten baast niet den sneltreia van Roosendaal die juist bionenstoomde zoodat hg klaar Htond terug te keeren pp het oogenbtik dat de locomotief in zgne onmiddellgke nabgboid was Nog kykende naar zijn vriend deed hg reedieen stap vooruit met hoorende het waarschnwend geroep van ben die stonden toe te zientoen op eenmaal de wachter Op dan Beek genaamd de Ign overipringt en genoemde heervastgrgpt waardoor een bgna niet te vermgdenongeluk werd voorkomen N B C Voor de Zomanracaatie Dit Tessin schrgft men aan Der Bnndf De sneeuw ligt weer op de bergtoppen en in de dalen regent bet dag en nacht De boeren klagen dat zg dit jaar geen kersen heelemaal trouwens geen 69 liSte spoorwegverbindingen met ¥ oüDA Zomerdleost 1898 A t Mei Tüd vao Greenwich OOBBA BOTTI D i M Tirate U al 18 18 18 68 8 11 8 18 3 5 7 68 1 68 1 1 7 1 11 48 1 14 1 61 is s 1 88 S SO ♦ 4 16 6 8 6 10 6 61 14 I Sl 7 66 8 80 8 61 9 68 10 04 10 88 11 18 8 08 10 11 8 09 10 18 8 18 10 86 8 11 8 7 60 I6 8 48 9 10 10 1 8 10 34 10 64 11 811 9 10 U 9 86 61 10 11 ll U 8 86 S iS 8 49 8 B6 9 C6 Oouds 8 l Moordrecht door 7 8S Nienwerlerk 1 8 OspeUe ♦ tetterdun SO T 30 S 4 VsiO aS 10 80 11 88 8 9 87 10 10 ♦ 7 f 8 84 10 01 80 10 07 10 80 8 18 10 19 t 86 11 60 18 87 1 44 8 611 s 4 4 06 4 4 6 96 6 86 8 17 7 86 10 89 1 64 4 60 8 87 10 86 9 01 4 67 8 84 10 41 i OS 6 04 8 41 10 49 11 54 1 08 18 47 i U 1 08 4 06 4 94 6 10 6 46 6 66 8 47 7 46 in 8 16 6 61 7 86 7 69 8 40 6 68 S OS 8 11 8 19 8 96 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Ootterdaai Oapelle HienwerKerk Uoordreclit toad 8 88 7 10 7 46 8 11 9 GOUDi UKN HAiGfiM tnu 11 18 18 10 18 66 8 14 8 46 4 49 4 68 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 6 88 8 33 8 64 10 10 89 UM 10 19 I 10 81 10 88 9 8 1 0 88 11 6 11 44 8 64 8 11 7 84 7 68 8 16 6 89 6 89 8 04 8 84 9 17 9 98 9 67 10 14 11 16 8 80 8 48 8 61 C OS 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 1 Oouds Zereshuiien Moerkapelle Zoetermeer Zegwurd Voorburg Hwe 9 66 10 96 10 44 11 46 n 1 48 lU s 8 49 4 u 6Ï 5 6 37 6 68 9 88 9 84 9 48 9 69 10 10 7 5S 6 18 8 18 8 80 8 89 8 60 7 80 4 33 4 39 4 68 04 8 16 6 80 H se 6 46 7 90 Voorburg 6 69 Zoetermeer Zegwaard 8 6 w fereuliuiEeu Moerkapelle 8 17 loort 8J8 7 48 10 88 8 18 7 48 O O n U i 1 MüTBEDAll toud 6 9U4 9 48 10 67 4 11 S 90 7 51 8 88 10 17 l lAmat W 8 01 9 0610 36 18 48 8 00 6 37 8 40 10 0 11 87 Amst O S 8 80 9 98 10 60 1 03 6 16 8 66 10 18 ll il O i 1 A tl T R E C H 1 Tiu veru i 8 14 07 10 19 10 67 18 00 18 10 19 63 9 80 3 17 4 38 6 80 6 47 06 6 66 S i8 door 10 17 11 14 8 87 8 87 7 10 10 84 11 88 18 87 8 46 8 34 6 46 8 84 7 18 8 4810 8610 411 8 66 9 89 10 6111 19 89 1 8H 8 08 8 60 6 04 6 88 4 7 89 69 10 61 11 18 6 34 7 18 7 68 0 89 6 66 7 8 6 80 6 36 6 48 6 0S Ueada Uudew f erd irtrwibt 8 10 8 8 7 04 1 Jtreokt 6 86 6 38 7 4 1 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 38 U 8S 18 08 1 37 3 08 8 96 3 66 4 48 6 36 6 80 6 60 7 66 60 9 07 9 86 10 08 w Hm 6 49 6 63 8 06 9 18 10 38 11 66 18 84 3 47 4 16 6 60 7 13 9 10 9 88 i Vmit fis 7 06 8 10 9 06 11 16 9 6S 8 46 4 4S 8 90 r 4ï 9 46 A m L W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 38 8 00 10 00 n loi eH 08 9 18 10 09 18 61 8 66 4 47 6 4 7 49 49 11 10 Woerdee 6 49 8 63 8 06 10 46 9 68 10 68 11 10 18 11 8 14 8 97 9 08 9 96 Oudew Oosda bekwaamheid van den man die te ongelukkiger ure door Flakkee werd uitgeworpen Hare Majesteit de Koningin heeft Z K H den Grootbertoii ao Sakssn Weimar en H K R de Priosea van Wied doea uitooodigen om gedurende do feeatdagen te Amsterdam bg gflegenbeid der plechtige inhntdigtng van H M de EonioKio da laiten te wileo zgu van Hare Majesteit in bet koninklijk paleis op den Dam Deie nitnoodiging werd door de Hooge genoodigden aangenomen Gistermorgen te 10 oren arriveerden te B Her togenbosch de ministecs van binuenlaudsche zakeb mr Goeman Borgeaios bnitenlandscbe zaken mr de Beaofort van jnstitie mr Cort van der Linden van marine jhr Höell beoevens e n dertigtal leden van de Eerste Kamer der StatenGeoeraal Het hooge gezelschap werd ontvangen door I den burgemeester jhr van der Doei de I Willebois eveoeena lid van de Eerste Kamtir die vergezeld was vao de heeren jhr mr F I Verhegeo In den ouderdom van 58 jaren is in Oen 1 Haag overleden de heer A Ë J Graat hoofd1 opzichter van den Provincialen Wati rstaat lo I Zuid Holland I Het hoofdbeituur der Vereen iging van leera I ren aan inrichtingen van middelbaar oo I derwys richtte eenïgen tgd geleden eea adres 1 aan den minister van oorlog waarin in hoofd I zaak de weoichelgkheid betoogd werd dat het ldiploma van het eindexamen der H B S met 5 j c toegang verleene tot de Militaire Aca I demie en alleen als bet aantal geschikte adip I ranten dat der benchikbare plaatsen orertref I een v rgely end examen loopende over de I hoofdvakken beslisie voorts dat aan elk der 1 aldus aangenomen cadetten nit s laods kas een 1 geldfiyhe vergoeding voor gemaakte Ftodiekosten I worde verstrekt 1 Dezer dagen beoft de minister van oorlog 1 op dit adrsa geantwoord dat het tgdstip der 1 herziening van da wet op het mÜitaironderwys 1 nog niet is aangebroken en det de ontwik 1 ketde denkbeelden nader in overweging zulle i worden f enomec indien de minister eventoee 1 een herziening dier wet mocht aaobangig make 1 en inmiddels de wet op het middelbaar onde I wgs en de bepalingen tot uitvoering daarvan 1 mochten zgn herzien in dien zin dat het d I ploma meer dan tbam het geval is waarborg 1 aanbiedt voor bet bezit der vereisohte positiev kennis die als grondslag voor de bercM avori I I ming van den officier niet kan worden gemist 1 Ër zgn al tallooze pogingen gedaan om I Tollen s volkslied voot vaderland en vorste I □ aar den eiach dea tgds id vroawelgken zinom te werken maar niet één ia nog geslaagd alle nieuwe proeven van bemerking bleven vandezelfde kunstgeeatdrift getuigen en zgo natnnriyk trouwens nog gewrongener dan betorigineel Thans beeft te s Hsge G J Smi I ondarwüzer Keppleritraat él eene poging I gedaan ea deze aan de desknndige lezers van I het HandelBblad ter beoordeeling voorgelegd I Zgn eerste couplet er zgn er vgf luidt I Al wien de borst van liefde brandt j en Nederlacdscben zin I bef aan ibet Lied van t Vaderland I en onze Koningin 1 c I Ons bindt één God één Land één Taal I met on verbreek breo band I één Lens die oud en jong herhaah I Oranje en Nederland I 9 68 9 88 11 36 11 87 10 11 10 17 10 81 10 43 10 64 9 46 8 8 19 06 11 67 10 18 8 08 03 4 84 4 87 6 10 6 07 a o a 40 I Daar we ons niet willen aanmatigen desI kundig ta zgo hten we de beoordeeliog aan I naderen over maar we kunnen toch niet nalaten op te nerken dat de woordvoeging o I te hoog gaat voor t b rip van de minder ontwikkelden vjvor wie een Tolkslied verstaanbaar moet zgn Een ander moeder van vier kinderen verzocht ons eeos op te komen tegen de woorden van t Wilhelmus oude zetting Bet hindert baar gedocht dat de zingende kinderen bewer fO den koning van Hispanje altgd te hebban geëerd wat b i heelgoed loa te vervangen zgo door het stamhuisc of de vorsten van Oranjec alweer een bewga dat een volkilied daidalgk van taal moet zgn daar deze moeder bv blgkbaar dan zin van het WilhelmDsc conp et niet vat Overigens heeft zg oatuurlgk wèl gelgk methaar protest tegen Hispanje c waar zg onsBchryft Ik ben wel niet zoo op de hoogte van de Taderlandscbe geicbiedenis maar watvoorbg ia is voorbji wg leven in het heden en daar wg dagelgks lezen van de gruwelen door Spanjaarden bedreven vind ik bet tochniet geschikt dat de Hoilandsobe jengd zootot eer van een anderlandicben koning zingt H Ct Gemengde Berichten Een oplichter gesnapt I Te Dalem hield zich gedurende een paar dagen ten huize van een der ingezetenen een persoon op die zich voor een hooi handelaar uitgaf en als zoodanig dan ook reeds zaken deed Toen bet echter op aflevering en betaling aankwam bleek de quasie handelaar een op lichter te zijn die dan ook nog bgtyds door de politie te Gorïnchen onscbadelgk gemaakt werd Men leest in bet iR Nbl t Erts wel gezegd daar is nietsnienwsonder de zon f maar bet volgende is ongetwgfeld toch wel nieuw Eeo boterhaadelaar te Rotterdam geeft thans op zgn boter cadeau een reis nar r Amsterdam voor 1000 personen heen en terug met inbegrip van een bezoek aan de ArtiB bet Panorama Kova ZembUc en middagmaal bestaande uit ossentappen verscbe aardappelen en een glas bier in Artinc Daarenboven itett bg voor zgn clientele disponibel 30 000 majolica pronkborden Bg eeo hevig onweder dat boven Heleoaveeo woedde is de 25 jarige Giesser dia het dorp binnen reed met paard en kar door den bliksem gedood Het paard werd lam geslagen De telefoon toestellen in de gemeente werden vernield Nieuwe manier om aan geld te koTen Een persoon gaf Woensdag aan de politie te Amsterdam kennis dat hij door gekleed te water te springen een 11 jarigen knaap had gered die daarin was gevallen De knaap verklaurde dat hg bg de Rapenburgeratraat uit een echaitje was gevallsn Even later Vjervoegde zich aan bet bureau de moeder van den knaap die verklaarde dat baar zoontje met den redder had afgesproken dat de eerste te water zon springen en de laatste hem zoo redden en zulks om de premie van f3 machtig te worden Haar zoontje zon 1 galden krggen Da zoogenaamde redder schgnt deee praktyken meermalen uit te oefenen Vergiftige worst 1 Te Workom is een geheel gezin ongestfW geworden door het gebruik van rauwe van elders ingevoerde iabrieksworst Al de couflomenten zgn onder geneeskandige behandeling gesteld Gister vertrok de justitie nit Roermond naar 6 40 4 3 40 1 86 8 4E 1 41 1 66 8 06 9 17 8 14 18 88 18 60 10 84 10 64 9 38 49 9 66 M 7 8 8 98 Weert ten einde een onderzoek in te stellen naar een aldaar Woensdag gep1e gde zware fmit zullen hebben de dmiven staan slecht Houten bruggen over de Tessin zgn door het water w esl n liawines hebben de berg wegen besehad STADSNIEUWS 1898 GOUDA 1 Juli Heden werd ds uitslag bekend van het op 29 30 Jnni en l Jali gebonden eind examen van het stedelgk gymnasium Als gecommitteerden fungeerden de hoogleeraren H G van de Sande Uakhngzen J van der Vliet en C P Tiele Voor getuigschrift A en B slaagde H P Schim van der Loeff G Lzn Voor getuigschritt A J Bergsma G G Bugs J Grenp A C Heg G J W 01de man en T G van Reeuwgk A ewezea 2 Voor getuigacbrift B P A Both B van Kekam H van der Meer Bovendien als extraneus met diploma h burgerschool 5j c Ö L Veenstra voor getuigschrift B In de Nnts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Juni 1898 ingelegd f 9923 96 terugbetaald f 10379 18 Aan het poetkantoor Gouda en de daaronder ressorieeremde hnlpkantoren werd gedurende de maand Jnni 1898 in de Rgkspostspaarbank ingelegd f 11291 05 terugbetaald f 6045 87 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6192 Heden middag te circa half twee viel een jongen in het water van de Turfmarkt spoedig werd hg door etnige kameraadjes op bet droge gehaald en onder toeloop van een groot aantal andere jongens naar zgn onderlgk bois op de Nieuwe Haven vergezeld Zondag 3 Joli 1898 dei middags te 12 uur zal de afd Gouda van den Ned R K Volksbond eene algemeene vergadering houden op de bovenzaal der R K Lees vereen tgiog VVestbaveo B 182 alhier Punten van behandeling Ingekomen stukken Verslag door den heer A J van VHetover de Centrale Raadsvergadering gebonden te Amsterdam dato 26 Juni jl Verkiezing van 4 bevtuursteden wegensperiodieke aftreding van dea late Voorzitter i A Donker late Penningmeester H J A van Roogeo 2de Seoretaria F J A Nelissen 1ste Commissaris J Vergeer Sene bijzondere mededeeling Wg hetinneren onzen lezers dat heden het verlaagd tarief voor eenigszins uitvoerige binnenlandicbe telegrammen in werking treedt De aeiukosten tnsaehen twee Nederlandacbe kantoren in venchillende plaatsen bedragen nu 25 cent voor de eerste 10 woorden of minder 5 cent voor elke volgende 5 woorden oj minder van 11 tot en met 50 woorden eo 5 cent Toor elke volgende 10 woorden of minder voor woorden boven 50 Voor telegrammen tuaschen een rykskantoor en de binnen den bestellingskring van dat kantoor gelegen bgkaotoreo locale telegrammen wordt geheven 15 centen voor de eerata 10 woorden of minder en voor de woorden boveo 10 gelgk hierboven is vermeld voor gewone telegrammen Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedorende de maand Jnni hetvolgende resultaat 4 Jnni 6 4 Mg permang kalicus per 1000 cc 18 t 7 25 6 4 BoDBOKATiH Tot ouderwgsercs aan de Chr achool alhier is benoemd mej Ruitenberg te s Gravenhage SoHOONHOTGN Bsuoemd tot onderwgzer alhier den beer B 0 Gelok te Oud Vosmeer RECHTZAKEN Het gerechtshof te Den Boich heeft gister uitspraak gedaan in de zaak tegen A Y buis vrouw W de L voorheen apoorwegwach teres te Waspik beklaagd van door hare schuld oor zaak te zgn geweest van het spoorweg ongeluk dat Idaai 4 Jan 11 plaats had Het Hof heeft het vrgsprekend vonnis der rechtbank bevestigd wii k e iiibi W0 Te Avignon in Frankrgk woont een dame die zeker wel een der oudste zoo niet de oudste fietsrgdster is De merkwaardige vrouw die reeds tachtig lentes achter den rog heeft rgdt dagelgks twee uren achtereen in een der stadsparken Schadelgke gevolgen heeft zg er nooit van ondervonden terwyi de rheumathiek die haar eertgds kwelde geheel genezen ia sedert sg het stalen ros bergdt Een hais in de omstreken van Pargs heeft een zóó logubre reputatie gekregen voor wielryders dat men het den naam van het bloedige bnis heeft gegeven Bet staat aan den weg naar Brnyères juist waar de weg een sterke kromming maakt Onvoorzichtige wielrgders die geen acht geven op de daar geplaatste waarscbowiugen rgden met te groote snelheid en atooten zich te pletter tegen den muur van het hais £ r gaat bgna geen dag Toorby waarop de bewoner niet een zwaar gewonde vindt liggen In deafgeloopen maand zgn niet minder dan vgf wieirgders overleden tengevolge der botsing VERSCHEIDENHEID Tusschen Chicago St Paol en Minaaepoles sgo sedert kort een tweetal luxe treinen in dienst gesteld die wat weelde en gemak voor den reiziger betreft al het dnsver bestaande overtreft De treinen bestaan nit een tiental harmooicsrgtuigen Achtereenvolgens treft men aan een post bagage expres restanratie rook gezölaobapen een gewone spoorwagen benevens enkele slaapwagens De bagage wagen bevat machineriën voor de electrische verlichting van den trein De restanratie ia verdeeld in drie afdeeliogen eeo voor buffet voor rooken en voor kaartapel enz De slaapwagens hebben een lengte van 22 meter en bevatten 16 afdeelingen Elke gewone wagen bevat ook een rook eo toiletafdeetiog De prachtige inrichting der reetaa ra tie wagen staat echter bovenaan verder vindt men in den trein bibliotheek en achrgftafel De vloer is overal rgk veraierd roet tapyten en aan de wanden prgken spiegels De kosten van zntk een trein bedragen 300 000 gulden In Daitachland ia eeo commiaaie gerormd beataande oit de heeren prof Tinkler prof Blaaiaa BroDawylr dr Meiasen Hoheobennef atidsgeneeaheer dr Liebe Loalon dr Blamenfeld Wiesbaden directeur Gebhari Lttbeck en regeeriogaraBd Bngelmann ondervoorzitter Bcbap ran prof Bnppe om den atrgd aan te binden tegen tubercnloae Er zal eeo vooratel gedaan worden om een a permanente commiaaie tot beatrgding der tubercnloae te vormen Zondag ia er te Berlgo oo wordt aan de Daily Newa gemeld een wandelwedatryd orer ongeveer 70 Eng myl gebonden welke afstand binoen de 18 uur moeat afgelegd worden 22 Poraonen nemen er aan deel Yan dezen waren er 8 vegetariërs De eerate zea die bet einddoel bereikten waren alten vegetariërs De eerate deed er 14 aar over de tweede 14 de derde 15J de vierde 16 uur de yjjfde 16j en da zevende een Tleeacholer ITJ Da twee andere vegetariëra vergieten zien in den weg en liepen 5 m I meer Alle vegetariSra kwamen in nitatekenden toestand aan Eerat een nor nadat de laatste vegetariër aangekomen waa veracbeen de eerate vleescbeter geheel nitgepot En b bleef de eenige de overige carnivoren vielen op de helft van de baan af De over winnaar vervoegde zicb op aandringen van verscheiden officieren by den minister van oorlog die met groote belangstelling kennis nam van het dieet en de leveeswyze van den vegetariër De Siameezen hebben znlk een eerbied voor oneven getallen dat zg zooveel mogeiyk trachten ateeds een oneven aantal kamers venatera en deuren in hun baia te hebben en ook het aantal der traptreden meet daarom oneven wezen Ofacboon bedelen in Londen by de wet verboden ia wordt het toch in die stad meer nitgeoefend dan in eenig andere In en om de wereldstad zgn er meer dan 25 000 bedelaars van beroep In 1896 bestonden er in België 2977 bierbrooweryen In het laatste jaar is dat aantal met 80 toegenomen Aan de aVosa Z worden eenige gevallen medegedeeld van den invloed van gemoedsbewegingen c by dieren Het eene betreft een kikvorsch die eerst alleen in een glazen bak huisde en toen daarin ook een kleine schildpad werd gelegd niet alleen groote ongerustheid vertoonde maar wiens lichtgroene kleur tevens in donkergroene byna granwe kleur rerscfaoot Eerst toen de vreemde gast verw derd was werd die kleur weder als vroeger Dit herbaalde zich toen de pad voor de tweede maal in de bak werd gedaan Het tweede voorval van dien aard had plaata met een koolzwarten haan die bg ongeluk in het varkenshok was verdwaald en door de bewoner zeer onvriendelgk werd bejegend zoodat hy een vreeselgke keel opzette en nog tydig gered kon worden Den volgenden dag waren zgn veeren grauw van kleur geworden en alleoga werden zy geheel wit Zoo kunnen niet alleen mensohon maar ook vogels van angst wit worden IPOXjTTIE Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Juoi 1898 Een genden ring met zwarte steen 1 portemonaie inb f 0 07 2 schragen en twee planken 2 sleatets 2 hooihatken 1 tricot blanw wit 1 R C Kerkboekje 2 lilveren armbanden 2 damearemontoirs 2 vroowenzakken in een courant gewikkeld 1 schaar 1 roode atoen van een oorbel 1 atuk vaarboom 1 lederen ceintour I knipmea 2 ledige zeppvaatjes 1 stalen rozenkrans 1 pakkiat 1 sigarenpgpje halsketting witte parelen 1 band van eeosportwagen 1 blauw schort 1 gePdbenrsje lob kwartjes 1 pak wascbgoed l koperen horlogeketting 1 nikkelen borlogekettiog 1 nikkelen pennenhooder 1 griffelkoker 2 aardappeleumaoden 1 Couponboekje van de Maatschappg Zeebad SBheTeoingen l zakje inh kwartjes 1 paar zwarte glacé handschoenen 1 schaar I ring met 2 slentett De gedeponeerde voorwerpen der maanden Jannari en Februari en niet door de verliezers afirohaald zgn lor beschikking van de vinders met inachtneming van art 2014 B W Barean voor gevonden voorwerpen zooveel moieiyk geopend van 11 1 v m Gouda 1 Juli 1898 De Commissaris van politie W N van GABDEREN Overhemdon Fronts A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Televkoou Xo 31 Amsterdam tjlotkrs 87 Beurs van Vrkrs 86 981 s 87 101 86Vl 85 84 15 s 881 97 9S is 18V 36 741 21 86 104 96 86 1001 100 4 Vs 3 1 JUNI l EDSaLAND Gert Ned W S ïVs dito ilito dilo 3 dito dito dito 3 IIonojE OM GeuJl 1881 88 2 IIALH lQschiïving 1808 81 5 OosT NB OU in papier 1 68 6 dito in cilvorl8e6 6 PoaTOfllL Obl met coupon 8 dito tiokot 3 351 489 100 42 101 198 1461 55 9 98 188 V 108 EusLlND Obl Binnen 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bil Eoths 1889 dito bü Uob 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 ilito dito dito 1884 5 Spahje Perpel sobnld 1881 4 To KBiJ Oepr Conv leen 1890 4 Gee leening serie D Geo leening serie C ZmoAïE Bop ï obl 1892 6 Mmioo Obl Buit Soh 1880 6 VENFZoaii Obl 4 onbep 1881 Amtebdak Obligation 1895 3 KoTrERDiH Stad leeu 1894 3 Nbd N Afr Hmie f aind Aiond b Tab Mó Oorlieoaton DeliKaatscbeppü dito Aru Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij derVorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 8 i Noderlandsobe bank sand Ked andelmaatsoh dilo N W II Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3Vi OoSTBKB Oost Hong bank aand EusL Hypotheekbank pandb 4V Ahbbika Equt bypotb pandb fi 118 113 208 817 100 j Sl s 67 150 8 75 100 102 100 m 187 18 108 66 102 ll l 16 112 135 767 It li 60 6Vs 178 1977 105 V 100 106 ioo 118 A U8Vs Maiw L G Pr Lien cort NïD HoU IJ Spoonr Mlj aand Mij tot Eipl V St Spw aand Ned lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTllIï Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zttid lul Spwmij A H obl 3 PoLICN Warsohau Weenen aand 4 Eosl Gr EuBs Spw Mij obl 4 Baltiache dito aand Faitowa dito aand 5 Ivaog Pombr dito aand 5 Kursk Oh Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AKSWltA Cent Pao Sp M j oM 6 Chic North W pr O v aand dito dito Win SI Poter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a HIIdoib Central obl in goud 4 LouUr Nashrilli Oert v aand Meiico N INGEZONDEN Doofstommen Vereeniging J oor Liefde StmmgébraeMtte Amsterdam Zoodag i i Ml bet 12i jaBr geldden zgo dat deze Vereenigiog door eenige oodkwee keliDgeo TBD faet doofttomnien ïoatitaDt te Groniogen werd opgericht en gedorende baar bestaan zoodanige aymphatie rerwierf dat zg zich th ni mag rerheageu in en gemeenschappelgk tehnie waaraan verboaden is een kerk eene werkvericbaffing en een rereenigingslokaal speciaal ten behoete der doofBtommen De doofitommen allen tot dankbaarheid gestemd jegene ben dïe ziob het roor ben izoo droevig lot aantrokken zullen dien dag e morgens ter kerke berdenken terwgl s middags in gebarentaal door den direotenr Tan bet tebQia € voor doofatommen het beden en terleden der YeredDÏging zal worden herdacht Etin dankbaarheid verder toerende hebben y bet plan opgevac bg deze gelegenheid balde te brengen aan han onvergetelyken vriend die steeds voor hen tot agnen dood vaderlgk zorgde hen met raad eo daad ter zgde stood ea der Vereeniging vao af hare oprichting een warm hart toedroeg namelgk wgleo den hae Dr A W Alinge in leven directeor van hei doofstommen inatitant te Groningen Genoemde heer is te Dtreoht begraven en daarom zallen zg een bezoek aan dia stad brengen en zgn graf met bïoemen tooien Voor dit ympbatiek doel lieeft de directeur der Stoomboot Mg Carijeoflc de heer P J Wyenhnrgh te Leiden op vereerend verlangen van den agent der Mg alhier de heer J J Broawer eeo barer nieowste booten gratis ter beachikkiog der Vereenigiog gesteld Dit aanbod is met dankbaarheid aanvaard en zal zeer zeker langen tgd in aangename herinnering blgven Op Maaodaft 4 Jali a s s morgens ten 6 a 30 m ia deafvaart bepaald van bet westerhoofd over bet Y en Merwedekaoaal ea Eal de terngkomst over de Vecht zgo om aan de Sarphatiekade af te atappeo Dat de doofstommen baone weldoeners niet vergoten en daar wa r bet te pfcs komt zich jegens hen niet onbetaigd laten is in deze tocht weder een klein bewga Moge dan ook deze Vereeniging die reedg zoo menig misdeelde hetzg door werkver Bchaffing als anderzins ter halpe kwam voorU dnrend in bloei toeneme en hare belangrgke uitgaven die nog steeds hare inkomsten vfjrre overtreffen worden gedekt zg onze welgemeende wenacb en maken van deze gelegenheid gebruik hierbg mede ta dealen dat giften ten behoeve der Vereeniging inoena of jaarlgka door het dames comité gevestigd Westermarkt No 16 stille zgde in ontvangst worden genomen en dankbaar vermeld ADVERTENTISN HEEREN en DAKES PRUIKEN T0UPETS SGH£IDIN6EN en verdere HAABWKRKEN manten uit door SOLIKDB AFWERKING ba H P VAN WIJIAARDEN Coiffeur KMweg Gouda E CASSÜTO TANDARTS Grouda Turfmarkt aPB EEKïniMy MAANDAG DINSDAG DONDBBDAG en ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttott unr ZONDAGS niet FHANSCHE STOOMVEBVEHU BH clemisobe Wasschery TAN II OPPËNHEIMER 19 KrutskaOe BotterOam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen BoofddepSt voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet gtoomen en vervel van alle Betrenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inriohting roor het itoourm van plnche mantele veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwa en laatete methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevertd worden onnhadelp voor de gezondheid en nlgeu itwd bnrnkt