Goudsche Courant, maandag 4 juli 1898

STste Jaargang Maandag 4 Juli J808 No 762 1 mimm mmmi IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks mét uitzondering van Zon en Feestdagen RIJWIELEN EEN PARTIJ nieuwe Engelsche lie§cliadlgde RIJWIELEN met LÜCHTBANDEN warden afgeleverd vodr 82 50 geheel eomplset raa de beam kwaUtfit bg C VIN DEN BEEG I RywielhanidelBaT ALFEN tegenover Sj nolenaarsbrug TEËOOP Uit de ham de bjna nieuwe IIi rBNTAEI8 eener Stoom Waslh en Sti kinric ting Als 4 sTO0MtKDIjlEf 6 WaÉcHTOBBEN met toebehboreiil 2 WBli I6EKS Tdor Stoom i HanAraoM 1 ST0OJiPOMP Eng d woote R loK tt STOOMDROGERIJ 2 STRIJ kACHÉL8 Ik pjai ts+oor 20 Strflk yzera 46 STRIJK e GfiANSBOüTEN 2 MANGELS 1 gróót Alein vopr handkradht diverse 1 ÖTRIJKTAKELS n SCHRAGEN 1 Mekerswagen bet ap 1 DOGÖ KrT 1 ARRESLBpE 1 VRACHTSLEDE TUIGEN enz enz 1 afztaderiykenienwe KAF met ZEILEN Toor Vrawtwagen Te zien eti te bevr en J I I Hoogstraat 51 53 kON IoORT Aangeboden een GEOOTE PARTIJ Fp DENMGEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres G MEIJER AMERONGEN A SLEGT KIEÜW EHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van he t Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Nieuw ODorertroffeii Prof Dr Liebera welbekend itwsm w hssx uxsm Alleen echt met Fabrieksmcrlc tot oortdnrende radicale en m H zekere genezing van alle zelfs sÉ H de meest hardnekkige zenuw UtiBÊ kiekten vooral ontstaan door SkI afdwalingen op jeugdigen leeit d Totale genezing van elke zw te Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpfjn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uit voerige prospectnssen Prys per fleflck 11 1 fl ï il 3 dubbele fteech ft 8 Can ttMj Depot Matth v d vegte Kidtbomrael Depots O Happel a Gravenliage C J W Snabüié Kotterdara M Oleban Co Amsterdam Lobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten Stedelpe Gasfal nek te GOUDA De priJB van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoestelleu of Motoren 47i et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedrag de bnar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week l nnnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van enige centen per week in haar bekomen Sloombootreederij DE IJSEL Gewijzigdö ZOMËMIËNST j Aanvangende 3 JULI 1898 Van Gouda naar Rotterdam Van Rotterdam naar ïouda Maatschappij tot Ezp litatie van Staatsspognregen GoiidkoopeReisgelegeDlieiil NAAR I Tot nader order zullen van af 3 JULI e k te GOUDA des Zondags s Maandags en Uinsdagps speciale Retourbilletten 3e kl naar Rotterdam worden afgegfeven geldig een dag tegen de enkele reis vracht Deze speciale retourkaarten zijn voor den heenreis uitsluitend geldig voor de treinen 1022 4 7 en 30 en op de terugreis voor alle treinen Afbreken van de reis wordt niet toegestaan Het groote aantal zenuwkwalen van zeniL rboofdpiJn af tot de ToorafgaandakeBteekenenvoaapoplazle henenberoerte to trotse Ma nog steeds alle middelen dooi de medische wetenachap aanxewend Kerat aan den nlenwen tUd komt de eer toe dat zlJ dooc het gebmik maken van den esnvondinten weg aanelljk langB de hnïd eens phyiiologiHcfae ontdekking gedaan heeft die na honderde proememlngen thana over de geheelewereld verbreid is en terwijl tijm wetenaohappelljke kringen de hoonte belangitalUng wekt teveni eene weldaad blijkt te zijn voor de aan sennwKwalen lijdende mensohheid Deae geneeawljie ia uitgevonden door den gewezen Offlcier van GeiondlieU Dr Roman WelBsmaim te Ttlebofen en bsmat op de on dervinding opgedHan lo eene BO J iige praktijk Hoor wasaehlu ti i het hoofd coanaal per laiF worden ilnnrtee geiehlhteatelTen door de bnld onaiiddellljk aan hot aennwxestel inedesedeeld Met deze geneeawljte weiden werkelijk ohittereBde retnltaten vertxegam en zii maakte zooveel opgang dat van een door den altvinder gMOhnvea werkje OVER ZENUWLIUDEN en BEROERTE iriagen umii iic iist weseii uur uiaawsre iiiorapn en ue aaarmene zeiis verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappetljke verItHchttbInilPH dieaaiidezngeneeBwijze gewiJdzUn zoomede anohrift van ftia hoogi eplaatate geneesknndigen onder welke r Meniere miri dr prorsiiar binnen kerten ti d reeda de Vle drak veraohenen ia Dit boekje bevat slet alteen tot bet TMte pnbIjek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nienwere therapie en de daarmede zetfa in wanhopige gevallen verkr 1 j j haiid linRen nltde iipdtHcho tal van getnigechrlften van hoi aan da potykliniek te Parijs rue RougemDtit 10 STelngreber med dr prakllsearend geneaiheBr aan het kraakzinnlgan geitloht de Chorenton SanltMIaraltiOr Colin Ie SiBttin Orotimann med dr arrond arta ta JdhUnaen Or P Foreatler genaetlioer dlreoteur van het hoipltaal ta Agen Gahslmrath Dr Scharlng kaïleel Butanfeli Bad Eins Darioa mod dr ganeeiheer dlreoteur der galvano ttiDrapButlaoha InrlDhtlng voor lanuwlljdan te Parlja rae St Honoré 334 Consul van Asohenhaoh mod dr Ie Corl j Dr ButDaDh arrond erls de Zirknitz Oberstabivrzt i éfi med dr te Weenan Dr C Bongaval ta La Farri ra Eure lid vaa den Oonaeil Central d hyglène et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier sennwgrestel luper of minder KunffCdaan l of ann xosenaamado sennwacbtlsheld lijden waarvan dekenteekniien ziju ehroniaohe hoofdpijn migraine solie slieofdpljn bloedandrano iroote prikkelbaarheid Bejaaadheid slapeloosheid llohametijke oarust en onbsltagalljbe toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daamn EOoalB verlamminsen onvermogen tot prekan iware tongval moelelijk allkken atijfhefd der gawrlohten mat voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz eni clj die reede onder geneetknndige behandeling geweeat zijn maar door de bekjinde middelen als ontbondingaeneakondwaterknnr wrijven electrlaperen atoomlooi of zeebadefP een genezing of lenlcing banner kwaal gevonden hphben en ten slotte zij die vreea gevoelen voor beroerte kütofl ndea hebben wegena verschiJnHeten ala zioh aanhoudead angatlg voelaa Mrdoovlno fa Mt hoofU heafllM nat taltelliaeld nikkeringen en donker worden voor da oogea drukkende pijn onder hal vewiiDen aalalai in la eoraa het vee en van kriehellna In en het slapen van handen an voeten aan al deze drk oatMorHii nn aonnwlljdera ala ook aan Jonge matajei lijdende aan bleekiiiDnt en kraohtelooalialil ook an gezonde alh aan Jonge personen dte veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voetkonen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te sohaffen hetwelk op uovtag koatalsaa en ftanoe ver zondea wordt door Apiotordnm door M CXRBAIV A Co Helllgeweg 4S Rotrerdam F K van SAJVTBW KOLFF Apotheker Korte Boofliteeg L rtmehi T4OBRY A PORTON Ondegraoht bij de Qaardbrag F SI Op de jongste hvglennisch uindleinale tentoonetelling is de Dr WelaaniBiui soho SeneasvtlM Msr da HedlBoiie arij aiet de WAlvrren Hedailln bekroond Gouda Dnikfan A BEINKMAN k ZOON DB HONIGBLOEM 1 an Schaik fitjCo gevestigd te Oravenhage ijj Baby de Begentesselaan van Z lil den ÏONIMG Tan BELGIË In enpiJ hoest gebrnikt de aliecwegfe tlwkrpon e en Wereldberoemde Si perio lDrmTenBorst Honig E2tract FLACONÈ van éO Cta 70 Cl en f 1 Teiikrggbaar hy Firma WOLFP Co Westhaven 198 Goudti D MJEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H TiM MILD VeerBtan B 126 te Gmda A BÜUMAN Moordreda J C RATELAND Boskoop B T WIJK Oudeaatcr X Éeli ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG Van e ne levering overgebleven 2000 Btaks loogenaamde Hollaudsche aitgare met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke geVolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in HoU adr vrorden iregena kleine fouten mat jniat Tolgens model nitgevoerdo randen tot den epotprya van fl 9 7S per atuk rechtstreeka aan HH LandbouirerB enz nitverkoeht Dei UIKKA onveralUtbare I nkens atjn warm ala een Fela oa iBO x 30O cM groot fdua bet Paard geheel bedekkend donherbruln met benaaide randen en vhr 3 breed atreepen voorsien Kleina voorraai Engelsehe Spon Dnbbel Paarden Dekens Oranjeklenr gr on IGO X MA benaaid met 4 prachtige breeze atreepen vooraien bieden wij wegens zeor geringe sleohta door mannen van het vak bemerkbare fonten j 4 p atuk aan wevhelijke waatdo fi BeateUingen te lenden met dolAelljk eAtp tegen vooruitbetaling of remboora aazt Teraendhnis Merknnr Oonmandjt Haataohappr Schnbert A Co An erüoMt N Z Toorborgwal 361 ONTVANGEN tte nieuwe sending Schoolschriften 5 VEL 12 stuks i Ct A BRINKMAN ZN De prijs per drie maanden is ƒ post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers V IJ F Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BJLAD BuUeolandscb Overzicht Wftnaeer er in Engeland een feeal van eenige faeteekeois wordt gevierd dan ksn men er zeker van zyo een dw groote mannen van het laad onder de genooöigden aan te treffen en aan het dessert worden dan geen toespraken gebonden van adoration matuelle getaiaende doch een ernstige pn eenigiins uitgebreide toespraak belrekking hebbende op een der gewichtige onderwerpen van den dag op eep gebeurtenii in hel staatkundig leven of een uiteenzetting van den politieken toestand Tormt dan de hoofdBchotel Zoo ging het ook Woensdag op het jaarfeest van de Ünited olab in St Jame s Hall daar was lord Salisbury verachenen en toen 4e taart was aangesneden stond hg oporaden oUtieken toestand dea lands te bespreken Pe premier achtte dien toestand gnnstig gunstiger dan men voor eenige weken durfde verwachten Natuurlek kwam het gebaar voor verwikkelingen in verband met oeo oorlog tusscheoSpanje en de Vereenigde Staten al in de eersteplaats ter sprake Maar afgeïien van dezen slrfld die naar lord Salisbury hoopt zal beperkt blflven tot de beide antagonisten is de staatkundige horizon tamelgk helder Bngoland heeft juist een verdrag gesloten mét zgn groeten en machtigen nabour waardoor de bron van vele incidenten wordt gedempt het is Eogelands barteiyke wensch met dien Staat in voortdurende vriendschap en vrede te leven Indien het niet geslaagd vas in het sluiten van die overeenkomst zou dat zeer te betreuren zön geweest voor Kogelands civilisatoiische taak Deie overeenkomst € is natuuriyk deNigeroonventie met Frankryk Tot voor zeer korten tyd hebben de verhoudingen in West Afnka herbaaldelök aanleiding gegeven tot zeer gespannen betrekkingen tosschen de beide landen Engeland heeft om de Niger conventie mogeInk te maken groote concessien aan Frankrijk gedaan waarachyniyk in de hoop dat Frankrgk het daarvoor in andere omstandigheden een woderdienit bewyzen zal Lord Salisbury wees er verder op dat de oorlog in Indië geëindigd is met de geheele onderworping van de opstandelingen en dat in Egypte een gezonde toestind ontstaan ia door de nederwerping van de macht van FEVILLETOM Het Leven te Baden Se Buitiiehê Bamatt 48 Hebt gy mij zeggen Jo antwoordde Potugin nauw hoorbaar Litwinof bleef staan en tag zga onwelkomen medgezel aan Dïena gelaat was bleek en z n oogen eagen verstrooid om zioh heen aijne gelaatstrekken drukten eene zeer diepe smart uit ffWat wilt gij my dan eigenlijk mededeelenP vroeg Litwinof langzaam en ging verder vWaoht een oogenblik Indien het u hetzelfde is laat ons dan hier op de bank ploata nemen Hier ui het beter n Het aohijnt wel iets geheimzinnigs te zyn zeide Litwinof terwgl hij naast hem ging zitten Gij ziet er wezenlijk ontdaan uit Sofon Iwanowitch 0 ik ben best in orde en geheimzinnigs heb ik a ook nieta te zsggen Ik wilde u Blleen den indruk mededeelen dien uw verloofde t is immers uw verloofdeF nu met één woord dien da dame met wie gq mij van daag in kennis hebt gebracht op inij gemaakt heeft Ik moet u zeggen dat ik in miju gaitBohe leren znlk een bekoorlijk vrotea niet gezien heb Dat schQnt nog een hart van goud een engelsoziel te zijn Potugin sprak die woorden bitter en treurig uit loodat ook Litwinof de tegeaapioak die er taetohen 1 35 franco per CENTEN den Khalifa Daardoor zeide de Engelsehe premier is een dienst bewezen aan de menschheid grooter dan door eenige andere politieke daad van den laatateo tyd grooter zoiffi nog dan door de overeenkomst met Frankryk De berichten die in den laatsten tgd uit Servië komen gelyken op het eerste hoofdstuk van een roman van Xavier de Montépio Men voelt dat er iets ongewoons op til is iets zeer ergs een omwenteling of iets van dien aard die Milin weer op den troon zon brengen Dat staat wel niet in de berichten te lezen maar bet loopt sis een dunne draad door een paar losse mededeelingen in verschillende bladen Zoo vroeg een corfeBpoodest van een blad dat Milnn buitengewoon vyandig gezind ia langs zyn nens weg toen hg meldde dat de Skoepohtima te Nisch zou byeenkomen waar Milan ala opperbevelhebber van het öerviacbe leger op het oogenblifc zyn hoofdkwartier hoeft of soms de afgetreden koning lost zou krggen de tengela van het bewind weder eens in banden te nemen Zoo lezen wy in een telegram aan de Temps nit Belgrado dat Milan met den eersten minister Vladan Oeorgefitcb met eenige invloedryke leden van de Skoepcktima in onderhandeling is getreden om een meerderheid te krggen voor wetaontwerpen die tot dusver nog geheimzinnig verborgen blgven En dan spreekt de Temps in een hoofdartikel niet minder geheimzinnig van een tragi comedie die nug pas in Servië wordt opgezet eo waarvan de intrige berast op een mogetyke verhefBng tot koning van Servië van een Datanrtyk kind in de plaats van den wettigen zoon uit bet ongelukkig huwelgk van dit laatste en Nathalie van Ketcbko De aanduidingen zyn nog wel heel vaag maar toch dnidelyk genoeg om meer dan gewone helaogateUiog te wekken voor volgende berichten uit het koniokryk aan den Donao Het bericht dat prins Heinriob van Pruisen naar Manilla zon gaan is ten eenen male ongegrond De Daitsche bisschop van Shantung mgr Anzer ia naar Tientsin gegaan om de noodige besprekingen te houden in verband met de komst van den prins in deze stad Yan daar gaat de broeder dea keizers een reis maken door Shantoog die zes weken zal dnrr u Verspreide Berichten Spaoje en de Vereeoigde StateQ Er loopt te Madrid een gerucht over een grootan veldalag by Santiago die een voor zijn woorden en de uitdrukking van zijn gelaat heersohte moest opmerken jrGIj hebt Tatiana Fetrowna volkomea juiat beoordeeld begon Litmnof ffofachoon ik er ml niet weinig over verwonderen moet vooieerst dat mijne betrekking tot die dame u bekend is en ten tweede dat gij haar zoo spoedig hebt weten te doorgronden Zy heeft inderdaad het hart van een eagel maar sta mg toe u te vragen wildet gy daarover met mij spreken F Men kent haar terstond merkte Potugin op biykbaar om de beantwoording der laatste vraag te ontduiken als men baar maar eens in de oo eu gezien beeft Zij verdient alle geluk dat er maiir op aarde mogelyk is en de man is wel te benijden voor wien het weggelegd ia haar dat te bereiden I Het is te wenschen dat hy zioh zulk een lot waardig toone T Litwinof trok zijne wenkbrauwen snmen ffMet uw verlof Sofon Iwanowitch ik vind uw gesprek wel een weinig vremi l Ik zou gaarne willen weten of de toespeling die er in uwe woonden ligt mij gelden moet I Potugin antwoordde hem niet terstond klaarblykelyk was by met zich zelf in tweestrijd Grigori Miohailowitofa begon hy eindelyk indien ik mij io u niet geheel en al vergist heb dan zyt gij in staat om de waarheid te hooren van wien zij ook moge komen en in welken vorm zij zich ook moge voordoen Ik zeide U zoo even dat Ik gezien heb van waar gy kwaamt Nu ja nit het vHotel de l Europe Wat wil dat dan zeggen P ffik WMt ook wie gy dsir gezien en gesproken Spanje gunstigea afloop gehad zou hebben De ambtelyke bevestiging ontbreekt echter nog uit onderschepte telegrammen van Cervera blQkt dat de levensmiddelen en de ammoüitie ie Santii o zeer schaarach worden De sobietvoorraad zal weldra verbroikt zyn Sedert eenige dagen heeft de vloot het vour van de bttteryen aan den ingang van de haven nies meer tot zich kunoen trekken ofschoon zy zeer dicht nsderde Pe Daily Telegraph vernam gisteren oit WflshingtoD De Amerikaanache consoi te Port Saltd meldt dat terwyl de Spaanjaardeu verlof vroegen om te Port Saïd kolen in te nemen hy stilletjea den heelen voorraad van 20 000 OU heeft opgekocht Aan de Standard wordt uit Washington gemeld Generaal Pando is aangekomen te tian Luiz op minder dan 24 mglen van Santiago per spoor Ue Japanaohe kruiser Matsoesjima is te Hongkong aangekon n liet schip beeft Manila den 27eii Jani verlaten De toestand was daar toen onveranderd De Spanjaarden waren nog altoob bezig aan het maken van verdedigingswerken De opatandeÜnscen stonden op 3000 meter van de stad af Er was gebrek laD de Doodzakeiykate levensbehoeften en de pryzen er vafi stegen natouriyk aldoor Amerikaanache trotpen waren niet aangekomen In de haven lagen vyf Daitsche en vier Engelsehe oorlogsflobmen I Het voortrokken van Shaftar a hoofdmacht i jtit Santiago ia vertraagd er wordt gowaoht op de aankomst van proviand en van artillerie Het leger ongeveer 17 000 man neemt een stelling in welke zich vyf mylen oostelyk van Santiago in de lengte oitatrekt Oiaterenmorgen ia de algemeeue aanval op Santiago zoo te land als te water begonnen De kmiserYeauTiuB bediende zich van dynamietkanonnen en met goeden uitslag De stryd was hardnekkig i ver de gansche linie kwamen de Amerikanen oornit Een officie telegram van Shafter uit het Kamp van ievilla 9 54 gistermorgen zegt dat de aanvl op Santiago bedenochtend zon beginnen pa voorpoateo zetten huo gevechten op dat oog nblik krachtdadig voort Lawton s divisie stond aan den rechtervleugel en zon tegen den noordoostelgken kant van Santiago optrekken Het Evening Journal heeft een telegram uit Santiago d d 1 Juli ontvangen waarin beweerd wordt dat vier Amerikaansche oorlogsschepen gisteren Manzanillo hebben beschoten en groote schade hebben aangericht aan de Spaaniche batteryec Deze antwoordden nochtbans zoo danig dat de Amerikanen zich moesten terng hebt Hoe Eoo jyGij hebt oaevrouw Katmirof gesproken ifNu ja ik was bij haar £ n wat verder IT Wat verder Gij zijt met Tatiana Fetrowna verloofd en gij hebt Mevrouw Batmirof bezocht wie gij bemint en die u weder bemint Litwinof sprong haastig van zyne plaats op torwijl het bloed hom naar bet hoofd steeg f Wat beteekent dat P zeide hy eindelyk met i ts bijtends en etnitends In zijn atem i is dat gemeene scherts of spioneering F Verklaar u Potugin zag hem droefgeestig aan vWeea niet boos op mij Grigori Miohailowitob my kunt gy niet krenken Niet om met u te sohertaen rerzooht ik u om een onderhoud ffMogehjk mogelyk I Ik ben bereid aan de eerlykheid uwer bedoelingen te gelooven en toch neem ik de vrijheid u te rragen met welk recht gij u mengt in de huiselijke nangelegenhedea en het innerlijke leren van iemand die u vreemd is eo uit wat oorzaak gy nw uitvindsel met zooveel zekerheid roer waarheid uitgeeft P yMijn uitvindsel I Als het dat was zoudt gij zoo boos niet geworden zyn Wat echter myn recht betreft ik heb nog nooit geboord dat iemand zioh do vraag heeft voorgelegd of hij recht had een drenkeling de hand toe te steken irik dank u zeer voor uwe belangstelling rial Litwinof driftig in f mur ik heb die volstrekt niet noodig en wat al die fraaie woorden betreft oror het verderf dat de dames van de wereld aan de onervarene jonge mannen bereiden over de onzedelijkheid der hoogere standen enz die houd ik voor trekken Eén Amerikaansch aclj ip was ontredderd Da Spaansche kanon neerbootep in d havena hadden bet vnur dar forten ondersteand De opstandelingen te Havanaj badden een bom gelegd op den wester spoor weg toen er een trein voorbyging Vier soldaten werden gedood vier gekwetst De rest zette de opstandelingen na ZwiTSBKLAÏïD Een fatsoenlyke jonge vronw in Bern wier man geroimen tyd io bet ztekenhuia lag en die nu van alle inkomen was veratoken heeft in wanhoop baar Ditgehoogerde kinderen een meisje van acht maanden en een jongen van twee jaar door het branden van pboaphorua in baar kleine afgesloten kamer gedood De moeder zelf is bewostelooi gevonden de geoeeaheeren denken haar in t leven te znllen bonden BEtOlB Koning Leopold II is van plan zyn paleis te Laeken te verbouwen en er bjj te bonwen Da koaten worden op r im anderhalf millioon frank berekend DurrscHLANu By Roszleben zgn een goederentrein en een zandtrein in een tunnel op elkander ingereden Men legt dat zes treinbeambten en arbeiders bet leven verloren hebben De beeldhouwer Friedrioh Steinlen en de handelsreiziger Alfred Drnsaard die in Maart te Metz gearresteerd werden als verdacht van spiononge zullen 6 Jnli te Leipzig voor het hoogste gerechtshof terechtstaan Enqëlano De Schotsobe yzer en staalfabrikanten hebben een vereenigiog opgericht met het doel om geschillen tusachen patroons en arbeiders op vreedzame wgze te beslechten ITAIJ E Vier van de vgf geeatelyken die by de laatite onlusten in Toscane werden gearresteerd zgn door den krygsraad van Florence vrygesproken De eiich tegen den vgfde is niet oDtrankelyk verklaard Frankhijk Te Algiers is een moordaanslag gepleegd op den opperrobgn waarvoor niet het antisemi tiame als oorzaak schgnt aangemerkt te moeten worden De dader toch fn ook Israëliet Een zekere Aüron handelabediende die een aanvraag om ondersteuning gericht had aan het centraalconsistorie te Parys welke de aanvraag naar het consistorie te Algiers ver niets anders dan voor zinledige uitdrukkingen die ik veracht Ik verzoek u dus uwe reddende hand niet nutteloos uit te steken en my maar bedaard te laten verdrinken Potugin sloeg zijn oogen weder iot Litwinof op hij ademde zwaar en zyn lippen trokken zich krampachtig samen irMaar zie my dan maar eens aan jonge man barstte hy eindelyk los terwyl hy sioh op de borst sloeg Zie ik er dan wezeolyk uit als een pedante moralist of een zalvende preekerP Begrjjpt gij dan niet dat het geen louter belangstetling in uw peraoou ie hoe groot die dan ook overigens moge zyn die my heeft gedrongen om zoo tot o te spreken en u reoht te geren om mij wat het onaangenaamste voor my is te verdenken van onbescheidenheid en indringendheid Ziet gij dan niet dat hier iels geheel anders in het spel is dat hier een man voor u staat die verslagen rernietigd door hetzelfde geroel voor dezelfde vrouw voor welke hy u trooht te waaraohuwen te gronde gerioht is P Litwiuof deed een stap achteruit Ia het mogelyk gy Sofon Iwanowitch Maar juifrouw Belskij dan het kind P ttAflh 1 rreag mij niet I Geloof m dat is eene donkere rreeaelyke geschiedenis die ik u maar niet zal mededeelen Juffrouw Belsky heb ik ter nauweroood gekend het kind is het mijne niet ik heb maar alles op my genomen omdat zij het zoo wilde omdat zy claarmode gediend was iWêrdt vtnolgd