Goudsche Courant, maandag 4 juli 1898

4 ADVERTENTIEN Zeer CLitg eToreicle isoxteeriaa g HEEREN PANTALONS m van f 1 75 fS f8 35 f 2 50 fS 75 f3 f 3 75 f4 85 f4 75 f 5 75 f Ö 75 zond met venoak om inliofatiDgeo Tood de hem veratrekte oDderstenDing te geriog Dooderdsg oftm A Aroa platt io de tram waariD ook de heer Bloch opperrabga rao Algien getetea was die zicb naar z o villa te Babel baed oabg Algiers begaf Op t oogeoblik dat de beer Bioch de tram verliet volgde Aarou hem eo braebt hem tassohoD de acboodere een hevigen messteek toe Het lemmet drong tSeo ceotimetera diep io bet licbaam De bger Bloch werd oear z jo woii Dg gedragen waar bg de eerste help ontriog Dokter Chevalier noemde de wond hoogst ernstig Do heer Bloch hmffe aan den commissaria van politie medegedeeld dat hg inderdaad AUroQ een ooder ieaning had uitgereikt By keode Aaron andera niet en wist niat dat bg eenig ander motief tot baat tegen hem bad De 8aETall werd door eenige toeachonwers g rrepen De toestand van den opperrabfja is wanhopig BINNENLAND EEnSTE KAMER Zitting Tan Trgdag 1 Joli Mr Bergsma heeft verlof gekregen op een nader te bepalen dag den Min van BaiK Zeken te vragen of de stand der beanittteiyke veeziekten hier te lande voor de Belgische regeering aanleiding is de grenzen voor den invoer van het Nederl vee open te stelten Na goedkeuring van een zevental wft tontwerpen o a de beBtaorsreorganiBatie on Lombok ia het debat over de militiewet voortgexet De minister van oorlog de heer Eland de sprekers beantwoordende verwacht ran schafiSng der plaatsvervanging vetbeteriog van het intellect in bet leger en roorsieningm bet kader op minst kostbare wgze Hg wgat op bet groote gewicht van het intellect in den oorlogstgd en betoogt dat de kazerne gunstig werkt op de int llectueele ontwikkeling Onze taak in oorlogtijden beoogt niet allereerst da vestiging oorlog maar hadhaving der ontgdigheid Deze wet is het eerste tempo voor de hervorming der levende strgdkrachten en de Min z t dat jnist een volksleger bet militarisme nltslnit Bg bem ataan de eiacben der defsnsie op den voorgrond naast sociale belangen Ten alette komt fag op tegen de slechte beoordeelieg van bet ktzerneleren eo brengt hg de hem door den beer Rutgers toegebrachte hnide over op geheel het Eabtnet dat hem dreef tot en krachtig steunde bg deze legerbervorming Minister Borgesias constateerde dat erkend if dat dit ontwerp niet gericht is tegen de Boomscben verdedigt tegenover den beer Fennema de kleine uitbreiding van ontbefElog van gee8telgken die niet beoogden stemmen te winnen doob alleen bet voorkomen der reactie vrgmoedig van den scbgo van antielericaliama en voldoening aan de rechtmatige grieven Verder verdedigt hg den dienstplicbt als vrucht der volkBO ertaiging uit een aociaal oogpont Ug de replieken nnende de heer Sassen dat de heer Scbaepmad door te stemmen voor het wetsontwerp niet handelde tegen de Katholieke beginselen al stelde zgn votom vele teleor en constateerde de beer Vlielander Hein dat de katholieke niet bewezen hebben hunne katholieke gemoedsbezwaren en stelde hg tegenover de vrees van den neer van den Biesen voor verbittering bg de buldigieg der Koningin dat de natie bg dit feest zal toonen dat zg zooder dienstafkoop tot verdedigen vAu bet vaderland wil medewerken Bravo s Het ontwerp is sangenoaen met 32 tegen 13 stemmen Tegen stemden de roomsohen n d liberaal Fonnema De heer Franseu van de Potte heeft verlof gekregen tot interpellatie omtrent de stukken in verband met den toestand van het boezsm ater in Delfland Bji de herstemmingen voor de Provinciale Staten is in Zealand de verhooding der partijen ongevrgzigd gebleven In Gelderland hebben de liberalen één zetel vorroren te Aalten waar een liberaal vervangen ard door een antirevolutionair De Sociaatdemokraat noemt het bericht onjniat dat het bestuar der sooiaal democratiaohe iirbeiderspartg van plao zon zgn ter gelegenbeid van de inhuldiging der Koningin eene audiëntie aan te vragen om gratie voor de gebroeders Hogerhuis te verzoeken Te Utrecht bestaan twee groote vereenigingen van ogverheid een afdeeling van de Nad Maatschappg tot bevordering van Fabrieka briekaen Band w Ng ver beid c en een Utrecht sebe vpreeniging tot berord enz Van beide vereenigingen zgn ongeveer de zelfde personen lid In de eerste komt de vraag in behandeling of oen octrooïwet wenacbeiyk is of niet Antwoord Ja Eenige dagen later vergadert de andere vereeniglng bgna dezelfde peraonen op een paar na zgn tegenwoordig Dezelfde vraag komt in bespreking Antwoord thans Neen Avdp De vacantiskaarteo voor werklieden die door de Maatscbappg tot exploitatie van StaatsHpoorwegen wordoo verstrekt aan de arbeiders van die werkgeven die per jaar duizend ala minimum bedrag vau afriamu dier kaarten garandeeren scbgoen te Hengelo goed te voldoen Altbaoa zgn alle in bet voorjaar no den zomer van 97 aldaar gesloten contracten tbani vernieuwd Ook te Enschede en Almelo hoeft bH voorbeeld navolging gevonden en ia men eveneens over het aacces zeer tevreden Men Bchrgft uit Looadrecbt Hoe eenvoudig de tegaowoordige wijz3 van stemmen ook moge scbguen voor meerdere personen bigkt de zaak nog niet zoo eenvoudig te zgn Hier was bgv bg de laatste vertriezing een kiezer bezig zgn stem eit ta brengen op een der wanden van bet stemhok in plaata vt£h op zgn kaart Sou ander die het bigkbaar wat al te erg vond zgn candidaat zoo heel zwart te maken bad meer besobeiden zwarte puntjes vóór diens naam gezet Sen derde die zeker de theorie van leven en laten leven was toegedaan had een candidiat vin zgn eigen en een van do tegenpartg aangestipt Nog zoo n snuggere He gebeurde nu te Noordwgk Maarten was kiezer en sou gaan stemmen zgn oproepingsbit jot werd opgezocht doch was nergens te vinden Moeder de vrouw witt raad Sr lag nog een papier in t kastje dat de diender eens gebracht bad Maarten ter stembus doch t was te laat t bad reeds 5 uur geslagen Waf nood s Morgens van den volgenden d ging Maarten opgewekt ter stembas Ëen keuoia vroeg beio onderweg wat bg ging doen t Antwoord laidde dat hg ging stemmen want gisteren wa bg te laat gekomen Zgn kaart had hg bg zich kyk maarl twas een proces verbaal De ttaking der timmerlieden in het vinLennep k war tier te Amsterdam is weer in vollen gang daar de patroons die Matindag 10 de eischen van het loon comité badden toegestemd dit weder teroggenomen hebben De staking der metse aars aan de Üoomsche kerk aan de Ceintuurbaan duurt voort Da metselaar die Maaodag aao t werk ging heeft bet weer neergelegd hg bedankte er voor op deze wiyee ta werken WIEE ERNIEV IVIS In bet Badenscbe plaatsje Horden is de e week een vreeselgk fiets ongelok gebenrd Een wielrgder reed in volle vaart langs bet slation waar een trein atitbield en groete een kennis die daarin zat Hg bemerkte daardoor eerat later dat de slagboom aan de sporen waar hg over moest gesloten was en trachtte nog door te bukken er onder door te komen Maar hg bakte niet diep genoeg en stiet met hetboofd tegen den slagboom zoodat hïj met verbrgzelden schedel nederstorlte Platt Bfltts houder van eenige wereldrecords o a het mgl en kllometer record in 1 min 35 sec en 58 4 sec Maandag zal ar op de basn van het Pare des Prinoaa te Pargs een wedatrgd worden ge honden van automobieleii door damea besfa inrd VERSCHEIDENHEID De Duitsche bladen varlellen een grappig voorval dat bg de verkiezingen voor den Rgksdag in een dorp bg Hsnaa zon zgn voorgevallea Een iovloedrgk edelman komt van de stembus en ziet een boer voor diens woning bg een kinderwagentje Hg vraagt of de man al zgn burgerplicht heeft vervuld en krggt tot antwoord Nee ik moet op bet kind passen tot mgn wgf terug isc Oeen nood zegt de grooie heer ik zal wel zoolang op het kind letten daar heb ge een stembiljet ga anel naar bet raadbuisc De boer stemt toe en de beer speelt voor kindermeid Toen de kiezer na een halfuur terugkwam om hem af te losaeo was de eerste vraag van dan baron Eo ge hebt het briefje immers in de bus gedaan Dat zal ik u zeggen antwoordde de boer onderweg trq ik Piet en die zei mg dat het briefje niet goed was Hij gaf me een ander en dat heb ik in de bus gettokeu Piet was de agent der party waarto de baron niet behoorde I Voor de vele bewljzeii van leelnemiDg onderhouden b het uverll den van onze geliefde Moeder en Sehnwdmoeder betuigen wj hiermede onzen irelg nieenden dank Uit aller naam P HÜIJBEBCHT Gouda 2 Juli 1898 ONZICHTBARE HEBRKN en DAMSS PRUIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en Terdero HAARWERKEN mnntennit door SOLIEDE AFWERKING bs H P VM WIJlAABDËlf Coiffeur Kleiweg Gouda OFSmSE 7EBS00Fm De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is Toornemens op WOENSDAG G JOU 1898 des voormiddag 11 uur in het Hotel bb ZiiH san de Markt te ffouf pi in bet openbaar te veilen en te verkoopen No 1 Een HUIS en ERF aan de Turfmarkt Wgk H No 94 te Gouda Kad Sectie B No 1879 groot 1 Are 50 Centiaren Verbunrd aan G VuuK per maand tegen 230 sjaars No 2 Een hecht sterk en goed onderhouden PAKHUIS achter perceel No 1 strekkende van No 1 tot de daarachter gelegen zal gemerkt Wgi H Nos 95 en 90 te Gouda Kad Sectie B No 1603 groot 2 Aren 60 Centiaren geheel en Sectie B No 1878 ged tasschen dit en No 1 en hetrecht van erfpacht van de z jl Sectie B No 1961 groot 40 Centiaren en het recht van medegebruik van den geheelen Gang van en naar de Tnrimarkl behoorende by No 3 No 3 Een hecht sterk en goed onderhonden GEBOUW aan de Turfmarkt WjkH No 101 te Gouda uaast Nos 1 en 2 gediend hebbende tot Kantoren met twee Zolders annexe Pakhnizen en de daarnaast gelegen Gang van de Turfmarkt tot aan de zgl Kad Sectie B No 1665 groot 349 Centiaren De Nos 1 2 en 3 naast elkander gelegen hebben te zamen eene oppervlakte van 760 Centiaren No 4 Een HOIS met beschoten Kap annexe Keuken Tnin en open Plaats aan de Nieuwehaven Wjjk N No 114 te Gouda Kad Sectie B No 1459 groot 93 Centiaren No 5 Ben HUIS en ERF aan de Nieuwehaven met Pakhnis daarachter WJk N Nos 111 en 113 te Gouda Kad Sectie B Nos 1656 en 1657 groot 83 Centiaren met het recht van medegebrnik van de daarnaast gelegen Gang tussohen dit en No 6 Kad Sectie B No 273 Het Huis No 111 is verbuard aanH Vlig voor 1 80 per week No 0 Een hecht sterk en goed onderhonden PAKHUIS met twee Zolders en beschoten Kap achter Nos 4 en 5 te Gouda Kad Seotiji B No 1658 groot 410 Centiaren met den Gang nitkooiende aan de Nieuwehaven Kad Sectie B No 273 groot 48 Centiaren en het recht van gebrnik van de zg l Kad Sectie B No 1479 groot 56 Centiaren naast de Nos 1658 en 1950 De Nos 4 5 en 6 naast elkander gelegen hebben te zamen eene oppervlakte van 634 Centiaren Betaaldag der Kooppenningen 18 AUGUSTUS 1898 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den Aerkoop van 9 12 en van 2 4 nur en op den dag der veiling van 9 11 nnr en watde niet verhuurde gebouwen betreft op verzoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris H GROENENDAAL te Gouda BIÜDiHEmHfl Heerea Zangers diti geen hd zgn van eene der hier bestaande Zang vereenigingen maar toch wenachen mede te werken aan de Uitvoering van tüotida ê WteUmang zie het nummer dezer Courant van 29 Juni j I worden beleefd verzocht vóér lO JULI e k aan een der ondergeteekendeu opgave te doen van hunne namen en de partjj tenor bas die zy zingen J GONDA J e KROPMAN C J V n PUTTE Gouda 2 Juli 98 TE HUUH gevraagd in Gouda of omliggende plaatsen een WONING of BOVENHUIS met Keuken en Zolder voor 250 s jaars Brieven franco Nieuwe Leesbibliotheek Prins Hendrikstraat 119 Oravmhage let A X Goudsmeden Ten spoedigste GEVRAAGD een hekwaatn vlug Goudreparateiir P G Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te meiden Adres G HERFSTZONEN Oppert 132 RoUerdam 358e Staatsloterij De TREKKING begint Maandag tt Juli a LOTMN en 6BDBBLTBS van IiOIMS zjn te bekomen ten Kantore van de CoUectenrs A C COSIJN Gouwe C 9 bg de Vischmarkt W J L viH DISSEL Gouwe C 217 Brandewijn BIJ SLOTEMAKEB Comuziekinstrumenten tot pnjien coninrrferende met do ofrsta ia om Imd bestiiBDde MBf az Den VIOLEN Een fr oud Tyr Instr v 8S i EHONIISAIJTOIAAT Bii ORGELHANDEL Fenig pratMige STORY h CLAKK OROMLS oor nrmin dorden pn Vla 196 mor 17s Vno ƒ 176 Toor 166 L O DE LANQ GOD DA 8E00TE M4IIKT ZUIVER BEREIDE CITROEN LIMONADE SIROOP in halve flessehen ü ƒ O BS Verkrggbaar hg DROGIST Kleiweg B 100 f n P DIKB OODB SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar bü i M PEETERS Jz N B A Is hevrijs ran echtheid is y fl cachet en kurk steeds ToOr ClilEPAM tiea van dennuuader Pinaa P HOPFK TVRFIHARKT en HOEK GOITWE GOUDA 41 IT Van af heden zijn mijne prijzen voor Heeren Colbert Costumes van wauw en zwart Cheviot f 7 50 Heeren Colbert Costumes van Wauw en zwart Cheviot Diag onaal f 9 50 Heeren Colbert Costumes in verschillende Fantasiestoffen f 12 f 12 50 f 13 50 Heeren Colbert Costumes blauw en zwart Cheviot bijzonder sterk echt van kleur f 12 50 I Heeren Colbert Costumes Fantasie prachtig e dessins f 14 50 f 15 50 f 16 60 t 17 50 Heeren Colbe rt Costumes Eng Fantasiestoffen elegante modellen f 18 50 f 19 50 120 50 f 21 50 f 22 60 Heeren Colbert Costumes laatste Nouveauté Engelsche Fantasiestoffen t 24 50 f 25 50 f 26 50 Meeren Colbe rt Costumes Wauw en zwart Dlag onaal Cheviot en Kamg aren zeer solide afwerkinsf 20 60 f 22 60 f 24 50 Heeren Jacquet Costumes zwart Cheviot Diagonaal en effen f 11 50 f 13 60 Heeren Jacquet Costumes zwart KUmgaren en Cheviot zeer solide f 14 60 f 16 60 Heeren Jacquet Costumes zwart Cheviot eöen bijzonder aanbevelenswaardig f 17 60 Heeren Jacqu et Costumes in betere kwaliteiten Kamgaren Cheviot en Diagonaal f 20 50 f 22 50 i 24 60 f 26 50 Id groote verscheldeDheid en alle maten voorbanden v vi m HeerenGekleede Costumes nKWgaren Brapé 6raniet fl6 50 fl9 50 f24 50 f 29 5ö ö