Goudsche Courant, dinsdag 5 juli 1898

Dinsdag 5 Juli 1898 STste Jaargang No 76Sd fiOüMHE OOÜRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeoa No M ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nommers VU F CENTEN EENieS£F0T7ANTEEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEHt Deze THEEËN worden afgeleverd in Terzegelde pakjes van n twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van neveuataand IMerk volgens de Wet gedepoSneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ FIlICFs IM HilMJES 8 uurs Lichtjes in DOOZEN a 10 stuks xa Cent G USSELSTIJN BLADW8TBAAT GOD DA Wnf il 4 besta Uw ffiBc tegaa Jioht tt BbMuaatiak Lesunpfiaen kortom fcTrff faterPawExpeller Ylt i utketMiiMauiitov id tageB y l aait im itMdi in ied r hoisgeim Ankerlain Expeller Pnja M oant 76 oeat en 1 26 de rK lt Ttorundea fai d mMsta Apothulten en hy T XiMUóUtu t Co ta RiittaTd un T GOUDA by C LUGE i Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westha en 19b Stoont fSierBrouiserij IET BÜBBELE ANEE Molenwerf Gouda Gerste $ Dubbeld Gersteen Oud Bruin Bier Concurreercnde Prijzen Aanbevelend A VON LOM JAN ROND I Korte Groenendaal I 199 200 D j m imm Dubbele Buurt B 10 P TAILLEUR I Levert tot conourreerendo Prijzen Slaalwaren SCHAREN en MESSEN Prims Kwaliteit UEREEDSCH APPEN voor alle vakken onder Garantie IJZERen KOPERWARBN VAN BlOMMESTEIN S llMKT is jii o APELDOORN HOLLAND Huisho ud Ar tikelen WIHEVUBMWItEX aanboToien door HK Doctoren C C KROM t C faO o l S Touwtjes Lijm u lÊ Engelsehe LIJiii ® Formaat Lijm O p Hout Lijm Gelatine Markt 55 GOUDA 5 f omP lictor en iatoria Surprise tMataèor EïiWïiiLlü Nationale Nikkelstalen ing eschroeide Frame s worden naar keuze gemonteerd 1 Merk ASITRA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk REPABEEREN EMAILLEEBEN VERNIKKELEN Spoxt on l jrxÓL ex 77 o oi o@ i i 5 oxx ¥ I D van RIJIEMI Yeerstal jouda Stoom Zagerij en Schaverija J VERGEER GOUDA LEVERT EOFIAITEH ASCEITEA7EN E IIJSTEH ook volgens op te g even Profiel iSpoedige aflevering ette uitvoering Concurreere niie prijzen tGoedkoopste en soliedgt adres voor Vervoer van Inlioedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wagen i by A G RA VESTE IJN Oude Gouwe AUtê wordt tegen Xrantport êchade vertekerd Stoombootreederij DË USËL Gewijzigde 20MEEDIEÏÏST Aanvangende Van Gouda naar Uulterdam 3 JULI 1898 Van Rotterdam naar Gouda Maandag en Dinsdag Woensdag Vrijdag en Zaterdag Donderdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdagen Zaterdag Donderdag Zondag s m 5 7 12 n m 3 T m 6 12 n m S 5 s m 7 10 11 n m 2 5 s m 12 n m 5 m 7 n 11 12 n m 2 6 s m 5 30 11 n m 2 3 6 s m 8 2 Bovendien Van OuUerk afd h naar eoUerdain Bovendien Van Roltenlain naar Ouderkerk ajd IJsel Miandag en Dinsdag Woensdag Vrijdagen Zaterdag Donderdag Oudèriierk BUT Gonila Zondag 1 Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdagen Zaterdag Donderdag Zondag s m ö n m 6 s m 9 n m 5 s m 7 s m 8 n m 2 n m 3 n m 8 n m 1 8 K VAN DER GARDEN DIRECTEUR mvm WAIE BLEMB miSCBAFFU Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der Abonneraentso elden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Directeur D C W VAN DER LAAR ZILVEREN HEEREN en DAMES BemoDtoir HORLOGES met een jaar 0arant e A f 7 110 A UITTEüBOGAARD Horlog er Oosthaven 16 toriawater ui f de VictoriaiBron te Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Vanhé ninklykefïuisderXederlanden ALGEMEEi BEKEl D ft REEDS MEER DAN 50 JAAR s als het beste adres voor a UEÜIELEN SFIEBELS SANBLAÏFEN 14 Fantasie Meubelen B I KINDERWAaENS enz eaz 5 Gouwe C 253 L P WELTEBi Peperstraat K 3 en 6 e Kegelbaan HARMOlVIEcc Vrije Baan Wedistrijd I= ra c3n tigre prijzen jr jr H OUDEIVBERG eondi Druk van A BBINKUAM ti ZOON SCHTJTTBISIJ BEKENDMAKING BUEGEMEESTEE en WETH0UDEE8 der gemeente GOUDA voldoende aan art SI van Zijner Moiesteit bealuit van 8 Juni 1828 Staatablad t brengen ter kennis van belanghebbanden dal de Gomnneaie van onderzoek omachreven in art IB der Wet op d Sokutlerflen van 11 April 1887 Staatsblad no 17 iitting zal boud n in hetEAADHÜIS dezer Gemeente op MA NDAG den 18n JULI 1898 de voormiddag ton 10 ure en roepen bü deze op allo de voor de Schutterij ingosohreïon personen om voor genoemde Commissie te veraohijnen ten einde redenen van vrgetellmg hebbende die aan het oordeel der CommiBsie te onderwerpwi Voort worden belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen op dea bepaalden lijd voor de Commissie vaa ondferzook te verschijnen daar zg dio niet mochten opkomen gehouden worden geono redenen tol vrijstelling to hebben en voor zooverre hun dionstpliohtige nummers zijn ton deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelgfd GOUDA den in Juli 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MAETBNS De Secretaris BEOUWEE Buitenlandscli Overziclit Dtor zgo er iiog i seioda gïatereo de oorTatpoDdent van de Ti nei te New York die geloorsD dat da Tersterkiogen van Santiago io pniu sDllen storten zoodra men sesanraaltt Of die meoDing in Amerika nog gangbaar is na ontrangst van de berichten over het gevecht by Cane mogen webelw feten £ en telegram van SchaHer spreekt na al van doizend dooden en gewonden op een legertje ran 15 of 17 000 man Dat is erg veel te erg om ich tevrfie te stellen met de achteraf gegeven verzekeringen dat bet oprakken naar Ganey slechts een scfayn beweging was om de aandacht af te leiden van de knst Indien bg een ecbgoaanval 7 procent van het gebeele leger bniten gevecht wordt gesteld wat heeft men dtn bg denernBtigen grooten aanval te verwachten Daarenboven moet ook rekening geboaden worden worden met de verliezen bg Jaragua geleden omstreeks 100 man gedood en gewond en bg de inneming vsn Sevilla desa laatste iwnden veel zwaarder geweest zgn dan men het eerst tiet voorkomen Wordt het gerecht bevestigd dat de troepen van Fando er intasschen in geslaagd zgn Santiago te bereiken dan zou de zaak voor de Amerikanen nog een ongunstiger wending kannen nemen FEVILLETOM Het Leven te Baden Een Sttssitcie Roman Waarom zou ik ook anders hier z n ia dit onverdrasglyke Baden P En eindelijk gelooft gij dao wezenlyk kondt gij ook maar een oogenblik ooderttellen dat tk u uit lonter sympathie uit geen andere beweegredeD zou gewaarsobuwd hebben f t 1b waar ik beklaag uwe verloofde dat goede lieve meisje maar uwe toekomst noch de hare gaat m ter harte ik vrees voor Iriaa voor haar vrees ik Veel eer mynheer Potugin begon Litwinof maar daar wy ons volgens uwe eigene woorden ia denze fden toestand bevinden zou ik u wel willen vragen waarom gy niet u selven al die lessen voorhoudt Hel komt my voor dat uwe vrees aan oen ander gevoel moet worden toegeschreven Aaa jaloezie wilt ge zeggen P Ei jonge man jonge mao gij moest u sohamen uwe toevlacht te nemen tot reinzery tot Hat sohamen moest gy u om met opzat niet te begrijpen welk eea bitter leed uij doet sprekaa Neen wy bevinden ons niet in denzelfdftD toestand Ik ben een oude belaafafllüke tolkomen onsohuldige sonderling en gy f Maar waartoe meer woorden verspild I Gij zoudt voor geen enkel oogaublik de rol die ik bier speel en met een dankbaar hart speel op u willen nemen I En wat Volgens een telegram vit Washington aan de Evening Telegram maakte het bericbtf dat generaal Shafter de operatiëo gestaakt heeft tot hg versterkingen heeft ontvaugan en dat generaal Pando te Santiago is aangekomen grooten iodrok aan bet departement van oorlog Het bericht werd gliog aan Mc Kmley medegedeeld en een Kabinetsraad werd op het departement gebonden Men maakt een expeditie gereed om onmiddellgk aaozieolgke versterkingen naar Goba te zenden Met den val van het Fransche ministerie ii aan de diplomatieke vredespartij in Eoropa een barer beste steunpilaren ontvallen namelyk de minister Hanotaoz die van het begin van dan oorlog af er op uit geweest ia onderhandeliogen te voeren over de mogelgkbeid om tot een spoedigen vrede te komen Zgn opvolger de beer Delcassé zal zeker niet zoo spoedig bet vertrouwen van de vredesgezinde kabinetten gewonnen hebben en Hanotaax genoot dat in hooge mate vooral te Weenen en te Petersburg Het gevolg hiervan ia dat in Spanje een soort van wanhopige oorlogslast ontstaat De ilmparoiaU die tot dasver niet ongaarne den vrede had zien tot stand komen sohrgft thaaa Meer dan reeds geschied is kan Spanje niet verliezen Als Amerika nu reeds den af tand van alle koloniëo stelt als vredesvoorwaarde kan het later toch niets moer f ragen want Spanje beeft nlei meer om te geven Daarom is bet beter den oorlog voort te zet ten welliobt wordt de toestand er door verbeterd c De Liberale meent dat Spanje als bet de nederlaag Igdt z cb in het ODvermgdalgke zal Bobikkei maar bet zal zeker niet rusten voordat de oorzaak van het ongelok gestraft en de aanleiding er toe weggenomen is Ook in mioisterieele kringen ia de stemming zeer gewgiigd Het sobgnt dat slechts Qamizo de minister vanopenbare werken voor bet sloiten van eun eervollen vre e is De beer Gamazo ia eeu bekend eoonoom en bg ziet in beter dan de ministers van oorlogen marine dat de voortzaiting van den oorlog Spanje zal voeren tot den politieken enünaocieelen onder gang zonder dat bet er iets bg kan winnen Dat belooft weer een crisis en een wgziging in het kabinet want Sagasta moet toch zorgen dat de homogeniteit zoo goed mogelgk wordt bewaard In Zwitearland verkeeren op dit OOgenblik de Bondsraad en de Nationale Raad met elkaar op minder vriendsobappelgken voet De laatste jaloezie betreft I Die man ia niet jaloerach die geen vonkje hoop meer bezit en al ware het ook zoo meent gy dan dat gy de eerste zoudt zijn die dat gevoel in mij verwekte P Neen ik ben het nooit geweest en ik had er toch veel gelegenheid toe Ik ben alleen bevreesd voor haar vpcr baar versta mij toch wel Bn kon ik dan toen toen zg mij tot u zond vooruit zien dat het gevoel van schuld dat zg zoo levendig ondervond haar zoo ver zou medesiepen yMaar met uw verlof Sofon Iwaoowitoh gij doet alsof gg wist Ik weet niets eu ik weet alles Ik weet voegde hy er by terwijl hij zich omwendde ik weet waar zij gisteren was Maar zij is du niet meer tegen te houden en gelijkt op een steen die in t water is geworpen eu noodzakelijk zinken moet Ik zon een dwaas zya indien ik onderstellen wilde dat mijne woorden in staat waren om n terstond terug te houden van zulk eene vrouw I Maar geneeg hierover Ik kan my niet veranderen ziedaar myn gebeele verontsohuldiging Alhoewel ik kon immers ook niet weten hoe gy denkt an waarom zou ik er althans de proef niet van nemen f Missohiea bedenkt gy u nog misschien treft het eene of andere van myne woorden uw hart en zult gij nooh u zelf noch haar noch eindelijk dat voortreffelijke meisje ongelukkig willen maken Ah I wordt niet boos en stamp niet met de voeten I Waarvoor zon ik nog vreezen waartoe zou ik nog consideratie gebruiken F Het ia geen jaloezie geen ergernis die my spreken doet Ik ben bereid voor u op de knieën te vallen u te bezwaren Overigens vaarwel I Vrees niets ik zal dit gansahe gesprak geheim hoaden Xk wansoh u heeft n l in zgn zitting van 29 Juni een votom van afkeuring aangenomen tegen den Bondsraad wyl deze gedurende de jongste on lusten in Italië een tweehonderdtal op ZwitEerseh grondgebied wonende Italiaaasche ar beidan die de gelederen der oproerlingen te Milaan wilden gaan versterken uit vreaa voor interqstioQale verwikkelingen na herbaalde waanehnning door Zwitserscbe soldaten aan de Ititiaansche troepen heeft uitgeleverd De president van dan Bondsraad Kaffy verdedigde kracbtig den door hem en zgn zes collega s de Iplidsraad bestaat uitleven leden genomen mattregel Ook de Staten Raad heeft bovenvermelde motie met grocte meerde beid aangenomae Verspreide Berichten Spanje eo de Vereeoigde Staten Gedurende het gevecht van Vrgdag bevond genenui Wbaeler die ziek was zich in een amb aucQ op weg niar de voorhoedo toen b i een aantal gewonden ontmoette die naar de achterhoede giogen Woeeler stapte dodelgk uit ago ambolance en hielp er een gewonde in DiM a besteeg hg tegen dea raad der doctoren een pnard en raad vooruit en nam het bevel oTerfde cavalerie op lich Vagens een telegram uit Siboney Vrgdagavond afgezonden zeide generaal Shafter na den slag Wg hebben Caoay en do bsele hoogvlakte daar in ons bezit Wg hebben aan deze zgde van Santiago een tveednizend gevangenen gemaakt Generaal Lawton trekt a n den linker vleugel op om zich met generaal Wheeler te rereenigtn De Spanjaarden zgn in de stad ternggevorpen Morgen trekken wg daar binnen De Amerikaanscha vloot begon Zaterdag al vroeg te schieten op de voorste forten io de baai van Santiago Dat duurde ruim een nar De znidoosteiyke kant van het fort Morro werd verwoest De battergen ten westen van de doorvaart an ten oosten van Morro leden ook De forten beantwoordden bet vuur mnar zwak behalve het fort op Oeyo Smith in de baai De sohepen leden geen schade Da battergen bleven sobieten toen de schepen lich terugtrokken In de oitvoerige berichten over het gevecht van Vrgdag wordt holde gebracht aan de dapperheid en de standvastigheid van de Spanjaarden die elke schrede verdedigden ondanks de zware verliezen dia ig leden Het eenigepunt waarop de Amerikanen niet slaagden was op de uiterste linkerzgde waar de divisie van generaal Ouffield een rivier niet over kon om nists dan goeds toe 1 Fotugin sloeg de allee in on verdween spoedig in de duisternis die onderwijl was aangebroken Litwinof hield hem niet terug Een donkere vreeselyke geschiedenis Zoo had Potugin tot Litwinof geugd en wilde haar niet medsdaelen Wij willen er dan ook maar met eea enkel woord gewag van maken Ongeveer acht jaar geleden was Fotugin door het gourernement geattaobeerd geworden bij graaf Reisenbach t Was zomer Fotugin reed af en aan naar het landgoed van den Graaf en bracht daar dikwyls versoheidene dagen door Irina bevond zich destijds bij den Graaf aan huis Zy was nooit trotsch of terughoudend jegens minderen in rang zoodat de Gravin haar dikwyls verwytingen deed over deze provinciale gemeenzaamheid Irina ontdekte zeer spoedig in dien bescheiden beambte een zeer verstandig mensch Zy onderhield zich gaarne en veel met hem en hij hy had haar lief gekregen innig hartstochtelyk in t geheim geheel in t geheim niemand op Gods aardbodem znu het ooit ontdekken dacbt hy De zomer verliep en de Graaf bad zijne hulp niet meer noodig Fotugin verloor Irina uit het oog maar niet uit hat hart Drie jaar later ontving by onverwachts eene uitnoodiging van eene dame die hg maar weinig kende Nadat deze hem de belofte van een eeuwig atilswggen had afgenomen stelde zij hem voer on een meisje ta huwen dat tot eeoe voorname faaiilie behoorde en voor wie een huwelyk noodzakelijk was geworden Ter nauwornood dnidde zij hem het bedoelde meisje au maar beloofde hem geld veel geld Fotagin avoalde lioh niet balaad d de varbosiDg ver zich van Aguadores meester te maken omdat de brog vernield was en naar Jaragua isoeat terugtrekken De Amerikanen hebban 2000 gevangenen gemaakt Volgens een ander verslag beeft de Spaansehe divisie die tegen generaal Lawton bg Caney vocht 2000 doodan en gewonden gakregeo Het linker centrum verloor aan gevangenen en doodan en gewonden ongeveer 4000 man Eaoige Amarikoannha compagnieën verloren al hon oflioiarao versobeiden kolonels en Initenant kolonela ign gedood Generaal Wbeeler is ernstig ziek Hg zal waarscbgnigk vandaag geüsacaaerd moeten worden Ook generaal Young is heel liek en ligt te bed Generaal Hawkins is lioblalgk mu den voet gewond Gisterenavond bebbea da Spanjaarden een korten uitval gedaan maar zg werden acbittarend teruggaslagan Volgens een telegram van de New York Herald uit Playa del Este van Zaterdag 12 nor deed bet leger van geDeroal Shafter mat het aanbreken van den dag we r een verwoeden aanval op Santiago met het doel de stad voor zonsondergang binnen te trekken Terwgl eenige Ameriknansohe divisies zich van bet Noorden en Oosten tassohan Coney en Santiago drongen rukten andere divisies van bet Zaiden op weer andere richtten zich tegen het Oostau en bet midden der stad De beela vloot bombardeerde iotnssohen onopboodelgk de bsttergeo van de haven Een gemaskeerde Spaaasohe batterg opende bet vuur op een regiment vrjjwiltigeri dat een pad beklom en richtte onder de gelederen een vreeslgke slachting aan maar bet regiment hield ziob goed ao verdreef de Spanjaarden uit hen stalling bon zware verliezen toebrengende De ongeregelde cavalerie stond s morgens ook aan een zeer bavig vuur bloot Een vreeselgk gevecht dotirde twee onr tang te San Juan da Spanjaarden warden verslagoD en trokken zich op Snntisgo terug Vgf regimenten cavalerie gesteund door twet regimenten infanterie namen San Jnan atormanderhand maar de verliezen waren gevoelig Da ballon die in het gevecht vin gisteren ge bruikt werd beeft groote diaof o bewezen maar da Spanjaarden slaagden er in dan ballon stak te sobieten Het hospitaal te Siboney en het hospitaalsobip Texas zgn propvol met gawondan Een telegram van generaal Shafter gedagteekend van 3 Jnli uit het kamp te Sevilla zegt Santiago is van het noordan en oosten geheel ingesloten maar de gordel van bel araars is zeer zwak De stad van noderbg opnemende vond ik de vaatiogwerkensoo atarü dat het mg onmogelgk zal zgn de sttd mat de krggsmflcht waarover ik op t oogeoblik stikte in hem het gevoel van toorn natnurlyk wees hy het aanbod van de hand Toen overhandigde de dame hem een brieQe van Irina Gij tyt een goed en edtit mensch sahreef zy en ik west dat gg mij leder offer zult brengen Gy redt een wezen dat mij dierbaar is Terwgl gg haar redt redt gij ook mg Vraag niet naar den zamenhang Tot niemand anders sou ik ooit hebben kunnen besluiten dit verzoek te richten in u alleen stel ik vertrouwen u reik ik de hand en u smeek ik om het offer Fotugin werd nadenkend en zelde dat hy inderdaad bereid was alles voor Irina te doen maar in dit geval haar verlangen ail haar eigen mond wonschte te hooren De samenkomst door hem begeerd bad nog dienzelden avond plaats zij duurde niet lang en niemand buiten die dame droeg sr kennis van Irina had Graaf Beiseobaah dastgds reeds verlaten Waarom hebt gy n juist tot mg gewend had Fotagin Irina gevraagd Zy begon over zgn goede boedanighedeo uit ta wijden maar hield eensklaps stil Neen zeide ze men kan tot u niet anders dan waarheid spreken Ik wist ik eet dat gg mij bemint en dat is ds reden van mij besluit ICn nu verhaalde zg hem de gebeele toedracht Wat was de zaak KHse Belaky wes eene wees hare bloedverwanten hielden aiet van haar en rakmiden op hare nalatenschap een treurig lot stond haar te wachten Fotugin bad bedaard toege uistard lang bewaarde hg het stilzwygen zag Irina lang en uitvorsohend aan en gaf ten laatste zgn toestemming