Goudsche Courant, dinsdag 5 juli 1898

jicht sennwpyn St Veitsdana hooMpön zenuwziekte kliei ezwellen enz zy zyn een hernienwer van het bloed en een spierveraterkend middel Zy geven achoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tydperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken by den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelyke en geestelyke overspanning en door buitensporigheden Ëen der Biameesche prinsen die in het Rnssische leger worden opgeleid ia door een val van het paard ernstig gekwetst Een gevaartyke operatie beeft dr Gorski in het hoaptaal te Odessa met goed gevolg volbracht op een zesjarig meisje Het kind had by het spelen een viscbbaak ingeahkt Zy en baar broertje baddeu visscbertje gespeeld de knaap waa de viescber en bet meisje de visob Nadat bet kleine meisje den visohbaak voor de aardigbeidc bad ingeslikt baalde de knaap de viscbc op met bet gevolg dat de baak ia den slokdarm vaat geraakte Een volle week verliep tatdat men bet kind dat dreigde te verhongeren naar bet boapitaal te Odessa vervoerde welke itad 170 kilometer van de plaata waar de ouders woonden verwyderd was Uier werd zooals dr Gorski in een wetenechappelyk tydsohritt meedeelt dadelyk tot tracheokomie Incbtboissoede oveigegaan waarna de slokdarm van ter ayde geopend werd hetgeen by de bevige zwelling met de grootste moeielykbeden gepaard ging Ten slotte gelakte bet tocb bet van een weerbaak vooriiene voorwerp te verwyderen De wond genas weldra en het meiaje is thans weder volkomen gezond Overhemden Fronts A van OS A2 Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Tetephoo So 3t Beurs van 8 1 JUNI NzDasLAND Csrt Ned W S dito dito dito 3 dito dito dilo 3 HoNOia Obl Geudl 1881 88 i Italiz laaohrijviDg 1868 81 5 OoBT N Obl in papier 1888 dilo 10 lUier 1888 6 PoaT uoAL Obl met ooupoa 8 dito tiokfll 8 BuiLlNO Obl Binnenl ISeé 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Bolls 188 4 dito bg Hobu 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpiN B Perpol lokuld 1881 4 TuiKliJ Oepr Oonv leen 1890 4 6sc leeaing aane D Geo leaning serie C Zoio Ara Bop T obl 1891 8 Mexico Obl Buit Sob 1880 8 ViNIzUKLl Obl 4 onbep 1881 AvSTKaOAM Obligstien 1896 8 BomaoiH Sted leeu 1894 8 NlD N Afr Uindelav aand Arendib Tsb M j Certifisaten Deli Kaataoliappü dito Ara Uypotheekb paudbr 4 CulLMü dor Voratenl aand a Gr Hypolheekl pandbr 3 Nederlandaebe baak aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b paudbr 3 Bolt Hypolheekb paodbr S l Utr Hypolheekb dito 3 OosTSNH Ooal HoLg bank aand Bust Hypolbeekbank pandb 4Vi AHaaiai Equl hypolb pandb l Maiw L ü Pr Lien rorl NlD Holl IJ Spoorw MiJ aand Mq tol Ëxpl V 81 Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand O dilo dito dilo 1891 dito 6 IlALiE Spoorwl 1887 89 A Kobl S Znid Ital Spwinij A H obl 3 PoLBN WarioLan Weenen aand 41 Btlsi Gr Buaa apw Mij obl 4Vi llaltisobe dito aaad l aatowa dilo aand 8 Iwang Pombr dito aand 6 Kurak Cb Aaow 3p kap opl 4 dito dito oblig 4 Amseixa Gent Pao Bp Mij obl 8 Chic North W pr C v aand dito dilo Win St Peter obl 7 Danver k Bio Gr Spm oert v a Illinois Oentral obl in goud 4 Louiav Nasbvilli Gert v aand Meilto N Spiv MLlehyp o e Miaa Kansas v 4pCt pref aand N York Outaa o i Weal aand dilo Ponn Ohio obllg O Oregon Calif lo hyp in goud 6 St Paul Minn Ii Msnil obl 7 Un Fao Hoof lijn obig 8 dilo dilo Line Col le hyp O t Canada Can South Chert v aand YlH C Balliv k Na lo h d e O Amaterd Omnibna My aand Botterd Tramwex Maata aand Nin Slad Amsterdam aand 8 8lad Bollerdam aand 3 BiLQIE Stad Anltvarpen 1887 il il Slad Bruasel 1886 l i HOKS Theiia Begnllr Geaelaob 4 OOSTENB Slaataleenig 1880 5 K K Ooat B Cr l880S Spanji Slad Madrid 8 1888 NiD Ver Biz Arb Bpoel oert Amsterdam Vikrs ISIotkn 88 98 97V 101 85V 88 841 87 Een wandeling makende in bet park Montceao te Pargs aag de beer Gailbard directeur der Opera daar een waterval die hy nooit had opgemerkt Dicbterby komende zag by dat het verschyesel werd veroorzaakt door een spioneweb waarop eenig water uit een sproeitoestel viel Thuis gekomen nam de tooneeldirecteur een proef met de toepa eing voor het tooneel en met volkomen auocoa Een tuk sterk Inlle gespannen in een raam verving het spinneweb en langs dat weefsel onder een stTbe belling geplaatst liet men water vloeien uit een pyp met gaatjes na de drukking eerst te hebben gebroken tegsn een verticale plaat Het waterval effect was ook door de licbte trÜling van de tulle onder elektrische betichting verrassend en de kosten uiterst gering want men bad alecbts 800 liters water per nur en per strekkenden meter bieedte noodig Achter zulk een volbomen doorscbynend gaas kan men raenschen plaatsen die dan in bet water ecbynen te zyn maar inderdaad volkomen droog blyven Het svstoem ia natuorlyk ook gemakkelyk toe te passen in danssalen enz waar het t gelijk eeu aangename fri cbheid aanbrengt 17 17 88 9I a 98 97 13 V 3S a 74V mv is 104 98 86 100 lOOV 4 663 489 100 48 101 198 99 V 98 188 V 108 86 80 118 11 108 817 l i ♦ 87 160 8 100 102 100 14V 187 18 103 66V 108 16 118 136 36 In den nacbt van Woeasdag op Donderdag is te Altweert Limburg een droevig drama afge peeld By een vechtpartij werd aan H Hansen door H Stienen een steek met een mes in het onderlyf toegebracht tengetolge waarvan deze korte oogenblikken later den geeet gaf terwyl A Lenders twee steken in bet linkerbeen bekwam die evenwel niet gevaarlijk zyn 69 76 RECHTZ EN Aan den officier van justitie te Leeuwarden is het navolgende schry ven gericht Wy vinden het medegedeeld in het Friesche Volksblad Ondergeteekenden allen gedagvaard in de instructie wegens de aanklacht tegen Gatze Haitsma van valachen eed gezien het stuk in de Leenwarder Courant van 9 Juni 1898 protesteeren tegen deze publiceering an den officier als zouden getuigen in dezen leugenaars of lasteraars iyn Wy houden staande dat alleen onze verklaringen de juiste waarheid bevatten en dringen by dezen er ten sterkste op aan in openbare terechtzitting uit te maken wie de ware leugenaars zyn wy ondergeteekenden of de officier van justitie met de getuigen op zyne zyde Ondergeteekenden blyven volhouden dat de Hogerhnizen ten onrechte zyn veroordeeld dat niet zy maar alleen Paulna van Dyk Sybont Alberda en Allard Dykstra de ware schuldigen zyn van de inbraak te Britsnm by G Haitsma gepleegd in den nacht van 5 op 6 December 1895 Nooit zullen ondergeteekenden den moed opgeven om de onschmd der Hogerhnizen aan het publiek duidelyk te maken en dit zal blyken als wy onze verklaringen afgelegd voor de instructie inded bladendoenpubhceeren t welk niet zal nitblyven Japke Faber wed W L Hogerhuis Kl ske Hogerhuis wed Wadman G W Hoitenga P T Wassenaar E Ringia J Dykstri allen van Beetgum H A de Jong van B likum J S Sinnema van Ëngelam K J Stienstra van Beetgum 14 18V 178 1977 106 106 J 100 loov 116 118 8 115 ülrecte Spoorwegverbindingen met ÏOUDV Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TlJd van Greenwlcli OOÜDi 80TTI BAH jinOT r 11 21 19 18 18 58 8 11 8 48 8 t7 4 88 4 89 ii as l 8 5 11 85 1 7 n 5 1 ir 11 48 1 14 5 1 r 81 19 88 1 88 8 80 4 4 16 5 9 8 10 5 88 t Sl 6 14 7 81 9 10 9 14 9 81 9 B4 10 11 11 18 5 40 4 10 8 88 7 50 9 80 9 84 9 4810 l8 10 80 11 88 11 98 11 58 10 19 11 86 11 50 18 87 1 44 1 1 64 10 86 8 01 10 43 2 08 9 47 10 18 1 41 11 64 1J 08 18 478 14 8 16 8 51 7 86 7 69 8 40 MARKTBERICHTEN Binnenlaiidsohe Granen BOTTKBDAM 17 Joni 1898 TARWE per H L 7 76 10 40 par 100 K G 11 76 U 87 Canada par ILL 7 76 1 8 50 BOQGE per H L 5 80 i 6 60 HAVKB per H L 8 a 4 par 100 K G 7 40 i 8 PAABDEBOONEN per H L 6 90 k 8 60 WITTE BOONKN per H L 8 60 Ü 60 BBUINE BOONEN per H L 7 88 i f 8 60 BLAUWE EBWTEN Kookaoorten per H L 7 S6 i 7 76 Niat kookaoorton 6 86 4 8 80 KANABIBZAAD per H L 6 ƒ 6 60 Per Telegraaf TBr s18toll3 geld haver 7 86 tot 7 86 bruins boonen 7 lot 8 kookaoorten 7 86 tot 8 00 paardabooaea aiel aangevoerd 8 88 7 10 7 45 8 11 QÜIJDA UtlN H AGfi vnu 11 18 18 16 18 56 8 14 8 45 4 49 4 88 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 65 1 88 6 88 H 18 46 1 48 8 4 4 16 5 16 6 87 6 96 6 54 8 11 7 84 9 17 9 88 9 67 10 14 11 15 6 53 8 88 8 88 4 9 46 9 5 4 38 4 99 4 59 5 04 6 15 11 87 11 35 Per Telegraaf Wmi eini out utt ttatlerdam met beuratelegram luIM Spaatt tehe etkaOer iu Oe lucM gevlogen SanUago door de Mmerikanen in genomteH 0 O l D A IJ T K 8 H I Tiu veru 6 O D Ü A A M S T K R D A M 8 14 9 07 10 19 10 67 12 00 18 10 18 58 8 80 3 17 4 88 6 80 6 47 6 05 6 66 S S6 door lO H jj J 8 14 48 10 7 11 6 80 7 81 8 88 10 17 11 i h ï Amet W 8 019 0610 8518 48 6 00 6 87 8 40 10 01 1187 11 29 18 87 8 4S 8 34 6 45 0 4 7 18 8 4310 86 10 41 4 i o S S 20 9 9 10 60 108 518 8 65 10 18 U M 8 65 11 8 10 61 11 46 U 18 1 8l 8 08 8 60 6 04 6 88 4 7 89 51110 51 li U an o 7 44 a 87 8 49 9 00 VM UI 16 10 38 11 18 18 08 1 37 S 08 8 86 8 68 4 48 5 86 6 30 6 56 7 56 60 9 07 10 08 10 84 mu e S 7 06 8 10 9 08 11 16 8 58 8 45 4 45 6 10 7 4 46 lAmii W 7 10 8 15 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 8 38 8 00 10 00 lowU 8 08 9 18 18 09 18 81 8 88 4 47 8 41 7 4 1 49 11 10 10 46 9 58 10 69 11 10 11 11 beiohikt stormen der b tod te nemen Onze verliesea bedragen daizeod raao maar da lyint i t nog niet opgemaakt Ër zgo weinig kieken naar de troepen zgn vermoeid door de felle hitte en de iDapaoniag vaa Vrydag Het koet moeite een rgweg naar de tchlerhoede te onderboadeu waot de grond is doorweekt tko den regen Kr is nog geen ambtelyk telegram over bet gerecbt by Santiago ontvangen maar volgens telegrammen uit particnliere bron hebben de Amerikanen werkciyk een nederlaag geledao en hebben de Spanjaarden vete krögsgevaogenen gemaakt Italië Te Napale ia een bende vaUche mnoterii gearresteerd die sedert jaren groote boeveelbeden Belgiecb papieren geld verTaardigda Hnn werkplaats bevond zicb in de villa Tin den oonanl Tan een met Italië bevrienden staat Zgn naam wordt gebeim gehouden Feankeijk Berry tal a s Donderdag in da Kamer deo minister tbu oorlog Cavaignacinterpeüeerenen overlegging van bet docoment vragen dat gezegd wordt de aehald vao Dreyfna te bewyzen en dat ooata Cavaignao beweerd beeft zicb in zgn bezit bevindt Egypte Prini A bmed Safeddio die zgn tohoonbroeder Fnad tn een clnb te Kaïro met remlversabotea verwondde is tot 7 jaren gevangenisstraf veroordeeld BINNENLAND Hoewel de verkiezingen lu geen der provioetën die da meeate verliezen leden de meerderheid in de Provinciale Staten bebben verplaatst ziet het Handelsblad c toch in den uitslag vao de stembus een dringende aansporing voor de partij van voornitgang om de redenen van den ïtoot in een andere richting naawkenrig op te iporen De aitalag kwam met de wetenschap van het reaoltMt der eerste stemming voor de Tweede Kamer nn een jaar geleden niet onverwacht Toen werd pas bg de herstemming door de atngesloten vr zinnigen da kleine overwinning behaald een meerderbeid terworven van 12 pet alle vrijzinnige fracties en de sociaal democraten Mmengerekeod De Berite Kamer daarentegen telt 31 vrgzinnigen grootendeels van 66a kleur tegenover 19 clericaleo Een volkomen vergeiyking met 1897 is niet mogeiyk omdat de districtfln voor de Kamer niet dezelfde zgn ala voor de Staten In t geheel telt bet land 118 westelgke distrirten en biernit reeds is het te verklaren dat in eenige deeleUf door Terplaataing van kiezera de uitslag anders ia geweest dan een jaar geleden Over bet gebeel ersohilt ecbter de nitelag ook dit jaar niet zoo beet veel van die van bet vorige Dit biykt o a ala men er op let dat de districten van Znid HoUand 11 vryzinnigen en 9 clericalen naar de Tweede Kamer hebben gezonden zoodat de nieuwe aamenstelling én Prov Stalen in dat gewest 46 tegen 36 daarby oiet ongonstlg afsteekt De oitslag is grootendeelds te bescbonwen als het doorwerken ran de nieuwe kieswet en beval in looyerre niets dat verbazing kao wekken 8 35 48 8 49 8 18 9 01 load 8 I 6 MoordreoM door 1 88 NiouwerVork 1 S9 Onpelle 1 ftnUird m 8 80 l ti UonerduB a pelle Hieuworkerk Sioordreolit fJond 8 88 5 58 6 08 6 11 8 19 6 96 4 45 4 55 6 04 6 11 6 17 7 80 8 80 7 48 8 48 7 58 8 61 8 07 S 08 8 19 9 08 Gouda ZeTeiihuiMn Moerk p llo Zoetermeer Zegwurd Voorburg H 7 80 6 46 C 68 6 6 6 17 6J8 Hsge Voorburg Zoetermeer Zeirwmrd ZerenhuiMn Moerkepelle firaiH 6 84 7 1 7 63 6 89 8 68 7 S 6 80 6 86 5 4 3 6 08 ioada Uudew Wond I rtrwkl Hue Woerih ludcw liouiU 8 10 R 9S 7 04 7 48 8 14 8 97 9 08 9 96 Andera wordt t eobter als men ziob het geTal stelt dat de Staten der provinoiën zooals de Tweede Kamer in han gebeel hadden moeten Ternieuwd wordet In dat geval zou by geiyke en gelgksoortige opkomst der kiezers in Znid Hotland en Friesland de meerderbeid in de Staten nu reeds zyn omgezet en stond de omkeer der eerste kamer in t volgend jaar Toer de deur Wegens het voorscbritt dat én de led n der Eerste Knmor én die dor P ov Staten slechts bg gedeelten aftreden wordt de iovloed van een veranderde kiezersmecrderbeid getemperd Wellicht slecbts vertraagd indien de meeniog n by de volgende periodieke afirediog niet weder gewgzigd zgn Hierby vergete men niet dat er tbana vooral by de eerste opkomst veel minder drok gestemd is dan in Juni 1897 De meeste kiezers vinden de Statenverkiezing nn minder beteekenia Biyft die meaning bestaan zorgen de vrgxinuigen over drie jaren niet voor betere organilatie din winnen de kerketyke psrtyen zeker weer veel zetels Dat de geleden verliezen zonden zga toe te sobry ven aan ontevredenheid in den lande wegeua bet verzaken vau bet regeeriagsprogram ea van de stembuibeloften ontkent bet blad op grond van een reeds vroeger geleverd bewgs dat bet ministerie volkonfen getroow is gebloten un zyne belofte Ook aan wat by de verkiezingen van 1897 voor de partg die daarbg zegevierde als lenze gold is men getroaw gebleven De voordracht over leerpliobt die naar het heet velen zou bebben ontstemd stond op alk vrijzinnig program Dat de afsobaffiog der plaatsvervanging door beide Kamers met tezamen 104 tegen 32 stemmen ia aangenomen is zeker geen bewys dat het ministerie ewak staat Van de wgze waarop de regeering in overleg met de Staten Geueraal baar taak verder volbrengt zal bet afbangen hoe over drie jaren bet oordeel der kiezers zal wezen Beiden bet ministerie en de regeeringspartg hebben by de militiewet getoond te willen vasthouden aan bet beginsel doch bg de toepassing te willen letten op rnatïge en eerbiedwaardige belangen Oe minister Borgesins vooral beeft hierby getoond een ataatiman te zgn geon drgver Indien bg de verdere hervormïngan dezelfde geest biyft beerscben zal niet alleen het tydperk van verkiezingarnst tul van goede Tucbten opleveren maar zal de vrgvinoigt party die daattoe heeft medegewerkt metgarnatheirl en vertrouwen de uitspraak van de stembus op 1901 kannen afwachten De nieuwe burgemeeiter van a Gravenbt e mr J S baron van Harinxma Thoe Slooten werd Vrydag geïnstalleerd Na daokbetnigiog voor bet blyk van vertrouwen hem door de Regentes geechonken en een weemoedige berionering aan zyn oorganger betuigde bg bartelyk dank voor de welkomstwoorden van den waarnemenden borgemeester den beer Qev erts van Simonshaven en verklaarde allereerst voor oogen te houden dat de burgemeester is geroepen te leiden niet te heersehen Qiet te verdeelen maar te vereenigen Met algemeene toewgding aan zgn taak zon hg zien anlihoiiden van hetgeen niet rechtstreeks daarmede in betrekking staat By wil worden en blijten een oupartydig leider der vergaderingen en eerlgk en oprecht zyn in al zgn doen en laten s Burgemeesters woorden werden levendig toegejoiobt Men sobrgft nit Arnhem By bet eindexamen gymnasium aldaar werden 2 candidaten afgewezen terwgt de 9 overigen herexamen moeten afleggen in de Engelscbe en Duitache taal Een der professoren moet naar men nit goede bron mededeelt na afloop van bet examen de sobriftelyke opgaven voor ie talen te gemakltelgk bebben gevonden waarom heden zich 9 candidaten aan een nieuw onderzoek moesten onderwerpen 10 44 11 46 lft 85 10 11 10 17 10 88 10 43 10 64 10 16 11 67 18 06 9 08 8 08 84 4 87 5 10 8 07 8 09 8 40 Men zou leggen dat bet verstandiger waregeweest v6ór bet examen van de opgavenoene meer nauwkeurige inzage te nemen wylin dat geval een maatret el als deze die zoowel voor leeraren als leerlingen hot st onaangenaam is zeer waarschgnlyk onnoodigzou zyn geweest Avdp Gemeng de Berichten Onder de scbeepvaartberiebten in de iN R Ct c van Zaterdag wordt medegedeeld dat bet Spaanscbe stoomschip Pena Gabarga van Santander naar Rotterdam een drenkeling van een zwemgordel voorzien heeft opgep kt eo hier been gebracht Deze drenkeling kielde zich voor als Engelsebman William John Brown en by vertelde dat bg met een vriend in het jacht Mia Donna van Hamburg wrs nitgezeitd met bestemming naar Gaaoa Het jacbt zon in den naobt van 27 op 28 Juni in bet Engelsche kanaal vol water geloopen en gezonken zgn waarbg Brown s vriend zon zgn verdronken De drenkeling werd door den kapitein C Martinez en den stnnrman José F Tnjas zeer hefdergk verpleegd zoodat de gevolgen van zyn eenige oren in het water verkeeren weldra verdwenen Maar t moet den jongen man wel weer kwaad hebben gedaan toen hij ernam dat de Pena Cabarga jnist naar Rotterdam voer Hier aangekomen begaf de kapitein zicb met den zich noemenden Brown naar Mc Farlane een specialiteit op het gebied van jachten en deze meende in den drenkeling Z oit Den Haag te herkennen deo bekenden sportsman die wegena het vervalsobea van eea wissel werd vervolgd naar Frankrgk vluchtte te Marseille werd gearresteerd met de Soembing bleibeen werd gebracht maar over boord sprong Yerrotgeos ging de gezagvoerder met Brown c naar den Spaanschen coninl die hen ecbter naar zyn Engelicbeu ambtgenoot verwees Deze tirgfetde aan Brown s uitspraak van bet Engelicb of bg wel een Engelsebman waa en eenige matrosen van de Soembing vii l ook Brown 8 sterke gelgkenis np met Z die van hnn schip in bet Kanaal waa gesprongen Op den eersten twgfel antwoordde Browne dat bg al zoo lang nit Engeland waa bg had allerlei avonturen beleefd had gevoobten in Menelik s leger enz En wat die Hollandicbe zeelui wilden daarvan verstond by geen woord begreep bg niets Daarna vertrok by en wat wel heel vreemd is nu riep by een jatteman aan die hem weer naar de Pena Cabarga liggende aan boei 7 moest brengen doch toen bg daar waa gtlafette hg den man maar na r Kateodrecbt o er te varen waar Brown aan walging De Engelsche consnl bad inmiddels de politie gewaarschuwd Deze bezette alle stations en de wegen die nit de stad leiden sterk in het vermoeden dat Browne wel degelyk devoortvloohtige Z uit Den Haag zon zyn Tolgem de politie te Charlois zou een jongmensoh overeenltomende met het signalement van Brown eergisteren deo Dordtaoben straatweg yn opgewandeld maar weer teruggekeerd En uit een nader ingesteld onderzoek bleek dat hij eergisterenavond bet laatst in den omtrek van Barondrecbt son zqn gezien dus loopende in de richting van de Belgische grenzen Het voortge et onderzoek van de politie had gistermiddag te half vyf nog geen gevolg gebad Nader meldt menjügog Als vrg zeker kavahans aangenomen worden dat de Haagsche sportman Z alias Brown vervolgd wegene wisselvervalacbing goed en wel over de Belgische grenzen gekomen is 4 4 4 50 4 67 5 04 5 10 8 5U S 4 i 4 06 1 119 4 06 4 84 8 e 1 85 1 41 1 66 S 06 8 17 S 40 18 88 8 14 4 0S 4 87 18 50 9 88 9 49 8 58 10 84 11 10 7 19 8 18 Na van bet stoomschip Soembing over boord gesprongen te zgn beeft bg naar men verneemt aleobta oen onr in zee gelegen Toen werd bg door het Spaanache scbip dat hem hier aanbracht opgepikt Aan boord van de Soembing waa bg niet opgesloten Hy sprong s nachts tusachen 3 en 4 uur over boord Hg was toen gekleed met eene oude trui met paton in de ellebogen een varsleten broek ea een saort jockeypei Bene Termakalgke vergi iing kwsm dezer dagen Toor in het Friesche dorp R i Op eene boerderg in de nabgheid verwachtte eea ondereopaar de geboorte van een jongen wereldburger Een knecht nog niet lang in dienst wordt naar het dorp geronden om den arts te balen doch land by den notaris aan De meid dia ordt opge ueld uit haar slaap ontvangt de boodschap of mynheer oniffïddellgk op de aangewezen plaats wil versobgnea Deze natourlgk denkende dat een testament moet worden opgemaakt waarbg baast is laat zgn klerk den candidaat notaris nit het bed balen en beiden begaven zich in bet bolle van den naobt naar de woning wair ze een stervende meenen te vinden Men begrypt de verrassing van den eobtgenoot ec van de beide boeren toen deze laataten binnentraden eo vernamen dat ganeeh iets anders dan een acbeiden uit bet leven werd vofwachf Natuorlgk wss nu de vergissing spoedig opgelost Onder Groot Ammera werd een S jarig knaapje voor dood nit een sloot o ebaa d Maar na drie uren lang toepassen van de vooracbriften tot redding van drenkelingen gaf het knaapje weer teeken van leven en het ia later weer gebeel hersteld Men geve i ia zulke gevallen niet te apoodtg op zoo blykt ook biernit wear I e Beesterzwaag ging aedert eenige dagen het gerucht dat een korporaal der infanterie uit Breda K M afkomstig van Üreterp in de boascfaen aldaar rondzwierf Hg was van klein verlof achtergebleven ryda avond waarschuwde de veehonder K de politie dat zich iemand in de sehnur bevond Dadelgk begonnen de chef der gemeentepolitie Pool en de brigadier der rgksveMwacht Holtrop hnn onderzoek en vonden den korporaal geheel onder het hooi t Kostte moeite hem te vinden JC terdagmiddag werd hg op transport geteld naar Deventer Bg gelegenheid van de inhuldiginkr der Koningin aal een grootgala dinergegeviu worden waartoe o a de leden der Staten Genefaal zalleu worden uitgenoodigd Do Regeering ontving Vrydag het volgende telegram In de III Moekims Gloempang Pajong alsmede bg Gloempang Minjet Kota Sentoej en Djirat Manjong moeaten onze troepen herbaaldelgk attaqneeren Gesneuveld één officier alsmede één Ëuropeescbe en drie Amboneescbe militairen beneden dien rang Lioht gewond elf Enropeescbe militairen beneden den rang van officier De vgaud beeft ean en vgftig dooden achtergelaten Do operatieo worden voortgezet De oorrespondent van het Hand te Medan seinde Zaterdagmorgen Maandag 37 Juni sijn bet 3e en het 14e bataljon onder betel van kolonel Yan Houtsz in de richting van Ëndjoeng uitgerukt Woensdag had een ernstig gevecht plaata togen Oemar die naar de IX Moekims vluchtte met achterlating van 51 dooden en wapenen Aan onze ayde sneuvelden Initenatit Goldenberg en 4 militairen beneden den rang van officier gewend werden 12 militairen beoodon dien rang Donderdag trok de colonne tegen Teupin Raja op t Aan de N R Grt c werd nit Batavia geseind Kolonel Van Hentaz viel den 289ten Teupin Raja aan Da vyand liet 32 dooden achter aan onzen kaot werden 3 minderen gewond 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 10 85 10 84 7 55 8 08 8 09 8 18 8 85 8 48 J IO H 18 8 9 87 9 47 8 84 10 01 10 07 7 85 8 17 6 87 6 84 8 41 6 47 10 10 18 10 81 10 38 10 88 7 58 84 8 16 8 89 8 84 11 5 6 18 6 18 8 80 6 81 6 50 8 88 9 84 8 48 8 5 10 10 7 51 8 88 10 18 6 7 48 Den 29sten nam Van Hentsz Sangget Menoe D tyuti liet 29 doodeo wbtor Am onten k Dt lOeDfelden de la luitenut Goldeoberg en 4 mindereD 8 werden gewond Na in Ndjong leeftocht medegenomen te hebben lerrol den da onieu den rgand Den 30 ten word opnieow gevochten Panglima Folim i nn in Samalaoga c Uit deie bariobtan bigkt dat kolonel Van Hentaz tweemaal een aanral heelt gedaan op Tenpin Baja en dat Oemar zelf deel nam aan den ettgd altbana den eersten dag Woeoidag De IX MoekimB waarheen bg luchtte ia het gebied fau Toekoe Bintara Kemangaa bet hoofd der Gigiëog federatie wiena onbetrouwbaarheid nu opnieuw blgkt Ëeret legde hg den eed van trouw sf aan den pretendent anltan kort daarop Tersekerde bg dan controlenr van Segli lau igne aanbankelgkheid aan de Compagnie daarna rerleende hg een achuilplaata aan PanglioMi Polim toen deze uit zijn eigen gebied was verdreven een paar dagen later ging bg kolonel Yaa Hentaz in bet bivak te Benreunoen zgn opwachting maken en nn Panglima Polim hem verlaten heelt bnisveBt bij den tweeden vooruaamslen vyand van de compagnie De geananvelde officier ia de Ie luitenant der infanterie J Croldenberg gedetacheerd bg het Ned Todische leger De correspondent der N R Gt c te Batavia eint onder dsgieekening van Zaterdag Partggangera van Toekoe Oemar bedreigen EJÏ Kolonel Moorrees gaat met de helft van het 7de batoljon anel daarheen STADSNIEUWS GOUDA 4 Jnli 1898 Aan do Polytaobniscbe Scbool te Delft slaagden J Rodenburg voor technoloog 2e ged en £ Michiels Ie ged beide ond leerliogea der R H B al bier By bet overgangs examen van den boofdonrsus te Kampen zyn van het Ie naar het 2e studiejaar bevorderd onze atadgenooten F Welter en A Eapleiu Gisteren hield de R K Volksbond albier een bnisboudslyke vergadering waarin door den heer van Tliet verslag werd uitgebracht over da vergadering van den Oentralen Raad Dit werd met applans begroet vooral by de mededeeling dat deze byeenkomst hot volgende jaar bier ter stede zal gebonden worden De aftredende bestaur eden werden met groote meerderbeid herkozen In de zwem inrichting aan den Westerdoksdyk te Amsterdam werden gisteren nationale gecoBtomeeerde zwem wedstryden gehouden die door tamelyk goed weder begnnstigd en door een talryk publiek bygewoond werden Ragzwemmen vrye deelneming Baanlengte 40 m Ie prys A h J Breebaart ïn 85 sec Kampioeuscbap van Nederland over 160 m 3e prys A L J Breebaart 2 51 Hindernis zwemmen Ie prys A h J Breebaart 2 43V Gisteren was het volgens Prof Felb een oritiscbe dag van de Ie orde Wy hebben er bier niets van bemerkt Maar sullen de geloovigeo in Falb zeggen hot kan ergens anders wel noodweer geweest yn Nn ja op Boo n manier beeft ieder weervoorspeller altyd gelyk Laat ons hopen dat de sombere voortellingen voor Joli en Angustos ons evenmin aolleo raken Piatt BetU die op de Crystal Palace baan te Londen zoo leelyk kwam te vallen gaat weinig of niets voormt Jacquelin ala doellist I Jaoqnelin wiens ryden steeds mieder wordt lebynt t uu op den degen te gaan probeeren Hy heeft te Turijn geduelleerd met een Paryzenaar met wien hy nog iets had af te doen en kreeg een degenstoot onder het linkeroog van weinig beteekenis evenwel VERSCHEIDENHEID To Alezandrië is een Italiaanschen graveur in hecbtonis genomen die vroeger hy den Eg ptischen postdienst werkzaam was en in den laataten tyd een groot aantal valscho Belgische en Egyptische postzegels beeft gemaakt Er werden by hem uiterst bedrieglgk nagemaakte stukken voor eenige dnizenden galdens gevonden Men meldt nit Weenen dat prins Phillip van Cobnrg aan den Pana oe Tornietiging van ayn bnwelyk mot prinses Louise gevraagd beeft maar dat Z H bot verzoekschrift beeft ternggocondon zonder zoUs het dosiior te onderlodton dat er bygevoegd was JAARVERSLAG dir Vereenigiug iBulplietMn vaa Eerlijke en Tlijtige Armoede ove r 1897 18 98 Wij beginnen ons jaarveralag met een woord van warmen dank aan allen belangatellende stadgenooteo voor den by voortduring ondervonden ateuo waardoor deze onze Vereenigiog of choon hsar bestaan reeds 53 jaren telt getuigen mag veeleer van bloei dan van acbteruitgang Met grooten yver wordt dan ook steeds gestreefd om door werkverachaffiog aan vele vrouwen haar en bare gezinnen stc elgk te steunen en zieken en zwakken op verschillende wtjze te heipen Grooten dienst bewyien in den winter mede ook de aoeplysten jaar op jaar welwillend geschonken door Regenten en Regentessen van bet oode mannenbois die wy by dezen gaarne verzekering geven van onzen dank In onzen Bestunrakring kwam eenige verandering eerstens in t najaar bedankte niojaffronw N Priace ats mede bentuurderesae ter oorzake van voor haar overwegende redenen die wy moesten eerbiedigen baar dank zeggende voor den yver waarmede zg gedarenda een korten tyd werkzaam waa voor onze goede zaak Door hpt troetreden van twee damea als mede beatnnrderessen nl mevrouw Montgn Schelling en mevrouw IJaendyb die zicb baro benoemiuK lieten welgevallen en bare taak met voorliefde aanvaarden werd de Bestnurskriog wederom voltallig Enkele zieken kwamen onder onze naaisters voor onder welke eene ernstige en langdorige en steeds nog zwak eene andere vertrok met ter woon naar Amsterdam in baar verloren wy eene nette naaister Aan vyf jongelieden kinderen onzer vaste huisgezinnen die minstens ééa jaar indezelfden dienst werkzaam waren werd een degelyk kleedingatuk ter bfttooniog uitgereikt dat zy zelven gekozen hadden In het afgeloopen jaar waren de uitgaven voor aankoop van grondstoffen f 563 25 werkloon aan vaste naaisters f 295 aan extra naaivrouwen f 74 47J breiloon f 17 75 nitdoeling aan eetwaren f 25 98 brandstoffen f 18 90 aan zieken en zwakken f 70 aan verkocht en besteld werk f 444 33 i In Jarjuari werd de bekende jaarlykache lotery gehouden van gemaakte kleedingstukken die dank zij de flinke medewerking van vpIo belangstellenden zoo in ala ook belten Gouda nitnemeod slaagde Beleefd bevelen wy onze Vereenigiog aan voor het geveo van naaiwerk dat kenrig genaaid en ving wordt geleverd dank aan allen die ook dit jaar er ons mede verblydden By het einde van ons Verslag berinneren w j even nog apn onze kasten zoo raim voorzien van gemaakte onderkleediog voor eenvondigen wachtende op welwillende koopers Namens het Bestonr A WERNINK Van Ravkstbiji Voorzitster G W DE JONG tiecretaiesse Ig E o IL A Iwd E BELANGWEKKENDE NIEUWSTIJDING DIT ÜTKECHT T im een onzer correspondenten Wat wg Toor ongeieet eene maand op deze zelfde plaata schreven ónder den titel Zulks ia slechts een begin wordt thana van alle oorden van Nederland als de zuivere en oprechte waarheid bevestigd Ziehier wat ons nit Utrecht wordt medegedeeld De dochter van den Heer F J Kramer van Wijkekade N Ibis bj de Weerdtram te Utrecht eene zeer eervolle familie waa aedert lanoen t d lydende aan de ongemakken waarmeat de jonge meisjes meestal hard te kampen hebben wanneer zy bloedarmoedig zgn ten gevolge van het groeien of andere verwikkelingen zy was erg bleek had hevige pynen door heel het lichaam kortademig bg de minste inspanning en verontrustte op ernstige wgze hare omgeving De bloedarmoede welke bg den aanvang niet onrustbarend is kan evenwel zeer ernstige gevolgen hebben wanneer men het kwaad niet tegengaat Mej Kramer was nimmer erg welvarend geweest en sedert zg van het zoo gerenommeerde geneesmiddel gebruik gemaakt heeft n 1 de Pink Pillen is zg volkomen genezen De kortademigheid en de pgnen zgn geheel en al verdwenen De friiche gelaatskleuren zgn even als de eetlust en de algemeene gezondheid teruggekomen Hare moeder gevoelt zich gelukkig dit geneesmiddel te kunnen roemen en het is op geheel dankbare en vrgwilhge wgze dat zg veroorlooft de genezing barer geliefde dochter bekend te maken ten einde aan anderen die ook Igdende zgn dit wonderbare middel aan te raden en eene weldaad te verrichten Hen kan zich de Pink Pillen in alle apotheken in Nederland verschaffen en ook in hethoofddepot Bnabilié 27 Steiger Rotterdam Prgs 1 75 de doos 9 per 6 doozen franco toezending tegen postwissel Diegenen die gebmik maken van de Pink Pillen zullen er de beate resultaten van bekomen Zg zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming mggemsrgatering rhamatiek lunp