Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1898

37ste Jaargang Woensdag 6 Juli J898 iNo 7683 mmsm oiumt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No aS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AlzonderlykeNommers VIJF CENTEK ADVERTENTIEN OHZICHTBAEEÜ HEESEN en DAME8 PRDIKEN TOPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWEBKEN munten uit door SOLIEDE AFWEEKINO bg H P VAN WIJNGMItDËN Coiffeur Kleiwey Oouda BEKWAME TIMMEBLIESElir bg H J NEDERHORST Zich te Tervoegea aan het Kantoor des avonds tusschen 6 eu 8 uur IDE Krans Bierhalle is door het aanbrengen van noodzakelijke veranderingen en verbeteringen eenige dagen GESLOTEN Ko ninlilijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc v m 11 I van Schalk Co Teatigd te a Gravenhaye Heppleratraat 99 eu 29 aabg de Regen teaselaan van Z M den KONliSÖ van BELGIË Indien g hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Ho iig Extrsct 2v E ELI jfLlJTTHIE FLACONS van 40 Cts 70 Ots en f 1 verkrflgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven ll iouAa D MIEBIB3 Kleiweg E 100 Gouda E H viN MILÜ Veerstel B 126 te Gmia A BOUMAN Moordreehl J C KATELAND Boekoop B V WIJK Oudtaaiir M KOLKMAN Waddinxtiem Een ware Schat voor de ongelukkige Blachtofferg der ZeHbevlekking Onanie en gelie me uibipattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKL G HoIIandsche uitgave met 27 afb Pros 2 gulden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaartyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neamarkt 34 Ituico tegen inzending van het bednw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Druk T ii K imiNKMAN ZOON A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van beat Zeeuwscli Tarwel rood a 14 Cent per Kilo Delftsche Slaolie Gcdeponfif G Fransch HoIUndsche OltebbrtalM Handelsmerk m Cafvc DeCft E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SP BBMKUnHN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS niet Stedelijke Q asfabriek te GOUDA De prgs van het gaa ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 47 et Onder zekere voonvaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedra t de bnnr 10 cent per maand Öewonera van perceelen van ten hoogate ƒ 2 25 per week kunnen wekeljjka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Wnf U d beste Inwröving tegen Jlchi Rhomnatiek LeaaenpgnMi kortom ÊJa ftflfcer Pain Expeller Ifgt tl et tail mm Mn la wendeiiiegei = S Anker PainExpeller If gf ntrt du iteedfl ü ieder huiagezu AnkBr PalD Expelter Pms 50 oent 76 oont m fl 25 ds liii T orli Qdea in d meesta Apotheken 11 P At ioliter t Co tg Hottonliuii Te GOUDA bg C LüGEit ApoUieker Markt en bó WOLFF Co Wesihaven I98 imnm iii s Elkel €acao Aanbevolen door IIH Genees eu Siekel kundiKen Bekroond met Gouden en Zilveren medailles reedKoam Vertterkena en Maugenaam can Smaak Met melk gekookt zeer aan e bevelen voor dagelijkache n Si M II Veln uilt by kinderen zwakke perBonen en klierachtige ge tellen Falmektmerh Met water toebereid is zjj al genee lerachUge flrank uitstekend by diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen De echte Elkel Cacao van KBABPBLIBm HOLM is alom verkrijt baar in vierkante bassen van e n Vj Kilogr 1 70 Kgr ü 0 90 en Kgr it fO SO voorzien van Etiquet waarop nevenstaand fabrieksmerk en hanteekening van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeist Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Gedurende de maanden JULT AUGUSTUS en SEPTEMBER 1898 zullen te GOUDA dC § ZOUDACiSI ééndaagsche retourkaarten naar DEM HAJlQ worden afgegeven tegen de hieronder aangegeven prijzen 1 kl ƒ t OO 1 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT ♦ KOFLATTEN AHCÜTSATEN ÏS LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel poedigc aflcverlog Melte nitvoerins Coucurreerende prijzen Jtandtaejceitiiiff EC H T ® rooda letterSi OIRECTEUIiDtK VICTOftlABRON OBtRUHNSrEIII Cismilocn ie SO Iffaatschapp tot ExpUmaiie van de VtctorUt Bron Kantoor voor NederUmO Boompje éO Rotterdam f ovcr iotot en Victoria Surprise cMataéor Nationale Nikkelstalen ingeschroeïde Frame s worden naar keuze gemonteerd 99 Merk A §TRA eip fabrikaat elegant goedkoop sterk REFAREEREN EKAILLEEREN VERNIKEi LEN Spprt en Klind er TjragrerLToarLd paa ¥ I D van RIJlEIAl Yeerstal Gtouda Het groote aantal zenuwkwalen zB J hof fdpl i n af tot d e voorafgaan d keateekenen vaa ajrfpUxie faffMnberoarto tea trotiMTM nog stPBdB allo middelen door de mediBche weteoBchap afangewend Bent aan den nlrawen tUd kSrt ae epr toe dat ziJ door het gebruik maken van den eenTondigiteo vrta naaielUk Unxi ds bnïd mb phyBiologiBchooutdekkinKgedaanheeft dienahonderdeproetoeniingenthaMOTerderaheel m h i i Ï J J wetenBchappelijke kringen d hoogste belangateUlng wekï tevMB mus weldafld blijkt te zyn voor de aan jsenawkwaleo lijdende menHobheid Dese geneeBwü la nibrevon den door den gewea n Officier n Gezondhelt Dr EomanWelBBmanntaVUBhofen M benut on on dprvlndhig opgedaan in ene hHvcigo praktijk I oor wasMbliiB T n het4 MMMini prr duB worden danrtoa gcuchikteatoireH l r d tanld omAddellUIt h aenv tel uiedesede ld Het dese gBneeiwlJEewerten werkelUk obltt r aderMidtatanv rkf MB n El maakte zooveel opgang dat van eou door dan nityinder geaotireveii warUs OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomliia e oeneiing binnen karten tlfdreedB de üledrnfc veischenen in Dit boekje bev t niet alleaa vor bet cr to pub Upk vfrataanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede Éelfa In wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenachappelUke yarhutidelingon nil de meidla hclnndpn die aan deze genoeawijie gewyd zijn zoomede anchrift van tal vJiu gotui Bohiiften van hoogKeplaatHte geneeakuudigon onder welke P Nanièra raad dr BrDrettar aan rio polykliniflk te Pari rue Rouuemon tO Stcingrelier med dr prakttieariad D neeihair aaa bet kraRkilnnlgen oetticht do Oiarstiton Sanlt tirath Or Oo n ta Slollln Groismann ned dr arrend arta teibhUnaeaOr P Foreitler geneeitieer directeur van het hoipltaa ta Agan Qeheinirath Dr Seherini kaateal flaUnnll Bad Eini Darsei med dr BaneesFiear direeteur dar galwana lherapeutiHha InrlolitlHB voor uauwllidari ti Parija rus St Honoré 334 Coniul von Aschenbuah med dr Xt ZwTa Dr Buibaah arroad arta da Zlrkatti Ober tabiartt leohl med dr ta Weenen Dr C Bonpavel tela Farrier Eura lid van dan Conaall Central d hynlèna et do Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aenawKestei meer of minder aMicedann Is af anu Hoveiuuraida xennwnebil lield lijden wiiarvan dekenifeekenen zijn ohroniaatia haofdpljt mlgraina lolielB koerdpijn bloedandrang troote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liahama ks earuat en enbelUBBHIka ts tand vei der allo zieken die door beroerte getroffen weiden en nog lUden aan da gavolgen daarraa Eoonla verlammlRsen onvermogBn tot apreken iware lanflval moaielljk alikkea atljfluld der sewrlaMeB nat vaartdurende ptjn piaataelijke zwakte veriAakking van geheugen enz en il dto reeda onder cflaaeaknndlKa bflliandeling gewecat aijn maar door de bekande middelen ala onthoadlngien ea kondwatarkötu wrijven elcptilBceren Btonmlooi of zeehadeF een genezing of lenfgliig bminer kinuü WTondea hebben en ten Biotte ziJ die vrees gevoelen voor beroerte mdaartoe raden bebbeS wegeni verBibynaelen bIh iich aanhoudend angatig woelaa verdooving n kat baoN koofdnUa aiet daliellflliald lilfckHj hen donker worden voor de oogen drukkende pijn onder fiet voerheoffl aalilna üi diaaraa bat vee aa f t lBlhP voeten aan al deza dria oategorttn Tan MnnwlUaerfl HIPVVB meNJea lijdende aan kieekiuoht en kraohtelooahald oóE an gezonde lalft aan lonae peraojV la Aal met taet hoofd werken en geeatoiyke reactie wUlan voerkomeiT wordt dringand aaageraden lich het boven vermelde werkje aan te achaffon hetwelk opaa nage kasttlooa aa fraiwo ver louea wordt door AmaferdaHit door Sf CXRBAH A Co Heiligew 49 Botterdam vaii A STjEK HOLFF Apotheker Korte Hoofatees 1 Utreeht rouitv FOHTOIV ündegracht bij de Oaardbtng F Op de Jongste hygienniBph modlcinals tontoonstelling ir U a Mor do Mediarha Jnrij r Baltenlaodsch Overzicht Zaterdagmorgen i Sarapion s vloot de haren na Santiago binnongBBtoomd en n een hardnekkig gerecht met de vloot van Cerrer is hïï er in ge laagd deze te vernietigen Hoe het eigenljk gegaan is kan nit de ontvangen berichten niet worden opgemaakt Maar ven twee 7 yden ia het beticht ontvangen dat Cervera a vloot vernietigd en verbrand i Dit ii voor genertal Shatter wetkelgk een uitkomst In plaats van terng te trekken kan hS nn aüo tellingen taslhonden en met hoop op goeden oitelag de overgave van Santiago eiiohen Weigert de commandant der vesting haar over te even dan aal een bombardement volgen dat te wetkMmer weien sal nu Santiago niet alleen door de Amerikaaneohe artillerie doch ook door de batternen Van Sampson kan worden beschoten Zooals de laken no staan ii de kan groot dat da Amerikanen ondank bon groote verliesen binnen enkele danen Santiago in han bezit hebben on bel Spaanscho gamraoen kriiffsgevangen maken In dat geval hebben de Amerikanen een vatte operatiebasi op Coba met e n oittlekende hav n en kan een groot deel van hon vloot worden gebruikt om tegen Portonco of wellicht tegen hot Spaanscho Rflk in Enropa te agoeren Op de PhilippSnon dnort do kritieke toestand onveranderd voo t Er liggen thansvoor Manilla vier Engelsche en vfll Dnitioh oorlogsschepen i Volgens don Spaanschon Imparcial heelt generaal Correa minister van oorlog verklaard dat het onmogelijk moet worden geacht thans nog alle handelshavens over de geheelo knst U voorzien van verdedigingswerken Bilbao Santander Vigo en Barcelona zjo voldoende versterkt eveneens is dit het getal met de groote arsenalen van Farrol Cadii on Car Een bericht door de iFraoklarter Zeitung mt Madrid ontvangen meldt dat de mioiaterraad betloot tot de nitgifte van 500 millioeo bohatkiit obligatiën ten einde de voörachotten van de Bank tan Spanje te konnen teragbetaten Da oorlogakoaten bedragen tot nn toe 3000 millioen puseta s ÏB de ItoliaanBche Kamer las Pelloui de miflisterieele verklariog Toor behelzende dat de regeering zich ten doel stelt in het binnonlaod naabt ToUtrekte handbaiiog van de orde en een Toorldnreode en naflTorige bewi ÊEVILLETODI Het Leven te Baden Een Ruttüche Somm SO Toen begon zij luid te weenen en viel hem snikkend in de armen Ook hij weende maar hunno tranen waren van verschillenden aard Alles word nu voor het geheime huwelijk gereed gemaakt alle hinderpalen waren uit den weg geruimd Daar kwam er een liekte tussehen beiden daarop werd er een tneisje geboren daarop bracht de moeder zich door vergif om t leven Wat zou er nu van het kind worden Fotugïa nam bet tot eich uil de handen van Irina Een grawsame donkere gesohiedenis I Kom kom I lezer staan wg er niet tangor bij stil Er verliep een uur eer Litwinof ar toe besloot naar zgn hotel terug te keeren Beeds was hij er dicht hg toen hij plotseling een stap achter zich hoorde Het scheen alsof iemand hem achtervolgde en tijne schreden in dezelfde mate verhaastte als hij neller begon te loopen Toen Litwinof onder oen lantaarnpaal gekomen was zag hjj om en heikande Generaal Batmirof i Let een witten balsdoek om en de elegante paletot ver naar achteren gebogen zoodat de borst die met sterren on kruisen als bezaaid was schitterend io t oog viel keerde de Generaat van het diner terug alleen De vaste en onbeaohaande blik dien bij op Litwinof sloeg drnkte liging van de startBinBtelHogen en da niaitBcbappii de bedaring Tan de gemoederen en in htt buitenland den opreohtsten trede o dn beste betrekkingen met alle befrierde en verbonden mogendheden Wfl znllén vervolgt da verklaring onze zorgen vr den aan de geleidolflke verbetering an den toestand waarin zich een deel des volka bevindt Verder dat het ministerie zich voorbehoodt de fioancieele en politieke wetsontwerpen te onderzoeken ingediend door het vorige kabinet Voor het oogenblik trasgt de regeering om geen nieuwe te behoeven in ta dienen de bestendiging van de voorloopige twaalfden tot 31 DecemWr Pellous vervolgt dat het miniaterie bereid IB om do afgevaardigden van allt partyen die vast honden aan de bestaande Btaatsinricbting ala politieke vrienden te erkennen Fiy verlangt dat mea zoo spoedig mogelijk terug zal koeren tot de gemeene wet na afloop van de proceasen voor de krijgsraden Hy zal trachtpn den staat van belog te beperken hopende in den loop van de maand Juli byoa overal tot den gewonen toestand te konnen terugVeeren Een telegram uit Brnssel aan het Oerl Tageblatt meldti dat nog in den loop dezer maand onderhandelingen zullen beginnen tns cheo België Ouitacbjand Engelaod en Nederland over een gemeenBcbappelyke overeenkomst ten opzichte van het vraagsink der enikeroitvoerpreraiën De genoemde rgken zouden besluiten tot buitengewone verweermiddelen tegen den invoer van suiker uit RuaUnd en Frankrgk Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Uit de verschillende berichten van bet oorlogsterrein bg Santiago blijkt dat generaal Shatter de sterkte van de Spaaosche atsUiDgeu asnmerkeiyk onderschat heeft Dat volgt ook uit de omstandigheid dat de Amerikanen geen ernatige poging hebben gedaan om Paodo a hulptroepen vermoedelijk 6000 man sterk en die nn misschien de Amerikanen in de flauk of in den ruK bedreigen tegen te houden Volgens de militaire deskundigen ia Sbafter moeten terugtrekken om zyn zwaar gehavende troepenmacht te reorganiseereu en de versterkingen uit Tampa af te wachten waarna Miles Shafter zou vervangen Volgens dan correapoDdent van de Times te New York basfcaan de 15 000 man hulptroepen die tegea het einde dezer week uit Xampa Btgezonden worden meerendeels nit vrywilligers zulk een verachting en haat uit zijn geheele houding was Boo uitdagend dat Litwinof zich verplicht rekende hem met eon beklemd gemoed te gemoet te gaan er mocht dan van komen wat wilde Toen hij echter Litwinof tegenover zich zag veranderde de nitdrukking op het gelaat van den Generaal terstond ar vertoonde zich daarop weder do bekende aristocratische lach terwijl hg met de rechterhand die in een licht paarschen handschoen gestoken was sijn hoed voor Litwinof diep afhaalde Litwinof beantwoordde den groet zwijgend on daarop gingen zg rustig huns weegs ieder den zijnen jyDe echtgenoot aohijnt iets bemerkt te hebben dacht Litwinof vAls het nog iemand andera was bier is het waarlgk de moeite niet waard dacht de Generaal Op hot oogenblik dat Litwinof de kamer bionentrad speelde Tatiana een partijtje piquet Nu ik moet zegeen ge zijt een voortreflgk cavalier riep Capitolina Markowna hem te gemoet terwql zij do kaarten op tafel wierp Ziedaar de eerste dag van ons wederzien en gij amuseert u den geheelen avond buitenaf Wij hebbon gewacht en nog eens gewacht gescholden en nog eens gescholden ffik heb uiets gezegd lieve Tante merkte Tatiana op f Nu gij zijt ook de zachtmoedigheid zelve Sohaam u mgnheer Rn dat nog wel iemand die verloofd is Litwinof maakte eenige cuses en zette zich toen aan de tafel Waarom hebt gij uw spel gestaakt F vtoeg bg na aea pooa dia pas een paar maanden in den wnpenhandel geoefend zyn De laatste berichten volgens welke Cervera s eskader veroïetigd is en Cervera gedood zgn wyzigen intusachen den toestand Na den ministerraad bevestigden de ministers het bericht van den dood van geoernal Varavy gesneaveld bjj den derden aanval der Amenkanen op Caney waar hg met minder dan 500 man den strgd volhield Van de Amerikanen werden meer dan 2000 man bniten gevecht gesteld tiet kabinet heeft geen bericht van de verster kin gatroepen onder generaal Escario Pareja noch nieows vernomen vnn Agoadores De Spanjaarden hebbeo huo schepen bg bet itrand gebracht en ze in brand gestoken nllo zijn in de lacht gesprongen op c u na Yolgeni berichten uit Madrid is Sagasta beden reeds geïntervïeuwd wegens de nederlaag te Saotiagü Sagasta zeide wy denken niet aan capiiuleeren of vrede elniteb al mochten de Amerikanen Santiago genomen eu Cervera s vloot vermeid hebhen wg zulten toch den slrgd volhouden Honderddnizend Spanjaarden staan gereed om Cuba tot het uiterste te verdedigen Ken depêche van Sampson nit Siboney van 3 Jali behelst De vloot onder myne hevelen biedt aan do natie als geschenk op het Onafbanlcelgkheidsfeest de vernietiging van de gehee Q vloot van Cervera aan Niemand is onuomen Om half tien s ochtends trachtte de vloot weg te komen en om twee uur s middags was het laatste schip ds Cristobal Colon op het strand gezet zestig mglen t n westen van Santmgo eu streek het zgu vlag De Maria Teresa de Oqueudo en de Vizcaya werden gedwongen op het strand te loopenen zga verbrariJ en in de lucht gevlogen op ponten dichter dan 20 mglen bg Baotiago De Fnror en de Pluton cgn vernietigd op minder dan vier mglen afstaods van de haven Ona verlies bedraagt één doode en twee gekwetaieui de verliezen des vgaods vermoedelgk enkele honderden door kanonschoten ootplofHngen eo verdrinken Wg hebbeu 1300 krggsgevangenen waaronder admiraal Cervera Uit Wasbiuf ton werd gisteren geseind Sbafter heeft den minister Alger gemeld dat het bombardement van Santiago is oitgesteld tot morgen omdat de stad al zooieel geleden heeft Shatter seint naar het ministerie van oorlog Mgoe Imietroepen hebben de stad geheel omringt van de baai af tot benoorden de stad en verder do3r tot nan een pont aan de rivier bg San Joan In bet zu den houdt de vgsnd nog era ste ling bezet van deo westelgken mond ffWelk een rraag Wy bobben uit verveling onze tosvlucht tot de kaarten genomen thans zgt gij immers hier ladien gg bet avond oonoert wilt bgwonen dan zal i i u seer gaarne geloideo Oapitolina Markowna zag hare nioht aan fJa Tante laat ons gaan zei deze ik bon go reed Maar zou bat toch misschien niet beter zgn om thnia te blijven F Ga hebt golgk Willen we op onze oude goode ïlussische wijze thee drinken oven als thuis te Moskou uit de theemachine en babbelen dan eens reeht naar hartelust met elkander Ws hebbon nog in t geheel niet eeuB vertrouwelijk gekeuveld Litwinof bestelde thee maar met het keureleo wilde het niet vlotten Hg voelde voortdurend zg u geweten kloppen Waarop hg het gesprek ook breu gen moobt altijd kwant het hem voor alsof hg loog en alsof Tatiana hem daarop betrapte Zij scheen Bobter dezelfde te zgu even ongedwongen en vriendelijk alteen kon zg haar blik nooit lang op Litwinof gevestigd houden maar keek aij hem met een soort van angst sleclits vluchtig aan en bleekcr Bobeeu ze dan anders veel bleeker Hare Tante vroeg of zg hoofdpgn bad Tatiana wilde eerst een ontkennend antwoord gevea maar zeide na eentg bedenken tja oen weinig vWaarschgnlijk van do reis merkte Litwinof op en kreeg oen kleur van ichaamto i Van do reis gaf zij toestemmend ten antwoord en zag hem opnieuw vluchtig aan Ge moet uitrusten Tanjietsehka ffik mI spoedig naar bed gaan Tante van de rivier tot aan den spoorweg naar de stad Pando bevindt zioh op eenigen afstaod maar zil Santii o niet bereiken Faankrijk Toen eergistermiddag te balfvgf commandant Ësterhazy met zgn vriend Veaillant in de avenue Qurgoaad te Parge iiep bevond bg zich plotseling tegenover kolonel Picqnart zge gednchteu tegenstander in da zaak Dreyfua Ësterhazy wierp zich op Picqnart eu bracht bem met zgu wandelstok een slag op den schouder too terwgt bg uitriep Ziadaar Bchnrk wat ik je beloofd hebU Kolonel Picqnart verdedigde zich met zgn wandelstok Na tevergeefs een agent van politie te hebben aangeroepen vroeg Picqnart één der ometandera de politie to holp te willen roepen Op hetzelfde oogenbltk wendde Ësterhazy zich tot de menigte die zioh om de beide mannen gevormd had eu zeide Ik ban commandant Ësterhazy en die man ia Picquartc Daarna keerde bg de menigte den rug toe en ging rustig heen Volgens de Figaro zgn tnitenant Hourat de overste der genie Dibot en de luohtacbipper Dez voornemens de Sahara in een loohtballbn dwars over te steken Zg lollen aan de golf van Gabes opstggen eo in het Nigergebïed dalen de gemeenternad vao Parga zon bet benoodigde geld versobafien DUITSCJILANO Het laatste nummer van de tLuatige BlÜttere ia te Karlsruhe in beslag genomen wegens büleedigiog van den groothertog door een teekening van Jüttner Te Eiberfeld hebben zich vergiftigingsverBcbgnGelon voorgedaan bg omstreeks 40 aohooU kioderen Sommige hunner zgn eroatig ziek Engrland Te Tangor zgn vier Ëngelscbeo van de Tourmaline het schip dat op smokkelhandel betrapt werd veroordeeld twee tot vier maanden en iwee tot drie weken gevangenisstraf BSLOII Zondagnamiddag omstreeks 4 uur is op de Schelde vóór Bnrght een treurig ongeluk ge beurd Elf personen waaronder een kind van 5 jaar hadden in een ood zeiljacht plaats genomen teneinde naar de kermis te Schunner te gaan lo t midden van de rivier kwam er een hevige windvlaag die het bootje deed kantelen zoodat allen te water vieltdu Ken aloeproeier in de pabgheid smaakte het genoegen het kind te redden maar de anderen Kr lag een guide de voyageurs op tafel Litwinof begon daaruit de beschrijving van de omstreken vun Baden voor te lezen ffDat is alles heel mooi viel Capitolina Markowaa hem in de rede i maar man moet niot vergeten dat het linnen bier zeer goedkoop moet zijn on dat men daarom hier het uitzet moest koopen Tatiana sloeg de oogen neder Dat beeft nog tgd lieve Tante Gg denkt nooit aan u zelf on g hebt toch volstrekt een nieuwe japon noddig Gg ziet immers hoe elegant men hier gekleed gaat ir Wet mijn hartje Waartoe zou dat dienon I Waarom zou ik mij opsieren F Als ik nog zoo schoon was als die kennis van u Grigori Michailowitch boe heet ze ook Welke keanisF Die wg van daag tegen kwamen yAh die z ide Litwinof met gavoii sde oaverschillighoid en opnieuw gevoelde bij zioh beschaamd en onteerd r een dacht hij zoo kan het niet langer blgven tig zat dicht naast zgne verloofde zoor dicht en in zjjn borstzak bevond zioh Irina s zakdoek Capitolina Harkowua ging voor een oogenblik de kamer uit yTanja zei Litwinof met inspanuiag Hot was dien dag de erste keer dat hij haar zoo noemde Zg keerde zioh naar hem tie Ik ik heb u iels gewiohtigs mede te deelen lAohl wezenlgk Wanneer Terstond trNoen morgen ff Ah I morgen Beat Wordt vênolfd