Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1898

Utrü lil 85 s a 7 4 8 97 8 49 9 00 U 80 111 16 Woardou 5 40 6 63 8 06 ff ff 9 16 ff 10 38 Uudüw 8 14 y t 10 46 Gouda 8 7 l OO 9 88 V 68 10 6 nt de kampong gemaakt waa door inlanders Gemengde Berichten Gistermiddag te roim 12 nnr aloeg e u zeil bootje waarmfrde drie personen nit Leeuwarden uit iatcbeQ waren gegaan in de Harlingervaart by de stad ooor een rok wind om Alle drie verdronken Een een gegageerd O ï militair fabrieksarbeider waa 30 een mede fabriekaarbeider waa 20 jaar da derde amidsjoogen was 13 jaar ond De lyken van de 2 eerF tgenoemd n zyn ga onden da derde wordt nqg vermist Directe Spoorwegverbindingen met GOUD l Zomerdlenst 1898 AangevüDgen 1 Mei Tijd van Greenwlcli 9 10 14 SJ 9 B4 10 11 9 30 9 84 9 4810 18 10 30 4 4 6 86 4 50 M 6 04 4 84 8 10 46 6 16 6 B1 7 85 7 B8 8 40 6 88 7 10 7 46 8 11 9 4 58 6 86 5 64 6 U 7 84 7 58 P 8S 8 54 10 10 89 U O 5 7 84 10 18 5 18 8 15 10 81 6 88 8 89 10 38 6 87 5 68 6 89 6 89 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 5 17 0 88 9 7 10 14 11 16 9 46 86 7 40 GOUD A A M S T K K D A M oud 6 19 8 14 9 48 10 67 4 11 5 80 7 61 6 10 17 10 in llnut W 8 01 9 0610 38 18 48 1 00 6 87 8 40 I4 O8 11 87 Amat 0 3 8 80 9 38 10 0 1 08 I 16 8 56 10 18 11 41 6 84 7 19 7 53 8 Vnnt H 7 05 10 9 05 11 16 8 58 3 45 4 45 6 80 7 4 U 45 A mii W 7 90 8 95 80 11 30 3 08 4 00 5 00 6 36 8 00 10 00 Uouda 09 9 19 10 19 ll bl S lt 4 47 41 7 4 8 4 lUO Terdwenen in de diepte Toen een stoomboot die van Hobokeu kwam by de pUata des onheils gekomen was en men pogingen in bet werk stelde om de drenkelingeb te redden waa het reeda te laat Alle tien zgu verdronken waaronder ook de ouders van bet geredde kind De moeder die 30 jaar was ia de oudste der tien alaohtofferB Rusland Alweer een aamenzwering in Unaland ditmaal tegen bet leven van de Czarina Ëeu correspondent uit Boekarest meldt dat er pogingen zgn gedaan om de Vorstin mei arsenicnm te vergiftigen dat eiken morgen werd gemengd in een kop chocolade die een der hofdames haar bracht Als verklaring voor deze nogal unbegrgpelgke daad wordt er by gevoegd dat de keizerin zeer impopulair is en zich den scheldnaam van deDnit8che heeH verworpen BINNENLAND 0e wet tot invoering van den persoonlgkeo dienstplicht ia Zaterdag door H M de Koniogin Uegentes bekrachtigd Uit Amsterdam metdt men Het aantal werkstakende timmerlieden is gieter gestegen tot 125 Oiateroehtend begaven de stakers zich naar het werk van den beer Coolwyk in de HelmerBtraat om dezen over te bslen 42 man tegen bet nieowe tariel weder in dienst te nemHn Het verzoek werd echiar geweigerd De stakers toonden zioh verstoord over de aanwezigheid van twee afdeeliogen po itie waardoor deburgDrij in de meening kon worden gebracht dat zy er op oit waren da orde te verstoren wat geenszins in haar bedoeling lag De te Spokane veraohgaende Cron clec van 9 Jnni bevat een artikel over onze Koningin met oen paar portretten van H M Het eigenaardige ia echter oen daarby gevoegd portret van den toekomstigeD kouiug van Nederland prins Looi Napoleon Hbld Op een eenvoadige wgze is de derde intern bakkery tentoaDstelliog in den Diereotain te s Gravenbage geopend in tegenwoordighe d van vete genoodigden Tot de autoriteiten behoorden de hoofdintendaut generaaUmsjoor Van Gendt en de majoor intendant Winket De voorzitter van bet oitvoerend comité de heer Soaaen heette de aanwezigen welkom dankte de Kon Regeotea voor haar nooit falende wslwitlandbeid om Hare hooge bescherming te verleenen de minit ter8 an boiteol zsken oorlog marine en financiën voor bonne ateon en herinnerde hoe wyien da burgemeester De Beanfort zyn krachtige hulp had toegezegd Hy sofaetate het gewicht der tentoonstelling als middel om bet votkavoedeel bij aitnemendheid beter te leeren kennen en noemde goed meel een nitstekende gist hoofdfactoren voor het bakkersbedryf De hoofdzaak wan giitermiddaft bg de opening der Bakkery ten toonstelling te Hage gereed In ianalniting van het reeds meegedeelde ig DOg vermeld de kltine inzending van den Ked Brood Koek en Banketbakktrabond bestaande oit veraobitlende munatera van verTalschte levensmiddelen afgestaan door de redaotenren van de Revne In ter nationale dea falsiflofttionac en van het Nedertandsche Maandblad tegen de Yervalschingen i 8 36 lt 4S 8 4 8 56 9 0S Oouili J Moorilrmht door 7 8S NiouwarVnrk 7 89 Oipelle ♦ Rottonl m SO IM 6 68 6 08 6 11 5 19 K S6 4 4i 4 8 6 04 B U B 17 EottariUm Oapelle Nuuwerksrli Uoordnobt aoud t 80 8 49 8 61 9 08 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Gouda Zeroohuiain Moorkupdllo Zoetormeer Zagwaard Voorburg H n 7 80 iHsge 6 46 Voorburg 6 68 Koetenueer Z K aird 6 6 JfeveohuiKeD MoerkapeUe 6 17 Oraid J8 7 48 5 80 6 89 6 36 6 65 5 43 7 H 6 03 lïoada Oudew Woord irtraoht 8 10 7 04 7 49 8 9 Van de bnitenlandsche inzendingen waarvan enkele dagen geleden weinig te bespeuren wu igD er op het gebied van snikerwerken konkengareedfichappen instrumenten tot mikroakopiaoh meelonderzoek grootere en kleinere bakkerij machines enz Db bakkeryeo op net boitentcrrein bakUn proef en giugeu daarna aan t hakken om Dft de opening de boDgerigeo te apyzen H M de Koningin zal bet groote scbooU feeat op het Malieveld te aOravenbage a middags tegen 3 anr bywonee Ë sollen 24 tenten of aanrechttafels worden opgeslagen aan elk dezer tafela zallen 450 a 480 kinderen worden onthaald Aan dit achoulfeest zal worden deelgenomen door 85 acholen van openbaar en byzonder onderwyü Zaterdagochtend ia te KoUerdam een ond man die een brief met eon bankbiljet van t 60 aan bet poatkantoor had afgehaald door twee personen welke zich aU Fraoach n toordeden op den YiBschersdijk aangevatlen en van zyn brief beroofd Geen spoor ia tot doaver van de aanranders ontdekt Het getal kindereu dat in de Maliebaan zal vereenigd zijn primitief 14 000 ia dotr de Commissie tot 10 850 teruggebracht Met het toezicht op de kinderen hebben zich bereid verklaard 641 ooderwyzerst onderwyzeresaen en hoofden van acholen Op de acholen worden bovendien nog 15 440 kinderAi onthaald Zondagnamiddag omatreeka 7 nar istnssoben MaaBsInis en Maasland een treffend ongeluk gebeurd Ben 2 tal jongelieden hadden te Maaislaia een bootje gehnurd om te gaan varen Even boiten Maassluis hadden t nog een 3tal vrienden opgenoQien Al spoedig bleek dat bat vaartuigje U licht was voor znlk een vracht zoodat een hnoner den tocht niet verder mede maken wilde en aan wal giuK Nadat het 4 tal nog en eindje voortgevaren waa kantnlde eensklaps de boot en lagen alle vier te water Twee waren spoediir op het droge de derde werd ook oog tot bewostzyo gebracht doch by den 21 jarigeo v d Meuten wonende in Znidbuurt onder Maasland waren de levenRgeeateo reeda geweken en atte ingestelde pogiogeo om de levensgeesten weder op te wekken waren vrachteloos De S aatipcommissie voor het onderzoek naar de weoachelybbeid van verzekering van werklieden enz tegen invaliditeit en ooderdoa ia met haar rapport geread dat spoedig het licht zal zien Niuir wy vernemen spreekt de commissie io beginsel die wenechelijkbeid ait maar onthoudt zy zich een bepaald voorstel Ie doen ia den vorm van een wetsontwerp by het groote verschil van meening dat omtrent de nitvoeriog van het beginsel bestaat De Arnh Ct bevat de volgende verklaring Voor gemeente rekening te Rotterdam zyn ten behoeve der illuminatie op 31 Augustas a s circa 12 000 illamioeerglaasjaa aangeschaft In de Marnizsiraat te Rotterdam werd bot gezin van ma pakbaisknecht ten tweede male met de geboorte van een vierling verrast Gisteren maakte de heer B rywialbaodelaar te Rotterdam met een gezelschap ren fietstochtje naar Amsterdam Naby Woerden viel by evenwel terwyl hy in volle vaart waa van zyn machine en l wam op het hoofd terecht In hedeoketykeu toeatand ia by per spoor oaar Rotterdam teruggebracht Ter handhaving van de eer en den goeden naam van het Arobemsohe Gymnaaiam verklaart de oodergeteekende curator aso dat Gymnasium dat by onderzoek hem ia geblekeo dat het voortzetten van het dit jaar gehooden eind examen voor Dnitech en Eogelfch met alle examinandi van de eerste groep niet looala zalk oen maatregel zon doeo vermoeden bet gevolg is geweeat van eenig bedrog van de zyde der examinandi noch van eenige parlydigheid vande zyde der leeraren doch enkel van willekeur van de zyde der gecominitteerdeu die het gemaakte werk waarvan zij vooraf de opgaven niot hadden ingezien en waarven zy de vastatelling dos geheel aan de betrokken leeraren baddeoovergelaten weigerden te beoordeelen omdat de kenze van de ter vertaling opgegeven stakkeo niet naar hou amaak was Arnhem 1 Joli 1898 Get L U DE SITTEE c V M B oit de boartsohap Oierga gemeente PriniOchagflD bad dezer dagen het ongelok om by hat spekaayden zich in deo pots te Boyden Om het bloed te atoiten legde by er een spinnewebbe op met het gevolg dat de man Zondagnacht reeds aan bloedvergittigiog overleed Dezer dagen vertrok zekere v d H nit Edam metterwuon naar Amsterdam Zijn 13 jarig zoontje en een neefje kochten daar een roomtaartjff Beide knapen werden ernstig ongesteld Hat neefje atierf en het zoontje van V d H is na doodelyk ziek geweest te zyn bersteld In de Bloematraat te AmsUrdam liep een persoon met een meiaje en kreeg twii t omdat zo niets meer an hem wilde weten Hy haalde een revolver te voorsobyn en wilde baar treffen doch werd door een agent van politie hierin verhinderd Toen richtte de mao het wapen op zichzelf en loate twee schoten Hy viel neor en men bracht bem naar t Binnen In verscheidene gemeenten is Zondag een meeting gebonden inzake de gebra Hogerhuis Zoo ook te Amsterdam By bet eindigen dezer vergadering werd een strooibiljet verspreid meldende dat in een meeting vaa het Leger dea Heila aan de Linnsensstraat gesproken zou worden orer de drie broedera Eau groep van ongeveer 200 p raooen begaf zich daarheen Terwyl de controleur van het Heilsleger maakte dat zyn kas in veiligheid kwam drong men door en verlangde van deo leider dat by over de drie gebroeders Hogerbnia zon aprekon Toen daarop een verhaal van dria broedera oit den bybel begon gingen de betoogera zingen en lawaai maken Da godsdienstige byeenkomst werd verder onmogelyk Door het kalm optreden van een paar politieagenten werd het terrein zooder verdere ongeregeldheden ootroimd Op het terrein éet tea toonstelling voor vroawenarbeid io den Haag is giateren aangekomen de Javaansohe bevolking 40 mannen vrouwen en kinderea die de kampong zal bevolken Zy waren opgetogen over de groote gelykenia met hun geboortegrood en vroegen GOUDA BOTT DAM vliwri U U U U l u 13 K Si 11 1 11 8B 1 7 11 4 1 14 11 8 51 U 39 l S 4 8 88 i il 0 14 7 81 4 88 10 40 10 A as 7 B0 b i9 19 8 60 8 4 4 06 1 44 1 64 8 01 1 08 8 14 10 19 10 89 10 36 10 48 l i 4 11 86 U BO 18 87 11 64 1J 08 18 47 GOUDA DKN HAAAvlMI 18 16 18 66 1 8 1 1 1 88 1 48 U IS 11 80 11 41 11 55 II 8 14 3 45 4 49 19 46 10 86 10 44 11 45 8 48 4 16 15 11 87 11 86 1 86 1 41 1 66 8 06 8 17 10 11 10 17 10 8i 10 43 10 64 4 4 38 4 8 4 8 6 04 4 87 5 1 10 16 11 67 9 03 18 50 M I ir li TKISOH l ïimtri i 1 1 1 4 9 07 10 19 10 57 18 00 18 10 18 53 9 80 3 17 4 8S 6 80 6 47 6 06 6 66 B 6 door 10 1 1 U 14 8 37 r 8 37 7 10 10 84 11 99 18 87 8 45 8 84 45 6 94 7 18 8 4810 36 10 41 8 55 89 10 61 11 46 19 38 I 81 3 08 S 60 6 04 6 98 4 7 8 5910 61 11 18 10 S8 11 88 18 0 1 37 8 08 3 86 3 56 4 48 6 36 6 X0 6 S6 7 6 60 9 07 9 86 10 08 10 34 11 65 17 84 3 47 4 16 6 50 7 13 9 10 9 88 I0 6t 11 10 18 11 8 09 S fO 4i 87 10 6 07 7 89 1 18 9 48 9 5 10 84 ll lO Gaathnii wwr de man een half uur later overleed Een der kogels had de longen geraakt In een weiland naby bet atatioa Valburg werd giateren morgen omatreeka tien nar een der maaiers die voorden regenen hagel Behuilde onder een populier door den bliksem getroffen en oogeablikkelyk gedood Hij waa da eenige soon en kostwinner der weduwe H onder het naburige Lieuden gem Eist woonachtig De commissaris van politie te Arnhem verzoekt naroena dan vader opsporing sauhouding en Of erbrengiug derwaarts van de minderjarige Petrooellft lindolfs 18 jaar longte gewoon baar donkerblond roode kleur gekleed met zwarte japon met geruit zydeo borat en zwarten alrooboed met witte rozen Zy beeft in geselschap van zekeren aldaar wonendeu Pieter Mulder en zijne twee jongens van 6 en 4 jaren den 20 Juni gemelde gemeente verlaten es zich in de richting van Utrecht bageven vermoedelyk met beatemming naarVGravenbage Ëen avontnuriyke reis maakten twee Hollandsche matrozen van Lerwick naar Peterhead Cornelis Cramer en Francisona Bronkhorst deserteerden van den logger MA 123 die te Lerwick voor anker lag Zondag nacht toen een van hen de wacht had en de bemanning sliep vertrokken zy in de kleine boot van hun vaartuig met zich nemende hun kleeren wat bier acbeepsbeachnit en een kompas In d haven verwisselden zy het bootje met een snelzeilend pleiziervaartuig van 12 voet lengte waarmede ze om 2 uur zee kozen naar FoirIsle waar zy iu alleryl versch water en wat proviand innamen en koers zetten naar Orkney Door dikken mist geraakten zy nit den koers maar in dien hoogen nood werden zy door een Franachen logger gepraaid welka bemanning de te volgen richting aangaf en behouden bereikten ze Dinsdag Orkney en waren zoo fortuinlyk water en proviai d te kunnen innemen en landden den volgenden dag zwaar vermoeid te Ottergoe Hier staken zy van wal na zich aan kaas en melk te hebben verkwikt en water te hebben medegenomen Znidwaarts langs de kust varende overviel hen een windstilte die twee dagen aanhield Vryd avond stak de wind weer op en nu deden zy Peterhead aan en stapten Zaterdag te Longhaveu aan wal na een tocht van 160 mylen in de opeu lacht De daar aanwezige zalmvisachers konden eerst niets uit hen krygen maar toen eindeiyk een van de visschora vroeg of zy de uit Lerwick gevluchte Hol landers waren deden ze geen moeite om te ontkennen Te voet gingen nu onze avonturiers naar Aberdeen levende van hetgeen ze langs den weg van dezen en genen kregen en Zondag te Aberdeen aangekomen lieten zy zich Maandag op een stoomboot werven voor den overtocht naar Sunderland maar op het punt van vertrek werden zy gearresteerd en onder politiegeleide ging het nu naar Lerwick terng waar zy hoewel ze veel geleden hadden en zetfa geboeid waren opgernimd aankwamen Onder beschaldiging van diefstal van een boot en een kompas werden zy voor den rechter gebracht maar hun advokaat voerde aan dat zy den logger hadden verlaten wegens slechte behandeling en slechte voeding en dat t niet hun doel was geweest de boot te stelen maar alleen een middel te hebben tot uitvoering van hnn ontvlncbtingsplan de boot was niet beschadigd en met opgeborgen zeilen ouder goed toezicht op de landingsplaats teruggevonden De rechter vond geen grond om hen op vrye voeten te Btollen maar gaf hun toch een lichte straf zeven dagen hechtenlH Misschien ia het slechts weinigen bekend dat het veivaUchen van deu wyo reeds van af de 15 eeuw in Ouitachland in practyk werd gttbrncht De herbergiers kochtnn te dien einde prodooten van geringe qualiteit 7 6B 8 80 8 b 9 6 10 04 10 86 8 01 t 10 11 V 8 09 § 10 18 r 8 1 ff 10 8 K 8 x 8 48 10 1 1 10 84 10 4 I IS 7 86 8 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 87 9 47 9 4 10 01 10 07 10 10 7 4S 5 66 8 90 U 44 10 06 30 6 18 6 18 6 80 6 8 6 0 7 80 7 6 9 88 9 34 9 48 69 8 83 10 10 10 88 6 7 48 10 30 verkregen in middelmatige wyojaren en Ter beterden het bouquet van dan wyn ten koste j van da geaondheid der verbruikers De knoeiryen werden zoo erg dat het Hanzeverbond iu 1447 aan de handelaren ie Kealeo Biogen en Frankfort een aebryven zond waarin met klem werd aangedrongen dB afachuwelyke vervalacbingen na te laten en den wyn in den toestand te laten zooals God hem had laten groeien Te Straat borg was de wyn zoo slecht geworden dat de bargemeester bevel gaf dat de vervaiiobera tot de straf der kaak veroordeeld souden worden en bet wapen der stad met len gloeiend yzer op bun voorhoofd afgedrukt soode worden Toen deze maatregel nog niet hielp werden de beschuldigen bedreigd dat hun de oogen uitgestoken zouden worden Te TJlm n oeaten de bandelaren ooder eede Torklareo dat ban wyn vry waa van elk bymeagsel Toen een herbergier met name Eroi aan zyne klanten wyn geachonkeo had waardoor alle ziek waren geworden en die zelfs deo dood van een hunner ten gevolge had gehad kwam de Raad der stad byeen en veroordeelde deu aobnidige ter dood hy werd in het openbaar onthoofd STADSisilEUWS GOUDA 4 Juli 1898 Naar wy vernemen zal het aanst Zondag 10 dezer jaist veertig jaren geledan zyn dat onze stadgenoot de Heer D Ruyter benoemd werd tot Secretaris Boekhouder der Spaar en Hulpbank van ons Departement derMaatschy t N V t Algemeen In die reeks van jaren heeft zeker een groot deel van Gouda s ingezetenen den volyverigen man leeren kennen en waardeeren in zyn toewyding aan hunne belangen In zyn vri ndelyke dienstvaardigheid en die velen ze zullen zich met ons verheugen dat de verdienstelyke jubilaris tot op gevorderden leeftyd voor do zyuen en voor de stad zyner inwoning gaspaard bleet Mogen gezondheid en werkkracht belangstelling in de publieke zaak en onvermoeiden yver voor het nut van t algemeen nog lang lyn gezegend deel biyven VoorzMer zal menigeen zich gedrongen voelen om hetzy op de eerstvolgende spaarbankzitting hetzy op den feestdag zelven van zyne deelneming en zyne getnkwenschon te getuigen De heer A A Bos alhier ataat o a op het drietal by de Chriat Geref Eerk te Kampen Do heer G van der Graaf alhier ataat no 1 op een voordracht voor 3en onderwyzer te Amsterdam De kant P Giel van het 4e r g inf alhier wordt 16 dezer overgeplaatst by het 2e reg iof te Maaatricht WiDmNGBTBBN Alhier is voor den Gewapenden Dienst f 36 14 gecollecteerd Vrydag ia te a Gravenhage bot FaiUiasement nitgesproken van T Kranenburg kraidenier te Alphen RECHTZAKEN De heer R van Giakel te Zeist beklaagd van beleedigiog van deo voorzitter van bet faoofdstembnreao deD waarnemenden burgemeester aldaar du heer J J Meerdink werd gister door de arr recbtbank te Utrecht veroordeeld tot een geldboeta van f 100 snbe 21 dagen hechtenis De veearts D G te Willige Langerak t gen wien f 300 boete aobs 60 dagen gevangenisitraf waa geëischt wegens het onbevoegd nitcfefanen der geneeskanst ia door het kantongereoht te Schoonhoven veroordeeld tot f25 boete sobs 6 dagen hecbtenÏB Men Bobryft uit Utrecht aan de N R Ct Ds behandeling der zaak tegen den gemeeuteontvaoger van Baaru den beer D B had veel belangatelling gewekt by do ingezetenen dier gemeente van welke er behalve de veertien getnigen beden zeker eeo dertigtal op da gereserveerde tribune hadden plaats genomen Na voorleBing door den griffier van den lyvigen bundel processen vet baal over de voorloopige verbooren van getuigen en den beklaagde welke voorlezing garnimen tgd vorderde word overgegaan tot bet verhoor der gedagvairdo getuigen Baron d Aolnis de bnrgemeaster van Baarn was de eerste en ofschoon deze oogeveOr een uur voor de reohtuank stond brachten zyne verklaringen slechts weinig licht io de zaak Het bleek ook oit de mededooHogen van beUaagde dat by de opnemingen der kas die op 27 October 7 Januari en 7 Maart jl badden plaats gehad het saldo dat volgens het door d B ontTftDger bygehonden boek moest aanwezig zgo eenvoudig uit de brandkaat werd gebaald eu op de borgemeffsterkamers aan de ka opnemera werd vertoond 0 er dan nog meer geld in de brandkast aanwezig was kon niet worden geconatateerd ofschoon beklaagde beweerde dat dit wel bet geval was Hy boekte namelyk eu dit werd zoowel door deo burgemeeator ala door den gemeeoteBecretaria als bekend eu als niet onregelmatige erkend talryke posten die soecesaiefelijk binnenkwamen zooals van den hoofdelgken omslag an huur van een achoolgeboow van begratenisrechten eoz slechts éénmaal in het jaar of van tyd tot tyd in ronde sommeo Mr Kappeyne van de CoppeUo die bekl verdedigde naai er dadehjk abte van dat de bockini op deze wijze plaats vond en gedold werd votgeoB e o oode sleur beweerde beklaagde en nit slordigheid en vroeg of er ook mogeiykheid zon zyn om de boeken over vorige jaren van den ontvanger over te leggen Daaruit meende pleiter te snlleo konoen bewijzen dat van sommige boeken de bladzyden wel van andere uiet door den bargemeester geparafeerd waren zoodat aan den ontvanger bleek overgelaten te zyn de registers naar eigen inzicht samen te stellen Bekl beweerde trouwene nimmer eena instrnctie Ie hebben gekregen of ingezien terwyl ait de verklaring van e en secretaris bUek dat die ittstructie vastgesteld door den gemeenteraad op 30 Aogastas 1855 kalm in de notulen van de raadsvergadering fan dat jaar in bet archief bernatte Uit bet getuigenverhoor bleek ook dat bekl dikwyia vry aanzieniyka betalingen deed alvorens d artoe door een officieel mandaat te zyo gemachtigd loodat hy zooals mr Kappeyoe van de CoppeUo opmerkte vaak een te goed van de gemeente had grooter dan het tekort dat men in zyne ka had gevonden Jhr Beyma een wethouder die ook de kas mede opgenomen had was door zyne verklaring dat by die gelegenheid niet het journaal maar eau loa stuk papier waarop verschillende aftrekkingon en byvoegiogen waren geschied deo grondslag van de verificatie nitmaaktp een oogeeblik oorzaak van eenige verwarring in bet verhoor die echter spoedig opgehelderd werd door mededeeliogen van den burgemeester en den secretaris omtrent de te Baarn bestaande gewoonte om vele kl ine posten te verzamelen en die io éeo post te boeken eena gewoonte waarvan mr Kappagne verzocht goede nota te nemen vooral ook omdat de borgemeestor dit niet dagelyks boeken van deo ontvangen hoofdelyken omslag g ene onregelmatigheid bleek te achten Jhr Beijma sprak hg deze gelegenheid ven de soldyen der onderwyzers en verschillende andere beambten en werkliedeu in dienst der gemeente welke soms ewrst nft herinnering werden nitbetaald in termijnen terwyi by den eersieu termyn reed kwitantie voor het volle bedrag werd gegeven en geboekt Sommige getuigen en daaronder de secretaris meenden opgemerkt te hebben dat beklaagde hy de kasopnemiog zenuwachtig was geweest Maar de secretaris door mr Kappeyne gevraagd welke feiten hem die zennwachtighcid hadden doen verondersteUeu moeet op die vraag het antwoord schuldig biyven Heden was bek allerminst zenuwachtig By beantwoordde alle tot hem gerichte vragen zeer kalm schreef de verkeerde boekingen aan een onde sleur en aan slordittheid toe en een enkplen Reheel nit do boeken weggebleven post van f 250 voor een kwartaal buur van het acboolgebonw noemde hy eeu vergissing Mr Kappeyne vroeg en passant het hoofd der school die de schoolgelden ontvangen bad en mededeelde dat bekl op spoedige afrekening had aangedrongeo omdat het ham nu jnist goed convenieeren zoo of dit hoofd niet de gewoonte bad om bet schoolgeld te eigen bate reutegevend op de spaarbank te belegden Dat zou de reden tot aansporing op spoedige afrekening geweest zyn Verder dan het getuigenverhoor waarmede de rechtbank van 11 tot 4 uur bezig was werd het gister niet gebracht Want toen deed mr Kappejne het verzoek om den burgemeester van Baarn op te dragen alsnog over te leggen boeken en lysten van vroegere jaren welke documenten hg io deze zaak van hoog gewicht achtte en die volgens bekl in een kast op het gemeentehuis of op het archief moeten aanwezig ign Beklaagde heeft tegenover alle daarmede Bchgobaar atrgdendo verklaringen van getoigen volgehooden dat het geld door hem geeoBstus verdaisterd is geworden dat hg van zyne bezoldiging zeer goed kon leven eu met zyne verteringen daar dan ook verre beneden bleef en dat al het geld der gemeente Baarn inderdaad ook in de brandkast aanwezig geveest ia doch daaroit werd ontvreemd by de inbraak op 10 Maart jl De veldwachter Heege die den volgenden ochtend van diefstal hoorde heeft toen sporen van kaarsvet vao voetstappen eeo verborgen deurknop en den slentel io de brandkast ontdekt De pleidooien zallen gehouden worden op Woesdag a s des voorm te 11 nor wanneer door den burgemeester de door mr Kappeyne begeerde bescheiden zulten zyn overgelegd Vrgdf hield de krygsraad te Leeuwarden de eerste zitting ter behandeling der zaak van den voorgebrachten vroegeren le luitenant de Bourbon Behalve wegens desertie moet er nog eene andere aanklacht tegen hem bestaan PosterUea en Telegraphle Benoemd 1 Juli Tot onderdirecteur der telegraphie B Ennppe en G L Lütkebahl jr thans commies der telegraphie vao de Ie kl raap te Rotterdam en te Amsterdam tot brie vengaarder te Weitkapelle H de Vos tot klerk der directie vande Rgksptutapaarbank mej W C Lina mei A H Hoojberg C A F K Oué mej A v A Mark m j W S van Bilderbeok eu H D F K A van der Meer 1 Aug Tot adsistent te 8 Gravenhaga N Helge thaoB kaotoorkueoht aldaar Bevorderd 1 Joli Tot oommias der po tergen van de 3e kl de commiezen der postergen van da 4e kl J P Haaoschoteo te Amersfoort H J Eyssell te Tilburg Tb Aberson te Leeowardeo W G H Ie Fevre te Arnhem on J Bootter te Rotterdam tot klerk der posteryen en telegraphie vao de la kl thans klerk der poateryen en telegraphie vao de 2e kl te Amsterdam 15 Joli Tot klerk der postergen eu telegiaphie van de Ie kl mej B M C Bronnerthans klerk dpr posteryeo en telegraphie van de 2a kl te Wageoiogen VerplaatH 1 Juli De Surnumerair der postergen en telegraphie W A H Geldermao van Nymegen po tltantoor oaar Zetten de klerken der posteryen eo telegraphie van do Ie kl J A Kryger van het bijpost en telegraaf kantoor Kraliogen naar bat hoofdtelegraafkaotoor te Rotterdam eu H A von Lindero van het hoofdteleg raaf kantoor naar het bypnat en telegraafkantoor Kralingen te Rotterdam 16 Joli De commiezeo der poateryao en telegraphie van de 4e kl J S Kn phorst van Rotterdam oaar aGraveobage en mej A J G de Ridder van sGraveohage naar Rotterdam de klerk der poRteryeo en telegraphie van de 2e kt W Molenaar van bet telegraafkantoor te Amsterdam oaar Werkendam de brieveogaarder J Vreek n van Valkenburg naar Westzaan 1 Ang De commies dar poateryeu van da 3e kl J Birckenhaoer vau Vliiaïngen zee poslkaotoor near Leenwarden en J Ottaus van Leeuwarden naar Vliasingeu zeepost kaotoor de commies der telegraphie van de 4e kl L Cfaeo van Venloo ouar Hetmood Eervol ontalagen 1 Juli De klnrk der posterijen on telegraphie van de 2e kl T Stark nborg te Amsterdam telftgraafkautoor Overleden 20 Juni De brieveogaardor Z IJ vnii der Mser te Oldeholtpade INGEZONDEN KRONINGSLIED Hoe hoort men io den ochtendatond Uit ravelgn en wal Hot speten vao t geachot alom Laoga beemd eo veld en dal Heen wappert van dtf torenspits De Nederlandache vlag Daar wordt op zoo eo ree ontwaart Van ra en steng en etag t Kroningsfeeit der Koningin Heft uwe lofzang aan Eo laat ons met verheugde zin Een dankVre juicbtoon slaan Door haar ia toéh ona Nederland Door gansch Euroop vermaard Want t ia door welvaart en door vroo t Gelokkigat land op aard Door Hare zorg en wya bestuur Wordt zoo aan Neerlands jeugd Het goede daagigka toebescbikt Tot haar gelok en ireugd Door haar geniet m io elkeu stand Steeds biliykheid en recht Want eendracht en verdraagzaamheid Zyn aan haar Kroon gehecht Hier maakt toch een en t zelfde doel De harten eensgezind Daar liefde eo trouw op vree gegrond Vorstin aao t volk verbindt O God spaar onze dierb re Vorstin Tot heil van ons Nederland Eo aohenk haar uwe liefde eu gaost Iu haar verheven staud Sterk haar als zy aan t Rgksbelang En moeite en zorg besteedt Eo weer van haar en van haar huis Toch BÜe ramp en leed Bevestig steeds door rost en vree Set Neerlanda SlaatagaboBW En kroon de Moeder van ooi Iwd Met owe Vadertrouw Bewaar haar bnia in zegening Opdat t zich ateeda verbly Eo schenk ona dan door haar kroo t Ona atennset zoo ala zy Roeii t zoo dat Eronlugsfeest En looft en pryst haar naam Kn dat wg lang dien bigden dag Gedenken ieder jaar Gonda Gouwe 231 A dbh HERTOG WIKI ERIflRrWS De ruim 79 jarig8n Dnitsche rykakanaelïer vorst Von Hohenlohe ia sedert eenige dagen begonnen aan de beuefeoing der wielersport Teneinde onbescheiden blikken te onl n maakt hy dagelyks tochtjes iu den tuin van het gebonw der kanselary Overhemden Fronts BöiMI i iMfflnii A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Mo 3M msterdam Beurs van Vikrs 86 98 97 101 86V1 86 847 17 88 97 a 98 97 i 13 36 74 ï 104 96 S6 i 100 lOOV 64 668 489 100 48 101 198 146 65 99 98 1987 108 86 80 118 119 808 817 100 1 8lotkrs 87 4 171 4 JULI NïDBill A D Cart N d W S 9 dito dito dilo 3 dito dito dito 8 HoNBjR OU Geuill 1881 88 8 iTALll InachrgTing 1869 81 6 OuSTïNR OM in pspier 1868 dito in iil er 1868 6 PoRTUOAL Obl mot conpOQ 8 dito tiollet 8 38 SlllUND Obl Binngnl 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito bij Botbl 1889 4 dito bg Hobj 1889 90 4 dito ia goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spasji Psrpet ohuld 1881 4 TuiKBij Gepr Cour loen 1890 4 Oec letning aerio D Oeo leening aerie C ZoiDAr lUp T obl 1898 6 Meiico Obl Buit Soh 1880 6 VlNlzVEU Obl 4 onbep 1881 TiKDAH Obligation 1896 8 BolTiRDAH Stad leen 1894 8 NiD N kir Handeliv und Arandab Tab Mij Certiaoaten Deli Msatacbsppq dito Am HypotheelEb pandbr 4 Cult Mij dorVoratenl aand a Gr Hypolhsokb pandbr SV Nederlandaohe bank oand Ned Handalmaataoii dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Ilott Hypotbeekb pandbr S ütr Hypotheekb dito 8V OoSTBNB Ooat Hong bank aond HusL Hypotbeekbank pandb 41 Amiuii Equt hypotb pandb I Maiw h O Pr Lien cert N D HoU IJ 8poor Mv aand M j tol Eipl V 8t Spw aand Nod lad Spoorwegm aand Ned Zuid Air 8pm aand 6 69 dito dito dito 1891 dito 6 IlilulSpoorirl 1887 89 A Eobl 8 64 i 160 98 76 100 108 ICO 14V 187 l l 103 66 108 UV 16 11 136 Zuid Ital Sp m A H obl S 67 PoLifK Warachau Woenen aand 4i EtJsi Or Buaa Spw Hi obl 41 7 Baltiaohe dito aand FabtowR dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 147 Kurak Oh Amw Sp ksp opl 4 dito dito oblig 4 Amimka Oent Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr O r aand 18 ditoditoWin St Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm flort r a Illinoia C entral obl in goud 4 Louiar Nasbvilli Oert v aand Heiico N 3pir Mi Ie hyp o Mias Kanraa r 4pCt prof aand N York Oulaaio Weat aand dito Fenn Obio obllg 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 5 St Panl Minn liManit obl 7 On Pao Hoof lijn obig 6 50 fh 197 106 1 10 AJ 100 100 116 118 88 118 7 Burgerlijke Btand QEBOBEN 2 Jnli Simcrn ouden 8 Mever en A HofmBn Maria ondera J van Tok en E Kopjpena 3 Catharina onders K Vie en D Schooten Cornelis Nicolaas Johannes onder M Uoei en N KooreTBar Kooqe onden P J raa der Fo l en M dilo dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Chert r aaod Tin C IUUw Na Io h d e o Amitfird Omnibaa Mij aand llotterd Tramwe ïMaat Band Nbd Stad Amaterdam aand 8 Stad Bollerdam aand 8 Beuu Stad Ant erpen 1887 9 il Slad Brnaael 1886 SV HoNo Thei Begullr Geaelach 4 OoaiBNll StaaUleenig 1860 6 K K Coat B Cr 18808 Spanji Stad Madrid 8 1868 Nid Ver B z Arb Spoel eert i