Goudsche Courant, donderdag 7 juli 1898

Donderdag 7 Juli 1808 37ste Jaargang No T684 K ÖNINiaUKE KT BF Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No B ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij It s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderKjke Nommers VUF CENTEN Gtoeneveld 4 Wgnand ouders P vanHeden en M lan Werkhooïen Petrus ouders L Tan Wflt en J Haak 5 Johannes ouders J W van der Valk en O USanders OVERliEDBN 2 Juli W T n Vliet 7 m 3 O Bont 4 ni 4 P Boot 11 Il maAnden GEHUWD 5 Juli A C Coster en U A M fJaber ADVERTEWTIEN Heden overleed te Kralmgen onze geliefde Zuster en Behnwdiuster Merronw de Weduwe N C VERBOOH SODIAIN geb MoKTUN in den ouderdom van 72 jaren P M MONTIJN W P MONTIJNTi KouvaaoY tah Nieüwaai Gouda 5 Juli 1398 OlfZICHTBAEE HEEKEN en DAMES PRUIKEN TOBPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten uit door SOUEDE AFWERKING ba B P VAN WIJNGMRDEPi Cotffeur Kleiuiea Gouda Aangeboden een GROOTE PARTIJ ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres C MlüiJER AMERONGEN 358e Staatsloterij De TREKKING begmt Maandag It Jnlt a 9 LOTEN en GMUEELIMS van LOTEN z n te bekomen ten Kantore van de OoUecteurs A C COaUN Gouwe C 9 by de Vischmarkt W J L VAN DISSEL Gouwe C 217 ËËMmMTËËÏ Hen wordt verzocht op t MERK t letten UIT HET Magwijn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf n een half en em Ned otu met vermelding van Nommer en Prjs vooriien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ Nieuw onovertroffen Prof Dr Liebers wolbekend 2liirW I BACB7 EI IXfR Alleen echt met Fabneltsmorli tot oortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuw lekten vooral ontstaan door I afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale geneziug van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uit voerige prospectussen Prijs por toüli 1 fl 3 dulibolo flosoh Centrual Dopót Mnttli v d Vegto SSnltbomraol DbpMb C Huppel s Gravenhago C J W SnabilicS llottcrdom M Clobou Co Amitordam Lobrji on Porton Utrecht en bii alle drogisten en voor uni J isdeAppretuurvanC M Ulier t 60 TlW i B rHn B uth Str 14 Men lette toed lii lï op naam en fabrieksmerk reiiSea en eai nenM oeMI W ïtl Het bert oMcli ilelyk e en mikkelykUe poetsmMdel voot Heecen en voorei dames en Kloderechoenwerk n u HniLp A fta Ko nlnklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM von H IM van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Heppleritraat 99 en 9 nabji de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoeatti gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract Is BXiI A IïTTIIE FLACONS van 40 Cts TO Cts en ƒ 1 verkrijgbaar bü Firma WOLFP Co Westhaven iOS Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gmda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND BoaH rp B ï WIJK OudemUtT M KOLKMAN Waddinxveen jong of ond door ottie iluf Bio nikkel Zf Bpaftrbftak welke opeigenAardige vyia de laat tot puen opwekt I oor de ainryke inriahting deier spaarbank kan men wal kwarljea in werpen maar het geld niet we r uitnemen alvoreni fl 10 byeen geipa rd daar e ent Delflsche Slaolie Prys 15 C611IS porto extra ti 1 ite dpaarbank sioli niitoma nii rclvpopeotNalodere ri nii uluit biuIi de spaarbank natnniHtiHfili en goett teKCilvkortyd JuirlcljldietingHWorpoiibearaBaan Nn geleiUfcd te eyn is de spaarbank roi iflotivmidig woflr te Blwiten en tkfllit 01 uienw de last tot sparen Vursendiiig teg remb of voonUtfe YiTZriidliuis Mcrltiir umiiiaiiclU Haalacli 4 Fi liiilieit n Co Amsleidam N Z V t hiir ffw al Stedelpe GasfalJiiek te GOUDA De priJs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week knnnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEE R G OUDA LEVERT EDPLATIEN AMITfiATEH EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Let vooral op de EC T Spoedige aflevering Nette uitvoering € onenrreerende prijzen jOberlahnstein OIRBCTEUROtR VICTOftlABROH OBiRLAHêlSWH UTêw rS naoctiia ƒ Mitatsehapp tot Xkeploüalie van de Fietorla Érttn Kantoor voor SederlatuL Boompjes éO Rotterdam DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK tieveMgd te t ORMrBXHMtilM Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eer$te hypothecair verband op AiUaien en lande rtjen Geeft ai 7o en 4 o pandhrleven uit tegen den koers van S en 100 o iu stukken van 1000 600 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouoi voor de pandbrteven bij de Heeren M J OGIEB Co Kassiers en Commissionnairs in Effecten voor de hypotheken hg den Heer W J PORTUIJN D800GLBEVEB Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVER POETUYN Ma S JULES ENTHOVEN Kegelbaan HARMONIEa Vrije Baan Wedstrijd I=xac3a tigr © priözean J J WOUPEMBEBG Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Gedurende de maanden JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER 1898 zullen te GOUDA de § iEOHDAGS ééndaagsche retourkaarten naar DEI HAAG worden afgegeven tegen de hieronder aangegeven prijzen 1 lil f t 60 3 l Hfi 3 0 80 Geurig en Onschadelijk ZiüverlD s vet tegen branderig ieid klieraêftUge aangeziclUs en andere lichaame roven en wonden atrajcheidenetekingen bij verzweringen mnierhanden en voeten bij echurft dauworm enz Zuivert van onreia insect onder in en op het vel en hau 10 Cents per doos Per bus 90 et doozen 60 en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per flesch Doozen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaanwyzing tQoedkoopste en golledst adres Toor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens is hg A GRAVESTEIJN Oude Gouwe Alle uiordt tegen Trtmtport ehade veneherd KOEPOKINENTING De BUKGEMEESTER Tan Gouda brsngt ter Rlgemeene kennis dat aanstaanden ZONDAG dan 1 JULI 1898 dea middags lï ur op het EAADHUIS TOor iader dia zich daartoe aanmeldt gelegenheid Kal bestaan om Etch geheel kosteloos rtchtatreeks Tan bit kalf te doen inenten of herinenten terwijl zji die verhinderd zijn nf bezwaar hebben Tan die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen ondergaan op het Gasthuis MAANDAG 11 JULI d a T des Toormiddags te 9 uur Gouda den 5 Juli 1898 De Burgemeester roomoemd R L MABTEN S ggteggag Bulteolandscb Overzicbl Terwgl itdtreen die nog ieia voor Spanje garoelt jammert orer de verpletterendeo nederlaag door Cerrera op de Zaidkuat vao Cuba geleden terwgl de Temps spreekt van een tweede Ternieiigiog der Armada rao den algebeelsD ondergang der fSpaansche zeemacht eo van de onmiddellgke noodiakeljjkbeid voor Spaoje om TredeaonderbaDdeliogen aao te kaoopen terwyï de tegeviereDde ieJpgrammeD vim Sampeon en Sbafter het Amenkaanscbe Totk op OnafbaDketykheidadng de Ternietiging der SpaaoBohe vloot berichten toont de SpauMoba miaiatar ao raarinasiob aar vi daan over bet oorlogafeit door Cervera s vloot T rricht en ziet die vloot met volte anelheid TOOrtstoomeD in westelgke richting na de linie der Amerikaaneohe schepen in het midden doorbroken te hebben De Spaanacbe regeering die maar voortgaat ODJQÏste of optimistische berichten te verapreiden en die daardoor de bevolking in den waan brengt dat het niet zoo erg is en dat Spanje niet oaherroeppel k ia verloren speelt een hoog eo leer gevaarlgk apel Zy stelt haar eigen beataau en dat der dynastie ja meer nog het Spaaoaohe volkabeetaan in de waagschaal En dat moet worden voorkomen Spanje moet gaan inzien dat het nnttelooa aa noodelooa is den stryd langer voort te zetten ja de Iod Beige c zon het zelfs misdadig achtten £ n met den Tempt is het blad van oordeel dat de besta dienst die men thans aan Spanje bewgzen kan is den blinddoek weg ta nemen die dit ongelukkige volk belet den waran toealand in te zien Bat feit dat kardinaal Bampolla herhaalde malen en onderhond had met den Spaanschen gezant brengt de ItaHe op het vermoeden dat Spanje zich opnieuw tot den pans beeft FEViLLElOM Het Leven te Baden Een ItMuUcie Soman 81 Litwinofa riel wss van nameloos medel den vervuld H greep Tanja s hand ea kuste die zoo ootaoedig als een aoholdigc Zij had een gevoel ataof kaar hart werd teegeaehroefd en die kus deed haai getn genoegen Het was omstreeks twee nur in dan nacht dat Oapitoltna Markowna dia met hare nicht in dezelfde kamer sliep baar hoofd oplichtte en luisterde irTanjal sprak ze zacht Schreit geP Tatiana antwoordde niet dadeligk ffNeea Tante klonk hare zachte stam t is niets XX f Waarom heb ik haar dat gezegd daoht Liiwinof dea volgenden morgen toen hy in zijne kamer aan he4 venster zat Verdrietig haalde hij de aohouderB op hjj bad het immera aan Tatiana gezegd om zich den taragweg af te sluiten Er lag eea bricQe van Irina i de vensterbank zy verzocht hem om twaalf uur bJQ haar te komen H kon Potugin s woorden maar niet uit aga hoofd zetten hy ergerde zioh maar kon ze toch naar aiet verbannen Er werd aan da deur geklopt f Wi daarP vroeg Litwioor f Ah I gy f Qt thois Doe open F riep Bindatsof gewend om door diens bemiddeling den Trede te veri Merrouw Dreyfas heeft tot den Pranscbemin van justitie het verzoek gericht het vonnis Tan haren ech enoot ter vernietig ng naar het bof van cassatie te verwezen liet verzoek grond zich op de mededeeliog van geheime stokken atrydig met art 101 van het militaire strafwetboek De dagraardingen TOor het prooes Zola dat 18 Jnli te Versailles zal voorkomen zgn aan de betrokken personen gezonden Het nieawe exploit is een kopie ran het Torige voorafgegaan door een drietal overwegingen waarin wordt verteld dat de beklaagden de bevoegdheid van het Hof van Asaiseu van het departement Seine et Oise hebben betwist dat z in hooger beroep zyn gekomen van het arrest waarbg het Hof zich bevoegd verklaarde dat dit hooger beroep door het Hof van Cassatie is rerworpen en dus de vervolgingen weder worden hervat Orerigens is er nietö veranderd Het geincrimineerde deel uit een Igvigen brief van Zola omvat nog altyd niets meer dan dit brokstuk van een zin Ë6n kr gsraad heeft het gewaagd Ësterhazy op bevel vrg te spreken een kaaksl aan de waarheid aan de gerechtigheid Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Staten Volgens een telegram nit Santiago aan het Evening Telegram van Zondag gedagtsekend hebben de Amerikaansohe Fcbepen weinig geleden van het heftige vuur van Cervera Het Spaansche admiraaUcbip ging voorop DeAmerikaanache ecbepen werden in positie gesteld maar begonnen eer t te schieten toen de Spanjaarden de baai vao Santiago uitgekomen waren Cervera wendde dan steven naar bet wekten zoo dicht mogelijk da kast hoodéade De Vizcaja en de Oqnendo volgden het admiraalschip daarna kwamen de torpedojager Ploteeling openden de Ameriboansche pantserschepen het Tuar Een hagelbui van kogels daalde op de Spaansche schepen neer De Cristobal Colon bleef echter het vour van de Amerikanen beantwoordeo maar op tian myteQ van fort Morro gekomen moest ook dit schip sich naar de knat richten De Vizcaja en de Oqaendo hadden de helft tan dezen afstand nog niet afgelegd toen zy reuds in brand stonden en op de kast gezet moesten worden De bemanning verrichtte wonderen van dapperheid Het eenige Amerikannschs ichip dat besohadi d met heesche stem ia t Kussisch De knop van de dour knarste Litwioof word bleek van woede fflk ben niet thuis zeide bij scherp Z jt ge niet thuis F Wat moet dat toch beteekenen F Hebt ge het niet gehoord T Niet thuis zeg ik aoheer u weg Dat s vriendel k I Eu ik was gekomen om wat geld van hem ta leenen bromde BindasBaf en ging volkomen bedaard weder hoen Hat had niet veel gescheeld of Litwinof was den onbeachaamden vlegel nagesprongen om hem wat te helpan b het neergaan van den trap De gebeurtenissen der laatste dagen hadden zijne zenuwen hevig geprikkeld H dronk een glas water aloot zonder zelf te weten waarom alle kisten en kasten in de kamer op slot en ging naar Tatiana Hg vond h r alleen Ospitolina Markowna was naar de winkels gegaan om inJEoopen te doen Tatiana zat op de sofa en hield een boek in de handen maar zij las er niet in eu kende tex nauweruood den titel Zij bewoog zioh niat maar haar hart klopte geweldig en het witte kraagje aan haar hala ging gedurig op en neder Litwinof werd verlegen ging evenwel naast baar zitten groette haar en lachte zy sprak geen woord maar laohte ook Toen h binnen kwam had z hem meer beleefd dan vrieadschappelijk gegroet en had zij ham niet aangezian Hy atak haar zjjn hand toa zy gaf hem haar koude vingers maar trok ze terstand terug en greep weder naar het boek Litwinof gevoalda dat hy Tatiana zou beleedigen als hy het gesprek met iets oaversohilliga begon Alles aan mmmmm i mmmamÊBÊ m l ujiiJii ig werd vas de Gloncester Toen een van de torpedobooten da kast naderde sprong het Bohip ia de lacht De minister van marine heeft van admiraal Watson Sampson een telegram ontvangen meldende dat 350 Spanjaarden in den zeeslag geenenveld of verdronken zijn 160 zgn er gewond en 1600 KB agen genomen VolgoDs een telegram ait New York ZoO dagmiddag verzonden tien mgl ton westen van Santiago is Cervera aan dea arm gewond en Ici iiRegeTaogen aan boord van de Gloocestpr De Kvening Worldc zegt dat Cervera als reden oor zgn uitval heeft opgegeven Ik wilde tiarer een atrgd in volle see wagen en al vecb nde ondergaan dau in een muizenval omkomn Te Washington loopt bet gerucht dat Santiago fl h overgegeven heeft maar het is niet bevestijp Lon heeft Sampsoa Miles en Shafter gelokweoavhen gezonden De regeering wil zoodra mtitoeiyk de belangrykste plaatsen aan de Spaaosoie kast laten beschieten de gebeurteniasen pn de jongste 24 area maken de uitvoering von dat plau veel gemakkelijker Zea 1 ilteryea ea meer dan 4000 man zyu op vegt ter versterking van Shafter s leger Manila zoa 4 Juli te land en to zee aaogevalte worden Kapitein Conches van de Utloi h heeft mei 300 mariniers hot fort te Mdi1at bezot FaANKRIJK In een brief uit Guyana worden de volgende byzonderbeden omtrent Dreyfua medegedeeld Uit een pbyiiek oogpunt geniet de exka pitein Dreyfus tegenwoordig eea vry goede gezondheid ofschoon bij verschrikkeiyk vcroaderd is en zyn gaag langzaam en vermoeid schynt Maar zyn veratandeiyke vermogeoa achguen zeer geleden te habbeu wat bevestigd wordt door de omstandigheid dat hg sedert eeoigeo tgd niets meer aan wiskunde doet zgn geliefkoosde nitspadning zooals men weet Hij leest zelfs de boeken en tydachriften niet die hem geregeld uit Farys worden toegezonden maar vermaakt zich met het maken van calligrafisohe versieringen Hy komt niet meer buiten de omheining die gevormd wordt door een booge palisaade welke zya kooi omringt en hem het gezicht op de zee ontneemt wat hem vroeger urenlang boeide Iedere maand ontvangt Dreyfas van zyn echtg9DOote twee soms drie postpakketten die chocolade lekkernyen sigaren enz bevsttan Verscherpte bewaking en nieawe voorzorgimaatregelen maken een poging tot bevrydiog tf n eeoenmale onmogelijk haar scheen te willen roggen ik wacht ik wacht Hij moest zya woord houden Maar ofschoon hy dan geheelen nacht a in niets anders gedacht bad by vond geen woorden en wist niet hoe hij dit noodlottig stilzwijgen zou afbreken oTanja begon hy eindelyk ik zeide u gisteren dat ik u ieti belangrijks heb mede te deelen te Dresden had hy haar by vertrouweïyk t£ te i töte al anoedig met je aaogesproken maar uu viel hieraan niet te deokeD Thans ben ik gereed alleen verzoek ik u niet boos te worden en overtuigd te ziju dat myne gevoelens Hier hield hy op Tatiana bewoog zioh nog altyd niet en zag ham ook niet aan maar tij hield het boek krampachtig vast Tusschen ons ging Litwinof voort zonder zijn eersten volzin te voltooien tuaachen ona heersohte altyd volle openhartigheid Ik heb te veel achting voor u om voor u te huiohelan en ik wit u bat bewys geven dat ik den adel en de vrijheid uwer ziel op prya weet ta stellen en ofschoon ik Grigoii Michailowitch begon Tatiana op kalmaa toon terwyl eene doodelyke bleekheid zioh over haar gelaat verspreidde ik wil n hel o Gy bemint mij niet meer en weet niet hoe gy u dat zeggen zult Litwinof maakte onwillekeurig eeue beweging van schrik Hoel fluisterde hy zaoht hebt gy dat kunnen benarken F Ik begryp waarlyk biet fis het dan niet waarF Ia het zoo niet F Spreek daa toch spreek Tatiana kaerda zioh geheel naar den kant van Litivinof om haar geiiebt met ds haren naar oeh OOSTKNBUK Met Vrydag 1 Juli zyn ia Oostenrgk daKreuzer officieel afgeschaft niemand behoeftze meer by betalinges aan te nemen alleen by de openbare kaasen konneo ze nog wordeningewisseld tegen de nieawe kleine pasmaot den dubbelen Heller het honderste deel vande Krone de nieuwe silvereo munt die dehelft van den galden of floryn is De Krenzerals honderste deel van den gulden was in 1858 ingevoerd en staat dus geiyk met 2 Heller De 1en 2 belleratakiceo zya ia broua de 10eo 20 heüerstakken ia nikkel BSLOIB Omtrent het vreeselyk drama op de Schelde worden de volgende byzonderheden gemeld Het was Zondag kermis Ie Rupelmonde en eenige jongelieden spraken af een zeittochtje op de Schelde te maken De zeilboot stak van wal en werd bestuurd door een 15 jarigan achipparsknecht Nauwelyka wai men eenige meters van den oever of een gezelschap bestaande uit een mandeen rouw en een 4 jarigen knaap verzocht een eindje mede te mogen varen wat werd toegestaao en men voer andermaal de rivier op Ër waren 11 personen aan boord Oe vry aterka Noord weiten wind was onder den wal nauwelyka te bemerken toodat bat zeilen geen gevaar opleverde maar midden op de Schelde gekomen werd het zeil plotseling gegrepen door een sterken rukwind Wat du gebeurde is niet met zekerheid bekand Hetzy dat de jonge schipper zyn vak itiet voldoende verstond hetzy dat by niet by machte was het zeil te vi rea hoe het zy de boot viel om en de opvarenden vielen in den afroom en hartverécbeurend g il weerklonk Ëen schipper die in de nabyheid in een roeiboot zat roeide naar de plaats das onheils en poogde ééa der drenkelingen te grepen doch hy kwam te laat de ongelukkige verdween voor zijn oogen iu da diepte Twee leden der Antwerpsche roeielub de heeren Keta en JoogeliQgbs spoedden zich in een giitk naar de drenkelingen en vonden alleen den 4 jarig a knaap die op een haakje vao de boot roaddreaf Dat kind is de eeaige geredde van het vroolyk gezelschsp Bet werd aan boord van een vaartuig gebracht waar het aanvankelgk bewostelooB door een dokter werd behandeld en na een uur bykwam Doch ook dit kind ia eergiatermiddag overleden zoodat de Schelde 1 meniohenlevens heeft geSisoht op dezelfde plaats waar eenige jaren geleilen een dorgelyke ramp zes mensolien het leven kostte teren gestreken kwam dicht by het zijne en hare oogen die in zoolang niet de zijne hadden ontmoet zagen hem nu vaat en doordringend aan Is het dan met waar F herhaalde ly Hy antwoordde niet Hg zou op dit oogooblik al had by geweten dat xy hem geloof sou aobenken on dat eea leugen hem radden kon niet ivstaat geweest zijn ds waarheid te loochenen Tatiana had geen antwoord meer aoodig ey las bet antwoord in zijn stilzwygen ia zyne strakke oogen dia schuld hekanden en ey viel aohterovar op de sofa terwijl hot boek hare handen ontglipte Litwinof zag duideiyk dat zy tot op dit oogenblik nog getwijfeld had on hy begreep hoe onbetsmelijk hoe weinig gepast inderdaad alles was wat hy tot nu toe tot zyno rechtvaardiging gezegd had Hy wierp zich voor haar op de kuieoo Tanja riep h uit indien ge wist boe moeüyk het my valt ja zoo te zien hoe ngu ziel vaneengereten wordt by de gedaohte dat ik het ben ik die Myn hart is gebroken ik ken my zalf niet meer Ik heb u on mij zelf en alles verloren Alles ia verwoest alles Tanja Kon ik ooit denken dat het zoo ver zou komen dat wy elkander zoo zouden wederzien zulk een dag als dien van gisteren Ie zamen zouden doorbrengen I Tatiana wilde opstaan on heengaan maar hy hield haar t an Kean hoor my nog een ooganWik aan ff tfdt vervotgd