Goudsche Courant, donderdag 7 juli 1898

Dinodags betaalt men 2 coupons per poraoon Leden van vroQwen vakvoreenigIngen kunnen op vertoon van baar bewgs van lidmaatschap de Tentoonstelling bezoeken tegen betaling van 5 cents per persoon GsaelRchapfikaarten znlleo verkrygbaar gesteld worden voor personen behooreode tot de srbeidersklasse oor instellingen van liefdadigheid en voor achootkiotteren a tien cents per persoon Da voorwaarden tot verkrgging dezer kaarten tgn het Kezelacbap moet uit minstoni 25 personen beatas dj Lkaart moet minatena 8 dagen vóór den VIP waarop zg gebrnikt wordt hg de peonin eesterea Bcnifielgk aangevraagd worden deze boalist of da aaavrage op dien datum kan worden toegestaan De kaarten kannen voor iederen dag der week aangevraagd worden nitgesooderd Dinsdags De schoolkinderen worden alteen onder geleide tÖ eiaten bealaaode oit ééa ondorwgzer of onderwijzeres op 24 kinderen de geleider ïa verantwoordelijk voor het gedrag der kinderen Door eenige aaozienlgke ingfftetenen van Amerafoort is opgericht oene Maatschappg tot het bouwen van ook uil een sanitair oogpunt verbeterde werkmaa swoniugefï Er is reeds een belangrgk kapitaal in aaodeelen bgeengebrocht Omtrent het kiuderfeeèt in het Malieveld to sGravenhage wordt nog gemeld dat het gebeele veld wordt omgeven ook aan de alootzyde doe eene schutting van 1 40 M hoogte zeodat het gebeele terrein voordetoeacbouwora daarbuiten te overzien zal zijn De koniuklgke tribune wordt opgeslagen op een strook vnn 25 M langa de geheele breedte van bet veld aan de sgde van de stoomtram Op bet terrein voor de kinderen bestotnd wordt niemand toeftelateo die er geen bepaoldu Innctiëo te vervullen heeft De kinderen bereiken hét terrein en vcriaton t ook weer door 12 breede doorgangen met deijren door eiken doorgang gnnn er niet meer dan 1000 Hoofdleider van bet feest is de beer van der Laan hoofd et ner school die 8 Ie plannen ontworpen en bet geheel georgaoiseerd hpoft Gemengde Berichten Door drie agenten ia eergiaterenavond uit zgn woning gebaald t Rotterdam en io verzekerde bewaring gesteld J S v L die Vrgdagavond in de Jozeflaan 45 de GO iarige weduwe W De Crng£f van de trappen wierp teogï volge waarvan de ongelukkige vrouw eergistermorgen in bet Ziekenbnia is overleden Een strafvervolging wordt tegen hem ingesteld Te Stnil art is een maatschappg met oen kapitaal van 500 000 mark gevormd tot beproeving van de plannen voor een bestuurbaar luchtsübip van generaal Von Zeppelin Men hoopt den volgendon lomer voor proeftoohten boven het Boden meer gereed te zijn Bg een te Utrecht wonende ongehuwde dame vervoegde zich oen bejaard koopman io schrgfbeboeften en bood baar deze artikelen te koop aan Daar zg deze echtir niet noodig h d gaf zg den man een 2icent stuk waarop deze zich verwijderde Gernimen tgd daarna bemerkte zg echter hg het nazien van haar geld met schrik dat zg den man niet zooats zg moeode een 2 cent8tnk had gegeven maar een tiengnldenstnk dat zg dien morgen had ontvangen doch vergeten had weg te l gen Nog in twgfel of ag do politie tan haar bevinding kennis sou geven stond onverwiobt dezelfde man weder voor haar oogeo en vroeg haar of zg zich nog herinnerde wat zii hem dien morgen had gegeven en Zomerdlenst 1898 AangevaogeD 1 Mei T d van Greenwich 6 14 7 11 7 16 I SO 1 61 l 6 10 04 lO lt 11 1 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA ROTTl DAM viieire v S tS S i7 4 tB 4 69 6 5 H 8 12 6 1 4 15 5 91 5 10 9 10 9 14 9 S6 9 54 10 11 ll U t 40 4 10 II S9 7 60 9 80 9 84 9 4810 18 10 80 11 8 i 5u 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 11 86 11 60 11 97 1 44 1 54 8 01 9 08 9 14 6 15 6 81 7 96 7 B 6 40 6 46 5 66 1 I1V 4 05 4 84 11 64 IJ OI 18 47 6 88 7 10 7 46 8 11 9 OOUDA IIKN HAAflriH nru 11 18 18 16 19 56 1 14 8 46 4 49 4 58 U tO 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 65 1 S8 5 81 II 19 46 1 48 8 48 4 16 6 1 5 87 6 86 6 64 g ll 7 84 9 17 9 98 9 67 lO U 11 16 6 68 6 88 6 S9 1 04 9 46 9 66 7 90 7 4U s ai 4 38 4 39 4 68 6 04 6 15 9 4E 1 36 1 41 1 66 S 0 1 17 11 87 11 35 18 88 8 14 11 50 4 08 4 17 GOUD A A 8 T B D A U tooda 6 9 8 14 48 10 67 4 115 80 7 18 86 10 1110 1 kmtt W 8 01 9 0610 8118 48 1 00 6 37 8 40 10 08 11 87 A mit 0 8 8 80 9 98 10 60 1 03 6 16 8 65 10 18 11 4i O I D A l t B K O H i tU Tem 14 9 07 10 19 10 67 19 00 18 10 18 63 8 80 8 17 4 38 5 80 6 47 6 06 8 66 8 98 door 10 17 11 14 8 37 5 37 7 10 10 84 11 98 18 17 8 46 3 34 6 46 6 84 7 18 8 4810 86 10 41 j st 9 S1 10 51 11 46 19 89 1 81 8 118 8 60 6 04 6 88 4 7 89 69 10 61 11 19 9 07 9 86 10 01 10 81 10 54 18 08 1 37 8 08 3 16 3 65 4 48 1 36 6 H0 6 S6 7 66 U r bl 6 16 6 38 7 4S 8 37 8 4 9 00 9 10 10 15 10J U 88 4 14 9 8 1 09 40 4 37 ü iO 101 7J9 1 11 9 65 l a4 11 10 Irnit n a 7 06 8 10 9 06 11 15 1 13 1 4i 4 46 10 7 41 4 kmtt W 7 10 8 16 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 t St 8 00 10 0 1 OouU 8 09 9 18 l l 11 51 Ml 4 4 1 41 7 4 1 491 l l0 10 88 10 46 9 61 10 19 11 10 11 11 BINNENLAND Provinciale Staten ZUID BOLLAND De commiiaaria der Kooiagin in Zaid Hollaod mr C Fock beeft giateren de tomerverg derÏD der Staten geopend AlTOreaa het ooderzoek der geloofsbrieven TAD de gekozBQ leden te doen sioTB eQ her iouerde de voorzitter in de eerste pluta bbq den beer Mau die onrerwachta door den dood aan zjjn werkkriog is ontrokt verder aao ben die ofschoon afgotreden zich niet weder herkiesbaar hebbeo gesteld wyzende hg op de boeren De Vrien Booosajer Vtn Hanftenf Da Jonobeere Tan Schaardeaborg Bos Molenaar Bichon en Breeknee en eindel k op beo die ntet herkoieoi door anderen werden vervaDgeo Id do eerste plaats wees bg op dea beer De la Basseoonr Gaan die gedurende 36 jaren als lid der Staten en 25 jaren als lid van Gedep Staten met onverdroten grer de belangen der profiooie heeft waargenomen en verder op de h eren Hinkea Borger Soonck Hargonjs Hgmnna van Wadenojerr Kikkert Van Beei Van der Maodele Vermaea en eindelgk op den beer Qoekoop die ook gedorende langen tgd 19 jaren als lid tan de Staten en van Qodeputeerde Staten ateeds met groote toewgding het belang der prorincie beeft berorderd en op den beer Hein die gemeend heeft zgne bonoeming niet te moeten aannemen De foorzitter gevoelde behoefte een woord van waardeering o holde te brengen aan ben die niet meer io deze vergadering veracbgnen Do geloofabrieven worden in bnodeD gesteld van drie commiaaidDf eo wel voor de districten Leiderdorp Leiden Zoetermeer s Grarenbage en Vlaardingen vao de beeren Juta Micbiela D Qaarles voor de districten Delft Schiedam Rotterdam Alphen en Gonda van de boeren Drost V Velgen eo Noothoven van Goor voor de diitriclen GoHnchem Sliedrecbt Dordrecht OndBeöerlaod Ridderkerk Brielle en Middeliiaru 8 de beeren v d Lith KortO weg en De Krnjfif In Andon van laatstgomelde commissie werd tevena gesteld een bezwaarschrift vnn F Verhagen kiezer te Bardinxveld tegen de erkiesiog te Gorincbem waarbg hg er sicb o a over beklaagt dat da voorzitter van het aembarean het tot zgn taak rekende inlichtingen to geven aan de kiezers De commissiën voor de geloof brie von stelden voor alle leden toe te laten behalve den heer Hogendoorn gekozen ia bet district Qormobem te wiens aanzien de vergadering zich voreenigde met bet voorstel der commiaaie rapporteur mr Van der Lith om omtrent deze verkiezing nadere inlicbtiugen in te innen ten eiade na te gaan in hoever de informaliteit is gepleegd dftt bet stembnrean niet voltallig waa en na te gun of een font iu het procesverbaal is begaan Do oommisfie kwam tot die conclusie omdat het stemmental op den beer Qogeodoorn uitgebracht de vraag doet rgzen of bet ogfer invloed hooft op den uitslag der verkiezing Ten opzichte van d n heer Visser was gebleken dat de hg de stemming te Bardinxveld geploegde informaliteit geen nadeeligen invloed beeft gehad op don uitalag Dientengevolge stelde de comm voor de verkiezing van den beer Visser goed te keuren De commissie meende overigens dat de goploogdo ioformrliteit niet van dat belang was dat de verkiezing nietig moet worden verklaard daar de wil dea kiesers eich behoorlgk heeft kunnen openbaren Allo laden behalve de heer Hogendoorn legden de eeden of belofte af en namen zitting De vooritellen omtrent de behandeling der 8 85 48 8 40 s te 9 Ct oud 7 J Moordrecht door 7 BS meuwerlmrk 7 S9 Cpallo 7 4 RottrmlM 6 8q 7 IS 5 58 6 08 8 11 5 1 96 4 45 4 66 5 04 11 5 17 Ootterdan O pelle tfieuwerkerk Uoordrwht Qond 8 80 8 48 1 51 9 08 9 08 7 S0 7 48 7 68 8 07 1 19 Qouda ZonahuiunMoerkipollo ZMlermwrZogourd Toorburt Hwr iHagB 48 Voorljurg 6 68 Zoetermeer Xeawaard 8 6 ZeToohuUen Moorkapalle 6 17 oud 6 84 7 18 7 63 6 39 6 S5 7 S 6 90 6 85 5 48 6 08 Uoada Dudair Woerd irtraabt 8 10 8 911 7 04 7 49 9 16 Wnerduii 6 4 6 68 8 06 Uudow 8 14 V Uouda 8 87 9 06 9 9t voorstellen en stokken werden meeU alle aan gpbouden tot na tamensteiliog der ïfdeeliDg n op heden De provinciale rekouing werd in banden gestold van eeoe speciale commÏMie bestaande uit de beeren Ëvora levers Noothoven van Goor V Velzen eo Eortoweg B iloten werd dat de proriucie zich lal verwerven in het proces io tiooger beroep tusacbon de Utrechtscbe IJzergieterg firma A F Smntders en de provincie Tod aanzien uo hot adrei van den raad der gemeente dGraveobage om tofkeaning van pioviociaU oabfliclie ten behoeve van den aanleg eeoer zeehaven voor visacbersvaartoigeo is ScbeTeoingen stelden Ged Staten voor dit beroep torog te zenden naar bon collegae ten einde in een Utera vergadering advies te knnneo uitbrengen Het adrea was te kort voor den aanvang dei vergadering ingekomen zoodat Ged Staten niet in ataat waren een behoorlgk toegelicnt voorstel te doen De vergadeiing beuloot tot verzending aan Ged Staten Op de elfde gronden werd gelgk besloït genomen ten opzichte van bet adrei van bet bestanr der Krimpenerwrardspoorwegmaataobappij om vurhooging van bet toegekend provinciaal subsidie ten behoeve van dan aanleg eener spoorwegverbinding taasebao Gouda en Schoonhoven en ten aanzien van bet adres van Schuttovaer tot verbooging of bewe boarmaking van de vaste brog in Orerschie Nog werd besloten boiten behandeling te laten de aanvrsge van bel Uitvoerend Comité voor den aanleg en de exploitatie eoner viaBchershnven te ScheveoingeD om subsidie voor den aanleg eoner zoodanige haven Het rapport der commiasie tot onderzoek naar de oorzaken van den vervuilden toestand der kanalen toaachen de Maaa en Scheveningen en de middelen tot verbetering werd voorloopig voor kennisgeving aangenomen Naar aanleiding van bet bosloit in de vorige herfrtvergadering genomen om bg legenheid van de troonsbestggiog van H M oen versiering aan te brengen van wege de provincie deelde de voorzitter mede dat van Hr Mi particulieren secretaria een zeer vleiend sohrgven is ingekomen berichtende dat H M gaaroe de bnlde der Staten zal aannemen welke zal Heataao in eene bloemenversiering van bet Koninklgk paleis in het Noordeinde Ëon nador requeet van bet beatonr der tentoonstelling van Vrouwenarbeid zal worden gevoflgd bg de stokken die het afwgzend voorstel van Ged Staten te dier zake vergeiellen De vergadering ia niteengegaan tot hedenvm U nor ter benoeming o a van 6ed p Staten Vereeniging Nationale Tontoooatelliog van Vrouwenarbeid te a Oravenhage Do Tentoonstelling ia geopend van 9 Joh a middaga tot 22 September werkdagen van 10 uur tot zonsondergang Zondags van UVs uur tot zonsondergang Zg wordt gebonden op 000terrein aan de Sladboaderalaan Oude Soheveningdche Weg tegenover hot Hotel de la Promenade Men i Donatonr der Vereeniging wanneer men f 50 eo Lid wanneer iren f 20 betaalt biervoor beeft men vrgeo toegang tot de Tentoonstelling en toegang tut de uitvoeringen tegen balven entrée prgs Contrihoanten betalen f 10 biervoor hebben zg dagelgki toegang tot de Tootoonstelling behalve Dinadaga en andere dagen van verhoogden entreB prgs Dagkaarren kosten van af llJoli Zondags 25 cents Dinsdags f 1 overige dagen 50 cents op den openingsdag is de entrée prgs £ 2 50 en Zondag 10 Jnli f 1 o o tl D i 11 68 i ll 1 1 7 1 14 1 98 9 80 Kinderen beneden 10 jaar betalen half geld Onpersooolgke oooponboekjes van 10 coipons f 4 zgn aan den ingang verkfgffbaar 11 81 1J 18 11 11 86 11 49 t 51 11 89 9 88 10 19 10 89 10 86 10 48 in 48 9 58 10 96 10 44 11 46 9 46 lO U 10 17 10 81 10 48 10 54 19 06 11 67 10 16 8 08 9 47 10 18 toon eg hem daarop baar vergissing modedealde gaf hg haar bet gondentientje terog Dat de oude dame dit bigk van bgzoudere eerlgkboid naar waarde be ft weten te schatten behoeft nalnorlgk niet gesogd te worden Nu met ingang van 1 Juli da Naamlooio Stoombootrecderg op de Lek haar tarief 2d6 klaaso heeft verlaagd hebben ook do stoombuflt Lekkerkerkt atoombootondomeming van de heeron J A v d Sebugt en do atoomboot Johan I1Z haar tarief nog l er goateld Men behoeft niet te vngen hoe sterk opde Lek de coacorrontie met de vaart ia daarmen voor een retonr Lekkerkork Rotterdam 25 cente betaald R Nbl Men meldt uit Den Haag Mevronw Cornelia Maria Vemer geb Pino Post ia in don afgeloopon nacbt op bgna 30jarigen loeftgd overleden aan de gevolgen van de verwondingen haar don 5den Juni door haren eefatgonoot io do Weimarstraat toegebracht Mevr Vemer overleed in de kliniek van dp Stejn Parvé welke inrichting zg oog niet had verlaten Nader verneemt men De verwondingen iu don nek on aan bet hoofd haar toegebracht waren nagenoeg genezon maar het herinneringsvermogen waa niet teruggekeerd De ongelonkige Vjagefeerdo in eeu staat van verauftheid en verdooviog waardoor elke band aan het verleden voor baar oehoen afgesneden Van het toooool in de Weimarilraat op 5 Joni wiet ze niots on toon men den naam van haar oian noemdo in verband met een beweerde ziekte van mevr Meyer wier dood ze niet vernam kon ze met geen mogelgkboid dit verband vatten Gisteren werd bet gestoorde bewnstzgo totale bewusteloosheid en in dien toestand overleed zg hare nabestaanden niet herkennende die des avonds laat aan bet ziekbed waren ontboden STADSNIEUWS GOUDA 6 Jnti 1898 Zondag 10 Juli a s m1 dos voorm te hnlf elf io het Café Vrede Beste Markt alhier door de Vereeniging de Dageraad c afdoeling Gonda en Omstreken een Openbare Vergadering worden gebonden waarin ala spraekater zal optreden Mevr Sthouk Haver van Am sterdam met bet onderworp de vrouw io veracbiltende godsdiensten Niet leden der Vereeniging hebben tegMi betaling van 10 et toegang Naar wg vernemen kan wegens gebrek aan deelneming de vooi enomen historiachen optocht op 31 Auguatna a a niet doorgaan Bet is zeker te betreuren dat waar op vele kleine plaatsen een historischen optocht op het programma der feestviering voorkomt de Feestcommissie alhier het plan daartoe heeft moeten opgeven wegens gebrek aan belangstelling De 21 jarige J v L timmermanikneeht alhier werkzaam achter het Staatsspoorw station to a Hage had eergisteren bet ongeluk van een steiger te vallen Do ongelnkkiga jonge msn kwam in zgn val eorst met het gezicht op een gzer hek terecht waardoor hjj ernstig verwond geraakte en daarna met zgn hoofd op een steoo Na in het militair boepitaal aldaar voorloopiK verbonden te agn word bg per raderbaar naar hot gemeente aiokenbnii overgebracht Naar men verneemt ii zgi toestand ernstig 10 04 10 11 10 18 lO li 10 84 10 64 11 80 7 66 8 08 1 09 1 16 6 15 1 41 9 10 lO K 7 85 10 10 9 87 9 47 t 4 10 01 1 80 10 07 lO SO t 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 10 19 11 10 10 10 18 10 81 10 88 I 10 88 11 6 7 68 84 8 16 8 89 8 84 6 18 6 18 6 80 6 8 8 60 7 66 9 81 9 34 0 48 9 69 8 9S lO I 10 31 6 7 48 Op het drietal tet beroeping van een predikant bg de Ghr Ger Gom te Ejimpen komt voor ds Minderman te Rotterdam Goin I At Door bet oTmMm Tan den beer A Kool en bet vertrek n den heer A C TM HoBweningon moeet gutereniUhier de temming plMts lebben toot twee leden tm dea Gemeentere Zee cand daton weren gerteld weerTan afrielen de b b C Rskaart en J T d Vliet ton yi berstemmmg moet plaats hebben tue jb i de b b Dr T Beekenkamp J Slegt G Breed gk en A BUnk en Siotwui 4 Jnli In eene geoombineerde TergideriDg Tan beetanreiedeo der lansTereenigingen Tin Moordrecht Krimpen ad IJeel Berkenwonde ei Stolwgk ie besloten de reis naar het langoreleeet te GraTondeel op Donderdag 21 Joli a a getamenljk te doen met de salon stoomboot IJsel IU die daartoe Tan den beer Van der Garden te Gonda zal worden afgehoord Zeïbshokïh 4 Jeli De collecte Toor dengewapenden dienst beeft alhier opgebracht desom tan i 9 AVJIEH BJ de jongste Aljeb telegrammen oTer dePedireipeditie en bare geTolgen teekent t N T d D aan Voor een goed OTeniobt ran al doiebtriobten al het noodig ajn de kaart te Tolgen want ar is hier sprake Tan rerschillende streken welke Ter Tan elkaar Torwijde liggen De TOornaamite operatie is natunrigk dis Tan kolonel Tan Heotsi in de richting tan Ëndjoeng met het 3e en het 14e bataljon benOTens mar hanseés artillerie gfn e ens Dece troepen agseren in bet zoid oostelgk deel der Pedirfallei Intosicben is het 2e bataljon majoor tan der Wedden slaags geraakt in bet westen Tan Pedir in de VII moekimi mei Tolgelingen tan toekoe Koewalo Batoe een hootd dat blgkeas xgn naam gezag Toert san de monding Tan de Batoe riTier noordalgk Tan Segli Oemar ia dos lolgens het bericht naar de IX moskims uitgeweken 01 hiermede de streek bedoelt wordt welke onderdeel ii Tan do XXII moekims in het westen det Atjeh Tallei tbK te beiwgfelen Volgen oen Torig telegram ia OTersto Tan der Dasaeo met een hall bataljon naar Lepong en Lohong aan Atjeh s weatkuit Tertrokken om daar Oemar s tolgoliogon in bedwang te honden en er een tgdelgke Tersterking te bonweu Men heeft daarbij te denken aan een benting bg eeta det pasien om Oenar ie Ten den tsrugkeer naar agn raderland in engeren sin moeilgk te maken Men wil hem blgkbaar Terhinderen etuiTertje te winelenc eo er Tior waken dat hg thans aan da WMtkaat weer lastig wordt nadat tast Tnnr ben in Fadir te dicht aan da schenen werd ge 8 Fanglima Polim die er OTer denkt om naar Mekka te gaan i TOurloopig naar Samalangan getrokken het rgkje dat Tooral bekend werd door de expeditie onder generaal Tan der Bejden Polim lal daar nn nog een kansje wagen om bet eeraet aan te blazen Oemar zal er tich wel niet dnrren Tertoonen nadat hij den pretendent snltan heeft trachten te bewegen om Samalangan dat niet wilde meedoen in Tolleo ern t to beoorlogen Zoo breidt deze expeditie zich steeds Torder nit want zelfs Edi wordt thans 3oor Tolk Tan Oemar bedreigd Bet staatje Edi aan de oostknst de Tolgorde is in oostelgke richting Herdoe Samalangan Paiangao Pasei Simpang Olim Edi ligt op groeten afstand ran het operatieterreio in Pedir en Gigiëng BEOHTZAKËN poor de ArroodiasemeDt Rechtbank werden gisteren de Tolgeode Tonnissen gewezen Wegens het niet betalen der hondenbelaetiog werd tegen A P 48 jaar te Qoada i 10 boete snba 2 dagen beobtenis gertqnireerd fiierna rerschesn M t M 45 jaar koopman te BergAmbaobt wegens beleediging ran een ambtenaar tot f 10 boete snba 4 dagen hechtenis Daarna stond terecht de 17 jarige T t S wonende te Capelle a d IJsel die dagelgks met sgn equipage bestaande uit een broodkar met een hond door de gemeente Kethel reed zon dan 30 Kei C C W Olierook wegens plagerg Tan zgn hond met een teen een takje hebben geelageo De ander daardoor kwaad geworden had hem met een steen in de baud afgewaobt maar Toordat bg iets gedaan bad son S hem geslagen en geschopt hebben aoodai hg op den grond waa gerold Eisch f2 50 snba 2 dagen hechtenis Ten slotU stond terecht J Tb t B 40 jaar kippenkoopman Ie Capella a d IJsel wegens diefstal of poging tot diefstal tot 9 maanden geTangenisitraf De rechtbank te Arnhem veroordeelde Maandag H J F vroeger geagreëerd klerk ten kantore van den ontvanger der belastingen te Eist Betawe thans gedetineerd wegens verdnistaring van ongeveer 900 tot 9 maanden gevangeniaitrai VERSCHEIDENHEID Op latit van het Nationaal Institout voor Geneeskende io de Vereeoigde Staten is een omvangrgk onderzoek ingesteld io de plantenwereld TSQ Mexico voor het vinden Tan geneeskrachtige kruiden Deze ea poriogen hebben al goede resultaten opgeleTerd O a heeft men in de plant Casimiroa edulis een gewas geTonden waarvan de zaden een voortreffelgk eap bevatten Dit sap zoa toch een uitmuntend pgnstillend en koortsrerdrgvend slaepmiddel zgn Er zgn reeds proeven mede genomen op eenige honderden personen waaruit de gunstige werking zooder schadelgkeneveoinvloeden gebleken ia Bgzonder goede diensten zou bet midd l tegen slapeloosheid door zenowoverepanning of alcoholisme bewgzen Da mexiaansche plant behoort overigens tot de fsmilie van onze gewone wgnruit welke bladeren io vroegeren tgd eveneens een als artieng met name tegen tandpgn gebezigde olie opleverden Een ruim 74 jarige man te Utrecht die in bet begin van dit jaar zgn vrouw verloor waardoor bg geheel alleen zonder eenige familiebetrekking op de wereld aohterbleef beeft zieb dat verlies zoo aangetrobkeo dat hg sedert aan zwaarmoedigheid is gaan Igdeo en meermalen had te kenoen gegeven dat bet leven hem tot een last was geworden te meer nog omdat hg van de liefdadigheid moest leven om reden bg niet meer tot werken in staat was Maandagmorgen terwgl zgn kostvrouw even io de bnort een boodschap was doen heeft hg aan zgn ulgkbaar reeds lang gekoe terd plan uitvoering gegeven Toen de Trouw namelgk weder tbnis kwam vond zg hem te midden Tan een grooten plas bloed zieltogend op den grond liggen Bet mes waarmede bg zich den hals bad efgesoeden lag in zgn onmiddellgke nabgheid Ds vrouw was door dit ontzettend schoawspel zoo geschrokken dat zg aanvankelgk geen woord kon nitbraogeQ en slechts door gebaren kon bedoideo wat er bad plaats gehad Toen politie en geneeskundige ter pliatse verschenen was de man reeds overleden Een eenvoudig middel om afgeph kte rozen goed te houden Wanneer ze beginnen te verwelken plaatse men ze in heet water koud water is op den duur niet voldoende zoomin voor rozen als voor andere bloemen Het is verrassend te zien hoe snel zg weder ophalen Eiken morgen geve men ze frisch beet water liefst met wat sont er in korte de stelen en zette ze uit het licht Men zegt dat het ook goed ia s morgens niet al het water van den vorigen dag weg te gieten maar het slechts voor een gedeelte door ander te vervangen Is men daartoe iu de gelegenheid dan is het ook een goed middel de vazen of jardinieres met nat zand te vullen dat men vochtig houdt en daar de bloemen met de stelen in te zetten De zeescbilder Meetdag beeft aan Den Briel ten geschenke gegeven een groete schilderg van A Waldorp voorstellende De Inneming Tan den Briel door de Watergeuzen In een begeleidend schrgTen drukt hg als het doel zgner schenking nit dat deze belangrgke schilderg zeker als een herinnering aan het roemrgke historische feit door ingezetenen Tan Brielle met ingenomenheid zal worden bezichtigd Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Ooederen gebonden door den Notaris Groeneodaat den 6 Juli 1898 Huia en Erf Pakhuis ea Kantoor aan de Turfmarkt H No 94 95 96 en 101 voor f 11345 1 k A J J Vos Twee Huizen en Pakhuis aan ds Nieuwe Haren N No 111 113 en 114 voor f 5910 k F van der Straaten E E O Ij A Ivl E Zij de Damasten 65 Cts tot ƒ 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde HennebergzijOe van 35 Cts tot 14 65 per Meter Glad Gestreept Gernit met Patronen Damast etc ea 240 verschillende Qnal en 2000 versch kleuren Dessi a etc vtif va port e rechten in Zijè brieken K en LHoO ZCRIGH OYerhemden Pronts A Tan os A Md Tailleur Kleiweg E 73 73 1 GOUDA Telepluan If 3Ê Amsterdam Vrkn Slotkn 86 87 98V 97V 101 88V 86 84V Beurs van 17V 17 8 ii 7V 98 97 18V 86 s 74V IVl 86 104 96 S5Vi 1001 loov 64 668 489 lOOV 49 lOlV 198 1451 66 98V 1987 108 85 80 118V 118V 808 817 100V i 84V 67 150 6 JULI NiDiaiASD Cort Ned W 3 1 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOin OU Geudl 1881 881 Italh Insohryviag 1868 81 6 OosTim Obl in papier 1168 6 dito io iUverl8 8 6 FoaTUfiAL Obl met coupon 8 dito tiekel 8 357 BniLANO Obl Biauenl 1894 4 dito OeeooB 1880 4 dito bij Botbs 1889 4 dito bg Hobo 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 S SrAHii Perpet sohuld 1831 4 TuiKlu Oepr Conv leen 1890 4 Gec leftiiiag serie D Gec leeaing serie G ZmnAva Bep V obl 1899 6 Mexico Obl Buit Soh 1880 6 YlNBZUBLA OU 4 onbep 1881 AvsTiBSAH Obligatten 1896 8 BoTTBBDAjf 3ted leeu 1894 3 N D N Kb Handels aand Areudab Tab Mjj Cerlilioaten DeliMaatachappy dito Arn Hypotheekb paudbr 4 Cult Mij derVontenl sand s Gr Hjpotbeekb psndbr S NederlaodBche baak aand Ned HandelmaatBob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 8 i Utr Hypotheekb dito SV OoSTENa OoBt HoDg bank aand BüBl Hypotheekbank pandb 4Vt Amebixa ËquI bypath paudb 5 69 V Maiw L G Pr Lien cerl Na HoU IJ Spoorir Ms aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned lod Spoorwegm aaod Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 5 iTAUïSpoorwl 1887 89 A Bobl 8 76 767 loov 108 IGO 14V 187V H l 103 56V 108 U m 16Vi HI 136 14V 1 60V V 178 1077i 106 1051 100 loov 116 g 118V 118 Zuid IUl Spwmij A H obl 3 POLKN WarBobau Weenen aand 4 Rosi Gr Rasa Spw Mjj obl 4 i Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Oh Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ameeika Cent Pao Sp M obl 6 Cbio North W pr C v aand dilo dito Win St Peter obl 7 Deaver Rio Gr Spm eert v b Illinois Central obl io goud 4 Louisv NaihvilliCort v Band Mexico N Spw Mii Ie hyp o 6 Miss KausB v 4pCt pren aand N ïork Outaaio Wosl aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goad 6 St Paul Minn SiManit obl 7 Un Pao Hoof iO n obig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Oanuia Can South Chert v aand Va C Balliv Na lo h d o 0 Amstord Omnibue My aand Rotterd TramwowMaata aand Kzn Stad Amsterdam Bond 8 Btad Rotterdam aand 8 BlUHE Stad Antwerpen 1837 8 Stad Brussel 1886IV HoNu Tboiaa Regullr Gsselsoh 4 OoBTENi StaaUleenig 1860 6 K K Oosl B Cr 1880 3 SrtNJi Stad Madrid 3 1868 NZB Vor Bez Avb Spool eert INQ£ZONDEN De berstemmiugen voor de Staten in deze provincie mogen in bevredigeaden zin zgn uitgevallen voor diegenen die heil zoeken in stilstand of acbternilgaog zg die strgden voor verlicbtiag ea beschaving konuen lieh slechts troosteo met de gedachte dat de gewestelgke verte feowoordiging niet some ia Dat dit doel niet bereikt is moet aeker niet daaraan wordea geweten dat eenig middel om er toe te geraken onbeproefd is gelaten lategendeel bet doet heiligt de middelen is ook io dezen strgd door de geloovigeo weer hoog gehoudea Hebbeo zij niet geroepen tegen beter weten in dat het stelsel dsr liberalen is voor hunne school de kas der gemeente voor de obristsigke school de beurs der geloovigen wel wetende dot bnn gescbetter gericht is tegen eeo klasse van meusohen hslaaa niet voldoende ontwikkeld om te kunnen beseffen dat zg bg den neus worden genomeo Zonden zg de tegenstelling tusschen liberalen en geloovigeo niet achterwege hebben gehouden wanneer bet niet de bedoeling was geweest daarmede indruk te msken op eeovoadige kiezers voor wie men steeds weet te verbloemen dat de liberalen van bet beginsel nitgaan dal men van godsdianstzin niet kan doen blgken door oiterlgk vertoon en vormen doch dat deze bebooit te spreken nit oos doen en laten gedorende de zeven dagen van de week Heeft bet wetsontwerp op de Leerplichtc niet ook dienst Boeten doen om dieaelfde eenvoudige kiezers den schrik aaa te jagen terwgl dat wetsontwerp toch jnist den kleinen man t n goede zal komen in zoover als alleen door geregeld ooderwga den grondslag kan worden gelegd voor eeo menschwaardig beataan in de mkomst Spruit He strijd tegen den leerplioht dan ook nist enkel daarait voort dat de zoogmuamde geloovigen hnnna eigen meer be voorrechte peaitiai In gevaar zien gebracht zoodra bet volk beter oaderweaen is Hst gewezen antirevelnlionairs kamerlid voor Sliedtecht de heer Fabins niet gedreven door overwegingen van eigen belsog schenkt dan ook zgn volle adbaesie aan dat ontwerp Doch hoe dat ook zg van de U zetels hebben de liberalen er nog 5 door hunne tageostandere moeten zien innemen Immers in dsa Haag Delft Gouda en Hiddelbarnia zgn 5 aoti revointiooairen gekozen dank zg den kraohtigen ataon der katholieken die woord hielden Slechts één anti revolutionair candidaat is gevallen De katholieke bondi enooten hebbeu het er evenwel treurig afgebracht Vgf eandidaten brachten ig in het vuur en vgf caodidaten zgn getuimeld Door wiens schuld Man beeft bet geweten aan oneerlgkheid en kwade trouw aan dezgdederanti revolutiooaire bondgenooten doch de sStandaardf werpt dit verwyt ver van zich en ia zelfs onbeschaamd genoeg de katholieken te dreigen de oamen werking te zullen opzeggen als dit verwgt oiel onderdrukt weidt eene samenwerking nota bene waarhg de anti revolutionairen tot nog toe alles de katholieken niela geprofiteerd hebben De Katholieken hebben zich alaoo blgkbaar door de geloovige Proteatantso lat ngebmiken ala machines als dommekrachten om ar hunne eandidaten te brengen maar Katboliekeo in de Staten ho maar 1 dan liever liberalen Gelukkig dat de Katholieken lankmoedig van aard zgn en dat een bedankje van hst bestnor hunner kiesvereeniging voor de troowe opkomst bg beo alles weer g d maakt maar waar blgft op die wgze bun gevoel van eigenwaarde Eo welk een bittere pil krggen zg na dat alles nog te slikken van een der generaals van bet antirevolutionaire leger al dese de bandelwgte van het kader in bescherming gaat nemeo in deze woorden Het volk weet zeer goed en kan bet dagelgks ervaren dat de roomsch katbolieken het protestantisme niet alleen verfoeien maar de protestanten zoo zg kunnen ik apatleer het leven bemoeilgkeo c De roomsob kalfaolieken weten het protestantisme niet te waardeersn en hun kerk legt bet toe op eigen heerschappg en de vernietiging van het protestantisme c Woorden in staat mg liberaal ta doen lillen Wanneer ik dergelgke woorden in de gegeven omstandighsdea oog lees dan zal ik bjjaldiea de antirevolutionairen te kwader ure eens de baas mochten worden big zjjn liberaal te zga en niet katholiek LlVlHXtHP Woerden 2 Joli 1898 W V W ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een flinke Dochter A E W D WILDE SVIT Soi fa 6 Jnli 1898 lieden overleed te Kralingm onze geliefde Zuster on Behuwdznster Mevrouw de Weduwe N G VERBOOI SOUIAIN geb MoxTUH in Clüh onderdom van 72 jaren P M MONTIJN W P MONTIJN Ti BouvKOT TiN Niiuwaii Qouda h Juli 1808 OHZICHTBABEII HEBREN en DAIHES PRUKEN TODFETS SCHEIDINGEN en verdere IIAARWEIIKEN munten uit door SOLIEDB AFWEBKING bg H P VAN WimAUDEN Coiffeur Klelieey Gouda Chemische Wasscherij en Stoom Ververij i DE WIT en Oomp DTEBCHT Spoe lige en natte aflerering i Iisge prQEen DBPóT bg I Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA