Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1898

Vrijdag 8 Juli 1898 37ste Jaargang INo 7685 Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel WIMHE GOÜRANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aanbeveu d JU M BËLO JE Jf Kdzerstraat K 116 Telefooq No I ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tclefaon Ho It De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderüjke Nommers VIJF CENTEN n t Goedkoopste en Boliedst adres voor l ervoer van Inboedel loowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens GRAVEST EIJN Oude Gouwe AUea word tegen Xnmtpart tehaAe venekerd ZUIVER BEREIDE CITROEN LIUONABE SIROOP in halve fiesttchen h f 0 5S Verkrügbaar bg 3D 2s IE3BIES DROGIST Kleiweg E 100 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aP BIEMKUBJIIX MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG yan 8 tot 5 uur WOENSDAG en VRIJDAG TMi ttotB uur ZONDAGS niet A SLEGT NIEÜW EHAVEN GOUDA BeTeelt zich aan tot bet leveren van bett Zeeuwsch Tarwebrood iring tegen Jioht inmjnan kortom Wnt i x te liwitJTl Hhenmiliek Lendei Ë 5t AflkerPain Expeller fg lanatlutMinMIiutewwileiitegoii s üt Anfcerfainlxpeller Wat I ftawb In ledei hoisgez Ankerfain Expeller rooriuMI Fr SO oait 76 otat en f136 de laa i TMTbudan in dfl meeeie Apotheken eo bq r li RI iktei t Co te Roltenlam Te GOUDA bg C LDGEtt Apolbeker Markt en bj WOLFF Co Westhaven l9ö Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheune uitspattingen iji het beroemde werk Dr Retau s a 14 Ceot per Kilo z ELFBEWARIKG Hollandeohe uitgave met 27 afb Prp 2 gulden Ieder die aan de versohnkkelgke gevolgen van deje ondeugd Ijdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poetzegels en in eiken boekhandel in Holland ONTVANGEN eene nieuwe zending Schoolschriften Ö fe VEL 12 stuks è 32 t Ct A BRINKMAN ZN öouil Druk van A BBINKMA t ZOÜN 358e Staatsloterij De TREKKING begint maandag tl Jnlt B LOTBN en GMDMBLXMfi van LOTEN zgn te bekomen ten Kantore van de GoUecteurs A C COSUN Gouwe O 9 bj de Viecbmarkt W J L VAK DISSEL Gouwe C 217 KJdninklukx eTXbï mil mm KoninkHjke Machinale Fabriek iDE HONIGBLOBM van H I van Schalk Co gevestigd te s Gravenhage Kepplerêtraat 29 en 20 nab j de Regenteaselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Drniven Borst Honig Eitract IvIBLIAliTTIïB FCAUONB van 40 Cta TO Cte en ƒ 7 verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven f 08 Gouda D MIBBIBS Kleiweg E 100 Qouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te amtda A BODMAN Moordrecht J C EATELAND Soihop B T WIJK Oudewafer M KOLKMAN Waddinmeen D J 7AN 7EL2EN 1 Dubbele Buurt B 10 P tailleur i mm aai m m FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N cbemisclie W sscheriJ VAN H OPPENHEIMEK 10 Kruiskade Botterdam Gabreveteeid door Z M den Koaiog der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verve van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stooBKaa van pluche manteU veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Zenuw en Maag iijders wordt sit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek I3aad gre ver aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart woidt dit b iiekje franco p r post toegezonden door BLOKFOBL S Boekh ZBltbommel JHaehinale eii Chemische zuivering en ontsmetting van Bedden en Matrassen bij Gelir DE BAiOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 g ALGEMEE BEKE I N REEDS MEER DAN 60 JAAR 2 h al § bet beste adres voor g 0 lIEÜEElEH SFIESELS EAHOLAKFEN E Fantasie Meubelen KINDERWAGEUS enz enz S Gouwe C 253 L P WELTEE Peperstriat K 3 en 6 t Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEE R G OUDA LEVERT mumi AÜCEITItATEN U LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering nette uitvoering Concurreerende prijzen Het groote aantal zenuwkwalen van veni fhoofdplln ar tot de voorafgaande keataekenenvaB apoplexie 0m8eBbnoarta tae trotaMtaa nog HteedB alle middelen dooi demediBcihe weteoaabapaanEewend Eerat aan dan nisnwan tUdkoiat de eer toe dat felj door het febroik makea van den eenvoadinten wag nanelljk langl da boM phyaiolOKlBOhe ontdekklna sedaaa beeft die na hondeide prounemlnKeii Uiani over de gehaele waraU vei breid is on terwijl a f Ui wotenachappelljkakrinfesae hoofita DelannteUlnt wekt tCT aaaaef weldiiad blijkt te sljn voer da aan aeauwKwaieo lijdende menaosheid Deae eneeBWitJia 11 iÜt aTon den door den geweaen OUtder van Oetondfaelt Dr KomanWelumamtffVUuioftn en barnat op da OU dervinding opgedaan in eene BOJarlge prakUJk IMwr wa i lkl CT Vlteth Ma MBBMl per das worden dsiirto t aelilkte Mff B dft r de huid AMlddelIIJk mw h eaiiw S stel medeBedeeld Met deie seneaawUae werden werkelijk oUttmrendo reaolMan f Mh fa t en al maakte aooToel opEanx dat van een door den altvtatder EwolinTaa warkJa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorfcoialBg an aeneiing hlnnim kerten Ufd reede de Die dmk versohenes I lt boekje bevat niet alteaa vorkat grMta pnb llflk verstaanbare verklaringen omtrent het wesen der nieuwere tberapte en da daarmede Mlft in wunhoplge gevallen verkregen nitwerking maar ook vindt men daarin wetenaofaappdljke t6Pliitnilelingeii nit de niodiaehe bladen dleaandese geneeswljie gewUdzlJn aoomede anolmft vaa tftl van t etalj Brh riften van boog ge plaatste geneestEandigen onder welke P Éialira mid dr profaaaar aan da polykllnlBk te Parlji rue RouBBmont tO StelNoraber med dr piaktlieerend geeeeeliier aaa het kraakilnnignn geatlaht de tharenton SaiiJtdtirath Dr Cohn ta Steltia Qrotimann med dr arroad arta taJMilnaaa Dr P Foraatldr BBneeihoer dlraoteur van het hoapitaal Ie Age Behaliaratli Or Bafeerlni kaïtael Sntanfalat i Bad Ems Darsei med dr ggiiaaiheer dlrBBtBur dar aalvano tharaieutleohe larlotitlno voor MnuwtlMara ta Parita ruB SI Honorè 334 Coniul won Aiobeabaoh ai ad dr ta Corfii Dr Buabach arread arta de ZirkaHi Okaratabtorit Jeohl mad dr la Waasen Dr C aongaval ta La Farrlère iara IM vaa dH Oaaaell OaMral dfiHliaa at de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wter nmvceatel meer of minder KKayedaMB tm f aan aoBenaiiaadaneun vaehtlcheld lijden waarvan dekenteekeaenzljn ahronlioha hoenplln Rilgralae aebala haafdpl R blaedandrang areote prlkkalbaariield gejaagdheid ilapelooihald ElohamBtlikB anruat es onbahagatljka taa tand verder alle Eieken die daot beroerte getreffan werden ea nof lljdan aan da g votEan daarna Eooale verlammingen onvermogan tot prekan iware tangval oalalljk allkkaa atlKbald der lawrlBbiea nat vaartdurende pijn plaatielllka zwakta variwakking van Babeaian eni a lij ut raada onder ganamAuJÜga i beliandeling gfneest zijn maar door de bekönde middelen ala oBthondlngaen aa kondwatAkBUTi wrijven etectriaeeran atoomloei of seebadelpfeen genaalng of laaiclnc knnaar kwaal garondea bebben en ten alatteEiJ die vree sevvelen vaar beroerte oaaautte EOdoB kobbao wefeniv Teracbljoaelen ala iloh aanbaudand aagitig oalaa mrdaavlai la fett baefH bOBfM a aiet dnliallgliald HlkkeHngea en donkar wordee voer da oogea drukkanda pl a ander hal voarbaofH Mlalag w da aaraa kat vaa ea van krlaballng la an bat alapen van handen en voeten aan al deee drfo oatanriin vaa aeanwlUdera ala ook aan jonge mefijaa lijdende aan bteekiuoht en kraohtslooshald ook an gaiondo lalh aan ea e reraeaen dia vaal met bet haefd arerkaa en geestelijke reaotie willen voatkomen wordt dringend aanger an alcb bet boven vermelde werkje aan te acbalTen hetwelk op aanvrage kBalaloo enmnaaTe onden wordt door Amaterdaai door M CXEBAV dk CA eflfceweg 43 Rattardam r R van SAMTBIV KOLPV Apotheker Korte Hootateeg LVtreeht I OBRT A POBT FS Onderracht bij da Qaardbmg F TL Op de Jongste bvglenniaob medlolnAle tentoonatelUng ia de Dr Welaaaiaan aeha vUie oaor da Bedisoiie JorU aaet da iiUyerea Wedaflle bekreaad Kegelbaan HARIUONIE Vrije Baan Wedstrijd J J WOUDENBERG Bnltenlandsch Oveniicht Sigatta bevettigt than officieel het bericht dal het eskader van admiraal Cervera verslagen is De cOqnendo i verbrand de Infanta Teresa geionken admiraal Cervera is krggi gevangea Desa berichten zga aan de familie van Cervera geseind door de geredde chipbren kelingea van de Spaaoscbe vloot Er i in Europa mnar ééa meening over den toestand waarin Sponje than gekomen is doch in deie meening deelt Spanje niet Het itaat vast zoo zeggen alle invloedrgke organen der openbare meening dat Spanje thans vrede moet sluiten Den striid than voort Ie zetten zou dwaasheid waanzin mUdaad zgn meent de Vose Ztg De nationale eer van Spanje is door de heroïsche verdediging van Santiago gered dit wordt self door de Amerikanen erkend Thans moot de regeering te Madrid toegeven Maar do Spaanwhe regeeriog ii nog onbuigzaam Er zgn op Cnha nog honderdduizend soldaten en vrjwilligers die bereid zijn voor het vaderland te eticven zeide S gaita En hg wees daarby op den heldenmoed aan den d g gelegd door het handjevol troepen te Santiago En na de zitting van den ministerraad waarin de regeering erkennen moest dat Cervera verslagen zjn vloot vernietigd en de admiraal elf gevangen i luidde nog het trotjche woord Zoolang er nog een enkel Spaansch oldaat op Coba IS zullen Wfl geen vredesonderhandelingen aanknoopsn De Parjsche correspondent van de Frankf Ztg acht hel niet onwaarechijnlijk dat de Regeering aan de Kamer zal voorstellen een parlementaire commissie van onderzoek voor de zaakDrejlos te benoemen Dat zou zeker de meest gewensohte oploseing zgn mits die commiuie beataat nit oopartgdige en kundige personen daar er veel met valsobo stukken is geknoeid maar waarschgnlgk is dit bericht niet Verspr eide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Da Spaanscbe ministerraad heeft besloten geen vredesonderhandelingen te openen maar den oorlog voort te zetten loolang er ééa Spaansch soldaat op Cuba zal zyn FEVILLÈTOM Het Leven te Baden Sen Btttsiacie Soman 6S Ge liet my roor u op do knieëa maar ik ben niet gekomen om vergÜfenia van u te smMken ge kunt en moogt dat niet doen ik ben gekomen om u te zeggen dat aw vriend in eon afgrond dreigt te atoTten en dat hjj u daarin niet wil medesiepen Maar om mij te raddea noen 1 gij zelf kunt me niet moer redden Ik lou u olf tenigatooten Ik ben Torloren Taiga oirlierroepelÜk rorloren I Tatiana sag Litwioof aan vOy iqt TorlorenF xeide ze zonder hem recht te begrypoD irgij zyt rerloren P j Ja Tanja ik ben verloren Geheel myn rerieden alles wat my dierbaar is alles Wat tot du toe enige waarde aan mijn leren gaf is voor mij verloren Allee is Tei foe t en ik weet niet wat my in de toekomst wacht Gy hebt mij Eooeren gfM gd dat ik u niet meer Iwmin Neen Tanja ik heb niet opgehouden u lief te hebben maar een ander een ontzettend gevoel heeft mij aangegrepen Ik heb weerstand geboden zeolang ik kon Taliaua stond op hare wenkbrauwen trokken zich samen haar bleek gelaat werd streng ernstig Ook Litwinof riehtte zic £ op Gy bemint eeoie andere rroaw begon rij en ik nad w wia Wjj hebbw baar giaterenarond w fSBrnKSst smsmm De geoeeïheeren in het hoofdkwarfcier acfaatteo na een lorgToldige raming het Terlïea der AmerikaooQ b Santiago op minstens 1700 waaronder omstreekB 150 die dadelyk enenTelden of aan han wonden bezweken zgn De OTerige gekwetsten soUea waarrnhgniyk herstellen Met bet oog op het aantal troepen dat in het veld gebracht was ongeveer 12 000 is het verlies naar rerhondiag zeer groot Tooral onder da officieren Dat moet hoofdzakelijk toegpscbreren worden aan de onstuimige dapperheid der troepen die orer een odbeachnt terrein tegen een hevig Spaansch vanr io voorwaarta gingen Gamazo heeft een onderhoad gehad met de Regentea en daarna een iangdarig gesprek met den minister van baiientatidache ziaken hetgeen zeer de aandacht getrokken heeft Volgens Sagaata is er sprake van staatkundige kweatiën tvaarorer men het geheim moet bewaren Men xegt dat er gedacht wordt over wijzigiDgeo io bet ministerie maar de ministers ontkennen bet ontstaan van eeo crisis De regeering zal aan de mogendheden het protest van de koloniale tCamer van Coba tegen de Amerikaansche wjjze van oorlogvoeren toezenden Frank EiJK Uit Parga wordt gemeld dat da oomraiasaria van politie in de wgk van de Port Dauphine belast met een onderzoek naar bot incident Ësterbazy Picqnart de tegenstanders eerst af zonderlgk en vervolgens in eikaars tegenwoordigheid in verhoor heeft genomen De confrontatie had ten doel de belangrgkheid van het incident te bepalen Majoor Ësterhszy beweert dat bg harder bad kannen slaan maar dat hg de tnchtiging die hg Picqnart toegedacht had zwaar genoeg vond Picquart legde er nadrok op dat hy van achteren aangevallen was De twee wandelstokken zgn in beslag genomen cm aan het parket opgezonden te worden Woensdag 20 dezer dient voor de rechtbank te Parys het proces wegeos laster door Zola ingesteld tegen Judet en bet Petit Jotirnalc wegens de bekende artikelen orer den levensloop van Zola s vader IBelgib Dat Belgiü graag ons vee koopt bewgst dat in de maand Mei van 510G atuka rondree die in België waren ingevoerd 4634 uit Nederland kwamen Slechts 392 kwamen tfit Frankrgk en 40 ontmoet Ik woet nu wat my te loon staat Daar gij telf geeegd hebt dat dit gevool by u onoverwinnetijk is Tatiana hield oen oogenbhk op misschien hoopte zj dat Litwinof dat laatste woord zou tegenipreVen manr hy zeide niets i bhjft mij niets anders over dan u uw woord terug te geven Litwinof boog het hoofd ootmoedig als t ware den slag aannemende tiij hebt reoht om vertoornd te zijn om mij myne laagheid mijn bedrag te vorwyten Tatiana zag hem bedaard ann Ik heb Q nieta verweten Litwinof ik beschuldig u niet Ik ben het daarin met b eens dat do alterbitterste waarheid gemakkelyker to verdragon ia dan die toestand van gisteren Wat zou er van ons levou gewordoQ zijnl Ën wat zal er van mijn lovou worden I riep Litwinof wanhopend uit Tatiana naderde de deur der zijkamer Ik verzoek u mg eenlgen tyd alleeu te laten Grigori Michaitowitoh wij zullen elkander nog wol eens wederzien nog wel eens samen praten Hot kwam zoo onverwacht Ik moet eorst wat kracht verzamelen I at my verschoon mijn trots Wij zullen elkander nog eens zien Met deze woorden verwyderde Tatiana zioh sohielyk en sloot de deur achter zioh Litwinof ging de straat op hy was als bedwelmd Iets evenals een chaos als een reuzengolf had zich in het diepste binnenste vaa zijn hart gewenteld en dreigde er de wanden van te doen aan stukken springen het was een gevoel zooals dat een moordenaar moet hebben £ at langzamerhand werd hat nit Argentinië Dese 4634 rnndereo waren alle voor de slachthuizen bestemd En hoeveel stoks tonden er in dis maand frsuduleuB zga ingevoerd welke niet naar de slacbthntcen gegaan zgn maar den weg gevonden hebben naar de stallen en de weiden der land bon wera Zoodng beeft weer een mgnontploffing in de Borinage plaats gehad Gelukkig waren er weinig menschen aan bet werk niettemin welden vier werklieden ernatig gewond voor het teven van een hunner vreest men Ook in België en voornamelgk te BroHsel lal de aanvaarding der regeering door ouze Koningin Wilhelmina feeatelgk herdacht worden door de aldaar verbigf houdende Nederlaoders Zoo als vroeger reeds gemeld is wordt door de gezamenlgke coasnlaire ambtenaren een feMtmaat op 31 Angaatas georganiseerd maar bovendien zal de Nederlandache Vereeniging vaa weldadigheid een feest aanbieden op dieu dag aan haar talrgke vaste bedeelden waarvan de onkosten eenige duizenden frankeni reeds bij iuteekening zga bgeeogebraobt Overigens ziet men ook hier gelyk ten onzent vooral in winkels van Uoltandsohen oorsprong portretten broches versieraelen enz DH lfl Koningin sommige van een Hollandsch vers voorzien Amerika Het zoilachip Cromartyshire ia te Halifax NieawScbotlRDd aangekomen en rapporteert dat het Maandag op 60 mgl bezaidan 8able Island in een nevel een aanvaring heeft gehad met hei aljoomachip la Bourgogne van NewYork naar Havre De Bourgogne zonk bgua onmiddellyk Het schip had 800 passagiers aao boord slechts 170 passagiers en dertig koppen van de bemanning ign gered Byna alle officieren zgn omgekomen Volgena Lloyd s bericht bevinden zich onder de equipages de parser en drie machinislea De Bourgogne had 191 passagiers eereteklasse aan boord waaronder 72 vroawaa 125 tweede klasse en 295 tusichendekspassagiers de bemanoiog telde 220 koppen Volgens de New York Herald c was het aantal passagiers van de Bourgogne 611 onder wie 191 eerate klasse passagiers er zyu geen Bollandsobe namen bij De Bourgogne zonk veertig minuten na de aanvaring Door het overhellen van het achip was hat onmogelgk de booten aan bakboord uit te zetten Gered werden van do bemaoningi hem liohtcr zCó als had hy een gehaten last afj eworpon Tatiana s grootmoedigheid had hem vernietigd hij gevoolde levendig wat hij in haar verloor hij dacht aan Irina als da eenige toevlucht die hem nog overgebleven was on toch was hy teveus op baar verbitterd Over t geheel worden fodert oenigen tijd en mot iederuu dug meer Litwtuofs gewaarwordingen zwevend en onbestemd en juist dat onbestemde in lijne gewaarwordingen was het wat hem k weldo prikkelde on hem dreigde te vernietigen Hij verlangde maar naar A n ding om cindelyk eena een uitweg te vinden en niet altyd in oen cirkel te moeten ronddraaien Zulke karakters als Litwinof moesten zich nooit aaa hartstoohten overgaven ze worden zioh m zulke oogenhHkken geheel en al ontrouw Do natuur volgt ochter niot altijd de logica uamolyk niet otizp logica zy heoft hare eigene wetten die wij niet begrypon niet eer leeren kennen dan totdat de slag gevallen is die ons ten val heeft gebracht Nadat Litwinof Tatianu verlaten had bezielde hem slechts ééne gedachte Irma weder te zien ligging naar haar toe Maar do Oenoraal was thuis zoo zoide althans de portier en daarom maakte hy bedenking om binnen te gaan want hg gevoeldo wet dat hy geen vatsche rol zou hebben kunnen spelen Verdrietig en met loome schreden begaf hy zich naar het kurfaaua Woroshilof an Pistehalkin die hem tegenkwamen zouden het ook ondervinden dat Litwinof niet in staat was zich te beheerachen de één zeido fay rondweg dat hij zoo hol was ala eon trommel en den ander dat hy doodetijk vervelend was gelukkig ten minste dat Bindaasof hem alet onder da oogea kwomt want dan sou het een die uit 320 personen bestond 54 van het machineperBoneel 27 van bet dienatpersoneel en 23 matrozen Van de ij02 pasa iers onder wie alle eerste klasse paasagieri verdronken zyn er 61 gered Een vrouw onder de geredden is eene dame nit New Yersey De redding geschiedde in drie booten en op vier lonvlotten Kapitein Delonole was een broeder van den gewezen afgevaardigde De Bourgogne in 1886 gebouwd maakte haar tweede reis na heratellingen Het schip waarmede de botiing plaats bad was een gzeren driemaster Enokland Vela jaren geleden zoo vertelde Zangwül toen ik obacBur mannetje onderwijzer was op een joden aohool in Londen eond ik een gedichtje naar een van de meest bekende Amerikaansche tgdschriften Het vers kwam met den volgenden mail terag Ik bewaarde t en onlangs zond ik t aan de redactie van hetzelfde tydscbrift Nd werd t dadelyk geplaatst de uitgevers wilden da world rights koopeo en maakten aan hun abonné s bokend dat de eerstvolgende aflevering een gedicht van Zangwill zou brengen in het gedicht van toen en nu was geen woord veranderd Maar intnssoheu bad da schrijver naam gemaakt ea wai die naam geld waard geworden BINNENLAND Provinciale Staten ZUID BOLLAND In de vergadering der Prov Staten van gisteren werd overgedaan tot de verkiezing van 5 leden van bet College van Gedeputeerde Staten tengevolge dar periodieke altreding van da heeren 1 Mr P L F BUsié Bg eerate stemming werd herkozen met 43 van de 79 uitgebrachte stammen mr ülusfé Jhr mr W Tb Gevers Deyaoot verkreeg 36 stemmen Mr C J Ë Graaf van ByUndt By eerste stemming werd herkoien Graaf vanBylandt met 42 stemmen tegen 36 op mr H A van de Velde terwgl een blanco biljetwas uitgebracht Mr A C Crena de Jocgh By eerstestemming herkozen mr A C Crena de Jooghmet 42 stemmen tegen 36 op den heer S van Velzen er was een blanco biljet ingeleverd groot schandaal gegeven hobbon Iteide jongo lioden waren ten hoogste verbaasd Woroshilof vroug zioh zolfs af of zyu krijgsmaiisoor goon voldoonuig vorderde maar daarna troostte by ioh ovoiiala diu Luitenant I liogof in de fGogol in het caft inoL oen ontbijt Litwinof bespeurde in de vorte CapiloUna Markowna die in haar bonte mantillc van don eenen winkel in den anderen liep Zyu gewetenbegon bij de gedachte aan dat goede grapnigr edele oudje weder luid to kloppin Vervolgens uacht hij aan Potnp in aan het gesprek van gisteren Plotsoling overviel hem oeno on begrijpelijke onoitsprekolyk zoete gewaarwording hy gevoelde dat Irino in zijne nabyheid moest zyn Kn inderdaad daar kwam zij arm iu arm met een andere dame vlak achter hem Hunii oogsc ontmuolten olkandor terstond Irina bespeardo waartchynlijk op Litwinofe gelaat eene buitongewono uitdrukking zij bleef ataau voor een winkel waar kleine Sohwarzwalder kinkken verkocht werden wenkte hem en zoide terwijl zy hem oen der klokken mat eeno allerliefste wyzerplaat en een bont gMchilderden koekoek aanwees zonder bare stom te vornndoren on alsof zy een vroeger begonnen gesprok voorlzotte ten einde de aandacht der omstanders minder op zich to vestifen itKom over een uurtje ik zal thuis zijn alleen Op dat oogenblik kwam de welbekende monsieur Verdior oanflodderen en woa vol enthusiasme over de kleur van baar klood on over haar lagen SpaanBchuo hoed dien zo diep in de oogon had gedrukt Litwinof verdween onder de menigte J O f ordt