Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1898

Zomerdlenst 1898 Aau uvaogeD t Met Tijd vao Greenwich B S Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 10 14 6 9 U 10 11 ll U OOUDA SOTTÏ DiM uetni ll Sl 19 18 11 8 i ll S tS S l 4 t8 4 9 11 9S 1 t k 11 88 1 7 5 19 r 11 49 l l 5 19 tl 11 81 1 18 1 80 4 4 U i n 10 9 81 9 S4 9 4810 18 10 80 H S 11 85 11 50 11 17 6 15 1 85 6 16 6 51 7 15 7 51 8 40 11 64 19 08 11 47 45 6 88 7 10 7 48 8 11 S GOUDl IP N HAlOiiw retu 11 18 11 16 11 8 1 14 8 4 4 49 4 6811 80 1 8 6 7 11 41 1 19 18 11 6 1 88 81 H 18 46 1 48 M 4 1 IS 87 6 l 5 B4 8 11 7 34 17 9 18 9 7 10 14 ll U 6 8 6 11 6 8 8 04 9 46 V 10 15 10 44 11 4 e O U D A A M8TBKDAM laud 6 9 8 14 9 48 10 7 4 U 10 7 1 8 16 10 17 I0 i8 irnat W 8 01 9 0610 S 11 48 00 37 8 40 10 01 11 87 A mit 0 8 8 80 9 II 10 50 1 08 6 li 8 5 10 18 11 41 eo I P A ll TRXU H I TiHVeru O 84 7 11 7 8 8 14 9 07 10 19 10 7 U OO 11 10 11 63 1 10 3 17 4 31 10 47 6 05 6 55 8 6 door lO U 11 14 1 87 87 7 10 10 84 8 10 11 11 11 17 1 45 8 84 4 6 14 7 18 8 48 10 86 10 41 8 18 8 5 9 89 10 61 U 46U sl l lb 8 08 8 60 6 0 4 6 18 4 7 8 6910 61 11 11 ÏTimohl 6 18 6 18 7 45 8 87 8 49 9 00 9 30 lO lB10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 8 16 8 55 4 48 3 6 80 6 7 6 ► 9 07 9 86 10 08 10 84 Wo rL 6 49 6 68 8 06 9 16 10 88 11 6 11 84 8 47 4 16 6 60 7 U 9 10 8 10 54 Oudiiv 8 14 I 10 46 9 86 aïuda 8 17 9 06 o it 9 1 10 9 U IO 11 11 8 09 8 40 4 87 10 07 7 19 8 18 9 49 9 6 10 84 11 10 mil n K 7 0 8 10 0 06 U K i S 1 4 4 6 10 7 4 9 4 fLimt W 7 80 8 86 9 80 11 30 8 08 4 00 00 St 8 00 10 00 Oouda 09 I ll 10 0i 11 1 i l 4 411 1 IA 1 4911 10 Sn wegens de tftreding als leden der Pror Staten tbd da heeren a Jbr mr H A C de 1 BasBccour Caao niet herkozen als lid der Staten Bg eerstestemming gekozen de heer P C Brers met 42 steaimfln tegen 36 op jhr Yon Viseoneen 1 blanco b Mr O J Goekoop Bg eerste atpmmingKekoseu de beer J F W Conrad met 42 tegen 36 st op mr L P M H baron Micbieis vanVerdaynen en 1 blanco De heeren Blnssé Van Hylandt Crena de Jongb Eters en Oonrkd verklaarden de beDOe ming aan te nemen onder dsokbetuiging voor het bew s van rertronwen Oe heer Ërere verklaarde onder opprgsvtelling van de booge onderscheiding zich bereid de betrekking te aanvaarden onder verklaring hoog op te zien togen de verplichtingen welke deze taak hem oplegt waar hg de plaats in neemt van een man zoo rgp in ervaring als jhr de la Bassecoor Gaan aan wien door den voorzitter gisteren xoo terecht holde vrerd gebracht Hg deed een beroep op de linlp en den stenn van het college van Ged Staten en van de leden dar vergadering Tot bniteogewoon lid van Ged Staten werd herkozen de heer H de Bie met 42 stemmen tegen 35 op den heer J P Havelaar Overgaande tot de werkzaambeden werden de provinciale begroottngen en verband houdende voorstellen verzonden naar de afdeelmgen Commisiiën vrerden uenoemd bestaande nit de heeren Beven Jota Tukker Mnller Van Stolk Van üeemstra Royscb Brouwer en Cr na de Jongh lid van Oed Staten voor het anbaidia aan de ambaobtBchool te Rotterdam voor de practiïche ambachtscbool te Leiden voor de Terhooging van het subsidie aan de indostrie school voor meisjes te s Gravenhage de sub sidie aanvraag van regenten van hetkraokzinnigengesticbt te s Gravenhage voor den bouw van een buitengesticht onder Loosduinen Voor de regeling der heffing op verschillende vaarwatrrs in de provincie van de heeren De Monchy Visser Overwater van Diesel Kemink Uzermans en Blnssé lid van Ged Staten de verordening op bet bonwen op de zee en rivierwaterkeoreode dgken het voorstel betreffende de diephonding van den Egn en de verbetering der aanlegplaataan van bet veer Maarschen llodenburg van de heeren Kley Drost Duynstee v Driel Ton Fisenne Qnarles van USord en van Bylandt hd van Ged Ststen de adressen om inbsidia iu de koste van een grintveg in Hillegeraherg en Bergechenhoek en d veischiltendo Toorstellen tot wgzigingvanpolderreglementBn Het adres van de Vereen voor Handel en Ngverheid t z de Scheveningsohe haven werd verzonden aan Ged Staten De voorzitter deelde mede dat na het beslnit in zake de verkiezing te Gorinchem door hem de gevraagde iolichtiogen zgo gevraagd welke na ontvangst zullen verzanden worden aan de flommisaie voor de geU shrieven vanden heer Hogendoorn ten einde definitief rapport uit te brengen Aan het einde der vergadering beeft ds heer V d Velde naar aanleiding van het gisteren genomen beslnit om bet rapport betreffende de vervailing der wateren in deze provincie voor kennisgeving aan te nemen verzocht om dit rapport een opzettelgk pnnt ran overweging te doen uitmaken in de vergadering van de Staten daar het z i toch nooit da bedooling kan zgn dat belangrgke stuk eenvoudig voor kennisgeving aan ta nemen De voorzitter deed opmerken dat bet rapport geen stok is nitgegaan van de vergadering en de commissie alleen benoemd is na een verzoek nit de stukken aan Gad ï taten omzich die zaak aan te trekken 8 3K A 4S 8 49 8 t OS Oouda 6 7 86 Moordrecht door 7 Nieuwerkerk 7 8 Cpelle 7 +H Ro Brd ii 1 80 7 S S 98 51 6 08 6 11 m 6 16 4 45 4 65 5 04 5 11 B 17 BatMnUm Otpelle Kleuwnluik tloordneU 8 80 8 41 8 1 V 08 9 08 7 8U 7 41 7 58 8 07 8 11 Qouds KeTeahuixaa Moork pellti ZoetenneeivZeKwurd Voorburg HaiTB 7 80 tUage 6 6 Voorburg 5 68 Zoetermeer Zeirwaard 6 6 ZeTeahniBen Moerkapelle 6 17 Omirt J8 7 48 6 89 e 7 S 6 10 8 48 6 08 ouda Oudew Wo rd illrwilil 7 04 7 48 Ka mededeeling van het rapport aan do leden der Staten meenen Ged Staten dat er voor het oogeoblik geen aanleiding ie voor iets andere dan het rappoit voor kennisgeving un te nemen De heor v d Velde bleef het bijzonder op ptye stellen indien Ged Staten a n deze zaak honne bgzondere aandaiht zoaden wgden en zonden zorgen dat op spoedige en doelmatige w ze de gebrekrn in het grootste gedeelte der provincie worden hersteld Hg bleef dos prgs btelku op eüii npi ttelgke behandetiug dezer zaak De heer Rnyich zich bg dnt verzoek aansluitende wees er op dat de zaak zeer nrgent 18 en bet rapport het oitgang pont kan zgn voor verdere basprekiug Ook bg zou er prgs op stellen indien t in een volgende vergadering aan de orde kon komen Da voorzitter antwoordde dat bg bet verzoek bg Ged Staten ter sprake zon brengen Da vergadering weid verdaagd tot 19 Juli v m Il nnr ter behandeling van de verdere voorstellen en rapporten der commie Dat er op 31 Augustan een groote lintjesregen over oos land zal uitstorten weet men Doch dat er bg de Rogeering reeds over de 2000 aanvragen voor en Ned Leeaw en omstreeks 3000 voor de Oranje Na 8aa ordd sgn ingekomen zal wel minder bekend zijn Natoorlgk kan aan al die aanvragen niet voldaan worden Degenen die krachtens rsng of verdiensten in aanmerking komen gaan voor dan eerst wordt er een keus gedaan Dit degenen op wie de aandacht is gevestigde looAiB de term loidt Meer dan een 600tnl zolleo er wel niet gedecoreerd worden £ n niemand tal beweren dat het te weinigis de teleurgestelde annvraKcrs mtisoliienuitgezotiderd Maasbode Gemengde Berichten De zaak van den postbode van Colijnsphat op Goes vervolgd wegens vermeend verboden brievenvervoer doch onlangs door h t kan tougereoht te Goes vrijgesproken van wtik vonnis door het O M faooKer beroep werd aangeteekend zal on rgdag 19 Augustus voor de Middelburgsohe rechtbank worden behandeld Te Winschoten zgn gister gevankelgk binneogebraoht de personen van J en G op den Dgk van Znidbroek verdacht van het plegen van een belangrijken dieUtal nit een gestoten en onbeheerd liggaod schip al aar Na verhoor voor den rechter tan instrnctie in strafzaken zgn beiden naar het huls vaa bewaring overgebracht Ken landbonwer te Ëelde heeft een postduif gevangen welke door een paar valken werd achtervolgd en in een schuur een schnilplaats vond waar zg van voedsel werd voorzien en zorgvuldig verpleegd Tengevolge van den doorgeatanen angst en vermoeidheid is zg echter gestorven Op een der slf pennen was gestempeld Station Wilhelmshafenc Bg een kort doch hevig onweder dat Dinsdi morgen omstreeks O nre uitbrak werden 3 koeien van den landbouwer S Bloemendal te Woudenberg door den bliksem gedood In de mastboBBchen tnsachen Oosterhont en Breda houden zich twee volwu en herten op 9 1 9 8 10 19 10 19 10 8 10 48 lil4t 9 47 10 18 9 48 11 36 11 17 k Üi lll U 10 17 10 81 10 48 10 54 7 40 U 0 10 16 11 67 8 08 9 08 Door het bestuur der zalmvisscherg xDe Volharding is aanbesteed het maken van een nieuwe visscberg onder Pottershoek Er waren 5 inschrgvers t w W t Hoen te Alblaaserdam voor f 17520 F A Boi te Gorinchem voor f 17750 A Volker te Sliedrecht voor f 18200 C Zanen te Ammerstol voor f 18834 en Ph Klein te Dordrecht voor f 25000 Tagen een groot aantal werkgevers ta Breda is eergisteren door de politie procei rerbaal opgemaakt wegens hot niet in de werkplaats hebben van een Igst waarop de uren zgn aangegeven dat de stemhebbende werklieden van ban recht gebroik kannen maken Men meldt ait Den Haag Het tgk van mevrouw Vemer Pino Post wórdt hedenavond of morgenochtend tero verwacht oit Leiden waarheen het tersch awing is gezond ïn en zal Zaterdagvoormiddag op Nifow Eik en Dninen worden terasrdo besteld Tb Wettre schipper ter koopvaardg had zich de vorige week voor den Raad mq tocht op de Koopvaardy t verantwoorden wegens de schipbreuk van de Bu8snm In den vroe gen morgen van 26 Maart k am dit schip voor de haven van Dainkerken om te trachten daar binnen te loopen Het was zwaar stormweer en de zee stond hoog Daar de sleeptros brak achtte de loods het niet geraden biuneo te hopen Men wierp het stnarboordanker nit doch dit knapte Nu gaf de kapitein bevel om vooruit te stoomen Door een onbekende oorzaak weigerde echter da machine te werken waardoor bet schip een speelbal werd van de golven het dreef eerst tegen een achterliggend schip aan en stootte vervolgens aan den grond Da bemanning werd gered maar de lading was verloren He bleek dat de leden van den Raad vao tucht op verschilleade punten aaumerking hadden op de handelingen van den kapitein Allereerst werd hem gevraagd waarom hg niet gezorgd had twee ankers te hebben Oa kapitein antwoordde dat men door de scheeve ligging van bet schip h t bakboordaoker niet kon bereiken maar hg stemde toe dat beide ankers klaar gemaakt hadden kqnnen worden voor men Calais passeerde Opgemerkt werd door een der leden van den raad dat eerat nadat de ankerketting was gebroken de machine weigerde Het s bip draaide bovendien in het eerst b na niet Dus bad de kapitein met stoom op achter de ankera bet schip kunnen redden De kapitein had dus kunnen voorkomen dat de ankerketting knapte Ten slotte werd nog betoogd dat een deklast van 12 voet te hoog was Aangezien nog eeaige mannen van de equipage moeten worden gehoord werd de verdere behandeling voor onbepaaldan tgd uitgesteld Daar b insebrgviog van bagago naar en transief Dnitschland de roots waarover bet vervoer moet plaats hebben op de bngagestukken somtgdd zeer onvolledig wordt in gevQld heeft de Maatschappg tot Ëxpl v S S ten einde de onaangenaamheden die daaruit voor het publiek kunnen ontstaan te voorkomen haar personeel geinstrneerd bg inscbrgviog van bagage naar of transief Dnitschland de ronle steeds zoo votled g mogelgk te vermelden en voorts bepaald dat wanneer de biljetten voor verschillen facultatief geldig zgn aan den reisiger gevraagd moet worden over welke roote hg reist en de bagagostubken dienovereenkomstig en vel zoodanig moeten worden ingevuld dat de aanduidingen voor de overgangastatious geen twgfel overlaten omtrent de roote waarover de bagage most wordan gevoerd Het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht ia heden definitief gealoten Gisteren heeft de laatste patiënt de inrichting verlaten S 61 B U 7 81 5 40 4 10 n sa 7 50 1 44 1 4 1 01 1 08 1 14 1 60 8 4 i 4 06 4 4J 4 50 4 7 04 i lO 09 4 06 4 14 11 11 1 85 1 41 1 65 9 06 1 17 1 4 4 33 4 89 4 8 04 4 08 11 60 8 14 4 7 Men Terneemt dat door verschillende belanghebbenden bg de zelmviascharg een adres tot de regeering is gericht met verzoek het tractaat met DaitscbUnd van het jaar 1885 op te z gen hoofdzakelgk op grond dat sedert dat tractaat in strgd met de bedoeling er van de zalmviascbergen voortdureod zgn achternitgegaftiB Men wenaohtcatfitandige regeling voor Nederland terug op den voet zooaU deze plaats had bg K B van 10 October 1871 onder vigeur van welke regeling de salmvis soherg voortdurend toenam oornamelgk om dat toen de gesloten tijd eerst intrad 31 Aagustus terwgl de zalmvissoberg no jnist gesloten wordt wanneer zich de meeste zalm op den Rgo vertoont De vergadering van patroons in t bouwvak te Amsterdam speciaal aannemers timmerlieden en honwers beeft gisteratood na laag dnrige bespreking van de in het vanLennep kwartier uitgebroken werkstaking bg motie hare meening uitgesproken dat aan de door de stakende timmerlieden gestelde eischeo niet kan worden toege even en deze mitsdien door alle gepaste middelen moeten worden tegengegaan desnoods door algemeene staking van de zgde der patroons Maar zg machtigde daarbg tevens eene commissie uit haar midden ten spnedigsta te trachten door bespreking met de besturen der erkende werkliedenvereenigiagen de werkstaking te doen ophoaden Het ia nu maar te hopen dat men t gisteravond op de conferentie met de werk lieden vereeniglngso eena wordt segt de Tel Zeker is hier wel kans voor daar de patroons niet oogenegen zgn eeniRe concessies aan de werklieden te doen Willen deze laatste echter al hnnne eischen zien doorgevoerd dan zal elke onderhandeling worden afgebroken en zullen we voor een werkstaking komen te staan die ontzettende gevolgen na lich zal sleepen Immers bg eene algeheele uitaluiting zulten niet alleen de timmerlieden maar ook dé metselaars opperlieden schilders beiers enz zonder werk komen Het juiste cgfer is niet op te peven maar zeker zal het meer dan 5000 bedragen De vraag is gersian of alle aannemers aan die uitsluiting knnnen deelnemen daar sommige aan een bepaalden tgd van oplevering gebonden zijn Dit aobgnt echter geen bezwaar daar de werkstaking door alle v reeni iugeB wordt gesteund waardoor de aannemer gerechtigd schijnt tot dezen maatregel die dan als overmacht is te beschouwen Vrgdagavond vergaderen de patroons wejer dan lal een definitief beslnit genomen worden Op last van het geneeskundig staatstoezicht in NoordHolland ia bekenrd de drojjiat Van Ingen te Haarlem wegens overtreding van het bepaalde bg Igst C van de wet opdeartseog bereidkunde De man verkocht namelyk kinapillen Men meldt nit Almelo In Augustus is bat 25 jaren geleden dat alhier door de Gebrs Palthe dtf ververg en chemische wasscberg werd opgf richt Door de arbeiders ïs eene aom vao ongeveer f 1000 bgeengebracht om bg deze gelegenheid aan de firmanten een huldeblgk aan te bieden Door dezen is nu bepaald dat voor dit geld op een der gebouwen een torentje zal worden opgericht waarin een torenunrwerk znl geplaatst worden met wgzerplaten aan de ier boekan STADSNIEUWS 7 B6 8 01 8 09 8 16 8 15 10 04 10 88 l tS 10 11 10 18 10 15 10 84 10 54 11 8 1 8 48 9 10 10 18 8 10 10 6 17 6 17 6 84 6 41 6 47 9 87 9 47 9 4 10 61 8 10 10 07 10 80 7 7 61 8 83 8 4 10 10 89 U IO 8 4 10 11 8 16 10 11 8 19 10 88 8 84 9 9 11 10 88 11 5 11 44 6 11 6 18 6 80 6 8 6 0 7 6 9 18 10 06 9 84 9 48 9 8 18 10 10 10 81 6 7 48 GOUDA 7 Juli 1898 Naar men ooa mededeelt zal a s Dinsdag des avonds 7 uur den beer Q C Grefe zgna medewerking verleeoen op het orgelconcert als rioloncellist de heer Grefs onder de mnsici en kunstvrienden bekend als nitstekend cellist die evenwel tot heden nog met ïn het open baar optrad verdient ten volle een groot aantal toehoorders De progrtmma i tarm toegsDgebtwgnii li gewöonlfit t g 10 et te erkrjgen Een ieder oor ie rich intgda na een derlaljjk bewji Gwteren Tond werd anbeeteed het IfTorenen tellen n hot hek toor de linde welketor gelegenheid tm het b Kroningtfeoitdoor de bedragen dor hoolkinderen aal worden geplant logeKhreron werd door J J Verwen r t 220 50 W J D Tan Körnonam o f 214 D Kaptein orl 208 70 F Kranereld i 202 50 en firma Wed Verdriei Mi t 170 Seden middag werd ten rnadbnize deaar gemeente aaobeateed a Bet aanbrengen tan Tenterkingen tegen 26 50 Meter onde Kademnqr ran bet NieuweVemtad IngeachreTen werd door W A Verbroggeo te WaddioiT Toor 2688 J H de Wilde te Gond 2498 J Alblaa te WaddinxTeon 2426 J Dqjim te Gooda 2412 P A Bnrghont te Gooda 2250 m Vf BokhoTen te Gonda 2064 b Het ondorhood der kaaimnren gedurende 1898 IngeacbreTen werd door P A Bargbont Toor f2410 J J DuSro 2148 J H de Wild 2057 J Smit en Zo 1879 en VV Bokboiao 1771 Aangenomen het beroep naar de Ger Kerk alhier door den heer Wiaae eandidaat te Cam pertanid gom Wisaenkerke MooaDEBCHT Door het afloopen ran een wiel TSn tjn wagen i d 60 jarig6 T B uit dexe gemeente op het Ooatpieio te Rotterdam met agn Toerman Tan den wagen op de straat goTallen Oe Toerman kwam met den Bchrik Trj doch hg werd un bet hoofd Torwood en moeat in het polittepoithuis aan de Oostpoort aldaar Terbonden worden Alpen A o Rijn Beden is bier aan de Loge Zgde de eerate spade ia den grond gestokeo Toor de TaariTerbetering tnaachen IJael en BingTaart ATJIEH De correspondent der N R Gt te Batavia isint onder dagteehening Tan gisteren Luitenant kolonel Moorrees heeft den 4den de partygangers Tan den kluizenaar Tenngkoe Tapa TordreTon Tan Sdi naar Teupin Batoe Licht gewond werden do 2e loitonnnt der infanterie J F Tan Kroon en 14 militairen bonedin den rang Tan officier De Tgand liet 50 dooden achter Kolonel Tan Elentsz gaat Tan daag met bet 14e batal ton en marechaossees en marioetroepen Tan Segli er heen Tapgong Batoe op den weg Tan Ëdi naar Edi Tjoet Oe regeering ontTing heden het volgende officieele telegram betreffende de Pedir expeditie cBg operatiën in de Moekims Moesa en Lanfaien Aroeë Tjoemboek oost Kemangaooost en Glampang Pajoog werd geringe tegenitand onderTondaa Dertig Juni is het ciTiel eUblissement te üdi aangoTallen Vgand afgislagen zeitig dooden aohterlatende Twee compagaiën nit Kotta Kadja daarheen gezonden rerdreTen den Tijand naar Kdi Tjoet Gewond een officier en Teertien niititairen beoedea dien rang Vgand beeft een Tgftigtal dooden achtergelaten Kolonel Van Bentas heden met een bataljon Sdiwaarts Terlrokken ter rerdare rerTolging Tan don vgand Het Hbld ontving heden het Tolgende talegram cDe Tgand Tiel ona te Edi aan en werd teraggeworpen met een Terlies Tan 110 man Aan onie zgde werden de luitenant Tan Kroon en 4fi soballernen gewond Kolonel Tan Elentaa is met het 3d en 14o hataljon naar Edi op niarach Het Hbld toekent hierbg aan dat kolonel Van Bentsi wel niet naar Edi ton maroheeren zooals het lottsrlgk in het telegram laidt maar rich wal te Segli zal hebben ingescheept Dat dit laatste ioderdaid het gcToI is blgkt nit ons telegram WIEEiERIIIBCWli Een teaken des tgda Geknipt nit een Noderlandsoh dagblad Een dame F Q lid der A W B wenicht opgenomen te worden in een VPielrgderaclab om gei toehtjai t maken Br eni Cotdang wordt in Terband met zijn laatste matohas met Champion Buret en Bonhonrs OTor 50 tot 100 kil door da buitenlandscho bladen aden sterïsten man Tan het oogeoblik gaaoand Taa iO kil afl VKR SCHEIDENHEID Op het eiland Cuba heeft men Tele feestdagen honderd veertien per jaar Elk begint met eene mis Elk beroep heeft zgn feestdag De arbeid wordt op die dagen gestaakt eu de gegoeden zoowel als het volk nemen deol aan de Tormakeu die niet duur zgn Te Zalt Bommel werd bg t ledigen Tan wn mnntgaimeter in een w ooing aan de Nonnenstraat eeo tienguldeostuk gevonden To n den bewooer gevraagd werd boe hot daar in kwam antwoordde htj dat wit ik eiges oiet want ik hei se oiet OodertoascheD bad de in n er een goeden dag mee daar het gouden stuk tegen twee en een balTon cent aan de gasfabriek werd ingewisseld Onder de Tele induatrieën waaraan Oranjeliefde gepaard aan koopmansvernnft in dit huldigingsjaar het aanzgn geeft schijnt zoo lezeu wg in Het Vaderland langzamerhand ook het lotergbedrgf een plaats te zullen innemen Deze industrie heeft die TOor dat ze een gemakkelgke manier is om geld te verdienen ifin koste van onnoozelen die er in loopen Edoch daarom acht het blad het niet oTerbodig onnoozelen te waarschuwen Het blad zag namelgk een prospectus Tan een geldloterg ter herinnering aan de KroAingsfeestene Deze onderneming geeft uit 100 000 loten i f 10 rechtgeTendeop742hoogeprgzen vaaronder 1 Tan f 100 000 1 Tan f 50 000 verscheiden kleinere en Torder 75 stuks Tan f 1000 en G40 van f 425 Ook halve en kwart loten zgn verkrggbaar Wie zon niet eens een kansjo willen wagen vraagt Het Vad al is dat kansje om een prgs te krggen ook zeer klein Al die prgzen samen bedragen echter zoo berekent het blad f 050 000 Voor de menschlieTende onderoemers blgft das een voordeeltje Tan f350 000 Natunrtgk gaat daar het een en ander af voor administratiekosten en ook 10 pCt vergoeding die met groote mildheid ter beschikking worden gesteld van bankiers en commissionairs in effecten die aan de plaatsing helpen Toch zal nog een aardig stulTertje OTerblgven Wie nu ter herinnering aan de Kronings feesten een tientje wU weggooien om dezo onderneming een fortuintje te bezorgen weet waar hg terecht kan Van den beroemden geoloog Lyoll wordt io oen oolaogs verschenen boek een aardige en karakteristieke geschiedenis verteld Lyell had zich toen hg eens te voet op weg was naar bet landgoed vhu een vriend als altijd met een kleinen bamer gewapend Ooderweg bleef bg bjj een steentlomp staan om daarin ossr versteende dieren te zoeken Hg was joist bezig op eenige steeneo te kloppen toen het rgtaig vsn een vooroame dame aankwam die eveneens door Ljell s vriend was oitgeooodigd daar deze baar vereeriog TOor dfl onderzoekingen tbo den grooten gq leerde en baar wensch bem peraoonlgk te leeren kennen kende Tosn de dame den armen stAenklopper in de beets middagzon zag zitten kreeg ze medelgdeo mot hem liet bsar rgluig stilstaan stapte nit en gaf den man een sbilhog Lyell bedankte baar bartclgk en stak het geldstuk lu zgo zak Toen hg des aronds io het salon van z ju Triend aan de dame werd voorgest IJ zei Lyell lachend Wg konneo elkaar immers reeds Hoe zoo dan vroeg de dame verwonderd Maar merronw hebt o me dan vanmiddag dezen shilling Diet gegeven faotffoorddede natuurooderzosker bet geldstok uit den zaknemend Dat de dame niet weinig verlegen was laat zich denken spoedig ecbter wiitt Lyell baar weer over die TOrlegenheid heen te helpen Zonderlinge uitwerking Tan d n bliksem Bg een onweder trof Donderdag de bliksem op fort Washington aan de Potomac V 8 bet toestel waarmede men de in do rivier gelegde mgnen kon doen springen Het gevolg was dat drie er van ontploften en geweldige massa s water hoog in de Incht wierpen Vele schepen bieren slechts als door een wonder ongedeerd INQSZONDEN Doofstommen Vereeniging l oor lAefde Saamgebracht te Amsterdam Zondag j l Tierden de doofitommen Tan bovengenoemde Vereeniging bet 12i jarig he staan banner Vereeniging en reeds vroog wapperde Tan den nok ran het gebouw aan oe Weitermarkt no 16 da drieklenr aaogeboden door de rrouwelgke doofstommen nadat zg baar symbool bierin badden gebordourd Dit geschenk werd door bet bestuur met dankbaarheid aanvaard ta meer daar bet bier arbeid gold van doofstommen die op loffelgke wijze is nitgevoerd Op den voormiddag had in bet geboaw de gewone godsdienstoefening plaats die door rnim 70 doofitommen werd bggewoond Als tekst was roor dezen dag gekozen 1 Bamnal 7 12 lEbea Haëzei c als nsar gewoonte in gebarentaal geleid door den directeur van het tahais v den beer J Stnhr en mukte bg den toaiienden ean diepen ïn dtyk Hoe kon bet auderst zoo Tole mis4iMKi dankbaar ter Kerke vereenigd en met den ernst op bet gelaat bon geliefden voorganger zgn taal Tolgende Dezegodadieaitoafening eindigde ta 12 uur 80 m waarna de doofstommen niteoBgingen om ten 2 ni de herdenking Tan de stiebting der Vereeniging te vieren Er waren in de bovenzaal twee spreekgestoelten opgelicht een voor den doofstomme feestredenaar en eeo voor den beer E F Blase die zoo welwillend waa om TOor de hoorende familieleden der doofstommen de tedoToeringen nit te spreken AllereerH betrad de directeur het spreekgestoelte Hij wees er op boe de Vereen 12i jaar geleden met 13 doofstommen was opgericht bosTeel nut zg reeds had gesticht en boe zg Toor menig misdeelde doofstomme een ware uitkomst was AanTankelgk was de Vereeniging om bet eenwfeest Tan het doofstommen instituut te Groningen in 1890 gezamelgh bg te wonen en werden daarToor rergaderingen gebonden in de Rozenstraat ten huize Tan den heer J Stnhr Daarna werd bierToor gelegenheid geTonden in het geboow der Vereeniging Ter Verbreiding der Waarheide in de Elandstraat waar ag 2 jaren achtereen eiken Zaterdagavond Tergaderden Later werd door de Vereeniging een ziekenfonds opgericht donatenrs en donatrices bet goede doel der Vereeniging erkennende traden too en zonden hunne bgdragen De Vereeniging breidde zich meer en meer uit de doofstommen die haar hulp Troeg werd zoOTeel mogelgk zooveel stoffelgk als geestelgk bgstand verleend en thans mag zg zich verbeogen in een veilig tehuisc waar de doofstomme altgd welkom is en gezelligheid vindt De bekende philantroop wg en de heer Jordaao zoomede wglen Dr A W Alings werden eveneenlt herdacht Voor de krachtige stenn die de Vereen tlians msg onderTinden Tan de heeren J A Tours G Hellingman E F B se Mevrouw Blase Hellingman en bet damescoraité werd dank gebracht en len wenscb geuit dat zg nog langen tgd in het belang der doofstommen werkzaam mochten zgn Ten slotte bracht de beer Stnhr dank aan allen die zich ten opzichte van de Vereeniging verdienstelgk hadden gemaakt deze met aandacht gCTotgde rede werd met bandgeklap eo onTcrstaanbare keelgeluiden begroet Vervolgens sprak de beer C Hellingman Jr namens de doofstommen eenige bartelgke woorden tot den boer Stnhr herdacht zgne groote werkzaamheid en als blgk ran pympbatie en wArdeering van alle doofstommen bood bg hem een pendule met coupes aan DaTsrend applaus volgde vele handdrukken werden geg en en werd de heer Stubr zoo doende de welverdiende bolde bewezen Zichtbaar aangedaan door zooveel blgken van belangstelling te meer daar hierbij was medegedeeld dat zelfs de armste doofstomme zgn peoningske hiervoor gaarne geofferd had be dankte deze in gepaste bewoordingen Vervolgens spraken de dames Fogkscbot en de Boer zoomede de heeren T d Bosch en Serecbal waarna het officieel gedeelte was afgeloopen en de doofstommen nog eenige genoegigke oogenhlikkeo met elkaar door brachten om daarna afscheid te nemen tot den Tolgenden dag om de gezamelgko boottocht te ondernemen naar Utrecht en hun directenr wglen Dr A W Alings hulde te brengen De directenr der Stoomboot Mg Carsjans had leida den stoomboot Kagermeert Toor dit doel gratis ter beschikking gesteld te G nur s morgens aan bet Westerboofd gedirigeerd en snocessieTelgk kwamen de doofstommen opdagen OngOTeer een 100 tal namen aan dezen tocht deel mannen en Trouwen jongen en ouden sommige doofstommen moeders met zoigelingsn bg zich welke laatste enkele malen door loid geschreonw bewezen de kwaal huoner onders gelukkig oiet te hebben geërfd Ongeveer 7 nor etoomde de boot af een belangrgke stoet Tan familieleden achterlatende De tocht giog door het Merwede Kanaal waar de Vecht werd opgestoomd tot Utrecht Daar kwamen zg te 12 unr aan en wandelden in plecbtigen eenvoud naar het kerkhof een krans eenige manden met bloemen met zicb voerende Ongeveer 1 nnr kwamen zg daaraan rangschikten xich OBB het graf en bier hield de beer Stnhr een rede terwgl twee heeren de krans neder legden en Tier dames allen ond leerliegeu het graf met bloemen tooiden Hg herdacht wat ban onTorgetelijken vriend voor ben was geweest en bracht numens alle doofstommen denkbare buide aan den Toor hun te Troeg ontslapen directenr en beschermer Hoe treffend zooTele ongelnkkigen geschaard te zien om bet graf van een tnenschenvriend bier werd dan ook hulde gebracht die zeker welverdiend was Na het eindigen dezer rede stelden zg zich weder in orde en defileerd n oog eenmasl Toor Wgleu £ nn Triend terwgl zg bem tarens een laatsten groet brachten Na Terlieten zg de hegiaatplaats en begaTen zicb na een wandeling om de wallen gemaakt te hebben naajr da Volksgaarkeuken waar Terschillende tal ils reeds TOor de ootTangit in gereedheid varen gebracht Nadat zg een uur in deze inrichting rertoefd hadden wae da inwendige nenscb Tsrstetkt en werden ig Terucht ten 6 nar weder aan boord ta ign Toov de terugreis naar Amsterdam Ter afwisseling en Tcraingenaming der terug reis werden eenige tombola s gehouden wier prgzeu TOor menig misdeelde een ware verrassing opleverde terwgl nog twee spelletjes om prgzen werden georganiseerd Z o werd aan het dankbare t aantrename gepaard waardoor het beaoek aan Utreoht voor de doofstommen eeo tocht is geweest die lengen tgd in dankbare herinnering zal hlgven Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Juli Oeertraida ouders B Jaspers en M J den Edel OVERLEDEN 4 Jnli S den Hollander 47 j 5 P L van de Waeter 2 mi QKHOWD 6 Juli T Tak en G A Baatmau J de Jong en L W Tan Egk BeeuwUk GEBOREN Clarina onders B Burger enM Kers OVERLEDEN E Rietkerk 61 j Overliemdeii Fronts riirni A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Teleptioim ito SM Beurs van Amsterdam 6 JULI I Vikra ISlotkn If m 97 101 86V 86 84V 17 88 i 7 8 98 97 i 18 35 n i Sl l 16 1041 98 35 i lüOl 100 64 663 489 1001 41 1011 198 56 991 987 118 108 86 80 118 1181 108 117 100 j 54 s 571 160 17V NzDZRi Alin Uert Neil W 8 8Vi 86 87 dito dito dito 3 dito dito dito 3 llaKnAa üM Geiiill 1881881 Italik InaehniriDg 1808 81 6 OosTZNa Olil n papier 1868 6 dito Id citvor 1888 6 fozTUOAl Oltl mst ooupOD 8 dito ticket 3 36 59 niiinenl 1894 4 dito GeooDS 1880 4 dito bii Uoths 1889 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito in goud leon 1888 6 dito dito dito 1864 6 Sfahjz Perpet schuld 1831 4 TuiKslJ Oepr Couv loen 1890 4 Gec leeoing serie D Geo leeoing serie C ZulDAra Eap V obl 1898 Mmicu Obl Buit Sok 1880 6 VzifrzUBl A Obl 4 onbep 1881 Amstzkdau Obligstien 1896 3 KoTTRSiuM Stetl leeu 1894 8 Nbd N Afr Ilandelsv aand Arenttiib Tab My Cflrtifioeten oliMaat9chappij dito Arn Hypotheekb pnodbr 4 t ult Mg ilorVoritenl asod s Gr Hypotheekb pandbr 31 Nedorlandsohe istik aand Ned Handelmaatsoh dito N W tl Pao Uyp b pandbr 8 Hott Hypotheekb pandbr 3 IJtr Uypotbeelib dito 8 OosTENH Oost Hoiig bank aand UvsL Hypotheekbank pandb 4Vi Ambhika Equt hypotb pandb Maxv L G Pr Lieti rert NsD lloU IJ Spoorw Mg aand Mi tot Kxpl V 8t Spw aand Nod lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 ItlLlI Spoorol 1887 89 A lSol 1 3 78 76 lOOV 108 ICO 14 14 18V iluid ltal Spwnij A H obl 8 Poi N Warschau Weeoen aand 41 Rmi Or Ruis Spw Mg obl 4 98 llaltiscfte dito aand Vastowa dito aaod 6 Iwaog Domhr dito aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AueiuKA Cent Pao Sp Mij ohl 6 Chic t North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 187 Denver k KiQ Qr Spm cort v a llVii Illinois Antral obl ia goud 4 103 Louiiv Naihvilli Cert v aaDd 66 Mexico N Spw M lehyp o 6 108 Jt prof aand U ii 161 1 111 136 MiSH Ksof a v 4pCt N York Outsaio Wéat aand dito Poon Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 e byp In goud St Panb Mion k tlanit obl 7 Un Pso Hoof lijn ob ig 6 601 61 178 197 10611 100 100 116 1181 8 l 115 7 dito dito Lino Col Ie byp O 5 Canaüj Can South Cheriv aaod Tik C Ballw Ns Io b d c O Anaterd Omnibus Mij asnd Rotterd ïramweKMaale Band NzD Stad A materdam aand 3 Blad Uolterdam aand 3 BzloiE Stad Antwerpen 1887 81 Stad Brussel 1886 81 HoNO Tbeiss Eegullr Goselsoh 4 OosTIHa StaaUleenig 1860 5 K K Oost B Or l880 8 Spanji Stad Madrid 8 1888 Nlü Ver B z Avb Spoel oort HARKT BBBIOHTBN Qonda 7 Juli 1898 Granen met voldoenden aanvoer De stemmiog was voor het geheel zeer vast Voor tarwe werd 10 n 16 cunt meer besteed dan do vorige week Tsrwsi Jarige Zseuws 10 60 H 10 0 Nienwe dito