Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1898

Kegelbaan HARMONIE Vrije Baan Wedstrijd I= ra cli tig o pxijzeia J J WOUDEIBEBG Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mimii Mmum en lijsten ook volg ens op te geven Profiel Slpoedlge aflevering Nette uitvoering Concurreerc nde prijzen f ovsr iotor en Victoria Surprisa tMaiaoot Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd M Herk AISTRA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk REFAREEBEN EHAILLEEREN VERNIKKELEN Sport en Kind exTjrsLgrean ba an clexi ¥ LD vanEIJlEMIJeerstal Gouda Zaterdag 9 Juli 1898 378te Jaargang fiOüMHE pmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMii No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN It zuRoékeniag ECHT Sk met rood iBtterst iet vooral op de 9 edom ta Maatschappij tot ExpUdtaHe van de fieforia Bron Kantoor voor Nederland Boompjea éO Botterdam Mindere dito ƒ 7 5 i ll 20 Afwekende 8 75 a ƒ 9 2B Polder 9 a 75 Z Rogge 6 B0 a 6 80 Polder B a 25 buitenlandflche per 70 kilogram ƒ 4 60 4 76 Gerat Winter ƒ a Zomer ƒ è Clievallier 6 60 a ƒ fi BO Haver per heet 3 80 a 4 ÏB per 100 kilo 8 26 a 8 50 Hennepzaad InUndscb 8 a P BO Buitenlandsche ƒ 6 B0 a 6 75 Kanarieiuiad B BO ü ƒ 7 25 Karweizaad a per 80 Kilo K ooUaa l nieu a ƒ Erwten Kookerwten i f Niet kokende ƒ a Bmteniandsohe Toorerwten per 80 Kilo 5 90 ii ƒ 6 i6 hooueii Bruico boenen ƒ a ƒ Witte boonen h f Duivenboouan ƒ 7 26 7 B0 Paardenboooen a Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanscbe f 4 40 a 4 6i Üinquantine B B0 a ƒ 6 Odeaaa 4 7B B 26 Inlandsche meating i ƒ Vekhakkt Metkfee weinig aanvoer handel en prijzon goed Vette varkeiiB redel aanvoer handel vrijwel 16 u 18 et per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel matig 17 a 18 et per half KG Magere biggon goede aanvoer handel matig ƒ 0 80 a 1 1B per week Votie Bohapoa weimg aanvoer handel flauw 16 i ƒ 24 Wei Lamoheren goede aanvoer handel vlug ƒ 9 a 18 Nd itero kalveren goede aaavoer handel vlug 8 a ƒ 12 Fokkalvereu ƒ 9 a ƒ 14 Graskalveren aanvoer handel Aangevoerd 148 partyen kaas Handel matig Ie jual ƒ 24 a ƒ 26 2e qiial 19 a 22 Zwaardere ƒ 27 h ƒ NoordHoilandwhe a Boter weinig aanvoer handel red Gopboter LOB a 1 15 Woiboter 0 85 fi 1 per Kilo ADVERTENTIEN lieden overleed te Kralingen onze geliefde Zuster en BehuwdzustFer Mevrouw de Weduwe N C VERBOOM SOUHAIN geb MoHTiJN in dea ouderdom van 72 jaren P M MONTUN W P MONTIJN TAN RoUVBHOY TAN NiEUWAAL Qoiida 5 Juli 1898 ONZICHTBAEEÜ HEEREN en DAMESPRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAAIiWEKKEN munten uit door SOLIEDE AFWERKING bjj D P VAN WlJNG4AIIDËPi Coiffeur Kleiweg Oouda Nieuw onoïertrofl eii J rol Dr I iebers wolbeküiiii AUeËu ecUt met Fobnekamcrk tot oortdnrende radicale en mgj zekere genezing van alle zelfa HI H de meeat hardnekkige zenuw kIS tiiekten vooral ootetaan duor j j l afdwalingen op jeagdigeu leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spüsverteriog Onvermogen Jmpoteuz PoUutione enz Uit voerige proapectuasen Prijs per flosoh fl 1 fl S 11 S dubbele flesch ft 6 OeiitriiiilDopÖt MaltU v d Vegto Zaltboramol Bepöts V liiippol 9 ra feiihftgo X J W Siifllidió Kotturdttin M Olebaii Co Anistordam Lobrij en Porton Utrecht en bii alle drogisten eouda Druk wi A BRINK MAM k ZOON DelftscheSlaolie 358e Staatsloterij De TREKKING begint MaanOag tl Juli a s LOTEy en OBDMELTMS van LOTJES zgn te bekomen ten Kantore van de Collecteurs A C COSIJN Gouwe C 9 bj de Vischmarkt W J L VA DISSEL Go aweC2I7 Stedelijke Gasfal nek te GOUDA De prfls vau het gas ia 6 cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licht aameters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van wa hoogste 2 25 per week kunnen wekel ïta afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen Eikcl Cacao 4aiikrv lcn door llll Uenecs eii Scbei kundigeii Bekro nd met buudeu n Jlveren Hedailles VoedKoam Veraterkend en Aangenaatu van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagélljksche gebruikh kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Fahntlamerk Met water toebereid ia zy als geneeskrachtige drank uitstekend bü diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen J e echte Elkel Cacao van KBAEPELIEN HOLM ie alom verkrijgbaar in vierkante bussen van een Vi Kilogr 1 70 Kgr a ƒ 0 90 en s f g i f 0 50 voorzien van Etiquet waarop npvenstaand fabrieksmerk en hanteekening van de fabrikanten KRAEPKLIEN HOLM HotleTeranciers ZeUt fBiBriflB worfll S I jong of ond 151 porto extrn door on o fclo nikkel ZukflpiMrbftok welke opeigenMirdige wyH de laat tot maren opwekt oor de cmrjrke inriohting des er Bpa TrAnk kan men wal kwwrtjei inwerpen mmu hot felfi niet I weer mltInenioQ lvoJ reoe fl ii by eon ge p ftrd syn daar eerat aUilnn dnepaarlinnk Eioli automatiHcli vata elveMuniit Naiodern iiiWPri K xloit KiQli de spaarbank autnmnliHohj en goelt te clvkortyd liuilotjkhot uigHW rpen hiiilriig RAn Nu goLddiK te zynjiH iln ai iviirbank Ho ir asnviiudlg wefir to luiten en u e t op nieuw de lust tot eparen Vononiling tag ra b ol voomitb Verzen d hu Is Bloikui roiniiinntllti HaafM h Jb F O IKE OUDE f SCHIEDAMMER GMEVEE Merk NIGHTCAP I Rolmhort n Verkrijgbaar by i 1 N B PEETERS Je Alls bewijs van oolithoid ii cacliot en kurk steeds voorEÏen van den naam der Finni P HOPPE E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBEEAVSES MAANDAG DINSDAÖ DONDEBDAG en ZATERDAG van S totl uur WOflNSDAG enVBI JDAGvan itot uur ZONDAGS niet RROIVI GSFEEST Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn DEMEMEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres C MiiliJEB AMKRONGKN ËlëlËPÖrWm Nm wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET MAOiZUN VAN M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THKEEN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van w twee en een Aai en een Ned one met vermelding vsn Nommer en Pry voorzien van nevenataand iMerk volgens de Wet gedepo Ideerd Zich tot de aitvoering van geëerde orders aanbevelende J BRËEBAAHT LZ l J TM WM l Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Een ware Schat Toor de ongelnkkiffe Blachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG Eollandsche uitgave met 27 aib Frgs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondea Igdt moet het Inen de opreefate leenng die het geeft redt jaarlgkB dnizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het VerlagB Magazin te Leipzig Nemuarkt 34 nwico tegen inzending van het bednw ook in postzegels en in elkan boekkandel in floUand FBANSCHE STOOMVEBVEBU BN chemische Wisscbery TAK fl OPPEr HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor QOUDA de Haar A Van OS A2 Specialiteit voor het atoomen en verves van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoonem van plnche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens itaiU bewerkt Buiteolandsch Overzicht In de Franscha Kamer was gisteren na een woord tan deelneming met de alacbtoflers van de Bourgogne de interpellatie Castelin over de Dreyfas saak aan de orde Castelin seide dat by zich door de hoogste belangen van hes vadarUud liet leiden Deze interpellatie over Dreyfna bohoorde de laatste te züji de regeeriog moest no de feitea voorleggen die de natie roet zonden ge en Men beboort te weten waarom de lasteraars en de dieven van dosaiere niet rervolgd zgn waarom Zola oog altgd officier vin het Legioen van Eer ia en welke maatregelen er genomen zyn tegen het Dre r f as syndicaat CaateJia verweet Méline de wet niet te hebben toegepast en beriep zich op de verklaring van LebrnoEenAolt en hetgeen Cavaignac dienaangaande gezegd heeft Die woorden trek ik niet itt antwoordde Cavaignac BriaaOD stond op te midden van vele pro testen maar Gavaignao kwam tosschenbeide ferklarende dat als hg minister van oorlog ia dit niet is wegene do Droyf as zaak De regearing bad kanoen volstaan met eerbied voor het gewgsde maar zy maent dat er meer gedaan moet worden om de beroeringen te doen ophoaden Wg moetim aan bet land alles zeggen wat wg weten llen heeit getracht in Dreyfaa plaats een officier te siwUeo dia weldra gestraft zat worden metde diicïplinatre straf die hg verdiend heeit Levendige toejaichingen Cavaignac eeide nog dat hg de recbtera hun nitspraken en ban persoon zal weten te beacbermen en de feiten zal bekend maken die bet gewgade bevestigen De indruk mag niet bestaan dat het leger totzgn verdediging iets anders behoeft dan da waarheid Dreyfus is schuldig De feitea die nu bekend znllen worden hebben niets te jnaken met het buitenland en betrekken de buitenlandsche regeenngen niet in de zaak iQet zijn feiten van tweeërlei aard De stukken van den inliehtingendienst laten geen twgfel over de identiteit der personen Cavaignac leest dan een stuk voor met een D geteekend en een ander met den naam Dreyfos er ia Dit stuk ia aff omstig van iemand die schrgft fSrken nooit dat wg met Dreyfuarelatiën gehad hebbeo Da schuld van Drejfua wordt bewezen door at ukken twee jaar na het vonnis gedagteekend Twee officieren hebben de belientenis van Dreyfus in ontvangst genomen Cavaignac leest een brief van generaal Qonae voor waarin gezegd wordt dat Dreyfas bekend heeft FEVILLETOX Het Leven te Beiden Een Ruansche Roman S8 XXL HGrigori sprak tiree uur later Irimi tot hem ea legde beide banden p zijne aobouden i at schoeit uF Zeg het mo nn apoedif zooiaag wo nog alloen zynP ffMy antwoordde Litwioof ik hen gelakkig zeer gelukkig yDat is geen antwoord op müa vmai mgo liefste Litwinof werd aadenkend iWeet dan daar ge het roUtrekt van my verlangt begon hy plechtig terwijl Irina en halven pu achteruit deed en hare doordringende oogen w d openzette rweet ik heb mijne verftoofde alles gezegd Hoe F tltea Hebt ge in ganoomdP Maar Irina t Litwinof sloeg de hiui den ia elkander Tergeef my vergeef m I Wat ba bt ge haar dan gezegd F fik heb haar gezegd dat ilc haar aiet meer keuiode yVroeg zij niet naar de oorzaak P Ik heb haar niet verawegen dat ft een ander beminde en dat wij soheideo moesten tNa u c F Oaf sff bare toeatanuBiBC F afschriften gezonden te hebben maar om be langrgke stnkken te verkrijgen Lebrun Re naait is niet de eenïge geweest die de bekentenis geboord heeft ook majoor d Attelles heeft die geboord De Kamer besloït de rede van Cavaignac te laten aanplakken met 572 temmen en twee btanoo a on Castelin trekt zyn interpellatie in Generaal Pellonx heeft in de Italiaaoïche Kamer zgn program medegedeeld Heel warm was de ontvangst die het oieowe kabinet ten deel riet niet £ n het was zulk een veelbelovend program dat der Kamer werd voorgehouden de orde handhaven de instellingen beschermen de malaise trachten weg te nemen om daardoor onlusten te voorkomen den stant van beleg opheffen dat alles hoopt PeU loox te kunnen tot stand brengen doch niet in eens langzaam aan wil hg trachten er te komen Het land verlangt met smart naar deze staatkunde daardoor alleen kan het vertronwen herwinnen in zichzelf en komen tot een werkelgke verheffing Daarom ia ons program een program van besturen van arbeid van rost en van rechtvaardigheid Zelfs deze woorden vermochten geen warmte te doen ontstaan in de harten der afgevaardigden De sprekers wilden meer inlichtingen minder vage woorden Pellonx verklaarde thans met nader op de zaak te kunnen ingaan Het kabioet wil een breeden parlemeotBiren grondslag zoeken doch alleen onder de vrienden van de thans bestaande staatsiostellingan Bg de bespreking van den eiocb der rpgeering dat de afgevaardigden die betrokken zyn by de onlusten in Milaan zallen vervolgd worden zal de Regeeriog de quaeatie vnn vertrouwen stellen De Kamer zal an kunnen toonen welke hooding 7 g tegenover Pellonx wit aannemen 4 Men is in Hongarye wat deqnoten qnaestie betreft maar altijd aan het afdingen Thans heeft woc erom de voorzitter der nationale longaarsche party dr Horan ky in een brochure betoogd dat de draagkracht van het Koninkrgk slecbts veroorlooft 2 pet by te dragen in de gemeenachappelyko onkosten der monarchie Op deze wyze wordt de veroienwiDg van den Aosgleich aieed moer en maar iltoBoir Uet congres van Poolsche ea Tsjechiacbe genees en natuurkundigen waarschgnlgk een nieuwe aanleiding tot panslavistische betoogingen dat tengevolge der baslissiog van den tf Aoh Irina wat een meiajo is dat Zij is louter zelfverioochomng en odolmoodighoid t Daaraan twijfel ik niet overigens bleef baar ook wel niets andera over ffUln geen enkel verwijt geen enkel biltor woord had zij tegen hem die baar geheele loven verwoest haar bedrogen haar zonder medelijden vorstooten haefL Irina bekeek de nagels van hare handen Zeg mjj Gngori beminde zo u f Ja Irina z beminde mij Irina zweeg en schikte iets aan haar kleed terecht nik moet u bekennen zeido ze dat ik iiiet recht hegrjjp waarom go tot eon Terkloring m t haar gekomen zijt Waarom trina Zoudt ge dan gewild hebben dat ik tegenover die reine ziel geveinsd gelogen had F Of meent ge nik meee niets viel Irina hom in de rede ik beken dat ik weinig aan haar gedacht heb Ik versta niet aan twee menschen te gelijk te denkon Dat wil zeggen Na en ze verlaat dus Baden die reina ziel riel Irina hem nogmaals in de rede Ik weet er niets van antwoordde Litwinof Ik moet haar nog eenmaal spreken Mast bier zal zg wal niet bleven Ah Goede reis Neen zg zal hier niet blijven Overigens denk ik DU ook niet aan haar ik denk aan wat gy my gezegd hsbt wat gig mij beloofd hebt Irina zag hem doordringend aan Ondankbare zgt ge nog ntat tevreden F fNeen Irina ik ben niat tevreden Ge hebt m regeeringspreaideDt te Posen onmogelyk ia gemaakt zal nu worden gebonden te Kraknu Verspreide Berichten Spanje en de Vereeuigde Staten Generaal Linares die wegens bekomen wonden bet commando had neergelegd hieft bet oppwbevel over het leger te Santiago weer aanvaard Het is onjuist dat generaal Azcarrage Madrid heeft verlaten In een interview verklaarde hg da het oogenblik om vrede te sluiten nog niet gekomen waa De Reina Mercedes het laatste Spaansche schip in da laai van SSantiago is Mnandagnacbt bg een poging om de baai to verlaten door de Amerikanen vernield Het wrak ligt by Morro op heï strand Ben zesduims granaat betejj van de Reina Mercedes hetzg nit eon der kostbatteryen gesoboten ia op de ladiana gevallen en tnsschendeks ontploft Niemand werd gewond Een correspondent van de Daily News te Santiago schgnt hartvorsobearende bg onderbeden ontleend aan de verhalen van ooggetuigen nopens het eind van Cervera a airyd De kapitein van da Maria Teresa erkende dat Cervera bet plan van zyn vlucht beraamde wegens politieke overwegingen als poging tot reddiog van do m a3i hs monarchie zoodor veel boop op ontsnapping maar met een massn proviand als voor een langdarigo zeereis Velen van het Bobeepsrolk hescbonwden eobker blijkbaar het slagen van de poging als verzekerd en bacidon ban Zondsgscbe plunje aangetrokkeji Ettelyko gevangen tipaanache matrozen getuigen dut Cervera s vloot met vol cn stoomdruk voortjachtte officieren met galaden retolvers bedreigden de stokers mot deo dood indion zg aarzelden en sommige stokers worden doodgeschoten Uaber do bevelvoerder van de Ëricsion die do brandende Vizcaya enterde zogt dut by door een van de gaten door de Amenkaanscho kanonnen in de wanden van dat achip geboord heen gekeken beeft eu daar oen schrikkelgk tooneel aanschouwd heeft Vele spiernaakte gewonde maonen bevinden zich alsof za gaar gekookt werden in het witgloeiende bol sommige kanonnen van bet scbip waren dermate verhit dat ze vanzelf afgingen Geeu dezer bebloede mannen slaakte een Euohl toen dn Ericsson ben verloste Een hunner kwam Usher tegemoet zwemmen sZytgy officierc vroeg deee Neeo antwoordde de man enkel een simpele aoldaat c Sommige gevangenen verklaarden eedort acht dagen geen voedsel gehad te hebben anderen waren buiten gelukkig gemaakt mnsr ik ben mol tevreden Kvonwol begrijp mij goed Dat wil ïoggon ik Ja begrijp my goed Herinner u mijn woorden herinner n wat ge mg goschreven hoht Ik kan mijn achat niet mot een ander deelen ik kau er mot toe bosluiien de droevige rol van een ongelukkig minnaar te spelen ik heb niet alleen mijn levon maar ook dat van een ander nan uwe vooton gelegd ik heb atles verwoest alles rerlaton zonder to treuren of piij een terugweg open te laton daarom juist geloof ik ben ik vaat oyortuigd dat ge woord zult houden en voor eeuwig avt lot met het mgnc zult verbinden Qg verlangt dat ik met u vluchten zal F Ik bon bereid Litwinof kusto haar hartstochtelijk do handen Ik ben bereid en znl mijn woord niet terug nomen Maar gij zolf bobt go wol aan do hindernissen gedacht hobt ge voor de middolon gezorgd I Ik F Ik heb nog aan niets gedacht nog niets voorbereid zeg me maar dat ik handelen mag □ geen maand vet loopt Ean maand I Over twee weken gnan wg op rets naar Italic t Twee weken zijn voor mg roldoondo O Irina I ge acbgnt mgn voorslag kool op te nemen misschien sohuat hg a een hersonsohim too maar ik ben geen kind moer ik bon niet gewoon alleen van ïAóen to leven ik weet welk oen verschrikkelijke stap dat is hoe grootfl veraotwoordel kheid ik op mg neem maar ik zie geen anderen uitweg Bedenk eindelgk dat ik alle banden die mij aan het vertedone varboadan verbreken moet om ni t v oor een veraeh eenigen twyfnl dronken De correspondent bevestigd dat de Cnbaoen aan den wat gereedstonden om de landande Spanjaarden af te maken en te verminken wat zy ook deden totdat de Amerikanen de Spanjaarden te bnip snelden It lie Hevige ooweders hebben in de provinciën Milaan VerceUi Biella Piaceuza en Reggio d Ëmitia zeer veel schade nangertcbt Eu Piaceuza vielen geweldige tbaijelsteencn allo ruiten werden verbrijzeld daken en spoorwegen boaobadigd Ilet zag er uit of het winter was op aommigo plaatsen lag de hagel 10 a 30 centimeter hoog RUSLAHU Te Odessa zyn by een brand zes groote wiokelbuizen een prooi der vlammen geworden zonder dat de brandweer doordat de waterleiding sedert eenigo dagen bniten gevaar waa iets kou doen om den voortgang van bot vnur te stuiten Do schade bedraagt byna 2 millioen roebela Oa lTKKBnK HONOAEUE In Olmütz beeft een atraatgevecht plaats Kobod tosseben Dnitacbe on Tsjechische stodenten Duizenden menschan waren getuigen van het gevecht en moeligden do partyen aan Daar do politie te twak bleek maakte een compagnie Boldfl t n een eind aan het op stootje DurrscHLAKO De Duitsche arbeidera hebben tydeoa de werkstaking do machine arbeiders in Èügelsud dezen totnal de som voo 262 87G mark als ondersteuning toegezonden Hy gRlegenheid van de mach tn e t en toon telling te Manchen zal eon groot muziekfef Ht gegeven worden waaraan minstens 1000 personen en beroemde aoüstao zullen medewerken on dat door de beste dirigenten uit Dnitscblaud zal worden goleid EUfiKLANI Te Londen ia gisteren aan boord van het fatooiii cbip Manitoba varende tuascben Londen en New York een ontploffing gswepst let schip dat onlangs aan de AmenkaaDsche regearing verkocht is lag in het Albertdok te laden Een kist of veracboiden kisten patronen ontploften Vijf van de tien mannen die met laden bezig waren zyn reeds overleden Ean hunner wbvd in itukban gescheurd Do patronen heeten voor Uuonos Ayrea bestemd maar men zoekt naar iemand dia het gelooft tolgk leugonaiir to golden in do oogen vao hot meuje dat ik nnn u ten ofTar hob gebraeht Irina nchttu zich hoog op on hurr oogen vlamden ifMet uw verlof Origori Mirhailowilch I Indien ik er too bosluit om te vluchten dan vlucht ik met oen msn die het om nignontwil doet om mijnentwil alleen en niet om zich iu de oogen vnn oeii meisj in wier aderen in plaats vnn bloed melk en water vlooit schoon te waaiohen I Kn verder moot ik u nog doen opmerken dat het de eerste keer is dat ik heb mootsn hooroii hoe degene wien ik mgne gunst goBchonken heb raedelgdon zou vcrdiourn on oeiie droevige rol zou spelen Ik kon eeno rot dia nog droeviger ishet is die vau eeu man dio zolf niet weet wat er in zgne ziel omgaat Nu richtte Litwinof zieh hoog op r Irina wilde bij beginnen Maar zg drukta hem plotseling boido handen op bet voorhoofd wiorp zich toen met zenuwachtige hartstoohtel jkhoid aan zijne borst en dmkt hem vast rost tegen zich Ban Vergeef raij vergeef mg zoïdo te met een trillende stItEi rorgeef mij Qrigoril Ge ziet hoo ik bedorven ben wat voor een s ecbt zelfzuchtig boosaardig schepsel ik ben I jo ziet hoezeer ik behoefie bob aan uwe hulp oau uwotoegorendhoidi Ja red me ontruk mo aan dezen afgrond uu ifc nog niet geheel verloren ben Laat ons van deze menachen uit deze wereld vandaan naar oen ver choon vrg land vluchten 1 M uchlen zal uw Irina a daar waardiger worden watrdiger het offer dat go haar brengt