Goudsche Courant, zaterdag 9 juli 1898

Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AaD evaogeD 1 Nel TUd van Greenwich QOUDi ROTTE DAMvimrcT Ooud 7 S6 8 10 8 8S 9 10 U B 86 9 54 10 11 U U ll n 11 18 1 6S S ll S ti 3 67 4 18 4 6 5 6 51 8 14 7 81 7 65 8 S0 S S 9 5 10 04 It St 11 18 Moonlreohl doot 7 8 8 4 ll 8 1 5 5 S OS 10 11 NiouwarVerk 1 89 8 49 t H 1 7 6 1 8 09 10 18 0 p lle 7 4 8 6 r 11 ll ltml m 80 7 18 8 88 C8 9 80 9 84 9 4810 18 10 80 11 8 51 1 14 6 19 8 K 10 S6 U S 1 18 80 4 4 16 5 B 5 10 5 40 10 SS 7 60 S S6 1 48 9 10 10 18 10 84 10 64 11 0 aottwdm 4 46 8 6 8 16 6 51 7 6 7 6 40 8 I 5S 10 1 11 86 11 60 li l7 1 44 S 60 8 45 4 06 4 41 96 6 85 8 17 7 S 6 9 87 10 10 OtpaUe 4 65 8 08 Niiuwnkerk 6 04 8 11 f 10 S9 1 64 4 50 7 f 9 47 ff 10 86 S Ol 4 67 8 84 9 14 ff n 10 48 08 5 04 6 41 10 01 ff o d 6 17 8 85 SS 7 10 7 46 8 11 9 47 10 18 10 49 11 64 1 08 11 47 14 3 09 4 06 4 S4 6 10 6 46 5 66 6 47 7 46 8 10 10 07 10 80 7 40 8 86 9 46 10 11 11 S7 11 86 1S I 1 85 S 4E 8 40 4 4 SS 5 80 1 7 0 7 55 8 10 06 10 17 ff ff 1 41 ff 4 89 ff 8 18 9 84 ff 10 8 ff ff ff 1 66 ff ff 4 68 ff 6 80 V 9 48 ff 10 48 ff S D8 ff ff 5 04 t 8 9 59 ff 8 08 OS 10 1 10 64 11 67 18 06 1S 60 17 8 14 4 08 4 S7 5 16 60 7 48 8 18 10 10 10 8 6 6 5 64 6 11 7 84 11 18 1I 16 IS Si 14 8 46 4 4 4 58 11 80 1 8 6 7 lUl 1 19 ff ff ff 6 18 U ii 1 88 ff ff ff 6 SS It li 4 1 48 1 4 4 15 5 15 6 S7 9 17 9J8 9 67 10 14 11 16 6 68 SS 8 04 9 46 9 56 10 S5 10 44 11 46 GOUD k k HSTSftDAU Seadk 6 S 8 14 9 48 10 B7 4 U 6 80 7 11 B S6 10 17 1 B Amst W 8 01 9 0610 86 18 48 i OO 6 87 8 40 10 08 11 87 Amat CS 6 80 9 88 10 60 108 8 16 8 68 10 18 11 41 0 L ÜA t TRBCH T viw veru R 39 6 84 7 IS 7 68 8 14 D 07 LO IB 10 t7 18 00 U IO 1S 68 S IO S 17 4 8S 6 90 fi 47 S 06 8 66 8 S8 door 10 17 B SB f U U w 0 8 37 t V 7 10 10 84 7 y 8 10 V t r 11 88 11 87 8 46 S S4 6 46 S 84 7 18 MS 10 8610 41 7 04 7 48 8 SH 8 6K 89 in Bl 11 46 18 88 1 8b 8 n8 8 60 5 04 B 88 4 7 8B ft 69 10 61 11 18 mi i iÜ n8T S3 7 4b 8 87 8 40 9 00 tf 0 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 86 SM 4 48 6 86 O JiO 6 66 7 66 SSÖ 9 0 9 86 10 08 10 84 WoMdea 6 49 8 63 8 06 9 16 10 88 U Bfi 12 84 8 47 4 16 6io 7 18 9 10 M 10 64 8 14 V 10 46 MM ff V ♦ ♦ fff ff if 9 86 n t O fl 7 06 8 10 9 06 11 11 8 13 8 46 4 41 6 80 7 4 9 46 AmB W 7 80 8 86 9 80 U SO S 08 4 00 5 00 6 86 8 00 10 00 9 49 9 66 10 14 11 10 Oouda 8 09 9 18 10 0118 61 8 16 4 47 6 49 7 49 8 49 11 10 8 SS 10 11 10 18 11 BINNENLAND Ter foorzianing in de vacKtare ootetaao door bet bedaoki n van doD hper J W Hein tao Rockanje ala lid der Prov Staten van uid HolUnd heeft de afd eliog Brieiie der liberale kietTereeüigiog BrieUec bg acrlamatie tot caodidaat gekozeo den boer nar G J Goekoop De Ha Bcbo Goaraotc meldt dat da beer Conrad die tot lid van Gedepoteerden werd gekozen dit ambt vermoedel k slecbta zal waarDemen tot do heer Goekoop zal gakozen zyo om dau Toor dezeD plaats te maken Tot CandidatoD voor het lidmaatschap der Proriociale Staten te Brietle zgn gesteld de heeren Mr G J Goekoop A 11 van Beokam MaarisBe Dirk Breesnee Nieowetonge Door het comité voor de InhaldigiDgsfeesteD te ScheTeoingen is ongeveer t 3000 bijeengebracht Te Aardenberg met edn bevolking van 1800 zielen is door de leeatcommisaie voor de loholdigingsfeesten i 1800 verzameld Prinaea Pauline van Wartemberg maakt te Soestdyk nitetapjes met hot gevolg op r vi len Uit alle deelen dee lands zgo inscbrgvingen iogttkomen tot deelneming aan een of andere groep of figuur in het op IG Sfpt te s Grarenbage te honden bloempncoreo Wanneer de ffielryderi nit Zaid HoUand ea vooral de Haagacho Bondsleden en vereenigingen ticb zullen hebbeu aingeslotan rat bet succes van den optocht het meest verzekerd zyn De HoUandflcbe IJzeren Spmy zal Dinsdag den 12en dezer ter gelegenheid van den m nik a rade optocht te Delft wegens de luntrumfeesten van het studeat ncorpB Idaar op bet traject Rotterdam sGravenbige Amiterdam 32 extra treinen laten toopen Men meldt nit Den Haag Alle ducoraiieve en andere bedekkingf n in de zalen der Nationale Tentoonstelling an VroDwenarbeid zgn gedrenkt met een enbrandhaar makend middel Veloma nlbabgende versierinsen van zolderingen en deuropeningen ontbreken nagenoeg Op de enkele plaatieu waar het dak van binnen ia bekleed ia de stof onbrandbaar gemaakt Ten overvloede heeft gttheel hot dagelgks op de terreinen ta in de zalen toevend personeel ook de oomitéleden zich vertronwd met de behandeling der brandkranen met slangen die ïn grootan getale zgn aangebracht In elk lokaal zgn twee nooddeuren De zgwanden van de congreszaal bestaan geheel nit deuren Ia de restauratie is devronwelgke bediening gekleed in het eenvondiga toilet der Pargsche Duval s net en bohagelgk Van de zorgen aan elke fdeeling in het hgzonder besteed krggt men o a een denkbeeld in de afdeeling West IndiÜ waar al het decoratief door Westindisuhe dames in Den lla woonachtig is geborduurd afgeschilderd naar motieven oit huisraad en bouwornam oten van boBchnegers en Indianen In miniatuur is daar een Indiaanscb kamp Goud 7 S0 8 80 KaTOnhuizan MoerlupenB Zoetermeer Zegwurd 7 68 8 61 Voorburg 8 07 S 08 H i O 6 48 6 6S a 8 17 J8 7 0 aHagd Voorburg Zoelamoer ZmtnaMd ZeronhutKeQ Moorkapelle nndff 6 80 K SK l 48 ueudo Ondew Weerd TTtreakt Üttdew OouAa 8 87 9 06 9 16 In do afdeeling Maatschappelijk werk ziet man in het klein eene hut van kei en zoden met den armzaligen inboedel zooals die op de bei in Drente wordt gevonden en ala tegenateUing een miniatuur beeld van een plek bei dar Heidemaaisobappg met de woninkje daar verresen De afdeeling Ziekenverpleging bevat o a een kenrige nabootsing van een der varbandKalen voor vroDwen met 20 bedden in bet ziekennnis te Rotterdam en een beeld door 21 gek eede kleine poppen van al de kleederdrachten hg de ziekenverpleging in Nederland in zwang Een ander geklaagd miuiatnur ia dat van fBo Itraamkamer naar de moderno eischen ingericht en daarnaast een dito kamer in den ouden gtgl Dadelgk na da opening door mevr GoekoppDe Jong au Beek en Donk Zaterdag e k i wordt een bczopk gebracht door de genoodigden aan de Industriezaal en vervolgens aan den kampong waar mevr Lucardie Daom meteen kort woord de bezoekers zal begrpeten Mej Cornelie van Ooeterzee zal zelf de cantate dirigeeren door baar getoonzet bg den tekst van mevr Sngdeis van Wiseekerke De kooruitvoering geschiedt door daaes meerendeels behoorendfl tot de zang vereen iging Enphonia de orchestralei geleiding door het Utreobtsoh orkest vaa ésn beer Hntscbenrnyter Bet dagblad De Courant heeft eau prgsvraag voor nen reclame biljet uitgeschreTen waarvoor als prgzen zgn beschikbaar gesMd één van 500 één van 300 één an 200 en vgf van 100 golde De jury bestaat nit de heeren H P Berlage Nr architect ti H Breitner en H W Janseo knnatschitdere Deze namen zgn boi dat werkelyk iets moois zal worden verkregen Aan het bureau van De Courant N Z Voorburgwal 365 te Amsterdam zgn de ge drukte voorwaarden van mededinging te bekomen Voorbeelden van vervalsching De Haagsche bakkergtentuonstelling geeft ons eau zeer instructieve collectie vervalscbte levensmiddelen en handelswaren te zien Wat n menach toch al niet in zgn maag gednwd wordt denkt men by theicboneen van al die geëtiketteerde fleschjes Nu denkt men eens lekkere koffiie te malen van de boonen zooeven hg den kruidenier gehaald en weet ge nat ge krggt Koffieboooen van deeg gemaakt en daarna gekleurd Dit zyn nu nog ten minste nagemaakte koffieboonen maar wat te seggen van echte booneo die geheel uitgetrokken zgn en met een laagje bedekt Wat znlten dte kunstmatige amandelen gemaakt van glacose en geparfumeerd met nitro benzo lekker smaken en welk een kracht zal de foelie hebben die voor uit gewone fijne bescboit beitut £ n hoe heerlyk voor de bnid ia die zeep met 85 zegge vgf e utachtig percent silicaten ofwaardtlooce vervalschingsmiddelen Kruidnagelen zgn er ook van deeg altgd n bestrooid met boomschors rgstemeel lacht den toeschouwer toe beerlgk wtt er uitziende maar bevattende eventjes 56 pet marmergmiB Hoe indt men koekjea met koolzure kalk Oogetwyfold even smakelyk als poederchooolade met yzern enie Kortom men moet die inzending eens opz n gemsk be=ichoawen om tot de overtnigingte komen dat man eigenlgk goed zon doen aUorpns ii morgens een dejenner te gebruiken zyn tafel gerecht en te voren even icheikundigte doen onderzoeken Hbl Te Tiol zal 1 September een historische optocht gebonden worden herinnerende aan het bezoek door koning Willem III in 1861 aan het door wacemnood geteisterde Maasen Waal gebracht Daarvoor is Dinsdagavond het folgoude programma vastdesteld 1 0 8 40 4 87 6 80 6 07 1 Ëen pelelon schotters 2 een heraut te paard 3 muziekkorps 4 regelingscommisaie 5 drie klaroenen te paard 6 hulde aan Willem III 7 een groep noodlgdeoden 8 tnevoer van leTensbehoeften 9 beeld van den Koning 10 de Nederlandache weldadigheid 11 gedenknaald te Leeuwen 12 herleving van landen tuinbouw in de geteisterde streek 13 hnld aan alle Oranje vorsten 14 een pelotoo schutters üemengde Berichten op de kermis te Vecbel staat in het geheel slechts één armzalig kraampje Dut is nog erger dan Briel che kermi hier en daar een kraam Ic Pe oogst der byscinten is in de omstreken van Haarlem nagenoeg afgelnopen Over het algemeen valt het gewas zeer tegeo zoodat de pryzen ongetwgfeld veel booger zullen zgn dan in jaren het geval was In den tuin van den heer Clerx te Neerpelt stant eea rozeboom é le 4 jaar ond zijnde aan het boveneind een doorsnede heeft van 6 centimeter en een kroon draagt van 12 meter middellgn waaraan duizenden rozen eo knoppen zich bevinden Den 4a Joli des morgens ia nik het post kantoor te s Hage ontvreemd een aangeteekende brief geodroasef rd aan den heer F de Charro aldaar wsarin 3 bankbiljetten ad f 1000 Nos 6897 U U 269 V V en 4251 V V H Ct Gistermiddag schrikte het paard van den veehandelaar W Langendyk te IJselaionde van een zwart schaap dat aan de dykweide graasde met hft gevolg dat bestuurder paard en rgtuig in het water terecht kwamen Gelukkig liep daiirroede het ongeluk af want hulpvaardige handen brachten bestuurder paard au rgtuig weer ongeschenden op het droge Bewoners van een steegje bij hetOadekerks plein U Amsterdam zagen eergi ter dat een man sïoh in zgne woning ophing Het volksgeloof dat men een gehangene niet zon mogen afsngden vóór de politie er hg ie zit er hoe vaak de onjuistheid daarvan ook is aangetoond nog zoo vast in dat de baren naar het politiebureau liepen om te waaraohaweU en inmidde a den man lieten hangen die natuurlgk dood was toen de agenten er hg kwamen Hoe zulk een wanbegrip t cfa wortelvaatzgn kan bg de onontwikkelde menigte Ën da niettegenstaande vooral te Amsterdam het spotliedje populair genoeg u i Ik zal gauw de pohtie halen De man is mogelyk nog niet dood Dat de klacht over de groote afmetingen die het doeden van kikvorschen in Ooatelyk Zeenwicb Vlaanderen heeft genomen recht van beitaan beeft blyke nit de volgende cijfers Uit het Station Hulvt werden io 1897 naar de Halles Centralea te Parys 4640 hilo kik karbillatjea verzonden en van 1 Jan 1898 tot 18 April d B r 1052 kilo terwgl uit het staiion Gent tot nn toe gedurende dit jaar 1000 kilo werden verzonden Het is waarlyk m er dan tyd dat aan dit bedrgt een einde wordt gemaakt opdat de oor den land en tuinbouw zoo nuttige kikkers niet totaal worden uitgeroeid De heer A G G Sutherland Royaarda de doofstomme wielrgder die een reis von Parys over Madrd Algiers Alexandrië naar Jeruzalem op een Wilhelmina rgwiel ondernam zal binnenkort in Nederland terugkeeren Hy bevindt zich op het oogenblik te Alexandria om zgn terugtocht per rgwiel voort te 7étten 7 89 S ll Gpiioemde heer lal ook Delft aandoen en zal op nader te bepalen plaats voor ieder be langstellende te spreken zgn Ook kan zgn rgwiet waarmede de gebeete tocht gemukt ia bezichtigd worden Naar wg Ternemsn circuleert op ditoogenblik ter twkeniog onder de derde klerken vande S S welke reeds zes jaar en langer indienst zgn een versoekicfarift aan den directeur generaal om aangesteld te worden ala 2e klerk ü D Te Groningen is een interessante biljart wedstrijd gespeeld tusschen de heeren H F Smith van Amsterdam en R Bierling van Groningen een vrye party vao 300 caramboles welke met 300 tegen 265 door Smith werd gewonnen een cadreparty van 200 caramboles welke Bierling met 200 tegen 193 won en aena party van 50 caramlolea over den band wettce Smith won met 5U tegen 36 Ëen verpleegde in de Rgkswerkinrichting te Veenhuizen ottving de tgding dat hem een erfenis ten deel was gevallen van 14000 Voorwaar een mooi bnitenkaiisje voorden verpleegde Men meldt nit Ateea Hoewel we de zomermaanden zgn ingetreden houdt de stroom van ben die dagelykscb i de rijkswerkinrichting te Veenhuizen getraoaporteerd nog maar steeds aan OFïet winter of zomer is altyd worden met dea middagtrain nit het Zuiden een aantal mannen waarvan de meeste nog in de kracht dea Ie vena onder geleide van rgksveldwachters en raareohsnssees alhier aangebracht met Veenhuizen in den volksmond de kleine OoBt genoemd waarheen zy van hier per trekschnit worden vervoerd als einddoel Dinadagmiddag trok op die wyza een schare vau dertig mannen door da stad met een driejarig 6i korter verblyf t3 Veenhuizen in bet vooruitzicht STADSNIEUWS GOUDA 8 Juli 1898 Te Utrecht is geslaagd voor bet candidaataexamen klassieke letteren de heer B M B Leopold alhier Bg Kon Bial is aan den eerste loitenant B A J V d Hegge Zynen van het 2de regiment infanterie op het daartoe door ham gedaan verzoek een eervol ontalag uit den militairen dienst verleend In een gecombineerde vergadering van bestuursleden der zangvereenigingen van Moordrecht Krimppn a d IJset Berkenwonde en Stolwgk is besloten de reis naar het zangersfeest te s Gravendeel op Donderdag 21 Jnli gezamnnlgk te doen mat de salon stoomboot cIJael ÏI die daartoe van den beer Van der Garden alhier zal worden afgehnnrd SoHooNHOTBif De le Iuitenant Faaaaen van het 3e reg vest art te Gorincbem beateud voor de instructie com p gnie alhier wordt 15 Juli ontheven van zgn detacheering by de Normaal Schietsohool en zal dan zijn nienwa bestemming volgen Boskoop De heer M Rosbergen alhier beeft te Leiden met goed gevolg het eand ex Ie gedeelte in da godgeleerdheid afgelegd 7 6 84 8 15 S S 8 84 10 10 81 10 1 10 1 10 88 10 88 U 5 Door den gemeenteraad alhier werd gister in eene voltallige vergadering op voorstel van B en W mttt algemeene stemmen besloten aan de regeering bet verzoek te richten om in die gemeente eene wintertninbonwscheol te vestigen De daarvoor noodige gebouwen en grond zollen vanwege de gemeente ter beschikking van de fleering gesteld worden Aan het einde der zitting vroeg het lid Kocker het woord en aeide tot den voorzitter het volgende Den 17n Mei ISSlwerd op een veraoek van de Fomologiache Yereenigtng aao den raad om het iniatief te nemen tot het oprichten van eene tnlnbonmchool met medewerking van het igk door den raad met 5 tegen 2 stemmen alwijiend beschikt Ik heb destgde in die vergadering mgn spyt betnigd over het genomen beslnit Ik kan thans niet nalaten ra n ingeBomenheid uit te spreken met de thans gevallen bistiasing om te traehten eene tuinbonwacbool te verkregen ik hoop dat de regeering het veraoek van den raad zal toestaan en voeg er den wensch bg dat onder uw bestuur de inrichting spoedig tot stand tal komen en bl jken zal aan de behoefte en de verwacbting in de gemeente te beantwoorden dat sg zal strekken ter bevordering van den tuinboow en van den bloei der gemeente Boskoop Moomi RECHT De collecte voor het Fonds tot ondersteuning van den gewapendeu dienst in de Nederlanden heeft m deze gemeente opgebracht f 25 04 Altrn e d Rijn Gister was de gemeente met vlaggen getooid ter geleftenbeid van de eerste raadszitting welks gepresideerd zou worden door den nieuwen burgemeester den heer J van Dgk die den lo dezer in fnnotie was getreden na 12 jaar als secretaris der gemeente werkiaam geveest Het vergaan van de Bourgogne De jobstgding van het vergaan van de Fransche stoomboot La Bourgogne wordt in baar vollen omvang door de latere berichten bevestigd Het schip was Zaterdag uit NewYork naar Havre vertrokken met C12 p sagiers en 220 koppen bemanning tezamen 832 perionen aan boord Daarvan sgn naar de laatste opgaven 332 passagiers en 185 man van het personeel omgekomen De kapitein Delonole een broeder van den ond afgevaar digde heeft met zgn geheelen stat van officieren den dood in de golven gevonden Het onheil had plaats Maandagmorgen tuBSchen 4 en 5 aar zestig raglen ten zuiden van Sable Island ten westen van Halifax Ër hing een dichte mist De Boui ogne zonk veertif minuten na de aanvaring Door het overhellen vaa het schip naar stunrboordzgde wat het onmogelgk de booten aan bakboord nit te zetten De redding geachiedde in drie booten en op vier tonvlotten De Bonrgogne was het mooiste schip van da Compagnie transatlantique Zg mat 7325 tons was 150 meter lang bg 15 5 meter breed en voerde twee zvrare machines vvn 8000 paardekracht etk Baar romp waa nit gzer en staal vervaardigd Zg was in 1886 ge bouwd op de werf lüa Seine Het schi werd verleden jaar hersteld en maakte zgn tweede reis na de herstelling De Cromartyshire bet ËngeUche schipwaarmede de botiing plaats bad ging vanDuinkerken naar Philadelphia het is eengzeren driemaster die onder bevel staat vankapitein Henderson Hbl Bgzondarheden omtrent het vergaan van de boot worden door de voornaamste Ëngeliche bladen gepubliceerd in particoliere telegrammen nit Halifax welker inhoud bon correspondenten bigkbaar ontleend hebhen aan verhalen van de geredden die door de stoomboot van de Allan Ign de Grecian te Halifax binnengebracht zgn Die bgzonderheden hebben te Londen een nitertt pgnigken indruk teweeggebracht omdat zg de gselijkbeden die Maandagochtend toen de Bourgogne wegzonk ebeurd heetten te zgn ten volle bevestigen Niet alleen blijken de tweede klas en de tneschendeks pawagiers inzonderheid vreemdelingen onder elkander gevochten te hebben met dolkmessen en andere wapena die zg bg de hand hadden om den voorrang bg het plantanemen in de weinige reddingsbooten te verkregen maar ook blijken de geheel tnchtelooze manscbappeo van de Bonrgogne aan dien str d om het leven duchtig te hebben medegedaon door piet bglen bootshaken en roeiipanen de pasitgiers en vooral de vrouwen uit de reddingbooten te weren waarin de manschappen self wilden plaats nemen Zg moeten daarhg verscheidene moorden gepleegd hebben Zoo verkUart de correspondent te Halifax van de Doly Chronicle dat van de 716 personen aan boord slechts 163 gered zgn waarvan 110 tot de bemanning behooren en geen enkele tot de eerete klas pafBagiera Slechts é6a enkele vronw is gered Ygftig kinderen en honderd vroawen kwamen om veertig van deze door het kantelen van een reddingssloep waarin zg zonder anderen plaats genomen haddan De geredde Amerikanen verklaren eenatemmig dat de mede verdronken gezagvoerder Deloncle en ook de overige officieren van de Bonrgogne han plieht deden maar de manschappen weigerden de bevelen te gehoorzamen Deze bedreven enkel op eigen raiding bedacht oUarloi growelen tegen de posarogiers terwgl de Znid Earopee8ohe tosachendeks passagiers zelfs zwemmende als wilde beesten elkaar doorstaken en doodsloegen Te midden van deze gruwetgke toooeelen blonk het nobele gedrag van eenige Fransche priesters nit dia rondgingen over het dek der ztakende Bonrgogne kalme troostwoorden spraken tot de ondergoanden en hun de absolntie schonken Wegens dit 0O9 alsook wegens het feit dat Bourgogne n et een vaart van achttien Eng mglen in t Uur door een dikken nevel voer raden enkele Kogelscha bladen de reizigers aan deze FransebA merikaanscbe mailbooten die uo roekeloos vuren en zulk een onbetrouwbare en laaghartige bemanning hebben voortaan te vermgden Uit Medan ontving het Hbld nog een telegram waarin het volgende voorkwam Ëdi werd aangevallen door 115 Moslemin vrouwen en kinderen allen werden doodgaschoten door het garnizoen Hei Hbld teekent bierhg aan In de beide andere telegrammen wordt alleen van vganden gesproken De wijze van oorlogvoeren der inlanders maakt het niet waarBchgnlgk dat trouwen en kinderene aan den aanval op onze troepen hebben deelgenomen Baveodieo is het niet denkbaar dat de Nederlandsche troepen vrouwen en kindereu zouden doodschieten liet telegram is dus raadaelachtig In de Deli Ct c wordt het volgende gemeld Aan den noordwestelgken uithoek van het Toba meer aan bet riviertje Menglaudenap dat uitstroomt in de Simpaug Kiti liggende kampongs Eoewala Koeta Kideepan en Pergedangan welke tot het district der Karan Batsklanden behooren Deze plaatsen werden in het laatst van de maand April aangevallen door twee benden zoogenaamde Atjehers doch die later bleken te zgo Gajoes nit de bovenstreken vanTroemon Eene bende sterk 100 man stond onder de aanvoering van toengkoe Asoeh en de andere 50 man sterk stond onder toengkoe Abit Aan de eerste gelukte het zich meester te maken van Kidoepau en Pergedangan terwgl Asoeh da hoofden van Koewala wist te dwingen hem een brandsc hatting van f JOO uit te heeren Dientengevolge vereenigden zich vele der wsitalgke Karanlandschappen tot en met die ran Terau en ncblten daardoor een mnnr op teji en bet verder voortdriogen der rooverbenden Zg gingflQ tot den aanval over toen Koewala opnieuw door toengkoe Asoeh werd bedreigd en hadden daarhg het geluk 24 Goejoes te dooden en 2 levend gevangen te nemen waarna de roovera op de vlucht sloegen doch ook achtervo gd werden waarbg waarsohgnlgk nog wel eeoigen zullen zgn neergelegd De bende van toengkoe Abit hoewel niet verslagen heeft zich toch verwgderd en hond zioh waarscbgnlgk nog op in het gebergte dat de Karanhoogvlakte van het rgk Langkat cheidt naar men deokt te Koeta Belin Het bestuur van Langkat is van een eo ander op de hoogte gebracht en aangespoord om flinke maatregelen to nemen tegen erentueele invallen van atroopende benden RECHTZAKEN Het O M bg de Amsterdamsohe rechtbank heeft gister 1 jaar gevangeniiisiraf geeiseht tegen den colporteur Van der Mey wenens het verspreiden van een voor de Koninginllegentea beieedigend geschrift WIELEBlfflEUWS Bg een wielerwedstrgd op den weg tusschen Donai en Blangy Saint Laurent is de wielrijder Jamain met zgn wiel omver gevallen doordat hg tigen het achterwiel van een anderen deelnemer reed Kort daarna is Jamain aan de gevolgen der bekomen kwetsuren overleden De aiHideethouders van de Donlop Poeumatie Tyre Company sullen 490 000 pond sterling te verdeelen hebben terwgl bet reserve kapitaal thans 450 000 pond bedraagt Na Zondag a s noch te Amsterdam Den Haag of Utrecht wielerwedstrijden gehouden worden regent het bg de directie van Boarn s sportterrein inacbrgvingen voor de Zondag a i aldaar te houden racet De intereaaanta nommera beloven veel publiek te lokken VERSCHEIDENHEID Een Fransche zangleerares mevr Cléricy dn Collet beweert na jarenlang onderzoek het middel te hebben gevonden om zangers hun verloren stem terug te geven of om staos c te bezorgen aan dienen die er geen hebben Haar methode berust op oefening van de spieten van deo larynx BargeriUke stand Hoordrecbt GEBOREN Janna Cornelia ouders P Qroeneveld en Ai Verbarg Willeraina Qerdiaa oadera F vaft Kranenburg en G B ran derveen Overliemden Fronts A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoou mo 3i Böurs vatt Amsterdam ülotkrs 87 Vrkrs 86 98 97 101 8 85 841 17 88 98 8 l 131 SS a 74 21 25 104 96 SS 100 100 64 663 489 100 42 101 198 utv 55 98 128 7 108 4 7 JUU NKnüHAiii Jart Noil W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito S Hosol Old Geudl 1881 88 S ITALIK IaaohrijVingl8Sa 81 5 Oosten Obl iii pnpier 1888 fi dito ÏD zilver 1818 6 VoBTUQAL OW mot coupon 3 dito liolot 3 36 lllisLAt 0 Obl Binnenl 1894 4 dito Oooons 1880 4 dito bij Rolhl 188 4 dito bij Hob 1889 90 4 dito ia goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPAllIB Petpet Mhuld 1881 4 TuiKBlJ Gepr Gouv loen 1890 4 Gac leeniiig serio 1 Oec leomng aorio C ZtlDAn Bep ï obl 1899 5 Mexico Obl Buil Soh 1880 6 VlNKZtikLx Oht 4 onbop 1881 AtnrciiDUf Obligttien 1895 3 KoTTIKUAli 8t9d leeu 1894 3 Nbo N Afr Hindelir uud Aroa 8b Tab My C6rtifiQ t8ii DeliMaatscbappü dito Arn Hypotheoltb paudbr 4 Jult Mij der Voratonl aand a Or llypotbeoltb pandbr S i Nederlaadache bank uand Ned Handelmaatach dito N W tl Pao Hyp b pandbr 3 RottHypotbeekb pandbr B j ütt Hypotbeokb dito S OoSTBNH Ooat Hong bank and EusL Hypotheekbank pandb l Ahbuia Equt bypolh pandb 6 V 7 147 i Maiir Ij i Pt Lien rott 80 NüD HoU IJ Spoorw Mij aaud 118 Mij lol Eipl V St SpT aand 112 Ned Ind Spoorwegm aand 208 Ned Zuid Afr Spm aand 6 217 dito dito dito 1891 dito 6 lOO IlAllB Spoorwl 1887 89 A Kolil 3 64 Znid Ital Spumii A H obl 3 57 Poi Wauohau Wennen aand 4 150 Kl aL ar luu Bpw Mij oU 4 98 Baltiache dito aand ïaalowa dito aand 6 75 Iwang Doobr dito aand 6 lOO Kunk Gb Asow Sp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 100 Amïmka Gent Pao Sp Mij obl 6 14 Gbio North W pr G r aand dito dito Win St Poter obl 7 187 Denver llio Gr Hpm cort v n l 12 Illinois Gentral obl iu goud 4 I 103 I ouiav k Na bvilli Gort v annd 56 Mexico N Spw M lohyp o 6J 102 Misi Kan v 4pGt pret aand ll i N ïork Oiitaa o Weat aand IS dito l onn Ohio oblig 6 112 Oregon Galif lo byp in goud 6 St Paul Minn ti Manit obl 7 13S Un Pao Hoof li n ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie byp O j Ganaüa Oan South Ghert v annS 50 Vin G EoH Na lo h d o O 6 Amaterd Omnibus Mij aand 178 197 Nkd Stad Amsterdam aand 3 1051i Stad Bolterdam acnd 3 106 Bbluie Stad Antwerpen 1887 9 100 Stad Brussel IS86 2 100 HoNo Theis Eegullr Gesolsoh 4 116 OosïlN StaaUltenig 1860 5 118 K K Oost B Cr 1880 8 SpANJB Stad Madrid 8 1888 28 Ned Ver B z Avit Spoel cert 115 R E O Hj A a a E ZijdeDamastGn 65 Cts tot 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Geklenrde HennebergsIJde nn 35 Cts tot ƒ U 06 per Meter Glad öestteept Oeruit met Patronen Damast etc ca 240 retBChillende Qual en 2000 retsch kleuren Dessi s etc ttry van port ea rechten in I 6 Benneiierg s Zijde fabrieken K en L zcnicB ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEBBEN en DAHBS PRDIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAABWKRKEN mnnten nit door SOLIEDE AFWEBKINO by n p m mm mi Ooiffaur SJMweg OouOa ummamm Aangeboden een OBOOTE PAUTU Fp DEMENGROEIf ook genegen in kleine Partijen te wrkoopen Adroe C MPJJER AMEBÜNQGN I NniKLUKE Sh K ninklijlie Unchinale li ibriek DE UONIGBLOEM m II IV vanSchaik Co geTestigd te a Oraventuiue Heppterttraat 9 en 0 nabg de Begentesselaan van Z M den KÜNIING van BELGIË ItuUengiJ hoentl pjebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Supertor DrttivenBorst Uomg Eitract 3S r E3LI A iT PI3 E3 KLAUONS van 40 Cts 70 Ct en f l verkragbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven f 08 Omdn D MIEBIBS Kleiweg E 100 E H VAS MILÜ Voerstal B 120 te Gouda A BOOMAN Moordreek J C BATELANÜ Bontaop B V WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddinavrn uimi il ElkelCaeao AanbevBirn door llll Umem mi Sobclkttndliccn Ili krnand niet iudcii CU llKTCII Mi dUlllliS roedaaam fertterkena en Aangenaam van Hmauk Met melk gekookt eer aan te bevelen voor dngeHJhiiehe Hjffcftrui cbij kinderen ztvakke personen en klierachtige gestellen FahrUkimerk Met water toebereid is zn als geneeskrachtige ilrank uitstekend by diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen lie eehte Hikel Cacao van KBABPMLIEN MOLM is Iom verkrijgbaar in vierkante bassen van een Kilogr J 70 Kgr d f 0 90 en Kgr a rO eO voorzien van Ëtiquet waarop nevenstaaad fabrieksmerk en hanteekening van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeilt Ëen ware Schat 1 Toar de ongelnkki e slachtoffers der Zeil J bevlekking Onanie en gehe me uit pattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAitlI G Hollandsche aitgare met 27 aib Pr N 2 gulden leder die aAn da vemchrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lexeii de oprechte leering die het geeft redt jaarlüks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfj betVerlogs Magaun te Lei ig Neumarkt 34 frutoo t n inzending van het bmlrag ook in poitzegelB en in eiken boeküandel in Hollüd