Goudsche Courant, maandag 11 juli 1898

Maandag 11 Juli 1898 37ste Jaargang No 76S7 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte v Inzending van A dvertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VUF CENTEN Het Monument ter aandenken aan wijlen Mr A A VAN BERGEIK UZEKDOOKIV nadert zijne voltooing nog enkele Folograliën zijn a 2ö CECIT verkrijgbaar bij A Erinkman Zn A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Uereelt zich aan tot het ieveren v n beet Zeeuwscli Tarwebrood ï 14 Cent per Kilo Wnf ifl d baste ta I Rbeainfttiek tagBn pqnea ran i lenei urd iggl tomethetbnti Hoottpnn CB Teiindh M tegen Jich ipjnen kortom ï tokerPain Expeller a au te wenden tegen § wwt im itewta in ieder huisgezin j P AnkBrlaiB Expeller koilM Fi jB 50 owit 76 oeat en f 1 25 de flos h Yffor den Ia de meeeta Apothekea en by F Ai MRiollteT k Co te Botterdam Te GOUDA bfi C LUQEK Apotheker Markt en bj WOLFP Co Westhaven 19B DelftsclieSlaolie GedêpOfieerd P ïftnsth HoUuJscI OilefcbrtAm FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN chemische Wa scherlJ VAN II OPPENIIEIMEK 10 Krulsliade Botterdam Gabteveteord door Z M den Koning der Belgen UoofddepOt yoor GOUDA de Heer A VAN OS A Specialiteit voor het stoomen en TerrenTan alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hot stoomen van pliichemantela veerea bont enz Gordjnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverld worden onschadelp voor de gezondheid en Tolgene staal bewerkt Ë CASSITO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPnEMKUBUN MAANDAG DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG van S tot 5 uur WOENSDAG enVBUDAGvan ItotS uur ZO NDAjig niet tl Het beste onschadelykste en g makkelykste poetamiddel voor Ue re8 en vooral dames en Kindcrsctioenwerk Is de Appretuur van C M MUIIer Ce IIK Jf Berlin Beuth Str 14 Menlettegoed fÖLl op naam en fabrieksmerk Verkryibiir bv Heeren Wlehellen In lohoenwerk Balanteelaa ersisryen eei eni aeeeraal Oipet by W larlenaM Arahea 358e Staatsloterij Do TREKKING begint Muandag Êt JuU a s LOTBS en OBUMBLXES van LOTEN ifln te bekomen ten Kantore van de Coliecteara A C COSIJN Gouwe C 9 bj de Visch markt W J L VAHDISSEL GonweC217 Nieuw onovertroffeu Prol Dr Liöber welbekend ZEVÜW EIACBT ILIZER Atletii echt met FnbrielumcrV tot oortdnrende radicale en zekere genezing van ftUe zelfs de meest hardjaekkige enuw ziekten vooral ontstaan door i miM afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Pnjsper ftesch tl 1 fl ï tl 3 i tlubbele flüsoh ft 6 CetitnialDepot Mutth v d Vegte Ziiltbommel Depots € Huppel a üravenhfiji e J J W Simbiliü llottertUini M Clobim Jo Aniatordam I obrij en Porton Utrecht oil bii alle Jrogistoii Stsdelióko Cfasfa riek te GOUDA De prïjs van bet gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 47i et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratia aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedrai t de huur 10 cent per maand P O IKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merk t NIOHTOAP Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Verkrijgbaar by PEETER8 Jz Als bowiJB van echtheid i cachet en kurk steoda voorzien van den naam der Fimia P HOPPE chemische Wasscheriji en Stoom Ververij 5 de W IT en Comp J UTBEOHT J i Spoedige en nette aflevering Lage prijzen f DEPOT bj 5 Gez BECKERS in Modes f n TTmrpn si ir modes Turfmarkt 248 GOUDA Wlc zeker aijn wu ds llclite l Eikel Cacao te ontvangen tesameiT P gesteld en na vele prtnfiiemingen in den I handel gekomen onder des naam des I uitvinders Dr MiohaeliB verraardigd 1 op de besta machines In het wereldbe1 roemde Ctabblissement van Qebi k Stollwerck te Keulen elscKs Cikel acao in vierkaoten buaaen Deze Eikel Cacao la met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelgkaeh gebruik een ï tlieele van t poeder toot een kop CJiooolafii Als goneeskrtcbtigo drank by geval van diarrheo slechts met water t gcbraiken Verkrijgbaar by de vootnumite B fiApothekers ena Ka I K proftn e 1 80 c 0 90 e 0 35 QmertalTartégraiwoordigtr wor Hedsr land luRus MattenktodI Amsterdam Kalverstraat 103 Qouda Drak van A BBIKKMAN k ZOON LOTEN in de Verloting der EOILAMBE mmAFFIJ TAN LANBSOÜf Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRmKMAI ZOON Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EDFIATTEN ARGIITEATEN EN LUSTEN ook volg ens op te graven Profiel SIpoedige aflevering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen DE STEDELIJKE HTPOTHEERBANK KeceMgd te üUMVBSOiJltiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eertte hypothecair verband op ftntoen en lunde r en Geeft 34 en 4 pandbriecen uit tegen den koera van OS en ÊOOi 7 in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de pandbrfeven bij de Heeren M J OGIEB k Co Kassiers eu Commissionnairs in Effecten voor de hgpotheken bg den Heer W J FOBTUUN DROOGLEEVEE Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVEB FOBTUYN Ma S JULES BNTHOVEN Het groote aantal zenuwkwalen vaneent phopfdiiJinar totdevoerafgsaa iekeBteekenenvaaapoplBale herBeBbaro rt t trotaewM nou t d alle mlajelendoot demedl oheireten ehapaaD ïd ImtuadïnnSiSïk ttSkwÜde eet toe dat ilj doop het lobralk maken van den eenvoiijiaten wea nueUlklamadiTlinuL 5 phy 10 oaleou ontdekklni daan lieert die na hondeide pn aailnen thanaoyerdo leJuiieiS ï 5r Si J t tfa etemokappelDk kringen d hoor t ffi nt uïï mkV tSSTinj weldaad Mljkt te Ija voor de aan enn Wlen llldende maiaSiliell De s gennairijie irnMi vo den door den gewoejn OtWer van Oeeondbelt Dr Boman Welsanuai te VUihoten ra bornsron £ on dmlndlng opgedaan In eene SO Jartge prakt k IHxr waaaehla v n kat t aM enuIper daa word4 ii da rto geaehlkte atolT n do r de baid OHMtdd UlJk mb kat mr aestol nedes l eld Met deae geneeewijee werden werkelijk schitterende rasBltatea iMklsaa eu Bli maakta sooveel opgang dat van eon door den uitvinder geaohrevea werkie v OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE et do SantA In Frankrijk en vele anderen Aan all n wiprKennwBrHtol meer of minder BMireda f of KennwnehllKlield IIJ en j i dpijn bloedandrang ireote prikkel tand verder alle zipki n die door liproefte gêtreffMi werdea wanoKUJaén aan de EiTOlKen dMrrM EooiklH verlammingen onvermogen tot ipraksn zware tonaval ffleelelljk allkkaa atnfkdd dar oawrlohlaa sat hi durende pijn plaatteltjka iwakle virïw n i a it A JTT r 7 inn sOB tt aMlA Flield lU len waiuyaii de kenteekenen zyn shronlaoha haordpttn migraine aohala tiMtïng ireote prlkkelliaarheld gelaagdheKl alapelooiheld llohamatlJkaowuit n oabahaatHlk taaie zipki n die door bproerte getreffan werden nog Uiden aan de KiTOlKen dMXTSa ipriken zware tongval maelelljk allkkaa atljfkcld dar gawrlotilaa Mt art iwakklnfl van BtneagBn eu siw il 41 reeda onder ceneeaknndiM loor de bekei a middelan ala ontboudingHn koodwKtvrkBU ol zeebadePl een geneslng of laniKing hunner kvul ceTondea behandeling geweeat zijn maar door wriivon elerirlBeeren atoomlooi iflElng of lanïcing hunner kvul geTondea Ijnselen ala ïloh aaahoudend BnBaHrvVaii V r no i rii Mkmt tnêtinS t dSa lMl loen en donkar worden voor de oogea drukkende ptja onder Rat vMrhoefll ulalna Wde ooraa hat vee h iballng In an hat l pen van handen en voelen aan al deze drte Mtamün rtn MaawUlderifc bloekiuoht en kraehtalooahsld eoE an fezonde nih aaa M a hare voorkornliig n t3e Gilna MlnnMi Itorttn tl d reedt de lilê ink verst benen m Uit boekje bevat niet lie vor kot crMte mA link vflrBtaanbare verklaringen onitieiit hot wei in der nianwere thorapta en ds daanaSda elf lil w inliO UKP Kbvallen verkregen uitwerkmB maar ook vindt men daarin wetenaohanDBliike v rliHiiilPlioKeii ujtüe niotllaelie binden dleftaud ze geneeswijze gewijd ztln Koomede aftobrift van UI van Ketni aohriften van hooggeiiiantBte geneeakuudigen onder welke P Kéiiliri mti dr irefflaiw Ban da polyklinlek tn Panji ue Rounanionl IQ Steingreber med dr praktlae rend lantuhtir u bal kraaklinnlBUn gettlclit de Charenton SanlUtarath Dr Gohn Ie atottln Qroiamann raed dr arrond art talMllaaMr Or P ForsitlBr geneeiheer iliröotour van het hoipiUal ts Ahbh Qeheiinratli Dr BDhtrlai kaaUaf Biitenfala aad Ems Dtirses med dr geneesheer direoteur der oMvano therapeutlaoha inrlolitlng voOr Mnuwlilte i ta Parlla ruo St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh msd dr te Corfu Dr Buabaah arroad arli de ZIrkalti 0 tabtbrit Jeoht mei dr te Waenen Ör C Bongavel t La Farrlèra Eurfl Hd vaa dan Conaell antral d yflhia hebuen en ten alotte zij die vreee cevoelen Toer veraohtjQseten ala flikharint van kriel ala ook aan jonge melalai lltdende ai parionan dia veel met het haord werken n geestelijke reactie wUlonToürkoinan Wördit Stomm lon ïrJrÓiït door i te Bchaffen hetwelk opuBTnga koatelaoa aafiwravei AmsterdHiHi door H CLBttAH dl Co Heillgewer 42 RvtterdB M v n SAïBTKlï KOLrF Xpothekèr Korte floofrteeg LITtreeht tOBRY POBTOK Ondegracht bH de Oaardbmg F ÜD dB Jongata hTgienniaoh medldnale tentoonf telllng ia de Df WeUavMa ache fleneu vil door d Hedlaohe JuriJ Met de Xilverea Med nie bekend nw ov r lictor n ictoria Surprisa dffataóor Nationale Nikkelstalen ing eschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd I T l li JL §TRA eigen fabrikaat elegant gdkoop sterk REFABEEREN EMAILI£EBEN VERNIKEELEN Sport en SZinca ex wraê e3a Tosa3 i a exi W I D van EIJIEMI Yeerstal Gouda Patent H Stollen iti stlirl Inintrin lUilUtt lUi dun IM oittinriiim y D r grOMe Erftilg SJOfnUnO Vatmt H mMm trrviiitti Aa Antu ly Ht m KhMuim werthlöittn Nacfuthmunifm ttfÊlHÊ Hut kuif e dahnr wmra tttië teharfen H Si UÊm mr na utu tlncU odtf to aoMM f wrtefl tf M a Il étnêH uÊitrPltktt fmlt mbtnUmij aui aMi IA SS iVrtaUaem mt Zmgrnl e inUt mt Imml iNmCHTINOlN Wgl KE GKVAAH 9CUAUE OP HINDER KUMNBN VRKOOKZAKKM BURGEMKESTEE on WKTHOUDKRS md Gouda Gezien art 8 der limDEEWET Boeo tfi wuten Dat ziJ TBrgunniDB hebben Terleend aan 1 G f TBn der Wuut eu zyne roclit erknj JendsD tot het opriohtflQ eeuer pijpoiilabnak inliet perce I aan de Zeugatraat wi k Q No 9 kadastraal bekend sectie C No 609 8 G J Goedewaagen eo Etj ö r chtverkrijgan den tot het optiehteu eeuer innchtiug voor het reinigen van beschuitbaasen in bet perceel aan ue Viscbateeg ijk I No ISl kadaatraal bekend sectie B No 1 26 S P tan der Pol firma Paalmana Sc Co on zijae reohtverkrügenden tot het plaatsen van een grootereu stoomKetel ter uitbreiding zijner iitooiBwaachinnehting in het perceel aan den IHuweelen Singel wijk K No S67 kadastraal bekend sectie A No 8400 Gouda den S Juh 1S9 Buivenaeeater en Wethouders voornoemd B L MA ETENS De S cretariB BKOUWEIl ÏNillGUTIMOEN TBLK GEVAAH SCUADB OF IIINDBR KUNNEN VEUOUKZAKEN BURGEMEESTEB en WETHOUDERS van Qouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengon ter algeaaeene kennis dat op de Secretam ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van Gebr Bercksen om vergunning tot het opr i htpu ener bakkerij met blikslaftenj gedreven door eui gaamotor op het perceol gelegen aan de Karoemolk loot Kadastraal bekend Sectie A No 1315 Bat op Vrgdag den H Juli 1898 dei namiddags ten l t P Eaadhuia gelegenheid is om bezwaren tegen do gevraagde vergunning m te brengen en dat gedurende drio dagen vóór dien dag op de Secrutarie dor Gemeente van de ter zako ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 8 Juli 1898 Buigemeestor en Wethouders voornoemd a U MARTENS De Secretaris BROUWER Bmtenlandsch Overzicht Mbd verdiept zich qd ïd giaaiogeu over het itbtjjven van belaogryk nieavrs van generaal Sbafter Volgeóa doD een hoopt meo dat Santiago voor de bedreigingen zat zvricbtenf xooder dat de AmerikaaoBche troepen sioh opnienw aan ernstige vetliezeu behoeven bloot te itellen anderen denken dat Shatter oieta meer doen kan omdtt hg nooh voldoende artillerie noch een Toldoende troepenmacht FEVILLETOIX Het Leven te Baden Een Butmcke Roman 64 Wees niet boos op me mijn hartsgoUefde vergeef mij ik wil alles doen wat ge beveelt wil u overal volgen waaihoen ge mij zult brengoe Litwinofs geaoed werd week Irina drukte hem nog onstuimiger tegen zich aan Hij boog zich over hare welriekende lokken en duizelig van dankbare verrukking waagde hij ter nauwernood ze met de hand te sbvelen ze met de lippen aan te roeren virina Irina riep hij myn engel Eenaklaps hief zij het hoofd op en luisterde Dat is de stap van m jn man b is in zyn kamer gepun fluisterde zij en ging schielijk op eenigen afstand van LStwinof zitten Litwinof wilde opstaan Waar wilt ge heen ging ze Buiaterend voort blijf hij mistrouwt u reeds of zijt ge bang voor hem f Kjj sloeg de oogen met van de deur af Ja hjj is het hij zal zoo aanstonds binnenkomen Yertel iets onschuldigs spreek met mg Litwinof ken zioh zoo dadelijk niet op zijn gemak zetten en zweeg Gaat gg morgen niet naar het theater F Beide te laid Men geeft Le verre d ean een verouderd stuk waarin Madame Plessy zich vreeseIgk genaakt aanstelt Wg zijn te gejaagd voegde zg er finisterend hg zoo gaat het niet wij moeten bat met verstand overl gen Ik moet ifóg mede beeit of wel dat bg bevel ontvangen beelt op de komst van generaal Mtlea te wachten en daax ign er ook die meeoeu te weten dat de kaoa op rredesonderbandelingen zoo groot ia geworden dat men te Wasbingtoo de inneming van Santiago de moeite eu opofferingeD niet meer waard acht na Oervera s eskader tooh vernietigd ia De Amerikaanacbe minister van mariife beeft den kraiaer Philadelphia die nn te Mare hland ligt naar Honoloeloe geTibuden om daar de Amerikaaniche vlag te hysbhea en de eilandengroep bg de Unie in te Igven De Philadelphia zal binnen eenige dagea vertrekken Man weet dat president Mac Kinley gisteravond bet beBlnit tot annexatie van Uawai heeft geteekend De verklaringen van miniater Cavaignac hebben aan de poaitie der Fraoscbe bladen ten opztcbte van de aaak Dreyiaa nieta veranderd De conservatieve en gemachtigde bladen prgien eenstemmig deo Minister voor zgn flinke woorden tg xgn van de sohtild van Dreyfaa overtuigd en bpreken met over de onwettigheid van bet vonnis Daarentegen betoogt de radicale reviBÏonistit ebe en Bocialistisohe para dat de inter pellatieCafttelin de zaak Dreyfoa niet beëindigd beeft De fTemps bereatigi dat mevroaw Dreyfos tot den minister van joBtitie het verzoek heeft gericht van bet Hof van Caaiatie de vernietiging te vragen Tan het voonis waarbg haar echtgenoot h veroordeeld eo zalks op grond dat aan deu krygsraad geheime stokken sgn overlegd bniteo weten van den beklaagde en van zgn verdediger Nu de minister beeft geantwoord dat dit verzoek niet het bewga dier bewering behelsde zal mevr D den minister een memorie aanbieden waarin zg haar verzoek zooveel mogelgk door bewgzon staaft Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Staten Shafter heeft generaal Toral den comman dant van Santiago medegedeeld dat tengevolge van de varnietiging van Gerrera s vloot de AflierikaanBcbe oorlogBachepen nu in staat zijn met bet leger eaam te werken tegen Santiago Hg gaf daarom Toral tgd de capitalatie van da stad te overwegen Shafter gelooft dat Toral weerstand wil blgven bieden hoewel Pando niet met zgn vertterktcgen aangekomen iB maar naar Havana opraki in het vooruitzicht dat Santiago zich toch moet overgeven deelen dat al mijn geld m zijne handen is maisj ai mes bijoux Laat ons naar Spanje gaan wilt ge Toen zei ze weer luid t Hoe zou het toch komen dat alle tooneelspeelsters er zoo welvarend beginnen uit te zien Daar hebt ge Madeleine Brohan Spreek dan tooh en blgf niet zoo stom zitten 1 Mijn hoofd draait me maar ge moet met aan mij twijfelen ik zal u laten weten waar go me morgen vinden kunt alleen hebt ge ongelijk gehad met dat meisje alles te zeggen Ah mais o est aharmant riep ze plotseling uit en met een zenuwachtigen lach scheurde zij oen stuk garnoersol van haar kleed af Mag moD binnenkomen F vroeg Ratmirof uit de andere kamer Zeker wanrom niet fa De deur werd geopend on op den drempel vertoonde zich de Generaal Op het zien van Litwinof betrok zijn gelaat evenwel h grootte hom dat wil laggan hg maakte eene flauwe buiging met het bovenlijf Ik wiat niet dat ge bezoek hadt zeide bg Je vons demaodo pardon do mon indiscretion Bevalt het u nog altgd te Badon M sieur Litwinof P Ratmirof aprak Litwinofs naam nog altijd niet zonder haperen ui evenals of hg dien telkens vergat Hg meende hem daardoor te ergeren even als door bg het groeten zijn hoed overdreven diep voor hsm af te nemen 1 1k verveel mg hier nitt Monsieur Ie génrraK Inderdaad P Mij daarentegen begint Baden hoe langer hoe meer te vervelen Wij willen dan ook spoedig hier van daan niet waar Irina Pawlowna AjHaz de Bade oomme 9a Overigsns heb ik op uw Het gevecht ia heden niet hervat ofschoon tnen moet aannemen dat de wapenstilatand geSindigd ia In beide legerkampen ia hoi beticht ontvangen dat ta Washington en Madrid onderhandeld wordt over de vredesvoorw ftrden Ijuitenaot Hobaon ia naar Siboney gegaan eo heeft zich daarop aan boord van het vlaggeBC ip New York begeven De Correepandenciate Madrid maakt melding vND een nitval der Spanjaarden uit Santiago wMrbg de vgaudelgke linie doorbroken en 58 AtBenkaanBche olËcieren onder wie vgf generaila gedood zonden zgn De minister van kodoniën zegt dat bg geen bericht ontvangen heeft Lniteuant Hobaon ia te Jaragua intervieawd H weigerde iets over het zinken van de Merrimac mede te deelen voor hg volledig veralag had gedaan aan admiraal tiampBoa Uy vertelde dat bg en zgn medegevaegenen deeerstA vier dagen opgesloten werden gehouden in het foft Morro Zg brachten daar zeer onaangenMue degen door maar zg werden er niet miahandeld De SpaLJaarden waren kwaad omdat Hobaon en de zgnen de haven hadden trachten te versperren Na die vier dagen warden de gevangenen voor de militaire over btid gebracht en naar het hospitaal getranaporteerd waar zg goed behandeld en gevoed wftrden De vgandlge houding die d SpanJRlrden eerst hadden aangenomen verdween fcp Bdig Hobson zei dat bg voor admiraal Cervera de hoogste bewondering en achting bad De wapenatilstaud ia tot Zaterdagmiddag 12 uar verlengd ten einde Linares gelegenheid te geven met Illanco en metMadrid van gedaoliten t3 wisselen Shafter en Sampson zgn h t eens geworden over een plan voor den veldtocht diensvolgens zal Sampson hedenmiddag beginnen met de bAchi ting van Santiago van de bnitenbaai uit Daar Linares aan Shafter had laten weten dat hij geen telegraflst had heeft Shafter hem er een gezonden die vergezeld wordt door den Britschen consul Gedurende de twee laatste etmalen hebban de Amerikanen bard gewerkt om batteryen op te stellen eo schansen op te werpen Kon battergen op de glooiingen van de heuvels bestrgben nn de stad en er is een dyoamietkanon iu een voordeeliga stelling geplaatBt Onderwgl beeft men ook stroomen ovarbrngd en de wegen grootelgks verbeterd zoodat na het zware geschut kan vervoerd orden Het volgeode plan voor den aanval ia vaBtgesteld voor hot geval men de krggaverriohtingen hervat Sampson zal de manSQ appeti Qit de forten aan den mond van de haven verdrgven en dai end man landen om goed gesternte gespoeld on vijfliondord francs gewonnen Irina stak hem coquet haro hand toe Waar zijn ze Kom geef ze mij voor speldegeld Beschouw mij als uw sohuldanaar En gjj vertrekt reeds M sieur Litwinof P Ja ik vertrek zooals gij ziet Ratmirof maakte weder oene flauwe buiging met hjt bovenlijf Tot hot genoegen van weer te rion 1 Miphaüowitph üiforraeorde mgnheor Vaarwel Gngori Miehaüowitrh zoido fik zal intusBchen Wat als ik vri de gemaal v Irina meeBmuilde Neen dat gaat oa ilu voyage on il vous pTaira ken van Stahl Ja zeker kon ik die t Zijn heel aardige tookeniagen Ratmirof scheen voor t oogeohlik met zijno vrouw op den meest vricndachappolijken voet to slaan hij was zeer hof jegens haar xxa Het best ia om er naar in t geheel niet moor over na te denkon zeidu Litwinof terwijl hij de straat langs liep en voelde dat de strijd in zijn binnenste opnieuw begon De zaïk is afgeitaan Zij zat haar woord houden Maar desniettemin schijnt zij nog bedenkingen to hebben nu ik moet alle vereisohte maatregelen namen Hij wierp bet hoofd aohterovsr Z ns eigene plannen vertoonden die forten te bas itten onderwgl zendt men stoombarkaaaen met enterh ken de baven in om de mgnen onnchadelgk te maken Daarna zat de vloot de haven biunensttoomen om de stad te beschieten en den aanval aan de land zgde te steunen De verougelnkte Spaansche kruiaera zijn vol met verkoolde Igken die trapganzen tot voedsel strekken Op bevel van SampBon bobben de Cubanen honderd Igken van Spanjaarden begraven die op bet strand waren aangespoeld Minister Day cegt dat er volstrekt geen V redesvnorstellen zgn ontvangen Wel zegt hy dat fag thans in dan toestand eenige elementen bespeurt die op vrede wgzen Hg zon zich dan ook niet verwonderen als er vredesvnorslagen gedaan werden reohtstreeka door Spanje of door bemiddeling van andere mogendheid Franeuuk De voorstanders van da reviai e van het vonnia Dreyfna achten Cavaignao a antwoord niet afdoend omdat hg geen licht beeft verspreid over de besohnldiging als zon de exkapitein op een geheim stok veroordeeld zgn zoodat de twglel aan de Wettigheid van het vonnis blijft bestaan Als een gevolg van CavaignBc s verklaring zgn den militairen gouveroeor van Pargs bevelen gegeven om Ësterbazy voor een raai van onderzoek te brengen Zijn arrestatie en overbrenging naar den Mont Valerian wordt algemeen varwacbt Emü lanij Te DowlaiB oen plaatnje ten noorden van Cardiff zgn sedert 13 weken 8000 arbeiders 4000 kolengravers en 4000 gzer en aiaalwerkers werkeloos De kolengravers tengevolge van de geschillen met de patroon de overigen wegens gebrek aan kelen waardoor niet gearbeid lean worden Hoewel da ellende groot is heeracht onder de werklieden een onbenspelgke orde Zg worden door de bitrgerni van bet hoognoodigo voorzien BINNENLAND De derde internationale sohietwedstrgd zal volgens een op het SchutterscoagrM te Tnrga genomen healnit het volgend jaar in Nederland worden gebonden In de vergadering der Eerste Kamer van Dinsdag 12 dezer des voormiddaga te c f uren komen o a in de daarbg vermelde volgorde onderataande ontwerpen van wet in behandeling goedk aring der sanitaire conventie van zich aan hom iu en zonder ing lioht zij kwamen hem gedwoBgen en onwaorsoh nlgk voor l u gevoel van groote afmatting maakte zioh van hem meester Een uurtje rust dacht liy zou mg goed doen maar TanjaP Neen er moet nog heden een einde aan do k genaakt worden t Is versohnkkelijk onrordrdMgk om evenals een speelbal uil do oone han l iriMe andere te vliegen Hij keerde naar het hOtel terug en begaf zich zonder uitstel naar Tatiana Hot eerst ontmoette hg Gapitolina Markowna liet was roods op faonr gelaal te zien dat zij in alles ingewijd was de oogen der arme oude dame waren van tranen gczweliou on haar rood gelaat dat zg geheel tusschon witte linten had inzitten drukte ontsteltcnia van droefheid hittere smart en verontwaardiging uit Zij sobcen op Litwinof te willen toevliegen maar hleel weer slann on zag hem aan als wilde zg hem bezweren on tob zelf overreden dat alles maar een droom een dwaasheid oen onmogelgkbeid was Daar zgt gg al ik wist wel dat gij komen dat gij terugkeereo zoudt liegon zg maar kon niet voortgaan daar do deur van de audere kamer zaohtkens geopend werd en Tatiana bleek akelig bleek maat kalm on mot bedaarden tred het vertrek binnentrad Z sloeg stil de eeue band om hare Tante heen en noodigde haar uit om Daaal haar te gaan Kitten Zet u Grigori Michailowilah zeide ze tot Litwinof die ann r e deur als vastgenageld stond Het doet mij genoegan n nog eenmaal ta zien Ik heb aan Tante uw liosluit ons besluit medegedeeld 1 zg ksn er zich volkomen mede vereeoigen