Goudsche Courant, maandag 11 juli 1898

€ € Em lE Aaaleidiog om hierin vfffander ng te brengen bestond niet De Directeur der R K begraafplaaU heeft mg uitdrokkelgk verklaard dat de nitvoeriog niete te wenachen overliet klachten over de bediening zgn daarom nooit ingekomao Het boitunr der R K besraalplaate heeft echter andera over de zaak gedacht Met haar achrgven gedateerd 27 Mei 98 hetwelk mg eerst 28 Jnni j das eene maand later werd gezonden heeft zg mg vuor het bedienen der Igkwagena en volgkoetseo enz ontslagen Afaebrift van dit adres laat ik bier volgea Gonda 27 Mei 1898 Ugobeer Met deze hebben wg de eer UEd kennis ta gflven er io onte algetusene vergadering van 27 Mei beftloteo is wg beden over drie maanden UEd ontslaan voor het bedienen dt r Igkwagens enz en dezr lvo hebben opgf dragen aan de firma gebr Blom Met achting bebbeu wg de eer te zgn Het Bestuur der R K B raafplrats P Th MALINGRE Voorz J 3 KAMPO Secret Den fleer J N BOTH te Gouda Het beitnur der R K begraafplaata heeft biykbanr baren geeatverwaot den Heerde Goeg firma Blom daarmede willen bevoordeelen en waar dit zeer duidetgk bigkt vermeen ik mgne geestverwanten ook daartan te moeten keonis geven opdat sg in verband met dete omstandigbeden hiermede rekening kuunon hooden Ooder daokzegg ng voor de verteeode plaati ruimte Hoogachtend UEd Dw Dienaar J N BOTH woordel khflid der leederi van en acfaip dat eeo ander schip in den grond boort indien schold bewezen wordt en er menschenlevens verloren zgo gegaan beperkt tot 15 p at per ton De schadeloosstelling zon dientangevolite niet meer dan omntreeks 600 000 francs kaonen b lrageo Da waarde van da Boargoitne werd geschat op 8 millioen het sofaiy WAS voor de helft verzekerd De wurde van de lading ia nog niet te bepalen Kapitein Deloncle was 44 jrar Rg bad eerst by de gooveroements marine gediend en de oorlogen in Tookiog an Tonïs meegemaakt om daarna leeraar te worden aan de zeevaartschool te Breit Hg was sedert vier jaar in dienit van de maatschappg De Fransche consul te New York seint dat gered zyo 10 passagiers tweede klasse 40 tuH chendekapatsagiers 3B leden van da bemanning en 28 van het personeel Onder de omgekomenen zgn mevrouw Dillon de vroDW van een der voornaamste advocaten te New York o haar docbter de Amerikaanache achilder Öcott Evans Anthony Pollock een bekend advocaat uit Washington en zgn vronvr twee paren die bon huwelijksreis maakten kapitein Clark en mevroow Clark oit New Jersey prof Yoppa on ztjn jonge vroaw enz eo naar men zegt ook Ifmaü JoAssoef de voornaamste worstelaar van den Saltan Behalve het beroemde doek Passage dugoé van Jalea Dupré zgn nog twee kostbare sobildtirgan met de lading verloren gexaan Le Zuiderzee van Oazin en Le Paaaage difficile van Vibert voorta eeu aqoarel van denaelfden schilder Passaga diffioile De waarde van deze kunstwerken alleen wordt op mee dan 100 000 fr geschat Het Dagblad verneemt dat onder de vermivte paaaagiers la kl van het vergani stOoniacbip Bourgogne ook baboort eeo lid van een geachte Uaagache familie de logenieur J H Wind die zich ait Veoezaela waar hij by den aanleg an spoorwegen werkzaam wa op weg bevond naar Nederland De beer Wind was de eenige Nedeilandor aan boord Drogerijen pm Vg 0E 0=IEU=IiTi G5AHly6l Vraae de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel Geachte Redactie f Hulde aan den Heer A den Hertog Dichter en Winkelier te Gouda Wie kent dien Goudscbeo dichter niet Die met erheven zin Zgn geest ontlaste in een lied Gewgd aan Kooingio I Dien beid met dicbtertjjk talent Tot rgm len zoo bekwaam Dien man als gij bem soois niet bent Den Hertog ia zgn caam Dat zoo n eenvoudig borgerman Zoo o eerzaam winkelier Oók zulke verzen maken kan Kijk dat doel mg pleizier Zoo n dicht zoo o genaliteik Zoo zonder eenigen blaam I Verbreid sgo lof ja wgd en zgd Den Hertog is zgn naam Zie Vondel Tollens Bilderdgk Een nienwe ster verscheen Eeo nieowe beid in t dicht renrgk PoeSt van top tot teen Vol vnor betokkolt bg zgn lier Bazuin bet uit 1 O faam Verbreidt zgn lof too ginds als hier Den Hertog ii zgn naam J T O P S Kan gezongen worden op de wgza van Wieu N erittudBch Blonde enz STADSNIEUWS GOUDA 8 Juli 1898 Voor hei admiiaie examen aan de Rgka Hoogere Burgeraobool hebben zich aangemeld 28 voll ond en 6 enkele lessen Ie klassei 3 voor de 2e klasse 2 voor de 3e klasse en 5 voor do 4e kl Daarenboven tieten zich insobrgven 2 voor de Ie kl om na de vaoantie examen te doen 60 met getuigschrift van andere scholen 1 voor de 2ê 2 voor de 3e en 3 voDr de 4e In de gisteravond gehouden vergadering fan de Afd Goada der Nat Boud van Handels en Kantoorbedienden is definitief besloten tot de oprichtiog van onriuasen in het boekhondeo en Uandelsrekeneo 10 leden gaven zich daarvoor op zsodat deze voor de Uandeta en Kantoorbedienden zoo Dottige zaak binnenkort zal worden verwezflnlgkt Tot de Yereeniging zgn weder twee loden toegetreden Hat progrogamma der orgel bespeling io de Groote of St Janskerk op Dinsdag 12 Jub 1898 des avonds 7 oor door den heer J B B Spaanderman met wetwillen4e medewerking van don hoer G C Grefe Violonoel Inidt ala volgt 1 Sonate No 4 F Mendelssohn a Allegro con brio b Bartholdy Andante leligioao o Allegretto d Allegro maestoso e vivace 2 Komaoce C Saint SaSos Voor Violoncal met Or gelbegeleidiog Toccata et aga D moll J B Bach a Ballade Kdv Grieg b Largo Fr Cbopia Voor Yioloncel met OrKelbegeleidiog 5 Béuédiciion Nuptiale C BaintSaSitf i a Adagiötte G Biaet b Elegie J Moasenet Voor Violoucel met Orgelbegeleiding 7 Marche sar nn tbème de Handel Alex Guilmini No 3 en No 5 op verxoak Uit eon particuliere eorrespondentia verDealea wg het volgende Jnoi l l brak aan boord van de Alkmaar i dienstdoenda in de We t da zoozeer gevreesde gela koorts uit In ko Mo tgd waren negen personen aangetast waarvan spoedig oen drietal stierf De Alkmaar koos on ee eo btetf eenige dagan nabij Cnracao kmiseo Toen echter bat aantal zieken toeriam werd bealotnn zich io i aaraniaioe te begaven De manachappen namen hnn intrek in een groot Inchtig hooten gebonw dat oabg de lee werd opgetrokken Naar o roeening van gaoeeakandigen moest de kiem der gele koorts sich 1 in de cAlkmaar bevinden daar deze ziekte i ie den regel heertohl tDsacbeo Novembar au RRONINGSFSESTEH Het goedkoopste adres van WOL KATOEN en NATIONAAL Vlaggeiidoek DECORATIE KATOEN KINDEKVLAGQEN Wollen en Katoenen WIMPELS en OBANJE FBANJES KOORDEN KWASTEN en verder alle soorten Burgerlijke Stand GEBOREN 5 Jnli Jan Bertas ouders W E Straoaa en A Klaassen 6 Usa Willemina Jacoba ooders J Hageman en A P Nederberg Leenden Cornelia oadars A Pluim en M Aardoom Biechtje Cornelia ouders P van den End en C Sandera Adriaoa Elisabeth Wilbelmina ouders J H de Wilde en A W E Smit 7 Johaonea Hendrik us coders J H Bekkers en J P vaa der Kint Claudies ouders A J Verachut en J Roepers 8 Cornelia Caibariaa oadera C G de Jong eo M G Scholteo OVERLEDEN 7 Joli A H Woat 8 m C J A van der Straaten 21 j ONDEHTROÜWÜ W Uittenbroek te Zevenhnizen 21 j eo A Tuguenbnrg 26 j J M C Boooekamp te Arnhem 43 j as N Scheffer 37 j B T van Los te Rotterdam 25 j eo A M Coster 26 j D Boogendooro te Leerdam 23 j en M Bakker 22 j Feestoommisaie s en Heeren Aannemer genieten raim rabat Ecbte Zllvereo l SIGNES NATIONALE FLUWEELEN PETTEN geheel nieuw voor Heeren Fietsrgders en voor Optochten VLAQQEN 3 El lang 60 cent 4 1 I 8 KEISER Korte Tiendeweg GOUDA Vlaggen in alle grootten XEHVXTB miEvw miEuiv ONTVANGEN gekleurd Franseh soüOEiisr WERK elegant lieht en goedkoop Alsook alle soorten Dames Heerenen Kinder geel en bmin SCHOINWERK Aanbevelend Q SMITS KLEIWEG E SO tegenover de Eleiwegateeg Alle reparatiëu en aaiganatn werk Overliemdeii Fronts A van OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TeDolië regeling tsd da wgse wwrop 1 door de dasrtoe terplichte ryknambtennreD ten b boe e tao dJn Staat zekentieid wordt gesteld reg lÏDg der persooe betbstiog naar den grondslag rgffieien ovrreeDkotu t met de toom V aartmaaticbappy Zeetaod Noord Ooetsrlocaali poor weg voorzieoiag in de verdediging Tan de oordzoebobt ie NoordUollaad Na afloop der interpellatie van deo heer FrauHen vaa de PuLte houdende Torznek ttan de mioisters vaa waterstaat en van oorlog om iolichtiuK over een cootract tot uitkeeriog van een nb i die aan het boogbeemreadschap DeUl ad io verband met dan toestand van bet boezemraater fan Delfland eo de interpellatie van den beer Üergfluia boadend verzoek aan den minister vau bnitealindscbe zaknu om iolichting of eeu bericht in de NederlandBche Btaattcoaraot van IG Jaoi jt aanleiding zon knnnen geven om aan de Belgische regeering te verzoeken de Belgische grenzen voor den invoer van vee oit Nederland open te slelleo Uit VBracbilleode plaatsen van ons land komt het uetiobtf dat de gevreesde aardappel ziek te zich tengo olga van hot regenachtige weer det laatste dageu begint te vertoonen Droog weder en zonnescbyo zyo gewenscht Gemengde Berichten Men s int ait Vlisiingen Toen givteravond omstreekBelf uur de boDts man van het alhier liggend wachtschip Uuigia aan boord ging werd y zonder dat daartoe de minste aanleiding bealnnd zeer ernstig met de sabel verwond door e n in staat van dronkenscbap verkeerende acbildwacht De bootsman vlncbtte onder t geroep Moord help het cslé Briiiania aan de Dokkade binQen waar twee doktoren hem spoedig dn eerst hulp verleenden Daarna werd by per brancard naar het hospitaal gebracb De dader is op bevel van dfn commandant van t wachtschip voorloopig iwaar bueid naar de kazerne van de klaiianen overgebracht Ëen bewoner van de 2e Ooaterparkstraat te Amsterdani stak ziob eenige dagen geleden met een vork in den bovenlip In bet begin sloef hy hier geen acht op doch toen zyn hoofd geweldig begon Op te zwellen Het hg deo doktor balen die bloodvergiHiglDg constateerde en opneming in bet gaethnis aanried Daar kon men echter het kwaad niet meer verhelpen Oisteren is hg aan de gevolgen over leden Te Zandberg nabg Muaaelkanaal heeft Woensdagavond eena erge mishandeling plaats gehad Ëen zekere Tammes kréog rozie met zijn oom Uallo over t weiden van vee die weldra zoo boog liep dat T in drift zgnoom eeu slag met ooo j ntig voorworp van ijzer op t hoofd toebracht waardoor eene gapende wonde ontstond en de toestand niet zonder gavaar is Gisterennacht zgn door een ryks veld wachter te Huissen en don gameento veldwachter te Angeren een viertal Woodrichemscha viscbstroopers bekoord die bezig waren bun bedryf op dea Uijn uit te oefenen Men meldt ait Den Haag Gisteren ochtend ontstond er en begin van brand in eene bergplaats by do indnstrieztal op de tentoonstelling voor f rouwenarbeid Dank zg den zeer voldoenden toettand der brand btuscbmiddelea en de geoelendheid der dames in de hanteering daarvan was de vlam in minder dan geen tijd gebluicbt zoodat de brandweer niet beboefde op te treden Deze kleine tegenepoed was dus een uitmuntende gelegenheid voor de dames om bare gewfendbeid to toouen Men meldt uit Den Haag De bekende Willem Boekwag is gisterenochtend onder sterk geleide naar Amsterdam vervoerd in verband met een hem ten lanto gelegde verdnistering van rgwielen aldaar Hy was opnienw in de boeien gesloten nadat bg de aanvankelgk bem aangelegde handboeien had verbroken en zich uit cgndwangbois had gerokt By het afbreken van een huis io de gemeente Zaudvoort ia e o geheel geraamte van een menscb opgegraven dat tich nog in geheat gaven toeotaod bevond terwgl opeenigen afstand dantvan een wapen klewang werd aan Het vergaan van de Bourgogne De Franiche traosallaDtiscbe maatacbappg hcflft beslag laten leggen op de Cromartyshire Een onderzoek zal worden iiigpsteld naar de omstandigheden waaronder da aanvaridg plaat sreep De Frsnscbe maatschappg doet df Engolache een proces aan Volgens het Ëogelaiha recht ia de veraot Maart Er werd gelast dat het lefaip gedesinfecteerd zou worden dit nu werd opgedragen aan eenige negers die niet vatbaar zgn voor de gele koorts In het geheel werden acbttion manschappen aangetait gelukkig bleef het getal dooden tot drie beperkt de overige zga flink her tellende Is de cAlkmaar gedesio feeteerd dan gar t zg naar de haven om steenkolen en victaliën lo te nem n waarna zg de terugreis j b aanvrarden om zoo allra voorspoedig gaat nog vóór de kruoittgsfeesten in het Vaderland aan te komen AHgiuE Alhier ia eeu kiud geboren eeo jongetje wiens vingera van beide banden zgn aaoeengegroeid wat eveneens bstt geval ia aan de teeoen Amusbstol Gisteren is aan de Teeart enij school te Utrerht o a bevorderd tot caodidaatveearts de beer W Stoarmao alhier Ammeestoi Op Vrgdag 1 Juli jl verkeer den de bewoners de f r gemeente in feestelgke stemming de heer W A Emeis vierde dten dag zgn 25 jarig jnbileom als ooderwgzar in deza plast Reeds in de vroege morgenoren begon de drokte met bet versieren der wooiog van den jobilaris Om 8 uren wapperde de driaklenr van de meeste woningen en ontving de jobilBrifl eeo stroom van gelukweoacbeu der inwonerti De feeatcommiasie owrbaudigde den beer Emeis ait naamderingeeetecen eeu prachtig geschenk als bigk vnn waardeering van zgn I ondarwys Oïn 9 urea werd dn jubilaris met zgn ecbtgenoote gevolgd door de feestcomm asie door 4 meiijes aan zijn woning afgehaald en oaar de sobool K l id Dit gadeelte van bon weg mocbt over rozen gaanx gestrooid door kinderhanden In do school werd bet echtpaar afgewaobt en gecomplimenteerd door bet boofd en de collega s bouquetten werden aangeboden de kinderen zongen toepasaelyke feestliederen Daarna ging het in optocht door hst dorp By de woning van deo predikant gekomen werden jubilaris en ecbtgenoote door dez n barter toegeiprokeo en du eerewijn aanKehoden In de Bcbool teruggekeerd werden de kinderen op gulle wyze onthaald door den jubilaris Van 12 tot 2 receptie ten huize vnn deo beer Emeis Namens deo gemeenteraad werd bem een convert aangebeden iubondeode een geldeIgk bedrag Ia den namiddag kwamen vele onderwgzera hou collega gelukwenscbeo en boden de voorzitters van Genootfcbaps en Bondbnf deel ing hem elk eeo practiscb cadeau aan Tot laat in den avond werd de feestfreugde voortffezet Deze dag zal zeker bg den heer Emeis en familie nog lang in aangename herinnering big ven Lëkkbkkbkk Als een bewgs dat ook in de Krimpenerwaard flink vee kan geweid worden ban worden gbmeld dat een vetgeweide koe van de Gebr C en A Scheer te Stolwgk aangekocht door de beeren P De Jager aldaar en H OpEchoor te Ouderkerk a d IJsel vlee cbhouwera hg slachting bleek een zwaarte ie hebben van 429 KG Het tos vat bedroeg bet aanzienlgk gewicht van 102 EG RECHTZAKEN In het Algemeen Politieblad kont thans het volgende voor Door de Spaanacbe stoomboot PenaCabarga die in don avond van 30 Jnoijl te Rotterdam aaakwam werd ia bet Eogelsch kanaal een icbipbreokeliog opgenomen wiens K ment overeenkomst beeft met dat van W A Z tegen wien den 3 Mei jl door de rechtbank te g Grafeabage rechtiingaog met last tot gevangenneming verleend werd wegens valachheid in geschrifte en die bg zgn tranaport van Marseille naar Rotterdam per stoomschip 3oembing in gemeld kanaal overboord sprong De fccbipbrBokaling die zich al Engelflcbman voordeed beeft zich bg den Engelachen consul te Rotterdam om ondersUnd aangemeld doch ia daarna verdwenen Hg werd het laatst goxien aan den inker Maasoever De officier van jostitio te a Gravenhage varzoekt opsporing aanhouding en Wricbi INQBZOND EN Gonda 6 Jnli 1898 Uijnhm de Redacteur Hiermede beb ik de eer het navolgende onder awe aandacbt ta brengen Sedert jaren was t bier de gewoonte dat de Directenr der Roomsch Katholieke begraafplaata bg begrafenisaen de Igkwagens en volgkoetsen bg mg bestelde tensg door belanghebbenden ait trukkaiyk anders was besteld Eveoioo was de Directenr der Algemceoe begraafplaata Protestanten gehouden Igkwagens eu volg koetsen te bestellen bg den beer de Goeg firma Blom Ieder is dos volkomen vrij geweest door welken atalhonder de lijkwagens en volgkoetsen moeiten gesteld worden mits den Directenr der l egraafplaat i daarvan werd kennia gegeven APVERTENTIEN ONZICETBAHEII HEEBEN sn DAMES PRUKEN TOUPETS SCBEIDINGEli en Tetden BAAKWEKKEN maotennit door SOLIEDB AFWERKING bjj H p m mmmmi Coiffeur KtMweg Gouda OEGELBESPEUNG in de Groote of 8t Janskerk op DINSDAG 12 JILI 1898 dm Honds 7 nor door den Heer J H W SPAANDERMAN nut welwillende medewerking ran den Heer G U OSEFK Programma fl tevens bewgzen ran toegang zgn tegen betaling ran 10 Cent verkrijgbaar by de Boekhandelaars J tan BENTUM ZOON en bg den KOSTER WORDT GEVRA4GD EENE VroTiweliikQKweekeling op de TWEEDE OPENBARE BEWAAKSCHOOL Uoofdonderwgzerea Mej de Wed Tibsh Het salaris begint met 0 en wordt verhoogd tot 150 Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs J H V4 om VOORT E f 8i©S Tiendewegf 39 LEVERT QloeüicM Kousjes die een onovertreffelijk WIT LICHT geven k 95 € t § MUZIEKINSTRUMENTEN tol pryMn con orrrerethlö met de eeret id on Uuil be Uude M ipii VIOLEN Een fr oud T r lostr 95 i KRONINGSiDTOHAAT H ORGELHANDEL lenige fnAüfi STOnr i CURK OSaELÜ toor ui minderf pru Vin ƒ 1 6 oor ƒ 17S ïui 175 oot 1S5 I C DS LAMG QODOA CROOTE M HKT KLEINE KINDEREN hebben dikwgis veel last van het Z U U B en ign daardoor vooral s nachts erg onrustig wat voor vader en moeder zeer lastig is Een halve egerlepel s morgens en s avonds van Dr TMJêêens ZTJITK TK OOI = is voldoende om de kinderen geheel te geneien Vemgelde Bacons 38 Cent per stnk bg J VAN OIJE Kleiweg No 2 OOUDA Vertwaren te GOUDA Het OfKXBjIMH BXMIIÊKIII DnUAKKRUIDEN aan het einde van dan Cursus 1897 1898 wordt gebonden 13 en 14 Juli e k en wel op beide dagen 9 12 voormiddagi 1 4 namiddag Belangat llendcn worden uitganoodigd tot bg woning dezer eiamens voor zoover de beacbikbare raimte dit toelaat De Directeur Dr W JOLIUB Gnda i Jnli 1898 VAN JAN ROND 1 KorlG Oroenendoai I 199 200 Magasgn van I Uzerwaren Gereedschappen HUISHOUD AKTIKELKN Keukenfornuizen Specialiteit in Gereedschappen voor alle vakken SCHAREN en MESSEN UHBvumJikuxni tiaor HH Dactormi MDbevotea de Stearinekaarsenfabriek xüOlJDA DOOZBS van 10 en ia stuks brandende Sen 8 uur per DOOS XS Cent verkrijgimur bIJ I G IJSSELSTLIN Blauwstraat Geurig en Onschadelyk Zulverliipi vet tegen hrnndengheid klierachtige aange ichU en andere licMame roven en wonden êtrakheidenatekmgen tij reritoeringen winterhanden en voeten tij lehur t dmmorm enz Zuivert van onrein insect onder in en op het vel es haar 10 Cents per doos Per bus 90 et doozen 60 en 30 et pakje 15 et snuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegeo snet bg Hoenders en alle P loimgedierte 0 45 per flesch Dooien met voer ter verdelging van ratten en muiien 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebmiksaanwgiing Aunbevo M M BELOKJE Jr Keizerstraal K 116 LIKDOORNMIDDEL Teeen tegeu eelt en trrallen in Fleschjes a f O HB Verkrygbaar bg 3D m iebies DROGIST Kleiweg E 100 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA h LEVERT EOFIATIEN ABCniTSATEN EN LIJSTEN ook volg en oj te geven Profiel filpoedlse aflevering Hette uitvoering Concurrecre nde prijzen Kegelba an HARMO INIi Vrije Baan Wedstrijd E xacla tigre prijzeaa J Jl WOUDENBERG jhkt koitMn EF ftifcir Mi Exiieller al hMtMllskMMaa l wsiUs ts M Aitorliii xidff 358e Staatsloterij De TREKKING begint imatatOmg tt JuU a LOTBN en OBDMELTBM van LOTBS ign te bekomen ten Kantors van da Ooilectenrs Tat M Ms l ieler kal Ml A C C08UN Qonwe G 9 bg de Visebmarkt W J L VA DISSEL Gonw C217 fPl s M osiit 7e OMt 1 36 11 1 1L I tal As HM ilw t Os Is F n IKK OUOK SCHIEDAMMER GENEVEE Merhi NIGHTOAP Tt r it ét m LfiMakim m bf Te GOUDA bg C LÜGEU Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Verkrijgbaar bfj M PEETER8 Jz UB AU be üi vu echtheid is inehet en kurk sUedi voor siea vaa den naa m der Piraa P BOFFB V i l J VAN TElil Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR