Goudsche Courant, dinsdag 12 juli 1898

Dinsdag 12 Juli 1898 37ste Jaargang INo TOSS ftOMCHE mum NimêWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefora N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd nMéra R tSDe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afaonderüjke Nommers VIJF CENTEN ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT OoadL Drak tu A BRINKUAK k ZOON 9 i Ué w t d md jS ZOMERMANTELS worden van al heden tot Spotprijzen Opgernimi tQoedkoopBte en loliedst adres voor Vervoer van Inboedel Koowel binnen als baiten de stad met gmtoten vageus i bï A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUeg wordt tegen Tranaport aehade vemekerd G TIËSËilA Herstelt Stoom en andere Werktuigen Snelpcrsen Brandkasten etc B laakt en levert alle Gror en Fijn SHIDSWERK KACHELS UEKWEBKËN etc UëUGËLS voor gebreiddge voeten volgens geaeeskuodig voorsclirilt STOOM METAALDRAAIERIJ W P Belang stellenden worden beleefd uttgenoodigd de In 1 riehting Cappenerateeg 14 aan de Zeugstraat te komen be lehtigen 1 e C C RROM GEMALEN S4LPETER ma JJ Engrelscla ZoxxX t 4 i BLOEM VAl ZWAVEL W BOORZUUR tl O mt ENG DEKKLEi OENSM£ËR 1 h C A CI3COTJ D Q Markt GOUDA Kerksteeg P Ca LAIDIATOE i CXiEïVELAlSriD FOisro ERs is s Ei RCi u Riz Jtandtaeicexiing met rooda letterth ECHT Xéet vooral op de Oberlahnstein f OmeCTEURDlR VICTORMBIION OBCRIAHMSWII oe i f 4 Overal fi ff erkrijgbaar Maatsehappif tot XktploiiaHe van de FüÉoHa Bron Kantoor 90or SederlanA BoompjM éO Botterttam i Folomfie STUDIO f I Door deze heb ik de eer te berichten datik van den Heer M D WEiSStELSwaar ik voor mijne vestiging alhier ruim JJ jaar ben werkzaam geweest j alle bestaande ITegatieven liel overgenomen zoodat dus aUe nabe§teHlngen bij mij verkrijgbaar zijn Onder beleefde aanbeveling Hoogachtend P VAÏÏ DEE WAALS g ALGEMEE BEKE D cFlusoeelen Singel SS2 mj de tumdeweg REEUS MEËU DAN 50 JAAR al li 1t lie§te adres voor ymiiii mimimmmi I ir Ji Fantasie Meubelen ji f KINDERWAGENS enz enz Gouwe C 25 3 Jj P wELTEBj Peperstraat K 3 en 6 ft m DE RAAST Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 TAPIJTEN Eïï KARPETTEN lien we en gebruikte Meubelen ANTi UITEITEN ENZ Eeiüg Agent voor Gouda en Omstreken J C DE RUITER HORT E TIEN DE WEG 10 GOUDA Diftsche Slaolie INMAAKILRIJIDERI iZ Mperpakj D MIEBIES DROGIST Kleiweg E 100 f45 Phonograplie f46 Qraphophone TUI de Graphophooe Mty te New York lingt spreekt lacht maakt orcheat maziek applaadiseert enz enz enz Prachtige keute n Muziek Automaten JL A m Caet7e Defft Toor 1 en 2V cent spelend roor caffe Tan af 2 aid tot 360 GUL A UITTENBOGAARD MwtUkhandti Ooêthaven B 16 BulteDlandsch Overzlchl Het Ameriksanache depkrtemeot an oorlog beeft de kennisgeTiof outvan eD dat bet bomtardemeot van Saotiago is begoaoeo Maanebalk Blanco mode dat bet onmogelijk ü te rechter t d versterkingen bioDeo Santiago te brrogen Hoe laog de atod het zal QitboDden zal van dtf boevèelheid lereoamiddelen en monitie afhangen De Eageenog ontveinst zich niet dat na d OTergare van Saatiago bet oogeablik r al tyn gekouen om vrede te sltiiten Maarschalk MaTtinez Campos acht hetoogenblik nog niet gekomen om over den vrede te onderhandelen De Carliaten beginnen merkbaar te sgiteeren Te Madrid loopt bet gerucht dat de regeering niet alleen de vraag overwogen hnd o rocbtfltreehs vredesonderhandeliögen mi t de veraenigde Staten nangeknoopt moesten worden maar dak graal Almodovar en Qamazo reeds besig waren aan een onderzoek naar bet beste middel om de ondeihandelingen aan te vangen Ook soa kei er Frios Jozef verklaard hebben net de holp van zgn bondgenooteo a les te willen doen om voor Spanje een oervollen vrede te verkrggen De moeder van de Koningin Regentes earta hertogin Isabel ia nit Spanje vertrokken By faet inatappan vau den trein spoorde ig met tranpu in 4 oogen de generaals aan baar dochter td blQVen beschermen Onder de Bptnjaarden moet langzamerhand de overlniging ingang vinden dat de Am rikanen toch op riddertiike wgze oorlog welen te roeren Man ia daokbsar vour da manier waarop de krggagevangenen behandeld worden Volgens den correspondent van de New York Herald te Cadix ia men dairnog altgd met koortaachtigen gver bezig aan het versterken van de battergen en forten Te Pnnta Caruero dat vrgwet de straat van Gibraltar bestrgkt wordt vooral bard gewerkt maar nietg il gereed en er sijn nog geen goede kaaonnen geplaatst Hat blgkt na dat ook in de Vereenigde Stalen de wenscb naar vrede steeds meer opkomt President Mo Kinley beeft op Independence Day een Boodschap nitgevaardigd waarin hg zegt dat het Amerikaansche volk God moet danken voor de overwiouiogeDf te land en ter zee behaald en Hem moet smeeken UD het onmetelgke onbeiU dat de oorlog met zich brengt spoedig een einde te naken cMoge Hy ons geliefde vaderland weldra de zegeningen van den vrede wedergeveo en alle FEViLLETOX Het Leven te Baden Se RutsiicAe Saman 41 Zonder wederkeerige liefde beataat er geen geluk wederkeerige achting alleen ia uiet voldoende bij het woord Bchtiog sloeg Litwinof de oofceu verlegui op den grond en het ia beter thans te scheiden dan later beroow te hebben Niat waar Taote Ja astatirlqk begon CapitoItDa Markovna asf tanrl k Tauja wie a niet weet te waardeeren wie bcalotea beeft Tante Tante viel Tatiana haar in da reda kerinoer u awe belofte ij hebt mij aUi d zelf gezegd dt waarheid Tatiana vtiór alles de waarheid en da vrijheid t Ia waar de waarheid en de vrqheid sijn niet altijd aangenaam maar wat voor verdienste Eosdoa wij anders ook hebben zoo w niet willig alles wilden aaoDemen wat de hesael ona toesendt Tan eiade eene opkomende aandoening te verbergw dmlfte ug ean zachten kus op het witte eerwaardige haar der Tante en ging toen zich tot Lilwioof keerend bedaard voorr Wy Tante en ik hebben bnloten Baden te verlaten ik geloof dat dit voor ons allen beier zal z n Wanneer denkt gij op reis te gaan vroeg Litwinef op e doffen toon H kariMiarde siek dat Iriaa hem onlangs de bewoners van het land dat thans ten gevolge van den oorlog de verwildering togemoetgatt bet onKhatbare voorrecht van veiligheid en rust en voorspoed weder doen teu deel allen zegt de president Kolonel Picqnart heeft aan den ministerpresident Briaaon een ichrgven gericht waarin bg segt dat hg in staat ia voor eiken bevoegden rechter aan te toonen dat de twee eent stukken van 1894 welke door minister Cavagnac in de Kamer zgo voorgelezen die waarin gezinspeeld wordt op een persoon wiens naam enkel wordt aangeduid met de letter D met betrekking konnen hebben op Dreyfaa eet dat bet derde stok van IH1 6 waarin de naam Dreyfoa volnit a ast geheel het karakter heeft van een vervalacbt ftok Piqaart beslnit mst te zeggen dat Cavaignac er te goeder tronw ia ingeloopen lu het proces van de aobriftkondigen tegen Zola werd deza veroordeeld tot vgftien dagen gevangenisatraf met toepassing van de wet Bérenger 2000 fr boete en betaling van 5000 fr schadevergoeding aan ieder der drie achriftkandigen Bovendien tot betaling van tien poblicaties van bet vonnia en de proceskosten Het vonnis waa zeer kort iJaarin wordt verklaard dat door de aantijging vao Kola de eer en het aanzien der schriftkondigen ten zeerste wordt aangetast Geconstateerd wordt de bekentenis van Zols dat hg da geiocrimineerde woorden heeft geschreven aonder van de rapporten der deskundigen iets aodera te kennen dan de concloaies Dfl partggangera van Dreyfas gaan voort met bet beatrgden van de nieuwe bewgzen welke Donderdag dour dun beer Cavaignac zga aangevoerd Janrés zette uiteen dat de brief van 1896 valach ia o a op grond dat daarin voorkomen grammaticale fouten die in de brieven van 1894 ontbreken De brief ia in zeer kalme bezadigde bewoordingen gebteld en maakt veel indrnk omdat hg afkomstig is van den gewezen ohel van den geheimen informntiedien t II Verspreide Berichten SpaDJe en de Vereenigde Staten Sagaata beeft bg bet verlaten van het ko kinkigk paleis verklaard dat het gerucht van een wapenstilstand naarvan sommige blad ri gewagen zonder grond is lig voegde erby dat de regeering sich thans slechts bezighoudt net het voortzetten van den oorlog Camara a eskader is het kanaal nn Suez weer ingevaren zelfde vraag gedaan had Capitolina Markowna wilde dririig opslaan manr Tatiana hield haar met eau zochten toedcreii druk op de sohoudeia terug Waarschijnlijk spoedig zeor spoedig o eeide zo Mag ik vragen waarheen P vroeg Tatwinof op denzelfden toon ttVooroerst nsar Bresdnn maar daarna waaisohijnl k naar Uasland Maar waarom wenscht gij dat thans to weten Origrori Michailowitcb riop Capitolina Markowna uiU fTante Tante viel Tatiana haar weder in de rede Kr ontstond eene korte stille Tatiana Petrowna begon Lilwinof gij begrijpt welk een bitter en trourig gevoel het in dit oogenblik voor my zgn moet Tatiana stond op Grigori Miohailo witch teido tij laat ons hierover niet verder spreken ik Vürxoek het u om myaentwil Ik ken u niet eerst sodert gisteren en ik kan my gemakkelgk voorstellen wat gij tliana ondorvioden moet Zy hield op en men kon het baar aanzien dat zy hare aandoeningen bedwingen en de opwellende tranen infaoaden wilde bet gelukte haar ook i Waartoa eene wonde aangeroerd die men toch niet raeer heelen kan Laat ona dat aan den tyd overlaten Kn nu heb ik nog een varrosk aan u Grigori Micheilowitoh breng den brief dien ik u loo aanstonds zal overhandigen op den post fa is van groot belang en Taats ea ik wij hebben geen Mid maar 2k sal sr a saer dankbaar voor sgn Een telegram oit Washington aan de iHtraldc meldt dat nsar de meening van McKinlej en zgn omgeving niets de opvaUing wettigt dat Spanje bet o igenblik gekomen acht om op het a oiien van den vrede aan te dringen Dit zon voor een groot deel afhangen van da houding der mogendheden Volgens een tglagrnm van de Herald t uit Havana heeft Toral geweigerd Santiago over te geren Hg zegt dat hg besloten beeft de stad tot het oiter te te verdedigen Blanco kenrt Torat s standvastigheid goed Een telegram oit Charleston meldt dat Miles en zgn ataf eergisteravond aan boord van di Yale uanr Santingo vertrokken zgn Een telegram uit Santiago meldt dat na nitwiaseliog van de gevangenen der Merrimac generaal Sbafter Santiago opeischte zich over te geven anders zou de aanval gister middag beginnen Hoewel de vesting levensmiddelen ontbeert zal zij zich tot het einde t Q verdedigen De geruchten van vrede in het buitenland verspreid zgn zooder grond Te Mndnd loopt het gorncht dat volgens een door de regeering van Blanco oni angon barirht Sampson deten zoo gesommeerd hebben binnen 48 uren Cuba te verlaten andere zon de Amarikaauiche vloot alle havens bombardeereo Blanco weigerde Het miniaterit van oorlog heeft eorgtsteravoud bericht ontvangen dat elf lichters voor Saetiuïo bestemd bg de CubaanRche kust in eefTlievigen storm vergaan go Mvnschenlovens gingen niet verloren Frankrijk Men meldt dat de instructie welke tegen coramandaut Knterhazy ia geopend naar aanleiding van den aanval van verleden Zondag gesohorsK zoo zgn onder voorgeven dat aangezien de correspondent van mevronw Lo Boulancy naar een raad van onderzoek verwezen IS de militaire justitie geroepen ia over zgn zaak te oordeelen Men zeide vroeger cedant arma togis Het schgnt dat dit veranderd iR Zaterdag heeft Zola met zgn advocaat Labori een onderhond gehad waarin besloten ia dat met uitzondering van de diplomatieke getalgen ille getuigen wier namen sgn opKegeven aan den procarenr goneraat bij het Hof van VeraaiIIes ïullan worden gedagvaard voor de zitting van 18 Jnli Aangezien een deel dezer getuigen van zeer ver moeten komen is bet noodzakelijk dat de dagvaardingen zoo spoedig mogeljjk worden afgeleverd Het is duidetgk met het oog op de vele getnigen die weder opgeroepen worden dat het na komende proces te Veraail lea niet alleeo een joridiache schermutseling Wacht nog een oogmiblik zoo dadelijk zal ik Op den drempel van do dour zng Tatiana nog onrustig naar hare tante om maar dezo üat 200 ernstig ea er lag in hare Hamongotrokken wenkbrauwen en vast op elkander gedrukto lippen zulk eone strenge uitdrukking dat Tatiana haar garuBtgesteld met liet hoofd tosknikte en verdween Nauwelyks echter was de deur gesloten of die uitdrukking op het gelaat van Capitolina rertlwoeu terstond Zij stond op trippelde op do teonen naar I itwinof toe en terwyl zg hom in da oogon stanrdo fluisterde sy met berende atem en bijna stikkend aQ aandoening Hyn God Origori Miofaailowitch I wat moot dat toch beteekenan Is het oen droom of wat is het F Gy versmaadt Tsnja gy bemint haar niet meer gij breekt uw woord I Dat doet gij Grigori Miehailowitoh op wien wy allen als op oen rots gebouwd hebben 0 gij g Gy doet dat gy GrischaF Zij moest even rnsten G sn t baar nog vermoor dea Grigori Miobailowiich ging ztj voort zonder een antwoord af te wachten terwyl haar de tranen doarby Upptlïngs over de wangen rolden Wat dat te beteekenen hoeft dat zij zich thans zoo moedig aanstelt dat weet gij wel I Zy klaagt nooit zij ont ziet zioh zelf niet reden alleen roor ons om haar te ontzien Nti zegt gy wel Tanle wy moeten onze waardigheid ophouden l Maar wat beteekent die waardigheid als ik den dood in t versoh etzio Ja den dood herhaalde zy nog zachter toen zij in do aykamer een gedruisrh boorde als van een stoel die rorsohoven word ik zie hem in t verschioi Kn hoe kon dat dan gebeuren t Zyt gy ba hekst geworden P Hoe lang U bet dan geUdefl dat I tal geven maar de zaak in den grand zal behandelen Amerika Ken hooa ia over Staelville in Miasonr be ingetrokken De stad is gedeeltelgk ver woeat er zgn dertien Igkeö gevonden maar waarscbgnlgk is het aantal alachtoffers grootar Bruhb De Matin deelt mode dat tgdens den wedstrgd nab i Merxen in Belgiü de aatomobiel vnn den heer Michelin in een sloot reed en ontplofte De heer Uichelin en de stoker zijn ernstig gewond Te Schaarbeek bg Broasel vond Woensdag avond eene vrouw toen zg in baar alaap kamer kwam een goed gekleed peraoon die bezig vtM met de kasten open te breken Zg riep om halp maar de indringer dreigde haar met een dolk te doorsteken als zg nietr weeg De flinke rronw verweerde zich met een stoel en wel zoo krachtdadig dat de dief da vUcht nam Eeo voorbgganger aan wien zjj het ge bearde vertelde snelde dan kerel achterna en kon hem door de politie doen aanbonden DurraciiLiND Te Berign ii door eon ontploffing van aeetyleengas in de fabriek van Qoliasch en Gomp een man gedood en een ander gekwetik BINNENLAND De rgwieUabriok Simplexi te Amsterdam werd voor hare rgwielen bekroond opdeUmdententoonatelling te Amsterdam en op de Landbonwtentooniitslling te Rtadskanaal r g kroeg eene bestelling op 20 eerste klasse rgwielen voor de verloting van de Vereeniging voor Landboow Handel en Nijverheid on eene beatolhng op een 20tal Carriers voor de Kannenbiet Maaticbappg Zfi beeft weder ter aflevering gereed ataan 00 rywielen voor hot Nedertandache leger Deüe fabriek ti de grootïte rówielfabrieh in ODS land Het ia das een vorblgdoiid teeken voor de nationale industrie Ooderatmnd lied verwierf binnenkort tgd een ongemeenen bgval Het werd zeer gunstig beoordeeld wal inhood en vorm betreft door lotiarkondigen van naam en beteakenis Een dezer noemde bet lied het beate wat do rgzende Oranjexon der a s feestdagen had doen ontluiken Het voldoet o m aan de twee hoofdvoorwaarden dis aan een vo kalied behooren gesteld te worden bet ia van zinrgken in gy haar nog do toederste briovan sohreeftf Kn mag dan oen man van eer zoo handelen F Ik hm zooals ge weet eone vrouw zonder vooroord celen eon esprit fort en ik liob ook Taiija in dien goosl opgevofil ook zy heofi oano vnjn eiot Tante 1 hoorde men Tatiana uit de zijkamer roepen Hot woord van eer orhter Ingt vorplicbtingen op irigori Michailowitfih vooral b j mensekru met awe principos Als wij goen idtclit moer kennen wat blyft ons dan oog over Wy niognii hem met Iwleedigön hom niet naar eigen behoren en zonder naar anderen te vragen omrerstooteo Dat is immers gewetenloos ja dat ie misdadig I Wat voor een vryheid ia dat lochl Tante kunt go uiet oen oogonhlikje hier komen als t Q bellaft boorde mrn op nieuw mt de zijkamer Zoo dadelgk mgn hartje zoo dadolyk OapMoliaa Markowna greep Litwinofs hand Ik zie dat f ij boos wordt Grigori Mïrhailowiteb IkM Ik boos worden f I wilde h uitroepen maar zijn tem weigerde bom harm dienst Ik wil u niat boos maken neen m n God ik ben geheel inders te moede ik zou wel willen wcenen ik sou u wol willen bidden be Unk u toch zoo long het nog tyd is vernietig haar niet vemleU uw eigen gelak niet nog zsl ly n geluoven Orisoha ze zal je geloovon nog is er nioU verloren ze bemint je we inlijk zoo tonig als iemaoil jo ooit Iwminncn sail Verlaat dit ellendige Baden dezen looverkring reis met oni saeilo maar vodr alles apaar haar spaar haar