Goudsche Courant, dinsdag 12 juli 1898

Directe Spoorwegverblsdlngen met GOUDA Zooerdieost 1898 AaagevaogeD 1 Mei TQd vao Greenwich noUDl BOTTX DlMiimnT 11 58 1 11 8 Se7 4 58 4 5S 1 I 5 5 if U 6 13 r 1 W 5 19 I IS 1 80 4 4 15 5 5 10 S 18 5 51 A 14 7 91 Osndt 7 10 8 85 V IO 14 i i U lO U 11 11 U il ll ia HoordMoht doot 7 SJ 4 i i ïl Nl uw AMk 1 8 4 11 0 Wll 7 4 i 11 4 1 IU rdu 80 7 H l 8 01 SU S4 MS 10 18 l O if U 8 M IM 11 85 11 50 18 87 15 11 1 85 7 58 l tO 11 54 K 08 11 47 88 7 10 7 48 8 11 OOII DA U 18 K 18 56 1 8 1 19 1 8 11 4 1 4S 8 17 8 18 9 57 10 14 11 15 4 58 8 88 6 84 8 11 T 4 7 58 U 6 7 84 6 18 g 8 16 5 88 1 89 5 81 5 69 88 88 n4 8 84 9 9 46 l 10 85 10 44 11 45 7 80 7 40 7 48 08 s o O U U A A u l u lt 8 8 8 14 tM lO M l DUt W 8 01 0610 96 11 48 1 illiut 0 8 8 80 9 19 10 50 1 09 5 r D i ii TXXUH r u ii 89 8 84 1 11 7 69 8 14 9 01 10 19 10 57 19 00 18 10 18 69 8 80 8 17 4 88 5 10 5 47 06 65 8 8 door lO l 55 11 14 1 S7 6 81 7 10 10 94 7 8 8 10 11 88 18 87 8 41 8 84 6 46 84 7 18 8 4810 98 10 41 8 65 9 10 51 11 46 1 8 h 8 08 8 60 5 04 8 19 4 7 89 a 10 61 1 H Wowd 6 48 7 8 I 8 10 11 88 18 87 8 41 8 84 6 46 84 7 18 8 4810 98 10 41 UtTHkl 8 08 7 0 4 7 48 8 8S 8 88 9 99 10 51 U 45 U 8 h 8 08 8 60 5 04 8 89 4 7 89 a 1 0 61 1 H uTrocIll 6 15 8 88 7 46 8 87 8 t 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 18 01 1 87 9 08 8 88 8 56 4 48 6 86 8 80 68 7 6 66 8 07 16 10 08 10 34 Woordim 6 49 8 68 8 00 1 10 88 11 58 18 84 8 41 4 U 8 60 1 18 9 10 18 10 5 üud w 8 14 10 48 4 14 9 18 0 sd 1 81 08 8 88 68 10 69 11 10 11 11 l 8 9 40 4 87 M 07 7 19 1 18 86 1 8 11 10 Vm IM 7 06 8 10 8 11 16 iimit W 7 80 8 86 9 10 11 30 aaud 8 08 8 18 18 4 11 81 hond nuigrgk en floeiend durbg k bet gecoD n wordeo op de oade wgse rao bet Wieu NeBrlendech bloed Wyse WieD Neerl Bloed c Woordeu t o H J Smit Kepplentraat 41 Grftreobage VOLKSLIED Al wien de bont tbd liefde brendt eo Nederlaodsehbn zin BefT MD khet Lied tbo t Vaderteod CD onze KoDÏDgiD i On biadt één Ood ééo Leod ééa Taal m t ODferbreekbreD baod E£d Leoa He ond en joog berbael Oranje en Nederland Weeikliolft o Qod gebeiligd Lied alom te laad ter lee Bewair o God ene rrygebied tot de allerrerite reül Waar ge ook aw Tauen wappten doet o dierbaar Vaderland Daar blgft ons aller goed en bloed U eeuwig troofr verpand 1 Bebond o Ood bebaed eo achoor den Troon der Koningin t Dat aller hatt ba ir toebehoor Tol vromen Troedaa zin Doe Gg den bloei vao i Vaderland weleer zoo acboon en groot Goedgooatig weer van nieuwi gestand in deze Oranje Loot 1 Nog ligt ge o Neertanda Leeuw ia rust bg t wapeniobild ter aeer Dooh ooakt de vgaad onze kust dan Bohndt ge nw niaaen weer Dan gordt ge one aan met leeuwenmoed en t dreant van atrand tot itrand TJ offrea we allen goed en bloed Oraoje on Nederland Ie Uillioenen beiude en ver verbr idt al waar men Neerlandsob epreekl Ond Hollaoda roem en majeiteit door de eenwen onTerbleektl Sluit valt u aan vernieuwt den bond geiticbt door Hooger Hand Op d ouden loboooen beilgen Krood Oraoje en Nederlaodl Hoe men terwgl de plaatflvervanging is afgeachaft toob een plaatsvervanger kan atellen Den heer Gooien notaris te Helvoirt komt daarvan de eer der uitvinding toe Hij vestigt er e aandacht op dat de voor de militie inIgeacbreveu die zich voor de loting ala vrywiU ligers aanmelden in mindering komen van het getal miliciens welke iedere gemeente te stellen heelt Moet nn een gemeente b v 12 miliciens leveren maar hebben zich van te voreu 12 dergenen die dat jaar voor de militie zyn ingeschreven alfl vrgwiligers aangegeven dan behoeft die gemeente geen miliciens meer te leveren De oplossing ia das te zorgen dat men vóór de loting een voldoend aantal militieplichtigen door geld en goede woorden het eerste vooral tot vrgwiltige dienstneming beweegt De heer Coolen wil met dat doel vereenigingen in Limburg en Noord Brabant oprichten Elke opening van een tentooostellinit groot of klein vertoont denzelfden aanblik dat n1 nog tot op hst laatste oogenblik moet gewerkt worden om klaar te komen 4 45 4 5 5 04 5 U 5 17 6 58 t OS 11 l 85 bttardu 3tp U KUnvelkeik Itoordnekt 8 90 8 48 8 51 8 08 8 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Qoud Zatnliuiiaii Moetkiiwlle ZtMturmeerZogwutd Tooibiu Hm U g 6 4a Voorborg 5 68 Zo t nn cr ZoicfMrd ZarsnhoUoD MoorkapeUo 17 Oraid 8 60 6 86 1 48 8 08 Mmdi Omdtw WMtd UbMkl Met genoegen kan geconstateerd worden dat in dit opzicht de Tentoonstetlitig voor Vrouwenarbeid uitmunt hoven alle andore RIechti in de fetatzaal moest nog de laatste band aan do Mor eenvoadige decoratie worden geslagen tropeeSn van vlaggen en eenige planten Orerigans was allea aT Kenmerkend ook de orde de netheid waarmede alles voltooid is De tallooze daraei commissiëa hebben iedrr voor ziek zelf gewerkt maar dank ü der Bitstekende organisatie ii allea in d pannes Het karalÉter dezer tentoonstelling is overal xicbtbaar Van den hoofdingang waar eeoe controleuse toezicht houdt op de binnenkomenden tot het telegroafbnrean waar een jonge dame baar arbeid verricht de garderobe en de ververscbioginriehtiog waar vrouwen bedienen en last not leaB bet peribareau waaria damea zitb onledig bonden overal vronwenviyt en vroowenarbeid die de groote rot toooen welke de vrouw vervalt of nog meer wenichl te vervolUo OfsobooD de ton zich schuil hoedt haertcbt er zoaneechgn in de harten dier talrgke vrouwen die maaadea hebben gewerkt om dit moonnrent van nationalen vrooweotrots te stiebten Zooals btkeod bestaat de eigenigke openingsplechtigheid in bet uitvoeren van een cantate van mej Corn van Oosterzee woorden fan mevr Sngders van Wistekerke De Baagache damesvereeniging cËnpboniev en eenige dames van Toookonat vormen het koor In de damessolisten ia enige veranderlnfi gekomen Z zyn mej Dn ilb en mej £ Klooa eerste sopranen mej N v d Èyken Se aopraan mej L jeltes alt Men wachtte met de opening tot haU twee toen de prins van Solo in ooilorm van loit kol van het Indisch leger werd binnengeleid in gezelschap ran den beer Bcbonten Toen betrad de siel van deze gebeele tentoonstelling mevr Goekoop bet podium eo sprak de openingsrede uit kalm en duidelgk nadruk leggende op enkele zinsneden en warm toegpjuicbt door alle aanwezigen De aanblik vao de groote zaal der tentoonstelling waa bgzonder fraai dank zg de keurigen toiletten van de damee op het podium en in de taal die geheel gevold woa dooreen groot publiek van belangstellandeo Onder de mannelyke autoriteiten werden opgemerkt allereerst da vertegenwoordi r van H M de Koningin baron Taeti van Amerongen in unitorm alle ministers behalve die van oorlog de vertegenwoordigers vm Frankrgk België Engeland Spanje de nuntius de commissaris der Koningin mr Fock en vertegenwoordigen van bet getneentebsstuur de burgemeester was door een sterfgeval ia de familie lerbioderd Volgens het HaagBche Dagblad c is door deClub der leden van de recbterzQde der Provinciale Staten tan Zuid Holland een poging gedaan om in overleg te treden met de liberaleclub betreffende de benoeming der leden vanGttdepoteerde Staten I Onder verwgzïng naar bet teen ten dien opzichte geschiedt in de provinciën waar de liberalen in de m uderbeid zgo werd in overweging gegeven thans met bet oog op de eventueele herbenoeming van mr Qoekoop ééa plaats in te rnlmen aan de rochlenyde om later by mogelijke tuaschentydBche vacature een tweede plaats beschikbaar te stellen Daar de rechterzyde thnns 36 leden telt meende men dat dit verlangen bitiyk ix De liberale meerderheid heeft echter geweigerd tot een dergeiyke regeling mede te werken Sen prachtige uitgave is by de rma Van Holkema en Warendorf van de pers gekompn bet eerste ituk van een officieel gedenkboek van de feesteiyko ontvangst en de inhuldiging van Hare Majefteit Koningin Wilhelmina binnen Amaterdam in 1898 opgedragen door de hoofdoommissie aan de Koningin De uitvoering van dit boek is workelgk een schitterend biyk van het kunnen dor typografie van onse dagen 8 68 V i8 10 18 10 88 10 38 10 48 1 14 1 0 47 10 19 11 1 11 80 11 41 11 55 H 11 87 11 S6 10 11 10 17 10 81 10 48 10 54 8 9S 9 4 9 08 10 18 18 05 11 57 De inbond is afwisielend en steeds boeiend liet boek npetit met een reprodnotie vnn e a cantate door Nieolaaa Beeta ao do maziok daarby door Bernard Zweers Dan volgt een gesebiedeuis van W nhalmiDa aleveadoor Joban Gram een gedicht van Schimmel en een g daohtei van generaal Van der Haqden In R x en Regioa door kolonel F De Bas vinden we een gescbiedoDia van Willem lit eo Emma Tenalotte een kroningstied door dr Bchaepman Uit Amiterdhm meldt men De timmerlieden en hnone patroons staan non scherp tegenover elkander Ër is nc güonerlei verandering in de zaak te bespenren De patroons hebben na een open bVief aan de g zellen gericht waarin onder meer bet volgende voorkomt De patroonivereenigtngen zgn van meening dat hel loon der timmerliedea in 1894 in overleg met versobillende werkliedenvereeuigingen geregeld is en dat met bet ooi op bet lagere loon voor timmerlieden in alle andere steden van OOI land n bet lagere loon in andere vakken hier ter stede de patrooni niet gerechtigd zgn om opnieuw tot veihoogiog over te gaan Zij hadden gehoopt de bestnren der vakvereeoigingen na onderlinge buaprekiog deze zientwgzs te sieo dealen Dit is bun helaas niet mogen gelukken zoodat zg tot faun innig leed wazen verplicht zgn uitvoering te geven aan het besloit der leden van de patroons vereen i gingen om bg volbonding van den sisoh der vak ereeuigiogen over te gaan tot nitilnitini vao alle by hen werkzaam zyade timmerlieden In eene op 8 dezer gebonden patroons vergadering is met 183 stemmen vóór en 1 stem togen besloten om op IC Jo i 1898 alle by beo werkende timmerlieden te ontslaan tenzg de ingetreden partisele werkstaking geëindigd ziJ VTij kunnen niet gelooven dat de mecrderbeid der timmerlieden instenit met de wgze waarop bet looncomite de eiscben der vakvereanigingen wenscht door te zetten en vertronweo dat gg in uwe vereenigingen of daarbuiten een middel tuit weten te vinden om de uitgebroken partieele werkstaking zoo spoedig mogeiyk op te heffen Zoodra dit geschiedt zal zga kan iedere tia merman die geeegen ii te werken op de voorwaarden waarop tham bij de patroons in Amtterdam gewerkt wordt weder beginnen Gg weet dat die voorwaardeo zgn minimumloon van 23 cent per nor met een werkdag van 11 nar in den zomer en 10 uur in den winter De patroonifereenigtngen yn immer bereid geweest de belangen der werklieden met beo te be pieken en zyn dus du ook geneigd om na hervatting vun den arbeid wanneer gg zulks mocht weoscbcn met o in overleg te tredau over billgke wenacbeo betreffende maatregelen tegen werkloosheid bezigen vao onvolwaisen werkkrachten invoering van arbeidscontraoien of tndnrzins Waar verbetering uoodig en mogelgk is willen zg ernstig medewerken Kceda lang erkenden g de billgkheid van den wensob om alle werklieden te verzekeren tegen invaliditeit en ongelukken Velen awer zijn reeda doorloopend verzekerd en er wordt voortgekrasn met beraming van maatregelen nm deze verzakering voor alle patroons verplichtend te stellen Gemengde Berichten 5 40 A in Mi 50 8 5U 8 4 4 05 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 4 4 50 4 57 5 04 6 10 1 11 4 05 4 84 N H A t e tIH TOM 8 14 8 6 4 49 8 48 4 15 8 16 9 40 4 1 86 1 41 1 65 8 lj 8 17 4 39 4 89 4 69 5 04 5 15 9 14 11 60 4 7 By een twi t Zaterdagnacht in den Zandstraat te Rotterdam beeft een slecht ter nanm staand persoon Heerdink gebeeten een anderen jongen man Friezer genaamd een messteek Utegebacht Friezer is in levensgevaariyken toestaDd in het Ziekenhuis opgenomen Da dader werd gistermorgen ontdekt op het dak van een buis in de Vierwindeostraat waar hg zich verBobolon had Da politie arresteerde hem To BiUaatricbt wordt de erste Kadcrlaidscho Automobielenfabrlek opgericht Volgens bet Utr Dbl e is weUieht ook de wielrgder J Eden op de eBourgogDOe verongelukt Althans zgn vader te Groningen maakt zieh ongeruft dat zgn zoon tot de slachtoffers behoort Met de Bourgogne ia bij nf naar Amerika g aau en vrg zeker beeft hg er den terugtocht ede gemaakt teme r daar by 9 Jali werd terugverwacht In het Rott Nieuwsbl c leest men Jaap Eden is toch een gelnksvogel ondanks zgn weinige succes bg de groote wedstryden iu t buitenland tegen de wereldgroot heden Zooals men weet heeft Jaap in verband met de minder gunstige toestanden op rengebied in Amerika besloten naar Frankrgk tfirng te keeren na een campagne waarin het geluk hem niet steeda gunstig waa Hg zou de reis maken met de Bonrgognec het schip dat met 565 opvarenden verongelukt ia doch op t laatste oogenblik liet hg zich door een landgenoot overhalen zgn vertrek nog eenige dagen nit te stellen Dat is nog iets anders dan het winnen van een grand prix ot een wereldkampioenschap Vrgdagmiddag spoeUlen te s GravenhAge bij hooge rowe zee tnsschen het hatste strandboofd eo het Waterververtchingskanaal op bet strand aan een jonge broinviscb naar gissing een maand oud en een onde brninviicb lang li meier met een voldragen jong bg aicb dat bg een lengte van een halven meter naar schatting meer dan 5 kilo weegt Bg de begrafenis van mevrouw Vemer te s Gravenhage waren Zaterdag ochtend in de omgeving van bet hais aan de Soezkade vanwaar de rouwstoet vertrok ean menigte ueofloben op de been Sommigen o a eenige damei volgden den stoet naar de begraafplaats en gaven daar met de familieleden blgk van hare deelnemtiig door bloemen op de Igkbaar te strooien De waarde van het verongelukte FraoBcbo stoomachip Boorgogoec wordt op 4 millioeu geschat Ht t bad voor 5 millioen aan lading waaronder ook eenige schildergen van waarde Het berioht nit Harlingen waarin wordt medegedeeld dat de biitoriiche optocht ter gel vnbeid der kroning feestelgkheden aldaar niet zou doorgiMin is onjuist Het tegendeel ii waar Dete week zgn de benoodigde kostuum besteld Bovendien is de dag voor den optocht niet 3 doeb Maandag 5 September Voldoende deelneming is verzeh rd Vrgdag is een klerk van de firma Urk Go gevankelgk van Meppel naar Assen vervoerd op vermoeden van gepleegde frande tot een ry aanzieoiyk bedrag Men seint uit Rotterdam aan de Tel Te Cbarlois is gearresteerd eene diaustbode die verklaarde moeder te zgn van bet kind welks Igkje dezer dagen op een weilaod aan den Scboonerbergerweg bg Rotterdam gevonden werd Het wa aldaar levend ineergelegd 1 5 i SO 7 55 8 0S 8 0 8 16 10 04 10 80 V i 10 11 10 18 10 15 10 84 10 54 11 80 148 10 l l 10 10 17 87 84 e 41 4f 8 8 87 8 47 8 84 10 01 80 lO OT 7 45 8 54 10 10 S8 11 O 10 18 10 81 10 88 9 88 ln 8 11 5 n 44 1 80 7 51 10 06 6 80 1 18 18 80 91 60 8 88 9 84 9 48 8 68 8 88 10 10 10 88 1 48 1 K K U M 1 11 5 10 7 81 10 11 lO M 00 8 318 40 lO Oi 1111 16 8 66 10 18 U l 8 69 8 48 4 46 10 7 4 8 46 8 08 4 00 6 0 8 818 00 10 00 8 88 4 47 4 1 48 8 49 11 10 Een 18 arige timmermansknecht Donderdag uit VlinsiDgen overgekomen om te Ternenzen bet hnwetyk van de zuster van zgn meisje hg te wonen beeft zich daar in bots op dun zolder met een revolver voor het hoofd geseboten Iu bet ziekenhuis is de kogel die hem dicbl bij den recbterstaap had getroffen eo op het been was afgestuit door twee geneesbeeren verwgderd Iiy ia buiten gevaar en beeft bet ziebenhuii reeds verlaten Minnesakeo schyuen aan deze wanhoopsdaad niet vreemd te agn Do Bugnl politia hooft lo Boturdun daopaporiog riochl on on o ng to kendoabt gMdrM rd uo dun hoor F C midaar Oio hritf hoodi in drio bankhiljotton tao i 1000 Ta Giooiagen fial Vrijdagmiddag to twoo nron fijna snooow To Wamal i o hoim Hoogookitmp ijn bn don bowoner den notarit Van Baaatert 14 launten goitolen Bnrgem eo Weth T n Haarlem stellen oor behalfo de roods toegestane f 3000 nog f 1000 hoschikbaar te stellen voor do Torlichting op den a Koninginnedag en boTondieii f 3000 snbaidie te goïen aan het bestnnr der feestcommissie Is bydrago in de te maken kosten Naar men verneemt h bbon lich loor bet afiegten na do notarioolo oiamoni 401 candidatsn aangemeld Op hetjoagtto congres on oigaronraak rs te Bruaaol ii natonrlyk niet ondor Toldnoniog gocooitateord dal de machine om sigaren te maken h t tegen de handwerkers had algolegd ten bewijia baalde men aan dst do eip oitotierekening ran een machinale sigarsnfabriek te Borgcrhnnt Antwerpen sloot met poo tekort n 1 145 000 en een te Brussel f 35 000 had rerloran Een Brospolsche dagbladschrgfor heeft ich da moeite gegeven da personen op te zoeken die by de orsohillendo trekkingen dor wereldtentoonstellingsn grooto prjloo wonnen om te lion of die meoschen on gelukkiger zjjo dan vroeger £ o liehitt wat bg vernam Ken hunner die afiain deed kan van aide personen die hem geld schuldig waren geen cent meer kragen Een andere heolt ujneu winkel getlolen en dear hg nn veel legen tijd heeft wordt bjj gedurig beloerd door zjjoe vrouw die vreest dat hy geld verkwisten sal Een derde alaapt niet meer omdat bg het D og niet met tichzelven eens is boe hg sgn gold lal plaalaen Kortom allen beweren vroeger gelnkkiger geweest te zgn En toch zal dit verbaal wel nieoiand bevreesd maken in deze aeo ervaring op te doen I STADSNIEUWS GOUDA U lo i 18i 8 Zooals wn vermoedden heelt hit onzen geachten stadgenoot den heer D Huytor niet ontbroken aan veelsoortige blgken van sympathie 6U waardeering hg het herdenken van zgn veertigjarige werkzaamheid als secretaris boekhouder der Nutsspaarbank alhier Zaterdagavond waa het spaarhanklokaal prachtig met groen versierd de jubilaris had dien avond geen fanctie en werd door alle commissarissen der spaarbank gecomplimenteerd alsmede door eenige andere belangstellenden Zondag werd de neer D Elngter bg monde van den voorzitter der spaarbank de heer dr W Julius een prachtig notenhouten schrgf bureau met stoel aangeboden namens commissarissen der spaarbank Directeuren der kaarsenfabriek vereerden den jubilaris meteen prachtig bloemstnk terwgl vele stadgenooten Tan hunne belangstelling deden blgken zoo door een persooulgk bezoek als door het zenden van kaartjes Des avonds ten 6 nur werd een gezellige maaltgd gehouden in het hotel de Zalm waaraan aanzaten behalve den juhilaris commissarissen der spaarbank en deu controlenr en waar een gezellige toon heerschte Wg hopen dat het don heer Rogter nog vele jaren gegeven moge zgn zgn taak met deieUda gver te knaneu vervullen in het belang van hen die gebruik maken van de spaar en hulpbank Oelgk wg verwachtten blgkt de medewerking van de hoeren zangers aan Qoada sHeilzang muziek van Mart J Boiman woorden van fi Coendera zoo goed als algemeen Reeds toch hebben dch ongeveer tweehonderd zangers Wreid verklaard aan de aitvoering deel te nemen Wg kunnen onzen lezers verder mededeelen dat behalve dit talrgke mannenkoor nog ongeveer twee duizend kinderen medezingen die na gebleken voldoende vooroefening kort na de zomervacantie onder de leiding van den heer Bonman zelf aan de algemeene repetition luUen deelaemea Voegen wg hierbg dat de gevierde componist in igne partitnnr nog heeft kanon of lalvovnnr faoornblazers en tromslagers van bet garnizoen on de schutterg al de klokken der stad het carillon begeleidende maziekinstrumenten electrische verbinding c dan is bet zeker niet gewaagd te voorspellen dat Qonda s üeilzongc een machtigen indruk oet maken en de geestdrüt ten top cal voeren Op den giitaren te Utrecht gebonden nalioaaleii twemwedstrgd behaalde onzen stadgenoot la heer A L J Brsebasri Da eerste prgs zilveren medaille foor binderBiantaBBan in 1 min Il leo De tweede prga zilveren medaille voor rogzwemmen senioroa 80 M in 1 min 21Vs De derde prgs bronzen medaille voor boikzwemaen seoiores 160 M in 2 min 57 lec Door de vereeniging de Dageraad afd Gouda en omitrekeo werd gisterenmorgen een openbare vergadering gebonden waarin als spreekster zou optreden Mevr Scbook Haver van Amsterdam Zaterdagavond kwam echter berioht dat Mevr S door ongesteldheid verhinderd waa hier te komen Tbana werd haar plaati vervuld door den heer Goudswaard van Rotterdam die tot onderwerp gekozen had de oorsprong der God diBnst e c Spr begon zgn rede met de vraag is het wel de moeite aard een ondersoak in te stelten naar den oorvprong der godsdiensten En het antwoord hierop was wanueer wg nagaan welk een invloed de godsdiensten eenwen door op het maatscbappeiyk en het individoeel leven van den mensch hebben uitgeoefend dan ia zekor genoemd onderzoek wel do moeite waard Om den ooriprong te vinden wordt door velen naifegaan onder welken vorm de godsdienst in den loop der tgden zich heeft vertoond Men komt dan teruggaande van het ééogodendom tot het veelgodendom en daarvoor ziet man de vereering van voorwerpen Hierin meent men dan de bron gevonden te hebben waaruit de godsdiensten ontsproten zijn Dete beschouwing zegt spr is niet juist Max Muller beeft nieuwe ideeën omtent den oorsprong der godsdiensten rapreid hg vindt dien in de veda s uit Indië Spr stelt thans voor den oorspronkelyken mensch met zgn gevoelige zintuigen aan de eene en de natuur aan de andere igde Met een voorbeeld van ean wondraoa en een itroomende rivier toont spr aan hoe teiband moest ontstaan tnisoben bet taitbare en het geheimzinnige Vooral de eatuorrerschgnselen brachten biertoe veel bg deze werden ten slotte gepersonifieerd j aan hen werden hymnen gowgd en deze werden later omgezet in theologie Opmerkelgk ia het dat in de Veda s de verschillende richtingen dor godsdiensten lo vinden ziJn vanaf de heiligste godsvereering tot het luiverste atheïsme Vandaar komt het dat het verre Oosten aan ons Westen een besobamend voorbeeld kan even met betrekking lot de vrgheid vap godsdieett In het tweede deel zgoer rede hield de hefr Gondswaard een beschouwing over het heden Bat grootste deel der mensohha d is nog in de boeien van den godadienst gekluisterd Spr beschouwt de tegenwoordige godsdienst niet ala een weerepiegeling van den indruk dien de natnnr op ona maakt de godsdienst van beden is in zgn oog niet het heilige huisje dat niet aangeraakt mag worden hg beschouwt den godsdienst eenvoudig ala een politiemaatregel Een opmerkelijk verschgnael noemt Spr het dat perioneo die van alle banden op geestelijk gebied bevrgd willen zgn overgaan tot een beepotteiyt geloof Spr doelt hiermede op de aansluiting van anarchisten bg de theosophso Om aan te toonen hoe oogerymd deze combinatie is gaat Spr ds statuten na deriheosophiiche broederschap Hieruit blgkt dat daarby het despotisme in optima forma te vinden is Met een waarschnwiog om zich niet aan te sluiten by een genoottchap zonder daarvan de beginaelen goed te kennen eindigde Spr zgn rede Van de gelegenheid tot discussie werd door twee beereti gebruik gemaakt De eerate vroeg den Heer Gondiwaard of hg anarobiime en theosopbie ala synoniemen beschouwde Do heer O antwoordde hierop dat dit volstrekt zgn bedoeling niet was geweest hij bad alleen willen doen uitkomen bos een menicb van het eeoe uiterste io het andere vervallen kan De tweede vroeg den Beer G ot hg wel zeker was de atainten voorgelezen te babbeo van de ware theoaophische broederachap daar hiervan ook al surrogaat bastast De Heer G kon dit niet beslissen hg had willen waarschnwan voor een broederschap dis alaafsche onderwerping van baar leden vraagt Beroepen by de Chr Ger Kerk te OudBaijerland c a ds Bos te Gonda ScHooKiioYiN Alhier ia in den ondérdom van bgna 86 jaren overleden de oud stryder Q van Ipenburg ereobtigd tot bet dragen van het Metalen Kruis In deze gemeente is 00 nog slechts één oud strgdsr overgebleven Gapilli a d IJaii Alhier hebben zich Zaterdag in drie gezinnen 4 gevallen van typhus voorgedaan VEBSCBEIDENBEID Te Brussel is uit den Kongostaat berieht ontTangan dst luitenant Dobois met 100 man door de opstandelingen bg het Rivoe meer overvallen ii Van de Belgen werden er 31 gedood ook luitenant Dubois Bet maken van kanstleder te nog een ge heel oitaira t k van iodastrle Batda Troegar heeft men ter vervaardiging zeer eiganurdigt bewerkingen voorgaateld maar eerst nu is bet mogeo gainkkan een stof ta bereiden die werkeiyk dgorzaam herten mag Bet klinkt waarsebgnlijk dat het niet mogelgk ii een aoort kuoatledar te maken zonder gebruik te maken van ledarafval Eohtor de chemicus Frani Unterin Budapest beeft eene nieuwe methode gevonden dat als patentieder bekend is Hg gebruikt daarvoor dieriyke lym of gelei of gummi of deitrine als grondstof maakt deie door chroomzont oplosbaar eo dan door glycerine buigzaam Da Igm of gelei wordt eerst door een jaisle menging met water door koken opgelost Bg deze oplosaing voegt men glycerins hars vige Ignolieverni en enkele Igoolie Bet geheel wordt kort gekookt en geschuimd totdat zich glycerioe lgm ge ormd heelt Deze Igm vermengt men goed met dabbelchroomznre kali en lijnolievernis Daarna atrgkl men deze verkregen alof mat een laugharigen witten borstel op papier of linnen waarna de enkele vellen op staven gehangen worden om te droegen Na het drogen worden de stoften op de vroeger met de grondstof gedienkle tgde meteene looistotoplossing ala rnnaftrekiel samokafkook sel of caontchooc oploasing aangestreken en gedrenkt eo enkele vellen met de natte zgden op elkaar gelegd Bierbg wordt looizure Igm gevormd Nadat de stof op deze wgze gedroogd it evenals de eerste maal geeft hg dis eene groudklenr die als volgt bereid wordt In de boienbetcbreven grondstof wordt zinkwit zoolang aangeaoerd tot de dikke maasa met een borstel sangeatreken er door bedekt is Na worden de enkele als vroeger beschreven geprepareerde vallen op de niet met looizuur behandelde zijde bestreken en wel meteen weeken dichten kortharigen borstel loodat men geene strepen ziet Na het drogen volgt eeoe tweede aaiiatrgkiog en nu is hst vel tot op het verven en lakken na klaar Om de kleureji om te roeren wordt chroomIgo gebroikt met weglatinu der glycerine Nadat bet meerdere dagen gelegen heeft ondergaat het loer nog verschiltende persingen SSS Staats loterij Ie Klaaai TrükViiiff van Maamlsj 11 Juli No 1763 20000 No l 8 il 1600 No 17881 1000 No 448 7373 en 13839 ieder 400 No aoSAl 200 No 441 S7S9 4S67 0 74 en 911998 iodor 100 Pryzeii van 90 147 22U5 5198 7412 10087 l 85 ISIUH 17822 171 2228 5240 7547 10221 13022 15817 17871 173 2322 6268 7604 10280 18062 16132 17677 319 8334 5379 7569 10339 13069 111293 17780 302 283S 6880 7681 11370 180112 15323 17733 343 8353 6416 7669 10443 13144 1G312 17S 4 304 2514 5427 7686 10 68 181115 16376 1SU27 817 2690 54611 7733 10661 13269 16412 18076 438 2616 6461 7768 10693 184S6 1S4S3 18U4 488 8846 66 1 7811 lO lOS 13486 1S436 18189 49 1 2896 6651 7822 0609 18128 16489 11262 31 2903 66011 7832 10630 13638 16490 1 844 636 2916 6726 7904 10674 19596 16611 18416 687 2981 6732 7909 10861 18687 16829 18189 058 3143 5789 7913 10867 13649 15031 18499 8S 3160 6810 7911 10891 13668 15663 18008 690 3179 6827 8017 10894 13671 16694 18618 781 3209 6830 K031 10 99 1869 16711 18881 774 3221 5993 8061 10900 1370i 16713 18838 796 3290 6033 8091 10929 1S7U 18631 1 875 870 3409 6049 8092 10947 13712 15919 18889 879 3465 0070 8150 10962 18730 16968 18917 949 8576 6101 8893 11107 18741 1600S 18 68 951 36tl 61U8 8325 11121 13753 16046 19001 1130 8684 110 83 0 11840 13756 16083 19874 l 3i 8716 6128 83 7 11261 13897 16089 IISOI 1200 8734 6131 8482 11280 13 08 16126 19410 1232 3 59 613 8476 11340 13930 16151 19431 1305 3838 8194 8489 11375 18928 16167 19434 1331 8846 6231 8494 11389 13957 1 1 1 19459 1346 S874 6237 8607 114 0 14043 16226 19604 1411 3901 6164 8633 11518 140 7 18828 1953S 1488 3805 6861 8646 11528 14162 16413 19665 1480 3 9 6858 8649 1 808 14167 18488 19687 1443 4018 6812 8781 11741 14226 16480 19717 1468 4100 6480 8868 11776 14241 1 4 8 19748 1476 4143 6481 8923 11870 14846 16684 19178 1614 4173 6498 S S2 11929 14256 16683 19854 1697 4804 585 9008 12051 14286 1 656 19886 1608 4184 686 9083 J8052 14819 10669 19948 1611 4147 6647 9080 11100 14849 18678 1 983 I6 4 4276 6688 ISO 18193 14600 16168 20023 1677 4117 6599 9167 12236 14616 16868 80115 1688 4358 6030 9169 12258 14515 18987 20168 1667 4867 8637 192 19276 14646 16947 20169 1745 4419 6638 9222 12279 14787 16953 20918 1767 4488 0796 9274 12324 141 1 16988 80870 1810 4508 6822 9282 12393 14789 18986 1 366 1889 4588 889 9886 12440 14608 1703S 20988 1929 4 79 880 9 40 li4 B 14861 17073 80414 1879 4697 6941 9421 12469 14908 11088 80411 1980 4883 1008 9418 11678 14911 17091 80434 2016 4648 7008 9506 11580 14989 17092 80440 8087 4660 1047 882 12816 14955 17210 20319 2088 4 55 7107 9593 11141 15061 17937 20662 8048 5013 1811 9 1 12759 15072 17248 80778 2848 6016 7250 9711 18769 15080 17260 80898 8115 5098 261 9748 12785 16114 17961 809 19 1156 6168 7879 9872 12793 15146 178 4 80983 8184 5186 1808 898 11804 11188 17680 10961 1188 8188 1896 918 18883 16188 11689 AVJTEH Te SMi hija zgn 70 man van do eqni page van het wachtschip plotseling zwaar ziek geworden de officier van gezondheid die den geheelen nafïht bezig is geweest om da ziekeu ta verplegen weet de hevige diarrbee aan bet eten van b orven atokviach MARKTBERICHTEN Biniipnlaiidschc Jranen ttOTTEHl AM 4 Juli 1898 TARWK per ll L 7 76 k 10 40 per 100 K U 1 la Canalla iier II I ƒ 7 75 ü 8 60 BOOOE per H I 5 80 i 6 60 1UVK K por H I 3 ü 4 pT 100 K O 7 36 a 7 8S l AARUKBOONKN per 11 1 i ƒ WITTB BOONKN psr H I ƒ 9 50 i ƒ 5o imUlNK UODNKN por H I 1 i m AUVVK KIUVTKK Kookaoortoo i r II I 7 15 a 8 Niet kookaoorlüii 6 25 tt 8 60 KANAEIKJIAAI por ll l 6 i 6 S0 Per Telegraaf Tarwe 80 o haver 16 cent lioof er roffne 10 cent lager boouen opt ruimd niet kookaoortcn oist genoteerd Overhemden Fronts j i 15 jniiijfmi jii UU iiianuiiuiiua A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tetephoan JV 31 Beurs van Amslerdam Vrkrs 8 a 98V 91 101 86V 85 84V 17 l 97Va 8 7 Vu 181 35 14 Sl a 15 104 U6 36 1001 100 64 663 489 lOOV 42 loiv 1 8 1461 66 99 98V 1287 108 85 80 118 112 208 817 64Va 67 150 98 757 1007 108 100 187V U a 103 5 ll l 16 118 185 Nlotkrs 9 JULI NtnaaLASD dart Ned W M 8Va dito dito dito 3 dito dito dito 3 llonoia Obl Ueudl 1881 88 8 Italix luaehrgvinlT 1862 81 5 OusTRNS Obl in papier 1868 6 dito ia Etlver 1868 6 l oaTuoAL Obl mot coupon 8 dito tiokel 9 867 RliaUND Obl Bianenl 1894 4 dito Oaeoaa 1880 4 dito bij Holha 1889 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1384 5 SrAKJa l erpel aehuld 1881 4 Tuamu Oepr Coav leen 1890 4 Gec loaning aerie I Geo leealng aerie 1 KuiDAra Hep r obl 1892 5 Meiiuu UU Buit Sob 1880 0 VzNlzuiLA Obl 4 onboji 1881 AvaTimiAH Obligatiett 1896 8 ItoTTlROAU Btad leen 1894 3 Nri N Afr llanilolav aand Arendab Tab Mij Certiliuaten DeliUaatachappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Mi der Voratonl aand a Or llypotheekli pandbr 3 Nederlandache hank uand Ned Handelmaataoh dito N W k Fae Hyp b pandbr 9 Rott Hypotheekb pandbr 8i Utr Hypotheekb dito 3V OoHTKNK Ooat lloog bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4Va AiasaiKA Kqut bypotb pandb 6 59 I 1 7 Maxw li G Pr Lien rorl Nan HoU U 8poor r HiJ aand Hij tot Kipl V Bt ap aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Xiuid Afr Spni aand dito dito dito 1891 dito 5 IlulzSpoorwI 1881 89 A ol 1 9Zuid Iul 8pwmy A H obl 3 PoL l Waracban Weenen aaud 4 Knai Or Buaa Spw Mi obl i Italtisobe dito sand Faatowa dito aaml 5 Iwans Dombr dilo Mud 6 Kursk Ch Azow Sp kap opi 4 dito dito oblig 4 j AHzaisA Cent Pan Sp Mü obl Ohio North W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 1 Denver It Rio Or Spm eert v a lllinoia Central obl in goud 4 l oniav Nnahvilli Cert r aand Mexico N Spw M lehyp o A Miaa BoUenl TranKvex Maala aand 191 Nbo Stad Amaterdam aand 3 105t ia Btad Roltardam aand 3 I06 L Blunz atadAalwarpan 1887 t i 100 Stad Bruaael 1886 8 i lOO u HOKO fheisa Hegullr Gmalaoh 4 116 OosTsaa Staalalaeoig I860 6 llB a K K Oost B Cr 1880 8 Sriiija Stsd tladrid 8 1888 18 Nu Tar Bsz Avb Spoel aart 111